பத்துப்பாட்டு – மலைபடுகடாம்

மலைபடுகடாம்   – Malaipadukadām

Translation by Vaidehi Herbert

Copyright ©  All Rights Reserved

பாடியவர்         –      இரணியமுட்டத்துப் பெருங்குன்றூர்ப் பெருங்கெளசிகனார்
பாடப்பட்டவன்     –      நன்னன் வேண்மான்
திணை            –      பாடாண்திணை
துறை             –      ஆற்றுப்படை
பாவகை           –     ஆசிரியப்பா

மொத்த அடிகள்     –      583

தமிழ் உரை நூல்கள்
பத்துப்பாட்டு (2 பகுதிகள்) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை.
நச்சினார்க்கினியர் உரை – உ. வே. உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை.

கூத்தராற்றுப்படை என்றும் இப்பாடலை அறிஞர்கள் குறிப்பிடுவார்கள்.

கூத்தரும் பாணரும் பொருநரும் விறலியும்
ஆற்றிடைக் காட்சி உறழத் தோன்றிப்
பெற்ற பெருவளம் பெறார்க்கு அறிவுறிஇச்
சென்று பயன் எதிரச் சொன்ன பக்கமும்.  (தொல்காப்பியம், புறத்திணையியல் 29)

கூத்தர் பலவகை இசைக்கருவிகளைப் பையிலிட்டு

எடுத்துச் செல்லுதல்

திருமழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின்
விண் அதிர் இமிழிசை கடுப்ப பண் அமைத்துத்,
திண் வார் விசித்த முழவொடு, ஆகுளி,
நுண் உருக்கு உற்ற விளங்கு அடர்ப் பாண்டில்,

மின் இரும் பீலி அணித்தழைக் கோட்டொடு,   5

கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர்த் தூம்பின்,
இளிப் பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு,
விளிப்பது கவரும் தீம் குழல் துதைஇ,
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரிக்குரல் தட்டை,

கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல்வாய் எல்லரி,  10

நொடிதரு பாணிய பதலையும் பிறவும்,
கார்கோட் பலவின் காய்த்துணர் கடுப்ப,

நேர்சீர் சுருக்கிக் காய கலப்பையிர்; (1 – 13)

Musical Instruments are Packed

You who carry your musical instruments on balancing

poles have packed them in draw-string bags that look like

monsoon season’s ripe jackfruit clusters, a muzhavu drum

with sturdy, tight straps that creates roaring sounds like

the sky-shattering noises from beautiful clouds in the dark

sky that give prosperity with rains, an ākuli drum, bright

cymbals with intricate designs made from melted and flattened

metal, a kōdu horn decorated with bright, dark hued

peacock feathers, sweet-music creating splendid small

thoompu horn along with a long thoompu horn that sounds like

the hollow, breathing trunk that hangs between the eyes of an

elephant, sweet flute that sounds like the ili string of the yāzh,

thattai with croaking sounds of frogs played in the middle,

strong-mouthed ellari drum played to beat, a pathalai drum

that gives perfect beat, and other musical instruments!

Notes: கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர்த் தூம்பின் (6) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – கண்களின் நடுவே வெளியாகத் திறந்த யானையின் கைபோலும் நெடிய வங்கியத்தோடு.  உயிர் – ஆகுபெயர்.  இனி நெட்டுயிர்ப்பு கொண்டாற்போலும் ஓசையை உடையை என்றுமாம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இடையிடையே துளையிடப்பட்டிருந்ததால் கண் இடை விடுத்த தூம்பென்றார்.  இதன் ஒலி யானை நெட்டுயிர்ப்புக் கொள்ளும் ஒலியை ஒத்தலின் களிற்று உயிர்த் தூம்பென்றார்.  இளி (7) – யாழின் ஒரு நரம்பு.  அரிக்குரல் (9) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ‘யாழ் நரம்பு’ என்ற பொருளும் உடைத்தாகலின் கரடிகை எனினுமாம்.  கரடிகை – கரடி கத்தினாற்போலும் ஓசையுடைய பறை வகை, தவளையினது குரல் எனினுமாம்.  தட்டை  (9) – உ. வே. சாமிநாத ஐயர் உரை – குறுந்தொகை 193 – மூங்கிலைக் கண்ணுக்கு கண் உள்ளதாக நறுக்கிப் பலவாகப் பிளந்து ஓசை உண்டாக ஒன்றிலே தட்டப்படுவது.   எல்லரி (10) –  C. ஜெகந்நாதாசாரியர் உரை – சல்லி, சல்லென்ற ஓசையுடையதால் பெற்ற பெயர்.  பிறவும் (11) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பேரிகை, படகம், இடக்கை, உடுக்கை, மத்தளம், சல்லிகை, கரடிகை, திமிலை, குடமுழா, தக்கை, கணப்பறை, தமருகம், தண்ணுமை, தடாரி, அந்தரி, முழவு, சந்திர வளையம், மொந்தை, முரசு, கண் விடு தூம்பு, நிசாளம், துடுகை, சிறுபறை, அடக்கம், தகுணிச்சம், விரலேறு, பாகம், உபாங்கம், நாழிகைப் பறை, துடி, பெரும்பறை, கிணைப் பறை.  காய (13) – பொ. வே. சோமசுந்தரனாரின் உரை – காவின, காவுதல் – தோளில் சுமந்து செல்லல்.  புறநானூறு 206-10 ‘காவினெம் கலனே’.  புறநானூறு 152-15 – கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடுமின்.  காவுதல் – பொ. வே. சோமசுந்தரனாரின் உரை – தோளில் சுமந்து செல்லுதல்.  தோற்சுமை எடுப்போர் ஒரு தடியின் இரு நுனிகளிலும் பொருள்களைப் பை உறி முதலியவற்றில் சம எடை உடையனவாகச் சீர் செய்து தூங்கவிட்டு அத் தடியின் நடுவினைத் தோளில் ஏற்றிச் சுமப்பர். இத் தடி காவுத் தடி எனப்படும்.  இக்காலத்தே காவடி என வழங்குவர்.

Meanings:  திரு மழை தலைஇய – poured rains that give prosperity (தலைஇய – சொல்லிசை அளபெடை), இருள் நிற விசும்பின் – in the dark colored sky, விண் அதிர் இமிழிசை கடுப்ப – like the sky shattering roars of clouds (கடுப்ப – உவம உருபு), பண் அமைத்து – creating tunes,  திண் வார் – firm straps, விசித்த – tightly tied, pulled and tied, முழவொடு – with muzhavu drums, ஆகுளி – ākuli drum,  நுண் உருக்கு உற்ற – intricate and melted, விளங்கு – bright, அடர்ப் பாண்டில் – cymbals made from flattened metal (கஞ்ச தாளம், சால்ரா, அடர்- தகடு), மின் இரும் பீலி அணித்தழைக் கோட்டொடு – with long kōdu horn decorated with peacock feathers, கண் இடை விடுத்த – has intermittent holes, open between the eyes, களிற்று உயிர்த் தூம்பின் – along with long thoompu that is like the breathing trunk of male elephants, along with the long thoompu that sounds like the breathing of male elephants, இளிப்பயிர் இமிரும் – creates pleasant/sweet fine sounds that resemble that of the ili string of the yāzh, குறும் பரம் தூம்பொடு – along with small splendid thoompu, விளிப்பது – what is sung, கவரும் – handling (கைக்கொண்டு நிற்கும்), தீம்குழல் – sweet flute, துதைஇ – closely (சொல்லிசை அளபெடை), நடுவு நின்று இசைக்கும் – playing in the middle, அரிக்குரல் தட்டை – a bamboo musical gadget called thattai with frog sounds, a bamboo musical gadget called thattai with sounds of bears, a bamboo musical gadget called thattai with sharp sounds, கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல்வாய் எல்லரி – strong-mouthed ellari with clear rhythmic sounds (எல்லரி – சல்லிகை, சல்லென்ற ஓசையுடைத்ததால் பெற்ற பெயர், கடி – விளக்கம், கவர்பு – கைக்கொண்டு) நொடிதரு பாணிய பதலையும் – and with pathalai drum that gives perfect beats, பிறவும் – and other musical instruments, கார்கோட் பலவின் காய்த்துணர் கடுப்ப – like the monsoon season’s ripe fruit clusters of jackfruit trees (கடுப்ப – உவம உருபு), நேர் சீர் சுருக்கிக் காய கலப்பையிர் –  you with your instruments on balancing shoulder poles packed in perfect draw-string bags (காய – கா என்ற வினைப்பகுதியினடியால் பிறந்த குறிப்புப் பெயரெச்சம், கலப்பையிர் – முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று)

அவர்கள் கடந்து வந்த மலை வழி

கடுக் கலித்து எழுந்த கண்அகன் சிலம்பில்,

படுத்து வைத்தன்ன பாறை மருங்கின்,   15

எடுத்து நிறுத்தன்ன இட்டு அருஞ்சிறுநெறி,
தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர்
இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும்,
அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது,

இடிச்சுர நிவப்பின் இயவுக் கொண்டு ஒழுகித் (14 – 20)

Mountain path

Without worrying about protection,

you have passed through the huge mountain

range with kadukkāy trees, near lying boulders

that appear like they had been placed, on a difficult,

narrow path that looks like it was set there, on the

mountain where forest men who shoot arrows,

who unite with their wives, do not cause sorrow to

those who travel on the high mountain path created

with broken stones, but guide them on the path.

Meanings:  கடுக் கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் – on the huge mountain filled with kadu trees, gall nut tree, terminalia Chebula, படுத்து வைத்தன்ன பாறை மருங்கின் – near the spread boulders which appear like they had been placed, எடுத்து நிறுத்தன்ன – like lifted and placed, இட்டு – narrow, அருஞ்சிறு நெறி – difficult narrow path, தொடுத்த வாளியர் – those who shoot arrows, துணை புணர் கானவர் – forest men who unite with their wives, forest men who are with their wives, இடுக்கண் செய்யாது – without causing trouble, இயங்குநர் இயக்கும் – guide those on the path, அடுக்கல் மீமிசை – on the mountains (மீமிசை – ஒருபொருட் பன்மொழி), அருப்பம் பேணாது – without considering protection, without worrying about protection, இடிச் சுர நிவப்பின் – on the high difficult path broken and created, இயவுக் கொண்டு ஒழுகி – passing through it

பேரியாழின் இயல்பு

தொடித் திரிவு அன்ன தொண்டுபடு திவவின்,
கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகாக்,
குரல் ஓர்த்துத் தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின்,
அரலை தீர உரீஇ வரகின்
குரல் வார்ந்தன்ன நுண் துளை இரீஇ,   25
சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி,
இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கிப்,
புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்துப்,
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால்  30

மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அவ்வாய் கடுப்ப,
அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது,
கவடு படக் கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி,
நுணங்கு அரம் நுவறிய நுண் நீர் மாமை,   35
களங்கனி அன்ன கதழ்ந்து கிளர் உருவின்
வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர்ப் பேரியாழ்; (21 – 37)

Description of the Large Lute

The nine frets on the large lute are like varied bangles

worn by women; the tightly tied strings are tuned to

perfection by listening as they are tuned, without a fault

even the size of a tiny, white mustard; the leather top of

gold color is attached to the sound producing bowl with

glue; nails driven into its tiny holes that are in a row

resembling long millet clusters; the bridge is made of ivory;

its curved sound hole on the leather top resembles the

beautiful stomachs of swaying young women with five-part

braids with natural fragrances that cause swarming bees to

have wedding fragrances, that drape down on their lovely

chests; and its pretty, curved, lifted stem filed with a fine rasp

appears shiny and dark like kalam fruits.

Notes:  கடிப்பகை (22) – கடி என்பது பேய்.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெண்கடுகு பேய்க்கு பகையாகியதால் கடிபகை என்றார்.  வதுவை நாறும் வண்டு ஐம்பால் மடந்தை (30) – நச்சினார்க்கினியர் உரை –  தன்னிடமிருந்த வண்டு கலியாணம் செய்த மகளுடைய நாற்றத்தை நாறுதற்குக் காரணமான மயிரினை உடைய மடந்தை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – வண்டுகள் புதுமணத்தைத் தோற்றுதற்குக் காரணமான நறுமணம் கமழ்கின்ற மயிரினையுடைய மடந்தை, வதுவை நாறும் என்றது வண்டுகள் புணர்ச்சியைத் தோற்றுவிக்கும் என்றவாறு, C. C. ஜெகந்நாதாசாரியர் உரை – வண்டானது கலியாணம் செய்த நாற்றத்தை நாறுதற்குக் காரணமான இயல்பான மணத்தையுடைய மயிரினையுடைய.  புறநானூறு  109 – சுகிர் புரி நரம்பின்.  தொண்டு (21) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஒன்பதென்னும் தொகை, C. ஜெகந்நாதாசாரியர் உரை – இந்த எண் உண்டான வார்க்கட்டு என்றது.  வார்க்கட்டு இந்த எண்ணைப் போலே தோற்றமளித்தல் என்பது.  ஒன்பது என்ற எண் தமிழ் முறையில் ‘௯’ என்று சுருள எழுதப்படுதல்போல் வார்க்கட்டும் சுருள அமைந்திருத்தலைக் குறிக்கும்.  வார்தல் போகல் ஒழுகல் மூன்றும் நேர்பும் நெடுமையும் செய்யும் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 21). C. ஜெகந்நாதாசாரியர் உரை – ஐம்பால் எழில் நுடங்கு மடந்தை மாண்ட ஆகத்து – மயிரினையுடைய அழகு கட்புலனாகி நின்றசையும் மடந்தையினது மாட்சிமைப்பட்ட மார்பிடத்தே.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஐம்பால் மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து – மயிரினையுடைய மடைந்தையினது மாட்சிமைப்பட்ட கட்புலனாகி நின்றசையும் அழகினையுடைய மார்பிடத்தே.

Meanings:  தொடித் திரிவு அன்ன – like the variations of bangles, தொண்டுபடு திவவின் – with the nine frets, கடிப்பகை அனைத்தும் – without even a small white mustard size fault, கேள்வி போகா குரல் ஓர்த்துத் தொடுத்த – tied and tuned perfectly listening to the sounds without fault in the music (கேள்வி – இசை), சுகிர் புரி நரம்பின் – with tightly tied strings (சுகிர் புரி – வடித்து முறுக்கிய, நீட்டி முறுக்கிய), அரலை தீர உரீஇ – are tuned without fault (உரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), வரகின் குரல் வார்ந்தன்ன நுண் துளை இரீஇ –  placed in tiny holes that are in rows resembling long millet grain growing in clusters (இரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை),  சிலம்பு அமை – causing sound, பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி – the body/bowl of the lute is attached using glue, இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி – inserting nails tightly on the bright holes, புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து – attaching a new bridge made with elephant tusk (வெண்கை – யானையின் கோடு, யானையின் தந்தம்), புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை – newly covered with golden colored leather, வதுவை – wedding, நாறும் – causing, வண்டு – honey bees, கமழ் – with fragrance, ஐம்பால் – five-part braid, எழில் நுடங்கு மடந்தை – beautiful women who sway, மாண்ட ஆகத்து – on the esteemed beautiful chests, அடங்கு மயிர் ஒழுகிய – draping controlled hair, அவ்வாய் கடுப்ப – like the beautiful stomach (கடுப்ப – உவம உருபு), அகடு சேர்பு பொருந்தி – attached to the interior, அளவினில் திரியாது – not differing in size, கவடு பட – with separations, கவைஇய சென்று – bent (கவைஇய  – சொல்லிசை அளபெடை), வாங்கு உந்தி – curved part of the lute, curved sound hole, நுணங்கு அரம் நுவறிய – filed with a fine rasp, carved with a fine saw, நுண் நீர் மாமை – nature of dark beauty, களங்கனி அன்ன – like kalam fruits, களாக்காய், Corinda tree, Bengal Currant, Carissa spinarum, கதழ்ந்து – closely, கிளர் – shining, உருவின் – in the form, வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் – with a curved lifted stem, வள் உயிர் – loud sounds (உயிர் – ஆகுபெயர் ஒலிக்கு), பேரியாழ் – large lute

பாணரும் விறலியும் சூழ இருந்து கூத்தர்

தலைவனை அழைத்தல்

அமைவரப் பண்ணி அருள் நெறி திரியாது,
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்பத்,
துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு,   40
உயர்ந்து ஓங்கு பெருமலை ஊறின்று ஏறலின்,
மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன
துளங்கு இயல் மெலிந்த கல்பொரு சீறடிக்,
கணம் கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ,

விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சேயரி நாட்டத்து,   45

இலங்கு வளை விறலியர் நிற்புறம் சுற்ற,
கயம் புக்கன்ன பயம்படு தண் நிழல்
புனல் கால் கழீஇய மணல் வார் புறவில்,
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சிக்,
கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ! (38 – 50)

Addressing the Leader of Bards

O lord of the clan of artists who receive precious

gifts, whose poor bards with great skills play with

grace perfect music with proper arrangements suiting

the courts of rich kings, whose viralis are adorned

with bright bangles, their looks with red lines on their

eyes are better than those of a deer, their splendid

small feet, resembling tongues of weak dogs, tired

by climbing on the lofty mountain without facing any

other difficulties, hitting the pebbles on the paths,

their swaying hair like the plumes of peacocks that live

in flocks, and they surround you and rest under fine,

cool shade in the forest with long stretches of sand

washed by the river canals, with the feeling of entering

a pond, abandoning their sorrow, your group without

very young children!

Notes:  பை (40) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பை – பசுமை, ஈங்கு செல்வமுடைமையின் மேற்று.  செல்வத்தை பசுமை என்றும் நல்குரவைக் கருமை என்றும் கூறுதல் மரபு.  இனி, பை இளமை எனக் கொண்டு இளமை தீர்ந்த பாணர் எனினுமாம்’.  பைதீர் பாண (நற்றிணை 167-6) – பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை – வருத்தமில்லாத பாணனே, ஒளவை துரைசாமி உரை  – வருத்தமுடைய பாணனே.  அமைவரப் பண்ணி (38) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – யாழை அமைவரப் பண்ணி என்றது பண்ணல், பரிவட்டணை, ஆராய்தல், கைவரல், செலவு, விளையாட்டு, கையூழ், குறும்போக்கு, என்னும் எண் வகையானும் இசை எழீஇ, வார்தல், உந்தல், உறழ்தல், உருட்டல், தெருட்டல், அள்ளல், பட்டடை, என்னும் எட்டு வகை இசைக் கரணத்தானும் செவியால் ஓர்ந்து இயக்குதற்குத் தகுதியாக்கி என்றவாறு.  நாயின் நாக்கு அன்ன அடி:  நற்றிணை 252 – கத நாய் நல் நாப் புரையும் சீறடி, மலைபடுகடாம் 42-43 – ஞமலி நாவின் அன்ன துளங்கு இயல் மெலிந்த கல்பொரு சீறடி, பொருநராற்றுப்படை 42 – வருந்து நாய் நாவின் பெருந்தகு சீறடி, சிறுபாணாற்றுப்படை  17-18 – உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி.  புனிறு – புனிறென் கிளவி ஈன்றணிமைப் பொருட்டே (தொல்காப்பியம், உரியியல் 77).  வார்தல் போகல் ஒழுகல் மூன்றும் நேர்பும் நெடுமையும் செய்யும் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 21).

Meanings:  அமைவரப் பண்ணி அருள் நெறி திரியாது இசை பெறு – with proper arrangements and not differing from grace they  play music perfectly without mistakes,  திருவின் வேத்து அவை ஏற்ப – suiting the courts of rich kings, துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு – with bards with no wealth who have great skills in their field, with old bards who have great skills in their field, உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறின்று ஏறலின் – due to climbing on the tall lofty mountain paths without any other difficulty (உயர்ந்து ஓங்கு – ஒருபொருட் பன்மொழி), மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன – like the tongues of dogs whose strengths are ruined (நாவின் – இன் சாரியை), துளங்கு இயல் – moving, மெலிந்த – tired, weakened, கல் பொரு சீறடி – small feet hitting the pebbles, கணம் கொள் தோகையின் – like the plumes of peacocks that live in flocks (தோகையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – hair hanging and moving (அசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சேயரி நாட்டத்து – with looks with eyes with red lines and looks that differ from that of a deer, with looks with eyes with red lines and better than that of deer, இலங்கு வளை விறலியர் – viralis with bright bangles,  நிற்புறம் சுற்ற – surrounding you, கயம் புக்கன்ன – like entering a pond, பயம்படு தண் நிழல் – beneficial cool shade, புனல் கால் கழீஇய – washed by the river canals (கழீஇய – சொல்லிசை அளபெடை), மணல் வார் புறவில் – in the forest where there are long sandy areas, புலம்பு விட்டு இருந்த – let go of sorrow, புனிறு இல் காட்சி – seen without infants, கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ – O lord of the clan of artists (those who sing and dance) who receive precious jewels

நன்னனை அடைந்தால் நல்ல பயன் பெறுவீர்கள்

எனல்

தூ மலர் துவன்றிய கரை பொரு நிவப்பின்
மீமிசை நல்யாறு கடற் படர்ந்தாஅங்கு,
யாம் அவண் நின்றும் வருதும்; நீயிரும்,
கனி பொழி கானம் கிளையொடு உணீஇய,
துனை பறை நிவக்கும் புள்ளினம் மான,   55
புனை தார்ப் பொலிந்த வண்டுபடு மார்பின்,
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமைத் திரள் தோள்
மலர் போல் மழைக்கண் மங்கையர் கணவன்,
முனை பாழ்படுக்கும் துன்அருந்துப்பின்,
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்குப்   60

புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல்
மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி
வில் நவில் தடக்கை மேவரும் பெரும் பூண்
நன்னன் சேய் நன்னற் படர்ந்த கொள்கையொடு,
உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின், பொழுது எதிர்ந்த   65

புள்ளினிர் மன்ற என் தாக்குறுதலின், (51 – 66)

Reaching Nannan for Gifts

I am returning from him with gifts, like a fine stream

that tumbles down a tall mountain carrying pure flowers,

as it dashes against its banks and rushes toward the ocean.

You and your family should go to Nannan, son of Nannan,

who wears fitting, large gold ornaments,

like flocks of birds that fly fast in the sky and go toward

forests that shower fruits.  He is husband to women with

curved, rounded arms that resemble bamboo, moist

eyes that appear like flowers, and painted, pretty breasts.

His handsome chest, decorated with sandal paste, has flower

garlands on which bees swarm.  His large hands are trained to

use bows.  He has great strength to ruin enemy lands, a man

of clear thinking who avoids evil thoughts.  He is lovely and

tender like fresh, flowing water, when he donates to bards who

plant seeds of praise.

Think of him and go to him with hope.  It is your good fortune

that you came across me.  Consider meeting me a good omen,

as you depart!

Notes:  புள்ளினிர் (66) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நல்ல முழுத்தத்தையும் நன் நிமித்தத்தையும் நன்கு எதிர்ந்தவர் ஆயினிர் எனினுமாம், புள் – இன்னின்ன பறவை ஆறு செல்வோர் முன்னர் இன்ன திசைக்கண் நின்று இன்ன திசைக்கண் செல்லின் நன்மை விளையும் அல்லது தீங்கு விளையும் எனக் கூறும் நிமித்த நூல்களில் நலம் விளைதற்கு ஏதுவாகக் கூறப்பட்ட புட்கள் என்க.  இனிப் புள் என்பதனை வாய்ப்புள் என்றதன் முதற்குறையாகக் கொண்டு நீயிர் புறப்படும்பொழுது நன்னிமித்தமாகிய வாய்ப்புள் பெற்றனிர் எனினுமாம்.   மன்ற – மன்றவென் கிளவி தேற்றஞ் செய்யும் (தொல்காப்பியம், இடையியல் 17).  துனை – கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 19).  துவன்றி – துவன்று நிறைவாகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 34).  சாயல் – சாயல் மென்மை (தொல்காப்பியம்,  உரியியல் 29).  சாயல் – சாயல் மென்மை (தொல்காப்பியம்,  உரியியல் 29).  குறுந்தொகை 95 – நீர் ஓரன்ன சாயல், கலித்தொகை 42 – நீரினும் சாயல் உடையன், புறநானூறு 105 – நீரினும் இனிய சாயல், பதிற்றுப்பத்து 86 – நீரினும் தீந்தண் சாயலன், மலைபடுகடாம் 61 – புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல்.  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24).

Meanings:  தூ மலர் துவன்றிய – filled with pure flowers, கரை பொரு – hitting the shores, நிவப்பின் – tall, மீமிசை – atop (மீமிசை – ஒருபொருட் பன்மொழி), நல்யாறு – fine river, கடல் படர்ந்தாஅங்கு – like it goes toward the ocean (படர்ந்தாஅங்கு – இசை நிறை அளபெடை, ஆங்கு உவம உருபு), யாம் அவண் நின்றும் வருதும் – we come from there, நீயிரும் – you too, கனி பொழி கானம் – forest which shower fruits, கிளையொடு உணீஇய – to eat with relatives (உணீஇய – சொல்லிசை அளபெடை, செய்யிய என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்), துனை பறை நிவக்கும் புள்ளினம் மான – like flocks of birds that fly fast high above (துனை  – உரிச்சொல், மான – உவம உருபு, a comparison word), புனைதார் – with woven garlands, பொலிந்த – beautiful, splendid, வண்டுபடு – bee-swarming, மார்பின் வனை புனை எழில் முலை – with chests with beautiful breasts with drawn patterns (thoyyil), வாங்கு அமைத் திரள் தோள் – rounded arms like curved bamboo, மலர் போல் மழைக்கண் மங்கையர் கணவன் – he is the husband of women with flower-like eyes, முனை பாழ்படுக்கும் துன் அருந்துப்பின் – with unapproachable strength to ruin enemy lands, with great strength to ruin enemy lands, இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு – to bards who plant the seeds of praises, புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் – beautiful and delicate like that of the water of new floods, மதி மாறு ஓரா – not thinking against his intelligence, நன்று உணர் சூழ்ச்சி – thinks only about good behavior, வில் நவில் தடக்கை – large hands that are skilled with bows, மேவரும் பெரும் பூண் நன்னன் சேய் நன்னன் – Nannan who is the son of Nannan wearing fitting huge ornaments, படர்ந்த கொள்கையொடு உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் – if you think about him and go to him with principle, பொழுது எதிர்ந்த – letting you know ahead of time what is coming, meeting me and talking to me has let you know what is coming, புள்ளினிர் – it is a good omen for you, மன்ற – அசைநிலை, expletive, for sure, என் தாக்குறுதலின் – that you came across me

கூத்தன் நன்னனைப் பற்றிக் கூறுதல்

ஆற்றின் அளவும், அசையும் நல் புலமும்,
வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடுபடு வல்சியும்,
மலையும் சோலையும், மா புகல் கானமும்,
தொலையா நல்இசை உலகமொடு நிற்பப்,   70

பலர் புறங்கண்டு அவர் அருங்கலம் தரீஇப்,
புலவோர்க்குச் சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும்,
இகழுநர்ப் பிணிக்கும் ஆற்றலும், புகழுநர்க்கு
அரசு முழுது கொடுப்பினும், அமரா நோக்கமொடு

தூத்துளி பொழிந்த பொய்யா வானின்,   75

வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள் மகிழ் இருக்கையும்,
நல்லோர் குழீஇய நா நவில் அவையத்து
வல்லார் ஆயினும், புறம் மறைத்துச் சென்றோரைச்
சொல்லிக் காட்டிச் சோர்வு இன்றி விளக்கி,
நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும்,   80

நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடுந்திறல்
பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும்
காரி உண்டிக் கடவுளது இயற்கையும்,
பாய் இருள் நீங்கப் பகல் செய்யா எழுதரும்
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும்,   85
இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம்
நுகம்படக் கடந்து நூழிலாட்டிப்
புரைத்தோல் வரைப்பின் வேல் நிழற் புலவோர்க்குக்
கொடைக்கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும்,

இரை தேர்ந்து இவரும் கொடுந்தாள் முதலையொடு,   90

திரைபடக் குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின்
வரை புரை நிவப்பின் வான்தோய் இஞ்சி
உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும்;

கேள் இனி! (67 – 94)

One bard telling the other about Nannan

Be aware of the good and bad on the paths.  There

are fine places to stay.  His land showers food

abundantly without changes, not seen elsewhere. It

has mountains, groves and forests with animals!  His

unspoiled fame will last as long as the earth lasts!

With the tributes he got from enemies who ran away

showing their backs, he donates precious jewels to poets.

Not content with that, he donates more like the rain.

He has the ability to bring his enemies under his control,

and he gives totally to bards who praise his kingship.

Like the unfailing skies that drop pure water drops, with

a peaceful countenance, he gives without keeping for

himself.  In his happy court, he is surrounded by the wise

who protect and express the views of those with limited

abilities who are unable to express themselves in front

of others.

He is great like Sivan, the god who resides in Naviram,

who ate poison, who causes the earth surrounded with

water to tremble!  Know the faultless splendid nature

of Nannan who is like the sun that rises, chasing wide

spread, pitch darkness, to usher in the day!

He marched far into distant enemy countries and routed

their armies.  He was praised by his ancient clan for

performing charitable duties to his noble warriors

who brandished swords and ruined the noble battle-

elephants of enemies.

Listen now to what I have to tell you about his greatly

famous town with sky-high fort walls surrounded by a

wide moat with waves caused by digging up stones,

where crocodiles with curved legs search for prey!

Notes:  புகழுநர் (73) – C. ஜெகந்நாதாசாரியர் உரை – சூதர் (நின்று ஏத்துவார்), மாதர் (இருந்து ஏத்துவார்), பாணர், கூத்தர் முதலியோர்.  நவிரம் (82) – இம்மலை திருவண்ணாமலையின் அருகில் உள்ளது.  திரிசூலகிரி என்றும் பருவதமலை என்றும் இன்று வழங்கப்படுகின்றது.  நுகம்பட (87) – நச்சினார்க்கினியர் உரை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வலியுண்டாக, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை (குறுந்தொகை 80) – நடுநிலைமையுண்டாகும்படி, நுகம் – நுகத்தின் தன்மை, நடுவு நிலைமை, வலிமை.  தொல்லோர் (89) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தொல்படை, கூலிப்படை, நாட்டுப்படை, காட்டுப்படை, துணைப்படை, பகைப்படை என்னும் அறுவகைப் படையுள்ளும் சிறப்புடையது தொல்படையே.  ஆதலான் ‘தொல்லோர் வரவும்’ என்றார்.  புரை – புரை உயர்வாகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 4).  வெறுத்த – விறப்பும் உறப்பும் வெறுப்பும் செறிவே (தொல்காப்பியம், உரியியல் 51).  செய்யா – செய்து என்பது பொருள்.  செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.

Meanings:  ஆற்றின் அளவும் – the good and bad on the paths, அசையும் நல் புலமும் – fine land to stay, வீற்று வளம் சுரக்கும் – gives abundantly without changes, அவன் நாடுபடு வல்சியும் – food produced in his country, மலையும் சோலையும் – mountains and groves, மா புகல் கானமும் – forests with animals, தொலையா நல் இசை – unspoiled fine fame, உலகமொடு நிற்ப – will stay until the end of the earth,

பலர் புறம் கண்டு – his many enemies ran away showing their backs, அவர் அருங்கலம் தரீஇ – he donates  their precious jewels (தரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), புலவோர்க்குச் சுரக்கும் – giving to poets, அவன் ஈகை – his generosity,  மாரியும் – like the rain, இகழுநர்ப் பிணிக்கும் ஆற்றலும் – ability to bring his enemies under his control, புகழுநர்க்கு அரசு முழுது கொடுப்பினும் – even though he gives totally to bards and others who praise his kingship, அமரா நோக்கமொடு – with an unsettled attitude – since he wants to donate more, தூத்துளி பொழிந்த பொய்யா வானின் – like the unfailing sky that drops pure water drops, like the unfailing clouds that drop pure water drops (வானின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது. ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு),

வீயாது சுரக்கும் – gives without keeping, அவன் நாள் மகிழ் இருக்கையும் – his happy day court, நல்லோர் குழீஇய – amidst wise people who have gathered (குழீஇய – சொல்லிசை அளபெடை), நா நவில் அவையத்து வல்லார் ஆயினும் – even if they are able among others in the assembly with abilities of tongue, புறம் மறைத்து – hide their inability, சென்றோரை- those who went, சொல்லிக் காட்டி – pointed and said, சோர்வு இன்றி விளக்கி – explaining without slack, நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் – the fine behavior of those around him who act very well,

நீர் அகம் பனிக்கும் – earth surrounded by water trembling, அஞ்சுவரு கடுந்திறல் – fierce bravery, பேர் இசை – great fame, நவிரம் மேஎய் உறையும் காரி உண்டி – residing on Naviram mountains whose poison is food (மேஎய் – இன்னிசை அளபெடை), கடவுளது இயற்கையும் – of the nature of the god Sivan, பாய் இருள் நீங்கப் பகல் செய்யா எழுதரும் ஞாயிறு அன்ன – like the sun that rises to create days removing darkness that spreads, அவன் வசை இல் சிறப்பும் – his faultless greatness, இகந்தன ஆயினும் – even if far away, தெவ்வர் தேஎம் – enemy countries (தேஎம் – இன்னிசை அளபெடை),

நுகம்படக் கடந்து – went with strength, went in a just manner, நூழிலாட்டி – killed, புரைத்தோல் – noble elephants, வரைப்பின் – in the place with rows, வேல் நிழற் புலவோர்க்குக் கொடைக்கடன் இறுத்த – did donation duties to the great men who had great army skills using spears (நிழல் – bright, இறுத்த – செய்து முடித்த), அவன் தொல்லோர் – his warriors, his ancient clan, வரவும் – praising, இரை தேர்ந்து இவரும் – wandering and searching for food, கொடுந்தாள் முதலையொடு – along with crocodiles with curved legs,

திரைபட –  causing waves to rise, குழிந்த கல் – dug up removing stones, அகழ் கிடங்கின் – in the  wide moat, வரை புரை – like mountains (புரை – உவம உருபு, a comparison word) நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி – sky-high fortress/fort walls, உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் கேள் இனி – listen now to what I say about his greatly famous ancient town with abundance (செல – இடைக்குறை), வெறுத்த – செறிந்த, abundant, dense, மாலை – இயல்பு, trait)

வழியினது நன்மையின் அளவு கூறுதல்

வேளை நீ முன்னிய திசையே,

மிகு வளம் பழுநிய யாணர் வைப்பின்   95
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே,
வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாது
இட்ட எல்லாம் பெட்டாங்கு விளையப்
பெயலொடு வைகிய வியன்கண் இரும் புனத்து,

அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல,   100

வாலிதின் விரிந்த புன்கொடி முசுண்டை,
நீலத்து அன்ன விதைப்புன மருங்கில்,
மகுளி பாயாது மலி துளி தழாலின்,
அகளத்து அன்ன நிறை சுனைப் புறவின்,
கௌவை போகிய கருங்காய் பிடி ஏழ்  105

நெய் கொள ஒழுகின பல் கவர் ஈர் எண்,

பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப,
கொய் பதம் உற்றன குலவுக் குரல் ஏனல்,
விளை தயிர்ப் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவிதொறும்,

குளிர் புரை கொடுங்காய் கொண்டன அவரை,   110

மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின்,
வாதி கை அன்ன கவைக்கதிர் இறைஞ்சி,
இரும்பு கவர்வுற்றன பெரும்புன வரகே,
பால் வார்பு கெழீஇப் பல் கவர் வளி போழ்பு
வாலிதின் விளைந்தன ஐவன வெண்ணெல்,   115

வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவுற்றென்னக்,
கால் உறு துவைப்பின் கவிழ்க் கனைத்து இறைஞ்சிக்,
குறை அறை வாரா நிவப்பின் அறை உற்று,
ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழைக் கரும்பே,

புயற் புனிறு போகிய பூ மலி புறவின்   120

அவற் பதம் கொண்டன அம்பொதித் தோரை,
தொய்யாது வித்திய துளர்படு துடவை
ஐயவி அமன்ற வெண்கால் செறுவில்
மை என விரிந்தன நீள் நறு நெய்தல்,

செய்யாப் பாவை வளர்ந்து கவின் முற்றிக்   125

காயம் கொண்டன இஞ்சி, மா இருந்து
வயவுப் பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழிதொறும்
விழுமிதின் வீழ்ந்தன கொழுங்கொடிக் கவலை,
காழ்மண் எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்தென

ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய   130

துறுகல் சுற்றிய சோலை வாழை,
இறுகு குலை முறுகப் பழுத்த பயம் புக்கு
ஊழ் உற்று அலமரும் உந்தூழ் அகல் அறைக்
காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின்

காலின் உதிர்ந்தன கருங் கனி நாவல்,  135

மாறு கொள ஒழுகின ஊறு நீர் உயவை,
நூறொடு குழீஇயின கூவை, சேறு சிறந்து
உண்ணுநர்த் தடுத்தன தேமா, புண் அரிந்து
அரலை உக்கன நெடுந்தாள் ஆசினி,

விரல் ஊன்று படுகண் ஆகுளி கடுப்பக்   140

குடிஞை இரட்டும் நெடு மலை அடுக்கத்துக்
கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரிச்
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி

முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினைப் பலவே; (94 – 144)

The good on the path

In the direction that you take to see the Vēlir

king Nannan, there are wealthy towns with great

prosperity and new status.  That is the nature

of the path where lightning strikes and rain falls

for seeds to grow wherever they are placed,

according to the desires of those who planted

them, in the wide, huge woodland.

The spreading thin musundai vines with white flowers

and sapphire-colored leaves are like the constellation

of pleiades in the wide, dark sky.  The mature pods

of sesame plants with many forked branches are green,

without the makuli disease, their pods filled with

seven times oil, which is a handful. There are many

forest springs which have taken in abundant rain

water and appearing like water pots filled to the brim.

The heavy clusters of mature millet ears are ready

for harvest.  They look like the united trunks of

young elephants engaged in fights.  In all the

millet stubble, vines of sickle-shaped avarai

beans have shed their flowers that appear like

drops of mature curds.

On the paths where boulders are strewn like lying

buffaloes, varaku grain clusters forked like the

fingers of those who argue, are ready for reaping.

Aivanam paddy and white paddy spears that have

matured well are whipped by roaring winds

blowing in different directions and they are bent

like soldiers bearing spears who have been defeated.

The tall, mature, sweet sugarcanes are ready to be

cut for crushing in the factories.

In the forest filled with flowers fully open from rains,

lovely clusters of bamboo seeds are mature, ready to be

flattened into aval.  In the fields where seeded aiyavi

mustard has grown dense without plowing, weeds are

removed with weeding hooks.

In the fields with white stubble, blue waterlilies with long

stems, have blossomed like darkness, with fragrance.

Ginger roots have matured beautifully with heat.

Kavalai yams with thick creepers, that are made into

flour, have matured in all the pits, big like legs of strong

female elephants.

Banana groves flourish surrounded by boulders.

The tips of their thick stems with buds, after the flowers

have been lost, touch the nearby rocks, appearing like

spears with hilts that plunge into faces of elephants.

Seeds of swaying bamboo have grown in mature, close

clusters to a soft consistency, to benefit people.

On the wide boulders, winds have dropped black fruits

from nāval trees.

Uyavai vines that secrete spit when chewed are spread,

thick koovai yams are in clusters, mango trees have sweet

juice in their fruits preventing those who eat from going

elsewhere, breadfruits crack dispersing their seeds, and

clusters of ripe jackfruits that hang above and below

receiving rain, appear like drums of artists, and sway in

the mountains where owls hoot like the beats of ākuli

drums with roaring eyes, that are beat with fingers.

Notes:  பால் வார்பு (114) – C. ஜெகந்நாதாசாரியர் உரை – வார்த்தல் ஒழுகலால் கட்டுதலை உணர்த்திற்று.  குறை அறை வாரா (118) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குறைந்து போதலும் அற்றொழிதலும் உண்டாகாத, நச்சினார்க்கினியர் உரை – அறை குறை வாரா – பாத்தி குறைபடுதல் உண்டாகாத.  மா இருந்து (126) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – முற்றி மாவாகும் தன்மை தன்னிடத்தே உளவாய்.  செய்யாப் பாவை (125) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – இஞ்சிக் கிழங்கைப் பாவை என்பது மரபு, ஒருவரால் பண்ணப்படாத பாவை.  செய்யாப் பாவை – குரவ மரத்தின் மலர் (ஐங்குறுநூறு 344) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குரவம் பூ உருவத்தால் பாவை போறலின் பாவை என்றே உவமவாகு பெயராற் கூறுப.  ஈண்டுச் செய்யாப் பாவை என்றது பாயா வேங்கை, பறவாக் கொக்கு என்பனபோல வெளிப்படை.  (பாயா வேங்கை – வேங்கை மலர், பறவாக் கொக்கு – மாம்பழம்).  மின்னல் பிளத்தல்:  மின்னு வசிபு – அகநானூறு 162, 212, 322, நற்றிணை 228, 261, மலைபடுகடாம் 97, மின்னு வசி – நற்றிணை 334.  யாணர்– புதிதுபடற் பொருட்டே யாணர்க் கிளவி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 83).  முரஞ்சல் – முதிர்வே (தொல்காப்பியம், உரியியல் 35).  புனிறு – புனிறென் கிளவி ஈன்றணிமைப் பொருட்டே (தொல்காப்பியம், உரியியல் 77).  உறு – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).  கரும்பு ஆலை – மலைபடுகடாம் 119 – அறை உற்று ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழைக் கரும்பே, மலைபடுகடாம் 340- மழை கண்டன்ன ஆலைதொறும் ஞெரேரெனக் கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும், பெரும்பாணாற்றுப்படை 261 – விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலைதொறும் கரும்பின் தீம்சாறு விரும்பினிர் மிசைமின், பட்டினப்பாலை 9 – கார்க் கரும்பின் கமழ் ஆலை, பரிபாடல் 1-14 – சாறுகொள் ஓதத்து இசையொடு.  முரஞ்சல் முதிர்வே – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 37).

Meanings:  வேளை நீ முன்னிய திசையே – the direction you desire to go to see Vēlir king Nannan, the path you desire to go to see Vēlir king Nannan (திசையே – ஏகாரம் பிரிநிலை, implying exclusion, திசை ஆகுபெயர் செல்லும் வழிக்கு), மிகு வளம் பழுநிய யாணர் வைப்பின் – with wealthy towns with abundant prosperity, புதுவது வந்தன்று – new status/attitudes came (வந்தன்று – அன் சாரியை, று – விகுதி, த் – இடை), இது அதன் பண்பே – this is their nature of the path, வானம் மின்னு வசிவு பொழிய – the clouds split with lightning strikes and rain falls (மின்னு – மின் உகரச்சாரியை பெற்று மின்னு என நின்றது), ஆனாது இட்ட எல்லாம் பெட்டாங்கு விளைய – places were seeds were sown have grown according to the desires of those who planted them, பெயலொடு வைகிய – stayed with the rain, வியன்கண் இரும் புனத்து – in the wide huge woodland, அகல் இரு விசும்பின் – in the wide dark skies, ஆஅல் போல – like the Pleiades constellation – Karthikai star (ஆஅல் – இசைநிறை அளபெடை, ஆல் – ஆரல் என்பதன் விகாரம்),

வாலிதின் விரிந்த புன்கொடி முசுண்டை – white colored and spread thin musundai creepers, Rivea ornata, Leather-berried bindweed, நீலத்து அன்ன – like sapphire, leaves are like sapphire gems (நீலத்து – நீலம், அத்து சாரியை), விதைப்புன மருங்கில் – in the seeded land, மகுளி பாயாது – without  disease attacking (on the sesame plants), மலி துளி தழாலின் – due to taking in abundant rain water, அகளத்து அன்ன – like water pots (அகளத்து – அகளம், அத்து சாரியை), நிறை – full, to the brim, சுனைப் புறவின் – in the forest with many springs, in the forest with many ponds, கௌவை போகிய கருங்காய் – black sesame seed pods that are past tender stage, பிடி – handful, ஏழ் நெய் கொள – had oil for seven in one, ஒழுகின பல்கவர் ஈர் எண் – sesame plants that have grown with many branches,

பொய் பொரு – fake fights, கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப – like the trunks of young elephants (கடுப்ப – உவம உருபு), கொய் பதம் உற்றன – attained plucking stage, குலவுக் குரல் ஏனல் – bent millet clusters, விளை தயிர்ப் பிதிர்வின் வீ உக்கு dropped flowers that looked like separated mature curds, இருவிதொறும் – on all the millet stubble, குளிர் புரை – like sickles (curved) (புரை – உவம உருபு, a comparison word), கொடுங்காய் கொண்டன அவரை – avarai have become curved beans,

மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின் – on the path filled with huge rocks that look like buffaloes, வாதி கை அன்ன – like the joined fingers of those who argue in court, கவைக் கதிர் இறைஞ்சி – forked grains have bent, இரும்பு கவர்வுற்றன பெரும்புன வரகே – the varaku millet spears in the huge field were cut with iron sickles, பால் வார்பு கெழீஇ – dripping with milk, with thickened milk, with maturity (கெழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), பல் கவர் வளி போழ்பு – with taking the winds blowing in different directions going between them,  வாலிதின் விளைந்தன ஐவன வெண்ணெல் – the mountain paddy and white paddy matured perfectly, வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவுற்றென்ன – like a big army of foot soldiers with spears who have been defeated, கால் உறு துவைப்பின் – due to the loud whipping wind (உறு – மிக்க), கவிழ்க் கனைத்து இறைஞ்சி – bent down and curved with sounds, குறை அறை வாரா நிவப்பின் – with tall growth without any reductions (அறை – அற்றது), அறை உற்று ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழைக் கரும்பே – sweet cane sugarcanes ready to be cut for the factories (அறை – வெட்டுதல்), புயல் – rain, புனிறு போகிய – immaturity left, fully blossomed, பூ மலி புறவின் – in the forest filled with flowers,

அவற் பதம் கொண்டன – reached the stage for aval, அம்பொதித் தோரை – bamboo seeds grains that are in the beautiful clusters, தொய்யாது வித்திய – seeded without plowing, துளர்படு – weeded with weeding hooks, துடவை – fields, ஐயவி – white mustard, அமன்ற வெண்கால் செறுவில் – in the fields with dense white stubble, மை என விரிந்தன – opened like darkness, opened like kohl, நீள் நறு நெய்தல் – fragrant blue waterlilies, செய்யாப் பாவை – tubers, roots (dolls that are not made, செய்யாப் பாவை – இஞ்சிக்கிழங்குக்கு வெளிப்படை), வளர்ந்து கவின் முற்றி காயம் கொண்டன இஞ்சி – ginger matured beautifully with heat (உறைப்பு, காரம்),

மா இருந்து – became mature to be made into flour, வயவுப் பிடி முழந்தாள் கடுப்ப – like the legs of strong female elephants (வயா என்பது வயவு ஆயிற்று, கடுப்ப – உவம உருபு), (முழந்தாள் – முழங்கால் முட்டுக்கும் கணுக்காலுக்கும் இடையிலுள்ள உறுப்பு, part of the leg between the knee and the ankle), குழிதொறும் விழுமிதின் வீழ்ந்தன – grew down in all the pits in a lovely manner, கொழுங்கொடிக் கவலை – kavalai yams with thick creepers, காழ் மண் எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்தென – like the spears with hilts that are thrust into the faces of elephants, ஊழ் மலர் ஒழி – after flowering, முகை – buds, உயர் முகம் தோய – their tips touch,

துறுகல் சுற்றிய – around boulders, சோலை வாழை – groves with banana trees, இறுகு குலை – close clusters, முறுகப் பழுத்த – ripened very well, ripened to soft consistency, பயம் புக்கு ஊழ் உற்று அலமரும் உந்தூழ் – swaying bamboo seeds that are beneficial, அகல் அறை – wide boulders, காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின் – since the trees gave benefits not just in the season, காலின் உதிர்ந்தன கருங்கனி நாவல் – black nāval fruits have fallen due to the winds,

மாறு கொள – differing,  ஒழுகின – they spread, ஊறு நீர் – flowing secreting spit, உயவை – uyavai vines, mussel shell creeper (University of Madras Lexicon), நூறொடு – with flour, குழீஇயின கூவை – thick clustered koovai tubers, arrowroot, Curcuma angustifolia (குழீஇயின – சொல்லிசை அளபெடை), சேறு சிறந்து உண்ணுநர்த் தடுத்தன தேமா – sweet mangoes with juice that do not allow those who eat to go elsewhere, புண் அரிந்து அரலை உக்கன நெடுந்தாள் ஆசினி – seeds of breadfruits from tall-trunked breadfruit trees scatter when the fruits break, விரல் ஊன்று படுகண் ஆகுளி கடுப்ப – like ākuli drums with roaring eyes are beat with fingers (கடுப்ப – உவம உருபு), குடிஞை இரட்டும் நெடுமலை அடுக்கத்து – in the tall mountain ranges where owls hoot, கீழும் மேலும் – (jackfruits that hang on the trees) above and below, கார் வாய்த்து எதிரி – accepting the rains, சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி – hanging and appearing like the muzhavu drums of drummers on the wasteland path (முழவின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது.  ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினைப் பலவே – jackfruit branches that sway bent down with ripe fruits (முரஞ்சுகொண்டு – முற்றுதல்கொண்டு)

கானவர் குடி

தீயின் அன்ன ஒண் செங்காந்தள்,   145
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து,
அறியாது எடுத்த புன்புறச் சேவல்
ஊஉன் அன்மையின் உண்ணாது உகுத்தென,
நெருப்பின் அன்ன பல்லிதழ் தாஅய்,

வெறிக்களம் கடுக்கும் வியல் அறை தோறும்,   150

மண இல் கமழும் மாமலைச் சாரல்,
தேனினர், கிழங்கினர், ஊன் ஆர் வட்டியர்,
சிறுகண் பன்றிப் பழுதுளி போக்கி,
பொருது தொலை யானைக் கோடு சீர் ஆகத்,

தூவொடு மலிந்த காய கானவர்,   155

செழும்பல் யாணர்ச் சிறுகுடிப் படினே,
இரும்பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிகப் பெறுகுவிர்; (145 – 157)

Village of Forest Dwellers

The fire-like petals of the red kānthal flowers

flourish after the rains, and thinking that it is

flesh, a male kite with a dull back picks it up in

ignorance and drops it without eating when it

finds out it is not flesh, the petals dispersed on

wide boulders resemble a veriyāttam ground,

in the mountain with fragrances like those in

wedding houses.

When you reach the prosperous small village of the

forest dwellers with vegetables, who carry honey,

tubers and flesh of small-eyed pigs with unwanted parts

removed, using as carrying poles tusks of elephants that

died fighting with each other, you and your very large

clan of relatives will receive abundant food.

Notes:  இரும்பேர் ஒக்கல் – நச்சினார்க்கினியர் உரை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொருநராற்றுப்படை 61, சிறுபாணாற்றுப்படை 139, 144, பெரும்பாணாற்றுப்படை 25, 470, மலைபடுகடாம் 157 – கரிய பெரிய சுற்றம், ஒளவை துரைசாமி உரை – புறநானூறு பாடல்கள் 69, 150, 370, 378, 390, 391, 393, 394, 396 – மிக்க பெரிய சுற்றத்தார், மிகப் பெரிய சுற்றம், புறநானூறு 320 – கரிய பெரிய சுற்றத்தார், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – அகநானூறு 301 – மிகப் பெரிய சுற்றத்தார்.  யாணர் – புதிதுபடற் பொருட்டே யாணர்க் கிளவி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 83).  பழுதுளி (153) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பழுது உளி, உளி பகுதிப் பொருள் விகுதி.

Meanings:  தீயின் அன்ன ஒண் செங்காந்தள் – red glory lilies are like flame (தீயின் – இன் சாரியை), தூவல் கலித்த – flourishing due to rains, புது முகை – new buds, ஊன் செத்து – thinking that it is flesh, அறியாது எடுத்த புன்புறச் சேவல் – a male kite with a dull back that took it unknowingly, ஊஉன் அன்மையின் உண்ணாது உகுத்தென – since it dropped not eating it on finding out that it is not flesh (ஊஉன் – இன்னிசை அளபெடை), நெருப்பின் அன்ன பல்லிதழ் தாஅய் – many petals that are like flames are spread (நெருப்பின் – இன் சாரியை, தாஅய் – இசைநிறை அளபெடை, பல்லிதழ் – அகரம் கெட்டு ‘குறியதன் முன்னர்த் தன்னுரு இரட்டலும்’ – தொல்காப்பியம், எழுத்து 160, என்றதனால் லகரம் இரட்டித்து பல்லிதழ் என முடிந்தது), வெறிக்களம் கடுக்கும் – like a veriyāttam ground, வியல் அறை தோறும் – on the wide boulders, மண இல் கமழும் – fragrances like a wedding house, மாமலைச் சாரல் – slopes of the huge mountain, தேனினர் – those with honey, கிழங்கினர் – those with tubers, ஊன் ஆர் வட்டியர் – those with bowls filled with flesh, சிறுகண் பன்றிப் பழுது உளி போக்கி – of small-eyed pigs after removing ruined/unwanted parts, பொருது தொலை யானைக் கோடு – tusks of elephants that were killed battling each other, tusks of elephants killed in battles, சீர் ஆக – as  shoulder balancing poles, with equal material on both sides, தூவொடு – along with meat (தூவு – ஊன்), மலிந்த காய – with abundant vegetables (tubers), கானவர் – forest dwellers, செழும்பல் யாணர்ச் சிறுகுடிப் படினே – if you reach the very rich prosperous small village (படினே – ஏகாரம் அசைநிலை), இரும்பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிகப் பெறுகுவிர் – you along with your very large clan will receive perfect food (இரும்பேர் – ஒருபொருட் பன்மொழி)

வழியிலுள்ள சிற்றூரில் நிகழும் விருந்து

அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி,
கன்று எரி ஒள் இணர் கடும்பொடு மலைந்து,

சேந்த செயலைச் செப்பம் போகி,   160

அலங்கு கழை நரலும் ஆரிப் படுகர்ச்
சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி,
“நோனாச் செருவின் வலம்படு நோன்தாள்
மான விறல் வேள் வயிரியம்” எனினே,

நும் இல் போல நில்லாது புக்குக்,   165

கிழவிர் போலக் கேளாது கெழீஇச்,
சேட் புலம்பு அகல இனிய கூறி,
பரூஉக்குறை பொழிந்த நெய்க்கண் வேவையொடு
குரூஉக்கண் இறடிப் பொம்மல் பெறுகுவிர்; (158 – 169)

Hospitality in a Village on the Path

Stay there on that day and stay with them for the night,

and leave on the next day wearing flame-like, bright flower

clusters with your relatives,

go on a perfect path with asoka trees with red blossoms,

and reach a village on the mountain slopes after passing

through a path that goes up and down, where swaying

bamboos rub against each and other and create loud sounds,

and tell the people there that you are the musicians of the

dignified Vēlir king Nannan whose victories in battles cannot

be handled by enemies, and become friendly with them,

as though they are your relatives.

They will utter sweet words to you who have come from

a distant place, to remove your sorrow.  You will receive from

them dishes with big pieces of meat roasted in ghee along with

colored millet rice.

Notes:  மான விறல் வேள் (மலைபடுகடாம் 164) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மானத்தையும் வெற்றியையும் உடைய நன்னன், மான விறல் வேள் (மதுரைக்காஞ்சி 344) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மான விறல் வேள் என்ற குறுநில மன்னன்.  தாள் மான விறல் – உம்மைத்தொகை.   குரூஉ (169) – நிறம், ‘குருவும் கெழுவும் நிறமாகும்மே’ (தொல்காப்பியம், உரியியல் 5).  கன்று (159) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கனல், கன்றுதல் – கனலுதல்.  நோனா (163) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நோன்பு என்பதன் எதிர்மறை.  பொறாமல் என்னும் பொருட்டு.

Meanings:  அன்று அவண் அசைஇ – stay there on that day (அசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), அல் சேர்ந்து அல்கி – stay with them for the night, கன்று எரி – burning flame, ஒள் இணர் – bright flower clusters, கடும்பொடு மலைந்து – wearing along with your relatives, சேந்த செயலைச் செப்பம் போகி – go on a perfect path with asoka trees with red flowers, Saraca indica, அலங்கு கழை நரலும் – swaying bamboos make noises, ஆரிப் படுகர் – difficult path that does up and down (ஆரி – அரிதாகிய, படுகர் – வழிக்கு ஆகுபெயர், இழிந்து ஏறும் வழி, கீழும் மேலும் செல்லும் வழி), சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி – reach the village on the mountain slopes, நோனாச் செருவின் வலம்படு – victorious in battles that enemies cannot withstand, நோன் தாள் – great efforts, மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே – if you tell them that you are musicians of the dignified and victorious king Nannan of the Vēlir clan (வயிரியம் – தன்மைப் பன்மைப் பெயர்), நும் இல் போல நில்லாது புக்கு – enter without hesitation like they are your home, கிழவிர் போல – like they are relatives (கிழவிர் – கிழமையென்ற பகுதியினடியாகப் பிறந்த முன்னிலை வினையாலணையும் பெயர்), கேளாது கெழீஇ – become friendly without asking them (கெழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), சேண் புலம்பு அகல இனிய கூறி – they will utter sweet words to you who have come from far to remove your sorrow (இனிய – பலவின்பால் வினையாலணையும் பெயர்), பரூஉக்குறை பொழிந்த – with big pieces of meat thrown in (பரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), நெய்க்கண் வேவையொடு – roasted dish with ghee, குரூஉக்கண் இறடிப் பொம்மல் – colored millet rice (குரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), பெறுகுவிர் – you will receive

நன்னனது மலைநாட்டில் பெறும் பொருள்கள்

ஏறித் தரூஉம் இலங்குமலைத் தாரமொடு,   170

வேய்ப் பெயல் விளையுள் தேக் கள் தேறல்,
குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறைப்
பழஞ் செருக்கு உற்ற நும் அனந்தல் தீர
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண்காழ்

வருவிசை தவிர்த்த கடமான் கொழுங்குறை,   175

முளவுமாத் தொலைச்சிய பைந்நிணப் பிளவை,
பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ,
வெண்புடைக் கொண்ட துய்த்தலைப் பழனின்
இன் புளிக் கலந்து மா மோர் ஆக,

கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து,   180

வழை அமல் சாரல் கமழத் துழைஇ,
நறுமலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சிக்
குறமகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி,
அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு அளைஇ,

மகமுறை தடுப்ப மனைதொறும் பெறுகுவிர்; (170 – 185)

Gifts from Nannan’s Mountains

Along with food that they bring climbing on the

bright mountains,

they will give you sweet liquor aged in bamboo pipes

which you can drink without limits, and for your

hangover to go, in the morning, they will serve you

a dish made with dropped seeds of jackfruits brought

down by waterfalls, big pieces of meat of rapidly running

forest deer that are killed, chopped up pieces of fatty

meat of porcupines killed by female dogs, sweet

tamarind fruits with light covered shells and stems,

fine buttermilk, and seeds growing on bamboo added to

the boiling liquid along with white rice, cooked by

a mountain woman with flowers on her huge hair knot, their

fragrances spreading all over the mountains with surapunnai

trees.  They, along with their children, will be greatly

hospitable in all the houses, bringing you great joy and

preventing you from leaving.

Notes:  ஒப்புமை – பெரும்பாணாற்றுப்படை 131-133 – நெல்லின் செவ் அவிழ்ச் சொன்றி ஞமலி தந்த மனவுச்சூல் உடும்பின் வறைகால் யாத்தது வயின்தொறும் பெருகுவிர், மலைபடுகடாம் 176-1766 – முளவுமாத் தொலைச்சிய பைந்நிணப் பிளவை பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ, புறநானூறு 177 – எயினர் தந்த எய்ம்மான் எறிதசைப் பைஞ்ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை.  மூங்கிலில் விளைந்த கள்:  நற்றிணை 276 – வாங்கு அமைப் பழுனிய நறவு உண்டு, அகநானூறு 348 – ஆடு அமைப் பழுநிக் கடுந்திறல் பாப்புக் கடுப்பு அன்ன தோப்பி, அகநானூறு 368 – அம் பணை விளைந்த தேக் கள் தேறல், பதிற்றுப்பத்து 81 – தூம்பு அகம் பழுனிய தீம் பிழி, திருமுருகாற்றுப்படை 195 – நீடு அமை விளைந்த தேக் கள் தேறல், மலைபடுகடாம் 171 – வேய்ப் பெயல் விளையுள் தேக் கள் தேறல், மலைபடுகடாம் 522 – திருந்து அமை விளைந்த தேக் கள் தேறல்.  கடமான் (175) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கடமான், புறநானூறு 157-10 – ஒளவை துரைசாமி உரை – காட்டின்கண் உள்ள மான்.  வெண்புடைக் கொண்ட துய்த்தலைப் பழனின் (178) – ச. வே. சுப்பிரமணியன் உரை – மென்மையான தோட்டையுடைய புளியம்பழம்,  C. ஜெகந்நாதாசாரியர் உரை – வெள்ளிய புறத்தைக் கொண்ட ஆர்க்கினையுடைய புளியம்பழம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெள்ளிய புறத்தைக் கொண்ட ஆரத்தை இடத்தேயுடைய புளியம்பழம்.

Meanings:  ஏறித் தரூஉம் இலங்குமலைத் தாரமொடு – with food that they bring climbing on the bright mountains (தரூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), வேய்ப் பெயல் விளையுள் – poured and aged in bamboo (pipes), தேக் கள் தேறல் – sweet liquor, குறைவு இன்று பருகி – drinking without limits, நறவு மகிழ்ந்து – drunk with liquor (நறவு – நறா நற என்றாகி உகரம் ஏற்றது), வைகறை – dawn, பழஞ் செருக்கு உற்ற – with old joy got (from the previous night’s drinking), நும் அனந்தல் தீர – for your hangover to go away, அருவி தந்த – brought by waterfalls, பழம் சிதை வெண்காழ் – white seeds of dropped fruits, வருவிசை தவிர்த்த கடமான் கொழுங்குறை – big pieces of meat of rapidly running deer that are killed, முளவுமாத் தொலைச்சிய பைந்நிணப் பிளவை – chopped up fatty meat of porcupines that have been killed, பிணவு நாய் – female dogs, முடுக்கிய – ran and bit, தடியொடு – with the flesh pieces, விரைஇ – mixed (சொல்லிசை அளபெடை), வெண்புடைக் கொண்ட – white on the sides, light color on the cover, துய்த்தலை – with stems, பழனின் – with fruits  (பழன் – பழம் என்பதன் போலி), இன் புளிக் கலந்து – mixed with sweet tamarind, மா மோர் ஆக – with fine buttermilk, கழை வளர் நெல்லின் – with the seeds growing on bamboo, அரி – bamboo rice, bamboo seeds (அரி – அரிசி, கடைக்குறை), உலை ஊழ்த்து – adding to the boiling liquid, adding to the cooking pot, வழை அமல் சாரல் – mountain slopes dense with surapunnai trees, Ochrocarpos longifolius (அமல் – செறிந்த), கமழ – fragrance spread, துழைஇ – mixed, stirred (சொல்லிசை அளபெடை), நறுமலர் அணிந்த – wearing fragrant flowers, நாறு – fragrant, இரு முச்சிக் குறமகள் ஆக்கிய – cooked by a mountain girl with a huge hair knot, வால் அவிழ் வல்சி – cooked white rice, அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு – with great mental happiness, அளைஇ – with hospitality, நெஞ்சம் கலந்து (சொல்லிசை அளபெடை), மகமுறை – with their children, தடுப்ப – preventing (from leaving), மனைதொறும் பெறுகுவிர் – you will receive in all the houses

மலைநாட்டில் நெடுநாள் தங்க வேண்டாம்

 செருச்செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய
பரிசில் மறப்ப நீடலும் உரியிர்,
அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே,
நிரை இதழ்க் குவளைக் கடிவீ தொடினும்,

வரையர மகளிர் இருக்கை காணினும்,   190

உயிர் செல வெம்பிப் பனித்தலும் உரியிர்;

பல நாள் நில்லாது, நிலநாடு படர்மின்; (186 – 192)

Do Not Stay there for Long

It is possible that you will stay there, forgetting the gifts

that you will receive from Nannan, a brave king who fights

in battles.  His mountain country is such.  If you touch

the protected kuvalai flowers desired by the gods, or see

the places where the mountain deities reside, you will

tremble in distress as though you are losing your life.

Do not stay there for many days.

Leave immediately from there and go to his flat land!

Notes:  குவளைக் கடிவீ தொடினும் (189) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குவளையில் தெய்வம் விரும்புதலில் கடியவாகிய பூக்களை நீயிர் அறியாதே தொடுவீராயினும்.

Meanings:  செருச்செய் முன்பின் குருசில் – the brave king who fights battles, முன்னிய பரிசில் – gifts that you had desired, மறப்ப – forgetting,  நீடலும் உரியிர் – you might stay there for long, அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே – his country on the mountains is such (அன்று – அசைநிலை,  நாடே – ஏகாரம் அசை நிலை, an expletive), நிரை இதழ்க் குவளைக் கடி வீ தொடினும் – if you touch the protected (f0r god) blue waterlilies with rows of petals, வரையர மகளிர் இருக்கை காணினும் – if you see the places where mountain deities reside, உயிர் செல வெம்பிப் பனித்தலும் உரியிர் – you will tremble in distress as though you are losing your life (செல – இடைக்குறை), பல நாள் நில்லாது – not staying there for many days, நிலநாடு படர்மின்  – leave from there and go to his flat land – away from the mountains (படர்மின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

இரவில் செல்ல வேண்டாம்

விளைபுனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சிப்,
புழைதொறும் மாட்டிய இருங்கல் அரும் பொறி ,
உடைய ஆறே நள் இருள் அலரி  195

விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழிமின்; (193 – 196)

Do not Travel at Night

Since the pigs damage mature millet fields, near all the

entrances on the paths, there are huge rock traps

that are made with great details. Do not go there at night.

Go only when the morning sun has spread its rays.

Notes:  விலங்கைப் பிடிக்கும் பொறி: மலைபடுகடாம் 193-194 – கேழல் அஞ்சிப் புழை தொறும் மாட்டிய இருங்கல் அடாஅர், நற்றிணை 119 – தினை உண் கேழல் இரிய புனவன் சிறு பொறி மாட்டிய பெருங்கல் அடாஅர், புறநானூறு 19 – இரும்புலி வேட்டுவன் பொறி அறிந்து மாட்டிய பெருங்கல் அடாரும்.  அரும் பொறி (95) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – செய்தற்கரிய நுணுக்கங்களையுடைய இயந்திரம்.

Meanings:  விளைபுனம் நிழத்தலின் – since the mature millet fields get ruined (விளைபுனம் – வினைத்தொகை), கேழல் அஞ்சி – afraid of the pigs, புழைதொறும் – in all the entrances, மாட்டிய – placed, இருங்கல் அரும் பொறி – huge rock traps that are  gadgets that are made with rare intricacies, உடைய ஆறே – the paths are with them (ஆறே – ஏகாரம் அசைநிலை), நள் இருள் – pitch darkness, அலரி விரிந்த விடியல் – morning when the sun spreads its rays, வைகினிர் கழிமின் – stay there and then go (வைகினிர் – முற்றெச்சம், கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

பாம்புகள் உறையும் இடத்தைக்

கடந்து செல்லும் வகை

நளிந்து பலர் வழங்காச் செப்பம் துணியின்,
முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவற் போழ்வில்,
கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்புமார் உளவே,

குறிக் கொண்டு மரங்கொட்டி நோக்கிச்,   200

செறி தொடி விறலியர் கைதொழூஉப் பழிச்ச

வறிது நெறி ஒரீஇ வலம் செயாக் கழிமின்; (197 – 202)

Be Aware of Snakes on the Path

If you dare to go together on the fine path where many

do not go, be aware that on the raised land there are snakes

lying in the cracks among broken pebbles in the pits. Watch

for signs for snakes, climb on trees and clap your hands.

Let your viralis with stacked bangles worship and praise god.

Move away from this difficult path a little bit and go on the

right side.

Notes:  மரங்கொட்டி (200) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மரம் என்றதன் இறுதியினின்ற குறிலிணைக் கீழ் மகரம் ஙகரமாகத் திரிந்து செய்யுள் ஓசையை நிரப்புதற் பொருட்டு அளபெடுத்தது.  செயா – செய்து என்பது பொருள். செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  வறிது – வறிது சிறிது ஆகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 40).  பழிச்சும் – பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).  நளி – நளி என் கிளவி செறிவும் ஆகும் – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 27).

Meanings:  நளிந்து – closely together (நளி என்ற உரிச்சொல் அடியாகப் பிறந்த வினையெச்சம்), பலர் வழங்காச் செப்பம் துணியின் – if you are bold to go on the fine path where many do not go often (செப்பம் – வழி), முரம்பு கண் – on the raised land, உடைந்த பரல் அவல் – pits with broken pebbles, போழ்வில் – in the cracks, கரந்து – hide, பாம்பு ஒடுங்கும் – snakes will be hiding/lying, பயம்புமார் உளவே – there are pits (மார் – அசைச்சொல், உளவே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), குறிக் கொண்டு – be aware, watch for signs, மரங்கொட்டி – climb on trees and clap your hands, நோக்கி – seeing, செறிதொடி விறலியர் – the viralis with stacked bangles (செறிதொடி – வினைத்தொகை), கைதொழூஉப் பழிச்ச – worship and praise god (தொழூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), வறிது நெறி ஒரீஇ – move away from the difficult path a little bit (ஒரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), வலம் செயாக் கழிமின் – go on the right side (வலம் – ஆகுபெயர் வலப்பக்கத்து வழிக்கு, கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

கவண் கற்கள் படாமல் தப்பிச் செல்லும் விதம்

புலந்து புனிறு போகிய புனம் சூழ் குறவர்,
உயர் நிலை இதணம் ஏறிக் கை புடையூஉ,
அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானைப் 205
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடுங்கல்
இரு வெதிர் ஈர்ங்கழை தத்திக் கல்லெனக்
கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு இரிய,
உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன,
வரும் விசை தவிராது மரம் மறையாக் கழிமின்; (203 – 210)

Escaping Catapults

Mountain farmers, in fields where millet has matured,

climb on high platforms, clap their hands, and shoot

stones from catapults at elephants in the small forests

that come during the day to steal, and even black-fingered

monkeys leap from the wet stalks of huge bamboo and

move away in fear with their children.  Escape those stones

that come with loud sounds to remove life, in the

tradition of Kootruvan, the god of death.  Go carefully,

hiding behind trees!

Notes:  புனிறு – புனிறென் கிளவி ஈன்றணிமைப் பொருட்டே (தொல்காப்பியம், உரியியல் 77).  துவன்றி – துவன்று நிறைவாகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 34).  மறையா – மறைந்து என்பது பொருள்.  செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.

Meanings:  புலந்து – freshness ended, புனிறு போகிய – immaturity ended, fully mature, புனம் சூழ் குறவர் – mountain men who surround their fields, உயர் நிலை இதணம் ஏறி – climbing on the high platforms, கை புடையூஉ – they clap their hands (புடையூஉ – இன்னிசை அளபெடை, செய்யூ என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்), அகல் மலை இறும்பில் – in the small forest in the wide mountains, துவன்றிய யானைப் பகல் நிலை தளர்க்கும் – hurting the herds of elephants that are together that come during the day, கவண் உமிழ் கடுங்கல் – harsh stones shot by catapults, இரு வெதிர் – huge bamboos, ஈர்ங்கழை தத்தி – leap from the wet/fresh bamboo stalks, கல்லென – with loud sounds, கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு – monkeys with black fingers with their young, இரிய – move away, உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன – removing life like the tradition of Kootruvan, the god of death (கூற்றத்து – கூற்றம், அத்து சாரியை), வரும் விசை தவிராது – they come fast without stopping, மரம் மறையாக் கழிமின் – go carefully hiding behind trees (கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

வழுக்கும் இடங்களைக் கடத்தல்

உரவுக் களிறு கரக்கும் இடங்கர் ஒடுங்கி
இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின்,
குமிழி சுழலும் குண்டுகய முடுக்கர்
அகழ் இழிந்தன்ன கான்யாற்று நடவை

வழூஉம் மருங்கு உடைய வழாஅல் ஓம்பிப்,   215

பரூஉக் கொடி வலந்த மதலை பற்றித்
துருவின் அன்ன புன்தலை மகாரோடு

ஒருவிரொருவர் ஓம்பினிர் கழிமின்; (211 – 218)

Slippery places on the path

In the place where eddies whirl, where it is dark

like night, crocodiles that kill strong male elephants

lie in wait.

The forest path near the stream is narrow and slippery

and there are places that are deep like moats.

Hold on to the thick vines that have wound around trees,

to avoid slipping.  Protect your children with dull hair like

that of sheep, and take care of each other as you go on the

path.

Notes:  மலைபடுகடாம் 229 – யாற்று இயவின்.  ஒருவிரொருவர் (218) – இடையே இரண்டனுருபு தொக்கது.

Meanings:  உரவுக் களிறு கரக்கும் இடங்கர் – crocodiles that make strong male elephants disappear, crocodiles that kill bull elephants, ஒடுங்கி – hiding, lying in wait, இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின் – in the places where it is very dark like darkness of nights (இரவின் – இன் சாரியை), குமிழி சுழலும் – bubbles and eddies whirl, குண்டு கய – with deep ponds, முடுக்கர் – narrow path, narrow spaces, அகழ் இழிந்தன்ன கான்யாற்று நடவை – in the  path near the forest streams that have moat-like flowing places, வழூஉம் மருங்கு உடைய – there are slippery places (வழூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), வழாஅல் – to not slip down (வழாஅல் – இசைநிறை அளபெடை), ஓம்பி – taking care, பரூஉக் கொடி வலந்த மதலை பற்றி – hold on to the thick vines that have wound around (trees) as support (பரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), துருவின் அன்ன புன்தலை மகாரோடு – with your children with dull/dry hair that is like the hair of sheep (துருவின் – இன் சாரியை), ஒருவிர் ஒருவிர் ஓம்பினிர் கழிமின் – protect each other as you go (ஓம்பினிர் – முற்றெச்சம், கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

பாசி படிந்த குளக்கரைகளைக் கடந்து செல்லுதல்

அழுந்துபட்டு அலமரும் புழகு அமல் சாரல்

விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா,   220

வழும்புகண் புதைத்த நுண் நீர்ப் பாசி
அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய,
முழு நெறி பிணங்கிய நுண் கோல் வேரலொடு

எருவை மென்கோல் கொண்டனிர் கழிமின்; (219 – 224)

Dangers of Ponds and Moss

Where there are swaying creepers of tubers

pressed down into the earth in the mountain with

erukkam flowers, near the deep ponds that kill

those who fall into them, are delicate, wet moss

hiding the ground which is slippery and harmful.

Walk carefully holding on to bamboo that grows

tangled on the entire path with fine stalks, and to

reeds with delicate stalks.

Notes:  அழுந்து (219) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழுந்து – கிழங்கு, ஆகுபெயர், இனி நீண்டகாலமாக அடிப்பட்டுக் கிடந்து எனினுமாம்.  வழும்பு (221) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வழுவழுப்பு, நச்சினார்க்கினியர் உரை – குற்றம்.

Meanings:  அழுந்துபட்டு அலமரும் – pressed down (tubers that are down under the ground) and swaying (creepers of tubers sway), புழகு அமல் சாரல் – mountain slopes dense with mountain erukkam (erukkam according to Nachinarkkiniyar who also indicated that it could be செம்பூ or புனமுருங்கை, அமல் – செறிந்த),  விழுந்தோர் மாய்க்கும் – they kill those who fall, குண்டு கயத்து அருகா – near deep ponds (அருகா – அருகாக), வழும்புகண் புதைத்த நுண் நீர்ப் பாசி – fine wet moss that hide the ground are slippery, அடி நிலை தளர்க்கும் – makes feet slip, makes feet fall down, அருப்பமும் உடைய – it is difficult, முழு நெறி பிணங்கிய – tangled on the entire path, நுண் கோல் வேரலொடு – with bamboo with fine stalks, எருவை மென்கோல் கொண்டனிர் கழிமின் – you hold on to the reeds with delicate stalks as you go (கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

கடவுளைத் தொழுதல்

உயர்நிலை மாக்கல் புகர் முகம் புதைய,   225
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடுங்கணைத்
தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானைச்
சூழியின் பொலிந்த சுடர்ப்பூ இலஞ்சி
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசைப்

பராவு அரு மரபின் கடவுட் காணின்,   230

தொழாநிர் கழியின் அல்லது வறிது
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்புமின்; மயங்கு துளி

மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே; (225 – 233)

Worship before you leave

On Nannan’s lofty mountain, in the ponds near

the river, there are shining, flame-like flowers that

resemble the face ornaments of battle-trained, tall

elephants whose faces with spots have been attacked

by volleys of harsh arrows that fall like rain, shot by

enemy warriors.

On your path, if you see the god in the temple with

old walls, who is worshipped according to tradition,

worship before you leave, but protect your musical

instruments.  Do not play them since confusing rain

falls on his prosperous mountain!

Notes:  உயர்நிலை மாக்கல் புகர் முகம் புதைய மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடுங்கணை தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானைச் சூழியின் பொலிந்த சுடர்ப்பூ இலஞ்சி ஓர் யாற்று இயவின் (225-227) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – இனி அம்பையுடைய தூசிப் படையோடு பொலிந்த யானையென்று யானைக்கு அடையாக்கி அவ்வியானையினுடைய பூக்கள் எழுதின முகபடாம் போலே உயர்நிலைமாக்கற புகர் முகம் புதையப்பொலிந்த சுடர்ப்பூவையுடைய புரிசை என்றுமாம்; இன்னும் யானையின் மத்தகம் போலே பொலிந்த சுடர்ப்பூவையுடைய புரிசை என்றுமாம்; இன்னும் யானையின் மத்தகம் போலே பொலிந்த சுடர்ப்பூ இலஞ்சியையுடைய உயர்நிலை மாக்கலையுடைய புரிசை என்பாரும் உளர்; அவர் சுனையிடத்து மேலெழுந்த குவளை முதலியவற்றின் அரும்புகள் தலை சாய்ந்து கற்புதையக் கிடந்ததற்கு யானையின் மத்தகத்துப் புகரை உவமை என்று கொள்வர், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உயர்ந்து நிற்றலையுடைய பெருமை மிக்க நவிர மழையிடத்தே மழைபோன்று புகரையுடைய தம் முகம் மறையும்படி பகைவருடைய வில் பொழியா நின்ற கடிய கணையினை ஏற்று அவர் தம் தூசிப் படையோடே பிறக்கிடாது நின்று பொலிவு பெற்ற போர்த்தொழிலில் பயின்ற யானைப்படையினை உடையதும் உச்சியிலே ஒளியையுடைய பூத் தொழில் செய்யப் பெற்றதும் மடுக்களையுடைய ஆற்றின் வழியின்கண் உள்ளதுமாகிய.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அம் மலையின்கண் நன்னன் வேண்மான் தன் படைகளை வைத்திருந்தான் என்பது இதனால் உணரற்பாலது.  யானை ஒன்றே கூறினாரேனும் எடுத்த மொழியின் இனஞ்செப்பி நால்வகைப் படையும் கொள்க.  தொழா நிர் கழிமின் (231) –  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தொழுது, நீர் என்பது ‘நிர்’ என்று குறுகி நின்றது. தொழ நீர் கழிமின்  என்றும் பாடமுண்டு, நச்சினார்க்கினியர் உரை –  இனித் தொழாநிரென்பது மறையன்றித் தொழுதென்று பொருள் தருமேனும் உணர்க.  தொழா – தொழுது என்பது பொருள்.  செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  வறிது – வறிது சிறிது ஆகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 40).  மல்லல் – மல்லல் வளனே (தொல்காப்பியம், உரியியல் 7).

Meanings:  உயர் நிலை – lofty, tall, மாக்கல் – huge mountain (Naviram), புகர் முகம் புதைய – spotted faces to be hidden, மாரியின் – like the rain (மாரியின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), இகுதரு வில் உமிழ் கடுங்கணை – harsh arrows that are shot from bows (of enemies), தாரொடு – with foot soldiers, பொலிந்த – with greatness, வினை நவில் யானை – elephants that are well trained to do battle jobs,  சூழியின் – like the face ornaments of elephants, on the top (இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), பொலிந்த சுடர்ப்பூ – bright flame-like flowers, இலஞ்சி – ponds, ஓர் – அசை நிலை, an expletive, யாற்று இயவின் – on the path near the river, மூத்த புரிசை – old walls (புரிசை – மதில், கோயிலுக்கு ஆகுபெயர்), பராவு அரு மரபின் – in the tradition of worshipping, கடவுட் காணின் – if you see the god, தொழாநிர் கழியின் அல்லது  – but also when you worship and leave (தொழாநிர் – நீர் என்பது நிர் என்று குறுகி நின்றது), வறிது நும் இயம் – protect your musical instruments a little, தொடுதல் ஓம்புமின் – protect from touching (ஓம்புமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person), மயங்கு துளி மாரி தலையும் – confusing heavy rain falls, அவன் மல்லல் வெற்பே – on his prosperous mountain, on his huge mountain (வெற்பே – ஏகாரம் அசை நிலை, an expletive)

கவனமாகச் செல்ல அறிவுறுத்தல்

 அலகை அன்ன வெள்வேர்ப் பீலிக்

கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும்,   235

கடும்பறைக் கோடியர் மகாஅர் அன்ன
நெடுங்கழைக் கொம்பர் கடுவன் உகளினும்,
நேர் கொள் நெடுவரை நேமியின் தொடுத்த
சூர் புகல் அடுக்கத்துப் பிரசம் காணினும்,
ஞெரேரென நோக்கல் ஓம்புமின்; உரித்தன்று   240

நிரைசெலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர்; (234 – 241)

Travel with caution

Even if you see peacocks with feathers with

ends white like cowry shells that dance and tire,

or see male monkeys leap on stalks of tall bamboo

playing like the children of drummers who beat harsh

parai drums, or see honeycombs resembling chariot

wheels, hanging on the tall mountains, that are desired

by the gods, don’t look at them rapidly.  Protect yourselves

from distractions.  There is a reason for that.  Otherwise,

when you walk with small steps, you will get lost on the

path.

Meanings:  அலகை அன்ன – like cowry shells, வெள்வேர்ப் பீலி – white ends of plumes, கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும் – even if peacocks with plumes dance in that forest and get tired, கடும்பறைக் கோடியர் மகாஅர் அன்ன – like children of parai drummers who beat harsh drums (மகாஅர் – இசைநிறை அளபெடை), நெடுங்கழைக் கொம்பர் கடுவன் உகளினும் – even if male monkeys leap on stalks of tall bamboos (கொம்பர் – மொழி இறுதிப் போலி), நேர் கொள் நெடுவரை – perfect tall mountains, நேமியின் – like chariot wheels (நேமியின் -இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது.  ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), தொடுத்த – attached, சூர் புகல் அடுக்கத்து – in the mountain ranges with deities that like them, பிரசம் காணினும் – even if you see the honeycombs, ஞெரேரென நோக்கல் – do not look at them rapidly, ஓம்புமின் – protect yourselves (ஓம்புமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person), உரித்தன்று – it is the proper manner and there is a reason for it, நிரை செலல் – walking in a row (செலல் – இடைக்குறை), மெல் அடி- small steps,  நெறி மாறுபடுகுவிர் – you will get lost on the path

இரவில் குகைகளில் தங்குதல்

வரை சேர் வகுந்தின் கானத்துப் படினே,
கழுதில் சேணோன் ஏவொடு போகி,
இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி,

நிறப் புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின்   245

நெறிக் கெடக் கிடந்த இரும்பிணர் எருத்தின்
இருள் துணிந்தன்ன ஏனம் காணின்,
முளி கழை இழைந்த காடுபடு தீயின்
நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்து,

துகள் அறத் துணிந்த மணிமருள் தெள் நீர்   250

குவளை அம் பைஞ்சுனை அசைவிடப் பருகி,
மிகுத்துப் பதம் கொண்ட பரூஉக்கண் பொதியினிர்
புள் கை போகிய புன்தலை மகாரோடு,
அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும்

இல் புக்கன்ன கல் அளை வதிமின்; (242 – 255)

Seek Protection in the Caves at Night

When you go to the forest with mountain paths,

you will see a dead boar with a big rough neck, with

deep wounds on its chest, oozing white fat that appears

like butter, lying there, dark like darkness cut up, its tusks

ruined by digging, killed by a forest guard from a high

platform with arrows.  Roast it in the fire created by dry

bamboo rubbing against each other,

which burns without much smoke, remove the hair

and eat it.  Relax and drink the clear water from the

faultless, beautiful, sapphire-colored, fresh spring with

kuvalai flowers.  Carry the excess big pieces of meat in

heavy bundles.  To protect your children with parched

heads whose mothers wear no bangles on their hands,

enter a mountain cave at night and treat it like your

home.

Notes:  செருக்கி (244) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நெருக்குற்று.  அம்பு தைத்தவிடத்தே ஊன் நெருக்குண்டதென்பார்.  இருள் துணிந்தன்ன (247) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இருள் துண்டுபட்டு கிடந்தாற்போன்ற.  அசைவிட (251) – அசைவு விட என்பது அசைவிட எனவாயிற்று.  புள் கை போகிய (253) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – பிள்ளையைப் பெற்றால் பெண்கள் வளையல் இடார்.  ஆதலின் வளை போதற்குப் பிள்ளைகள் காரணமாயினார்.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வளையல் தம் தாயர் கையினின்றும் அகலுதற்கு காரணமான மகார் என்றவாறு.

Meanings:  வரை சேர் வகுந்தின் கானத்துப் படினே – when you go to the forest with mountain paths (வகுந்து – வழி, படினே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), கழுதில் – on a tall tower, on a tall platform, சேணோன் – a guard, ஏவொடு போகி – attacked by arrows, இழுதின் அன்ன வால் நிணம் – butter like white fat, white fat with a paste consistency (இழுதின் – இன் சாரியை), செருக்கி – pressed (செருக்கி – நெருக்குற்று, see notes above), நிறப் புண் கூர்ந்த – with deep wounds on the chest , நிலம் தின் மருப்பின் நெறிக் கெட – with tusks ruined by digging into the earth, கிடந்த – lying there, இரும்பிணர் எருத்தின் – with a big rough neck, இருள் துணிந்தன்ன ஏனம் காணின் – if you see a pig that is like darkness cut up, முளி கழை இழைந்த காடுபடு தீயின் – in the forest fire that burns among dried bamboo created by bamboo rubbing against each other, நளி புகை கமழாது – without the smell of thick smoke, இறாயினிர் மிசைந்து – you remove the hair and cook and eat, துகள் அறத் துணிந்த – faultless and clear, மணி மருள் – like sapphire (மருள் – உவம உருபு), தெள் நீர் குவளை – blue waterlilies growing in clear water, அம் பைஞ்சுனை – beautiful fresh spring, அசைவிடப் பருகி – relaxing and drinking, மிகுத்துப் பதம் கொண்ட பரூஉக்கண் பொதியினிர் – you carrying the excess big pieces of meat that is in heavy bundles (பரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), புள் கை போகிய – hands without bangles, புன்தலை மகாரோடு – with children with heads with dull/parched hair, with children with heads with scanty hair, children with small heads, அற்கு இடை – at night time, கழிதல் ஓம்பி – protect from going, do not go, ஆற்ற – on the path, நும் இல் புக்கன்ன – like entering your house, கல் அளை வதிமின் – you stay in the mountain cave (வதிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

செம்மையான பாதையில் செல்லுமாறு கூறுதல்

அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி,
வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து

கான் அகப்பட்ட செந்நெறிக் கொண்மின்; (256 – 258)

Walk Carefully on the Mountain Path

Protect your family and rest well together for the night.

Early in the morning, when the sun rises, rise from sleep

and walk carefully on the mountain path.

Meanings:  அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி – rest together well at night (அல்கி அசைதல் – ஒருபொருட் பன்மொழி), வான் கண் விரிந்த விடியல் – early morning when the sun rises in the sky, ஏற்றெழுந்து – rise from sleep, கான் அகப்பட்ட செந்நெறிக் கொண்மின் – you walk carefully on the fine/red path in the forest (கொண்மின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of

முன் எச்சரிக்கைகள்

கயம் கண்டன்ன அகன் பை அம் கண்

மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும்   260

துஞ்சு மரங் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி,
இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர்
மறந்து அமைகல்லாப் பழனும் ஊழ் இறந்து,
பெரும் பயம் கழியினும் மாந்தர் துன்னார்

இருங்கால் வீயும் பெருமரக் குழாமும்   265

இடனும் வலனும் நினையினர் நோக்கிக்
குறி அறிந்து அவை அவை குறுகாது கழிமின்;
கோடு பல முரஞ்சிய கோளி ஆலத்துக்
கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின்

நாடு காண் நனந்தலை மென்மெல அகன்மின்; (259 – 270)

Words of Caution

In the wide, beautiful, verdant forest that is like

a pond,

watch out for pythons that lie around like fallen

trees, which can kill brave, fierce male elephants.

Be careful and stay away from fruits that those

who ate are unable to forget, and flowers that have

fragrances that spread afar, differing from tradition.

Do not touch such flowers with long stems and stay

away from the huge woods with trees bearing fruits.

Know the signs, look carefully to your right and left,

without going near them.

Go to the wide spaces in the land where there are

banyan trees with birds that chirp together sounding

like music played by instruments.  Go past that very

slowly.

Notes:  முரஞ்சிய – முரஞ்சல் முதிர்வே (தொல்காப்பியம்.  உரியியல் 35).  நனந்தலை – அகன்ற இடம், நனம் – நனவே களனும் அகலமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 80).  அகன் பை அம் கண் (259) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அகன்ற பசிய அழகிய காட்டிடம்.

Meanings:  கயம் கண்டன்ன – like seeing a pond, அகன் பை அம் கண் – the wide beautiful verdant forest, மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும் – ruins the strengths of brave fierce male elephants, துஞ்சு மரம் கடுக்கும் மாசுணம் – pythons lie around like dead trees, விலங்கி – stay away, இகந்து சேண் கமழும் பூவும்  – flowers whose fragrance spreads far differing from tradition, உண்டோர் மறந்து அமைகல்லாப் பழனும் – those who ate the fruits that they are unable to forget (பழன் – பழம் என்பதன் போலி), ஊழ் இறந்து – improperly, பெரும் பயம் கழியினும் – even if they don’t use its great benefits and leave, மாந்தர் துன்னார் – people don’t touch, இருங்கால் வீயும் – and flowers with huge/dark stems, பெருமரக் குழாமும் – and groups of huge tree, and huge group of trees, இடனும் வலனும் நினையினர் நோக்கி – you look on the left and right with caution, குறி அறிந்து அவை அவை குறுகாது கழிமின் – know the signs and then you leave without going near them (கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person), கோடு பல முரஞ்சிய – branches that are mature (முரஞ்சிய – முதிர்ந்த), கோளி ஆலத்து – with banyan trees that fruit without flowering, கூடு இயத்து அன்ன குரல் – chirping sounds like the music of musical instruments played together (இயத்து – இயம், அத்து சாரியை), புணர் புள்ளின் – with many bird flocks that are together, நாடு காண் நனந்தலை – where you can see the wide spaces in the land, மென்மெல அகன்மின் – you go there very slowly (அகன்மின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

குறவரும் மயங்கும் குன்றத்தில்

செய்ய வேண்டுவன

மா நிழற் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின்
ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனந்தலை
தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும்,
இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும்

குறவரும் மருளும் குன்றத்துப் படினே,   275

அகன்கண் பாறைத் துவன்றிக் கல்லென

இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடுமின்; (271 – 277)

What to do at Night when even Mountain Dwellers

are Confused

In the small forest dense with trees and abundant shade,

where the vast mountain touching the sky is not heated by

the sun, if you go when it is night, when even the mountain

dwellers who roam with strong bows to hunt animals are

confused about direction, sit together on a wide boulder

and play your musical instruments loudly.   Do not go on

the path.

Notes:  துவன்றி – துவன்று நிறைவாகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 34).  நனந்தலை – அகன்ற இடம், நனம் – நனவே களனும் அகலமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 80).

Meanings:  மா நிழற் பட்ட – with abundant shade, with dark shade, மரம் பயில் இறும்பின் – in the small forest dense with trees, ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனந்தலை – vast mountain touching the sky that is not heated by the sun (தெறாஅ – இசை நிறை அளபெடை, நனந்தலை – ஆகுபெயர் மலைக்கு), தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும் – even if it is night time when you will be confused about directions (தேஎம் – இன்னிசை அளபெடை), இறாஅ வன் சிலையர் – those with strong bows that don’t get ruined (இறாஅ – இசை நிறை அளபெடை), மா தேர்பு கொட்கும் – they roam around choosing animals – to hunt (தேர்பு – தேர்ந்து, கொட்கும் –  திரியும்), குறவரும் மருளும் குன்றத்துப் படினே – if you go to the mountain where even mountain dwellers are confused (குறவரும் – உம்மை உயர்வு சிறப்பு), அகன் கண் பாறைத் துவன்றி – join together on a wide boulder, கல்லென – loudly,  இயங்கல் ஓம்பி – protect yourself from going, do not go,  நும் இயங்கள் தொடுமின் – play your instruments (தொடுமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

வழி மயங்கினார்க்குக் குறவர்கள் வந்து

உதவி புரிதல்

பாடு இன் அருவிப் பயங் கெழு மீமிசைக்
காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே;

நிலைத் துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள்   280

புனல்படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி,
உண்டற்கு இனிய பழனும் கண்டோர்
மலைதற்கு இனிய பூவும் காட்டி,
ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற

நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட,   285

இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர்;
அறிஞர் கூறிய மாதிரம் கைக்கொள்பு
குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர்
நோக்கினும் பனிக்கும் நோய்கூர் அடுக்கத்து,

அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின்,   290

பல திறம் பெயர்பவை கேட்குவிர் மாதோ; (278 – 291)

Forest Dwellers will come to Aid

There are forest dwellers who protect the mountains

from where roaring, sweet waterfalls come down.

They will come fast to your aid like people who run

over to help those who are in distress in deep water.

They will give you sweet fruits to eat and give you pretty

flowers to wear.

They will walk ahead of you on the very harsh paths

to remove your sorrow.  Stay sweetly with your clan

and understand the directions explained by

the experts as you go through tall and short peaks that

cause newcomers to tremble.  If you rest in the strips of

shade from the blossomed flowers, you will hear various

sounds rising from different directions.

Notes:  கூர் – கூர்ப்பும் கழிவும் உள்ளது சிறக்கும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 18).

Meanings:  பாடு – sounding, இன் அருவி – sweet waterfalls, பயம் கெழு – beneficial, மீமிசை – up above (மீமிசை – ஒருபொருட் பன்மொழி), காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே – there are mountain dwellers who protect the forests (உளரே – ஈற்றசை), நிலைத் துறை வழீஇய – those who leave the shore and enter the water (வழீஇய – சொல்லிசை அளபெடை), மதன் அழி மாக்கள் – people who lose their strength, புனல்படு – caught in the water, பூசலின் –  due to the distress, விரைந்து வல் எய்தி – they will come fast, உண்டற்கு இனிய பழனும் – fruits that are sweet to eat (பழன் – பழம் என்பதன் போலி), கண்டோர் – those who see, மலைதற்கு – to wear, இனிய பூவும் காட்டி – showing sweet flowers, ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற – walking ahead of you on the very difficult paths, நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட – for sorrow to leave your heart, இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர் – stay sweetly with your loud relatives (இம்மென் – ஒலிக்குறிப்பு), அறிஞர் கூறிய மாதிரம் கைக்கொள்பு – understand/accept the directions as told by experts, குறியவும் நெடியவும் – short and tall, ஊழ் – established manner, procedural, இழிபு – going down, passing through, புதுவோர் நோக்கினும் பனிக்கும் – causes newcomers who see to tremble, நோய்கூர் அடுக்கத்து – in the mountain ranges with disease (distress), அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – if you rest in the strips of shade (dappled shade) from the blossomed flowers, பல திறம் பெயர்பவை கேட்குவிர் – you will hear different sounds rising from many directions, மாதோ – மாது, ஓ அசை நிலைகள், expletives

மலையில் தோன்றும் பலவித ஒலிகளைக் கேட்டல்

கலை தொடு பெரும்பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின்
மலை முழுதும் கமழும் மாதிரம் தோறும்
அருவி நுகரும் வான் அர மகளிர்,

வருவிசை தவிராது வாங்குபு குடைதொறும்  295

தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை;
இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரி ஒருத்தல்
விலங்கல் மீமிசைப் பணவைக் கானவர்
புலம் புக்கு உண்ணும் புரிவளைப் பூசல்;

சேய் அளைப் பள்ளி எஃகு உறு முள்ளின்   300

எய் தெற இழுக்கிய கானவர் அழுகை;
கொடுவரி பாய்ந்தென கொழுநர் மார்பில்
நெடுவசி விழுப்புண் தணிமார் காப்பு என
அறல் வாழ் கூந்தற் கொடிச்சியர் பாடல்;
தலைநாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை   305

மலைமார் இடூஉம் ஏமப் பூசல்;
கன்று அரைப்பட்ட கயந்தலை மடப்பிடி
வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின்,
ஒண்கேழ் வயப்புலி பாய்ந்தென கிளையொடு,

நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல்,   310

கைக்கோள் மறந்த கருவிரல் மந்தி
அருவிடர் வீழ்ந்த தன் கல்லாப் பார்ப்பிற்கு
முறி மேய் யாக்கைக் கிளையொடு துவன்றிச்
சிறுமை உற்ற களையாப் பூசல்;

கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை   315

நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆகப்
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை
அருங் குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகை;
திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என,

நறவு நாட் செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு,   320

மான்தோற் சிறு பறை கறங்கக் கல்லென,
வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவை;
நல் எழில் நெடுந்தேர் இயவு வந்தன்ன
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை;

நெடுஞ்சுழிப் பட்ட கடுங்கண் வேழத்து,   325

உரவுச் சினம் தணித்துப் பெரு வெளிற் பிணிமார்
விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை;
ஒலி கழைத் தட்டை புடையுநர் புனந்தொறும்
கிளி கடி மகளிர் விளிபடு பூசல்;

இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு   330

மலைத் தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை,
மாறா மைந்தின் ஊறுபடத் தாக்கி,
கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப,
வள் இதழ்க் குளவியும் குறிஞ்சியும் குழைய,

நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை;   335

காந்தட் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி,
வண் கோட் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம்
உண்டுபடு மிச்சில் காழ் பயன் கொண்மார்,
கன்று கடாஅவுறுக்கும் மகாஅர் ஓதை

மழை கண்டன்ன ஆலைதொறும் ஞெரேரெனக்   340

கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும்,
தினைகுறு மகளிர் இசைபடு வள்ளையும்,
சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர்
பன்றிப் பறையும், குன்றகச் சிலம்பும்,

என்று இவ் அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி,   345

அவலவும் மிசையவும் துவன்றிப் பல உடன்
அலகைத் தவிர்த்த எண் அருந் திறத்த

மலைபடு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்பக், (292 – 348)

Various Sounds Heard in the Mountains

Male monkeys dig out jackfruits and their oozing

juice sprays in the wind, spreading fragrances in

all directions.

There are sweet sounds from waterfalls, that rise

when celestial women catch the rapidly flowing

water in their hands and play in the waterfalls,

sounding like those produced by your musical

instruments.

There are sounds of forest dwellers sitting on high

platforms chasing a stray bull elephant with raised

tusks, that has strayed from his herd and entered

their millet field, and laments of those who

lost to a porcupine with sharp quills, that resides

in a cave.

A mountain woman with wavy hair sings songs,

believing that it will heal the deep chest wounds

of her husband who was attacked by a tiger with curved

stripes.  Women who want to wear fresh vēngai flowers

shout ‘tiger’ ‘tiger’ without fear.

In the tall mountains, the painful roaring trumpets of a

naive, tender-headed pregnant cow elephant and her herd

are heard, since she was attacked by a tiger when her strong

mate went to get her food.  An uproar was caused by a

black-fingered female monkey and her troop who feed on

sprouts, when her untrained young child fell off the

mountains since she did not hold it tight.

In the tall mountains, the painful roaring trumpets of a

naive, tender-headed pregnant cow elephant and her herd

are heard, since she was attacked by a bright-colored, mighty

tiger when her strong mate went to get her food.  An uproar

was caused by a black-fingered female monkey and her troop

who feed on sprouts, when her untrained young child fell

off the mountains since she did not hold it tight.

Climbing on bamboo ladders on the tall mountains where

even male monkeys are unable to climb, forest dwellers

gather honey collected by bees from huge honeycombs,

and celebrate happily since they have destroyed forts

of their enemies, and that the loot got will serve as

gifts to Nannan with perfect spears.  The men drink

liquor and celebrate with kuravai dances in the sky-high

mountain, with their women, to the accompaniment of

small, loud deer hide parai drums.

There are roaring sounds produced by rivers with rocks

as they enter rocky crannies,

appearing like beautiful chariots riding in a row.

There are clamors of elephant trainers who speak mixing

languages, who bind their fierce elephants to tall posts,

reducing their great rage, after saving them when they fell

into huge whirlpools, and there are the sounds of bamboo

gadgets used by women to chase parrots from millet fields.

A bull with a moving hump, that strayed from its herd and a

marai stag that came from the mountains, fine males, fought

with each other with strength without backing down, causing

wounds to each other,

and ruining thick-petaled kulavi flowers and kurinji plants,

and cattle herders and mountain dwellers raised uproars.

There are noises made by children who thresh the

seeds of sweet, mature jackfruits that grow in clusters,

dropped on the ground by many who ate the fruits, using

calves that they control with ladle-like clusters of fragrant

kānthal flowers.

There are loud noises of machines which crush sugarcane

rapidly in factories, where crushed juice pours like pouring

rain.

Vallai songs are sung by women pounding millet grains.

There are roars of parai drums beat by those who grow

turmeric and chēmpu yam, beaten to chase marauding pigs.

All these and other sounds, countless in numbers, are

heard in the canyons and mountain peaks in all directions.

The sounds join together and ooze from the mountain like

musth flowing from a bull elephant.

Notes:   அறல் வாழ் கூந்தற் (304) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அறல்பட்ட கூந்தல், அறல் கூந்தலின்கண் வரிவரியாய் அமைந்த வடு, அறல் கருமணலுமாம்.  வயப்புலி பாய்ந்தென (309) – ச. வே. சுப்பிரமணியன் உரை – வலிமை வாய்ந்த புலி பிடியின் மீது பாய்ந்தது.  அருங் குறும்பு எறிந்த (318) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தேனிறால் சிற்றரண் போறலின் ‘அருங்குறும்பு எறிந்த’ என்றார், ச. வே. சுப்பிரமணியன் உரை – அரிய சிற்றரண்கள், C.ஜெகந்நாதாசாரியர்  உரை – அரிய குறும்புகள். நச்சினார்க்கினியர் உரை – அழித்தற்கரிய குறும்பு.  இறை (319) – அரசிறை, அரசனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பொருட்கள், products from the land given by citizens to the king as tax.  (சான்ம் 319) சான்ம் (467) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சாலும் என்பது சான்ம் என நின்றது, C. ஜெகந்நாதாசாரியர் உரை – சாலும் என்பது ‘சான்ம்’ என்று உகரம் கெட்டு மெய் திரிந்து நின்றது. ‘திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம்’ என்றார் முன்னரும் (319), ஒளவை துரைசாமி உரை நற்றிணை 381 – சாலும் என்பது ஈற்றசை உகரம் கெட்டுச் சான்ம் என நின்றது.  ஈற்று மகரமெய் மகரக்குறுக்கம்.  ஒளவை துரைசாமி உரை நற்றிணை 381 – சாலும் என்பது ஈற்றசை உகரம் கெட்டுச் சான்ம் என நின்றது.  ஈற்று மகரமெய் மகரக்குறுக்கம்.  விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் (327) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  யானையைப் பயிற்றும் பாகர் பயிற்றும் சொல் வடமொழி ஆகலின் ‘விரவு மொழி’ என்றார்.   தன் தமிழ் மொழியின் இடையே வட மொழியை விரவிப் பயிற்றி என்றவாறு.  புறநானூறு 24 – திண் திமில் வன் பரதவர் வெப்புடைய மட்டுண்டு தண் குரவைச் சீர் தூங்குந்து, புறநானூறு 129 – குறி இறைக் குரம்பைக் குறவர் மாக்கள் வாங்கு அமைப் பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து வேங்கை முன்றில் குரவை அயரும்.  முல்லைப்பாட்டு 35-36 – கவை முட் கருவியின் வடமொழி பயிற்றிக் கல்லா விளைஞர் கவளம் கைப்ப.  தலைநாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை மலைமார் இடூஉம் ஏமப் பூசல் (305-306) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தலைநாள் பூத்த பொன்போலும் கொத்தினையுடைய வேங்கைப் பூவைச் சூடுவதற்கு மகளிர் புலி புலி என்று கூப்பிடும் ஏமத்தையுடைய ஆரவாரம்.  வேங்கை வளைந்து பூவைக் கொடுத்தலின் ‘ஏமப்பூசல்’ என்றார்.  வேங்கைப் பூக்கொய்யும் மகளிர் புலி புலி என்று கூவினால் வேங்கையும் வளைந்து கொடுக்கும் என்றுகருதிக் கூவுதல் அக்காலத்து வழக்கமாம்.  ‘புலி புலி என்று ஓசை எழுப்புதல்:  அகநானூறு 48 – ஒலி சினை வேங்கை கொய்குவம் சென்றுழி புலி புலி என்னும் பூசல் தோன்ற, அகநானூறு 52 – வேங்கைச் சேண் நெடும் பொங்கர்ப் பொன் ஏர் புது மலர் வேண்டிய குறமகள் இன்னா இசைய பூசல் பயிற்றலின், மதுரைக்காஞ்சி 396-397 – கருங்கால் வேங்கை இருஞ்சினைப் பொங்கர் நறும் பூக் கொய்யும் பூசல், மலைபடுகடாம் 305-306 தலைநாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை மலைமார் இடூஉம் ஏமப் பூசல்.   கலையும் பெரும்பழமும்:   குறுந்தொகை 342-1 – கலை கை தொட்ட கமழ் சுளைப் பெரும்பழம், மலைபடுகடாம் – 292 – கலை தொடு பெரும்பழம்.  கதழ் – கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 19).  கய – கயவென் கிளவி மென்மையும் செய்யும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24).  துவன்றி – துவன்று நிறைவாகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 34).  கம்பலை – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 53).  கரும்பு ஆலை – மலைபடுகடாம் 119 – அறை உற்று ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழைக் கரும்பே, மலைபடுகடாம் 340- மழை கண்டன்ன ஆலைதொறும் ஞெரேரெனக் கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும், பெரும்பாணாற்றுப்படை 261 – விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலைதொறும் கரும்பின் தீம்சாறு விரும்பினிர் மிசைமின், பட்டினப்பாலை 9 – கார்க் கரும்பின் கமழ் ஆலை, பரிபாடல் 1-14 – சாறுகொள் ஓதத்து இசையொடு.

Meanings:  கலை தொடு பெரும்பழம் – jackfruits dug by male monkeys, புண் கூர்ந்து – greatly wounded, ஊறலின் – since they secreted, மலை முழுதும் கமழும் மாதிரம் தோறும் – the fragrance spreads to all the directions, அருவி நுகரும் வான் அர மகளிர் – celestial women who enjoy the waterfalls, celestial women who play in the waterfalls, வருவிசை தவிராது வாங்குபு குடைதொறும் – whenever they bathe they accept the rapid water in their hands without avoiding and sounds arise (from the water hitting them),

தெரி இமிழ் கொண்ட – with clear sounds,  நும் இயம் போல் – like your instruments, இன் இசை – sweet music,  இலங்கு ஏந்து மருப்பின் – with shining lifted tusks, இனம் பிரி ஒருத்தல் – straying male elephant away from his herd, விலங்கல் – blocking mountain, மீமிசைப் பணவைக் கானவர் – forest people on a high platform (மீமிசை – ஒருபொருட் பன்மொழி), புலம் புக்கு உண்ணும் – enter the field and eat, புரி வளைப் பூசல் – the noises of them desiring and surrounding, சேய் அளைப் பள்ளி – lying in a far away cave, எஃகு உறு முள்ளின் எய் – porcupine with sharp quills (எஃகு – கூர்மை),

தெற – causing distress, இழுக்கிய – lost, கானவர் அழுகை – cries of the forest dwellers, கொடுவரி பாய்ந்தென – since a tiger attacked (கொடுவரி – வளைந்த கோடு, புலி, பண்புத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை, ஆகுபெயருமாம்), கொழுநர் மார்பில் – on her husband’s chest, நெடுவசி விழுப்புண் தணிமார் – to get the deep wound healed, காப்பு என – as protection, அறல் வாழ் கூந்தற் கொடிச்சியர் பாடல் – songs of mountain women with fine-black sand-like hair, songs of mountain women with wavy hair, தலைநாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை – vēngai flowers that bloomed on the first day

மலைமார் இடூஉம் ஏமப் பூசல் – women who want to wear them create noises without fear – interpreted by commentators as ‘vengai’, ‘vengai’ meaning ‘tiger’ ‘tiger’ – (Aka 48, 52), கன்று அரைப்பட்ட கயந்தலை மடப்பிடி – naïve tender-headed female elephant that is pregnant with a calf in her stomach (அரை – stomach), வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின் – since her strong mate went to get food and take care of her, ஒண் கேழ் வயப்புலி பாய்ந்தென – since a bright colored mighty tiger leaped and attacked, கிளையொடு நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் – her loud cries along with those of her relatives are heard like roaring thunder in the tall mountain,

கைக் கோள் மறந்த கருவிரல் மந்தி – a female monkey with black fingers forgot to hold on with its hands, அருவிடர் வீழ்ந்த தன் கல்லாப் பார்ப்பிற்கு – for its untrained young child that fell between the cracks that are difficult to reach, முறி மேய் யாக்கைக் கிளையொடு துவன்றி – it joined its troop that has grown up eating tender leaves (முறி மேய் யாக்கை – தளிரை உண்டு வளர்த்த உடல்), சிறுமை உற்ற – in sorrow, களையாப் பூசல் – continuous loud sounds, கலை கையற்ற – unable for a male monkey, காண்பு இன் – sweet to sight, நெடு வரை – tall mountains,

நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக – climbing on bamboo ladders placed firmly on the tall mountains (கண்ணேணி), பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை – taking the useful huge combs with honey collected by bees (தேம் தேன் என்றதன் திரிபு), அருங் குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகை – forest people who are happy that they broke up the difficult forts, திருந்து வேல் அண்ணற்கு – for the king (Nannan) with perfect spears நன்னனுக்கு (பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – போர்க்களத்தில் புறமுதுகிட்டு ஓடுபவர்கள் மீது அறியாமையால் அறம் பிறழாது திருந்திய வேல்), விருந்து இறை சான்ம் என – the new gifts given by the citizens to the king for use of the land are suitable (இறை – இறு – பகுதி, ஐ – செயல்படுபொருள் விகுதி, சாலும் என்பது ஈற்றசை உகரம் கெட்டுச் சான்ம் என நின்றது, ஈற்று மகரமெய் மகரக்குறுக்கம்), நறவு நாட் செய்த குறவர் – mountain dwellers who drank liquor during the day (நறவு – நறா நற என்றாகி உகரம் ஏற்றது), தம் பெண்டிரொடு  – with their women,

மான் தோல் சிறு பறை கறங்க – as the small parai drums made with deer hide covers are beat, கல்லென – loudly, வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவை – the kuravai dance that they perform on the sky-touching mountains (மீமிசை – ஒருபொருட் பன்மொழி), நல் எழில் நெடுந்தேர் இயவு வந்தன்ன – like very beautiful chariots that ride on a path, கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை – the roaring sounds of rivers that flow on rocks/stones, நெடுஞ்சுழிப் பட்ட கடுங்கண் வேழத்து – of the fierce elephants that were caught in the huge eddies,

உரவுச் சினம் தணித்து – reducing their great rage, பெரு வெளில் பிணிமார் – tie them on huge posts, விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை – sounds of elephant keepers who speak mixing languages, ஒலி கழைத் தட்டை புடையுநர் – those who hit their loud bamboo gadgets to chase birds (புடையுநர் – முற்றெச்சம்), புனந்தொறும் – in all the fields, கிளி கடி மகளிர் விளிபடு பூசல் – sounds raised by women who protect millet from parrots, இனத்தின் தீர்ந்த – moved away from its herd, துளங்கு இமில் நல் ஏறு – fine bull with moving hump,

மலைத் தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை – a swift marai stag that came from the mountain, மாறா மைந்தின் ஊறுபடத் தாக்கி – they attack each other with great strength not backing off and cause wounds, கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப – cattle herders raise victorious uproars along with mountain dwellers, வள் இதழ்க் குளவியும் குறிஞ்சியும் குழைய – crushing kulavi flowers with thick petals and kurinji flowers, நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை – fine bulls fight and raise noises (பொரூஉம்  – இன்னிசை அளபெடை),

காந்தட் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி – hit with fragrant flower clusters/stems of glory lilies, வண் கோட் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் உண்டுபடு – eat the segments of ripe sweet fruits that grow on thick branches of jackfruit trees and drop, மிச்சில் – leftover, காழ் பயன் கொண்மார் – to get the benefit of the seeds, கன்று கடாஅ உறுக்கும் மகாஅர் – youngsters who make calves thresh (கடாஅ, மகாஅர் – இசைநிறை அளபெடை), ஓதை – sounds,  மழை கண்டன்ன – like seeing rain falling, ஆலைதொறும் – in all the mills, ஞெரேரெனக் கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும் – the sounds of sugarcanes with nodes being crushed rapidly,

தினைகுறு மகளிர் இசைபடு வள்ளையும் – the vallai songs sung by the young women who pound/protect millet, சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர் பன்றிப் பறையும் – parai drum sounds from those who care and protect the chēmpu yam and turmeric plants from pigs (சேம்பு, சேப்பங்கிழங்கு, Colocasia antiquorum, Colocasia esculenta), குன்றகச் சிலம்பும் என்று இவ் அனைத்தும் – mountain sounds and all these, இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி- join together, அவலவும் – in the canyons, in the pits, மிசையவும் – and in the mountain tops, துவன்றிப் பல உடன் – together with many, அலகைத் தவிர்த்த எண் அரும் – numbers beyond limits of quantity, countless numbers (அலகை – அளவு), திறத்த – of the nature, மலைபடு கடாஅம் – oozing from the mountains (கடாஅம் – இசை நிறை அளபெடை), மாதிரத்து இயம்ப – sounds come from all directions

நன்னனது மலை

குரூஉக்கண் பிணையற் கோதை மகளிர்

முழவுத் துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண்,   350

விழவின் அற்று அவன் வியன்கண் வெற்பே;
கண்ண் தண்ண் எனக் கண்டும் கேட்டும்
உண்டற்கு இனிய பல பாராட்டியும்,
இன்னும் வருவதாக நமக்கு எனத்

தொல்முறை மரபினர் ஆகிப் பல்மாண்   355

செரு மிக்குப் புகலும் திரு ஆர் மார்பன்
உரும் உரறு கருவிய பெருமலை பிற்பட,

இறும்பூது கஞலிய இன்குரல் விறலியர்

நறுங்கார் அடுக்கத்துக் குறிஞ்சி பாடிக்

கைதொழூஉப் பரவி பழிச்சினிர் கழிமின்; (349 – 360)

Nannan’s Mountain

In Nannan’s huge mountain where drums don’t

rest and women wear garlands with colorful

flowers, there is a feeling of festivity.  You can enjoy

with your eyes and ears.  You can eat and praise the

sweet foods, and stay there like you are his old

relatives, hoping that you will attain more like this

from the man who has fought many great battles,

and has great wealth.  May your viralis

playing, awe-inspiring, sweet lutes sing in kurinji

melodies in the fragrant, dark mountain ranges,

as you hold hands and worship, praise and leave the

mountain with clouds with roaring thunder and

lightning behind.

Notes:  குரூஉ (349) – நிறம், ‘குருவும் கெழுவும் நிறமாகும்மே’ (தொல்காப்பியம், உரியியல் 5).  திரு ஆர் மார்பன் (356) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – திரு ஆர் மார்பன் என்றது நன்னனின் செல்வப் பெருமை கூறியவாறு.  திருமகள் உறையும் மார்பினையுடைய திருமாலாகிய நன்னன் எனக் கொள்ளினுமாம்.   கருவிய (357) – இடி மின்னல் முதலிய தொகுதிகளையுடைய முகில்கள்.   கண்ண் தண்ண் (352) – கண் தண் என்னும் குறிற்கீழ் ஒற்றுக்கள் சீர்நிலை எய்தற்பொருட்டு கண்ண் தண்ண் என அளபெடுத்தன.  வியல் – வியலென் கிளவி அகலப் பொருட்டே (தொல்காப்பியம், உரியியல் 66).  கருவி – கருவி தொகுதி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 58).  பரவும் பழிச்சும் – பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).

Meanings:  குரூஉக்கண் பிணையல் – colorful garlands (குரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), கோதை மகளிர் – garlanded women, முழவுத் துயில் அறியா – drums do not rest, வியலுள் – in the wide space, ஆங்கண் – there, விழவின் அற்று – like festivals (விழவின் – இன் சாரியை), அவன் வியன்கண் வெற்பே – his huge mountain (வெற்பே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), கண்ண் தண்ண் எனக் கண்டும் கேட்டும் – seeing and hearing sweetly, உண்டற்கு இனிய பல பாராட்டியும் – eating and praising many sweet things, இன்னும் வருவதாக – to attain more of this, நமக்கு எனத் தொல்முறை மரபினர் ஆகி – requesting like they are his old relatives of tradition, பல் – many, மாண் செரு – esteemed battles, மிக்குப் புகலும் – uttered greatly, praised greatly, திரு ஆர் மார்பன் – the man with Thirumakal on his chest, a man who has great wealth, உரும் உரறு கருவிய பெருமலை பிற்பட – for the huge mountain with clouds with roaring thunder and lightning to go behind, இறும்பூது கஞலிய – very awesome instruments, இன்குரல் விறலியர் – viralis with lutes that create sweet music (குரல் – ஆகுபெயர் யாழுக்கு), நறுங்கார் அடுக்கத்து – in the fragrant dark ranges, குறிஞ்சி பாடி – as they sing in kurinji tunes (பாடி – பாட, எச்சத்திரிபு), கைதொழூஉப் பரவி – holding hands and worship (தொழூஉ – இன்னிசை அளபெடை), பழிச்சினிர் கழிமின் – you praise god and then leave (கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

குன்றும் குகைகளும் நெருங்கிய மலை வழி

மைபடு மாமலை பனுவலின் பொங்கி
கை தோய்வு அன்ன கார்மழைத் தொழுதி
தூஉயன்ன துவலை தூற்றலின்,
தேஎம் தேறாக் கடும்பரிக் கடும்பொடு,

காஅய்க் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல்   365

கூவல் அன்ன விடரகம் புகுமின்;
இருங்கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது,
குன்று இடம்பட்ட ஆர் இடர் அழுவத்து,
நின்று நோக்கினும் கண் வாள் வெளவும்

மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு,   370

தண்டு கால் ஆகத் தளர்தல் ஓம்பி,
ஊன்றினிர் கழிமின் ஊறு தவப் பலவே;
அயில் காய்ந்தன்ன கூர்ங்கற் பாறை
வெயில் புறந்தரூஉம் இன்னல் இயக்கத்துக்

கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்துக் கழிமின்; (361 – 375)

Dangers on the Mountain Path

In the dark, huge mountain many monsoon

clouds touching each closely like hands held

together appear like overflowing cotton, and they

drop heavy rain.  Not being able to see directions,

walk rapidly with your relatives and enter mountain

caves that are like wells, to protect your musical

instruments that you carry on shoulder poles.

Avoid standing near eroding boulders which might

break and come down from the huge mountain.

There are many difficulties in the place filled with pits

in the wide space.  If you stand there and look,

the brightness in your eyes will be lost.

Use the carrying poles of your drum with clay as

walking sticks to avoid slipping and falling.  There are

too many hindrances.  There are sharp rocks that are as

hot as iron.  Wait until the hot rays of the sun go down

before you go on the harsh path that is protected by the

sun against cold.

Notes:  தூஉய் அன்ன (363) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வலியத் தூவினாலொத்த.   காஅய்க் கொண்ட (365) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – காவிக் கொண்ட.  இன்னல் இயக்கம் (374) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இன்னாமை எய்துவதற்குக் காரணமான செலவு.  தவ – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப, உரியியல் 3, தொல்காப்பியம்.

Meanings:  மைபடு மாமலை – in the dark huge mountain, பனுவலின் பொங்கி – overflowing like cotton (பனுவலின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), கை தோய்வு அன்ன – like hands joining together, கார் மழைத் தொழுதி – crowds of rainy season clouds, தூஉய் அன்ன – like strong showers (தூஉய் – இன்னிசை அளபெடை), துவலை தூற்றலின் – since they drop raindrops, தேஎம் தேறா – not understanding directions (தேஎம் – இன்னிசை அளபெடை), கடும் பரி – moving very fast, கடும்பொடு – with your relatives, காஅய்க் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் – for your musical instruments on shoulder balancing poles not to get wet (காஅய்க் கொண்ட – காவடியில் கொண்ட, காஅய் – இசைநிறை அளபெடை), கூவல் அன்ன விடரகம் புகுமின் – you enter the mountain caves that are like wells (புகுமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person), இருங்கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது – not joining the huge mountains that are eroding as big rocks break (இகுப்பம் – திரட்சி), குன்று இடம்பட்ட – in the mountain, ஆர் இடர் அழுவத்து – in the place filled with pits that cause distress, நின்று நோக்கினும் – even if you stand and look, கண் வாள் வெளவும் – they take away the brightness of the eyes, மண் கனை முழவின் – of the drum with abundant clay,  தலைக்கோல் கொண்டு – with its carrying poles, தண்டு கால் ஆக – use them as walking sticks, தளர்தல் ஓம்பி ஊன்றினிர் கழிமின் – you walk placing them on the ground to avoid slipping (கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person), ஊறு தவப் பலவே – there are too many hindrances, அயில் காய்ந்தன்ன – like hot spears, like hot iron, கூர்ங்கற் பாறை – rocks with sharp stones, வெயில் புறந்தரூஉம் – protection of the sun from cold (புறந்தரூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), இன்னல் இயக்கத்து – on the path that will cause pain (இயக்கம் – ஆகுபெயர் வழிக்கு), கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்துக் கழிமின் – go after the rage of the sun’s rays have gone down (கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

அரண்களும் நடுகற்களும் உள்ள வழிகள்

உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்காச் சுற்றமொடு,
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பஃறோல்
அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய;
பின்னி அன்ன பிணங்கு அரில் நுழைதொறும்,

முன்னோன் வாங்கிய கடுவிசைக் கணைக் கோல்   380

இன் இசை நல்யாழ்ப் பத்தரும் விசிபிணி
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பிக்
கை பிணி விடாஅது பைபயக் கழிமின்;
களிறு மலைந்தன்ன கண்கூடு துறுகல்

தளி பொழி கானம் தலை தவப்பலவே;   385

ஒன்னார்த் தெவ்வர் உலைவிடத்து ஆர்த்தென
நல்வழிக் கொடுத்த நாணுடை மறவர்
செல்லா நல் இசைப் பெயரொடு நட்ட,
கல் ஏசு கவலை எண்ணு மிகப் பலவே;

இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆகத்   390

தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்துத் துனைமின்; (376 – 391)

Forts and Memorial Stones

There are very tall forts with army leaders who don’t

leave the side of Nannan of great fame.  There are

bull elephants resembling very tall rainclouds

that ruin enemy kings.  On the path, there are small

plants that are knotted and tangled like they are

braided.  Make sure that the bowl of the lute that

creates sweet music and the clay eye of the tightly-tied

drum are not hit by the thick tree twigs that those

walking ahead hold to protect their faces and then

release as they pass.

Hold hands and walk slowly.  There are boulders next

to each other, looking like bull elephants engaged in

fights in the forest with heavy rainfall.  There are many

memorial stones on forked paths that disrespect those

who ran away from battle showing their backs,

planted for warriors of fine, unspoiled fame who fought

and died, embarrassed after some warriors in their own

army ran away showing their backs as enemy warriors

raised uproars in the battlefield.

Sing your song with joyous rhythm and play your lute in

a traditional manner, that is desired by the god in the

memorial stones.  Proceed rapidly after that.

Notes:  முன்னோன் வாங்கிய கடுவிசைக் கணைக் கோல் இன் இசை நல்யாழ்ப் பத்தரும் விசிபிணி மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி (380-382) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காட்டினூடே வழிபோக்கர்க்குளதாகிய நுணுகிய இடையூறு ஒன்றனை அரிதின் எடுத்துக் கூறல் பெரிதும் இன்பம் தருவதால்.  அஃதாவது காட்டின் நுழைவழியூடே  முன் செல்வான் தன் முகத்தே படாதவாறு தன் கையால் முன்னிற்கும்  வளாறுகளை (சிறிய மரக்கிளைகளை) வளைத்துக் கொண்டு செல்வதும், அவன் அப்பால் சென்றவுடன் அதனை விட்டுவிடுதலும் வளைக்கப்பட்டமையால் அவ்வளாறுகள் விசையுடன் பின் வருவாரைத் தாக்கி ஊறு செய்தலும். அத்தகைய வழிகளிற் பயில்வோர் நன்கறிவர்.  கல் ஏசு கவலை (380-382) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – போரில் புறமிட்டோர் நாணுதலான் அவரை இகழ்வது போன்ற மறக்கல் நிற்கும் வழி, C. ஜெகந்நாதாசார்யர் உரை – முதுகிட்டுப் போனவரை இகழும் பலவழிகள்.  பஃறோல் – தகரம் வருவழி ஆய்தம் நிலையலும் புகரின் என்மனார் புலமையோரே (தொல்காப்பியம். புள்ளி மயங்கியல் 74).  துனை – கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 19).  வெறுத்த – விறப்பும் உறப்பும் வெறுப்பும் செறிவே (தொல்காப்பியம், உரியியல் 51).  தவ – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).  கணைக் கோல் (380) – C. ஜெகந்நாதாசார்யர் உரை – மூங்கிலின் கோல், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வளாறுகள் (இளங்கொம்புகள்).

Meanings:  உரை செல – for fame to spread (செல – இடைக்குறை), வெறுத்த – abundant, அவன் நீங்காச் சுற்றமொடு – with his army leaders who do not leave his side, புரை தவ உயரிய – very very high, மழை மருள் – like the clouds (மருள் – உவம உருபு), பஃறோல் – many elephants (பல்தோல், குறியின் கீழ் லகரம் தகரம் வர ஆய்தமாகத் திரிந்து புணர்ந்தது), அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – having forts that ruin enemy kings, பின்னி அன்ன – like braided, பிணங்கு அரில் நுழைதொறும் – in the paths where small plants are knotted and tangled, முன்னோன் – the person in front, வாங்கிய – pulled, கடுவிசை – with rapid speed, கணைக் கோல் – the thick sticks, thick twigs, bamboo stalks, இன் இசை நல்யாழ்ப் பத்தரும் – the body of the fine lute that creates sweet music, விசிபிணி மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி – also protect the clay covered eye of the tightly tied drum, கை பிணி விடாஅது பைபயக் கழிமின் – you hold hands and go very slowly (விடாஅது – இசைநிறை அளபெடை, பைபய – பையப்பைய பைபய என மருவியது, கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person), களிறு மலைந்தன்ன கண்கூடு துறுகல் – boulders that are close to each other in the place and look like elephants that fight each other, தளி பொழி கானம் தலை தவப்பலவே – there are many forests where rains fall, ஒன்னார்த் தெவ்வர் – disagreeable enemy, உலைவிடத்து– when their warriors run away showing their backs, ஆர்த்தென – since there was uproar in the battlefield from the enemies, நல்வழிக் கொடுத்த – fought in a good manner and gave up their lives, நாணுடை மறவர் – embarrassed warriors, செல்லா நல் இசைப் பெயரொடு – with fine fame that is not ruined, நட்ட கல் – planted memorial stones, ஏசு – disrespecting (இகழும்), கவலை – forked path, எண்ணு மிகப் பலவே – if counted there are many, இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு – your song with joyous rhythm (முரற்கை – கைத்தாளம், ஆகுபெயர் தாளத்திற்கு), விருப்பு ஆக – in a desired manner, தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்துத் துனைமின் – you go fast after worshipping the god in the memorial stones after playing your lute according to tradition(மருப்பு – யாழின் கோடு, ஆகுபெயர் யாழிற்கு), துனைமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

புதியவர்களுக்கு வழி தெரிய, புல்லை முடிந்து

இட்டுச் செல்லுதல்

பண்டு நற்கு அறியாப் புலம் பெயர் புதுவிர்

சந்து நீவிப் புல் முடிந்து இடுமின்; (392 – 393)

Tie Grass in the Junctions

Clean the place and tie ookam grass in the junctions,

where you struggled being new to the dangerous path,

to indicate directions to those who come after you.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முற்காலம் நன்மையறியாத தீய நிலத்தை வழி அறியாமல் போய் மீண்டு வருவீராயின் புதியவராகிய நீவிர் பின் வருகின்றவர்களும் அவ்வாறு போய் மீளாமற் பொருட்டு, பல வழிகளும் கூடின அச்சந்திகளைக் கையாலே துடைத்து அறிகுறியாக ஊகம்புல்லை முடிந்திட்டு வைப்பீர்.

Meanings:  பண்டு நற்கு அறியா – not knowing well in the past (நற்கு – நன்கு விகாரம்), புலம் பெயர் – moving to a place, புதுவிர் – you who are new, சந்து நீவிப் புல் முடிந்து இடுமின் – please tie grass (ookam grass) in the junctions after cleaning the place (இடுமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

நன்னனுடைய பகைவர் இருக்கும் அருநிலங்கள்

செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறிமார்,

கல் எறிந்து எழுதிய நல் அரை மராஅத்த   395

கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை
ஒட்டாது அகன்ற ஒன்னாத் தெவ்வர்,
சுட்டினும் பனிக்கும் சுரம் தவப் பலவே;
தேம்பாய் கண்ணித் தேர் வீசு கவிகை

ஓம்பா வள்ளற் படர்ந்திகும் எனினே,   400

மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர்;
ஆங்கனம் அற்றே நம்மனோர்க்கே

அசைவுழி அசைஇ அஞ்சாது கழிமின்;

புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் துணை உள்ளி

கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து,   405

சிலை ஒலி வெரீஇய செங்கண் மரை விடை,
தலை இறும்பு கதழும் நாறுகொடிப் புறவின்
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறுடை இனத்த;
வளை ஆன் தீம்பால் மிளை சூழ் கோவலர்

வளையோர் உவப்பத் தருவனர் சொரிதலின்,   410

பலம் பெறு நசையொடு பதிவயின் தீர்ந்த நும்
புலம்பு சேண் அகலப் புதுவிர் ஆகுவிர்;
பகர் விரவு நெல்லின் பல அரியன்ன
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇக்

கல்லென கடத்திடைக் கடலின் இரைக்கும்   415

பல் யாட்டு இன நிரை எல்லினிர் புகினே,
பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர்;
துய்ம் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன,
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளித்

தீத் துணையாகச் சேந்தனிர் கழிமின்; (394 – 420)

Nannan’s Enemies

In the country where you are going, in the forest,

there are memorial stones etched with names

of warriors who gave up their lives, that announce

who they are to the world, kadampam trees with

fine trunks on which gods reside, and forked paths

that put down paths that are elsewhere, where there

are enemies of Nannan who tremble at the thought of

him.  If you tell them that you are going to see Nannan

donning honey-flowing garlands, who donates chariots

generously, a great donor who does not keep anything

for himself, his enemies will provide you benefits like

what you will get in Nannan’s wealthy, fine, ancient

towns.

Rest when you are tired and proceed without fear.

In the forest where a stag bellows for his beloved mate

that ran away on seeing a tiger, a red-eyed marai stag

panics on hearing the sounds of a hunter’s bow, and runs

fast through the thickets ahead with fragrant vines,

where bangle-wearing females of cattle herders, whose

cattle graze on other lands, who protect their herds,

will give you sweet milk of cows as white as conch

shells.  You who have set out with desire will be relieved

of your sorrow, and become a new person, since they

will care for you who has come from afar.

If you reach by night, the noisy place where the sounds

in the forest are like those from the ocean, with many herds

of sheep and goat mixed together like the different colors

of paddy rice obtained through bartering, you will be given

milk and well-cooked rice that they cooked for themselves.

You will sleep on goat hide beds with straps, as soft as those

made with fine hair.  There will be fire to keep you warm.

Stay there and leave.

Notes:   மராஅத்த கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை (395) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மராத்தின் நிழலிலே இருப்பதுமாகிய தெய்வத்தன்மை மிக்க மறக்கல்லையுடையமையால் அது பெற்றிராத ஏனைய காடுகளை இகழ்கின்ற பலவழிகளில், C. ஜெகந்நாதாசார்யர் உரை – மராத்து இடத்தனவாகிய கடவுளின் தெய்வத்தன்மை மிக்க தன் கொடுமையால் பிற காடுகளை இகழும் வழிகளில்.  பகர் விரவு நெல்லின் பல அரியன்ன (413) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பகர் விரவு நெல் என்றது பண்டங்களை விற்போர் அவையிற்றுக்கு மாற்றாகப் பெற்ற கலப்பு நெல் என்றவாறு.  மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி (419) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஆடுகளின் உடலையுரித்து ஒன்றாகத் தைத்த வார் மிதித்த தோல் படுக்கை (மெய் – ஆட்டின் உடல்), தீ (420) –  நச்சினார்க்கினியர் உரை – கொடிய விலங்குகள் வராதபடி இடையர் ஒளித்த (ஒளி உண்டாக்கிய) நெருப்புத் துணையாகத் தாங்கிப் போவிர்.  கதழும் – கதழ் – கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 17).  வெறுத்த – விறப்பும் உறப்பும் வெறுப்பும் செறிவே (தொல்காப்பியம், உரியியல் 51).  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 140, 245, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.  தவ – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப, உரியியல் 3, தொல்காப்பியம்.

Meanings:  செல்லும் தேஎத்து – to the land that you go, in the direction that you are going (தேஎத்து – இன்னிசை அளபெடை), பெயர் மருங்கு அறிமார் – to know the name of the warriors who died in battles that was there, கல் எறிந்து எழுதிய – etched on memorial stones, நல் அரை – fine trunks, மராஅத்த கடவுள்– gods in kadampam trees (மராஅத்த – அத்துச்சாரியை அகர விகுதி பெற்றது, இசைநிறை அளபெடை), ஓங்கிய – flourishing, காடு – forest, ஏசு – disrespecting (இகழும்), கவலை – forked paths, ஒட்டாது அகன்ற ஒன்னாத் தெவ்வர் – not agreeable and separated enemies, சுட்டினும் பனிக்கும் – tremble when they think about him, சுரம் தவப் பலவே – wasteland paths are too many, தேம் பாய் கண்ணி – honey-flowing garlands (தேம் தேன் என்றதன் திரிபு), தேர் வீசு கவிகை – charitable hands that donate chariots (கவிகை – வினைத்தொகை, elliptical compound in which a verbal root forms the first component), ஓம்பா வள்ளல் – charitable man who doesn’t keep anything for himself, படர்ந்திகும் எனினே – if you say that you are going to see him, மேம்பட வெறுத்த – have more wealth than others, அவன் தொல் திணை மூதூர் – his towns with ancient heritage, his towns with good behavior, ஆங்கனம் – there (ஆங்கனம் – முதல் நீண்டது), அற்றே நம்மனோர்க்கே – to those like us, அசைவுழி அசைஇ – rest where you are tired (அசைவுழி – உழி ஏழாம் வேற்றுமை உருபு, அசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), அஞ்சாது கழிமின் – and you go without fear (கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person), புலி உற வெறுத்த – hated the arrival of a tiger, தன் வீழ் துணை உள்ளி – thinking about his desirable mate, கலை நின்று விளிக்கும் கானம் – forest where a stag stands and bellows, ஊழ் இறந்து – cross properly, சிலை ஒலி – bow sounds, வெரீஇய – moves away (சொல்லிசை அளபெடை), செங்கண் மரை விடை – marai stag with red eyes, தலை இறும்பு கதழும் – runs fast in the small forest that is ahead, நாறு கொடிப் புறவின் – in the forest with fragrant creepers, வேறு புலம் படர்ந்த – go and graze on other lands, ஏறுடை இனத்த – of herds with bulls, வளை – conch shells (white color), ஆன் தீம்பால் – sweet milk of cow, மிளை சூழ் கோவலர் – cattle herders who protect their herds, வளையோர் – females of cattle herders wearing bangles, உவப்பத் தருவனர் – they will give happily, சொரிதலின் – since they give,  பலம் பெறு நசையொடு – with a desire to benefit, பதி வயின் தீர்ந்த – one who left town, நும் புலம்பு சேண் அகல – for the sorrow of you coming from far away to be removed, புதுவிர் ஆகுவிர் – you will become new persons, பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன – like paddy rice that is bartered (அரி – அரிசி, கடைக்குறை), தகர் விரவு – rams mixed, துருவை – sheep, வெள்ளையொடு – along with white goats, விரைஇ – mixed (சொல்லிசை அளபெடை), கல்லென கடத்திடைக் கடலின் இரைக்கும் – loud sounds are heard in the forest like ocean sounds (கடலின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), பல் யாட்டு இன நிரை – many goat herds, எல்லினிர் புகினே – if you go at night, பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர் – you will receive milk and well cooked rice that they cooked for themselves and not for you, துய்ம் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன – like a bed that is made with soft hair, மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி – bed with straps that is made with skin that is peeled off bodies of goats (ஆட்டின் தோலாலே தைத்து வார் இறுக்கி மிதிக்கப்பட்டதும் ஆகிய படுக்கை), தீத் துணையாக – fire as a partner, சேந்தனிர் கழிமின் –  you stay there and then go (கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

கூளியரின் உதவி

கூப்பிடு கடக்கும் கூர்நல் அம்பின்
கொடுவிற் கூளியர் கூவை காணின்,
படியோர்த் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை
கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே,

தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ,   425

ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை;

ஆங்கு வியம் கொண்மின்; அது அதன் பண்பே; (421 – 427)

Warriors who will help

If you see warriors with sharp, fine arrows and curved

bows, who can shoot up to calling distances, tell them

that you are going to see Nannan with manliness that

ruins those who do not submit, husband to a vine-like,

delicate woman, they will forcefully feed you abundant

meat and tubers.  They are ones who will protect you,

and not hurt you.

Listen to their command and proceed on the path.

Such is the nature of the forest.

Notes:  தண்டினர் (425) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முற்றெச்சம், தண்டம் என்னும் வடமொழியடியாய்ப் பிறந்தது.  தண்டித்து என்பது பொருள்.  வற்புறுத்தி ஊட்டுவர் என்றவாறு.   கூப்பிடு கடக்கும் கூர்நல் அம்பின் கொடுவிற் கூளியர் (421 – 422) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கூப்பிடு தொலைவு செல்லும் கூர் நல்லம்பு என அம்பின் மேல் ஏற்றிக் கூறினரேனும் அங்ஙனம் அம்பு எய்யும் ஆற்றலுடைய கூளியர் என்பது கருத்தாகக் கொள்க.

Meanings:  கூப்பிடு – calling distance, கடக்கும் – they pass,  கூர்நல் அம்பின் – with sharp fine arrows, கொடுவிற் கூளியர் கூவை காணின் – if you see a group of warriors/hunters with curved bows, படியோர்த் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை – manliness that ruined those who did not submit, கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே – if you say that you are going to see the husband of a vine-like (delicate) woman, தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ – they will give you forcefully abundant meat and tubers (தரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை ஆங்கு – there are only protectors there and not those who cause sorrow, வியம் கொண்மின் அது – listen to their commands, do what they say (வியம் – ஏவல், command, கொண்மின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person), அதன் பண்பே – it is its nature of the forest (பண்பே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

நீர் அருந்திக் குளித்துச் செல்லுதல்

தேம்பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும்
உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும்,

தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி   430

திரங்கு மரல் நாரில் பொலியச் சூடி,
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென

உண்டனிர் ஆடிக் கொண்டனிர் கழிமின்; (428 – 433)

Drink and Bathe before Leaving

Deck yourselves beautifully with strands, woven with

Kadampam flowers with honey mixed with the

flowers of trees with bright leaves, whose branches

are broken by elephants, and other tender leaves,

using hemp fibers.  Drink the cool water on the

broken pebble path in the raised land.  Bathe in the

streams and take some for your travel.

Notes:  ஒப்புமை – பெரும்பாணாற்றுப்படை 181-182 – மரல் புரி நரம்பின் வில் யாழ் இசைக்கும், மலைபடுகடாம் 430-431 – தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி திரங்கு மரல் நாரில் பொலியச் சூடி, புறநானூறு 264 – மரல் வகுந்து தொடுத்த செம்பூங் கண்ணியொடு.  குறுந்தொகை 37 – பிடி பசி களைஇய பெருங்கை வேழம் மென் சினை யாஅம் பொளிக்கும், குறுந்தொகை 232 – உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய யாஅ வரி நிழல், குறுந்தொகை 255 – யாஅத்துப் பொரி அரை முழு முதல் உருவக் குத்தி மறங் கெழு தடக் கையின் வாங்கி உயங்கு நடைச் சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் தட மருப்பு யானை, அகநானூறு 335 – யானை தன் கொல் மருப்பு ஒடியக் குத்திச் சினஞ் சிறந்து இன்னா வேனில் இன் துணை ஆர முளி சினை யாஅத்து, மலைபடுகடாம் 429 – உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும்

Meanings:  தேம்பட மலர்ந்த மராஅ – kadampam flowers that have blossomed with honey, Neolamarckia or Anthocephalus cadamba, Kadampa oak (தேம் தேன் என்றதன் திரிபு, மராஅ – இசைநிறை அளபெடை), மெல் இணரும் – and delicate clusters, உம்பல் – bull elephants, அகைத்த – broke, ஒண் முறி யாவும் – flowers of trees with bright leaves, ஆச்சா மரம், Hardwickia binata, தளிரொடு மிடைந்த – woven with tender leaves, காமரு கண்ணி – beautiful strand (காமரு – விகாரம்), desirable strand, திரங்கு மரல் நாரில் – with dried hemp fiber, Sansevieria trifasciata, பொலியச் சூடி – wear beautifully, முரம்பு கண் – raised land, உடைந்த நடவை – path with broken pebbles, தண்ணென உண்டனிர் – you drink that cold water – rain water (உண்டனிர் – முற்றெச்சம்), ஆடி கொண்டனிர் கழிமின் – you bathe there and then take some when you go (கொண்டனிர் – முற்றெச்சம், கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

புல் வேய்ந்த குடிசைகளில் புளியங்கூழும்,

பிறவும் பெறுதல்

செவ்வீ வேங்கைப் பூவின் அன்ன

வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த,   435

சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ்
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட,
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய
புல்வேய் குரம்பைக் குடிதொறும் பெறுகுவிர்;

பொன் அறைந்தன்ன நுண் நேர் அரிசி   440

வெண் எறிந்து இயற்றிய மாக் கண் அமலை
தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக,
அசையினிர் சேப்பின் அல்கலும் பெறுகுவிர்;
விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன
உண்ணுநர்த் தடுத்த நுண் இடி நுவணை   445
நொய்ம் மர விறகின் ஞெகிழி மாட்டி
பனி சேண் நீங்க இனிதுஉடன் துஞ்சிப்

புலரி விடியல் புள் ஓர்த்துக் கழிமின்; (434 – 448)

Hospitality of Villages with Huts

At night, for your sorrow to go away, you will be served

food cooked with seeds of bamboo that are red like

vēngai flowers cooked with rice grown on high grounds,

along with tamarind gruel with avarai beans.

In all the villages with huts built with poles and thatched

with grass, you will receive daily, huge balls of rice made

with tiny, perfect rice, like tiny gold pieces, ghee, and

sprinkled white flour.  If you stay there and rest, every

day you will be given dishes made with fine millet flour

mixed with sifted sugar powder.  You will sleep, leaving

cold far away, in the warmth of the fire lit with brittle

wood.  Leave in the morning when birds start chirping.

Notes:  வெண் எறிந்து இயற்றிய மாக் கண் அமலை (440) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெள்யாட்டை அரிந்து அதன் தசையோடே சேர்த்துச் சமைத்த என்க.  இனி, வெண்ணிறம் அமைந்த மாவைத் தூவி எனினுமாம்.

Meanings:  செவ்வீ  வேங்கைப் பூவின் அன்ன – like red vēngai flowers (பூவின் – இன் சாரியை), வேய் கொள் அரிசி மிதவை – bamboo rice made with bamboo seeds (மூங்கில் அரிசியின் சோறு), சொரிந்த – poured, சுவல் விளை நெல்லின் – with paddy that grew in the high grounds, அவரை அம் புளிங்கூழ் – tamarind gruel with avarai beans, அற்கு – at night, இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட – for your sorrow of walking on the path to go away, அகலுள் ஆங்கண் – in those villages with wide spaces, கழி மிடைந்து – tied densely with poles, woven with poles, இயற்றிய புல் வேய் குரம்பைக் குடிதொறும் பெறுகுவிர் – you will receive from all the communities where people live in grass thatched huts, பொன் அறைந்தன்ன – like gold chopped up, நுண் நேர் அரிசி – tiny rice that are alike, tiny perfect rice, வெண் எறிந்து இயற்றிய – pounded white flour and made, killed white goats and made, மாக் கண் அமலை – huge rice balls, தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக – with cool fine butter inside, with cool fine ghee inside, அசையினிர் சேப்பின் – if you stay there and rest, அல்கலும் பெறுகுவிர் – you will receive daily, விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன – like sifted powder made with sugar (விசயம், அகரம் ஐகாரமாயிற்று), உண்ணுநர்த் தடுத்த – blocking others from eating (other food), நுண் இடி நுவணை – finely powdered millet powder, நொய்ம் மர விறகின் ஞெகிழி மாட்டி – with the fire from the brittle woods of soft trees, பனி சேண் நீங்க இனிது உடன் துஞ்சி – sleep well keeping cold far away, புலரி விடியல் புள் ஓர்த்துக் கழிமின் – leave when it is morning and birds create noises, leave after you see signs of good omen – வாய்ப்புள் (கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

நன்னனது தண்பணை நாட்டின் தன்மை

புல் அரைக் காஞ்சி புனல் பொரு புதவின்

மெல் அவல் இருந்த ஊர்தொறும் நல்யாழ்ப்   450

பண்ணுப்பெயர்த்தன்ன காவும் பள்ளியும்
பல் நாள் நிற்பினும், சேந்தனிர் செலினும்,

நன் பல உடைத்து அவன் தண்பணை நாடே; (449 – 453)

Nannan’s Agricultural Lands

You can stay for a few days in the groves and villages

of his agricultural land with dull-trunked portia

trees and sluices on which flowing water crashes,

where it is pleasurable like the music raised by a fine

lute.  You could also leave after a day if you want.

Meanings:  புல் அரைக் காஞ்சி – portia trees with dull trunks, பூவரச மரம், portia tree, Thespesia populnea, புனல் பொரு புதவின் – with sluices on which flowing water crashes, மெல் அவல் இருந்த ஊர்தொறும் – in all the towns where there are delicate agricultural lands, நல்யாழ்ப் பண்ணுப் பெயர்த்தன்ன – like the music raised by a fine lute, காவும் – and groves, பள்ளியும் – and places where people live, in villages (பள்ளி – இருப்பிடம்), பல் நாள் நிற்பினும் – even if you stay for a few days, சேந்தனிர் செலினும் – or if you stay and leave (in a day), நன் பல உடைத்து – it has many benefits, அவன் தண் பணை நாடே – his cool fine agricultural land

உழவர் செய்யும் உபகாரம்

கண்பு மலி பழனம் கமழத் துழைஇ,

வலையோர் தந்த இருஞ்சுவல் வாளை,   455

நிலையோர் இட்ட நெடுநாண் தூண்டில்,
பிடிக்கை அன்ன செங்கண் வராஅல்,
துடிக்கண் அன்ன குறையொடு விரைஇப்
பகன்றைக் கண்ணிப் பழையர் மகளிர்

ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்க்கண் வைத்த,   460

விலங்கல் அன்ன போர் முதல் தொலைஇ,
வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்கத்
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதித் தேறல்
இளங்கதிர் ஞாயிற்றுக் களங்கள்தொறும் பெறுகுவிர்;

முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண்சோறு,   465

வண்டு படக் கமழும் தேம்பாய் கண்ணித்
திண்தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் எனக்
கண்டோர் மருளக் கடும்புடன் அருந்தி,
எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ்

மருதம் பண்ணி அசையினிர் கழிமின்; (454 – 470)

Hospitality in the Agricultural Land

Fishermen with nets enter ponds with kanpu

grass with fragrant flowers, and catch vālai fish with

big necks.  Some stand on the shore and

catch with their rods with strings, red-eyed varāl fish

shaped like trunks of female elephants.  Their women

wearing pakandrai flowers will serve you pieces of fatty

fish that look like eyes of drums along with white rice

from blocking mountain-like haystacks kept on mounds

near fields where crabs play, that are threshed by

workers who reduce the haystacks, who cause prosperity,

along with liquor made with paddy sprouts.  You will

receive in every field when the sun’s rays spread,

cooked white rice with fish from which bones have

been removed, that awes those who see it, which deserves

to be served to Nannan owning sturdy chariots, wearing

a garland with flowers swarmed by bees for honey.

Eat with your relatives.  You will hear the sounds of

workers who goad their bulls.  Play marutham tunes

on your lute, and rest before you leave.

Notes:  முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண்சோறு (465) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முள்ளைக் கழித்து ஆக்கின கொழுப்பால் வெள்ளிய   நிறத்தையுடைய தடிகளையிட்ட வெளிய சோறு, மீன் துண்டு, அரியப்படுதலால் அரி என்றார்.  அரி – ஆகுபெயர்.  சான்ம் (467) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சாலும் என்பது சான்ம் என நின்றது, C. ஜெகந்நாதாசாரியர் உரை – சாலும் என்பது ‘சான்ம்’ என்று உகரம் கெட்டு மெய் திரிந்து நின்றது. ‘திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம்’ என்றார் முன்னரும் (319), ஒளவை துரைசாமி உரை நற்றிணை 381 – சாலும் என்பது ஈற்றசை உகரம் கெட்டுச் சான்ம் என நின்றது.  ஈற்று மகரமெய் மகரக்குறுக்கம்.  

Meanings:  கண்பு மலி பழனம் – pond with lots of elephant grass, சம்பங்கோரை, கமழ – fragrances (of flowers), துழைஇ வலையோர் தந்த – fishermen with nets who searched and brought (துழைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), இருஞ்சுவல் வாளை – vālai fish with big necks, scabbard fish, trichiurus haumela, நிலையோர் இட்ட – those standing still and placing, நெடுநாண் தூண்டில் – long fishing rod with string, பிடிக்கை அன்ன – like trunks of female elephants,  செங்கண் வராஅல் – varāl fish with red eyes, murrel fish, Slacate nigra, Ophiocephalus punctatus, Ophiocephalus marulius (வராஅல் – இசை நிறை அளபெடை), துடிக்கண் அன்ன – like the eyes of a thudi drum, குறையொடு – with flesh pieces, விரைஇ – mixed (சொல்லிசை அளபெடை), பகன்றைக் கண்ணிப் பழையர் மகளிர் – women of fishermen wearing pakandrai flowers (பழையர் – கள் விற்போர், those who sell toddy), ஞெண்டு ஆடு செறுவில் –in the fields where crabs play (ஞெண்டு – நண்டு என்பதன் போலி), தராய்க்கண் வைத்த – kept on the mounds, விலங்கல் அன்ன – like blocking mountains, போர் முதல் தொலைஇ – they reducing the tall haystacks down to the bases (தொலைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), வளம் செய் வினைஞர் – the workers who cause prosperity, வல்சி நல்க – give food, துளங்கு தசும்பு வாக்கிய – poured from a moving pot, பசும் பொதித் தேறல் – liquor made with paddy sprouts, இளங்கதிர் ஞாயிற்றுக் களங்கள்தொறும் பெறுகுவிர் – you will receive in all the fields when the sun’s delicate rays spread, முள் அரித்து –removing the bones of fish, இயற்றிய – made,  வெள் அரி – white pieces, வெண்சோறு – cooked white rice, வண்டு படக் கமழும் தேம்பாய் கண்ணி – garland with flowers with honey that are swarmed by bees (தேம் தேன் என்றதன் திரிபு), திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் – fit as food for Nannan with sturdy chariots (சாலும் என்பது ஈற்றசை உகரம் கெட்டுச் சான்ம் என நின்றது, ஈற்று மகரமெய் மகரக்குறுக்கம்), எனக் கண்டோர் மருள – as those who see awe,  கடும்புடன் அருந்தி – eat with your relatives, எருது எறி களமர் ஓதையொடு – along with the sounds of those weeders who goad bulls, நல் யாழ் மருதம் பண்ணி  – play marutham tunes on your lute, அசையினிர் கழிமின் – rest and then leave (கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

சேயாற்றின் கரை வழியே செல்லுதல்

வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇச்,
செங்கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல்
கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்துவரல் போற்றி,
வனை கலத் திகிரியின் குமிழி சுழலும்,

துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும்   475

காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின்

யாணர் ஒரு கரைக் கொண்டனிர் கழிமின்; (471 – 477)

Walk along the shore of River Sēyāru

Be aware of a red-eyed, male buffalo that has moved

away from its herd, that runs fast toward you with

sounds, fearing the roars of thannumai drums of

those who reap paddy.  If you see rushing water with

bubbles and whirlpools that whirl like wheels of potters,

that flows continuously,

go on the other side, which is the prosperous side of

Sēyāru river that is sweet to behold for those who desire.

Notes:  தலைவாய் (475) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தலைவாய் என்பதனை வாய்த்தலை என மாற்றுக.  இதனை வாய்க்கால் என்றும் கால்வாய் என்றும் இக்காலத்து வழங்குவர்.  ஓவு இறந்து வரிக்கும் (475) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – ஒழிவின்றி ஓடும்.  கதழ், துனை – கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 19).  யாணர் – புதிதுபடற் பொருட்டே யாணர்க் கிளவி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 83).

Meanings:  வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – fearing the thannumai drums of those who cut white paddy (வெரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை, வெருவி என்ற வினையெச்சம் திரிந்து அளபெடுத்தது), செங்கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல் – a red-eyed male buffalo which separated from its herd, கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி – aware that it comes fast toward you with sounds and strength (செலல் – இடைக்குறை), வனை கலத் திகிரியின் – like wheels on which potters create (வனை கலம் – வினைத்தொகை, திகிரியின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), குமிழி சுழலும் – bubbles and eddies whirl, துனை செலல் தலைவாய் – they run fast in a stream (செலல் – இடைக்குறை, தலைவாய் – வாய்த்தலை என மாற்றுக, வாய்க்கால் என்பது பொருள்), ஓவு இறந்து வரிக்கும் – they run without rest, காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் – sweet to the eyes of those who see and desire (வயாஅம் – வயாவும் என்பது ஈற்றுமிசை உகரம் மெய்யொடுங் கெட வயாம் என வந்தது, வயாஅம் – விருப்பம்).  சேயாற்றின் யாணர் ஒரு கரைக் கொண்டனிர் கழிமின் – you go on one side of the prosperous shore of the Sēyāru river (கழிமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person)

நன்னனது மூதூரின் இயல்பு

நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின்,
பதி எழல் அறியாப் பழங்குடி கெழீஇ,

வியல் இடம் பெறாஅ விழுப் பெரு நியமத்து,   480

யாறு எனக் கிடந்த தெருவின் சாறு என,
இகழுநர் வெரூஉம் கவலை மறுகின்,
கடல் என கார் என ஒலிக்கும் சும்மையொடு,
மலை என மழை என மாடம் ஓங்கித்

துனிதீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும்,   485

பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும்

நனி சேய்த்தன்று அவன் பழவிறல் மூதூர்; (478 – 487)

Nannan’s Ancient Town

Nannan’s ancient town has tall houses with wealth

and citizens who do not move away.

The streets are wide as rivers.  The opulent markets

are huge without any space.  People gather together like

constant festivities.  The forked streets cause fear

in enemies.  There are loud sounds like those from the

ocean and the rain.  In the tall mansions that are like

mountains and clouds, people live sweetly with desire and

without hatred.  There are groves with dripping dew where

flowers are swarmed by bees in his ancient, old town that

is not far away.

Notes:  சும்மை – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 51).  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:  நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – in the tall houses where prosperity resides, பதி எழல் அறியாப் பழங்குடி – ancient community that does not know moving from the land, கெழீஇ – having, with (சொல்லிசை அளபெடை), வியல் இடம் பெறாஅ விழுப்பெரு நியமத்து – in the wide wealthy market place without space (பெறாஅ – இசை நிறை அளபெடை), யாறு எனக் கிடந்த தெருவின் – on the streets that are like rivers, சாறு என – like festivals, இகழுநர் வெரூஉம் கவலை மறுகின் – on the forked streets that causes fear in enemies (வெரூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), கடல் என கார் என ஒலிக்கும் – sounds like the ocean and rains, சும்மையொடு – with loud sounds, மலை என மழை என மாடம் ஓங்கி – mansions tall like mountains and clouds, துனி தீர் – without hatred, காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும் – they live sweetly with love, they live sweetly with desire, பனி வார் காவின் – in the groves with dripping dew, பல் வண்டு இமிரும் – many bees swarm, நனி சேய்த்தன்று – it is not too far, அவன் பழவிறல் மூதூர் – his ancient old town

மூதூர் மக்கள் விருந்து எதிர்கொள்ளுதல்

பொருந்தாத் தெவ்வர் இருந்தலை துமியப்
பருந்துபடக் கடக்கும் ஒள் வாள் மறவர்,

கருங்கடை எஃகம் சாத்திய புதவின்   490

அருங்கடி வாயில் அயிராது புகுமின்;
மன்றில் வதியுநர் சேட்புலப் பரிசிலர்
வெல்போர்ச் சேஎய்ப் பெருவிறல் உள்ளி,
வந்தோர் மன்ற அளியர் தாம் என,

கண்டோர் எல்லாம் அமர்ந்து இனிதின் நோக்கி,   495

விருந்து இறை அவர் அவர் எதிர்கொளக் குறுகிப்

பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட, (488 – 497)

Hospitality in Nannan’s Town

Enter without fear and hesitation through the

protected gates,

where warriors who chopped the black heads of enemies

for kites to descend, lean their bright spears with black

handles near the doors.  There are many in the common

grounds who have come for gifts from far away,

thinking about Nannan who is like Murukan, victorious

in battles.  They pity you who are like them, and look at

you calmly and sweetly, each one of them accepting you

as their guest, for your sorrow from walking to go away.

Notes:  பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட (497) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – தரித்தலால் உண்டான தனிமை வருந்தின நும் வருத்தம் போகும்படி, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ‘பரி புலம்பு’ என்பதற்கு வழி நடந்த வருத்தம் என்று கோடலே பொருந்துவதாகும்.  இத் தொடர்க்கு ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் அவர்களும் பரி – மிகுதி எனக் கொண்டு தன்னுடைய சிலப்பதிகார உரையில் (10:226) ‘மிகவும் வருந்தினர்’ என்றது நோக்கற்பாலது.  மன்ற – மன்றவென் கிளவி தேற்றஞ் செய்யும் (தொல்காப்பியம், இடையியல் 17).  புலம்பு – புலம்பே தனிமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 33).

Meanings:  பொருந்தாத் தெவ்வர் – not-agreeable enemies, enemies with enmity, இருந்தலை துமிய – their black heads chopped, பருந்து படக் கடக்கும் – win battles where kites descend, ஒள் வாள் மறவர் – warriors with bright swords, கருங்கடை எஃகம் சாத்திய புதவின் – spears with black ends/handles are kept leaning near doors, அருங்கடி வாயில் அயிராது புகுமின் –  enter the well protected gates without doubt (புகுமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person), மன்றில் வதியுநர் – those staying in the common place, சேட்புலப் பரிசிலர் – those who have come for gifts from far away, வெல் போர்ச் சேஎய்ப் பெருவிறல் – greatly victorious in wars like Murukan, உள்ளி வந்தோர் – those who came thinking, மன்ற – for sure, அசை நிலை, அளியர் தாம் என – that they are pitiable, கண்டோர் எல்லாம் – those who see you, அமர்ந்து இனிதின் நோக்கி – look at you calmly and sweetly, விருந்து இறை அவர் அவர் எதிர்கொள – each one of them will accept you as their guest, குறுகி – approach, பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட – your great sorrow to go away, for your sorrow of walking to go away (பரி – மிகுதி, நடை)

அரண்மனை வாயிலில் காணும் பொருள் வளம்

எரி கான்றன்ன பூஞ்சினை மராஅத்துத்
தொழுதி போக வலிந்து அகப்பட்ட,

மட நடை ஆமான் கயமுனிக் குழவி   500

ஊமை எண்கின் குடாவடிக் குருளை,
மீமிசைக் கொண்ட கவர்பரிக் கொடுந்தாள்
வரை வாழ் வருடை வன்தலை மாத்தகர்,
அரவுக் குறும்பு எறிந்த சிறுகண் தீர்வை,

அளைச் செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த   505

மடக் கண் மரையான் பெருஞ்செவிக் குழவி,
அரக்கு விரித்தன்ன செந்நில மருங்கின்
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடுந்தாள் ஏற்றை,
வரைப் பொலிந்து இயலும் மடக்கண் மஞ்ஞை,

கானக் கோழிக் கவர் குரல் சேவல்,   510

கானப் பலவின் முழவு மருள் பெரும்பழம்,
இடிக் கலப்பு அன்ன நறுவடி மாவின்
வடிச் சேறு விளைந்த தீம்பழத் தாரம்,
தூவற் கலித்த இவர் நனை வளர்கொடி

காஅய்க் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை,   515

பரூஉப் பளிங்கு உதிர்த்த பல உறு திருமணி,
குரூஉப் புலி பொருத புண்கூர் யானை,
முத்துடை மருப்பின் முழுவலி மிகு திரள்,
வளை உடைந்தன்ன வள் இதழ்க் காந்தள்,

நாகம் திலகம் நறுங்காழ் ஆரம்,    520

கருங்கொடி மிளகின் காய்த்துணர்ப் பசுங்கறி
திருந்து அமை விளைந்த தேக்கள் தேறல்
கான் நிலை எருமைக் கழைபெய் தீம் தயிர்,
நீல் நிற ஓரி பாய்ந்தென நெடுவரை

நேமியின் செல்லும் நெய்க்கண் இறாஅல்,   525

உடம்புணர்வு தழீஇய ஆசினி அனைத்தும்
குடமலைப் பிறந்த தண் பெருங்காவிரி,
கடல் மண்டு அழுவத்துக் கயவாய் கடுப்ப,

நோனாச் செருவின் நெடுங்கடைத்துவன்றி, (498 – 529)

Wealth at the Palace Yard

In the front yard of Nannan whose enemies are

unable to fight with him,

there is a wild cow calf of delicate walk separated

from its herd and caught under a kadampam

tree with flame-like flower clusters, an elephant calf,

a bear cub with curved legs that utters no sounds, a

mountain goat with fast, bent legs, that lives in high

places, a huge ram with a strong head, a small-eyed

mongoose that destroys snakes, a marai fawn with

large ears and delicate eyes that hates cave tigers that

kill, a male monitor lizard with curved legs that crawls

on pebbles on the vermilion-hued red land, pretty

peacocks with delicate eyes that dance in the mountains,

forest rooster that calls its mate with love,

huge jackfruits that are like muzhavu drums, food made

with mature, sweet pulp of mangoes, creepers that spread

with buds flourishing in the rain, noorai yams that are like

the yokes of shoulder poles, large pieces of camphor

dropped from trees, many beautiful gems, large heaps of

pearl-filled tusks of elephants of might that were killed

by tigers with colored skin, thick-leaved, white kānthal

flower clusters resembling broken conch shells,

blossoms of punnai and thilakam, pieces of fragrant

sandalwood, fresh clusters of pepper from dark-colored

vines, sweet liquor aged in bamboo pipes, bamboo pipes

with sweet curds of buffaloes that live in the forest,

wheel-like, large, honeycombs with mature blue-colored

honey in the tall mountains, abundant breadfruits, and

others, appearing like the deep estuary of the cool, huge

Kaviri river which is born on the western mountains and

runs toward the ocean, and battlefields which are harsh

for enemy warriors.

Notes:  பல (515) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காட்டுப் பலா.  குறியதன் கீழ் ஆக் குறுகலும் என்னும் விதியான் ‘பல’ என நின்றது.  காஅய் (515) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காவி, அஃதாவது தோளிற் சுமந்த என்றபடி.  குரூஉ (517) – நிறம், ‘குருவும் கெழுவும் நிறமாகும்மே’ (தொல்காப்பியம், உரியியல் 5).  நீல் நிற ஓரி பாய்ந்தென (524) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – முற்றுகையாலே நீல நிறத்தையுடைய ஓரி நிறம் பரந்ததாக, புறநானூறு 109 – அணி நிற ஓரி பாய்தலின்.  ‘ஓரி என்பது தேன் முதிர்ந்தாற் பிறக்கும் நீலநிறம்’ எனவும் ‘ஓரி மூசுக்கலை எனினும் அமையும்’ எனவும் புறநானூற்று  ஒளவை துரைசாமி தன் உரையில் குறித்துள்ளார் (புறநானூற்றுப் பாடல் 109).   யானையின் தந்தத்தில் முத்து:  அகநானூறு 282 – வால் மருப்பு ஒடிய உக்க தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு, நற்றிணை 202 – புலி பொரச் சிவந்த புலால் அம் செங்கோட்டு ஒலி பல் முத்தம், புறநானூறு 161 – முத்துப்படு முற்றிய உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு, புறநானூறு 170 –  வெண்கோடு பயந்த ஒளி திகழ் முத்தம், பதிற்றுப்பத்து 32 – முத்துடை மருப்பின், கலித்தொகை 40 – முத்து ஆர் மருப்பின், திருமுருகாற்றுப்படை 304 – பெருங்களிற்று முத்துடை வான்கோடு தழீஇ,  குறிஞ்சிப்பாட்டு 36 – முத்து ஆர் மருப்பின், மலைபடுகடாம் 518 – முத்துடை மருப்பின்.  மூங்கிலில் விளைந்த கள்:  நற்றிணை 276 – வாங்கு அமைப் பழுனிய நறவு உண்டு, அகநானூறு 348 – ஆடு அமைப் பழுநிக் கடுந்திறல் பாப்புக் கடுப்பு அன்ன தோப்பி, அகநானூறு 368 – அம் பணை விளைந்த தேக் கள் தேறல், பதிற்றுப்பத்து 81 – தூம்பு அகம் பழுனிய தீம் பிழி, திருமுருகாற்றுப்படை 195 – நீடு அமை விளைந்த தேக் கள் தேறல், மலைபடுகடாம் 171 – வேய்ப் பெயல் விளையுள் தேக் கள் தேறல், மலைபடுகடாம் 522 – திருந்து அமை விளைந்த தேக் கள் தேறல்.  மலையில் பிறந்த காவிரி: பட்டினப்பாலை 6-7 – மலைத் தலைய கடல் காவிரி புனல் பரந்து பொன் கொழிக்கும், மலைபடுகடாம் 327-328 – குடமலைப் பிறந்த தண் பெருங் காவிரி கடல் மண்டு அழுவத்துக் கயவாய் கடுப்ப.  துவன்றி – துவன்று நிறைவாகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 34).  குழவி (500, 506) – யானையும் குதிரையும் கழுதையும் கடமையும் மானொடு ஐந்தும் கன்று எனற்கு உரிய.  எருமையும் மரையும் வரையார் ஆண்டே.  கவரியும் கராமும் நிகர் அவற்றுள்ளே.  ஒட்டகம் அவற்றொடு ஒரு வழி நிலையும்.  குஞ்சரம் பெறுமே குழவிப் பெயர்க்கொடை.  ஆவும் எருமையும் அது சொலப்படுமே (தொல்காப்பியம், மரபியல் 15-20).  நோனா – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நோன்பு என்பதன் எதிர்மறை.  பொறாமல் என்னும் பொருட்டு.  புறநானூறு 90 – உடை வளை கடுப்ப மலர்ந்த காந்தள்.  உறு – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).  நெய் – தேன்.  கலித்தொகை 42-22, வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய்க் கண் இறாஅல், மலைபடுகடாம் 524 – நீல் நிற ஓரி பாய்ந்தென நெடுவரை நேமியின் செல்லும் நெய்க்கண் இறாஅல், பொருநராற்றுப்படை 214 – தேனெய்யொடு.  குருளை – மாற்ற அருஞ் சிறப்பின் மரபு இயல் கிளப்பின் பார்ப்பும் பறழும் குட்டியும் குருளையும் கன்றும் பிள்ளையும் மகவும் மறியும் என்று ஒன்பதும் குழவியொடு இளமைப் பெயரே (மரபியல் 1, தொல்காப்பியம்).

Meanings:  எரி கான்றன்ன – looking like flame that is emitted (கான்றன்ன – வெளிப்படுத்தினாற்போல), பூஞ்சினை – branches with flowers, மராஅத்து – of a kadampam tree, தொழுதி போக – after its herd has left, வலிந்து அகப்பட்ட – unable to run and got caught, மட நடை ஆமான் – a calf of slow walk, கயமுனிக் குழவி – an elephant’s young calf, ஊமை எண்கின் குடா அடிக் குருளை – cub with curved legs of dumb bear, மீமிசைக் கொண்ட கவர் – conquers high places (மீமிசை – ஒருபொருட் பன்மொழி), பரிக் கொடுந்தாள் – fast curved legs, வரை வாழ் வருடை – mountain goat living on the mountains, வன்தலை மாத்தகர் – huge male sheep with strong heads, அரவுக் குறும்பு எறிந்த – ruined the strength of snakes, சிறுகண் தீர்வை – mongoose with small eyes, அளைச் செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த – hated the cave tiger that leaped and attacked, மடக் கண் மரையான் – marai deer with delicate eyes, பெருஞ்செவிக் குழவி – fawn with big ears, அரக்கு விரித்தன்ன – like vermilion has been spread, செந்நில மருங்கின் – on the red land, பரல் தவழ் உடும்பின் – of a monitor lizard that crawls on pebbles, கொடுந்தாள் ஏற்றை – a male with curved legs, வரை – mountain, பொலிந்து – with beauty, இயலும் மடக்கண் மஞ்ஞை – peacocks with delicate eyes that dance, கானக் கோழிக் கவர் குரல் சேவல் – forest rooster that calls its mate attracting her, கானப் பலவின் – of jackfruit trees in the forest, முழவு மருள் – like drums (மருள் – உவம உருபு), பெரும்பழம் – large fruits, jackfruits, இடிக் கலப்பு அன்ன – like chopped and crushed with sugar, நறுவடி மாவின் வடிச் சேறு விளைந்த தீம்பழத் தாரம் – food made with the mature sweet filtered fruit pulp of mangoes of fragrant tender unripe fruits (மாவடு), தூவற் கலித்த – flourishing due to the rain, இவர் நனை வளர் கொடி – growing creepers that have spread with buds, flourishing in the rain, காஅய்க் கொண்ட – carried on the shoulders on balancing poles (காஅய் – இசை நிறை அளபெடை), நுகம் மருள் நூறை – noorai yams that look like yokes, Dioscorea pentaphylla (மருள் – உவம உருபு), பரூஉ – thick (இன்னிசை அளபெடை), பளிங்கு – camphor crystals, from Cinnamomum camphora trees, உதிர்த்த – dropped from trees, பல உறு திருமணி – very many beautiful gems (உறு – மிக்க), குரூஉப் புலி பொருத புண்கூர் யானை – elephants wounded and killed by the attacks of tigers with color (குரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), முத்துடை மருப்பின் – with tusks with pearls, முழு வலி – full strength, மிகு திரள் – very huge heap, வளை உடைந்தன்ன – like conch shells that are broken, like bangles that are broken, வள் இதழ்க் காந்தள் – thick petals of glory lilies, நாகம் – punnai, Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum or surapunnai trees, long-leaved two-sepalled gamboge according to the University of Madras Lexicon, திலகம் – thilakam flowers, Adenanthera pavonina, நறுங்காழ் ஆரம்  – hardwood/hard-core sandal, கருங்கொடி மிளகின் – on the dark colored pepper vines, காய்த்துணர்ப் பசுங்கறி – fresh pepper growing in clusters, திருந்து அமை விளைந்த தேக் கள் தேறல் – sweet toddy aged in perfect bamboo pipes, கான் நிலை எருமை – buffaloes that are established in the forest, forest-residing buffaloes, கழை பெய் தீம் தயிர் – sweet curds that are poured in bamboo pipes, நீல் நிற – blue colored (நீல் – கடைக்குறை, poetical license which consists in the shortening of a word by elision of one or more letters in the end), ஓரி பாய்ந்தென – matures and blue color spreads (in honey), நெடுவரை – lofty mountains, நேமியின் – like the wheels of chariots (இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), செல்லும் – moves, நெய்க்கண் இறாஅல் – honeycombs with honey (இறாஅல் – இசைநிறை அளபெடை), உடம்புணர்வு தழீஇய ஆசினி – and also the abundance of breadfruits (தழீஇய – சொல்லிசை அளபெடை), அனைத்தும் – and all these, குடமலைப் பிறந்த தண் பெருங்காவிரி – the cool huge Kaviri river born on the western mountains, கடல் மண்டு – reaching the ocean, அழுவத்து – with depth, கயவாய் கடுப்ப – like the estuary, like the river mouth where the river meets the ocean (கடுப்ப – உவம உருபு), நோனாச் செருவின் – like battles that are impossible for enemy armies (செருவின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது, செரு ஈண்டு படைகட்கு ஆகுபெயர்), நெடுங்கடை – tall gate,  துவன்றி – gathered/filled

விறலியர் நன்னனைப்

போற்றுதல்

வானத்து அன்ன வளம் மலி யானை   530
தாது எருத் ததைந்த முற்றம் முன்னி,
மழை எதிர் படுகண் முழவுகண் இகுப்பக்
கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர,
மருதம் பண்ணிய கருங்கோட்டுச் சீறியாழ்

நரம்பு மீது இறவாது உடன் புணர்ந்து ஒன்றிக்,   535

கடவது அறிந்த இன்குரல் விறலியர்,
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது,

அருந்திறல் கடவுட் பழிச்சிய பின்றை, (530 – 538)

Let the Viralis Sing

There are huge, mighty elephants that are like the

dark clouds, their droppings in the yard. When you reach

there, beat your drums with eyes that roar like rainclouds,

let your tubular thoompu made with bamboo blare,

let your viralis with sweet voices who know to sing

well sing in unison with the small lute with black stem

in marutham melodies, according to ancient tradition,

not faulting.  After they are done praising the mighty god,

Notes:  தாது எரு – அகநானூறு 165 – தாது எரு மறுகின் மூதூர், குறுந்தொகை 46 – மன்றத்து எருவின் நுண் தாது, நற்றிணை – 271 பைந்தாது எருவின் வைகு, கலித்தொகை 103 – தாது எரு மன்றத்து, கலித்தொகை 108 – தாது உக்கன்ன தாது எரு மன்றத்து, புறநானூறு 33 – தாது எரு மறுகின், புறநானூறு 215 – தாது எரு மறுகின், புறநானூறு 311 – தாது எரு மறுகின், பதிற்றுப்பத்து 13-17 – தாது எரு மறுத்த கலி அழி மன்றத்து மலைபடுகடாம் 531 – தாது எருத் ததைந்த முற்றம்.   பழிச்சும் – பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).

Meanings:  வானத்து அன்ன – like the clouds (வானத்து – வானம், அத்து சாரியை, வானம் – ஆகுபெயர் முகிலுக்கு), வளம் மலி யானை – huge strong elephants, தாது எருத் ததைந்த முற்றம் முன்னி – reaching the front yard with dust from elephant droppings, மழை எதிர் படுகண் முழவுகண் இகுப்ப – beats of drums with roaring eyes answer the roaring clouds, கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர – the tubular thoompu musical instruments that are like bamboo to blare, – the tubular thoompu musical instruments that are made with bamboo to blare, மருதம் பண்ணிய – கருங்கோட்டுச் சீறியாழ் – small lute with black stem that created marutham tune, நரம்பு மீது இறவாது – not making (their voices) more than the sounds of strings (இறவாது – மேலே செல்லாது), உடன் புணர்ந்து – united, ஒன்றி கடவது அறிந்த இன்குரல் விறலியர் – viralis with sweet voice who know to sing together in a dutiful manner,  தொன்று ஒழுகு மரபின் – according to perfect ancient tradition, தம் இயல்பு வழாஅது – not deviating from their nature (வழாஅது – இசைநிறை அளபெடை), அருந்திறல் கடவுட் பழிச்சிய பின்றை – after they praised the mighty god

நன்னனைப் போற்றுதல்

விருந்தின் பாணி கழிப்பி, “நீள் மொழிக்

குன்றா நல்இசைக் சென்றோர் உம்பல்!   540

இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப,
இடைத் தெரிந்து உணரும் பெரியோர் மாய்ந்தெனக்
கொடைக் கடன் இறுத்த செம்மலோய்!” என,
வென்றிப் பல்புகழ் விறலோடு ஏத்தி,

சென்றது நொடியவும் விடாஅன்; (539 – 545)

Praising Nannan

you must sing new songs.  After that, address him

saying, “O heir of those with truth and great fame,

know that their fame should not stop today, but

stay until this world stays, since the great ones who

analyzed and knew died!  You are a great one that knows

the duties of generosity!”

Praise his bravery, many victories and fame in a victorious

manner, and praise him with all the words that appear in

your mind.  He will not let it go any further.

Meanings:  விருந்தின் பாணி கழிப்பி – sing new songs, நீள் மொழிக் குன்றா நல்இசைக் சென்றோர் உம்பல் – ‘O scion of those with truth and great fame that is not reduced’, இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப இடை – ‘know that their fame should not stop just today but stay until this world stays’, தெரிந்து உணரும் பெரியோர் – ‘the great ones who analyzed and knew’, மாய்ந்தென – ‘since they died’, கொடைக் கடன் இறுத்த செம்மலோய் – ‘O  great one who knows the duties of generosity’ (இறுத்த – செய்து முடித்த), என – thus, வென்றிப் பல்புகழ் விறலோடு ஏத்தி – praise his victories and many fame in a victorious manner, சென்றது நொடியவும் – tell him all the praise words that have appeared in your mind (சென்றது – மனதில் தோன்றிய ஏனை புகழ்), விடாஅன் – he will not allow it to go any further (இசை நிறை அளபெடை)

நன்னன் கூறும் முகமன் உரை

……         ……..      ……..   நசை தர

வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என, (545 – 546)

What Nannan will Say

He will tell you that he is happy that you came to

him, passing through many difficulties.

Meanings:  நசை தர வந்தது – that you came with desire, சாலும் – fitting, வருத்தமும் பெரிது – amidst great difficulties, என – thus

நாளோலக்கத்துக்கு அழைத்துச் செல்லுதல்

பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்து,
திருநகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி,

கல்லென் ஒக்கல் நல் வலத்து இரீஇ, (547 – 549)

Nannan’s Assembly

He will take you happily to his palace yard, splendid

with his army chiefs who are ready to fight battles.

He will be in the midst of his uproarious ministers

in his fine court.

Meanings:  பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு – with warriors who await for battles, பொலிந்து – splendid, beautiful, திருநகர் முற்றம் – palace yard, அணுகல் – to approach, வேண்டி – desiring, கல்லென் ஒக்கல் நல் வலத்து இரீஇ – staying amidst loud ministers/advisors in the fine assembly (இரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை)

நன்னனது குளிர்ந்த நோக்கம்

உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து   550

அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து,
இலம் என மலர்ந்த கையர் ஆகி
தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர்,
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவிக்

கடுவரல் கலுழிக் கட்கு இன் சேயாற்று   555

வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரே;
அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் எனப்
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு,
நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது

உவந்த உள்ளமோடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி, (550 – 560)

Nannan’s Sweet Looks

There have been many kings, who ruled

vast countries with superior regal rights and flawless

ministers, who took their names along with them

when they died because they opened their hands and

said they had nothing to give, their numbers larger

than the sand in the dunes brought out by the river

Sēyāru that is sweet to behold, that came from the tall

mountains.  So, wanting his living days to pass with

fame, he is as generous as the sky.  He will sit and

look sweetly with great joy that is more than yours.

Notes: மணலினும் பலவே:  அகநானூறு 93 – தண் ஆன்பொருநை மணலினும் பலவே, புறநானூறு 9- நன்னீர்ப் பஃறுளி மணலினும் பலவே, புறநானூறு 43 – எக்கர் இட்ட மணலினும் பலவே, புறநானூறு 55 – வடு ஆழ் எக்கர் மணலினும் பலவே, புறநானூறு 136 – நுண் பல மணலினும் ஏத்தி, புறநானூறு 363 – இடு திரை மணலினும் பலரே, புறநானூறு 387 – கல்லென் பொருநை மணலினும், மதுரைக்காஞ்சி 236 – திரை இடு மணலினும் பலரே, மலைபடுகடாம் 556 – வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரே.  உயர்ந்த கட்டில் (550) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உயர்ந்த அரச உரிமை, அரசுக் கட்டில் (அரியணை) எனினுமாம். கட்டில் என்பதனை ஆகுபெயராக்கி ‘அரச உரிமை’ என்று கூறினார் நச்சினார்க்கினியர்.

Meanings:  உயர்ந்த கட்டில் – with superior regal rights, superior throne, உரும்பு இல் சுற்றத்து – with ministers without cruelty (உரும்பு – கொடூரம்), அகன்ற தாயத்து – of huge countries, அஃகிய நுட்பத்து – with reduced intelligence, இலம் என – that they do not have, மலர்ந்த கையர் ஆகி – they are with open empty hands, தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் – those who died taking their name along with themselves, நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி – full waterfalls that comes down the tall mountains, கடுவரல் கலுழி – fast flowing floods, கட்கு இன் சேயாற்று – of Sēyāru river that is sweet to eyes, வடு வாழ் எக்கர் – sand dunes with marks, மணலினும் பலரே – more than the sands, அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என – so may your living days (வரைந்த நாள்  – எல்லையிட்ட நாட்கள், days that have been given to you by fate) pass with fame, பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு – with a sky touching heart that is charitable, நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது – more than you who came with desire, உவந்த உள்ளமோடு – with a happy heart, அமர்ந்து இனிது நோக்கி – sit and look sweetly

நன்னனது கொடைச் சிறப்பு

இழை மருங்கு அறியா நுழை நூற் கலிங்கம்
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரைக் கொளீஇ,
முடுவல் தந்த பைந்நிணத் தடியொடு,

நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது,

தலைநாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து,   565
பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர்; நில்லாது
செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதிப் பெயர்ந்து என,
மெல்லெனக் கூறி விடுப்பின் நும்முள்,
தலைவன் தாமரை மலைய விறலியர்

சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய   570

நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடுந்தேர்
வாரிக் கொள்ளா வரை மருள் வேழம்,
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறுடைப் பெரு நிரை,
பொலம் படைப் பொலிந்த கொய் சுவற் புரவி

நிலம் தினக் கிடந்த நிதியமொடு அனைத்தும்,   575

இலம்படு புலவர் ஏற்ற கைந் நிறைய
கலம் பெயக் கவிழ்ந்த கழல்தொடித் தடக் கையின்,
வளம் பிழைப்பு அறியாது வாய்வளம் பழுநிக்
கழை வளர் நவிரத்து மீமிசை ஞெரேரென
மழை சுரந்தன்ன ஈகை நல்கி   580

தலைநாள் விடுக்கும் பரிசில் மலை நீர்
வென்று எழு கொடியின் தோன்றும்

குன்று சூழ் இருக்கை நாடு கிழவோனே!   583

Nannan’s Generosity

He will give you perfect clothing on which

woven threads cannot be seen and tie it well

around your faultless body, and fresh meat with

fat brought by a female dog cooked with long,

white rice and served without limits.  He will give

you gifts with desire even if you stay there for

many days, like what you received on the first day.

If you tell him that you have to leave for your

ancient town, he will give the leader among you

golden lotus flowers, adorn viralis with fine, bright

jewels, give you tall chariots that run perfectly like

flowing water, trained mountain-like elephants

seized or received from enemies as tributes,

large herd of cattle with bulls with ringing bells,

horses with trimmed tufts decorated with golden

saddles, wealth lying on the ground, and all this.

He fills the hands of poets who have nothing,

with his large hands with whirling

bracelets.  He showers unspoiled wealth like the

rain showers on Naviram Mountain where bamboo

grows, the lord of the country surrounded by

mountains from which waterfalls flow down like

raised victory flags, who gives you gifts on the

first day and lets you leave.

Notes:  வாரி (572) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – யானை பிடிக்குமிடம், வாரிக் கொள்ளா என்றது தாமே காட்டினின்றும் பிடித்துக் கொள்ளாத என்றவாறு. எனவே பகைவர் படையினின்றும் பற்றிக் கொண்ட அல்லது திறையாகப் பெற்ற யானைகள் என்றவாறு.  பொலம் படை (574) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – பொன்னால் செய்த கலனை.  கலனை – சேணம், horse saddle.  புறநானூறு 101 – தலைநாள் போன்ற விருப்பினன். பொலம் படை மா:  அகநானூறு 114 – பொலம்படைக் கலி மா, அகநானூறு 124 – பொன் இயல் புனை படைக் கொய் சுவல் புரவி, நற்றிணை 78 – பொலம் படைக் கலி மா, நற்றிணை 361 – பொலம் படைக் கலி மா, புறநானூறு 116 – பொலம் படைக் கலி மா, புறநானூறு 135 – ஒளிறு படைப் புரவிய தேரும், புறநானூறு 359 – பொலம் படைய மா, மலைபடுகடாம் 574 – பொலம் படைப் பொலிந்த கொய் சுவற் புரவி.  நாய் கொண்டு வரும் தசை – பெருபாணாற்றுப்படை 132-133 –  ஞமலி தந்த மனவுச்சூல் உடும்பின் வறைகால் யாத்தது வயின்தொறும் பெருகுவிர்.  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24).

Meanings:  இழை மருங்கு அறியா நுழை நூற் கலிங்கம் – cloth where it is unable to see the woven threads, cloth with tight fine weave, எள் அறு – without any fault, சிறப்பின் வெள் அரைக் கொளீஇ – tie splendidly on your faultless body (கொளீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), முடுவல் தந்த – brought by a female dog, பைந்நிணத் தடியொடு – along with the fresh meat with fat, நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி – long white rice from paddy, முட்டாது – without limits, தலைநாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர் – you will receive with desire like on the first day even if you there for many days, நில்லாது – not staying there, செல்வேம் – we will leave, தில்ல – அசைநிலை, an expletive (தில்ல – எங்கள் விருப்பம் என்னும் பொருட்டாய் வந்தது), எம் தொல் பதிப் பெயர்ந்து என – if you tell him that you have to leave for your ancient town, மெல்லெனக் கூறி விடுப்பின் – if you leave telling that softly, நும்முள் தலைவன் தாமரை மலைய – he will give the leader golden lotus flowers to wear, விறலியர் சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய – adorn viralis with splendid bright jewels, நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடுந்தேர் – tall chariots that move perfectly like running water (செலல் – இடைக்குறை), வாரிக் கொள்ளா – not brought from the forest, received from enemy kings as tributes or seized in battles, வரை மருள் வேழம் – mountain-like elephants (மருள் – உவம உருபு), கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறுடைப் பெரு நிரை – huge herds of cattle with bulls with ringing bells, பொலம்படைப் பொலிந்த – beautiful with golden saddles (பொலம் – பொன் என்பது பொலம் எனத் திரிந்து வந்தது), கொய் சுவல் புரவி – horses with trimmed tufts (சுவல் – பிடரி மயிர், கழுத்து), நிலம் தினக் கிடந்த நிதியமொடு – along with wealth lying on the ground, along with wealth devoured by the ground (தின தின்ன என்பதன் விகாரம்), அனைத்தும் – and all this, இலம்படு புலவர் – poets with nothing, ஏற்ற – lifted,  கைந் நிறைய கலம் பெய – giving them jewels filling their hands, கவிழ்ந்த கழல்தொடித் தடக் கையின் – with his large hands wearing whirling bracelets he gave (கழல்தொடி- வினைத்தொகை, கவிழ்ந்த – hands turning upside down to give) வளம் பிழைப்பு அறியாது – unspoilt wealth that he bestowed (பிழைப்பு – பிழைத்தல், spoiling), வாய்வளம் பழுநிக் கழை வளர் நவிரத்து மீமிசை – on Naviram Mountain with prosperity where bamboo grows (மீமிசை – ஒருபொருட் பன்மொழி, வாய்வளம் – வாய்த்த வளம்), ஞெரேரென மழை சுரந்தன்ன – like how rain showers fall rapidly, ஈகை நல்கி – gives charitably, தலைநாள் விடுக்கும் பரிசில் – he gives gifts on the first day and lets you leave, மலை நீர் வென்று எழு கொடியின் தோன்றும் – waterfalls from the mountains come down like raised victory flags (கொடியின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), குன்று சூழ் இருக்கை நாடு கிழவோனே – the lord of the country surrounded by mountains

One Response to “பத்துப்பாட்டு – மலைபடுகடாம்”

  1. dtjoseph September 24, 2012 at 2:41 am #

    I am very happy to read, and also go through the urai, without which I could not have understood. Thanks. D T Joseph

    Out of 583, I can see only 150 lines, though.

Comments are closed.

%d bloggers like this: