சங்கப் புலவர்களும் பாடல்களும்

    

  1. அகம்பன் மாலாதனார் – Akampam Malāthanār – நற்றிணை 81 – ஒரே பாடல்

2. அஞ்சியத்தை மகள் நாகையார் – Anjiyathai Makal Nākaiyār – அகநானூறு 352 – ஒரே பாடல்

3. அஞ்சில் அஞ்சியார் – Anjil Anjiyār – நற்றிணை 90 – ஒரே பாடல்

4. அஞ்சில் ஆந்தையார் – Anjil Ānthaiyār –  குறுந்தொகை  294, நற்றிணை 233

5. அண்டர் நடும் கல்லினார் – Andar Nadum Kallinār – புறநானூறு 283, 344, 345

6. அண்டர் மகன் குறுவழுதியார் – Andar Makan Kuruvazhuthiyār – அகநானூறு 228,  குறுந்தொகை  345, புறநானூறு 346

7. அணிலாடு முன்றிலார்  – Anilādu Mundriyār – குறுந்தொகை 41 – ஒரே பாடல்

8. அதியன் விண்ணத்தனார் – Athiyan Vinnathanār – அகநானூறு 301 – ஒரே பாடல்

9. அந்தி இளங்கீரனார் – Anthil Ilankeeranār – அகநானூறு 71 – ஒரே பாடல்

10. அம்மள்ளனார் – Ammallanār – நற்றிணை 82 – ஒரே பாடல்

11. அம்மூவனார்  – Ammoovanār – ஐங்குறுநூறு 101-200, அகநானூறு 10, 140, 280, 370, 390, குறுந்தொகை  49, 125, 163, 303, 306, 318, 327, 340, 351, 397, 401, நற்றிணை 4, 35, 76, 138, 275, 307, 315, 327, 395, 397

12. அம்மெய்யன் நாகனார் – Ammeyyan Nākanār – நற்றிணை 252 – ஒரே பாடல்

13. அரிசில் கிழார் – Arisil Kizhār  –  குறுந்தொகை 193, பதிற்றுப்பத்து 71-80, புறநானூறு 146, 230, 281, 285, 300, 304, 342

14. அல்லங்கீரனார் – Allankeeranār – நற்றிணை 245 – ஒரே பாடல்

15. அழிசி நச்சாத்தனார் – Azhisi Nachāthanār – குறுந்தொகை 271  – ஒரே பாடல்

16. அள்ளூர் நன்முல்லையார்  – Allūr Nanmullaiyār – அகநானூறு 46, குறுந்தொகை 32, 67, 68, 93, 96, 140, 157, 202, 237, புறநானூறு  306, 340

17. ஆசிரியர் பெருங்கண்ணனார் – Āsiriyar Perunkannanār –  குறுந்தொகை 239 – ஒரே பாடல்

18. ஆதிமந்தியார்  – Āthimanthiyār – குறுந்தொகை  31 – ஒரே பாடல்

19. ஆரிய அரசன் யாழ்ப்பிரமதத்தன் – Ārya Arasan Yāzh Bramadathan – குறுந்தொகை 184 – ஒரே பாடல்

20. ஆரியப் படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் – Āriyappadai Kadantha Nedunchezhiyan – புறநானூறு  183 – ஒரே பாடல்

21. ஆர்க்காடு கிழார் மகனார் வெள்ளைக் கண்னத்தனார் – Ārkkadu Kizhār Makanār Vellai Kannathanār – அகநானூறு 64 – ஒரே பாடல்

22. ஆலங்குடி வங்கனார்  – Ālankudi Vankanār – அகநானூறு 106, குறுந்தொகை 8, 45, புறநானூறு  319

23. ஆலத்தூர் கிழார் – Ālathūr Kizhār – குறுந்தொகை 112, 350, புறநானூறு 34, 36, 69, 225, 324

24. ஆலம்பேரி சாத்தனார் – Ālamperi Sāthanār – அகநானூறு 47, 81, 143, 175, நற்றிணை 152, 255

25. ஆவடுதுறை மாசாத்தனார் – Āvaduthurai Māsāthanār – புறநானூறு 227 – ஒரே பாடல்

26. ஆவியார் – Āviyār – புறநானூறு  298 – ஒரே பாடல்

27. ஆவூர்க் காவிதிகள் சாதேவனார் – Āvūr Kāvithikal Sāthevanār – நற்றிணை 264 – ஒரே பாடல்

28. ஆவூர் கிழார் – Āvūr Kizhār–  புறநானூறு  322

29. ஆவூர் கிழார் மகனார் கண்ணனார் – Āvūr Kizhār Makanār Kannanār – அகநானூறு 202 – ஒரே பாடல்

30. ஆவூர் மூலங்கிழார் – Āvūr Moolankizhār – அகநானூறு 24, 156, 341, புறநானூறு 38, 40, 166, 177, 178, 196, 261, 301

31. ஆவூர் மூலங்கிழார் மகனார் பெருந்தலை சாத்தனார் – Āvūr Moolankizhar Makanār Perunthalai Sāthanār – அகநானூறு 224 – ஒரே பாடல்

32. இடைக்காடனார் – Idaikkādanār – அகநானூறு 139, 194, 274, 284, 304, 374, குறுந்தொகை  251, நற்றிணை 142, 221, 316, புறநானூறு 42

33. இடைக்கழி நாட்டு நல்லூர் நத்தத்தனார்- Idaikkazhi Nāttu Nallūr Nathathanār – சிறுபாணாற்றுப்படை – ஒரே பாடல்

34. இடைக்குன்றூர் கிழார் – Idaikkundrūr Kizhār – புறநானூறு 76, 77, 78, 79

35. இடையன் சேந்தங்கொற்றனார் – Idaiyan Chēnthankotranār – அகநானூறு 375 – ஒரே பாடல்

36. இடையன் நெடுங்கீரனார் – Idaiyan Nedunkeeranār – அகநானூறு 166 – ஒரே பாடல்

37. இம்மென் கீரனார் – Immen Keeranār – அகநானூறு 398 – ஒரே பாடல்

38. இரணியமுட்டத்துப் பெருங்குன்றூர்ப் பெருங்கெளசிகனார், Iraniyamuttathu Perunkundrūr Perunkousikanār – மலைப்படுக்கடாம் – ஒரே பாடல்

39. இருங்கோன் ஒல்லையாயன் செங்கண்ணனார் – Irunkōn Ollaiyān Chenkannanār – அகநானூறு 279 – ஒரே பாடல்

40. இருந்தையூர்க் கொற்றன் புலவனார் – Irunthaiyūr Kotran Pulavanār – குறுந்தொகை 335 – ஒரே பாடல்

41. இரும்பிடர்த் தலையார் – Irumpidarthalaiyār – புறநானூறு 3 – ஒரே பாடல்

42. இளங்கடுங்கோ – Ilankadunkō – அகநானூறு 96, 176

43. இளங் கண்ணனார் – Ilankannanār – அகநானூறு 264 – ஒரே பாடல்

44. இளங்கீரந்தையார் – Ilankeeranthaiyār – குறுந்தொகை 148 – ஒரே பாடல்

45. இளங்கீரனார் – Ilankeeranār – குறுந்தொகை 116, நற்றிணை 3, 62, 113

46. இளங்கௌசிகனார் – Ilankousikanār – அகநானூறு 381 – ஒரே பாடல்

47. இளந்திரையனார் – Ilanthiraiyanār – நற்றிணை 94, 99

48. இளந்தேவனார் – Ilanthēvanār – நற்றிணை 41 – ஒரே பாடல்

49. இளநாகனார் – Ilanakanār – நற்றிணை 151, 205, 231

50. இளம்புல்லூர்க் காவிதி  Ilampullūr Kāvithi – நற்றிணை 89 – ஒரே பாடல்

51. இளம்பூதனார் – Ilampoothanār – குறுந்தொகை 334 – ஒரே பாடல்

52. இளம்பெருவழுதியார் – Ilamperuvazhuthiyār – பரிபாடல் 15 – ஒரே பாடல்

53. இளம்போதியார் – Ilampōthiyār – நற்றிணை 72 – ஒரே பாடல்

54. இளவெயினனார் – Ilaveyinanār – நற்றிணை  263 – ஒரே பாடல்

55. இளவேட்டனார் – Ilavēttanār – நற்றிணை 33, 157

56. இறங்குகுடிக் குன்ற நாடன் – Irankukudi Kundra Nādan – அகநானூறு 215 – ஒரே பாடல்

57. இறையனார் – Iraiyanār – குறுந்தொகை 2 – ஒரே பாடல்

58. இனிசந்தநாகனார் – Inisanthanākanār – நற்றிணை 66 – ஒரே பாடல்

59. ஈழத்துப் பூதன்தேவனார் – Eezhathu Poothanthēvanār – அகநானூறு 88, குறுந்தொகை 343

60. உகாய்க்குடிகிழார் – Ukāykkudi Kizhār – குறுந்தொகை 63 – ஒரே பாடல்

61. உம்பற்காட்டு இளங்கண்ணனார் – Umparkattu Ilankannanār – அகநானூறு 264 – ஒரே பாடல்

62. உமட்டூர் கிழார் மகனார் பரங்கொற்றனார் – Umattūr Kizhār Makanār Parankotranār – அகநானூறு 69 – ஒரே பாடல்

63. உருத்திரனார் – Uruthiranār – குறுந்தொகை 274 – ஒரே பாடல்

64. உரோடகத்துக் கந்தரத்தனார் (உரோடகத்துக் காரத்தனார், ஓரோடகத்துக் கந்தரத்தனார்) – Urōdakathu Kantharathanār (Urodakathu Kārathanār, Orodakathu Kanthrathanār) – அகநானூறு 23, 95, 191, குறுந்தொகை 155, நற்றிணை 306

65. உலோச்சனார் – Ulōchanār – அகநானூறு 20, 100, 190, 200, 210, 300, 330, 400, குறுந்தொகை 175, 177, 205, 248, நற்றிணை 11, 38, 63, 64, 74, 131, 149, 191, 203, 223, 249, 254, 278, 287, 311, 331, 354, 363, 372, 398, புறநானூறு 258, 274, 377

66. உழுந்தினைம் புலவனார் – Uzhunthinaim Pulavanār – குறுந்தொகை 333 – ஒரே பாடல்

67. உறையனார் – Uraiyanār – குறுந்தொகை 207 – ஒரே பாடல்

68. உறையூர் இளம்பொன் வாணிகனார் – Uraiyūr Ilampon Vānikanār – புறநானூறு 264 – ஒரே பாடல்

69. உறையூர் ஏணிச்சேரி முடமோசியார் – Uraiyūr Ēnichēri Mudamōsiyār – புறநானூறு 13, 127-135, 241, 374, 375

70. உறையூர்க் கதுவாய்ச் சாத்தனார் – Uraiyūr Kathuvāy Sāthanār – நற்றிணை 370 – ஒரே பாடல்

71. உறையூர்ச் சல்லியன் குமாரனார் – Uraiyūr Challiyan Kumāranār – குறுந்தொகை 309 – ஒரே பாடல்

72. உறையூர்ச் சிறுகந்தனார் – Uraiyūr Sirukanthanār – குறுந்தொகை 357 – ஒரே பாடல்

73. உறையூர்ப் பல்காயனார் – Uraiyūr Palkāyanār – குறுந்தொகை 374 – ஒரே பாடல்

74. உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரனார் – Uraiyūr Maruthuvan Thāmōtharanār – அகநானூறு 133, 257, புறநானூறு  60, 170, 321

75. உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார் – Uraiyūr Muthukannan Sāthanār – குறுந்தொகை 133, புறநானூறு  27, 28, 29, 30, 325

76. உறையூர் முதுகூற்றனார் (உறையூர் முதுகூத்தனார்) – Uraiyūr Muthukootranār (Uraiyūr Muthukoothanār) – அகநானூறு 137, 329, குறுந்தொகை   353, 371, புறநானூறு 331

77. உறையூர் முதுகொற்றனார் – Uraiyūr Muthukotranār – குறுந்தொகை 221, 390

78. உவர்க்கண்ணூர் புல்லங்கீரனார் – Uvarkannoor Pullankeeranār – அகநானூறு 146 – ஒரே பாடல்

79. ஊட்டியார் – Ootiyār – அகநானூறு 68, 388

80. ஊண் பித்தையார் – Oon Pithaiyār – குறுந்தொகை  232 – ஒரே பாடல்

81. ஊன்பொதி பசுங்குடையார் – Oonpothi Pasunkudaiyār – புறநானூறு 10, 203, 370, 378

82. எயிற்றியனார் – Eyitriyanār – குறுந்தொகை  286 – ஒரே பாடல்

83. எயினந்தை மகன் இளங்கீரனார் – Eyinanthai Makan Ilankeeranār – அகநானூறு 3, 225, 239, 289, 299, 361, 371, 395,  399, நற்றிணை 269, 308, 346

84. எயினந்தையார் – Eyinanthaiyār – நற்றிணை 43 – ஒரே பாடல்

85. எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணனார் – Erukkattūr Thāyankannanār –  அகநானூறு 149, 319, 357, புறநானூறு  397

86. எருமை வெளியனார் – Erumai Veliyanār – அகநானூறு 73, புறநானூறு 273, 303

87. எருமை வெளியனார் மகனார் கடலனார் – Erumai Veliyanār Makanār Kadalanār – அகநானூறு 72 – ஒரே பாடல்

88. எழூஉப்பன்றி நாகன் குமரனார் – Ezhooppandri Nākan Kumaranār – அகநானூறு 138, 240

89. ஐயாதிச் சிறுவெண்தேரையார் – Aiyāthi Siruventhēraiyār – புறநானூறு 363 – ஒரே பாடல்

90. ஐயூர் முடவனார் – Aiyūr Mudavanār – அகநானூறு 216, குறுந்தொகை 123, 206, 322, நற்றிணை 206, 334, புறநானூறு 51, 228, 314, 399

91. ஐயூர் மூலங்கிழார்- Aiyūr Moolankizhār – புறநானூறு 21 – ஒரே பாடல்

92. ஒக்கூர் மாசாத்தனார் – Okkūr Māsāthanār – அகநானூறு 14, புறநானூறு 248

93. ஒக்கூர் மாசாத்தியார் – Okkūr Māsāthiyār – அகநானூறு 324, 384, குறுந்தொகை 126, 139, 186, 220,  275, புறநானூறு  279

94. ஓதஞானியார் – Ōthagnāniyār – குறுந்தொகை 227 – ஒரே பாடல்

95. ஓதலாந்தையார்  – Ōthalānthaiyār – ஐங்குறுநூறு 301-400, குறுந்தொகை 12, 21, 329

96. ஒரு சிறைப் பெரியனார் – Oru Sirai Periyanār – குறுந்தொகை  272, நற்றிணை 121, புறநானூறு  137

97. ஓரம்போகியார்  – Ōrampōkiyār – ஐங்குறுநூறு 1-100, அகநானூறு 286, 316, குறுந்தொகை 10, 70, 122, 127, 384, நற்றிணை 20, 360, புறநானூறு 284

98. ஓரில் பிச்சையார் – Ōril Pichaiyār – குறுந்தொகை  277 – ஒரே பாடல்

99. ஒரூஉத்தனார் – Orūuthanār – புறநானூறு  275  – ஒரே பாடல்

100. ஒல்லையாயன் செங்கண்ணனார் –  Ollaiyan Chenkannanār – அகநானூறு 279 – ஒரே பாடல்

101. ஒல்லையூர் தந்த பூதப்பாண்டியன் – Ollaiyūr Thantha Poothapandiyan – அகநானூறு 25, புறநானூறு  71

102. ஒல்லையூர் கிழான் மகன் பெருஞ்சாத்தன் – Ollaiyūr Kizhān Makan Perunchāthan – புறநானூறு  242, 243

103. ஓரோடோகத்து கந்தரத்தனார் – Ōrōdakathu Kantharathanār – அகநானூறு 23, 95, 191

104. ஓர் ஏர் உழவனார் – Ōr Ēr Uzhuvanār – குறுந்தொகை 131, புறநானூறு 193

105. ஔவையார் – Avvaiyār – அகநானூறு 11, 147, 273, 303, குறுந்தொகை 15, 23, 28, 29, 39, 43, 80, 91, 99, 102, 158, 183, 200, 364, 388, நற்றிணை 129, 187, 295, 371, 381, 390, 394, புறநானூறு 87-104, 140, 187, 206, 231, 232, 235, 269, 286, 290, 295, 311, 315, 367, 390, 392

106. கங்குல் வெள்ளத்தார் – Kangul Vellathār – குறுந்தொகை 387 – ஒரே பாடல்

107. கச்சிப்பேட்டு இளந்தச்சனார் – Kachipēttu Ilanthachanār – நற்றிணை 266 – ஒரே பாடல்

108. கச்சிப்பேட்டுக் காஞ்சிக் கொற்றனார் – Kachipēttu Kānji Kotranār – குறுந்தொகை 213, 216

109. கச்சிப்பேட்டு நன்னாகையார்  – Kachipēttu Nannākaiyār – குறுந்தொகை 30, 172, 180, 192, 197, 287

110. கச்சிப்பேட்டுப் பெருந்தச்சனார் – Kachipēttu Perunthachanār – நற்றிணை 144, 213

111. கடலுள் மாய்ந்த இளம்பெருவழுதி – Kadalul Māyntha Ilamveruvazhuthi –  பரிபாடல் 15,  புறநானூறு 182

112. கடம்பனூர்ச் சாண்டிலியனார் – Kadampanūr Sāndiliyanār – குறுந்தொகை 307 – ஒரே பாடல்

113. கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் – Kadiyalūr Uruthirankannanār – அகநானூறு 167, குறுந்தொகை 352, பெரும்பாணாற்றுப்படை, பட்டினப்பாலை

114. கடுகு பெருந்தேவனார் – Kaduku Perunthēvanār – குறுந்தொகை 255 – ஒரே பாடல்

115. கடுந்தொடைக் காவினார் – Kaduthokai Kāvinār – அகநானூறு 109 – ஒரே பாடல்

116. கடுந்தோட் கரவீரனார் – Kadunthōtkaraveeranār – குறுந்தொகை 69 – ஒரே பாடல்

117. கடுவன் இளமள்ளனார் – Kaduvan Ila Mallanār – நற்றிணை 150 – ஒரே பாடல்

118. கடுவன் இளவெயினனார் – Kaduvan Ilaveyinanār – பரிபாடல் 3, 4, 5

119. கடுவன் மள்ளனார்  (மதுரை தமிழ் கூத்தனார் கடுவன் மள்ளனார்) – Mathurai Tamil Koothanār Kaduvan Mallanār (Kaduvan Mallanār) – அகநானூறு 70, 256, 354, குறுந்தொகை 82

120. கண்ணகனார் – Kannakanār – நற்றிணை 79, புறநானூறு 218

121. கண்ணகாரன் கொற்றனார் – Kannakāran Kotranār – நற்றிணை 143 – ஒரே பாடல்

122. கண்ணங் கொற்றனார் – Kannankotranār – நற்றிணை 156 – ஒரே பாடல்

123. கண்ணம் புல்லனார் – Kannam Pullanār – அகநானூறு 63, நற்றிணை 159

124. கண்ணனார் – Kannanār – குறுந்தொகை  244 – ஒரே பாடல்

125. கணக்காயர் தத்தனார் – Kanakkāyar Thathanār – குறுந்தொகை 304 – ஒரே பாடல்

126. கணக்காயனார் – Kanakkayanār – நற்றிணை 23 – ஒரே பாடல்

127. கணியன் பூங்குன்றனார் – Kaniyan Poonkundranār – புறநானூறு 192, நற்றிணை 226 (பின்னத்தூர் நாராயணசாமி உரையில் நற்றிணை 226ம் பாடலை எழுதியவர் கணி புன்குன்றனார் என உள்ளது.  ஒளவை துரைசாமி உரையில் கணியன் பூங்குன்றனார் என உள்ளது).

128. கதப் பிள்ளையார் – Kathapillaiyār – நற்றிணை 135 – ஒரே பாடல்

129. கதையங்கண்ணனார் – Kathaiyankannanār – புறநானூறு 356 – ஒரே பாடல்

130. கந்தக்கண்ணனார்  – Kanthakkannanār – குறுந்தொகை 94 – ஒரே பாடல்

131. கந்தரத்தனார் – Kantharathanār – நற்றிணை 116, 146, 238

132. கபிலர்  – Kapilar – ஐங்குறுநூறு – 201-300, அகநானூறு 2, 12, 18, 42, 82, 118, 128, 158, 182, 203, 218, 238, 248, 278, 292, 318, 332, 382,  குறுந்தொகை 13, 18, 25, 38, 42, 87, 95, 100, 106, 115, 121, 142, 153, 187, 198, 208, 225, 241, 246, 249, 264, 288, 291, 312, 355, 357, 361, 385, நற்றிணை 1, 13, 32, 59, 65, 77, 217, 222, 225, 253, 267, 291, 309, 320, 336, 353, 359, 368, 373, 376, புறநானூறு 8, 14, 105-111, 113-124, 143, 200-202, 236, 337, 347, பதிற்றுப்பத்து – 71-80, குறிஞ்சிப்பாட்டு, கலித்தொகை 37-65

133. கயத்தூர் கிழார் – Kayathūr Kizhār, குறுந்தொகை 354 – ஒரே பாடல்

134. கயமனார் – Kayamanār – அகநானூறு 7, 17, 145, 189, 195, 219, 221, 259, 275, 321, 383, 397, குறுந்தொகை  9, 356, 378, 396, நற்றிணை 12, 198, 279, 293, 305, 324, புறநானூறு 254, 361

135. கருங்குழல் ஆதனார் – Karunkuzhal Āthanār – புறநானூறு 7, 224

136. கரும்பிள்ளைப் பூதனார் – Karumpillai Poothanār – பரிபாடல் 10 – ஒரே பாடல்

137. கருவூர் ஓதஞானியார்  – Karuvūr Ōthagnāniyār – குறுந்தொகை 71 – ஒரே பாடல்

138. கருவூர்ச் சேரமான் சாத்தனார் –  Karuvūr Chēramān Sathanār – குறுந்தொகை  268 – ஒரே பாடல்

139. கருவூர்க் கண்ணம்புல்லனார் – Karuvūr Kannam Pullanār – அகநானூறு 63 – ஒரே பாடல்

140. கருவூர்க் கதப்பிள்ளை  – Karuvūr Kathapillai – குறுந்தொகை 64, 265, 380, புறநானூறு  380

141. கருவூர்க் கதப்பிள்ளைச் சாத்தனார் – Karuvūr Kathapillai Sāthanār  (also Karuvūr Kanthapillai Sathanār – கருவூர்க் கந்தப்பிள்ளை சாத்தனார்) – அகநானூறு 309, நற்றிணை 343, புறநானூறு  168

142. கருவூர்க் கண்ணம்பாளனார் – Karuvūr Kannampalanār – அகநானூறு 180, 263

143. கருவூர் கலிங்கத்தார் – Karuvūr Kalinkathār –  அகநானூறு 183 – ஒரே பாடல்

144. கருவூர் கிழார் – Karuvūr Kizhār– குறுந்தொகை  170 – ஒரே பாடல்

145. கருவூர்க் கோசனார் – Karuvūr Kosanar – நற்றிணை 214 – ஒரே பாடல்

146. கருவூர் நன்மார்பன் – Karuvūr Nanmārpan – அகநானூறு 277 – ஒரே பாடல்

147. கருவூர் பவுத்திரனார் – Karuvūr Pavuthiranār – குறுந்தொகை 162 – ஒரே பாடல்

148. கருவூர் பூதஞ்சாத்தனார் – Karuvūr Poothanchāthanār – அகநானூறு 50 – ஒரே பாடல்

149. கருவூர்ப் பெருஞ்சதுக்கத்துப் பூதநாதனார் – Karuvūr Perumchathukkathu Poothanākanār – புறநானூறு  219 – ஒரே பாடல்

150. கல்பொரு சிறுநுரையார் – Kalporu Sirunuraiyār – குறுந்தொகை 290 – ஒரே பாடல்

151. கல்லாடனார் – Kallādanār – அகநானூறு 9, 83, 113, 171, 199, 209, 333, குறுந்தொகை 260, 269, புறநானூறு 23, 25, 371, 385, 391

152. கழாத்தலையார் – Kazhāthalaiyār – புறநானூறு 62, 65, 270, 288, 289, 368

153. கழார்க்கீரன் எயிற்றியார்  – Kazhārkeeran Eyitriyār – அகநானூறு 163, 217, 235, 294, குறுந்தொகை  35, 261, 330, நற்றிணை 281, 312

154. கழைதின் யானையார் – Kazhaithin Yānaiyār – புறநானூறு 204 – ஒரே பாடல்

155. கள்ளம்பாளனார் – Kallampālanār – நற்றிணை 148 – ஒரே பாடல்

156. கள்ளிக்குடிப் பூதம் புல்லனார் – Kallikudi Pootham Pullanār – நற்றிணை 333 – ஒரே பாடல்

157. கள்ளில் ஆத்திரையனார் – Kallil Āthiraiyanār – குறுந்தொகை 293, புறநானூறு  175, 389

158. கவுதமன் சாதேவனார் (ஆமூர் கவுதமன் சாதேவனார்) – Kavuthaman Sāthēvanār – அகநானூறு 159 – ஒரே பாடல்

159. கவை மகனார் – Kavai Makanār – குறுந்தொகை 324 – ஒரே பாடல்

160. காக்கை பாடினியார் நச்செள்ளையார் – Kākkai Pādiniyār Nachellaiyār – குறுந்தொகை 210, புறநானூறு 278, பதிற்றுப்பத்து 51-60

161. காசிபன் கீரனார் – Kāsipan Keeranār – நற்றிணை 248 – ஒரே பாடல்

162. காஞ்சிப்புலவனார் – See மாங்குடி மருதனார், மாங்குடி கிழார் – same poet – – அகநானூறு 89,  குறுந்தொகை 164, 173, 302, நற்றிணை 120, 123, புறநானூறு  24, 26, 313, 335, 372, 396, மதுரைக்காஞ்சி

163. காட்டூர் கிழார் மகனார் – Kāttūr KizhārMakanār – அகநானூறு 85 – ஒரே பாடல்

164. காப்பியஞ் சேந்தனார் – Kāppiyan Chēnthanār – நற்றிணை 246 – ஒரே பாடல்

165. காப்பியாற்றுக் காப்பியனார் – Kāppiyātru Kāppiyanār –  பதிற்றுப்பத்து 31-40

166. காமஞ்சேர் குளத்தார் – Kāmanchēr Kulathār – குறுந்தொகை 4 – ஒரே பாடல்

167. காமக்கணிப் பசலையார் – Kāmakkani Pasalaiyār – நற்றிணை 243

168. காரிக்கண்ணனார் – Kārikkannanār – நற்றிணை 237 – ஒரே பாடல்

169. காரிகிழார் – Kārikizhār – புறநானூறு 6 – ஒரே பாடல்

170. காலெறி கடிகையார் – Kāleri Kadikaiyār – குறுந்தொகை 267 – ஒரே பாடல்

171. காவற்பெண்டு – Kāvarpendu – புறநானூறு 86 – ஒரே பாடல்

172. காவன்முல்லைப் பூதனார் – Kāvanmullai Poothanār – அகநானூறு 21, 241, 293, 391, குறுந்தொகை  104, 211, நற்றிணை 274

173. காவட்டனார் –  Kāvattanār – அகநானூறு 378 – ஒரே பாடல்

174. காவன்முல்லைப் பூதரத்தனார் – Kāvanmullai Pootharathanār – அகநானூறு 151 – ஒரே பாடல்

175. காவிட்டனார்  – Kāvittanār – புறநானூறு 359 – ஒரே பாடல்

176. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் கந்தரத்தனார் – Kāviripoompattinathu Kantharathanār – குறுந்தொகை 342 – ஒரே பாடல்

177. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணனார் – Kāviripoompattinathu Kārikkannanār – அகநானூறு 107, 123, 285, குறுந்தொகை 297, புறநானூறு  57, 58, 169, 171, 353

178. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துச் செங்கண்ணனார் –  Kāviripoompattinathu Chenkannanār – அகநானூறு 103, 271, நற்றிணை 389

179. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துச் சேந்தங்கண்ணனார் – Kāviripoompattinathu Chēntham Kannanār, குறுந்தொகை  347 – ஒரே பாடல்

180. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துப் பொன் வணிகர் மகனார் நப்பூதனார், Kāviripoompattinathu Pon Vanikanār Nappoothanār – முல்லைப்பாட்டு – ஒரே பாடல்

181. கிடங்கில் காவிதிக் கீரங்கண்ணனார் – Kidangil Kāvithikeerankannanār – நற்றிணை 218  – ஒரே பாடல்

182. கிடங்கில் காவிதிப் பெருங்கொற்றனார் – Kidangil Kāvithi Perunkotranār – நற்றிணை 364 – ஒரே பாடல்

184. கிடங்கில் குலபதி நக்கண்ணனார் – Kidangil Kulapathi Nakkannanār – குறுந்தொகை 252 – ஒரே பாடல்

185. கிள்ளிமங்கலங்கிழார்  – Killi Mangalankizhār – குறுந்தொகை 76, 110, 152, 181

186. கிள்ளிமங்கலங்கிழார் மகனார் சேரகோவனார் – Killi Mangalankizhār Makanār Chērakovanār – நற்றிணை 365 – ஒரே பாடல்

187. கீரங்கீரனார் – Keerankeeranār – நற்றிணை 78 –  ஒரே பாடல்

188. கீரத்தனார் – Keerathanār – நற்றிணை 42  – ஒரே பாடல்

189. கீரந்தையார் – Keeranthaiyār – பரிபாடல் 2 – ஒரே பாடல்

190. குட்டுவன் கண்ணனார் – Kuttuvan Kannanār – குறுந்தொகை 179 – ஒரே பாடல்

191. குட்டுவன் கீரனார் – Kuttuvan Keeranār – புறநானூறு 240 – ஒரே பாடல்

192. குடபுலவியனார் – Kudapulaviyanār – புறநானூறு  18, 19

193. குடவாயில் கீரத்தனார் – Kudavāyil Keerathanār – அகநானூறு 35, 60, 79, 119, 129, 287, 315, 345, 366, 385, நற்றிணை 27, 212, 379, குறுந்தொகை 281, 369, புறநானூறு 242

194. குடவாயில் கீரனக்கனார்  – Kudavāyil Keeranakkanār – குறுந்தொகை 79 – ஒரே பாடல்

195. குண்டுகட் பாலியாதனார் – Kundukat Paliyāthanār – நற்றிணை 220 – ஒரே பாடல்

196. குன்றுகட் பாலியாதனார் – Kundrukat Pāliyāthanār – புறநானூறு  387 – ஒரே பாடல்

197. குதிரைத் தறியனார் – Kuthirai Thariyanār – நற்றிணை 296 – ஒரே பாடல்

198. குப்பைக்கோழியார் – Kuppaikōzhiyār – குறுந்தொகை 305 – ஒரே பாடல்

199. குமட்டூர் கண்ணனார் – பதிற்றுப்பத்து 11-20

200. குமிழி ஞாழலார் நப்பசலையார் – Kumizhi Gnāzhalār Nappasalaiyār – அகநானூறு 160 – ஒரே பாடல்

201. குழற்றத்தனார் – Kuzhatrathanār – குறுந்தொகை 242 – ஒரே பாடல்

202. குளம்பந்தாயனார் – Kulampanthāyanār – புறநானூறு 253 – ஒரே பாடல்

203. குளம்பனார் – Kulampanār – நற்றிணை 288 – ஒரே பாடல்

204. குறமகள் இளவெயினி – Kuramakal Ilaveyini – புறநானூறு 157 – ஒரே பாடல்

205. குறமகள் குறியெயினியார் – Kuramakal Kuriyeyini – நற்றிணை 357 – ஒரே பாடல்

206. குறியிரையார் – Kuriyiraiyār – குறுந்தொகை 394 – ஒரே பாடல்

207. குறுங்கீரனார் – Kurunkeeranār – குறுந்தொகை  382 – ஒரே பாடல்

208. குறுங்கோழியூர் கிழார் – Kurunkōzhiyūr Kizhār – புறநானூறு 17, 20, 22

209. குறுங்குடி மருதனார் – Kurungudi Maruthanār – அகநானூறு 4, குறுந்தொகை  344

210. குறும்பூதனார் (குன்றம்பூதனார் – Kunrampoothanār) – Kurumpoothanār – பரிபாடல் 9, 18

211. குறுவழுதியார் – Kuruvazhuthiyār – அகநானூறு 150 – ஒரே பாடல்

212. குன்றியனார்  – Kundriyanār – அகநானூறு 40, 41, குறுந்தொகை 50, 51, 117, 238, 301, 336, நற்றிணை 117, 239

213. குன்றூர் கிழார் மகனார் – Kundrūr Kizhār Makanār  – புறநானூறு 338 – ஒரே பாடல்

214. குன்றூர் கிழார் மகனார் கண்ணத்தனார் – Kundrūr Kizhār Makanār Kannathanār – நற்றிணை 332 – ஒரே பாடல்

215. கூகைக் கோழியார் – Kookai Kōzhiyār – புறநானூறு 364 – ஒரே பாடல்

216. கூடலூர் கிழார் – Koodalūr Kizhār – குறுந்தொகை 166, 167, 214, புறநானூறு 229

217. கூடலூர்ப் பல்கண்ணனார் – Koodalūr Palkannanār – நற்றிணை 200, 380

218. கூவன் மைந்தனார் – Koovan Mainthanār – குறுந்தொகை 224 – ஒரே பாடல்

219. கூற்றங்குமரனார் – Kootrankumaranār – நற்றிணை 244 – ஒரே பாடல்

220. கேசவனார் – Kesavanār – பரிபாடல் 14 – ஒரே பாடல்

221. கொடிமங்கலத்து வாதுளி நற்சேந்தனார் – Kondimankalathu Vāthuli Narchēnthanār – அகநானூறு 179, 232

222. கொடியூர் கிழார் மகனார் நெய்தற்றத்தனார் – Kodiyūr Kizhār Makanār Neythal Thathanār – அகநானூறு 243 – ஒரே பாடல்

223. கொல்லன் அழிசியார்  – Kollan Azhisiyār – குறுந்தொகை 26, 138, 145,  240

224. கொல்லிக் கண்ணனார்  – Kolli Kannanār – குறுந்தொகை 34 – ஒரே பாடல்

225. கொள்ளம்பக்கனார் – Kollam Pakkanār – நற்றிணை 147 – ஒரே பாடல்

226. கொற்றங்கொற்றனார் – Kotrankotranār – அகநானூறு 54, நற்றிணை 259

227. கொற்றனார் – Kotranār – குறுந்தொகை  218,  358, நற்றிணை 30

228. கோக்குளமுற்றனார்  – Kōkulamutranār – குறுந்தொகை 98, நற்றிணை 96

229. கோட்டம்பலத்துத் துஞ்சிய சேரமான் – Kōtampalathu Thunjiya Chēramān – அகநானூறு 168 – ஒரே பாடல்

230. கோட்டம்பலவனார் – Kōttampalavanār – நற்றிணை 95 – ஒரே பாடல்

231. கோட்டியூர் நல்லந்தையார் – Kōttiyur Nallanthaiyār – நற்றிணை 211 – ஒரே பாடல்

232. கோடை பாடிய பெரும்பூதனார் – Kōdai Pādiya Perumpoothanār – புறநானூறு 259 – ஒரே பாடல்

233. கோண்மா நெடுங்கோட்டனார் – Kōnmā Nedunkottanār – நற்றிணை 40 – ஒரே பாடல்

234. கோதமனார் – Kōthamanār  – புறநானூறு  366 – ஒரே பாடல்

235. கோப்பெருஞ்சோழன்  – Kōperunchōzhan – புறநானூறு  214, 215, 216, குறுந்தொகை  20, 53, 129 and 147

236. கோழிக் கொற்றனார் – Kōzhi Kotranār –  குறுந்தொகை 276 – ஒரே பாடல்

237. கோவர்த்தனார்  – Kōvarthanār – குறுந்தொகை 66, 194

238. கோவூர் கிழார்  – Kōvūr Kizhār – குறுந்தொகை 65, புறநானூறு 31-33, 41, 44-47, 68, 70, 308, 373, 382, 386, 400, நற்றிணை 393

239. கோவேங்கைப் பெருங்கதவனார் – Kōvēngai Perunkathavanār – குறுந்தொகை 134 – ஒரே பாடல்

240. கோளியூர் கிழார் மகனார் செழியனார் – Kōliyur Kizhār Makanār Chezhiyanār – நற்றிணை 383

241. கோனாட்டு எறிச்சலூர் மாடலன் மதுரைக் குமரனார் – Kōnāttu Erichalūr Mādalan Mathurai Kumaranār –  புறநானூறு  54, 61, 167, 180, 197, 394

242. சங்கவருணர் என்னும் நாகரையர்  – Sangavarunār Ennum Nākaraiyar – புறநானூறு 360

243. சத்திநாதனார் – Sathināthanār – குறுந்தொகை 119 – ஒரே பாடல்

244. சல்லியங்குமரனார் – Salliyankumaranār – நற்றிணை 141 – ஒரே பாடல்

245. சாகலாசனார் – Sākālasanār – அகநானூறு 16, 270

246. சாத்தந்தையார் – Sāthanthaiyār – நற்றிணை 26, புறநானூறு 80, 81, 82, 287

247. சாத்தனார் – Sāthanār – குறுந்தொகை 349  – ஒரே பாடல்

248. சிறுமோலிகனார் – Sirumōlikanār – நற்றிணை 61 – ஒரே பாடல்

249. சிறுவெண்தேரையார் – Siruventhēraiyār – புறநானூறு 362 – ஒரே பாடல்

250. சிறைக்குடி ஆந்தையார்  – Siraikkudi Ānthaiyār – குறுந்தொகை 56, 57, 62, 132, 168, 222, 273, 300, நற்றிணை 16

251. சீத்தலை சாத்தனார் – Seethalai Sāthanār – அகநானூறு 53, 134, நற்றிணை 36, 127, 339

252. செங்கண்ணனார் – Senkannanār –  நற்றிணை 122  – ஒரே பாடல்

253. செம்பியனார் – Sempiyanār – நற்றிணை 102 – ஒரே பாடல்

254. செம்புலப் பெயனீரார்  – Sempulapēyaneerār – குறுந்தொகை 40 – ஒரே பாடல்

255. செயலூர் இளம்பொன் சாத்தன் கொற்றனார் – Seyalūr Ilanpon Sāthan Kotranār – அகநானூறு 177 – ஒரே பாடல்

256. செய்தி வள்ளுவர் பெருஞ்சாத்தனார் – Seythi Valluvar Perunchāthanār – குறுந்தொகை 228 – ஒரே பாடல்

257. செல்லூர் கிழார் மகனார் பெரும்பூதங்கொற்றனார் – Selloor Kizhār Makanār Perumpoothankotranār – அகநானூறு 250 – ஒரே பாடல்

258. செல்லூர் கொற்றனார் – Selloor Kotranār, குறுந்தொகை 363 – ஒரே பாடல்

259. செல்லூர் கோசிகன் கண்ணனார் – Selloor Kōsikan Kannanār – அகநானூறு 66 – ஒரே பாடல்

260. சேகம்பூதனார், Sēkampoothanār – நற்றிணை 69

261. சேந்தங் கண்ணனார் – Chēnthankannanār – அகநானூறு 350, நற்றிணை 54

262. சேந்தன் கீரனார் – Chēnthan Keeranār – குறுந்தொகை 311 – ஒரே பாடல்

263. சேந்தன் பூதனார், மதுரை எழுத்தாளர் சேந்தன் பூதனார்  (சேந்தன் பூதனார்) –  Mathurai Ezhuthālar Sēnthan Poothanār, Sēnthan Poothanār) – அகநானூறு  207, குறுந்தொகை 90, 226, 247, நற்றிணை 261

264. சேரமானெந்தை  – Chēramānenthai – குறுந்தொகை 22 – ஒரே பாடல்

265. சேரமான் இளங்குட்டுவன் – Chēramān Ilankuttuvan – அகநானூறு 153 – ஒரே பாடல்

266. சேரமான் கணைக்கால் இரும்பொறை – Chēramān Kanaikkāl Irumporai – புறநானூறு  74 – ஒரே பாடல்

267. சேரமான் கோட்டம்பலத்துத் துஞ்சிய மாக்கோதை – Chēramān Kōttampalathu Thunjiya Mākōthai – புறநானூறு 245 – ஒரே பாடல்

268. சோணாட்டு முகையலூர்ச் சிறுகருந்தும்பியார் – Chōnāttu Mukaiyalūr Sirukarunthumpiyār – புறநானூறு 181, 265

269. சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் – Chōzhan Kulamutrathu Thunjiya Killivalavan – புறநானூறு 173 – ஒரே பாடல்

270. சோழன் நலங்கிள்ளி – Chōzhan Nalankilli – புறநானூறு 73, 75

271. சோழன் நல்லுருத்திரன் – Chōzhan Nalluruthiran – புறநானூறு 190, கலித்தொகை 101-117. 

272. தங்கால் ஆத்திரேயன் செங்கண்ணனார் – Thankāl Āthireyan Chenkannanār – நற்றிணை 386 – ஒரே பாடல்

273. தங்கால் பொற்கொல்லனார் – Thānkāl Porkollanār, தங்கால் முடக்கொல்லனார் (தங்கால் பொற்கொல்லன் வெண்ணாகனார், தங்கால் முடக்கொற்றனார்) – Thangāl Mudakkollanār (Thangāl Porkollan Vennākanār, Thankāl Mudakkotranār) – அகநானூறு 48, 108, 355, குறுந்தொகை 217, நற்றிணை 313, புறநானூறு 326

274. தனிமகனார் – Thanimakanār – நற்றிணை 219 – ஒரே பாடல்

275. தாமற்பல் கண்ணனார் –  Thāmarpal Kannanār – புறநானூறு 43 – ஒரே பாடல்

276. தாமோதரனார்  – Thāmotharanār – குறுந்தொகை 92 – ஒரே பாடல்

277. தாயங்கண்ணனார் – Thāyankannanār – அகநானூறு 105, 132, 213, 237, குறுந்தொகை 319, நற்றிணை 219

278. தாயங்கண்ணியார் – Thāyankanniyār – புறநானூறு 250  – ஒரே பாடல்

279. திப்புத்தோளார் – Thippu Tholār – குறுந்தொகை 1 – ஒரே பாடல்

280. திருத்தாமனார் – Thiruthāmanār – புறநானூறு 398 – ஒரே பாடல்

281. தீன்மதி நாகனார் – Theenmathi Nākanār – குறுந்தொகை 111 – ஒரே பாடல்

282. தும்பிசேர் கீரனார்  – Thumpisēr Keeranār (same as தும்பைச் சொகினனார் according to Avvai Duraisamy) – குறுந்தொகை 61, 316, 320, 392, நற்றிணை 277

282. தும்பைச் சொகினனார் – Thumpai Sokinanār (same as தும்பிசேர் கீரனார்  according to Avvai Duraisamy)– புறநானூறு 249 – ஒரே பாடல்

283. துறைக்குறு மாவிற் பாலங்கொற்றனார் – Thuraikuru Māvir Pālankotranār – நற்றிணை 286,  – ஒரே பாடல்

284. துறையூர் ஓடை கிழார் – Thuraiyūr Ōdai Kizhār – புறநானூறு 136  – ஒரே பாடல்

285. தூங்கலோரியார் – Thoongalēriyār – குறுந்தொகை 151, 295, நற்றிணை 60

286. தேய்புரிப் பழங்கயிற்றினார் – Thēypuri Palankayitrinār – நற்றிணை 284 – ஒரே பாடல்

287. தேரதரனார் – Theratharanār – குறுந்தொகை 195 – ஒரே பாடல்

288. தேவகுலத்தார்  – Thēvakulathār – குறுந்தொகை 3 – ஒரே பாடல்

289. தேவனார் – Thēvanār – நற்றிணை 227 – ஒரே பாடல்

290. தொடித்தலை விழுத்தண்டினார் – Thodithalai Viluthandinār –  புறநானூறு  243 – ஒரே பாடல்

291. தொண்டி ஆமூர்ச் சாத்தனார் – Thondi Āmūr Sāthanār – அகநானூறு 169 – ஒரே பாடல்

292. தொண்டைமான் இளந்திரையன் – Thondaimān Ilanthiraiyan – நற்றிணை 106, புறநானூறு 185

293. தொல்கபிலர்  – Tholkapilar – அகநானூறு 282, குறுந்தொகை 14, நற்றிணை 114, 276, 328, 399

294. நக்கண்ணையார் (பெருங்கோழி நாயக்கன் மகள் நக்கண்ணையார்) – Nakkannaiyār (Perunkōli Nāyakkan Makal Nakkannaiyār) – அகநானூறு 252, நற்றிணை 19, 87, புறநானூறு 83, 84, 85

(There are a few poets with the name Nakkeerar – Nakkeerar, Nakkeeranār, Kanakkāyanār Makanar Nakkeranār)

295. நக்கீரர்  – Nakkeerar – அகநானூறு 57, 126, 141, 205, 227, 253, 290, 346, 369, குறுந்தொகை 78, 105, 161, 266, 280, 368, நற்றிணை 86, 197, 258, 340, 358, 367, திருமுருகாற்றுப்படை

296. நக்கீரனார் – Nakkeeranār – அகநானூறு 120, 249, 310, 340, 389, குறுந்தொகை 78, 105, 161, 266, 280, 368, நற்றிணை 31, நெடுநல்வாடை

297. நப்பண்ணனார் – Nappannanār – பரிபாடல் 19 – ஒரே பாடல்

298. நப்பாலத்தனார் – Nappālathanār – நற்றிணை 240 – ஒரே பாடல்

299. நம்பி குட்டுவனார் – Nampi Kuttuvanār – குறுந்தொகை 109, 243, நற்றிணை 145, 236, 345

300. நரிவெரூஉத் தலையார்  – Nariverūuth Thalaiyār – குறுந்தொகை 5, 236, புறநானூறு 5, 195

301. நரைமுடி நெட்டையர் – Naraimudi Nettaiyar – அகநானூறு 339 – ஒரே பாடல்

302. நல்லச்சுதனார் – Nallachuthanar – பரிபாடல் 21 – ஒரே பாடல்

303. நல்லந்துவனார் – Nallanthuvanār – நற்றிணை 88, பரிபாடல் 6, 8, 11, 20,  கலித்தொகை 118-150

304. நல்லழிசியார் – Nallazhisiyār – பரிபாடல் 16, 17

305. நல்லாவூர் கிழார் – Nallāvūr Kizhār – அகநானூறு 86, நற்றிணை 154

306. நல்லிறையனார் – Nalliraiyanār – புறநானூறு  393 – ஒரே பாடல்

307. நல்லூர்ச் சிறுமேதாவியார் – Nallūr Siru Mēthāviyār – நற்றிணை 282 – ஒரே பாடல்

308. நல்லெழுதியார் (நல்லெழுநியார்) – Nallezhuthiyār – பரிபாடல் 13 – ஒரே பாடல்

309. நல்வழுதியார் – Nalvazhuthiyār – பரிபாடல் 12 – ஒரே பாடல்

310. நல்விளக்கனார் – Nalvilakkanār – நற்றிணை 85 – ஒரே பாடல்

311. நல்வெள்ளியார் (see Mathurai Nalvelliyār)

312. நல்வேட்டனார் – Nalvettanār – நற்றிணை 53, 292

313. நற்சேந்தனார் – Narchēnthanār – நற்றிணை 128 – ஒரே பாடல்

314. நற்றங் கொற்றனார் – Natran Kotranār – நற்றிணை 136 – ஒரே பாடல்

315. நற்றமனார் – Natramanār – நற்றிணை 133 – ஒரே பாடல்

316. நன்பலூர் சிறு மேதாவியார்  – Nanpalūr Sirumēthāviyār –  அகநானூறு 94, 394

317. நன்னாகையார் – Nannākaiyār – குறுந்தொகை 118, 325

318. நாகம் போத்தனார் – Nākam Pōthanār – குறுந்தொகை 282 – ஒரே பாடல்

319. நாமலார் மகனார் இளங்கண்ணனார் – Nāmalār Makanār Ilankannanār – குறுந்தொகை 250 – ஒரே பாடல்

320. நிகண்டன் கலைக்கோட்டுத் தண்டனார்  – Nikandan Kalaikōttu Thandanār – நற்றிணை – 382

321. நெடுங்களத்துப் பரணர் – Nedunkalathu Paranar – புறநானூறு 291 – ஒரே பாடல்

322. நெடும்பல்லியத்தை – Nedumpalliyathai – குறுந்தொகை 178 – ஒரே பாடல்

323. நெடும்பல்லியத்தனார் – Nedumpalliyathanār – குறுந்தொகை 203, புறநானூறு 64

324. நெடுவெண்ணிலவினார்  – Neduvennilavinār – குறுந்தொகை 47 – ஒரே பாடல்

325. நெட்டிமையார் – Nettimaiyār – புறநானூறு 9, 12, 15

326. நெய்தல் கார்க்கியர்  – Neythal Kārkkiyār – குறுந்தொகை 55, 212

327. நெய்தல் சாய்த்துய்த்த ஆவூர் கிழார் – Neythal Sāythuytha Avūr Kizhār – அகநானூறு 112 – ஒரே பாடல்

328. நெய்தல் தத்தனார், Neythal Thathathanār – அகநானூறு 243, நற்றிணை 49, 130

329. நொச்சி நியமங்கிழார் – Nochi Niyamankizhār – அகநானூறு  52, நற்றிணை 17, 208, 209, புறநானூறு  293

330. நோய் பாடியார் – Nōy Padiyār – அகநானூறு 67 – ஒரே பாடல்

331. பக்குடுக்கை நன்கணியார் – Pakkudukkai Nankaniyār – புறநானூறு 194 – ஒரே பாடல்

332. படுமரத்து மோசிகீரனார்  – Padumarathu Mōsikeeranār – குறுந்தொகை 33, 75, 383

333. படுமாத்து மோசிகொற்றனார் – Padumarathu Mōsikotranār – குறுந்தொகை 376 – ஒரே பாடல்

334. பதடி வைகலார் – Pathadi Vaikalār – குறுந்தொகை 323 – ஒரே பாடல்

335. பதுமனார்  – Pathumār – குறுந்தொகை 6 – ஒரே பாடல்

336. பரணர்  – Paranar – அகநானூறு 6, 62, 76, 116, 122, 125, 135, 142, 148, 152, 162, 178, 181, 186, 196, 198, 208, 212, 222, 226, 236, 246, 258, 262, 266, 276, 322, 326, 356, 367, 372, 376, 386, 396, குறுந்தொகை 19, 24, 36, 60, 73, 89, 120, 128, 165, 199, 258, 259, 292, 298, 328, 393, 399, நற்றிணை 6, 100, 201, 247, 260, 265, 270, 280, 300, 310, 350, 356, புறநானூறு 4, 63, 141, 142, 144, 145, 336, 341, 343, 348, 352, 354, 369, பதிற்றுப்பத்து – 41-50

337. பராயனார் – Parayanār – நற்றிணை 155 – ஒரே பாடல்

338. பரூஉ மோவாய்ப் பதுமனார் – Paroovu Mōvāy Pathumanār – குறுந்தொகை  101  – ஒரே பாடல்

339. பனம்பாரனார்  – Panampāranār – குறுந்தொகை 52 – ஒரே பாடல்

340. பாண்டரங்கண்ணனார் – Pāndarankannanār – புறநானூறு 16 – ஒரே பாடல்

341. பாண்டியன் அறிவுடைநம்பி – Pāndiyan Arivudainampi – அகநானூறு 28, குறுந்தொகை 230, நற்றிணை 15, புறநானூறு  188

342. பாண்டியன் ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் – Pāndiyan Ariyappadai Kadantha Nedunchezhiyan – புறநானூறு  183 – ஒரே பாடல்

343. பாண்டியன் உக்கிரப் பெருவழுதி – Ukkira Peruvazhuthi – அகநானூறு 26, நற்றிணை 98

344. பாண்டியன் ஏனாதி நெடுங்கண்ணனார் – Pāndiyan Enāthi  Nedunkannanār – அகநானூறு 373, குறுந்தொகை 156

345. பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் – Pāndiyan Thalaiyālankanathu Cheruvendra Nedunchezhiyan – புறநானூறு  72 – ஒரே பாடல்

347. பாண்டியன் பன்னாடு தந்தான் – Pāndiyan Pannādu Thanthān – குறுந்தொகை  270 – ஒரே பாடல்

348. பாண்டியன் மாறன் வழுதி – Pāndiyan Māran Vazhuthi  (there is a poet named Maran Vazhuthi) – நற்றிணை 301 – ஒரே பாடல்

349. பாரி மகளிர் – Pāri Makalir – புறநானூறு 112 – ஒரே பாடல்

350. பார்காப்பானார் (பாரகாபரர்) – Pārkāppanār (Pārakāparar) – குறுந்தொகை 254 – ஒரே பாடல்

351. பாலத்தனார் – Pālathanār – நற்றிணை 52  – ஒரே பாடல்

352. பாலைக் கெளதமனார், Pālai Gowthamanār – பதிற்றுப்பத்து 21-30

353. பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ  – Pālai Pādiya Perunkadunkō – அகநானூறு 5, 99, 111, 155, 185, 223, 261, 267, 291, 313, 337, 379, குறுந்தொகை 16, 37, 124, 135, 137, 209, 231, 262, 283, 398, நற்றிணை 9, 48, 118, 202, 224, 256, 318, 337, 384, 391, புறநானூறு 11, கலித்தொகை 2-36.

354. பாவை கொட்டிலார் – Pāvai Kottilār  – அகநானூறு 336 – ஒரே பாடல்

355. பிசிராந்தையார் – Pisiranthaiyār – அகநானூறு 308, நற்றிணை 91, புறநானூறு  67, 184, 191, 212

356. பிரான் சாத்தனார் – Pirān Sāthanār – நற்றிணை 68 – ஒரே பாடல்

357. பிரமசாரி – Piramasāri – நற்றிணை 34 – ஒரே பாடல்

358. பிரமனார் – Piramanār – புறநானூறு 357 – ஒரே பாடல்

359. புதுக்கயத்து வண்ணக்கன் கம்பூர்கிழார் – Puthukayathu Vannakkan Kampūrkizhar – நற்றிணை 294

360. புல்லாற்றூர் எயிற்றியனார் – Pullatrūr Eyitriyanār  – புறநானூறு 213 – ஒரே பாடல்

361. புறத்திணை நன்னாகனார் – Purathinai Nannākanār – புறநானூறு 176, 376, 379, 381, 384

362. புறநாட்டுப் பெருங் கொற்றனார் – Puranāttu Perunkotranār – அகநானூறு 323  – ஒரே பாடல்

363. பூங்கணுத்திரையார்  – Poonkanuthiraiyār – குறுந்தொகை 48, 171, புறநானூறு  277

364. பூங்கண்ணனார் – Poonkannanār – குறுந்தொகை 253 – ஒரே பாடல்

365. பூதங்கண்ணனார் – Poothankannanār – நற்றிணை 140 – ஒரே பாடல்

366. பூதத் தேவனார் – Pootha Thēvanār – குறுந்தொகை 285, நற்றிணை 80

367. பூதப் பாண்டியன் தேவி பெருங்கோப்பெண்டு – Queen Perunkōpendu, wife of Pāndiyan PoothaPāndiyan – புறநானூறு 246 – ஒரே பாடல்

368. பூதம்புல்லனார் (பூதம் புலவர்) – Poothampullanār (Pootham Pulavar) – குறுந்தொகை 190 – ஒரே பாடல்

369. பூதனார் – Poothanār – நற்றிணை 29 – ஒரே பாடல்

370. பெருங்கண்ணனார் – Perunkannanār – குறுந்தொகை 289, 310, நற்றிணை 137

371. பெருங்குன்றூர் கிழார் – Perunkundrūr Kizhār – அகநானூறு 8, குறுந்தொகை 338, நற்றிணை 5, 112, 119, 347, புறநானூறு  147, 210, 211, 266, 318, பதிற்றுப்பத்து 81-90

372. பெருங்கௌசிகனார் – Perunkousikanār – நற்றிணை 44, 139, மலைப்படுக்கடாம்

373. பெருங்கோழி நாய்கன் மகள் நக்கண்ணையார், Perunkozhi Nāykan Makal Nakkannaiyār –  புறநானூறு 83, 84, 85

374. பெருஞ்சாத்தனார் – Perunchāthanār – குறுந்தொகை 263 – ஒரே பாடல்

375. பெருஞ்சித்திரனார் – Perunchithiranār – புறநானூறு 158-163, 207, 208, 237, 238

376. பெருந்தலைச் சாத்தனார் – Perunthalai Sathanār – அகநானூறு 13, நற்றிணை 262, புறநானூறு 151, 164, 165, 205, 209, 294

377. பெருந்தேவனார் – Perunthēvanār – அகநானூறு 51, நற்றிணை 83

378. பெருந்தோட் குறுஞ்சாத்தனார் – Perunthōt Kurunchāthanār – குறுந்தொகை 308 – ஒரே பாடல்

379. பெரும்பதுமனார்  – Perumpathumanār – குறுந்தொகை 7, நற்றிணை 2, புறநானூறு 199

380. பெரும்பாக்கனார் – Perumpākkanār –  குறுந்தொகை  296 – ஒரே பாடல்

381. பெருவழுதி – Peruvazhuthi – நற்றிணை 55, 56

382. பேயனார் – Pēyanār – ஐங்குறுநூறு 401-500, அகநானூறு 234, குறுந்தொகை 233, 359, 400

383. பேயார் – Pēyār – குறுந்தொகை  339 – ஒரே பாடல்

384. பேய்மகள் இளவெயினியார் – Pēymakal Ilaveyiniyār – புறநானூறு 11 – ஒரே பாடல்

385. பேராலவாயர் – Pērālavāyar – நற்றிணை 51 – ஒரே பாடல்

386. பேரிசாத்தனார் – Pērisāthanār – அகநானூறு 242, நற்றிணை 25, 37, 67, 104, 199

386. பேரெயில் முறுவலார்  – Pēreyil Muruvalār (Pēreyin Muruvalār) – குறுந்தொகை 17, புறநானூறு 239

388. பொதுக்கயத்துக் கீரந்தையார் – Pothukkayathu Keeranthaiyār – குறுந்தொகை 337 – ஒரே பாடல்

389. பொதும்பில் கிழார் – Pothumpil Kizhār – நற்றிணை 57 – ஒரே பாடல்

390. பொதும்பில் கிழான் வெண்கண்ணனார், Pothimpil Kizhān Venkannanār – அகநானூறு 192 – ஒரே பாடல்

391. பொதும்பில் கிழார் மகனார் வெண்கண்ணியார் – Pothumpil Kizhār Makanār Vennkanniyār – நற்றிணை 375, 387

392. பொதும்பில் புல்லாளங்கண்ணியார் – Pothumpil Pullālan Kanniyār – அகநானூறு 154 – ஒரே பாடல்

393. பொத்தியார் – Pothiyār – புறநானூறு 217, 220, 221, 222 and 223

394. பொய்கையார் –  Poykaiyār – நற்றிணை 18, புறநானூறு 48, 49

395. பொருந்தில் இளங்கீரனார் – Porunthil Ilankeeranār – அகநானூறு 19, 351, புறநானூறு 53

396. பொன்மணியார் – Ponmaniyār – குறுந்தொகை 391 – ஒரே பாடல்

397. பொன்முடியார் – Ponmudiyār – புறநானூறு 299, 310, 312

398. பொன்னாகனார் – Ponnākanār – குறுந்தொகை 114 – ஒரே பாடல்

399. போதனார் – Pothanār – நற்றிணை 110 – ஒரே பாடல்

400. போந்தைப் பசலையார் – Pōnthai Pasalaiyār – அகநானூறு 110 – ஒரே பாடல்

401. மடல் பாடிய மாதங்கீரனார்  – Madal Pādiya Māthankeeranār – குறுந்தொகை 182, நற்றிணை 377

402. மதுரை அளக்கர் ஞாழலார் மகனார் மள்ளனார் – Mathurai Alakkar Gnāzhalār Makanār Mallanār – அகநானூறு 33, 144, 174, 244, 314, 344, 353 (in அகநானூறு 244, it is written as மதுரை…… மள்ளனார்), குறுந்தொகை 188, 215, நற்றிணை 297, 321, புறநானூறு  388

403. மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார் – Mathurai Aruvai Vānikan Ilavēttanār – அகநானூறு 56, 272, 302, 124, 254, 230, குறுந்தொகை 185, நற்றிணை 344, புறநானூறு 329

404. மதுரை ஆசிரியர் கோடன் கொற்றனார் – Mathurai Āsiriyar Kōdan Kotranār – குறுந்தொகை 144

405. மதுரை ஆசிரியர் நல்லந்துவனார் – Mathurai Āsiriyār Nallanthuvanār – அகநானூறு 43

406. மதுரை ஆருலவிய நாட்டு ஆலம்பேரி சாத்தனார் – Mathurai Āruliya Nāttu Ālampēri Sāthanār – நற்றிணை 303, 338

407. மதுரை இளங்கண்ணிக் கோசிகனார் – Mathurai Ilankanni Kōsikanār – புறநானூறு 309 – ஒரே பாடல்

408. மதுரை இளங்கௌசிகனார் – Mathurai Ilankousikanār – அகநானூறு 381 – ஒரே பாடல்

409. மதுரை இளம்பாலாசிரியன் சேந்தன் கூத்தனார் – Mathurai Ilampālāsiriyan Chēnthan Koothanār – அகநானூறு 102, 108, 348, நற்றிணை 273, புறநானூறு 251

410. மதுரை ஈழத்துப் பூதன்தேவனார் (ஈழத்துப் பூதன்தேவனார்) – Mathurai Eezhathu Poothanthēvanār (Eezhathu Poothanthēvanār) – அகநானூறு 231, 307, குறுந்தொகை 189, 360, நற்றிணை 366

411. மதுரை எழுத்தாளன் – Mathurai Ezhuthālan – அகநானூறு 84 – ஒரே பாடல்

412. 263. மதுரை எழுத்தாளர் சேந்தன் பூதனார்  (சேந்தன் பூதனார்) –  Mathurai Ezhuthālar Sēnthan Poothanār (Sēnthan Poothanār) – அகநானூறு  207, குறுந்தொகை 90, 226, 247, நற்றிணை 261

413. மதுரை ஓலைக்கடையத்தார் நல்வெள்ளையார் – Mathurai Olaikkadaiyathār Nalvellaiyār – நற்றிணை 250, 369

414. மதுரைக் கடையத்தார் மகனார் வெண்ணாகனார் – Mathurai Kadaiyathār Makanār Vennākanār – குறுந்தொகை  223 – ஒரே பாடல்

415. மதுரைக் கணக்காயனார், Mathurai Kanakkāyanār – அகநானூறு 27, 338, 342, புறநானூறு 330

416. மதுரைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார் – Mathurai Kanakkāyanār Makanār Nakkeeranār (கணக்காயர் மகனார் நக்கீரர் –Kanakkāyanār Makanār Nakkeerar) – அகநானூறு 93,  குறுந்தொகை  143, புறநானூறு  56, 189, திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை

417. மதுரைக் கண்டரதத்தனார் – Mathurai Kandarathathanār – குறுந்தொகை 317 – ஒரே பாடல்

418. மதுரைக் கண்ணத்தனார் – Mathurai Kannathanār – அகநானூறு 360, நற்றிணை 351

419. மதுரைக் கண்ணனார் – Mathurai Kannanār – குறுந்தொகை 107 – ஒரே பாடல்

420. மதுரைக் கதக்கண்ணனார்  – Mathurai Kathakkannanār – குறுந்தொகை 88 – ஒரே பாடல்

421. மதுரைக் கள்ளிற் கடையத்தன் வெண்ணாகனார் – Mathurai Kallin Kadaiyathan Vennākanār – அகநானூறு 170, புறநானூறு 316

422. மதுரைக் கவுணியன் பூதத்தனார் – Mathurai Kavuniyan Poothathanār – அகநானூறு 74 – ஒரே பாடல்

423. மதுரைக் காஞ்சிப் புலவர், Mathurai Kānchipulavar – அகநானூறு 89 – ஒரே பாடல்

424. மதுரைக் காமக்கனி நப்பாலத்தனார் – Mathurai Kāmakani Nappālathanār – அகநானூறு 204 – ஒரே பாடல்

425. மதுரைக் காருலவியங் கூத்தனார் – Mathurai Karulaviyan Koothanār – நற்றிணை 325 – ஒரே பாடல்

426. மதுரைக் கூத்தனார் – Mathurai Koothanār – அகநானூறு – 334 – ஒரே பாடல்

427. மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார் – Mathurai Koolavānikan Cheethalai Sāthanār – அகநானூறு 229, 306, 320, புறநானூறு 59

428. மதுரைக் கொல்லம் புல்லனார் – Mathurai Kollam Pullanār – குறுந்தொகை 373 – ஒரே பாடல்

429. மதுரைக் கொல்லன் வெண்ணாகனார் – Mathurai Kollan Vennākanār (Mathurai Pon Sey Kollan Vennākanār) – அகநானூறு 363, நற்றிணை 285

430. மதுரை செங்கண்ணனார் – Mathurai Chenkannanār – அகநானூறு 39 – ஒரே பாடல்

431. மதுரைச் சீத்தலைச் சாத்தனார் – Mathurai Seethalathai Sāthanār (Mathurai Koolavānikan Seethalathai Sāthanār) – அகநானூறு 134, 229, 306, குறுந்தொகை 154, நற்றிணை 36, 127, 339, புறநானூறு  59

432. மதுரைச் சுள்ளம் போதனார் – Mathurai Sullam Pōthanār – நற்றிணை 215 – ஒரே பாடல்

433. மதுரைத் தத்தங்கண்ணனார் – Mathurai Thathankannanār – அகநானூறு 335 – ஒரே பாடல்

434. மதுரைத் தமிழ்க் கூத்தன் கடுவன் மள்ளனார் – Mathurai Tamil Koothan Kaduvan Mallanār – அகநானூறு 354

435. மதுரைத் தமிழ்க் கூத்தன் நாகன்தேவனார் – Mathurai Thamizh Koothan Nākanthēvanār – அகநானூறு 164 – ஒரே பாடல்

436. மதுரைத் தமிழ்க் கூத்தனார் – Mathurai Tamil Koothanār – புறநானூறு 334 – ஒரே பாடல்

437. மதுரை நக்கீரர், Mathurai Nakkeerar – அகநானூறு 36, புறநானூறு  395

438. மதுரை நக்கீரனார் – Mathurai Nakkeeranārஅகநானூறு 78 – ஒரே பாடல்

311. மதுரை நல்வெள்ளியார் (நல்வெள்ளியார்) – Mathurai Nalvelliyār (Nalvelliyār) – அகநானூறு 32, குறுந்தொகை 365, நற்றிணை 7, 47

439. மதுரைப் படைமங்க மன்னியார் – Mathurai Padaimangala Manniyār – புறநானூறு 351 – ஒரே பாடல்

440. மதுரைப் பண்ட வாணிகன் இளந்தேவனார் – Mathurai Panda Vānikan Ilanthēvanār – அகநானூறு 58, 298, 328

441. மதுரைப் பள்ளி மருதங்கிழார் மகனார் சொகுத்தனார் – Mathurai Maruthankizhār Makanār Sokuthanār – நற்றிணை 352 – ஒரே பாடல்

442. மதுரைப் பாலாசிரியர் சேந்தன் கொற்றனார் – Mathurai Pālāsiriyar Chēnthan Kotranār – நற்றிணை 322 – ஒரே பாடல்

443. மதுரைப் பாலாசிரியர் நப்பாலனார் – Mathurai Pālasiriyar Nappālanār – அகநானூறு 172 – ஒரே பாடல்

444. மதுரைப் பாலாசிரியர் நற்றாமனார் – Mathurai Pālāsiriyār Natrāmanār – அகநானூறு 92 – ஒரே பாடல்

445. மதுரைப் புல்லங்கண்ணனார் – Mathurai Pullankannanār – அகநானூறு 161 – ஒரே பாடல்

446. மதுரைப் பூதன் இளநாகனார் – Mathurai Poothan Ilanākanār – புறநானூறு 276 – ஒரே பாடல்

447. மதுரைப் பூவண்ட நாகன் வேட்டனார் – Mathurai Poovanda Nākan Vettanār – நற்றிணை 317 – ஒரே பாடல்

448. மதுரைப் பெருங்கொல்லனார் – Mathurai Perunkollanār – குறுந்தொகை 141 – ஒரே பாடல்

449. மதுரைப் பெருமருதனார் – Mathurai Perumaruthanār – நற்றிணை 241 – ஒரே பாடல்

150. மதுரைப் பெருமருதன் இளநாகனார் – Mathurai Perumaruthan Ilanākanār – நற்றிணை 251 – ஒரே பாடல்

451. மதுரைப் பேராலவாயர் – Mathurai Pērālavāyar – அகநானூறு 87, 296, நற்றிணை 361, புறநானூறு  247, 262

452. மதுரைப் பொன்செய் கொல்லன் வெண்ணாகனார் – Mathurai Ponseykollan Vennakanār – அகநானூறு 363 – ஒரே பாடல்

453. மதுரைப் போத்தனார் – Mathurai Pōthanār – அகநானூறு 75 – ஒரே பாடல்

454. மதுரை மருதங்கிழார் மகனார் இளம்போத்தனார் – Mathurai Maruthankizhār Makanār Ilampōthanār – குறுந்தொகை  332 – ஒரே பாடல்

455. மதுரை மருதங்கிழார் மகனார் சொகுத்தனார்  – Mathurai Maruthankizhār Makanār Sokuthanār  – நற்றிணை 329 – ஒரே பாடல்

456. மதுரை மருதங்கிழார் மகனார் பெருங் கண்ணனார், Mathurai Maruthankizhār Makanār Perunkannanār – அகநானூறு 247, 364, நற்றிணை 388

457. மதுரை மருதன் இளநாகனார் –  Mathurai Maruthan Ilanākanār – அகநானூறு 34, 59, 77, 90, 104, 121, 131, 184, 193, 206, 220, 245, 255, 269, 312, 343, 358, 365, 368, 380, 387,  குறுந்தொகை 77, 160, 279, 367,  நற்றிணை 194, 216, 251, 283, 290, 297, 302, 326, 341, 343, 362, 392,  புறநானூறு 55, 349

458. மதுரை மேலைக்கடைக் கண்ணம்புகுத்தார் ஆயத்தனார் – Mathurai Mēlaikkadai Kannampukuthār Āyathanār – புறநானூறு 350 – ஒரே பாடல்

459. மதுரை வேளாசான் – Mathurai Vēlāsān – புறநானூறு 305 – ஒரே பாடல்

460. மதுரை வேளாதத்தனார் – Mathurai Vēlathathanār – குறுந்தொகை 315 – ஒரே பாடல்

461. மதுரைப் படைமங்க மன்னியார் –  Mathurai Padaimangala Manniyār – புறநானூறு 351 – ஒரே பாடல்

462. மருங்கூர்ப் பாகைச் சாத்தன் பூதனார் – Marungūr Pākai Sāthan Poothanār – அகநானூறு 327 – ஒரே பாடல்

463. மருங்கூர்ப் பட்டினத்துச் சேந்தன் குமரனார் – Marunkūr Pattinathu Chēnthan Kumaranār – நற்றிணை 289 – ஒரே பாடல்

464. மருதம் பாடிய இளங்கடுங்கோ – Marutham Pādiya Ilankadunkō – அகநானூறு 96, 176, நற்றிணை 50

465. மருதன் இளநாகனார் – Maruthan Ilanākanār – நற்றிணை 21, 39, 103, புறநானூறு 52, 138, 139, கலித்தொகை 66-100.

466. மருங்கூர் கிழார் பெருங்கண்ணணார் – Marungūr Kizhār Perunkannanār – அகநானூறு 80

467. மலையனார் – Malaiyanār – நற்றிணை 93 – ஒரே பாடல்

468. மள்ளனார்  – Mallanār – குறுந்தொகை 72, நற்றிணை 204

162. மாங்குடி கிழார் – See மாங்குடி மருதனார், காஞ்சிப்புலவனார் – they are one and the same poet, – அகநானூறு 89,  குறுந்தொகை 164, 173, 302, நற்றிணை 120, 123, புறநானூறு  24, 26, 313, 335, 372, 396, மதுரைக்காஞ்சி

162. மாங்குடி மருதனார், மாங்குடி கிழார், காஞ்சிப்புலவனார் –  (Māngudi Maruthanār (Mathurai Kānchi Pulavar, Mānkudi Kizhār) – அகநானூறு 89,  குறுந்தொகை 164, 173, 302, நற்றிணை 120, 123, புறநானூறு  24, 26, 313, 335, 372, 396, மதுரைக்காஞ்சி

469. மாடலூர் கிழார் – Mādalūr Kizhār – குறுந்தொகை 150 – ஒரே பாடல்

470. மாத்திரத்தனார் – Māthirathanār – குறுந்தொகை 113 – ஒரே பாடல்

471. மாமலாடனார்  – Māmalādanār – குறுந்தொகை 46 – ஒரே பாடல்

472. மாமூலனார்  – Māmoolanār – அகநானூறு 1, 15, 31, 55, 61, 65, 91, 97, 101, 115, 127, 187, 197, 201, 211, 233, 251, 265, 281, 311, 325, 331, 347, 349, 359, 393, 281, 295, குறுந்தொகை  11, நற்றிணை 14, 75

473. மாயெண்டனார் (மாயேண்டனார்)  – Māyēndanār (Māyēndanār) – குறுந்தொகை 235 – ஒரே பாடல்

474. மாரிப்பித்தியார் – Māripithiyār – புறநானூறு 251, 252

475. மார்க்கண்டேயனார் – Mārkandēyanār – புறநானூறு 365 – ஒரே பாடல்

476. மாலைமாறனார் – Mālaimāranār – குறுந்தொகை 245 – ஒரே பாடல்

477. மாவளத்தனார் – Māvalathanār, குறுந்தொகை 348 – ஒரே பாடல்

478. மாற்றூர் கிழார் மகனார் கொற்றங் கொற்றனார் – Matroor KizhārMakanār Kotram Kotranār – அகநானூறு 54 – ஒரே பாடல்

479. மாறன் வழுதி – Māran Vazhuthi – நற்றிணை 97 – ஒரே பாடல்

480. மாறோகத்து காமக்கணி நப்பாலத்தனார் – Mārōkokathu Kāmakkani Nappālathanār –  அகநானூறு 377 – ஒரே பாடல்

481. மாறோக்கத்து நப்பசலையார் – Mārōkathu Nappasalaiyār – நற்றிணை 304, புறநானூறு  37, 39, 126, 174, 226, 280, 383

482. மிளைக் கந்தனார் – Milai Kanthanār – குறுந்தொகை 196 – ஒரே பாடல்

483. மிளை கிழார் நல்வேட்டனார் – Milaikizhār Nalvēttanār – குறுந்தொகை 341, நற்றிணை 210, 349

484. மிளைப் பெருங் கந்தனார் – Milaipperum Kanthanār – குறுந்தொகை 136, 204, 234

485. மிளை வேள் தித்தனார் – Milaivēl Thithanār – குறுந்தொகை 284 – ஒரே பாடல்

486. மீளிப் பெரும்பதுமனார் – Meeli Perumpathumanār – நற்றிணை 109 – ஒரே பாடல்

487. மீனெறி தூண்டிலார்  – Meeneri Thoondilār – குறுந்தொகை 54 – ஒரே பாடல்

488. முக்கல் ஆசான் நல்வெள்ளையார் – Mukkāl Āsan Nelvellaiyār – நற்றிணை 272 – ஒரே பாடல்

489. முடங்கிக் கிடந்த நெடுஞ்சேரலாதன் – Mudangi Kidantha Nedunchēralāthan – அகநானூறு 30 – ஒரே பாடல்

490. முடத்தாமக்கண்ணியார், Mudathāmakkanniyār – பொருநராற்றுப்படை – ஒரே பாடல்

491. முடத்திருமாறனார் – Mudathirumāranār – நற்றிணை 105, 228

492. முதுகூற்றனார் – Muthukootranār – நற்றிணை 28, 58

493. முதுவெங்கண்ணனார் – Muthuvenkannanār – நற்றிணை 232 – ஒரே பாடல்

494. முப்பேர் நாகனார் – Muppēr Nākanār – நற்றிணை 314 – ஒரே பாடல்

495. முரஞ்சியூர் முடிநாகனார் – Muranjiyūr Mudinākanār –  புறநானூறு 2 – ஒரே பாடல்

496. முள்ளியூர்ப் பூதியார் – Mulliyūr Poothiyār – அகநானூறு 173 – ஒரே பாடல்

497. மூலங்கீரனார் – Moolankeeranār – நற்றிணை 73 – ஒரே பாடல்

498. மையோடக் கோவனார் – Maiyoda Kōvanār – பரிபாடல் 7 – ஒரே பாடல்

499. மோசி கண்ணத்தனார் – Mōsi Kannathanār – நற்றிணை 124 – ஒரே பாடல்

500. மோசிக் கரையனார் – Mōsi Karaiyanār  – அகநானூறு 260 – ஒரே பாடல்

501. மோசி கீரனார்  – Mōsi Keeranār – அகநானூறு 392, குறுந்தொகை 59, 84, நற்றிணை 342, புறநானூறு 50, 154, 155, 156, 186

502. மோசி கொற்றனார் – Mōsi Kotranār – குறுந்தொகை 377 – ஒரே பாடல்

503. மோசி சாத்தனார் – Mōsi Sāthanār – புறநானூறு 272 – ஒரே பாடல்

504. மோதாசானார் – Mōthāsanār – குறுந்தொகை 229 – ஒரே பாடல்

505. வடநெடுந்தத்தனார் – Vadanedunthathanār – புறநானூறு 179 –  ஒரே பாடல்

506. வடமோதங்கிழார் – Vadamōthankizhār – அகநானூறு 317, புறநானூறு  260

507. வடம வண்ணக்கன் தாமோதரனார்  – Vadama Vannakkan Thamotharanār – குறுந்தொகை 85, புறநானூறு  172

508. வடம வண்ணக்கன் பெருஞ்சாத்தனார் – Vadama Vannakkan Perunchāthanār – புறநானூறு 125 – ஒரே பாடல்

509. வடம வண்ணக்கன் பேரிசாத்தனார் Vadama Vannakkan Pērisāthanār – அகநானூறு 38, 214, 268, 305, குறுந்தொகை 81, 159, 278, 314, 366, நற்றிணை 299, 323, 378, புறநானூறு 198

510. வண்ணக்கன் சோருமருங்குமரனார் – Vannakkan Sorumarunkumaranār – நற்றிணை 257 – ஒரே பாடல்

511. வண்ணப்புறக் கந்தரத்தனார் – Vannappura Kanthrathanār – அகநானூறு 49, நற்றிணை 71

512. வன்பரணர் – Vanparanar – நற்றிணை 374, புறநானூறு 148, 149, 150, 152, 153, 255

513. வருமுலையாரித்தியார் – Varumulaiyārithiyār – குறுந்தொகை 176 – ஒரே பாடல்

514. வாடாப் பிரபந்தனார் – Vādā Prapanthanār – குறுந்தொகை 331 – ஒரே பாடல்

515. வாயிலிளங் கண்ணனார் – Vāyililankannanār – குறுந்தொகை 346 – ஒரே பாடல்

516. வாயிலான் தேவனார் – Vāyilān Thevanār – குறுந்தொகை 103, 108

517. வான்மீகியார் – Vānmeekiyār – புறநானூறு 358 – ஒரே பாடல்

518. விட்டகுதிரையார் – Vittakuthiraiyār – குறுந்தொகை  74 – ஒரே பாடல்

519. விரிச்சியூர் நன்னாகனார் – Virichiyūr Nannākaiyār – புறநானூறு 292 – ஒரே பாடல்

520. விரியூர் நக்கனார் – Viriyūr Nakkannār – புறநானூறு 332 – ஒரே பாடல்

521. வில்லகவிரலினார் – Villakaviralinār – குறுந்தொகை 370 – ஒரே பாடல்

522. விழிகட்பேதைப் பெருங்கண்ணனார் – Vilikatpēthai Perunkannanār – நற்றிணை 242 – ஒரே பாடல்

523. விற்றூற்று மூதெயினனார் – Vitrūtru Mūtheyinanār – அகநானூறு 37, 136, 288, குறுந்தொகை  372

524. விற்றூற்று வண்ணக்கன் தத்தனார் – Vitrootru Vannakkan Thathathanār – நற்றிணை 298

525. வினைத்தொழில் சோகீரனார் – Vinaitholil Sōkeeranār – நற்றிணை 319 – ஒரே பாடல்

526. வீரை வெளியனார் – Veerai Veliyanār – புறநானூறு  320 – ஒரே பாடல்

527. வீரை வெளியன் தித்தனர் – Veerai Veliyan Thithanār – அகநானூறு 188 – ஒரே பாடல்

528. வெறி பாடிய காமக்கண்ணியார் – Veri Pādiya Kāmakanniyār – அகநானூறு 22, 98, புறநானூறு  271, 302, நற்றிணை 268

529. வெள்ளெருக்கிலையார் – Vellerukkilaiyār – புறநானூறு 233, 234

530. வெள்ளியந்தின்னனார் – Velliyanthinnanār – நற்றிணை 101 – ஒரே பாடல்

531. வெள்ளிவீதியார்  – Velliveethiyār – அகநானூறு 45, 362, குறுந்தொகை 27, 44, 58, 130, 146, 149, 169, 386, நற்றிணை 70, 335, 348

532. வெள்ளை மாறனார் – Vellai Māranār – புறநானூறு 296 – ஒரே பாடல்

533. வெண்கண்ணனார் – Venkannanār – அகநானூறு 130 – ஒரே பாடல்

534. வெண்கொற்றனார்  – Vennkotranār – குறுந்தொகை 86 – ஒரே பாடல்

535. வெண்பூதனார்  – Vennpoothanār – குறுந்தொகை 83 – ஒரே பாடல்

536. வெண்பூதியார் (வெள்ளூர்கிழார் மகனார் வெண்பூதியார்)  – Vennpoothiyār (Vellūr Kizhār Makanār Vennpoothiyār) – குறுந்தொகை 97, 174, 219

537. வெண்மணிப்பூதியார் – Venmanipoothiyār – குறுந்தொகை 299 – ஒரே பாடல்

538. வெண்ணிக் குயத்தியார் – Venni Kuyathiyār – புறநானூறு 66 – ஒரே பாடல்

539. வெள்ளாடியனார் – Vellādiyanār – அகநானூறு 29 – ஒரே பாடல்

540. வெள்ளைக் கண்ணத்தனார் – Vellai Kannathanar – அகநானூறு 64

541. வெள்ளைக்குடி நாகனார் – Vellaikudi Nākanār – புறநானூறு 35, நற்றிணை 158, 196

542. வேட்டகண்ணனார் – Vēttakannanār – குறுந்தொகை 389 – ஒரே பாடல்

543. வேம்பற்றூர்க் கண்ணன் கூத்தனார் – Vēmpatrūr Kannan Koothanār – குறுந்தொகை 362 – ஒரே பாடல்

544. வேம்பற்றூர்க் குமரனார் – Vēmpatrūr Kumaranār – அகநானூறு 157, புறநானூறு 317

பெயர் தெரியாத புலவர்கள் பாடியவை – Poems written by Unknown Poets – அகநானூறு 114, 117, 165, குறுந்தொகை  191, 256, 313, 321, 326, 375, 379, 381, 395, நற்றிணை 8, 10, 22, 24, 45, 46, 84, 92, 107, 108, 111, 115, 125, 126, 132, 134, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 182, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 192, 193, 195, 207, 229, 235, 271, 355, 385, 396, புறநானூறு  244, 256, 257, 263, 297, 307, 323, 327, 328, 333, 339, 355, பரிபாடல்   1, 22

%d bloggers like this: