பத்துப்பாட்டு – முல்லைப்பாட்டு

முல்லைப்பாட்டு – Mullaippāttu

Translation by Vaidehi Herbert

Copyright ©  All Rights Reserved

 

பாடியவர்                நப்பூதனார்
பாடப்பட்டவன்           தலையாலங்கானத்து செருவென்ற நெடுஞ்செழியன்
திணை                   முல்லை 
பாவகை                 ஆசிரியப்பா
மொத்த அடிகள்    –             103

தமிழ் உரை நூல்
பத்துப்பாட்டு (2 பகுதிகள்) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை

This song has 103 lines in Āsiriyappā/Akaval meter, and was written by poet Nappoothanār. The king is Thalaiyālankānathu Cheruvendra Neduncheliyan.  This is the shortest of the 10 idylls.  The poem describes the queen waiting patiently for her husband who has gone on a military campaign, the battle camp, Yavanas in the camp, women guards, and elephant trainers who speak in a northern language.

 

மால் போலத் தோன்றும் மழை மேகம்

நனந்தலை உலகம் வளைஇ நேமியொடு
வலம்புரி பொறித்த மா தாங்கு தடக்கை
நீர் செல நிமிர்ந்த மாஅல் போல
பாடு இமிழ் பனிக்கடல் பருகி வலன் ஏர்பு
கோடு கொண்டு எழுந்த கொடுஞ் செலவு எழிலி (1-5)

The Rising Rain Clouds appeared like Towering Thirumāl

Clouds that absorbed water from the roaring,
cold ocean rose up with strength above the
mountains with great speed, appearing like
Thirumāl who protects the vast earth
bearing discus and right-twisted conch shell,
when he towered high as water was poured
in his large hands that embraced Thirumakal.

Meanings:   நனந்தலை – wide place, vast place, உலகம் – earth, வளைஇ – surrounded, protects, நேமியோடு – with wheel, discus, வலம்புரி – right-twisted conch shell, பொறித்த – with the sign, மா- Thirumakal, Lakshmi, தாங்கு – embracing, bearing, தடக்கை – large hands, நீர் செல – as Mahabali Chakravarthi poured water, நிமிர்ந்த – raised, மாஅல் போல – like Thirumal, பாடு இமிழ் – loud sounding, பனிக்கடல் – cold ocean, பருகி – absorbed, drank, வலன் – with strength,  ஏர்பு – rose up, கோடு கொண்டு எழுந்த – rose up above the mountains, கொடுஞ் செலவு – going fast, எழிலி – clouds

மழைக்காலத்து மாலை நேரம்

பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மாலை (6)

Evening time during the Rainy Season

Heavy rains fell during the evening hours of painful separation.

Meanings:   பெரும் பெயல் – heavy rains, பொழிந்து – poured, சிறு – slightly, புன் – painful, மாலை – evening

முதுபெண்டிர் விரிச்சி கேட்டல்

அருங்கடி மூதூர் மருங்கில் போகி
யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு
நாழி கொண்ட நறு வீ முல்லை
அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய்க் கை தொழுது
பெரு முது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப (7-11)

Elderly Women Waited for a Good Omen

Elderly women went near the well protected
ancient town carrying rice paddy in bowls,
praying with their palms pressed together,
sprinkling fresh fragrant mullai flowers, as bees
hummed yāl-like music, and waited for a
good omen.

Meanings:   அருங்கடி – heavy protection, மூதூர் – an ancient town, மருங்கில் – nearby, close to it, போகி – went, யாழ் இசை – yāl music, lute music, இன வண்டு – swarms of bees, ஆர்ப்ப – humming, நெல்லொடு – with rice paddy, நாழி கொண்ட – in measuring bowls, நறு –fragrant, வீ – flowers, முல்லை – jasmine, அரும்பு – buds, அவிழ் – opened, அலரி – blossomed flowers, தூஉய் – sprinkled, கைதொழுது – worshipping with their hands, பெரு முது – very old, பெண்டிர் – women, விரிச்சி – for an omen, for good words, நிற்ப – waited

முது பெண்டிர் ஆய்மகளின் நற்சொல் கேட்டலும்
தலைவியை ஆற்றுவித்தலும்

சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலைக் கன்றின்
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்மகள்
நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையள் கைய
கொடுங்கோல் கோவலர் பின் நின்று உய்த்தர
இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போள்
நன்னர் நன்மொழி கேட்டனம் அதனால்
நல்ல நல்லோர் வாய்ப்புள் தெவ்வர்
முனை கவர்ந்து கொண்ட திறையர் வினை முடித்து
வருதல் தலைவர் வாய்வது நீ நின்
பருவரல் எவ்வம் களை மாயோய் என
காட்டவும் காட்டவும் காணாள் கலுழ் சிறந்து
பூப்போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப (12 – 23)

Elderly Women listened to the Omen and Consoled the Heroine

A young calf tied to a small rope was in deep
distress.  On seeing that, a herdswoman
with arms clasped around her shoulders
said to it,
“Your mother will come soon, nudged from
behind by a shephard’s hook”.

The elderly women who heard that,
took that as a good omen and said to the
to the queen,
“We’ve heard the good words.  Your
husband will return with tributes from
his enemies, for sure.  His work has ended.
Dark girl!  Please rid yourself of sorrow”.

She ignored their constant consolation,
sobbed and dropped pearls of tears
from her kohl-decorated, flower-like eyes.

Meanings:   சிறு தாம்பு – small rope, thin rope, தொடுத்த – tied, பசலைக் கன்றின் – young calf’s, உறு துயர் – great sorrow, நோக்கி – on seeing that, ஆய் மகள் – a herder woman, நடுங்கு – trembling, சுவல் – shoulders, அசைத்த கையள் – her hands placed, கைய கொடுங்கோல் – with a curved shepherd’s hook in the hand, கோவலர் – cattle herders, பின் நின்று – standing in the back, உய்த்தர – pushing, இன்னே – now, வருகுவர் – she will come, தாயர் – your mother (cow), என்போள் – thus she said, நன்னர் – good, நன் மொழி – good words, கேட்டனம் – we heard, அதனால் – hence, நல்ல – good, நல்லோர் – good people, வாய்ப்புள் – good words, good omen, தெவ்வர் – enemies, முனை கவர்ந்து – seizing land from them, கொண்ட – what was took, திறையர் – he with tributes from enemies, வினை – (war) business, முடித்து – finish, வருதல் – will come, தலைவர் – husband, the king, வாய்வது – it is true, நீ – you, நின் –your, பருவரல் – sorrow, எவ்வம் – sorrow, களை – remove it, மாயோய் – O dark colored girl, என – thus, காட்டவும் காட்டவும் – even after consoling her again and again, காணாள் – she ignored it, கலுழ் சிறந்து – she cried a lot, பூப்போல் – like flowers (blue waterlily – குவளை), உண்கண் – eyes with kohl, collyrium, புலம்பு – alone, with sorrow, முத்து – tear drops that are like pearls, உறைப்ப – drop

பாசறை அமைத்தல்

கான் யாறு தழீஇய அகல் நெடும் புறவில்
சேண் நாறு பிடவமொடு பைம் புதல் எருக்கி
வேட்டுப்புழை அருப்பம் மாட்டிக் காட்ட
இடுமுள் புரிசை ஏமுற வளைஇ
படு நீர்ப் புணரியின் பரந்த பாடி (24 -28)

Constructing the Military Camp

The army destroyed a gated fort built by hunters
and cleared jasmine bushes bearing flowers
fragrant from afar, and other green bushes,
in the huge thicket surrounded by forest streams.

In its place they constructed a battle camp,
one as large as the loud ocean, and protected it
with thorn bushes.

Meanings:   கான்யாறு – forest stream, தழீஇய – surrounded, அகல் – wide, நெடும் – huge, long, புறவு – mullai land (forest with bushes and some trees), சேண் – far, நாறு – fragrant, பிடவமொடு – with wild jasmine, பைம் – green, புதல் – small bushes, எருக்கி – destroyed, வேட்டு – hunters, புழை – small gate, அருப்பம் – fort, மாட்டி – destroyed, காட்ட – in the forest, இடு முள் – constructed with thorn bushes, புரிசை – fort, ஏமுற – as protection, வளைஇ – surround, படு நீர் – loud water, புணரி – ocean, பரந்த – wide, பாடி – military camp

பாசறையின் நாற்சந்தியில் நிற்கும் யானையின் நிலை

உவலைக் கூரை ஒழுகிய தெருவில்
கவலை முற்றம் காவல் நின்ற
தேம்படு கவுள சிறு கண் யானை
ஓங்கு நிலைக் கரும்பொடு கதிர் மிடைந்து யாத்த
வயல் விளை இன்குளகு உண்ணாது நுதல் துடைத்து
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கையிடைக் கொண்டென
கவை முள் கருவியின் வடமொழி பயிற்றி
கல்லா இளைஞர் கவளம் கைப்ப (29 – 36)

Description of an Elephant in the Camp

The battle camp with frond roof was in a perfect street,
and in the front yard near the street junction stood
a small-eyed guard elephant with sweet musth dripping
dripping down his cheeks.

He refused to eat the bundles of tall sugarcane, rice
paddy and licorice tied together, rubbed them on his
forehead and placed his trunk on his sharp-tipped tusks.
His uneducated young trainer who spoke a northern language
held a forked rod in his hand, and fed him balls of rice.

Meanings:   உவலை – dried leaves, கூரை – roof, ஒழுகிய தெருவில் – in an orderly street, கவலை – junction, முற்றம் – front yard, காவல் நின்ற – standing as protection, தேம்படு – musth oozing, கவுள – with cheeks, சிறு கண் யானை – a small-eyed elephant, ஓங்கு நிலை – tall, கரும்பொடு – with sugarcane, கதிர் – paddy spears, மிடைந்து – mixed, யாத்த – tied together, வயல் – field, விளை – raised, இன்குளகு – sweet leaves, licorice, liquorice, உண்ணாது – not eating, நுதல் – forehead, துடைத்து – wiped, அயில் நுனை – sharp tip, மருப்பின் – on the tusks, தம் – his, கையிடை கொண்டென – placed its trunk, கவை முள் – forked rod, கருவியின் – with equipment, வடமொழி – northern language, பயிற்றி – used to, habit, கல்லா இளைஞர் – uneducated young man, கவளம் – rice balls, கைப்ப – he hand fed

பாசறையில் வீரர்களின் அரண்கள்

கல் தோய்த்து உடுத்த படிவப் பார்ப்பான்
முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல்போர்
ஓடா வல்வில் தூணி நாற்றி
கூடம் குத்திக் கயிறு வாங்கு இருக்கை
பூந்தலைக் குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து
வாங்கு வில் அரணம் அரணமாக (37 -42)

Creating Rooms for Warriors in the Camp

Bows, of warriors who did not show their backs
running away from battles, were planted in the
ground and arrow quivers were hung on them,
and they appeared like the three staves bearing
the ritual clothes of Vaishnava ascetics washed
with red achre.

In a tent with poles and ropes, soldiers planted
hand spears, their blades adorned with floral
art, and hung rows of shields on them.  The
curved bows provided the protection of a fort.

Notes:  முக்கோல் is the முத்தண்டு (திரிதண்டம்) of Vaishnava ascetics.  Three wooden rods are tied together and carried by ascetics. The three rods signify controlling ‘thoughts, words and deeds’.  முக்கோல் பகவர் (திரிதண்டி) –  ‘உள்ளம், மெய், நா’ அடக்கியவர்கள்.  Kalithokai 9 – உரை சான்ற முக்கோலும் நெறிப்பட சுவல் அசைஇ, Kalithokai 126 – முக்கோல் கொள் அந்தணர்.

Meanings:   கல் – red ochre (காவிக்கல்), தோய்த்து – dipped (in water with red ochre powder), உடுத்த – wearing, படிவம் – rituals, பார்ப்பான் – brahmins, முக்கோல் – three wooden rods tied together, அசைநிலை – placed, கடுப்ப – like, நல் போர் – good battle, ஓடா – not running away, வல் வில் – strong bow, தூணி – arrow holders, quivers, நாற்றி – hung, கூடம் – tent, குத்தி – stuck (in the ground), கயிறு வாங்கு – tied ropes around it, இருக்கை – the room, பூந்தலை – flower art work on the top part, beautiful top part, குந்தம் – hand spears, குத்தி – stuck, கிடுகு – shields, நிரைத்து – in a row, வாங்கு வில் – curved bows, அரணம் – fence, அரணமாக – as a fort

பாசறையில் மன்னனுக்குத் தனி இடம்

வேறு பல் பெரும்படை நாப்பண் வேறு ஓர்
நெடுங்காழ்க் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு (43 – 44)

The King’s Private Room in the Camp

Amidst the different armies, a private chamber
was created for the king by planting a big pole and
creating sections using curtains.

Meanings:   வேறு – different, பல் – many, பெரும் படை – big army, நாப்பண் – in the middle, வேறு ஓர் – another place, நெடுங்காழ் – tall pole, tall pillar, கண்டம்  கோலி – created sections, அகம் – inside, private, நேர்பு – arrangement

மன்னனின் இருப்பிடத்தில் விளக்கேற்றும் பெண்கள்

குறுந்தொடி முன் கை கூந்தல் அம் சிறுபுறத்து
இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள்
விரவு வரிக் கச்சின் பூண்ட மங்கையர்
நெய் உமிழ் சுரையர் நெடுந்திரிக் கொளீஇ
கை அமை விளக்கம் நந்துதொறும் மாட்ட (45 -49)

Women who Light the Lamps in the Camp

Women tied strong hilted, bright swords that
made nights appear as days, to their breast
cloth.  Hair cascaded down their beautiful
backs and small bangles adorned their
forearms.

They poured oil from spouted containers
into the hand-shaped wells of lamps with
tall wicks they lit and tended the flames.

They lit the flames whenever they died down.

Meanings:   குறுந்தொடி – small bangles, முன் கை – forearms, கூந்தல் அம் சிறுபுறத்து – with hair on their beautiful backs, with hair on their lovely napes, இரவு பகல் செய்யும் – making night appear like day, திண் பிடி – strong handles, ஒள்வாள் – bright swords, விரவு – together, mixed, வரி கச்சின் — on the cloth tied on their upper body, பூண்ட – wearing, மங்கையர் – women, நெய் உமிழ் –  oil pouring, ghee pouring, சுரையர் – those using the oil pouring spouted bowls, நெடுந்திரி – long wicks, கொளீஇ – they lit, கை அமை விளக்கம் – lamps with oil wells in the shape of hands (பாவை விளக்கு), நந்துதொறும் மாட்ட – they lit the flames whenever they died down (அவியுந்தோறும்)

பாசறையில் காவலாளர்

நெடு நா ஒண் மணி நிழத்திய நடுநாள்
அதிரல் பூத்த ஆடு கொடிப் படாஅர்
சிதர் வரல் அசைவளிக்கு அசைவந் தாங்கு
துகில் முடித்துப் போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடைப்
பெரு மூதாளர் ஏமம் சூழ (50 -54)

Description of a Guard in the Camp

Sounds from bright bells with long tongues
ebbed, and the time is midnight. A turbaned,
sleepy old guard wearing a cloak, who protects
responsibly, sways like wild jasmine vines
and small bushes attacked by wind and rain.

Notes:  நிழத்திய – Po. Ve. Somasundaranar explains it as ‘நுணுகுதல்’, பேரொலியாகாமல் சிறிது ஒலிக்க என்றவாறு.  He cites Tholkāppiyam – ஓய்தல் ஆய்தல் நிழத்தல் சாஅய் ஆவயின் நான்கும் உள்ளதன் நுணுக்கம் (தொல் உரி 32).  Nachinarkkiniyar explains it as ‘எறிந்து விட்ட’, பாசறையில் படைஞர் இனித் துயில் கொள்க என்பதன் பொருட்டு மணி ஒலிப்பர்.

Meanings:   நெடு நா – long tongues, ஒண் மணி – bright bells, நிழத்திய – when sounds went down, நடுநாள் – midnight, அதிரல் – wild jasmine, பூத்த – flowering, ஆடுகொடி – swaying vines, படாஅர் – small plants, சிதர் – water droplets, வரல் – when they come, அசை – moving, வளி – breeze, அசைவந்தாங்கு – like how they move, துகில் முடித்து – clothing tied (on his head), போர்த்த – covered, cloaked (around his body), தூங்கல் – swaying, ஓங்கு நடை – good behavior, dependable, பெருமூதாளர் – a vert old man, ஏமம் – protection, சூழ – surrounded

நாழிகைக் கணக்கர்

பொழுதுஅளந்து அறியும் பொய்யா மாக்கள்
தொழுது காண்கையர் தோன்ற வாழ்த்தி
எறி நீர் வையகம் வெலீஇய செல்வோய் நின்
குறு நீர்க் கன்னல் இனைத்து என்று இசைப்ப (55 – 58)

The Time-keepers in the Camp

The skilled, unfailing time keepers worship the
king with folded hands, sing his praises, and
announce, “O king who goes to battle to win the
earth surrounded by splashing waters, the water
clock tells us this time”.

Meanings:   பொழுது அளந்து – calculating time, அறியும் – knowing, பொய்யா மாக்கள் – unfailing men, தொழுது – worships, காண்கையர் – the men who see, தோன்ற வாழ்த்தி – praised greatly, எறி நீர் – ocean with splashing waves, வையகம் – earth, வெலீஇய – to win, செல்வோய் – the one who goes, நின் – your, குறு நீர் கன்னல் – little water bowl (water clock), இனைத்து – what time it is, என்று இசைப்ப – they utter

மன்னன் இருப்பிடத்தில் யவனர்

மத்திகை வளைஇய மறிந்து வீங்கு செறிவுடை
மெய்ப்பை புக்க வெருவரும் தோற்றத்து
வலி புணர் யாக்கை வன் கண் யவனர்
புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல்
திரு மணி விளக்கம் காட்டி………….. (59 – 63)

The Ionians (Greeks) in the Camp

Harsh Yavanars with fierce appearances, wearing
bulging shirts tightly girdled by horse reins on their
strong bodies, decorate the esteemed king’s quarters
with tiger pendants hung on chains.  The place is well
lit with beautiful, gem-like, bright lamps.

Meanings:   மத்திகை – rein, வளைஇய – tied around, circled, மறித்து – folded, வீங்கு – swollen, செறிவுடை – tightly tied, மெய்ப்பை – body shirt, புக்க – wearing, வெருவரும் – scary, fierce, தோற்றத்து – with the appearance, வலி புணர் – with strength, யாக்கை – bodies, வன்கண் – harsh, யவனர் – Ionians (Greeks), புலித்தொடர் – tiger pendant chains, விட்ட – hung, புனை – decorated, மாண் – proud, esteemed, நல் இல் – fine home, fine quarters, King’s place, திரு மணி விளக்கம் காட்டி – lit beautiful gem-like bright lamps

மன்னனின் பள்ளியறையில் மிலேச்சியர்

…………திண் ஞாண்
எழினி வாங்கிய ஈரறைப் பள்ளியுள்
உடம்பின் உரைக்கும் உரையா நாவின்
படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக (63 -66)

The King’s Private Quarters

Strong ropes and curtains have created two rooms
in the bed chamber.
A Milecher guard wearing a shirt, who is unable to
speak, stands nearby.

Meanings:   திண் ஞாண் – strong ropes, எழினி – curtains, வாங்கிய – circled, ஈரறை – two rooms, பள்ளியுள் – in the bedroom, உடம்பின் – with his body, உரைக்கும் – informs, உரையா நாவின் – with a tongue that is unable to speak, படம் புகு – shirt wearing, மிலேச்சர் – Milecher (probably those who came from Baluchistan to serve the king according to Po. Ve. Somasundaranar), உழையர் ஆக – as one who is nearby

பாசறையில் மன்னனின் மனநிலை

மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது
எடுத்து எறி எஃகம் பாய்தலின் புண் கூர்ந்து
பிடிக்கணம் மறந்த வேழம் வேழத்துப்
பாம்பு பதைப்பன்ன பரூஉக்கை துமிய
தேம்பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி
சோறு வாய்த்து ஒழிந்தோர் உள்ளியும் தோல் துமிபு
பைந்நுனைப் பகழி மூழ்கலின் செவி சாய்த்து
உண்ணாது உயங்கும் மா சிந்தித்தும்
ஒரு கை பள்ளி ஒற்றி ஒருகை
முடியொடு கடகம் சேர்த்தி நெடிது நினைந்து ( 67 – 76)

The King in his Bedroom

The king who loves battles is unable to sleep, as he
reflects the battle events in his mind, his braceleted
hand resting on his head.

He thinks about his male elephants in pain,
wounded by piercing spears that made them forget
their females, their fat trunks cut off by lances,
as they writhed like chopped snakes.

He thinks about his loyal soldiers donned with
honey-flowing garlands, who gave up their lives
for victory in battle.

He thinks about his sad horse, pierced by sharp-tipped
arrows in its mouth through the bridle, and how it tilted
its ears in pain, unable to eat.

He thinks about his sad horses, pierced by sharp-tipped
arrows in their mouths through the bridles, and how they
tilted their ears in pain, unable to eat.

Meanings:   மண்டு – abundant, அமர் – battle, நசையொடு – with desire, கண்படை – sleep, பெறாஅது – not obtaining, எடுத்து – took, எறி – thrown, எஃகம் பாய்தலின் – since spears were thrust, புண் கூர்ந்து – lots of wounds, பிடி கணம் – female elephant herds, மறந்த – forgot, வேழம் – male elephants, வேழத்து – elephants, பாம்பு பதைப்பு அன்ன – like snakes writhing in pain, பரூஉக்கை – fat trunks, துமிய – got cut, தேம்பாய் – honey flowing, கண்ணி – garland, நல் வலம் – fine victory, திருத்தி – created, சோறு – obligations (செஞ்சோற்றுக் கடன்), வாய்த்து – perform without fail, ஒழிந்தோர் உள்ளியும் – thinking about those who died, தோல் – leather bridle, துமிபு – cut, வை – sharp, நுனை – tips, பகழி – arrows, மூழ்கலின் – since they sunk in, செவி சாய்த்து – tilted their ears, உண்ணாது – not eating, உயங்கும் – are sad, மா – horses, சிந்தித்தும் – thinking, ஒருகை – one hand, பள்ளி – sleep, bed, ஒற்றி – join, ஒருகை – one hand, முடியொடு – on his head, கடகம் – bracelet, சேர்த்தி – placed, நெடிது நினைந்து – he thought for a long time

வெற்றிக்குப் பின் பாசறையில் மன்னன்

பகைவர் சுட்டிய படைகொள் நோன் விரல்
நகை தாழ்க் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி
அரசு இருந்த பனிக்கும் முரசு முழங்கு பாசறை
இன் துயில் வதியுநன் …. …. …. …. …. (77 -80)

King after Victory

After crushing enemy armies pointing his
strong fingers, donning bright victory garlands,
and making his enemy king tremble when his
victory drums roared, the satisfied king is able
to sleep sweetly in the camp.

Meanings:   பகைவர் – enemies, சுட்டிய – aimed, படை – army, கொள் – took, rode, நோன் – strong, விரல் – fingers, நகை – bright, தாழ்க் கண்ணி – hanging garland, நல் வலம் திருத்தி – perfect victory achieved, அரசு இருந்து பனிக்கும் – making the enemy king tremble, முரசு – victory drums, முழங்கும் – roar, பாசறை – military camp, இன் துயில் – sweet sleep, வதியுநன் – one who resides, is there

தலைவனைக் காணாது வருந்தும் தலைவியின் நிலை

………காணாள் துயர் உழந்து
நெஞ்சஆற்றுப் படுத்த நிறைதபு புலம்பொடு
நீடு நினைந்து தேற்றியும் ஓடு வளை திருத்தியும்
மையல் கொண்டும் ஒய்யென உயிர்த்தும்
ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து
பாவை விளக்கில் பரூஉச் சுடர் அழல
இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து
முடங்கு இறைச் சொரிதரும் மாத்திரள் அருவி
இன்பல் இமிழிசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள்
அஞ்செவி நிறைய ஆலின …. …. …. ….(80 – 89)

The Queen who is in Pain due to Separation

Unable to see her husband, she is sad.
Trying to calm her painful heart in privacy,
she thinks about him for a long time.

She’s in a confused state.  She fixes her
slipping bangles and sighs with loud noises.

She trembles like a peacock struck by an arrow,
in her fine seven-storied mansion lit brightly
by female figurine oil lamps.

She lies down listening to the sweet sounds
of rainwater that gushes down the roof spouts,
crashing on the ground like big waterfalls.
The sounds fill her beautiful ears.

Meanings:   காணாள் – unable to see him, துயர் உழந்து – with sorrow, நெஞ்சு ஆற்றுப்படுத்த – to calm her heart, நிறை தபு – fullness ruined, புலம்பொடு – with loneliness, with distress, நீடு நினைந்து – thought for a long time, தேற்றியும் – consoling, ஓடு வளை – slipping bangles, திருத்தியும் – fixing them, மையல் கொண்டும் – being in a confused state, ஒய்யென உயிர்த்தும் – taking noisy deep breaths, sighing with noises, ஏ – arrow, உறு – stuck, மஞ்ஞையின் – like a peacock, நடுங்கி – trembled, இழை நெகிழ்ந்து – jewels slipped, பாவை விளக்கில் – in a female figurine lamp with the cupped hands as an oil well, பரூஉச்சுடர் – big flame, அழல – burning, இடம் சிறந்து – fine place, உயரிய எழு நிலை – tall seven storied, மாடத்து – in the mansion, முடங்கு – folded, இறை – roof joint, eaves, சொரிதரும் – pouring, coming down, மாத்திரள் அருவி – big full waterfalls, இன் – sweet, பல் – many, இமிழ் இசை – roaring music, ஓர்ப்பனள் – she listened, கிடந்தோள் – she was lying down, அம் செவி – beautiful ears, நிறைய – to get filled, ஆலின – sounds were made

போரில் வெற்றி பெற்றுத் தலைவன் வருதல்

………………….வென்று பிறர்
வேண்டு புலம் கவர்ந்த ஈண்டு பெருந் தானையொடு
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு
வயிரும் வளையும் ஆர்ப்ப …. …. ….(89 -92)

The King’s Return from the Battlefield

After winning the war and seizing desired enemy
land, the king returns with his huge army, his
victory banners raised high, as horns and conch
shells are blown together fitting his victory
celebrations.

Meanings:   வென்று – attaining victory, பிறர் – enemies, வேண்டு புலம் – desired land, கவர்ந்த – seized, ஈண்டு – here, பெருந்தானையொடு – with a huge army, விசயம் – victory, வெல் கொடி – victory flag, உயரி – raised, வலன் – victory, with strength, நேர்பு – suiting, வயிரும் – blowing horns, வளையும் – conch shells, ஆர்ப்ப – as they roar

கார்ப்பருவத்தில் முல்லை நிலம்

………………………………………….அயிர
செறி இலைக் காயா அஞ்சனம் மலர
முறி இணர்க் கொன்றை நன் பொன் கால
கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ
தோடு ஆர் தோன்றி குருதி பூப்ப
கானம் நந்திய செந்நிலப் பெருவழி
வானம் வாய்த்த வாங்கு கதிர் வரகின்
திரி மருப்பு இரலையொடு மடமான் உகள
எதிர் செல் வெண் மழை பொழியும் திங்களில் (92 – 100)

Mullai Land in the Rainy Season

In the mullai land’s fine sandy soil, flowers
of many colors have bloomed;  kāyā trees
dense leaves have put out ink-colored, blue
flowers;  kondrai trees with tender shoots
and flower clusters have dropped fine gold
colored flowers on the ground;  pointed
kōdal buds have opened their beautiful
finger-like petals and petal-filled thōndri
flowers have bloomed in blood red.

The forest with its red earth and wide paths
flourishes in the rains from unfailing skies,
heavy millet grain clusters are bent, and stags
with twisted horns romp around with their
delicate does,
in this monsoon month when white clouds
float in the sky and come down as rain.

Meanings:   அயிர – on fine sand, செறி இலை – dense leaves, thick leaves, காயா – Ironwood Tree Flower, Memecylon edule Roxb, அஞ்சனம் – like ink, மலர – flowering, முறி – tender, இணர் – clusters, bunches, கொன்றை – சரக்கொன்றை, Laburnum, Golden Shower Tree, Cassia sophera, நன் பொன் – fine gold, கால – dropping, கோடல் – காந்தள், Malabar Glory Lily, Gloriosa superba, குவி – pointed, முகை – buds, அங்கை – beautiful hands, அவிழ – bloom, open, தோடு – petals, ஆர் – filled, தோன்றி – செங்காந்தள், red malabar lilies, Gloriosa superba, குருதி – red, blood-like, பூப்ப – bloom, கானம் – forest, நந்திய – flourish, செந்நிலம் – red earth, பெரு வழி – wide path, வானம் – sky, வாய்த்த – unfailing (rains), வாங்கு – bent (with the weight of the grains), கதிர் –  grain spears, வரகின் – millet’s, திரி – twisted, மருப்பு – horns, இரலையொடு – stags, மடமான் – delicate does, உகள – romp, frolic, எதிர் செல் – going the other side, வெண் மழை பொழியும் – white clouds that fall as rain, திங்களில் – in the month

வந்து கொண்டிருக்கிறது அரசனின் தேர்!

முதிர் காய் வள்ளியம் காடு பிறக்கொழிய
துனை பரி துரக்கும் செலவினர்
வினை விளங்கு நெடுந்தேர் பூண்ட மாவே. (101 – 103)

The King’s Chariot is on its Way Home

After finishing his battle duties splendidly,
the king rides his tall, fast, horse-driven chariot,
goading his horses, leaving behind the beautiful
forest with valli vines filled with mature yams.

Meanings:   முதிர் – ripe, காய் – vegetable (yam), வள்ளி அம் காடு – beautiful forest with valli yam, sweet-potato creepers, பிறக்கு – behind, ஒழிய – lost, துனை – fast, பரி – horse, துரக்கும் – goads, செலவினர் – one who is riding, வினை – battle duties, விளங்கு – splendid, நெடுந்தேர் – tall chariot, பூண்ட மாவே – yoked horses, tied horses


 

One Response to “பத்துப்பாட்டு – முல்லைப்பாட்டு”

  1. Dr.(Mrs).P.Lavanya February 13, 2012 at 7:27 am #

    Very nice explanation ma’am

Comments are closed.

%d bloggers like this: