பத்துப்பாட்டு – பொருநராற்றுப்படை

பொருநராற்றுப்படை – Porunarātruppadai

Vaidehi Herbert

Copyright ©  All Rights Reserved

 

பாடியவர் – முடத்தாமக் கண்ணியார்
பாடப்பட்டவன் – சோழன் கரிகால் பெருவளத்தான்
திணை – பாடாண்
துறை – ஆற்றுப்படை
பாவகை – ஆசிரியப்பா
மொத்த வரிகள் – 248

தமிழ் உரை நூல்:
பத்துப்பாட்டு (2 பகுதிகள்) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை

This song has 248 lines in Āsiriyappā/Akaval meter.  It was written by Mudathāmakkaniyār.  The king here is Chōlan Karikālan. The poet describes the king’s victory at the battle of Venni, his prowess and rule.  The fertility and wealth of the Chōla country is described in detail.  There is also a delightful description of a virali.

அறாஅ யாணர் அகன் தலைப் பேரூர்
சாறு கழி வழி நாள் சோறு நசை உறாது
வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந (1-3)

O bard who always knows
to do the proper thing!
Not desiring food given out
on the day after the festivals
end, in the big town with vast
land and unending prosperity,
you want to leave for the next
country!

Meanings:  அறாஅ யாணர் – unending prosperity, continued prosperity, அகன் தலை – wide space, பேரூர் – big town, சாறு கழி – after the festivities are over, வழி நாள் – next day, சோறு நசை உறாது – not desiring rice/food, வேறு புலம் முன்னிய – desiring to go to another land, விரகு அறி பொருந – bard who knows what is the right thing (Porunars were war bards who sang the praises of the kings)

பாலை யாழின் வருணனை

குளப்பு வழி அன்ன கவடு படு பத்தல்
விளக்கு அழல் உருவின் விசி உறு பச்சை
எய்யா இளஞ்சூல் செய்யோள் அவ்வயிற்று
ஐது மயிர் ஒழுகிய தோற்றம் போல
பொல்லம் பொத்திய பொதியுறு போர்வை
அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டன்ன
துளைவாய் தூர்ந்த துரப்பு அமை ஆணி
எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி
அண்ணா வில்லா அமைவரு வறுவாய்ப்
பாம்பு அணந்தன்ன ஓங்கு இரு மருப்பின்
மாயோள் முன் கை ஆய் தொடி கடுக்கும்
கண் கூடு இருக்கைத் திண் பிணித் திவவின்
ஆய் தினையரிசி அவையல் அன்ன
வேய்வை போகிய விரல் உளர் நரம்பின்
கேள்வி போகிய நீள் விசித் தொடையல்
மணம் கமழ் மாதரை மண்ணியன்ன
அணங்கு மெய்ந் நின்ற அமைவரு காட்சி
ஆறலைக் கள்வர் படை விட அருளின்
மாறுதலை பெயர்க்கும் மருவு இன் பாலை (4 – 22)

Description of the Pālai Lute

The Pālai lute is shaped like the
hoof track of a deer, its pot
section has two parts and is slanting
on the sides, its tightly tied leather
top in the color of flame from a lamp,
its sewn covers resembling the
flowing, delicate hair on the beautiful
stomach of a pretty, pregnant woman
whose early pregnancy is not known
to others, its nails that are driven in
hide the holes that appear like
the eyes of crabs that live in tunnels,
its sound hole without tongue has the
shape of an eighth day crescent moon,
its long and dark stem is like a
cobra’s lifted head, its frets tied tightly
close to each other are like pretty
bangles on the forearms of a dark girl,
its strings plucked by fingers are
tied, long and faultless like pounded
fine millet with chaff removed,
and its body is beautiful like that of a
fragrant, decorated woman, sweet
like possessing a goddess within, faultless,
making even wayside bandits lose
their harshness and drop their weapons.

Meanings:  குளப்பு வழி அன்ன – like the shape of hooves, imprint of hooves (of deer), கவடு படு பத்தல் – pot which is of two parts with a split part on one end (and the center high and the sides low according to Po. Ve. Somasundaranar urai), விளக்கு அழல் உருவின் – like the color of flame from a lamp, விசியுறு பச்சை – tied leather, எய்யா இளஞ்சூல் – unaware of early pregnancy, செய்யோள் – red colored woman, perfect woman, அவ் வயிற்று – beautiful stomach, ஐது மயிர் – delicate hair, ஒழுகிய – flowing, தோற்றம் போல – appearing like, பொல்லம் பொத்திய – pieces sewn and attached, பொதியுறு போர்வை – lid that covers, அளை வாழ் அலவன் – crabs that live in holes, கண் கண்டன்ன – like seeing their eyes, துளைவாய் – holes where the pot portion is attached, தூர்ந்த – filled, closed, துரப்பு அமை ஆணி – nail that is driven in, எண் நாள் திங்கள் – eighth day moon, வடிவிற்று ஆகி – got that shape, அண் நா இல்லா – without inner tongue, அமை வரு – formed, வறுவாய் – sound hole/mouth without tongue, பாம்பு அணந்து அன்ன – like a snake/cobra lifting its head, ஓங்கு – long, இரு – dark, மருப்பின் – with a stem, மாயோள் முன் கை ஆய் தொடி கடுக்கும் – like the fine bangles on the forearms of a dark girl, கண் கூடு இருக்கை – close to each other, திண் பிணி – tightly tied, திவவின் – with frets, ஆய் தினை அரிசி – tiny/chosen/beautiful millet grain, அவையல் அன்ன – like pounded, வேய்வை போகிய – fault removed, விரல் உளர் நரம்பின் – with strings plucked by fingers, கேள்வி போகிய – music ended, நீள் விசித் தொடையல் – long tightly tied strings, மணங்கமழ் மாதரை – fragrant women, women getting married, மண்ணி அன்ன – make up like, அணங்கு – goddess, மெய்ந்நின்ற – in the body, அமைவரு – in the proper methods, காட்சி – appearing, ஆறலைக் கள்வர் – wayside bandits, படை விட – drop their weapons, அருளின் மாறுதலை – opposite of kindness, harshness, பெயர்க்கும் – removes, மரு இன் பாலை – faultless sweet pālai lute

யாழை வாசிக்கும் முறை

வாரியும் வடித்தும் உந்தியும் உறழ்ந்தும்
சீருடை நன் மொழி நீரொடு சிதறி (23-24)

Playing the Lute

Stroking with the index finger,
strumming with the thumb and index fingers
together, plucking gently and strongly the different
strings, it creates vibrating music, sung with fine
lyrics.

Notes:  Silappathikāram has a similar description – வார்தல் வடித்தல் உந்தல் உறழ்தல் சீருடன் (கானல் – 12-13).

Meanings:  வாரியும் – stroking with index finger, வடித்தும் – strumming with thumb and index finger together, உந்தியும் – pluck gently and strong, உறழ்ந்தும் – plucking different strings – using the left index finger, right index finger, index finger and thumb together and with both thumbs together, சீருடை நன் மொழி – special fine songs with rhythm, நீரொடு – with its nature, சிதறி – spread

பாடினியின் வருணனை

அறல் போல் கூந்தல் பிறை போல் திரு நுதல்
கொலை வில் புருவத்துக் கொழுங்கடை மழைக் கண்
இலவிதழ் புரையும் இன் மொழித் துவர் வாய்ப்
பல உறு முத்தில் பழி தீர் வெண் பல்
மயிர் குறை கருவி மாண் கடையன்ன
பூங்குழை ஊசல் பொறை சால் காதின்
நாண் அடச் சாய்ந்த நலங்கிளர் எருத்தின்
ஆடு அமைப் பணைத் தோள் அரி மயிர் முன்கை
நெடு வரை மிசைஇய காந்தள் மெல் விரல்
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு வள் உகிர்
அணங்கென உருத்த சுணங்கணி ஆகத்து
ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை
நீர்ப் பெயல் சுழியின் நிறைந்த கொப்பூழ்
உண்டென உணரா உயவும் நடுவின்
வண்டு இருப்பன்ன பல் காழ் அல்குல்
இரும் பிடித் தடக் கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின்
பொருந்து மயிர் ஒழுகிய திருந்து தாட்கு ஒப்ப
வருந்து நாய் நாவின் பெருந்தகு சீறடி
அரக்கு உருக்கு அன்ன செந்நில ஒதுங்கலின்
பரல் பகை உழந்த நோயொடு சிவணி
மரல் பழுத்தன்ன மறுகு நீர் மொக்குள்
நன்பகல் அந்தி நடையிடை விலங்கலில்
பெடை மயில் உருவில் பெருந்தகு பாடினி (25-47)

Description of the Female Singer

The greatly esteemed singer’s
hair is like fine flowing sand,
her beautiful forehead is like the
crescent moon, curving eyebrows
appear like bows of warriors
who kill, moist eyes are huge,
lips that utter sweet words are
like red ilavam flower petals,
faultless white teeth are like pearls
strung together,
ears bearing beautiful swaying
earrings appear like the handles
of scissors that trim hair, her
splendid neck slanted by shyness,
arms like swaying bamboo, delicate
hair on her forearm, fingers
like the petals of glory lily flowers
that grow on towering mountains,
shiny fingernails like parrot beaks,
stately appearance with beauty spots
decorating the chest,
voluptuous young tight breasts
that don’t have space between them
even for a palm rib, navel like
that of a whirlpool in flowing waters,
a delicate waist that doesn’t appear
to be there, a hanging,
beehive-like, multi-colored gem
ornament on her loins,
full thighs like a female elephant’s
big trunks, perfect legs with just enough
hair, and proud, small feet elegant like
the tongues of tired dogs.

She walks on the pebbled red earth that is
like melted wax, causing pain to her feet.
The boils on her soles look like maral fruits.
She, who avoids walking on the street corners
during mid-day, looks like a female peacock.

Notes:  Sirupānātruppadai 17-18 – உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி.  Natrinai 252 – முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசைக் கத நாய் நல் நாப் புரையும் சீறடி.  Sirupānātruppadai 19-20 – இரும் பிடித் தடக் கையின் சேர்ந்து உடன் செறிந்த குறங்கின் குறங்கு.  முல்லைப்பாட்டு 95 – கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ, குறுந்தொகை 167 – காந்தள் மெல்விரல், பரிபாடல் 19 – கை போல் பூத்த கமழ் குலைக் காந்தள், பொருநராற்றுப்படை 33 – காந்தள் மெல் விரல்.

Meanings:  அறல் போல் கூந்தல் – flowing hair that is like fine black sand, பிறை போல் திரு நுதல் – beautiful forehead like the crescent moon, கொலை வில் புருவத்து – with curved murderous bow-like eyebrows, கொழுங்கடை – big sides, மழைக்கண் – moist eyes, இலவிதழ் – ilavam flower petals, silk cotton tree,  Aerua javanica, புரையும் – like, இன் மொழி – sweet words, துவர் வாய் – red mouth, பல உறு முத்தில் – like many pearls placed together, பழி தீர் – faultless, வெண் பல் – white teeth, மயிர் குறை கருவி – scissors, மாண் கடையன்ன – splendid on the sides, பூங்குழை ஊசல் பொறை சால் காதின் – with ears bearing beautiful dangling earrings, நாண் அடச் சாய்ந்த – slanting due to shyness, நலங்கிளர் எருத்தின் – beautiful splendid neck, ஆடு அமை – swaying bamboo like, பணைத் தோள் – wide shoulders, அரி மயிர் முன்கை – delicate hair on her forearm, நெடு வரை – tall mountains, மிசை – above, இய – existing, காந்தள் மெல் விரல் (long petaled) kānthal-like fingers, malabar glory lilies, கிளி வாய் ஒப்பின் – like parrot beaks, ஒளி விடு – bright, வள் உகிர் – fingernails, அணங்கென – causing fear in others, உருத்த சுணங்கணி ஆகத்து – with a chest with beauty spots, ஈர்க்கு – rib of a palm leaf, இடை போகா – does not go between, ஏர் – beautiful, இள வன முலை – young voluptuous breasts, நீர் பெயல் சுழியின் – like whirlpool in rainy water, நிறைந்த – filled, கொப்பூழ் – belly button, navel, உண்டென உணரா – not aware that it exists, உயவும் – delicate/sad, நடுவின் – with a waist, வண்டு இருப்பன்ன – like honeybees abode, பல் காழ் அல்குல் – many colored (gems strung) mound, waist, loins, இரும்பிடி – big female elephant, தடக் கையின் – like a big trunk, செறிந்து திரள் குறங்கின் – with thighs that are together and thick, பொருந்து மயிர் – fitting hair, ஒழுகிய – perfect, திருந்து தாட்கு – to perfect legs, ஒப்ப – comparable, like, வருந்து நாய் – tired dogs, நாவின் – like the tongues, பெருந்தகு சீறடி – proud small feet, அரக்கு உருக்கு அன்ன – like wax melted, செந்நில – red land, ஒதுங்கலின் – while walking, பரல் பகை – pebbles pain, உழந்த – involved (walking on it), நோயொடு சிவணி – with pain, மரல் – bowstring hemp plant, பழுத்தன்ன – like ripe, like fruits, மறுகு – street, நீர் – water, மொக்குள் – blisters, boils, sores, கொப்புளம், நன்பகல் – mid-day, அந்தி – street junction, நடையிடை விலங்கலில் – avoiding walking, பெடை  மயில் உருவில் – looking like a female peacock, பெருந்தகு பாடினி – greatly esteemed singer

வழிப்படுத்தும் பொருநன்

பாடின பாணிக்கு ஏற்ப நாள் தொறும்
களிறு வழங்கு அதர்க் கானத்து அல்கி
இலை இல் மராஅத்த எவ்வம் தாங்கி
வலை வலந்தன்ன மென் நிழல் மருங்கில்
காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றைப் (48 – 52)

The Bard Guides the other Bard

Singing to rhythmic beats every day,
you stay in the forest on a path where bull
elephants roam, under a kadampam tree
without leaves,
its meager shade like that of a hung net,
and make your offerings to the god that
dwells in the forest.  After that,

Meanings:  பாடின பாணிக்கு ஏற்ப – according to the song sang with beat, நாள் தோறும் – each day, களிறு வழங்கு அதர் – paths where male elephants roam, கானத்து – in the forest, அல்கி – stayed, இலை இல் மராஅத்த – kadampam trees without leaves, Kadampa Oak, Anthocephalus cadamba, எவ்வம் தாங்கி – tolerate sorrow, வலை வலந்தன்ன – like a net was hung, மென் நிழல் – delicate shade, மருங்கில் – nearby, காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை – after doing the offerings to the forest-dwelling god

பீடு கெழு திருவின் பெரும் பெயர் நோன் தாள்
முரசு முழங்கு தானை மூவருங்கூடி
அரசவை இருந்த தோற்றம் போலப்
பாடல் பற்றிய பயனுடைய எழாஅல்
கோடியர் தலைவ கொண்டது அறிந
அறியாமையின் நெறி திரிந்து ஒராஅது
ஆற்று எதிர்ப் படுதலும் நோற்றதன் பயனே
போற்றிக் கேண்மதி புகழ் மேம் படுந (53 – 60)

you play the lute with benefits of
songs – like wealth with pride, great
fame, strong effort, and the three great
kings owning armies with roaring drums
giving combined audience in an assembly.

O leader of musicians!
You know what others think, and do not lose
your way in ignorance.  It is the benefit
of your penance that we met on this path.
Listen with respect to what I have to say,
you with a great reputation!

Meanings:  பீடு கெழு திருவின் – wealth with pride, பெரும் பெயர் – great fame, நோன் தாள் – strong effort, முரசு முழங்கு தானை – army with roaring drums, மூவருங் கூடி அரசவை இருந்த தோற்றம் போல – appearance like the three kings (Chōlan, Chēran and Pāndiyan) being together in the royal assembly, பாடல் பற்றிய பயனுடைய – with benefits of the song, எழாஅல் – musical notes of the lute, கோடியர் தலைவ – O leader of musician/artists, கொண்டது அறிந – you who understands what others think, அறியாமையின் நெறி திரிந்து – losing the way in ignorance, ஒராஅது – not moving away, ஆற்று எதிர்ப்படுதலும் – coming across on the path, நோற்றதன் பயனே – benefit of penances, போற்றிக் கேண்மதி – respect and listen to what I say, புகழ் மேம் படுந – you who has great fame

ஆடு பசி உழந்த நின் இரும்பேர் ஒக்கலொடு
நீடு பசி ஒராஅல் வேண்டின் நீடு இன்று
எழுமதி வாழி ஏழின் கிழவ
பழு மரம் உள்ளிய பறவையின் யானும் அவன்
இழுமென் சும்மை இடனுடைய வரைப்பின்
நசையுநர்த் தடையா நன் பெரு வாயில்
இசையேன் புக்கு என் இடும்பை தீர
எய்த்த மெய்யன் எய்யேன் ஆகிப்
பைத்த பாம்பின் துத்தி ஏய்ப்ப
கைக் கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி
இரு சீர்ப் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர்
வெள்ளி முளைத்த நள்ளிருள் விடியல்
ஒன்று யான் பெட்டா அளவையின் ஒன்றிய (61 – 73)

If you desire to remove your killer
hunger along with that of your large
clan,  rise up without delay.
May you live long, lord of the seven
traits of music!

I, like birds, thinking about
trees with fruits, entered the
huge, fine, uproarious gate that was
not blocked, without announcing,
for my sorrow to end.  My exhausted
body became cheerful. When it was
pitch dark at dawn time, as Venus
rose with its rays, and before I sang
with double beats, in a desired manner
on my thadāri drum whose wide eyes
had my finger marks that resembled
the spots on a spread hood of a cobra,

Notes:  The seven traits of music are kural – குரல், kaikilai – கைக்கிளை, ulai – உழை, ili – இளி, thutham – துத்தம், vilari – விளரி, and thāram – தாரம்.

Meanings:  ஆடு பசி உழந்த – suffering from killer hunger (According to Po. Ve. Somasundaranar அடு பசி – ஆடு பசி என முதனீண்டது), நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – with your large clan, நீடு பசி ஒராஅல் வேண்டின் – if you desire to remove great hunger, நீடு இன்று எழுமதி – rise up without delay, வாழி – may you live long, ஏழின் கிழவ – O lord of the seven traits of music, பழுமரம் உள்ளிய – thinking about fruit trees, பறவையின் – like birds, யானும் – I, அவன் – his, இழுமென் சும்மை – loud sound, இடன் உடைய – his wide space, வரைப்பின் – palace walls/limits of his palace, நசையுநர் – those who come with the desire to get gifts, தடையா நன் பெரு வாயில் – fine huge gate that does not block, இசையேன் புக்கு – I entered without announcing, என் இடும்பை தீர – for my sorrow to end, எய்த்த மெய்யன் – I with a weak body, எய்யேன் ஆகி – I became cheerful, பைத்த பாம்பின் துத்தி ஏய்ப்ப – like the spots on a snake’s spread hood, கைக் கசடு இருந்த– finger marks, scars (on the drum eyes where I hit the drum), என் – my, கண் அகன் – drum eye, தடாரி – thadāri drum, இரு சீர்ப் பாணிக்கு ஏற்ப – according to double beats, விரி கதிர் – spread rays, வெள்ளி முளைத்த – Venus rose, நள்ளிருள் – pitch darkness, விடியல் – dawn, ஒன்று யான் – I sang in unison, பெட்டா – desire, அளவையின் – before that

அரசனின் விருந்தோம்பும் பண்பு

கேளிர் போலக் கேள் கொளல் வேண்டி
வேளாண் வாயில் வேட்பக் கூறி
கண்ணில் காண நண்ணுவழி இரீஇ
பருகு அன்ன அருகா நோக்கமொடு
உருகுபவை போல் என்பு குளிர் கொளீஇ
ஈரும் பேனும் இருந்து இறை கூடி
வேரொடு நனைந்து வேற்று இழை நுழைந்த
துன்னல் சிதாஅர் துவர நீக்கி
நோக்கு நுழைகல்லா நுண்மைய பூக்கனிந்து
அரவு உரி அன்ன அறுவை நல்கி (74 – 83)

The Hospitality of the King

the king treated me like a relative,
was one with me desiring friendship,
made me stay near him with hospitality
and kind words, and looked at
me with unending kindness that
melted me and chilled my bones.

He removed my torn clothes drenched
in sweat, patched with different
threads and ruled by lice and nits, and
gave me clothing filled with flower designs,
so fine like the skin of a snake,
that I was unable to see the weave.

Meanings:  கேளிர் போல – like relatives, ஒன்றிய – with oneness,கேள் கொளல் வேண்டி – desiring a relationship, desiring a friendship, வேளாண் வாயில் – with hospitality, வேட்பக் கூறி – he spoke kindly, கண்ணில் காண – to keep me within sight, to keep me within view, நண்ணுவழி – nearby place, இரீஇ – made me stay, பருகு அன்ன – like drinking, அருகா நோக்கமொடு – with un-abating looks, உருகுபவை போல் – like melting, என்பு குளிர் கொளீஇ – making my bones cold, ஈரும் பேனும் – lice and eggs, இருந்து இறை கூடி – ruled together, வேரொடு நனைந்து – wet with sweat, வேற்றிழை – different threads, நுழைந்த துன்னல் – stitched with it, சிதாஅர் – rags, torn clothes, துவர நீக்கி – totally removed, நோக்கு நுழைகல்லா – unable to see (the fine weave), unable for the eyesight to enter and see, நுண்மைய – fine, பூக் கனிந்து – with completed flower designs, அரவுரி அன்ன – like snake skin, அறுவை நல்கி – he gave me clothing

கள் கொடுத்தல்

மழை என மருளும் மகிழ் செய் மாடத்து
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர்
போக்கு இல் பொலங்கலம் நிறையப் பல் கால்
வாக்குபு தரத்தர வருத்தம் வீட
ஆர உண்டு பேரஞர் போக்கிச்
செருக்கொடு நின்ற காலை (84 – 89)

Serving Liquor

Living on the happy upper floors,
they bewilder those who see them,
appearing like clouds, pretty women
with sweet smiles, wearing beautiful
jewels, who poured many servings of
liquor in perfect gold bowls.
For my great sorrow to vanish, I
drank a lot, and stood up with joy.

Meanings:  மழை என மருளும் – awed that they are clouds, மகிழ் செய் – causing happiness (liquor), மாடத்து – upper floor, இழை அணி – beautifully made jewels, வனப்பின் – with beauty, இன் நகை மகளிர் – women with sweet smiles, போக்கு இல் பொலங்கலம் – faultless gold bowls, நிறைய – full, பல் கால் – many times, வாக்குபு தரத்தர – poured constantly, வருத்தம் வீட – sorrow to be removed, ஆர உண்டு – drank a lot, பேர் அஞர் போக்கி – removed the great sorrow, செருக்கொடு நின்ற காலை – when I stood with joy, when I stood up intoxicated

தங்குதற்குரிய இருப்பிடம் தரல்

மற்று அவன்
திருக்கிளர் கோயில் ஒரு சிறைத் தங்கி
தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது
அதன் பயம் எய்திய அளவை மான
ஆறு செல் வருத்தம் அகல நீக்கி
அனந்தர் நடுக்கம் அல்லது யாவதும்
மனம் கவல்பு இன்றி மாழாந்து எழுந்து (89 – 95)

Providing a Place to Stay

I stayed on one side of his rich palace.
I felt giddy because of my drinking,
trembled, but was totally rid of my
distress of going on paths seeking
patrons, much like ascetics who do
penances and attain the benefits of
their bodies without abandoning them.

Other than the trembling due to alcohol,
I did not have any other mental confusion.
I slept very well and woke up.

Meanings:  மற்று அவன் – and then in his, திருக் கிளர் – wealth filled, கோயில் – palace, ஒரு சிறைத் தங்கி – stayed on one side, தவம் செய் மாக்கள் – those who do penances, தம் உடம்பு இடாஅது – not abandoning their bodies, அதன் பயம் எய்திய – attained its benefits, அளவை மான – like that method, ஆறு செல் – going on paths, வருத்தம் – sorrow, அகல நீக்கி – totally removed, அனந்தர் – giddiness, நடுக்கம் – trembling, அல்லது – other than that, யாவதும் – in all ways, மனம் கவல்பு இன்றி – without mental confusion,  without mental distress, மாழாந்து எழுந்து – slept very well and rose up

Providing a Place to Stay

 

மாலையும் காலையும்

மாலை அன்னது ஓர் புன்மையும் காலைக்
கண்டோர் மருளும் வண்டு சூழ் நிலையும்
கனவு என மருண்ட என் நெஞ்சு ஏமாப்ப
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப
கல்லா இளைஞர் சொல்லிக் காட்டக்
கதுமெனக் கரைந்து வம் எனக் கூஉய்
அதன் முறை கழிப்பிய பின்றைப் (96 – 102)

Morning and Evening

In the morning when bees
swarmed around me,
those who had seen me in poverty
the previous evening, were awed.
I panicked that it was a dream.
But, for my heart to be bold and my
sad mind to become greatly happy,
uneducated, young servants pointed to
me and announced me to the king.
Rapidly he said, “Come here,” and I
paid proper respects to him.  After
that,

Meanings:  மாலை அன்னது – in the evening (before meeting the king), ஓர் புன்மையும் – poverty situation, காலை கண்டோர் மருளும் – those who saw me in the morning were confused, வண்டு சூழ் நிலையும் – situation of bees swarming – because of the alcohol smell or perfume smell, கனவு என மருண்ட – confused that it was a dream, என் நெஞ்சும் – my heart, ஏமாப்ப – to be happy, வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப – for my sorrow filled mind to become very happy, கல்லா இளைஞர் சொல்லிக் காட்ட – uneducated youngsters pointed and told (about me to the king), கதுமென – rapidly, கரைந்து – said, வம்மெனக் கூஉய் – ‘come here’, he said loudly, அதன் முறை கழிப்பிய பின்றை – after paying the proper respects,

அரசன் உணவளித்த பாங்கு

பதன் அறிந்து
துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின்
பராஅரை வேவை பருகு எனத்தண்டி
காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழுங்குறை
ஊழின் ஊழின் வாய் வெய்து ஒற்றி
அவை அவை முனிகுவம் எனினே சுவைய
வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ
மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ்
ஒண்ணுதல் விறலியர் பாணி தூங்க
மகிழ்ப்பதும் பல் நாள் கழிப்பி ஒரு நாள்
அவிழ்ப் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ்த்தகை
முரவை போகிய முரியா அரிசி
விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல்
பரல் வறைக் கருனை காடியின் மிதப்ப
அயின்ற காலைப் பயின்று இனிது இருந்து
கொல்லை உழு கொழு ஏய்ப்ப பல்லே
எல்லையும் இரவும் ஊன் தின்று மழுங்கி
உயிர்ப்பிடம் பெறாஅது ஊண் முனைந்து (102 – 119)

Food Served by the King

knowing the time to eat, he urged me to eat
cooked, thick thigh meat of sheep that
were fed arukam grass twisted to ropes,
and fatty, big pieces of meat roasted on iron
rods.  I cooled the hot meat pieces, moving
them from one side of my mouth to the other.
He gave more and more even when I refused
them again and again.
He served us many tasty pastries in many
shapes, and urged me to stay.

Female artists with bright brows played
finely tuned small lutes to the beats of
drums with clay eyes, and danced to rhythm.
Thus we spent our days happily.

One day, he gave me boiled rice that looked
like jasmine buds, all the grains of same size,
unbroken, with no streaks, and long
like fingers, along with stir-fried dishes,
staying with me sweetly.
Filled to my neck with food I swallowed
continuously day and night and
my teeth became blunted like a plow
that plowed a field.
There was no time to breathe.  I hated food.

Meanings:  பதன் அறிந்து – knowing right the time, துராஅய் – arukam grass rolled as ropes, Cynodon grass, துற்றிய – fed, துருவை – sheep, அம் – beautiful, புழுக்கின் – cooked dish, பராஅரை – thick thigh, வேவை – cooked meat, பருகு எனத் தண்டி – urged me to eat, காழின் சுட்ட – cooked on an iron rod, கோழ் ஊன் – fatty meat, கொழுங்குறை – big pieces of meat, ஊழின் ஊழின் – regularly (moving them) on all sides, வாய் – in the mouth, வெய்து ஒற்றி – reduced heat, அவை அவை முனிகுவம் எனினே – we were refusing them again and again, சுவைய – tasty, வேறு பல் –  many other, உருவின் – in shapes, விரகு தந்து – gave pastries/ பணியாரம், இரீஇ – made me stay, மண் அமை முழவின் – with drums with clay, பண் அமை சீறியாழ் – played small lute with tune/melody, ஒண் நுதல் விறலியர் – the singers/dancers with bright brows, பாணி தூங்க – danced to rhythm, மகிழ்ப்பதும் பல் நாள் – happily many days, கழிப்பி – we spent, ஒரு நாள் – one day, அவிழ்ப் பதம் – cooked rice, கொள்க என்று இரப்ப – gave to me to eat saying ‘take it’, முகிழ்த் தகை – like (jasmine) buds, முரவை போகிய – lines removed (the left over streaks from hand pounding), முரியா அரிசி  – unbroken rice, விரல் என நிமிர்ந்த – long like fingers, நிரல் அமை புழுக்கல் – boiled rice that was of the same size, பரல் – grains/seeds which were like pebbles, வறை கருனை – fried poriyal dishes, காடியின் மிதப்ப – filled to the neck, அயின்ற காலை – swallowed at that time, பயின்று – continuously, இனிது இருந்து – stayed sweetly, கொல்லை உழு – plowed the field, கொழு ஏய்ப்ப – like the plow, பல்லே – teeth, எல்லையும் இரவும் – day and night, ஊன் தின்று – eating meat, மழுங்கி – blunted, உயிர்ப்பு இடம் பெறாஅது – no time to rest, no time to breathe, ஊண் முனைந்து – hating food

தம்மூர் செல்ல முனைந்த பொருநன்

ஒரு நாள்
செயிர்த்து எழு தெவ்வர் திறை துறை போகிய
செல்வ சேறும் எம் தொல் பதிப் பெயர்ந்து என
மெல்லெனக் கிளந்தனம் ஆக வல்லே
அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு என
சிரறியவன் போல் செயிர்த்த நோக்கமொடு
துடி அடி அன்ன தூங்கு நடைக் குழவியொடு
பிடி புணர் வேழம் பெட்டவை கொள்க எனத்
தன் அறி அளவையின் தரத்தர யானும்
என் அறி அளவையின் வேண்டுவ முகந்து கொண்டு
இன்மை தீர வந்தனென் (119 – 129)

Bard who tries to Return to His Town

One day, I said to him softly,
“O king who receives tributes in your ports
from enemies rising with rage!  We are
leaving for our ancient town.”  He asked me,
“Are you leaving my clan so soon?”
His looks were that of an angry man.

He showed us bull elephants with feet like
thudi drums, ones that united with their females,
along with calves with swaying walks, and bade us
to take what we desired.  He also showered lots of
gifts again and again.  I took what I needed
and came away, thus ending my poverty.

Meanings:  ஒரு நாள் – one day, செயிர்த்து எழு – rising with rage, தெவ்வர் – enemy, திறை துறை போகிய – received different tributes, செல்வ – O wealthy king, சேறும் எம் – we will leave, தொல் பதிப் பெயர்ந்து  – leave for our ancient town, என – thus, மெல் என கிளந்தனம் ஆக – since we said slowly, வல்லே அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு – are you leaving so soon leaving my family/clan, என சிரறியவன் போல் – like he was angry, செயிர்த்த நோக்கமொடு – with angry looks, துடி அடி அன்ன – feet like thudi drum, தூங்கு நடை – swaying walk, குழவியொடு – with calves, பிடி புணர் வேழம் – male elephants that united with their females, பெட்டவை – what I desired, கொள்க என – take them, தன் அறி அளவையின் – to his capacity, தரத்தர – gave again and again, யானும் – me, என் அறி அளவையின் வேண்டுவ – what I needed, முகந்து கொண்டு – took them, இன்மை தீர வந்தனென் – came away ending my poverty

கரிகாலனின் சிறப்புகள்

வென்வேல்
உருவப் பஃறேர் இளையோன் சிறுவன்
முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குருசில்
தாய் வயிற்றிருந்து தாயம் எய்தி
எய்யாத் தெவ்வர் ஏவல் கேட்பச்
செய்யார் தேஎம் தெருமரல் கலிப்பப்
பவ்வ மீ மிசைப் பகல் கதிர் பரப்பி
வெவ்வெஞ் செல்வன் விசும்பு படர்ந்தாங்கு
பிறந்து தவழ் கற்றதன் தொட்டுச் சிறந்த நல்
நாடு செகிற் கொண்டு நாள் தொறும் வளர்ப்ப
ஆளி நன் மான் அணங்குடைக் குருளை
மீளி மொய்ம்பின் மிகு வலி செருக்கி
முலைக் கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென
தலைக் கோள் வேட்டம் களிறு அட்டாங்கு
இரும் பனம் போந்தைத் தோடும் கருஞ்சினை
அர வாய் வேம்பின் அம் குழைத் தெரியலும்
ஓங்கு இருஞ் சென்னி மேம்பட மிலைந்த
இரு பெரு வேந்தரும் ஒரு களத்து அவிய
வெண்ணித் தாக்கிய வெருவரு நோன் தாள்
கண் ஆர் கண்ணிக் கரிகால் வளவன் (129 – 148)

The Greatness of King Karikālan

As a young son of Ilanchēt Chenni owning
victorious spears and many fine chariots,
King Karikālan was fierce in appearance
like angry Murukan.

He obtained rights to the throne while still in
his mother’s womb, and enemies who did not
know his strength at first, bowed to him later.

The countries of those who did not obey
suffered in great distress.
Like the sun which rises over the ocean and
moves to the wide sky, he carried his country
on his shoulders every day, since the day
he started to crawl, and protected it.

Like a fierce cub of a fine āli still being
breast fed, that kills an elephant in a wink
of an eye in his first hunt, with great strength
Karikālan wearing a garland sweet to behold
ruined the two Great Kings with fierce effort
at Venni – Pāndiyan wearing a strand braided with
beautiful, tender, saw-shaped leaves of neem with
black branches, and Chēran wearing a tender
palmyra frond strand, on their lifted, large heads.

Notes:  The word உருவ could go with the king, meaning ‘handsome’, or with the chariots as ‘fine’.  Scholars have interpreted it both ways.   There are many references to Venni battle.  Karikālan beat Chēramān Perunchēralāthan and eleven Vēlirs at the Venni battlefield – காய்சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர்க் கரிகால் ஆர்கலி நறவின் வெண்ணி வாயில் சீர் கெழு மன்னர் மறலிய ஞாட்பின் இமிழிசை முரசம் பொரு களத்து ஒழியப் பதினொரு வேளிரொடு வேந்தர் சாய (அகநானூறு 246).  There are also references to this battle in Akanānūru 55 and Puranānūru 66.  Porunarātruppadai, written after the anthologies, describes 2 kings being defeated by Karikālan at Venni, without the mention of the Vēlirs.  This has led to theories that there were two kings with the name  Karikālan – a grandfather and a grandson.  Natrinai 390 has a reference to Venni town belonging to Chōla king Killi.  There are references to Āli in Akanānūru 78, 252, 381, Kurinjippāttu 252, Natrinai 205, Puranānūru 207 and Porunarātruppadai 139.  It could be a lion, a mythical animal or an Indian striped hyena which is a fierce scavenger.  நற்றிணை 205 – ஆளி நன்மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர்ப் பூம் பொறி உழுவை தொலைச்சிய வைந் நுதி ஏந்து வெண் கோட்டு வயக் களிறு இழுக்கும்.

Meanings:  வென் வேல் – victorious spears, உருவ – lovely, fine, handsome, பஃறேர் – many chariots, இளையோன் சிறுவன் – young son (of Ilanchēt Chenni), முருகற் சீற்றத்து – angry like Murukan, உருகெழு குருசில் – leader/prince with fierce appearance, தாய் வயிற்றிருந்து தாயம் எய்தி – obtained rights to the throne in his mother’s stomach, எய்யாத் தெவ்வர் – enemies who are unaware (at first), ஏவல் கேட்ப – listened to his command (later), செய்யார் – those who did not do that, தேஎம் தெருமரல் கலிப்ப – their countries struggled in great pain,  பவ்வ மீமிசை – over the ocean, பகல் கதிர் பரப்பி – spread their rays during the day, வெவ்வெஞ் செல்வன் – very hot sun, விசும்பு படர்ந்தாங்கு – like how it moved on the sky, பிறந்து தவழ் கற்றதன் தொட்டு – since he learned starting from his birth and crawling days, சிறந்த நல் நாடு – fine splendid county, செகிற் கொண்டு – lifting on his shoulders, நாள் தொறும் – every day, வளர்ப்ப – took care, ஆளி நன் மான் அணங்குடைக் குருளை – like the fierce cub of a fine Āli, lion, hyena, a mythical animal, மீளி மொய்ம்பின் – with great strength, மிகு வலி – great sorrow, செருக்கி – with pride, with arrogance, முலைக் கோள் விடாஅ – not letting go of feeding breasts, மாத்திரை – winking of an eye, ஞெரேர் என – rapidly, தலைக்கோள் வேட்டம் – first hunting, களிறு அட்டாங்கு – like how it killed an elephant, இரும் பனம் போந்தைத் தோடும் – like one wearing a garland made from the tender frond of a palmyra tree (Cheran), கருஞ்சினை – black branches, அர வாய் வேம்பின் – neem trees with saw like leaves, அம் குழை – beautiful sprouts, தெரியலும் – garlands, ஓங்கிருஞ் சென்னி – lifted big head, மேம்பட – on it, மிலைந்த – wearing, இரு பெரு வேந்தரும் – two great kings, ஒரு களத்து – in one battlefield, அவிய – ruined, வெண்ணித் தாக்கிய – attacked them at Venni, வெருவரு – fierce, நோன் தாள் – strong efforts, கண் ஆர் – pretty to eyes, கண்ணி – garland, கரிகால் வளவன் – King Karikāl Valavan

ஆற்றுப்படுத்தும் பொருநன்

தாள் நிழல் மருங்கின் அணுகுபு குறுகித்
தொழுதுமுன் நிற்குவிர் ஆயின் பழுது இன்று
ஈற்று ஆ விருப்பின் போற்றுபு நோக்கி நும்
கையது கேளா அளவை ஒய் எனப்
பாசி வேரின் மாசொடு குறைந்த
துன்னல் சிதாஅர் நீக்கித் தூய
கொட்டைக் கரைய பட்டுடை நல்கிப்
பெறல் அருங் கலத்தில் பெட்டாங்கு உண்க எனப்
பூக்கமழ் தேறல் வாக்குபு தரத்தர
வைகல் வைகல் கைகவி பருகி
எரி அகைந்தன்ன ஏடு இல் தாமரை
சுரி இரும் பித்தை பொலியச் சூட்டி
நூலின் வலவா நுணங்கு அரில் மாலை
வால் ஒளி முத்தமொடு பாடினி அணியக்
கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடுந்தேர்
ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்கப்
பல் புரை புரவி நால்கு உடன் பூட்டிக்
காலின் ஏழ் அடிப் பின் சென்று கோலின்
தாறு களைந்து ஏறு என்று ஏற்றி வீறு பெறு
பேர்யாழ் முறையுளிக் கழிப்பி நீர் வாய்த்
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை
நன் பல் ஊர நாட்டொடு நன் பல்
வெரூஉப் பறை நுவலும் படூஉப்பெருந் தடக்கை
வெருவரு செலவின் வெகுளி வேழம்
தரவு உடைத் தங்கல் ஓவிலனே வரவிடைப்
பெற்றவை பிறர் பிறர்க்கு ஆர்த்தித் தெற்றெனச்
செலவு கடைக்கூட்டுதிர் ஆயின் பல புலந்து
நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி
செல்க என விடுக்குவன் அல்லன் (149 – 177)

Bard who Guides

If you get close to his feet, worship him
and stand there.  He will look at you with
hospitality and kindness, like a cow that
has given birth.
Even before he listens to your music,
he’ll have them removed, your patched
clothes in rags, dirty like the roots of
moss, and give you pure silk clothing
with ends tied into knots,
place food on precious, rare gold bowls
and urge you to eat, serve you alcohol
with fragrance of flowers, pouring again
and again even when you refuse,
adorn your wavy, dark hair with
flame-like gold lotus without petals,
give the female musician a finely made,
bright pearl necklace that is not strung on
threads, and give you a chariot decorated
with ornaments made from ivory,
yoked with four horses as white as milk
with dyed, swaying tufts, and when the
sharp end of the goad is removed, he will
walk seven steps behind, urge you to climb
and give you gifts according to what he
gave bards with large lutes – cool
towns with fertile lands and
enraged, fierce elephants with large, curved
trunks.  If you decide to share the wealth
that you got along with others and decide
to leave, he will hate it.
He is not one to analyze the situation in this
unstable world and give you permission
to leave.

Meanings:  தாள் நிழல் மருங்கின் – near the shade of his feet, அணுகுபு குறுகி – get close, தொழுது முன் – pray in front, நிற்குவிர் ஆயின் – if you stand, பழுது இன்று – without fault, ஈற்று ஆ – a cow that gave birth, விருப்பின் – desire to feed, போற்றுபு நோக்கி – look with hospitality, நும் கையது கேளா அளவை – even before listening to what is in your hand (the music instruments), ஒய் என – rapidly, பாசி வேரின் – with roots of moss, lichen or duckweeds, மாசொடு – with dirt, குறைந்த – few, துன்னல் – stitches, சிதாஅர் –  patched rag, torn clothes, நீக்கி removed, தூய – pure, கொட்டைக் கரைய – end of the clothes tied with knots, பட்டுடை நல்கி – gave silk clothes, பெறல் அருங் கலத்தில் – precious bowl, பெட்டாங்கு உண்க என – placed and asked to eat, பூக்கமழ் தேறல் – flower fragrant alcohol, வாக்குபு தரத் தர – poured again and again, வைகல் வைகல் – every day, கை கவி – bending the hands (to block), பருகி – drinking, எரி அகந்தன்ன – like flame burning, ஏடு இல் தாமரை – lotus without petals (gold lotus flowers), சுரி இரும் பித்தை – way dark hair, wavy thick hair (பித்தை – male hair), பொலியச் சூட்டி – wearing splendidly, நூலின் வலவா – not tied with threads, நுணங்கு அரில் – finely woven, மாலை – garland, வால் ஒளி – bright light, முத்தமொடு – with pearls, பாடினி – female musician, அணிய – to wear, கோட்டின் செய்த – made from ivory, கொடுஞ்சி நெடுந்தேர் – ornaments for the tall chariots, ஊட்டு உளை – dyed horse tufts, துயல்வர – moving, ஓரி – tufts, நுடங்க – swaying, பால் புரை – milk like, புரவி – horses, நால்கு உடன் பூட்டி – yoked four of them, காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று – walked behind seven steps, கோலின் தாறு களைந்து – removing the sharp ends of the goad, ஏறு என்று ஏற்றி – made us climb, வீறு பெறு – with splendor, பேர் யாழ் – large lutes, முறையுளி – according to the right method, கழிப்பி – sends off, நீர் வாய்த் தண் பணை– cool agriculture land with water, குளிர்ச்சியான மருத நிலம் தழீஇய – embracing cool agricultural lands, தளரா இருக்கை – places without dullness, நன் பல் – good many, ஊர நாட்டொடு – with country with towns, நன் பல் – fine many, வெரூஉப்பறை – fierce drums, நுவலும் – roar, படூஉப்பெருந் தடக்கை – huge curved trunks, வெருவரு செலவின் – fierce when they walk, வெகுளி வேழம் – angry elephants, தரவு உடை – charitable giving, தங்கல் – stable, without hindrances, தொய்வு இன்றி – without relaxing, ஓவிலனே – he is one who does not stop giving, வரவிடைப் பெற்றவை – what you obtained, பிறர் பிறர்க்கு ஆர்த்து – give to many others – give, தெற்றென – rapidly, செலவு கடைக்கூட்டுதிர் – decided to leave, ஆயின் – if so, பல புலந்து – hating it a lot, நில்லா உலகத்து – in the unstable world, நிலைமை தூக்கி – analyzing the situation, செல்க என விடுக்குவன் அல்லன் – he is not one who will say ‘leave’ and let you go

சோழ நாட்டு வளம்

ஒல்லெனத்
திரை பிறழிய இரும் பௌவத்துக்
கரை சூழ்ந்த அகன் கிடக்கை
மா மாவின் வயின் வயின் நெல்
தாழ் தாழைத் தண் தண்டலைக்
கூடு கெழீஇய குடிவயினான்
செஞ்சோற்ற பலி மாந்திய
கருங்காக்கை கவவு முனையின்
மனை நொச்சி நிழல் ஆங்கண்
ஈற்று யாமை தன் பார்ப்பு ஓம்பவும்
இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர்
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும்
முடக்காஞ்சிச் செம்மருதின்
மடக்கண்ண மயில் ஆல
பைம் பாகற் பழம் துணரிய
செஞ்சுளைய கனி மாந்தி
அறைக் கரும்பின் அரி நெல்லின்
இனக் களமர் இசை பெருக
வறள் அடும்பின் இவர் பகன்றைத்
தளிர்ப் புன்கின் தாழ் காவின்
நனை ஞாழலொடு மரம் குழீஇய
அவண் முனையின் அகன்று மாறி
அவிழ் தளவின் அகன் தோன்றி
நகு முல்லை உரு தேறு வீ
பொன் கொன்றை மணிக் காயா
நற்புறவின் நடை முனையின்
சுற வழங்கும் இரும் பௌவத்து
இறவு அருந்திய இன நாரை
பூம் புன்னைச் சினைச் சேப்பின்
ஓங்கு திரை ஒலி வெரீஇ (177 – 206)

Prosperity of the Chōla Country

In the wide land near the large
ocean with loud waves, surrounded
by shores, in each mā measurement of
land in each area there are coconut
palms with low fronds in the cool
groves, and huge rice granaries in the
townships.

A black crow ate offerings with red rice,
and hating the contents, moves to a
nochi tree with shade that grows in a
house, where it protects the hatchlings
of a tortoise.

Children are playing, building sand
houses, elders with differences with
their enemies enter the courts,
a peacock with delicate eyes dances on
on a bent kānji tree and marutham tree
and eats the red segments of jackfruits
that grow in clusters, as farm
workers work together cutting sugarcane
and harvesting rice, singing loudly.

Hating to stay there, the peacock
moves to the land with thalavam
flowers, open glory lilies, blossomed
mullai, dropped thetra flowers, golden
kondrai, sapphire-like kāyā flowers,
and hating to stay there, he moves to the
shores of the huge ocean where sharks live
and flocks of storks rest on punnai
trees with flowers, after gorging on shrimp,
and afraid of the roaring sounds of the
tall ocean waves,

Meanings:  ஒல் எனத் திரை பிறழிய – the waves with loud sounds, இரும் பௌவத்து கரை சூழ்ந்த – surrounded by the shores of the large ocean, அகன் கிடக்கை – wide space, மா மாவின் வயின் வயின் – land measurement of mā, in each region in all the places, நெல் – rice paddy, தாழ் தாழை – coconut with low fronds , தண் தண்டலை – cool groves, கூடு கெழீஇய குடிவயினால் – communities with rice bins, செஞ்சோற்ற பலி – offering with red rice, மாந்திய – that ate, கருங்காக்கை – black crow, கவவு முனையின் – since it hated the contents (food), மனை நொச்சி நிழலாங்கண் – to the house nochi tree with shade, Chaste tree, Vitex leucoxylon, ஈற்று யாமை தன் –  the young ones of a tortoise, பார்ப்பு –   new hatchlings, ஓம்பவும் – protects, saves (Po. Ve. Somasundaranar explains it as the crow saving the hatchlings for future food), இளையோர் – youngsters, வண்டல் அயரவும் – play with sand dolls/houses, முதியோர் அவை புகு பொழுதில் – when elders enter the courts, தம் பகை முரண் – enmity and differences, செலவும் – to go, முடக்காஞ்சி – bent portia trees, பூவரச மரம், Thespesia populnea, செம் மருதின் – on a perfect marutham tree, Arjuna tree, Terminalia arjuna, மடக்கண்ண மயில் ஆல – peacocks with delicate eyes dance or peacocks with feather eyes dance, பைம் பாகல் பழம் – ripe jackfruits, துணரிய – are in clusters, செஞ்சுளைய கனி மாந்தி – eating the red segments of fruit, அறைக் கரும்பின் – of chopped sugarcane, அரி நெல்லின் – of harvested rice paddy, இனக் களமர் – farm workers who work together, இசை பெருக – loud sounds increasing, வறள் அடும்பின் – adumpu which grows in parched land, Ipomoea pes caprae, இவர் பகன்றை – spreading pakandrai,  சிவதை, Indian jalap, Ipomaea Turpethum or Exogonium purge, தளிர்ப் புன்கின் – punku trees with sprouts, Indian Beech, Pongamia Glabra or Pongamia Pinnata, தாழ் காவின் – in the low groves, நனை – buds, ஞாழலொடு – with cassia trees, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, மரம் குழீஇய – many trees together, அவண் முனையின் – hating to be there, அகன்று மாறி – moves away, அவிழ் தளவின் – open golden jasmine, செம்முல்லை, அகன் தோன்றி – open glory lilies, Gloriosa superba, நகு முல்லை – blossoming jasmine, laughing jasmine, bright jasmine, உரு தேறு வீ – dropped thētra flowers, Clearing nut tree flowers, பொன் கொன்றை – golden laburnum, மணிக் காயா – sapphire-like kāyā flowers,  Memecylon edule, நற் புறவின் நடை முனையின் – hating it in the fine grove, சுற வழங்கும் – where sharks swim, இரும் பௌவத்து – dark ocean, இறவு அருந்திய இன நாரை – flocks of storks that ate shrimp, பூம் புன்னைச் சினைச் சேப்பின் – go to rest in the punnai trees with flowers, நாகம் – Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, ஓங்கு திரை ஒலி வெரீஇ – afraid of the sounds of the tall waves

.
தீம் பெண்ணை மடல் சேப்பவும்
கோள் தெங்கின் குலை வாழை
கொழுங் காந்தள் மலர் நாகத்து
துடிக் குடிஞை குடிப் பாக்கத்து
யாழ் வண்டின் கொளைக்கு ஏற்ப
கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை
நிலவு எக்கர்ப் பல பெயரத் (207 – 213)

he rests on the leaves of a sweet palmyra,
in a village community on the shore with
coconut palms with clusters of nuts,
banana trees with bunches of fruits,
flourishing glory lilies, flowering
surapunnai trees, and a great owl
hoots in thudi drum tones, and a
naive peacock spreads opens its feathers
and dances on the moon-lit sand dunes.

Meanings:  தீம் பெண்ணை மடல் சேப்பவும் – resting on the fronds of sweet palmyra, கோள் தெங்கின் – of coconut palms with clusters, குலை வாழை – bunches of bananas, கொழுங் காந்தள் – flourishing glory lilies, மலர் நாகத்து – with flowering surapunnai trees, long-leaved two-sepalled gamboge trees, or punnai trees, Laurel Tree, Mast wood Trees, Calophyllum inophyllum  according to the University of Madras Lexicon, துடிக் குடிஞை – great owl that hoots like thudi drum beats, குடிப்பாக்கத்து – in the seashore village community, யாழ் வண்டின் கொளைக்கு ஏற்ப – according to the lute-like music of bees, கலவம் விரித்த – spread its feathers, மட மஞ்ஞை – a delicate peacock, நிலவு எக்கர் – white sand dunes that are like the moon, bright sand dunes, moon-lit sand dunes, பல பெயர – go together

தேன் நெய்யொடு கிழங்கு மாறியோர்
மீன் நெய்யொடு நறவு மறுகவும்
தீங் கரும்போடு அவல் வகுத்தோர்
மான் குறையொடு மது மறுகவும்
குறிஞ்சி பரதவர் பாட நெய்தல்
நறும் பூங் கண்ணி குறவர் சூட
கானவர் மருதம் பாட அகவர்
நீல் நிற முல்லைப் பல் திணை நுவல (214 – 221)

People barter honey, ghee and yams
for fish oil and toddy.
Those who sell sweet sugarcane and
portions of flattened rice, barter
for deer meat and wine.
Fishermen sing songs in kurinji tunes,
mountain dwellers wear waterlily
garlands, forest dwellers sing marutham
tunes and farmers sing many songs
about blue colored jasmine vines.

Thus they sing about the different landscapes.

Notes:  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 140, 245, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.  This rare description of different thinais being mixed in this manner (218-221) is interesting – fishermen (Neythal – seashore) sing kurinji (Kurinji – mountain) melodies, mountain dwellers (Kurinji – mountain) sing marutham (Marutham – agricultural land), and farmers from the marutham land sing Mullai (Mullai – woodland) melodies.

Meanings:  தேன் நெய்யொடு கிழங்கு மாறியோர் – those who barter honey and ghee and yams (valli yams), மீன் நெய்யொடு நறவு – toddy with fish oil, மறுகவும் – to barter, தீங்கரும்போடு – with sweet sugarcane, அவல் வகுத்தோர் – those who sell flattened rice in portions, மான் குறையொடு – with deer meat, மது மறுகவும் – to buy liquor, குறிஞ்சி பரதவர் பாட – fishermen sing Kurinji tunes, நெய்தல் நறும்பூங் கண்ணி குறவர் சூட – mountain dwellers wear fragrant waterlily garlands, கானவர் மருதம் பாட – those in woodlands sing Marutham tunes, அகவர் நீல் நிற முல்லை – farmers in agricultural lands sing songs of the woodlands with blue colored jasmine vines (பொ வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  முல்லை என்பதற்கு முல்லை நிலம் எனப் பொருள்கொண்டு முல்லை நிலம் காடு நிறைந்ததாகலின் நீனிறக்காடெனக் கொள்ளலுமாம்), பல் திணை நுவல – they sing about the different landscapes

கானக் கோழி கதிர் குத்த
மனைக் கோழி தினைக் கவர
வரை மந்தி கழி மூழ்க
கழி நாரை வரை இறுப்ப
தண் வைப்பின்நால் நாடு குழீஇ
மண் மருங்கினான் மறு இன்றி
ஒரு குடையான் ஒன்று கூற
பெரிது ஆண்ட பெருங்கேண்மை
அறனொடு புணர்ந்த திறன் அறி செங்கோல்
அன்னோன் வாழி வென் வேல் குருசில் (222 – 231)

Forest fowl eat grains in the agricultural
land, house fowl steal millet from the mountains,
female monkeys from the mountains dive and play
in the backwaters, storks from the backwaters
go to reside in the mountains, in this cool
land with four different environments,
which are under one umbrella of Karikālan who
rules for a long time combining friendship with
fairness and in a faultless manner.
May he live long, the King with victory spears!

Notes:  The rare mixing of four thinais in this manner (222-225) is interesting – Mullai land fowl eat grains in the Marutham land,  house fowl in the Marutham land steal millet from the Kurinji land, monkeys from the Kurinji land dive and play in the Neythal backwaters, and pelicans from the Neythal backwaters move to the mountains.

Meanings:  கானக்கோழி கதிர் குத்த – forest fowl peck at the grain spears in the agricultural land, Gallus soneratii, மனைக் கோழி தினைக் கவர – house fowl steal millet from the Kurinji land, வரை மந்தி கழி மூழ்க – mountain monkeys dive and play in the backwaters, கழி நாரை வரை இறுப்ப – storks from the backwaters go and stay in the mountains, தண் வைப்பின் நால் நாடு – cool land with four environments, குழீஇ – together, மண் மருங்கினான் – owned the land, மறு இன்றி – without fault, ஒரு குடையான் – the king who ruled under one umbrella, ஒன்று கூற – commanded in one voice, பெரிதாண்ட – ruled for a long time, பெருங்கேண்மை – great friendship, அறனொடு புணர்ந்த – combined with fairness, திறன் அறி செங்கோல் – just rule known to others, அன்னோன் வாழி – may he live long, வென்வேல் குருசில் – king with victorious spears

காவிரி வளம்

மன்னர் நடுங்கத் தோன்றிப் பல் மாண்
எல்லை தருநன் பல் கதிர் பரப்பிக்
குல்லை கரியவும் கோடு எரி நைப்பவும்
அருவி மா மலை நிழத்தவும் மற்றுஅக்
கருவி வானம் கடற் கோள் மறப்பவும்
பெரு வறன் ஆகிய பண்பு இல் காலையும்
நறையும் நரந்தமும் அகிலும் ஆரமும்
துறை துறை தோறும் பொறை உயிர்த்து ஒழுகி
நுரைத் தலைக் குரைப் புனல் வரைப்பு அகம் புகுதொறும்
புனல் ஆடு மகளிர் கதுமெனக் குடையக்
கூனிக் குயத்தின் வாய் நெல் அரிந்து
சூடு கோடாகப் பிறக்கி நாள் தொறும்
குன்று எனக் குவைஇய குன்றாக் குப்பை
கடுந்தெற்று மூடையின் இடம் கெடக் கிடக்கும்
சாலி நெல்லின் சிறை கொள் வேலி
ஆயிரம் விளையுட்டு ஆகக்
காவிரி புரக்கும் நாடு கிழவோனே. (232 – 248)

Prosperity showered by River Kāviri

His enemy kings tremble as he appears like
the sun with fine rays that provides light.

Marijuana plants are parched, there are fires
on tree branches, waterfalls on huge mountains
are ruined, clouds with thunder and lightning forget
to take water from the oceans, and even when there
is such dryness, fragrant narai, akil, sandal and
narantham wood drift to the shores, the ocean sighing
after dropping its loads, as uproarious Kāviri flows with
white foam on its surface.

Wherever there are entry ports, women play in
the water,
diving rapidly.  They bend and cut paddy with
sickles, and bundles of sheaves are stacked each
day like mountains, in heaps that never become
small.  Fine paddy in well-stitched bags,
are kept in places protected by fences, growing
in thousands of measures, in the land of
the king, where River Kāviri provides abundance.

Notes:  Narai, Akil, Sandal and Narantham are fragrant woods.

Meanings:  மன்னர் நடுங்க தோன்றி – he appears causing enemy kings to tremble, பல் மாண் – many times, எல்லை தருநன் – the one who provides light, the sun, பல் கதிர் பரப்பி – spreading its many fine rays, குல்லை – marijuana or basil, கரியவும் – have dried, கோடு எரி – flames on branches, நைப்பவும் – have burned, அருவி மா மலை நிழத்தவும் – waterfalls on huge mountains are ruined, மற்ற – other, கருவி வானம் – clouds crowded with thunder and lightning, கடல் கோள் மறப்பவும் – forgetting to take from the oceans, பெரு வறன் – great dryness, ஆகிய பண்பு இல் காலையும் – even when there everything was ruined, நறையும் நரந்தமும் அகிலும் ஆரமும் – fragrant narai (nutmeg tree, Myristica fragrans), fragrant bitter orange (Cymbopogon flexuosus), akil wood (Eaglewood) and sandal wood (Santalum Album), துறை துறை தோறும் – in all the shores, பொறை உயிர்த்து – sighing after carrying load, ஒழுகி – flowing, நுரைத் தலைக் குரைப்புனல் – loud river with foam on top, வரைப்பகம் – where river water is saved, புகு தொறும் – wherever water enters, புனல் ஆடு மகளிர் – women play in the water, கதுமென – rapidly, குடைய – dive, கூனிக் குயத்தின் வாய் நெல் அரிந்து – bend their bodies and cut paddy with sickle ends, சூடு கோடாகப் பிறக்கி – stack the sheaves, pile the sheaves like mountains, நாள் தொறும் குன்று எனக் குவைஇய – heaped up daily like mountains, குன்றா குப்பை – heaps that do not become small, கடுந் தெற்று மூடையின் – bags which are well stitched, இடம் கெடக் கிடக்கும் – like around ruining the place, சாலி நெல்லின் – of red paddy, சிறை கொள் வேலி – fence which protects, ஆயிரம் விளையுட்டு ஆக – growing a thousand measures, காவிரி புரக்கும் நாடு கிழவோனே – lord of the river Kāviri which provides

 

%d bloggers like this: