எட்டுத்தொகை – பரிபாடல்

பரிபாடல்

Translation by Vaidehi

Copyright © All Rights Reserved

தமிழ் உரை நூல்:
பரிபாடல் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை
பரிபாடல் – பரிமேலழகர்
பரிபாடல் – புலியூர் கேசிகன்

Paripadal was written by 13 poets and the poems are 32 to 140 lines long.  The poets are கீரந்தையார் (2), கடுவன் இளவெயினனார் (3,4, 5), மையோடக் கோவனார் (7), நல்லந்துவனார் (6, 11, 20), குறும்பூதனார் (குன்றம்பூதனார்) 9, 18, கரும்பிள்ளைப் பூதனார் (10), நல்வழுதியார் (12), கேசவனார் (14), இளம்பெருவழுதியார் (15), நல்லழிசியார் (16, 17), குன்றம்பூதனார், நப்பண்ணனார் (19), நல்லச்சுதனார் (21), நல்லெழுதியார் (13)

Topics for the songs

திருமால்  – 1, 2, 3, 4
செவ்வேள் – 5
வையை  – 6, 7
செவ்வேள் – 8, 9
வையை  – 10, 11, 12
திருமால் – 13
செவ்வேள் – 14
திருமால் – 15
வையை  – 16
செவ்வேள் – 17, 18, 19
வையை  – 20
செவ்வேள் – 21
வையை  – 22

திருமால் (6), செவ்வேள் (8), வையை (8)

1.  திருமால், Thirumāl

புலவர்:  பெயர் கிடைக்கவில்லை

Poet:  Unknown, Composer:  Unknown, Melody:  Unknown

அருமறைப் பொருள் 

ஆயிரம் விரித்த அணங்குடை அருந்தலை
தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர,
மாயுடை மலர்மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனிச்,
சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய
வாய்வாங்கும் வளை நாஞ்சில், ஒரு குழை ஒருவனை!    5

எரிமலர் சினைஇய கண்ணை! பூவை
விரிமலர் புரையும் மேனியை! மேனித்
திரு ஞெமர்ந்து அமர்ந்த மார்பினை! மார்பில்
தெரிமணி பிறங்கும் பூணினை!  மால் வரை
எரி திரிந்தன்ன பொன் புனை உடுக்கையை!   10

சேவல் அம் கொடியோய்!  நின் வலவயின் நிறுத்தும்
மேவலுள் பணிந்தமை கூறும்,
நா வல் அந்தணர் அருமறைப் பொருளே!

Meaning of the Vēdā

O Lord resposing on a serpent, above your head

its thousand, spread, fierce, precious heads that

can spit great rage!  Thirumakal is seated on your

wide chest!

As Balathēvan, your skin is like the faultless,

white conch shell, atop a tall bamboo, your beautiful

elephant flag sways, and you bear a sharp-tipped,

curved plow!  O Lord with a single ear ornament!  

O Lord with eyes victorious over flame-like, red lotus

blossoms!  O Lord with a body with the complexion like

that of open kāyā flowers!  

O Lord with a chest on which Thirumakal is seated!

O lord wearing gleaming jewels with chosen gems on

your chest!  O Lord adorned with golden garments,

appearing like a dark mountain enveloped by flames!  

O lord with a bird flag!  You are the meaning of the Vēdās

recited by Brahmins with skilled tongues! 

Those who you placed on your right side and showered

graces, worship you!

Notes:  அணங்குடை அருந்தலை – அகநானூறு 108, நற்றிணை 37, பரிபாடல் 1-1.  எரிமலர்(6) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தீப்போன்ற மலர் என உவமை குறியாது உவம ஆகுபெயராகித் தாமரை என்னும் பொருள் மாத்திரையே குறித்து நின்றது, மா. வே. பசுபதி உரை – அனலின் நிறம் பொருந்திய தாமரை.  சினைஇய (6) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சினந்து, உவம உருபின் பொருட்டு.  இலக்கணம்:  ஆயிரம் விரித்த அணங்குடை அருந்தலை – ஆயிரம் விரித்த அணங்குடை அருந்தலையும் என வேண்டிய உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது.  மாயுடை – மாவுடை என வகரவுடம்படு மெய் பெறுதலே பெரும்பான்மையாயினும் வகரமே பெற வேண்டும் என்ற வரையின்மையால் ‘மாயுடை’ என யகரவுடம்படு மெய்பெற்று முடிந்தது.  மலர்மார்பு – வினைத்தொகை.  ஒருவனை – ஐகாரம் சாரியை.  சேய் உயர் – ஒருபொருட் பன்மொழி.  கண்ணை, மேனியை, மார்பினை, பூணினை, உடுக்கையை – ஐகார ஈற்று முன்னிலை ஒருமைக் குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள்.

Meanings:  ஆயிரம் – thousand, விரித்த – spread, அணங்குடை அருந்தலை – fierce precious heads of  Āthisēdan, difficult-to-see heads of Āthisēdan, distress-causing heads of Āthisēdan, தீ உமிழ் திறலொடு – with the nature of spitting fiery rage, முடி மிசை – above the head, அணவர – lifted, மாயுடை – with Thirumakal/Lakshmi, மலர் மார்பின் – with a wide chest, மை இல் – faultless, வால் வளை மேனி – skin like white conch shell, சேய் உயர் – very high, பணை மிசை – on the top of bamboo (pole), எழில் வேழம் – beautiful elephant (flag), ஏந்திய – lifted, வாய் வாங்கும் வளை நாஞ்சில் – sharpened long curved plow, ஒரு குழை ஒருவனை – O lord with no comparison who wears one earring – Balathēvan, எரிமலர் சினைஇய கண்ணை – O lord with eyes that are victorious over flame-like red lotus blossoms (சினைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), பூவை விரி மலர் புரையும் மேனியை – O lord with a body with the complexion that is like that of open kāyā flowers, மேனி – on that body, திரு ஞெமர்ந்து அமர்ந்த மார்பினை –  O lord with a spread chest on which Thirumakal/Lakshmi resides, மார்பில் தெரி மணி பிறங்கும் பூணினை – O lord with gleaming jewels with chosen bright gems on your chest (கௌத்து மணி), மால் வரை – dark mountains, எரி திரிந்தன்ன – like enveloped by fire, பொன் புனை உடுக்கையை – O lord with a garment like it was made with gold, சேவல் அம் கொடியோய் – O Lord with a beautiful Garuda flag, நின் வலவயின் நிறுத்தும் – (human lives that) you placed on your right side, மேவலுள் – with your graces, with your desire, பணிந்தமை கூறும் –  they tell the nature of worshipping you, நா வல் அந்தணர் அரு மறைப் பொருளே – O lord who is the meaning of the difficult-to-know Vēdās of the Brahmins with skill in their tongues,

அமர் வென்ற கணை  

இணைபிரி அணி துணி பணி எரி புரை
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் 15

நெரி திரடெரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு
கடறரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேரணி
நெறி செறி வெறி உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில்
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின்
எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினிற் 20

றுணி படல் இன மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்மலர்
மலர் இலகின வளர் பரிதியின் ஒளி மணி மார்பு அணி
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை
உடுவுறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிரிய அமரரைப் 25

போரெழுந்து உடன்று இரைத்து உரைஇய தானவர்
சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம்
உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை (14 – 28)

(This section has not come to us intact)

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – 14ஆம் அடி முதல் 25ஆம் அடி முடியவுள்ள பகுதி உருக்காண இயலாதபடி பெரிதும் சிதைந்து கிடக்கின்றமையால் ஈண்டு அப்பகுதி உரை வரையப்படாமல் விடப்பட்டது.

இணைபிரி அணி துணி பணி எரி புரை விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் நெரி திரடெரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு கடறரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேரணி நெறி செறி வெறி உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில்
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினிற்றுணி படல் இன மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள் மலர் மலர் இலகின வளர் பரிதியின் ஒளி மணி மார்பு அணி மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசைஉடுவுறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிரிய அமரரைப் போரெழுந்து உடன்று இரைத்து உரைஇய தானவர் சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம் உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை

பெரும் புகழ்

“பொருவேம்” என்றவர் மதம் தபக் கடந்து,
செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல்! 30

இருவர் தாதை இலங்கு பூண் மாஅல்!
தெருள நின் வரவு அறிதல்
மருள் அறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கும் அரிதே;
அன்ன மரபின் அனையோய் நின்னை
இன்னன் என்று உரைத்தல் எமக்கு எவன் எளிது? 35

அருமை நற்கு அறியினும் ஆர்வம் நின்வயின்
பெருமையின் வல்லா யாம் இவண் மொழிபவை
மெல்லிய எனாஅ வெறாஅது, அல்லி அம்
திருமறு மார்ப! நீ அருளல் வேண்டும்!

Great fame

You ruined the strengths, of those who came to fight with

you, winning battles, O faultless noble one!

You are father to Kāman and Sāman, O Thirumāl

with gleaming jewels!

Knowing your lineage is difficult even for learned sages

without confusion, O Lord!  How can it be easy for me

to describe who you are, even though I know your

greatness?   My love for you is great.  Please accept my

humble words, not rejecting them, as being petty.

O Lord who has Thirumakal seated on a lotus blossom

on your chest!  Please shower your graces on me!

Notes:  பொருவேம் (29) – பொருவேம் என்று எழுந்தவர்கள் அவுணர்.  இலக்கணம்:  நற்கு – நன்கு என்பதன் விகாரம்.  திருமறு – பண்புத்தொகை.  அல்லி – ஆகுபெயர் தாமரைக்கு.  எனாஅ – இசை நிறை அளபெடை.  வெறாஅது – இசை நிறை அளபெடை.  மாஅல் – இசைநிறை அளபெடை. 

Meanings:  பொருவேம் என்றவர் – those who said ‘we’ll fight’, மதம் தபக் கடந்து – ruining their strengths, செரு மேம்பட்ட – victorious in battle, செயிர் தீர் அண்ணல் – O faultless great one, இருவர் தாதை – father to two – Kāman and Sāman, இலங்கு பூண் மாஅல் – Thirumāl with gleaming jewels, தெருள – clearly, நின் வரவு அறிதல் மருள் அறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கும் அரிதே – knowing your lineage is difficult even for learned sages without confusion, அன்ன மரபின் அனையோய் – O lord of that lineage, நின்னை இன்னன் என்று உரைத்தல் எமக்கு எவன் எளிது– how will it be easy for me to describe you as so and so, அருமை நற்கு அறியினும் – even though I know your greatness well, ஆர்வம் – kindness, eagerness, நின்வயின் – towards you, பெருமையின் – since it is great, வல்லா – impossible, யாம் இவண் மொழிபவை – what I am uttering here, மெல்லிய எனாஅ வெறாஅது – not hating that it is not good, அல்லி – lotus flower, அம் திரு மறு மார்ப – O lord with beautiful Thirumakal/Lakshmi on your chest, நீ அருளல் வேண்டும் – you should shower your graces,

துதி மொழிகள் 

விறல் மிகு விழுச் சீர் அந்தணர் காக்கும் 40

அறனும் ஆர்வலர்க்கு அளியும் நீ!
திறன் இலோர்த் திருத்திய தீது தீர் சிறப்பின்
மறனும் மாற்றலர்க்கு அணங்கும் நீ!
அம் கண் ஏர் வானத்து அணி நிலாத் திகழ்தரும்
திங்களும் தெறு கதிர்க் கனலியும் நீ!    45

ஐந்தலை உயரிய அணங்குடை அருந்திறல்
மைந்துடை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ!
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சிப்
புலமும் பூவனும் நாற்றமும் நீ!
வலன் உயர் எழிலியும் மாக விசும்பும் 50

நிலனும் நீடிய இமயமும் நீ!
அதனால்,
இன்னோர் அனையை இனையையால், என
அன்னோர் யாம் இவண் காணாமையின்,
பொன் அணி நேமி வலங் கொண்டு ஏந்திய 55

மன்னுயிர் முதல்வனை ஆதலின்,
நின்னோர் அனையை நின் புகழோடும் பொலிந்தே!
நின் ஒக்கும் புகழ் நிழலவை!
பொன் ஒக்கும் உடையவை!
புள்ளின் கொடியவை! புரி வளையினவை!    60

எள்ளுநர்க் கடந்து அட்ட இகல் நேமியவை!
மண்ணுறு மணி பாய் உருவினவை!
எண் இறந்த புகழவை! எழில் மார்பினவை!
ஆங்கு,
காமரு சுற்றமொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை
யாம் இயைந்து ஒன்றுபு வைகலும் பொலிக, என
ஏமுறு நெஞ்சத்தேம் பரவுதும்,
வாய்மொழிப் புலவ! நின் தாள் நிழல் தொழுதே.    68

Praise words

You are the righteousness protected by victorious

Brahmins of great fame!  You are gracious to your

devotees!  You have kindness for the ignorant who

you bring to the right path!  You are terror to enemies!

You are the bright, gleaming moon!  You are the sun

with hot rays!  You are Sivan of no equal with five heads,

who has the ability to kill and great strength that cannot

be surpassed!  You are the end of all lives!

You are the faultless learning of the Vēdās!  You are

Brahman who appeared on a flower!  You are

creation that was created by Brahman!

You are the clouds that rise up with strength!

You are the sky that is above!  You are the land! 

You are the tall Himalayas!  I have not seen anybody

here who can compare you with anybody.  You carry

a pretty, gold discus on your right side.  You are

supreme to all the lives on this earth.  And so, you just

resemble yourself.  You are resplendent and famous. 

You shine with brightness.  You wear gold garments.

You have a bird on your flag.  You have a

whorled conch shell.  Your discus ruins those who

disrespect you.  Your form is like the spreading

brightness of cleaned sapphire gems.

Your endless fame is beyond counting!  O Lord with a

handsome chest!  O poet of the Vēdās!  Dwelling in the

shade of your feet, we worship and pray to you

joyfully with our loving relatives!  Bless us, O Lord!

Notesஇலக்கணம்:  முதல்வனை – ஐகாரம் சாரியை.  நிழலவை, உடையவை, மார்பினவை, கொடியவை, வளையினவை, நேமியவை, உருவினவை, புகழவை – ஐகார ஈற்று முன்னிலை ஒருமைக் குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள்.  அளைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை.  நிலன் – நிலம் என்பதன் போலி.  தொழுதே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.  மாக விசும்பு – இருபெயரொட்டு.  இனையையால் – ஆல் அசைநிலை, an expletive.  பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).

Meanings:  விறல் மிகு – greatly victorious, விழுச் சீர் அந்தணர் காக்கும் அறனும் – you are righteousness protected by Brahmins of great fame, you are the justice protected by Brahmins who are sublime, ஆர்வலர்க்கு அளியும் நீ – you are graciousness to your devotees, திறன் இலோர் – those without abilities to go on the right path, திருத்திய – helped them go on the right path, தீது தீர் சிறப்பின் – with faultless greatness, மறனும் – and strength, மாற்றலர்க்கு அணங்கும் நீ – you are fear to your enemies, அம் கண் ஏர் வானத்து – in the beautiful splendid sky, அணி நிலாத் திகழ்தரும் திங்களும் – shining moon with beautiful moonlight, தெறு கதிர்க் கனலியும் நீ – you are the sun with hot rays, ஐந்தலை உயரிய அணங்குடை அருந்திறல் மைந்துடை ஒருவனும் – you are the one with five heads who causes great fear and is one of great ability and strength – Sivan, மடங்கலும் நீ – you are Death, you are destruction, நலம் முழுது அளைஇய – with all benefits (அளைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), புகர் அறு காட்சிப் புலமும் – and the faultless learning – Vēdās, பூவனும் – you are Brahman who appeared on a flower, நாற்றமும் நீ – you are creation created by Brahman, வலன் உயர் எழிலியும் – and the clouds that rise up with strength, மாக விசும்பும் – and the sky which is above, நிலனும் – and the land, நீடிய இமயமும்– and the tall Himalayas, நீ – you, அதனால் – so, இன்னோர் அனையை – like so and so, இனையையால் – you are of this nature (ஆல் அசைநிலை), என – thus, அன்னோர் – those, யாம் இவண் காணாமையின் – since I have not seen here, பொன் அணி நேமி – discus decorated with gold, வலம் கொண்டு ஏந்திய – lifting on your right side, lifting with strength, மன்னுயிர் முதல்வனை – you are supreme to lives on earth, ஆதலின் நின்னோர் அனையை – so you resemble  yourself,  நின் புகழோடும் பொலிந்தே – you are resplendent with fame, நின் ஒக்கும் புகழ் நிழலவை – O lord who shines with brightness like you, O lord who shines with fame, பொன் ஒக்கும் உடையவை – O lord wearing golden garments, புள்ளின் கொடியவை – O lord with a bird on your flag, Garudan, புரி வளையினவை – O lord with right-whorled conch shell, எள்ளுநர்க் கடந்து அட்ட இகல் நேமியவை – O lord with a discus that ruins those who disrespect you, மண்ணுறு மணி – cleaned sapphire gems, பாய் – spread, உருவினவை – O lord of such form, எண் இறந்த புகழவை – O lord who are of endless fame that is beyond numbers/thought, எழில் மார்பினவை – O lord with a handsome chest, ஆங்கு – there, காமரு சுற்றமொடு – with loving relatives (காமரு – விகாரம்), ஒருங்கு நின் அடியுறை யாம் இயைந்து ஒன்றுபு – together in the shadow of your feet, வைகலும் பொலிக – may you shine every day, என – thus, ஏமுறு நெஞ்சத்தேம் பரவுதும் – with joyous hearts we worship/praise you, வாய்மொழிப் புலவ – O poet of the Vēdās, நின் தாள் நிழல் தொழுதே – worshipping the shade of your feet

2.   Thirumāl

புலவர்: கீரந்தையார், இசை: நன்னாகனார், பண்: பாலைப்பண்ணு யாழ்

Poet:  Keeranthaiyār, Composer:  Nannākanār, Melody: Pālai Yāzh

திருமாலின் பெருமை 

தொல் முறை இயற்கையின் மதிய………..
……………………………………………………. மரபிற்று ஆக,
பசும் பொன்னுலகமும் மண்ணும் பாழ்பட,
விசும்பில் ஊழி ஊழ் ஊழ் செல்லக்
கரு வளர் வானத்து இசையின் தோன்றி, 5

உரு அறிவாரா ஒன்றன் ஊழியும்;
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ் ஊழ் ஊழியும்;
செந் தீச்சுடரிய ஊழியும் பனியொடு
தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும்; அவையிற்று
உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு, 10

மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும்
உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும்;
நெய்தலும், குவளையும், ஆம்பலும், சங்கமும்,
மை இல் கமலமும், வெள்ளமும் நுதலிய
செய் குறி ஈட்டம் கழிப்பிய வழிமுறை   15

Pride of Thirumāl

From time immemorial, by the laws of nature,

the sun and the moon lost their beauty and got

ruined.  The golden celestial world, earth, and

the sky were destroyed. 

Many eons passed in this manner.

In the sky, the first element ether, formless,

appeared with sound in the sky with primal seed.

After many eons the second element, air, that moves

all elements, appeared.  That was followed by the

third element, red fire, that appeared out of the air.

That was followed by the fourth element water

in the form of snow and cold rain.  Then came the

earth that had been submerged for eons with such

names neythal, kuvalai, āmpal, sangam, kamalam

and vellam, lifted by you with your tusks.

Notesஇலக்கணம்:  வானத்து – அத்து அல்வழிக்கண் வந்தது.  தலைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை.

Meanings:  தொல் முறை – occurrences since antiquity/time immemorial, இயற்கையின் – in nature, மதிய – moon, ……………..- the missing words – according to Parimelalakar are “ஞாயிறும் கெடுதலால் அழகிழந்த” meaning the sun that gets ruined and loses beauty, மரபிற்று ஆக – of the nature, of tradition, பசும் பொன்னுலகமும் – the golden celestial/upper world,  மண்ணும் – world, பாழ்பட – ruined, விசும்பில் – in the sky, ஊழி ஊழ் ஊழ் செல்ல – eons went accordingly,   கரு வளர் வானத்து – in the sky with primal seed, இசையின் தோன்றி – appeared with sound, உரு அறிவாரா ஒன்றன் ஊழியும் – what appeared at the time before any form was seen (அறிவாரா – காணப்படாத), உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ் ஊழ் ஊழியும் – blowing wind that appeared at that time as the second element, செந் தீச்சுடரிய ஊழியும் – red flame that appeared after that at that time, பனியொடு – with snow, with ice, தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும் – cold rain that appeared after that time (தலைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), அவையிற்று – along with them – 4 of them – sound, wind, fire and water, உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர்தருபு – for eons submerged in floods, மீண்டும் பீடு உயர்பு – again with greatness rose (உயர்பு – உயர்ந்து), ஈண்டி– together, அவற்றிற்கும் உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும் – the wide land inside them which is the 5th element, நெய்தலும் குவளையும் ஆம்பலும் சங்கமும் மை இல் கமலமும் வெள்ளமும் நுதலிய செய் குறி ஈட்டம் கழிப்பிய வழிமுறை – after the times spent that were denoted by the many names neythal and kuvalai andāmpal and sangam andfaultless kamalam and vellam,

வராக கற்பம் 

கேழல் திகழ்வரக் கோலமொடு பெயரிய
ஊழி ஒருவினை உணர்த்தலின், முதுமைக்கு
ஊழி யாவரும் உணரா;
ஆழி முதல்வ நிற் பேணுதும், தொழுதும், 19

Boar Form

Appearing in boar form and performing this feat,

is just one of the many feats you have performed.

Nobody is able to comprehend your ancient feats,

O Lord with discus!  We adore you and worship you!

Meanings:  கேழல் திகழ்வரக் கோலமொடு பெயரிய ஊழி – appeared in a splendid boar form in ancient time, ஒரு வினை உணர்த்தலின்– since you exhibited one of your births/facets, முதுமைக்கு ஊழி யாவரும் உணரா – nobody has understood your ancient feats (முதுமைக்கு – முதுமையின், பண்டைய காலத்தின், வேற்றுமை மயக்கம்), ஆழி முதல்வ – O lord with a discus, நிற் பேணுதும் தொழுதும் – we praise and worship you, we adore and worship you

திருமாலின் நிலைகள் 

நீயே வளையொடு புரையும் வாலியோற்கு அவன் 20

இளையன் என்போர்க்கு இளையை ஆதலும்,
புதையிருள் உடுக்கைப் பொலம் பனைக்கொடியோற்கு
முதியை என்போர்க்கு முதுமை தோன்றலும்,
வடு இல் கொள்கையின் உயர்ந்தோர் ஆய்ந்த
கெடு இல் கேள்வியுள் நடு ஆகுதலும், 25

இந்நிலைத் தெரிபொருள் தேரின், இந் நிலை
நின் நிலைத் தோன்றும் நின் தொல் நிலைச் சிறப்பே.

Thirumāl and Baladevan

For those who say that you are the younger brother

of Baladevan who is white like conch, you appear

to be the younger one.  For those who say that you are

elder to Baladevan wearing dark clothes, who raised

the gold palmyra flag, you are the elder brother.

You are the core of the Vēdās analyzed by the sages

with faultless principles. If the meaning of life is

analyzed, your ancient greatness is revealed.

Notes:  தெரிபொருள் – Po. Ve. Somasundaranar explains it as உயிர் – தெரியும் இயல்புடைய பொருள்.  இலக்கணம்இளையை, முதியை – முன்னிலை ஒருமை.  புதையிருள் – வினைத்தொகை.  தெரி பொருள் – வினைத்தொகை, தெரியும் பொருளென நிகழ்காலத்தான் விரிக்கப்படும்.   

Meanings:  நீயே– you, வளையொடு புரையும் வாலியோற்கு அவன் இளையன் என்போர்க்கு – to those who say about you that you are the younger brother of Baladevan who is like a conch shell, இளையை ஆதலும் – even if you are younger, புதை இருள் உடுக்கை – clothes that are dark enough to hide, பொலம் பனைக்கொடியோற்கு – to Baladevan who raised the gold palmyra flag, முதியை என்போர்க்கு – to those who say you are older, முதுமை தோன்றலும்– if appearing as older, வடு இல் கொள்கையின் உயர்ந்தோர் – the higher beings/sages with faultless principles, ஆய்ந்த – analyzed, கெடு இல் – faultless, கேள்வியுள் – among the Vēdās, நடு ஆகுதலும் – are the core, இந் நிலை – this state, தெரிபொருள் தேரின் – if the meaning of life is analyzed, இந் நிலை  – this situation, நின் நிலைத் தோன்றும் – what is seen in you, நின் தொல் நிலைச் சிறப்பே – your ancient greatness,

திருமாலின் சிறப்பு 
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும்
பூண் அணி கவைஇய வார் அணி நித்தில
நித்தில மதாணி அத்தகுமதி மறுச் 30

செய்யோள் சேர்ந்த நின் மாசு இல் அகலம்
வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண்
வை வால் மருப்பின் களிறு மணன் அயர்பு,
‘புள்ளி நிலனும் புரைபடல் அரிது’ என,
உள்ளுநர் உரைப்போர் உரையொடு சிறந்தன்று.   35

Thirumāl’s Greatness 

The beautiful, long, pearl and gem ornaments

on your chest appear like the curved rainbow

in the tall sky.  Thirumakal, the red colored

goddess, is seated on your faultless chest,

like a mark on the bright moon.

You manifested as a boar and married the earth

woman, lifting her from the sea with your white

tusks with bright spots that were washed by the

tall waves, and the words of the learned that

even a dot-sized land did not suffer are not apt.

Notes:  இலக்கணம்ஓங்கு உயர் – ஒருபொருட் பன்மொழி.  சிறந்தன்று – சிறந்ததன்று, தகரம் செய்யுள் விகாரத்தாற் கெட்டுச் சிறந்தன்று என நின்றது.  அரிது – இன்மைப் பண்பு குறித்து நின்றது.  வை – வையே கூர்மை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 91).

Meanings:  ஓங்கு உயர் வானின் – in the high sky, வாங்கு வில் புரையும் – like the curved rainbow, பூண் அணி – adorned beautifully with ornaments, கவைஇய – placed inside (செய்யுளிசை அளபெடை), வார் அணி – long ornaments, நித்தில நித்தில – with pearls and pearls, மதாணி – ornaments, அத்தகு மதி மறு – like a fault in the splendid moon, செய்யோள் சேர்ந்த – with the red Thirumakal/Lakshmi, நின் மாசு இல் அகலம் – your faultless chest, வளர் திரை மண்ணிய – washed by tall waves, கிளர் பொறி – bright spots, நாப்பண் – amidst, வை வால் மருப்பின் – with sharp white tusks, களிறு – boar, மணன் அயர்பு – married (மணன் மணம் என்றதன் போலி), புள்ளி நிலனும் – even small land the size if a dot (நிலன் – நிலம் என்பதன் போலி), புரைபடல் அரிது – it did not suffer, என உள்ளுநர் உரைப்போர் – the learned those who say interpreting according to the Vedas, உரையொடு சிறந்தன்று – words do not fit,

படைச் சிறப்பு 

ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து,
இடி எதிர் கழறும் கால் உறழ்பு எழுந்தவர்
கொடி அறுபு இறுபு செவி செவிடு படுபு,
முடிகள் அதிர படி நிலை தளர,
நனி முரல் வளை முடி அழிபு, இழிபு, 40

தலை இறுபு தாரொடு புரள,
நிலை தொலைபு, வேர், தூர், மடல்,
குருகு, பறியா நீள் இரும் பனை மிசைப்
பல பதினாயிரம் குலை தரை உதிர்வ போல்
நில்லாது  ஒருமுறை கொய்பு கூடி, 45

ஒருங்கு உருண்டு பிளந்து நெரிந்து உருள்பு சிதறுபு,
அளறு சொரிபு  நிலம் சோர
சேரார் இன் உயிர் செகுக்கும்
போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே;
ஒன்னார் உடங்கு உண்ணும் கூற்றம் உடலே;    50

பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே.

Battle Strength 

Blaring your conch shell loudly, you destroyed

enemies who came together with rage and strong minds,

rising like the wind.  You cut and destroyed their flags,

deafened their ears roaring like thunder, and their crowns

shook and their feet became weak.

O Lord who annihilated enemies in battles!  One who

removed their sweet lives!  Your discus chopped

demon heads that fell on the ground like the thousands

of clusters of unplucked fruits from palmyra trees with

roots, root-like growth near the base, fronds and pith. 

Not stopping, they rolled down, broke, rolled and scattered

and poured blood on the land.  

Your golden discus, resembling the swaying flame that rises

up while heating gold, is like Kootruvan when he kills all

his enemies.

Notes:  இலக்கணம்எதிர் – உவம உருபு, a comparison word.  அழிபு, இழிபு, இறுபு, கொய்பு, உருள்பு, சிதறுபு, சொரிபு – செய்பு என்னும் வினையெச்சங்கள்.  படையே, உடலே, நிறனே – ஏகாரம் அசைநிலைகள், expletives.  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:  ஒடியா உள்ளமொடு – with a mind that is not broken, உருத்து – got angry, ஒருங்கு உடன் இயைந்து – together, இடி எதிர் கழறும் – roaring angrily like thunder, கால் உறழ்பு எழுந்தவர் – those who rose up like the wind (உறழ்பு – உவம உருபு, a comparison word), கொடி அறுபு இறுபு – their flags cut and destroyed, செவி செவிடு படுபு – their ears deafened, முடிகள் அதிர– their crowns shake, படி நிலை தளர – their position on the land weakening, their feet weakening, நனி முரல் வளை – your conch sell that blares loudly, முடி அழிபு இழிபு தலை இறுபு தாரொடு புரள – crowns were ruined and their heads fell down with their garlands, நிலை தொலைபு – their situation ruined, வேர் – roots, தூர் – root-like formation near the base, மடல் – fronds, குருகு – pith of trees, பறியா –  not plucked, நீள் இரும் பனை மிசை – on top of tall dark palmyra trees, பல பதினாயிரம் குலை – many ten thousand clusters, தரை உதிர்வ போல் – like dropping on the ground, நில்லாது  – not stopping, ஒருமுறை கொய்பு கூடி – plucked once, ஒருங்கு – together, உருண்டு – rolled down, பிளந்து நெரிந்து உருள்பு சிதறுபு அளறு சொரிபு நிலம் சோர – broke and cracked and rolled down and scattered and poured (blood) on the land, சேரார் – enemies, இன் உயிர் செகுக்கும் – it kills sweet lives, போர் அடு குரிசில் – O lord who kills in battles, நீ ஏந்திய படையே –  the weapon that you held, the army you led, ஒன்னார் உடங்கு உண்ணும் கூற்றம் உடலே –  it resembles Death while killing enemies together (உடங்கு – ஒருசேர), பொன் ஏர்பு – rising up when heating gold, அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே – like the bright color of flame that sways (நிறன் – நிறம் என்பதன் போலி),

திருமால் திருமேனியின் ஒளி முதலிய சிறப்புக்கள் 

நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திருமணி;
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணைப் பிணையல்;
வாய்மை வயங்கிய வைகல் சிறந்த
நோன்மை நாடின், இரு நிலம் யாவர்க்கும்; 55

சாயல் நினது, வான் நிறை என்னும்
நா வல் அந்தணர் அருமறைப் பொருளே;
அவ்வும் பிறவும் ஒத்தனை உவ்வும்
எவ் வயினோயும் நீயே!

செவ்வாய் உவணத்து உயர் கொடியோயே! 60

கேள்வியுள் கிளந்த ஆசான் உரையும்,
படி நிலை வேள்வியுள் பற்றி ஆடு கொளலும்,
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டித்
திகழ் ஒளி ஒண் சுடர் வளப்பாடு கொளலும்,
நின் உருபுடன் உண்டி;    65

பிறர் உடம்படுவாரா
நின்னொடு புரைய
அந்தணர் காணும் வரவு.

Thirumāl’s Greatness 

You are radiant like the dark, beautiful sapphire gems.

Your eyes are like two esteemed lotus flowers tied

together.  Your truth is flourishing like unfailing days.  

When analyzed, your great forbearance is as large as the

earth.  You shower graces on everybody like the full clouds. 

You are the meaning of the precious Vēdās skillfully recited

by the Brahmins.  You are all these that have been spoken

and more.  You are in everything.

O Lord with a tall flag with the red-beaked Garudan!

You are the essence of the Vēdās!  To the Brahmins you

are the manifestation seen in the words of the lord of

rites in the Vēdās with rituals where cows are seized,

ritual fires with very hot flames are lit and your form can

be seen in them, food offerings are given, and splendid

Vēdās are recited, making those do not believe agree.

Notes:  ஆடு (62) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – யாகப்பசு, வேள்விக் களத்தே நடப்படும் வேல்வித் தூணத்தை இறைவனாகக் கருதப்படுதலின் அதன்கண் பிணிக்கப்படும் யாகப்பசு இவ்விறைவன் உண்டியாகக் கூறப்பட்டது.  இலக்கணம்:  வான் – ஆகுபெயர் முகிலுக்கு.  பொருளே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.  இசை மறை – வினைத்தொகை.  பிறர் – பிறரும் எனற்பால் உம்மை செய்யுள் விகாரத்தால் தொக்கது.  உறு -உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3). மலர்ப் பிணையல் அன்ன கண்கள் – அகநானூறு 149-18 – எதிர்மலர்ப் பிணையல் அன்ன இவள் அரி மதர் மழைக் கண், நற்றிணை 160 – எதிர்மலர்ப் பிணையல் அன்ன இவள் அரி மதர் மழைக் கண், பரிபாடல் 2-53 – கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணைப் பிணையல்.

Meanings:  நின்னது திகழ் ஒளி – your bright light, சிறப்பு இருள் திருமணி – is like the special dark beautiful sapphire gems, கண்ணே புகழ்சால் தாமரை அலர் இணைப் பிணையல் – your eyes are like the famous esteemed lotus flowers tied together, வாய்மை வயங்கிய வைகல் – your verity/truth/honesty is flourishing like unfailing days, சிறந்த நோன்மை நாடின் இரு நிலம் – when analyzed your splendid patience is like the large land, யாவர்க்கும் சாயல் நினது வான் நிறை என்னும் – the grace you shower on everybody is like that showered by the full clouds, நா வல் அந்தணர் அருமறைப் பொருளே – meaning of the precious Vēdās uttered by the Brahmins of able tongues, அவ்வும் பிறவும் ஒத்தனை – you are like that and more, உவ்வும் – th0se things, எவ் வயினோயும் நீயே – and you are in everything, and you are in all other things, செவ்வாய் உவணத்து உயர் கொடியோயே – O lord with a tall flag with Garudan with a red beak, கேள்வியுள் கிளந்த ஆசான் உரையும் – the uttered words of god in the Vēdās, படி நிலை வேள்வியுள் – step by step in the rituals, பற்றி ஆடு கொளலும் – seize cows for rituals, புகழ் இயைந்து இசை மறை – Vēdās which are recited with fame, உறு கனல் முறை மூட்டி – lit very hot fires (உறு – மிக்க), திகழ் ஒளி – bright light, ஒண் சுடர் வளப்பாடு கொளலும்– bright huge flames are lit, நின் உருபுடன் – with your form, உண்டி– with food offerings, பிறர் உடம்படுவாரா– making those who don’t believe in god agree, நின்னொடு புரைய – fitting your pride, அந்தணர் காணும் வரவு – Brahmins see your manifestations,

பல் புகழும் பரவலும் 

வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்தகத்து அடைத்தர,
மூவா மரபும் ஓவா நோன்மையும் 70

சாவா மரபின் அமரர்க்காச் சென்ற நின்
…………………………………………………………..மரபினோய் நின் அடி
தலை உற வணங்கினேம்; பல் மாண் யாமும்
கலி இல் நெஞ்சினேம் ஏத்தினேம் வாழ்த்தினேம்;
கடும்பொடும் கடும்பொடும் பரவுதும்,
கொடும்பாடு அறியற்க எம் அறிவு, எனவே,   76

Great Fame

You willed that the celestials should get amirtham

as food to have eternal youth, great strength

and the ability to live for eternity without death.

O Lord!  We bowed to you humbly and praised you

placing our heads at your feet.  We pray to you with 

relatives, that our intelligence seeks not materialism,

but seeks only true wisdom and spiritual knowledge.

Notes:  இலக்கணம்வணங்கினேம், ஏத்தினேம், வாழ்த்தினேம் – முற்றெச்சங்கள்.  வணங்கி ஏத்தி வாழ்த்தி என எச்சமாக்கி பரவுதும் என்னும் வினைமுற்றானே முடித்திடுக.  எனவே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.  கொடும்பாடு (76) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொய்யை மெய்யென்று உணரும் மருள்.  கொடும்பாடு அறியற்க எனவே மெய்யினையே என்றவாறு ஆயிற்று.  பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).

Meanings:  வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்து அகத்து அடைத்தர –  you willed in your mind that the celestials should get  amirtham as food (வாயடை – உணவு), மூவா மரபும் – and the tradition of not getting old, ஓவா நோன்மையும் – and unceasing strength, சாவா மரபின்அமரர்க்காச் சென்ற – gave the ability of not dying to the celestials (dēvas), நின் மரபினோய் – O you of tradition, நின் அடி தலை உற வணங்கினேம் – we worshipped your feet with our heads, பல் மாண் – many times, யாமும் – we, கலி இல் நெஞ்சினேம் – we without confusion in our hearts, ஏத்தினேம் – we praised you, வாழ்த்தினேம் – we praised you, கடும்பொடும் கடும்பொடும் – along with many of our relatives, பரவுதும் – we worship you, கொடும்பாடு அறியற்க எம் அறிவு எனவே – that our intelligence sees not materialism but only spiritual knowledge

3.   Thirumāl

புலவர்: கடுவன் இளவெயினனார், இசைபெட்டனாகனார், பண்: பாலைப்பண்ணு யாழ்

Poet:  Kaduvan Ilaveyinanār, Composer:  Pettanākanār, Melody: Pālai Yāzh

திருமாலிடமிருந்து தோன்றியவை 

மாஅயோயே! மாஅயோயே!
மறு பிறப்பு அறுக்கும் மாசு இல் சேவடி,

மணி திகழ் உருபின் மாஅயோயே!
தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும்,
ஞாயிறும் திங்களும், அறனும் ஐவரும், 5

திதியின் சிறாரும், விதியின் மக்களும்,
மாசு இல் எண்மரும், பதினொரு கபிலரும்,
தா மா இருவரும், தருமனும் மடங்கலும்,
மூ ஏழ் உலகமும் உலகினுள் மன்பதும்,
மாயோய் நின்வயின் பரந்தவை உரைத்தேம் 10

மாயா வாய்மொழி உரைதர வலந்து;
வாய்மொழி ஓடை மலர்ந்த
தாமரைப் பூவினுள் பிறந்தோனும் தாதையும்
நீ என மொழியுமால், அந்தணர் அருமறை,

Appeared from Thirumāl

O Thirumāl!  O Thirumāl!  O Lord

with faultless, fine feet that rids future births

of your devotees!  O Lord with a complexion

that resembles bright sapphire!

O Thirumāl!  Appearing from you and sustained

by you are the five elements of fire, wind, sky, land

and water, the sun, the moon, the lord of rituals,

the five planets:  Mars, Mercury, Jupiter, Venus

and Saturn, the Asuras who are the children of

Thithi, the twelve Āthityas who are the children

of Vithi, the blameless eight Vasus, the eleven

Rudras, the Aswin twins born to a leaping horse,

Yaman and Death,

and the twenty-one worlds and all the lives therein.

This is the truth of the perfect Vēdās that we chant

imperfectly.

The precious Vēdās of the Brahmins state that you

are Brahman born in a lotus blooming in a pond,

and that you are also his father.

Notes:  மாஅயோயே (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மாயோன் என்பது கருநிறமுடையன் என்னும் பொருள் குறியாமல் திருமால் என்னும் பெயரளவானே நின்றது..  விதியின் (6) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பதினொரு பிரமர்களுள் ஒருவனாகிய காசிபன் ஈண்டு விதி எனப்பட்டான்.  தருமனும் மடங்கலும் (8) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தருமனும் அவன் ஏவலாகிய கூற்றுவனும்.  மடங்கலும் நீ (பரிபாடல் 1-47) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஒடுக்கத்தொழிலும் நீயே.  கலித்தொகை 105 – மடங்கலும் கணிச்சியும் காலனும் கூற்றும் – நச்சினார்க்கினியர் உரை – ஊழித் தீயுங் கணிச்சியும் காலனும் கூற்றுவனும்.  இலக்கணம்: நிலன் – நிலம் என்பதன் போலி.  மொழியுமால் – ஆல் அசைநிலை, an expletive.

Meanings:  மாஅயோயே – O dark one, Thirumāl, மாஅயோயே – O dark one, O Thirumāl, மறு பிறப்பு அறுக்கும் – cuts next births, ends next births, மாசு இல் – faultless, சேவடி – fine feet, red feet, மணி திகழ் உருபின் மாஅயோயே – O Thirumāl with a body that is bright like sapphire, Thirumāl with a body that is bright like sapphire, தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும் – fire and wind and sky and land and water – these five, ஞாயிறும் திங்களும் – sun and the moon, அறனும் – and the primal god of rituals, ஐவரும்–the five planets – Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn, திதியின் சிறாரும்– the children of Thithi, the demons, the Asurars, விதியின் மக்களும்– the children of Vithi (காசிபன்) – 12 Āthithyars, மாசு இல் எண்மரும்– the blameless eight – the Vasus, பதினொரு கபிலரும்– 11 Kapilars, Rudras, தா மா இருவரும்– the Aswin twins born to a leaping horse, தருமனும் – and Yaman, மடங்கலும் – and Death, and Kootruvan, மூ ஏழ் உலகமும்– the 21 worlds, உலகினுள் மன்பதும்– and all the lives on those worlds, மாயோய் – O dark one, நின்வயின் பரந்தவை – sprung from you, spread from you, உரைத்தேம்– we utter, மாயா – not spoiled, வாய்மொழி – Vēdās, truthful words, உரைதர வலந்து– uttering imperfectly, வாய்மொழி – Vēdās, ஓடை மலர்ந்த தாமரைப் பூவினுள் பிறந்தோனும்– Brahman who was born in a lotus blossom in the lake – of the Vēdās, தாதையும் நீ என – that you are his father, மொழியுமால் அந்தணர் அருமறை – the precious Vēdās of the Brahmins state,

முனிவரும் தேவரும் பாடும் வகை 

ஏஎர் வயங்கு பூண் அமரரை வௌவிய அமிழ்தின், 15

பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளினை;
பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளின்
நிவந்து ஓங்குயர் கொடிச் சேவலோய்! நின்
சேவடி தொழாரும் உளரோ? அவற்றுள்
கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை;    20

தீ செங்கனலியும் கூற்றமும் ஞமனும்,
மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம்,
ஊழி ஆழிக்கண் இரு நிலம் உருகெழு
கேழலாய் மருப்பின் உழுதோய் எனவும்,
மா விசும்பு ஒழுகு புனல் வறள அன்னச் 25

சேவலாய்ச் சிறகர்ப் புலர்த்தியோய் எனவும்,
ஞாலத்து உறையுள் தேவரும் வானத்து
நால் எண் தேவரும் நயந்து நிற் பாடுவோர்
பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அப்
பாடுவார் பாடும் வகை.   30

வடிவு வேற்றுமையும் பெயர் வேற்றுமையும்

கூந்தல் என்னும் பெயரொடு கூந்தல்
எரி சினம் கொன்றோய் நின் புகழ் உருவின கை;
நகை அச்சாக நல் அமிர்து கலந்த
நடுவுநிலை திறம்பிய நயம் இல் ஒரூ கை
இரூ கை மாஅல்!  35

முக் கை முனிவ! நாற் கை அண்ணல்!
ஐங் கைம் மைந்த! அறு கை நெடுவேள்!
எழு கையாள! எண் கை ஏந்தல்!
ஒன்பதிற்றுத் தடக் கை மன் பேராள!
பதிற்றுக் கை மதவலி நூற்றுக் கை ஆற்றல்! 40

ஆயிரம் விரித்த கைம் மாய மள்ள!
பதினாயிரம் கை முதுமொழி முதல்வ!
நூறாயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள்!
அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல்
இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை! 45

நின்னைப் புரை நினைப்பின் நீ அலது உணர்தியோ,
முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வ!

Praises of Sages and Celestials

Garudan, your mount, removed his mother’s misery

by seizing the amirtham from the celestials wearing

beautiful, gleaming ornaments.  Your lofty flag

has this bird that removed his mother’s sorrow.

Is there anybody who does not adore your divine feet,

one of which measured the seven worlds with a single

stride?

You in your boar incarnation lifted the submerged

earth with your tusks, at the end of an eon

when there was fire with red flame, Yaman, Death,

and the Āthithyas with faultless, thousands of rays.

You, in a goose form, protected and dried the earth

with your wings from the torrential downpour of the

dark clouds, thus say the sages who dwell in this world

and the four kinds of celestials who sing your glory in

a loving manner.  We too sing your praises likewise!

O lord who killed the fierce demon Kēsi whose name

meant tresses, who came in the form of a stallion!

Your countless hands are measures of your fame.

One hand, partial, gave away nectar from the ocean of

milk to the Thēvars in disguise much to the fear of the

Asurars!

O Lord Thirumāl with two hands!  O Sage with three

hands!  O Lord with four hands!  O Warrior with five

hands!  O Lofty Lord with six hands!  O Ruler with

seven hands!  O Greatness with eight hands!  O Lord with

nine huge hands!  O Lord with ten powerful hands!

O Powerful One with hundred hands!  O Lord of mystic

power with a thousand open hands!  O Lord with ten

thousand hands!   O Primal being with a hundred

thousand hands, lord of the Vēdās!  O Lord who is unable

to be comprehended, whose infinite form is beyond huge

numbers like āmpal, you are known to none other than

yourself!  Will others know you, O Lord of the Vēdās of

ancient tradition?

Notes:  கூந்தல் (31) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கேசி, குதிரையாய் வந்த பொருதானோர் அசுரன்.  இப்பெயர் கேசம் என்னும் வடமொழி முதனிலையாக முடிந்தமையின் அதன் பொருண்மைப் பற்றிக் கூந்தல் என்றார்.  இலக்கணம்: நிவந்து ஓங்குயர் – ஒருபொருட் பன்மொழி.  செங்கனலி – வினைத்தொகை. தொகூஉம் – இன்னிசை அளபெடை.  சிறகர் – சிறகு என்பதன் போலி.  மாஅல் – இசைநிறை அளபெடை.  மா விசும்பு – ஆகுபெயர் கரிய முகிலுக்கு.  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24).

Meanings:  ஏஎர் வயங்கு – beautiful and gleaming (ஏஎர் – இன்னிசை அளபெடை), பூண் அமரரை – from celestials/ Thēvars wearing ornaments, வௌவிய – seized, அமிழ்தின்– with the nectar/amirtham, பயந்தோள் – woman who gave birth, இடுக்கண் களைந்த – removed her sorrow, புள்ளினை– you ride on Garudan, பயந்தோள் – woman who gave birth, இடுக்கண் களைந்த புள்ளின் – with a bird that removed her sorrow – Garudan, நிவந்து ஓங்கு உயர் கொடி – high tall lofty flag, சேவலோய் – one with the bird/Garudan flag, நின் சேவடி தொழாரும் உளரோ– is there anybody who does not worship your perfect feet, is there anybody who does not worship your red feet, அவற்றுள் – among them, கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை– you have one foot that measured the lower seven worlds with a single stride, தீ செங்கனலியும் கூற்றமும்– fire with red flame and Death, ஞமனும்– Yaman, மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும்– faultless Athithyas with a thousand rays, தொகூஉம் – collecting, ஊழி – long period, ஆழிக்கண் இரு நிலம் உருகெழு கேழலாய் மருப்பின் உழுதோய் எனவும்– as a fierce boar in the ocean you dug up/lifted the wide land with your tusks, மா விசும்பு – dark clouds, ஒழுகு புனல் – flowing streams, வறள – dry up, அன்னச் சேவலாய் – in the form of a goose, சிறகர்ப் புலர்த்தியோய் எனவும் – dried it with your wings, ஞாலத்து உறையுள் தேவரும் – sages who live in this world, வானத்து நால் எண் தேவரும் – the four kinds of celestials/ Thēvars  who live in the heaven, நயந்து நிற் பாடுவோர் பாடும் வகையே – in the manner in which they lovingly sing your praises, எம் பாடல் – our songs, தாம் – they, அப் பாடுவார் பாடும் வகை – sing in the manner that they sing, வடிவு வேற்றுமையும் பெயர் வேற்றுமையும்– different form and different name, கூந்தல் என்னும் பெயரொடு – with the name Koonthal, கூந்தல் எரி சினம் கொன்றோய் – you who killed the demon Kēsi who had fiery rage, நின் புகழ் உருவின கை– your hands are like your fame, நகை – happiness (Thirumal assumed the form of a woman and the happy Asurars who did not know it was Thirumal forgot to eat nectar), அச்சாக – as fear, fear to the demons/Asurars, நல் அமிர்து கலந்த – mixed fine amirtham/nectar – gave the nectar to the Thēvars/Celestials in Mohini form, நடுவு நிலை – impartial, திறம்பிய – changed, நயம் இல் – not fair, ஒரூகை– one hand, இரூ கை மாஅல் – O Thirumāl with two hands, முக் கை முனிவ – O Lord/sage with three hands, நாற் கை அண்ணல்– Noble Lord with four hands, ஐங் கைம் மைந்த – O Brave Lord with five hands, அறு கை நெடுவேள் – O Lofty Lord with six hands, எழு கையாள – O Ruler with seven hands, எண் கை ஏந்தல் – O Lord with eight hands, ஒன்பதிற்றுத் தடக் கை – O Lord with nine huge hands, மன் – அசைநிலை, an expletive, பேராள பதிற்றுக் கை – O Lord of ten powerful hands, மதவலி நூற்றுக் கை – great power with hundred hands (மதவலி – ஒருபொருட் பன்மொழி), ஆற்றல் ஆயிரம் விரித்த கைம் மாய மள்ள – O Lord with mystic power with thousand open hands, பதினாயிரம் கை – O Lord with ten thousand hands, முதுமொழி  முதல்வ நூறாயிரம் கை – O Primal being with hundred thousand hands, O one who is the Vēdās, ஆறு அறி கடவுள் – O God who is unable to comprehend with the senses,  அனைத்தும் அல்ல – not just all that, பல அடுக்கல் ஆம்பல் – many levels like āmpal, இனைத்து என – these mentioned above, எண் வரம்பு அறியா – not knowing numbers to count, யாக்கையை – one with a form (like that), நின்னைப் புரை நினைப்பின் நீ அலது உணர்தியோ – only you can know the greatness with which you are thought about and will others know your greatness, முன்னை மரபின் – with tradition for eons, முதுமொழி முதல்வ  – O Lord of the Vēdās, 

வனப்பும் வலியும் 

நினக்கு விரிந்து அகன்ற கேள்வி அனைத்தினும்,
வலியினும் மனத்தினும் உணர்வினும் எல்லாம்,
வனப்பு வரம்பு அறியா மரபினோயே! 50

அணி நிழல் வயங்கு ஒளி எளிய தீம் கதிர்,
பிறை வளர் நிறை மதி உண்டி,
அணி மணிப் பைம்பூண், அமரர்க்கு முதல்வன் நீ!
திணி நிலம் கடந்தக்கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி,
நின் அஞ்சிக் கடற் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் 55

அன்னவர் பட, அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ!
அதனால் பகைவர் இவர் இவர் நட்டோர் என்னும்
வகையும் உண்டோ நின் மரபு அறிவோர்க்கே?
ஆயிர அணர்தலை அரவு வாய்க் கொண்ட
சேவல் ஊர்தியும் செங்கண் மாஅல்! 60

ஓ எனக் கிளக்கும் கால முதல்வனை!
ஏஎ இன கிளத்தலின் இனைமை நற்கு அறிந்தனம்.

Splendor and Strength  

Your greatness is beyond the religious texts,

awareness, and thinking.  Your greatness has not

been understood by others.  You are the lord of the

celestials wearing bright jewels with beautiful gems,

who have as their food the full moon that grows from

a crescent moon, with sixteen cool, gleaming rays.

You are the lord of the Asurars who jumped into the

ocean fleeing from you when you measured the firm

land, their cool flower garlands loosened and ruined.

Can even the sages who know your tradition tell that

somebody is your enemy or somebody is your friend?

O Thirumāl with your mount as Garudan who seized

Āthisēdan with thousand heads with his beak!  O Lord

with red eyes, I am ruined due to my ignorance!   O lord

who existed before time!  We understand your nature

from the Vēdās and marvel at your might!

Notes:  ஏஎ (62) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சாம வேதம், ஆகுபெயர்.  ஏஎ என்னும் இசையினையுடையது என்பது பொருள்.  இலக்கணம்வலி – அகங்காரம், ஆகுபெயர்.  முதல்வனை – ஐகாரம் சாரியை.  மாஅல் – இசைநிறை அளபெடை.  நற்கு – நன்கு என்பதன் விகாரம்.

Meanings:  நினக்கு– your, விரிந்து அகன்ற கேள்வி அனைத்தினும்– in all the different religious texts, வலியினும் – with arrogance, மனத்தினும்– with mind, உணர்வினும்– with feelings, எல்லாம் – everything, வனப்பு வரம்பு அறியா மரபினோயே – you of great tradition that has not been understood, அணி நிழல் – beautiful and cool, வயங்கு ஒளி ஈர் – gleaming bright, ஈர் எண் – sixteen in number, தீம் கதிர்– sweet rays, பிறை வளர் – growing crescent moon,  நிறை மதி – full moon, உண்டி – food, அணி மணிப் பைம்பூண் அமரர்க்கு – celestials/Thēvars wearing new jewels with beautiful gems, முதல்வன் நீ – you are the primal one/their Lord, திணி நிலம் கடந்தக்கால்– on seeing your pride when you good a huge stride on the firm land, திரிந்து – made mistakes, அயர்ந்து அகன்று ஓடி நின் அஞ்சிக் கடற் பாய்ந்த – became afraid of you and jumped into the ocean – the Asurars, பிணி நெகிழ்பு அவிழ் – ties loosened and opened, தண் தார் அன்னவர் – those/demons wearing cool garlands, பட– ruined, அல்லா அவுணர்க்கும் – and also all the other demons other than them, முதல்வன் நீ– you are their Lord, அதனால் – so,  பகைவர் இவர் இவர் நட்டோர் என்னும் வகையும் உண்டோ– is there any way to tell who is an enemy and who is a friend, நின் மரபு அறிவோர்க்கே – sages who know your tradition, ஆயிர அணர்தலை அரவு – the snake/ Āthisēdan with a thousand lifted heads, வாய்க் கொண்ட சேவல் – bird that seized it with its beak, ஊர்தியும்– vehicle, Garudan, செங்கண் மாஅல் – O Thirumāl with red eyes, ஓ எனக் கிளக்கும் – I am ruined and I lament, கால முதல்வனை – O lord who existed before time, ஏஎ இன கிளத்தலின் இனைமை நற்கு அறிந்தனம் – we understand well that this is your nature since the Sāma Vēdām says so (இன – இன்ன என்பதன் இடைக்குறை),

சாம வேதம் கூறுதலின் தெளிந்த பொருள் 

தீயினுள் தெறல் நீ! பூவினுள் நாற்றம் நீ!
கல்லினுள் மணியும் நீ! சொல்லினுள் வாய்மை நீ!
அறத்தினுள் அன்பு நீ! மறத்தினுள் மைந்து நீ!    65

வேதத்து மறை நீ! பூதத்து முதலும் நீ!
வெஞ்சுடர் ஒளியும் நீ! திங்களுள் அளியும் நீ!
அனைத்தும் நீ! அனைத்தின் உட்பொருளும் நீ! ஆதலின்,
உறையும் உறைவதும் இலையே; உண்மையும்
மறவியில் சிறப்பின் மாயம் ஆர் அனையை;    70

முதல் முறை  இடைமுறை கடைமுறை  தொழிலில்
பிறவாப் பிறப்பு இலை; பிறப்பித்தோர் இலையே;

Meaning of Sāma Vēdam

You are the heat in fire!  You are the fragrance

in flowers!  You are the gem of gems!  You are the

truth among words!  You are kindness in righteousness!

You are valor in might!  You are the essence of the Vēdās!

You are the first among elements!  You are the light of

the hot sun!  You are the coolness of the moon!  You are

everything!  You are the meaning of everything!  There is

no living or living place for you!  Those who do not know

you are confused and utter lies!  You perform the work of

creation, sustenance and destruction!  There is not a birth

that you have not been through!  There is none who gave

birth to you!

Notes:  இலக்கணம்இலை (69, 72) – இல்லை என்பதன் விகாரம்.  ஆர் – அசைநிலை, an expletive.

Meanings:  தீயினுள் தெறல் நீ – you are the heat in fire, பூவினுள் நாற்றம் – you are the fragrance in flowers, நீ கல்லினுள் மணியும் – you are the gem among gems, நீ சொல்லினுள் வாய்மை – you are truth among words, நீ அறத்தினுள் அன்பு – you are kindness in righteousness, நீ மறத்தினுள் மைந்து – you are valor in might,  நீ வேதத்து மறை – you are the essence of the Vēdās, நீ பூதத்து முதலும் – you are the first among elements, நீ வெஞ்சுடர் ஒளியும் நீ – you are the light of the hot sun, திங்களுள் அளியும் நீ– you are the coolness of the moon, அனைத்தும் நீ– you are everything, அனைத்தின் உட்பொருளும் நீ– you are the meaning of everything, ஆதலின்– so, உறையும் உறைவதும் இலையே– there is no living or living place for you,  உண்மையும் – truths and, மறவியில் சிறப்பின் மாயம் – those who forgot your nature and then praise you uttering lies, ஆர் – an asai, an expletive, அனையை– you have such qualities, முதல் முறை  இடை முறை கடை முறை  தொழிலில் – in the work of creation and sustenance and destruction, பிறவாப் பிறப்பு இலை– there is not a birth that you have not been through, பிறப்பித்தோர் இலையே  – there is nobody who gave birth to you,

நால்வகை யுகங்களிலும் ஆராயப்படும் சிறப்பு

பறவாப் பூவைப் பூவினோயே!
அருள் குடையாக அறம் கோலாக,
இரு நிழல் படாமை மூ ஏழ் உலகமும் 75

ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ;
பாழ் என, கால் என, பாகு என, ஒன்று என,
இரண்டு என, மூன்று என, நான்கு என, ஐந்து என,
ஆறு என, ஏழு என, எட்டு என, தொண்டு என,
நால்வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை;    80

Analyzed in the four worlds

O Lord who is the color of kāyā flowers!  You

sustain the universe with your grace as a canopy,

and your justice as its stem.   There is no other

canopy to provide shade.  You provide shade to the

twenty-one worlds.  You are the great Purudan!

You are the five elements of earth, wind, fire, water

and sky!  You are the five sensory functions of talking,

functioning, giving, letting go and enjoying!

You are the one, sound!  You are the two, touch!

You are three, form!  You are the four, taste!  You are

the five, smell!  You are the six, the sensory tools!

You are the seven, the philosophy of akankāra!  You

are the eight, intelligence!  You are nine, the Primal

Source!  Thus in all the four eons, your greatness is

being praised.

Notes:  இலக்கணம்பறவாப் பூவை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பறவாப் பூவை – காயா, வெளிப்படை.  பூ – ஆகுபெயர்.  மாதோ – மாது, ஓ அசைநிலைகள், expletives.  என – என என்னும் இடைச்சொல் எல்லாம் எண்ணும்மை பொருளன, சிறப்பினை – ஐகார ஈற்று முன்னிலை ஒருமைக் குறிப்பு வினைமுற்று.  

Meanings:  பறவாப் பூவைப் பூவினோயே – O one who is the color of kāyā flowers, அருள் குடையாக– your grace as a canopy, அறம் கோலாக – with justice as its stem, இரு நிழல் படாமை – with no other big canopy to provide shade, மூ ஏழ் உலகமும்– the twenty one worlds, ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ – you made it one shade and provided protection, பாழ் என – Purudan/Lord, கால் என – the five elements – earth, wind, fire, water, sky, பாகு என – five sensory functions of talking, functioning (பாகு – பாகுபாடு), giving, letting go and enjoying, ஒன்று என – you are the one – sound, இரண்டு என– you are two – touch, மூன்று என– you are three – bright form, நான்கு என– you are four – taste, ஐந்து என– you are five –  smell, ஆறு என – you are six – the sensory tools – body, mouth, eyes, nose, ears, mind,  ஏழு என– you are seven – the philosophy of akankāram, எட்டு என – you are eight – intelligence, தொண்டு என – you are nine – the primal source, நால்வகை ஊழி – in all the four eons, எண் – numbers, நவிற்றும் – analyzed and talked about, சிறப்பினை – you are great,

நால் வகை வியூகம் 

செங்கண் காரி! கருங்கண் வெள்ளை!
பொன்கண் பச்சை! பைங்கண் மாஅல்!

Four Names

O Vasudeven with red eyes and black complexion! 

O Sangarudanan with black eyes and white complexion!

O Prathyumnan of red golden hue!  O Aniruthan of

green complexion!

Notes:  பொன் கண் பச்சை (82) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சிவந்த உடம்பையுடைய பிரத்தியும்நனே, ச. வே. சுப்பிரமணியன் உரை – சிவந்த உடம்பையுடைய மன்மதனே.  இலக்கணம்மாஅல் – இசைநிறை அளபெடை.

Meanings:  செங்கண் காரி – Vasudevan with red eyes and a black body, கருங்கண் வெள்ளை – Sangarudanan with black eyes and a white body, பொன்கண் பச்சை – Prathyumnan with red golden color, பைங்கண் மாஅல் – Aniruthan who is green,

பல திறப் பெயரியல்புகள் 

இடவல! குட அல! கோவல! காவல!
காணா மரப! நீயா நினைவ!
மாயா மன்ன! உலகு ஆள் மன்னவ! 85

தொல் இயல் புலவ! நல் யாழ்ப் பாண!
மாலைச் செல்வ! தோலாக் கோட்ட!
பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண!
பருதி வலவ! பொரு திறல் மல்ல!
திருவின் கணவ பொரு விறல் மள்ள! 90

மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து,
நாம வெள்ளத்து நடுவண் தோன்றிய
வாய்மொழி மகனொடு மலர்ந்த
தாமரைப் பொகுட்டு நின் நேமி நிழலே! 94

Many Names

O cattle herder who dances with women who

herd cows, dancing on their left and right sides!

O Lord with a pot!  O Lord with a plow!  O Lord

who protects!  O Lord who has the tradition of

being invisible!  O Lord who is always in the

thoughts of his devotees!  O indestructible lord

who has no end!  O King who rules the world!

O Ancient Poet!  O Bard who plays a fine yāzh

O Lord wearing a thulasi garland!  O Lord with

a victorious conch!  O Lord with golden clothes! 

O Lord whose complexion is like that of a

right-whorled conch!

O Lord who carries a discus on your right side!

O Warrior with great skills!  O Lord who is husband

to Thirumakal!  O Victorious Warrior!  O Lord with

a navel lotus on which Brahman of the Vēdās appeared,

before the huge land appeared amidst the fierce deluge! 

O Lord who protects the world with your discus!

Notes:  குட (83) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கூத்தாட எடுத்த குடத்தினையுடையோய், குடக்கூத்து என்பது திருமாலுக்குரிய கூத்துக்களில் ஒன்று.  வலம்புரி வண்ண (88) – திருமங்கை ஆழ்வாரின் நெடும் தாண்டகம் 3 – திரேதைக்கண் வளையுருவாய்த் திகழ்ந்தானென்றும்.   இலக்கணம்இடவ, வலவ – எனற்பாலன ஈறு கெட்டு  நின்றன.  நாம் – பேம் நாம் உரும் என வரூஉம் கிளவி ஆ முறை மூன்றும் அச்சப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 69). 

Meanings:  இட வல – on the left and right sides (while dancing with women who herd cows), குட – O lord with a pot (while dancing), அல – O lord with a plow (to kill enemies), கோவல – O cattle herder, காவல – O protector, காணா மரப – O lord with the tradition of being invisible, நீயா நினைவ – O lord who is always in the thoughts of devotees, மாயா மன்ன – O indestructible one who has no end, உலகு ஆள் மன்னவ – O king who rules the world, தொல் இயல் புலவ – O ancient poet, நல் யாழ்ப் பாண – O bard who plays a fine yāzh,  மாலைச் செல்வ – O lord wearing a thulasi garland, தோலாக் கோட்ட – O lord who has the victorious conch, O lord who does not know failures,  பொலம் புரி ஆடை – O lord with gold clothes, வலம்புரி வண்ண – O lord who is of the color of right-whorled conch, பருதி வலவ – O lord with a discus on your right side, பொரு திறல் மல்ல – O warrior with war skills, O lord who is mighty, திருவின் கணவ – O husband to Thirumakal/Lakshmi, பொரு விறல் மள்ள  – O victorious warrior, மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து – at the time when the huge land had not appeared, நாம வெள்ளத்து நடுவண் தோன்றிய – appearing in the middle of fierce floods (நாம – நாம் என்னும் உரிச்சொல் ஈறு திரிந்தது), வாய்மொழி மகனொடு – along with Brahman of the Vēdās, மலர்ந்த தாமரைப் பொகுட்டு – center of a blossomed lotus, the seed vessel of a lotus flower, நின் நேமி நிழலே – your discus is protection/shade to the world

4.   Thirumāl


Poet Kaduvan Ilaveyinanār, Composer:  Pettanākanār, Melody: Pālai Yāzh

புகழ்

ஐந்து இருள் அற நீக்கி, நான்கினுள் துடைத்துத், தம்
ஒன்று ஆற்றுப்படுத்த நின் ஆர்வலர் தொழுது ஏத்தி,
நின் புகழ் விரித்தனர்; கிளக்குங்கால் அவை நினக்கு
இறும்பூது அன்மை நற்கு அறிந்தேம் ஆயினும்,
நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நிற் கிளப்ப;    5

திருமணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர்
வருமழை இருஞ்சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய்;
மாஅ மெய்யொடு முரணிய உடுக்கையை
நோனார் உயிரொடு முரணிய நேமியை;

Fame

Your devotees prayed to you and praised your

fame, removing darkness from their five senses

and cleansing their minds with the four virtues of

friendliness, compassion, detachment and seeing

good in others.  Those praises that were uttered

did not awe you.  Even though we understand it well,

we utter words here and there to you.  Should you

laugh about it, it would be fitting.

Your dark body is like these three – beautiful

sapphire gems, the ocean where waves have died

down and dark rain clouds.  Your golden garment

is different from your dark body.  Your fierce

discus removes the lives of your enemies.

Notes:  வருமழை இருஞ்சூல் (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இருஞ்சூல் வருமழை என மாற்றுக.  இலக்கணம்மாஅ – இசைநிறை அளபெடை.  நற்கு – நன்கு என்பதன் விகாரம்.  முந்நீர் – தமிழகம் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு ஆகிய மூன்று திசையானும் நீர்வளைவுண்டது.  முந்நீர் என்னும் தமிழ்க்கிளவி இம்முப்புறக் கடலமைப்பைச் சுட்டுவது – வ. சுப. மாணிக்கனாரின் ‘தமிழ்க்காதல்’ நூல், ஆற்று நீரும், ஊற்று நீரும் மழை நீரும் உடமையான் முந்நீர் – ஒளவை துரைசாமி புறநானூறு 9 உரை, நிலத்தைப் படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலுமாகிய நீர் – நச்சினார்க்கினியர் மதுரைக்காஞ்சி 75 உரை.

Meanings:  ஐந்து இருள் அற நீக்கி– removing the darkness that arises from the five senses, நான்கினுள் துடைத்து – cleansing the mind with four virtues – friendliness, compassion, detachment, seeing good in others, தம் ஒன்று ஆற்றுப்படுத்த – guided them to be one with you, நின் ஆர்வலர் – your devotees, தொழுது ஏத்தி நின் புகழ் விரித்தனர்– they praised you and talked greatly about your fame, கிளக்குங்கால் – when they praised you, அவை நினக்கு இறும்பூது அன்மை – those praises did not awe you, நற்கு அறிந்தேம்– we understood well, ஆயினும்– yet, நகுதலும் – you might laugh, தகுதி– we will feel privileged, ஈங்கு ஊங்கு நிற் கிளப்ப– uttering words here and there to you, திருமணி– beautiful sapphire gems, திரை பாடு அவிந்த முந்நீர்– ocean where waves have died down, வருமழை இருஞ்சூல் – dark full rain clouds that come, மூன்றும் புரையும் – like the three, மா மெய் – dark body, மாஅ மெய்யொடு முரணிய உடுக்கையை– you are with clothing that is different from your dark colored body, நோனார் உயிரொடு முரணிய நேமியை   – you are with a discus which is against the lives of enemies,

இரணியனைத் தடித்தமை 

செயிர் தீர் செங்கண் செல்வ! நிற் புகழ   10

புகைந்த நெஞ்சின், புலர்ந்த சாந்தின்
பிருங்கலாதன் பல பல பிணி பட
வலந்துழி, மலர்ந்த நோய் கூர் கூம்பிய நடுக்கத்து
அலர்ந்த புகழோன், தாதை ஆகலின்
இகழ்வோன், இகழா நெஞ்சினனாக, நீ இகழா 15

நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி,
ஒன்றா நட்டவன் உறு வரை மார்பின்
படிமதம் சாம்ப ஒதுங்கி,
இன்னல் இன்னரொடு இடி முரசு இயம்ப,
வெடிபடா ஒடி தூண் தடியொடு  20

தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை;

Punishing Hiranyan

O Lord with faultless red eyes!  With

burning hatred in his heart and drying up the

sandal paste on his chest, Hiranyan the evil king

tortured his son Prahalathan for singing your

praises, inflicting on him great sorrow.  The young

man was not disrespectful to his father who deserved

disrespect.  You embraced Prahalathan’s fine chest

because of your love for him.  You attacked and ruined

Hiranyan with great strength, leaping upon his

mountain-like chest as drums roared like thunder. 

You tore him apart with your split claws and scattered

his flesh, along with broken pieces of pillar which you

split and came out, in your Narasimhan form.

Notes:  ஒன்றா நட்டவன் (17) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பகையாய்த் தோன்றி மூன்று பிறப்புத் தீர்ந்தவுடன் நின்னை அடைவேம் எனத் துவாரபாலகர் வரங்கொண்டு இரணியன் முதலியோராய்த் தோன்றினர் என்பவாகலின் அங்ஙனம் வரங்கோடற்குக் கேண்மையை காரணமாதல் பற்றி இரணியனை ஒன்றா நட்டவன் என்றார்.  வெடிபடா ஒடி தூண் தடியொடு (20) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நீ பிளவுபட்டு வெளிப்படுதலாலே ஒடிந்த தூணினது பிளப்பினோடே.   இலக்கணம்ஒன்றா – ஒன்றாக, ஈறு கெட்டு நின்றது.  இகழா – இகழ்ந்து என்பது பொருள். செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  வெடிபடா – வெடித்து  (பிளவுபட்டு) என்பது பொருள். செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  உறு -உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:  செயிர் தீர் செங்கண் செல்வ – O Lord with red eyes that are faultless, நிற் புகழ – Prahalathan praised you, புகைந்த நெஞ்சின்– burning with  hate in his heart, புலர்ந்த சாந்தின் – with dried sandal paste, பிருங்கலாதன் – Prahalathan, பல பல பிணிபட வலந்துழி – when he tied and caused many hurts, மலர்ந்த நோய் – increased sorrow, கூர் கூம்பிய நடுக்கத்து– with great trembling because of the hurt, அலர்ந்த புகழோன்– the one with great fame, தாதை ஆகலின் – since it was his father,  இகழ்வோன்– the disrespectful one, Hiranyan, இகழா நெஞ்சினனாக– without a hurting heart, நீ – you, இகழா– இகழ்ந்து, put him down,  நன்றா நட்ட – due to love for Prahalathan, அவன் நன் மார்பு முயங்கி– you embraced his fine chest, ஒன்றா நட்டவன் – the one who desired to be with you after being an enemy, உறு வரை மார்பின்– with a huge mountain-like chest (உறு – பெரிய), படிமதம் சாம்ப ஒதுங்கி – leaped and attacked ruining the enemy’s strength (படிமதம் – பகைவலி), இன்னல் – sorrow, இன்னரொடு – with the feet (இன்னர் – உட்பாதம்), இடி முரசு இயம்ப – drums roared like thunder, வெடிபடா – you broke open and came out, ஒடி தூண் தடியொடு – along with the broken pieces of a pillar, தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – you chopped up his body into pieces with your split claws – Narasimha avatharam (வாய்த்த = பொருந்திய), 

வராகம் ஆகி உலகத்தை எடுத்தமை

புருவத்துக் கரு வல் கந்தத்தால்
தாங்கி இவ் உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண்
ஓங்கிய பலர் புகழ் குன்றினோடு ஒக்கும்;
நின் வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்று உள    25

நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள;
நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள;
நின் புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்து உள;
நின் நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவை உள;
நின் தோற்றமும் அகலமும் நீரின் உள;    30

நின் உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்து உள;
நின் வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள;
அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும்,
ஏமம் ஆர்ந்த நிற்பிரிந்து,
மேவல் சான்றன எல்லாம்.   35

Lifting the earth in Boar Form

Your act of bearing the world on your strong

neck in a boar form in ancient times, is like the

tall mountain that is in the center of the land,

praised by many.

Your warmth and light are in the sun!  Your cool

nature is in the moon!  Your charity and generosity

are in the rain!  Your donorship and great patience

are in the world!  Your fragrance and luster are in the

kāyā flowers!  Your appearance and stature are in

the ocean!  Your form and sound are in the sky!  Your

beginning and end are in the wind!  These, those,

those beyond and those even beyond that that are

unseen, which are protected by you when separated,

come back to you!

Notes:  புருவத்து (22) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பூருவத்து எனற்பாலது புருவத்து என முதல் குறுகி நின்றது.  இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும் (33) –  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இவை என்றது நணியவற்றை, உவை என்றது அவற்றிற் சேயவற்றை.  அவை என்பது அவற்றிற்கும் செயவற்றை.  பிற என்றது காணப்படாதவற்றை.

Meanings:  புருவத்து – in ancient times, கரு வல் கந்தத்தால் – with a very strong neck (கருவல் – ஒருபொருட் பன்மொழி), தாங்கி– bore, இவ் உலகம் தந்து – gave this world, அடிப்படுத்ததை – setting it properly (அடிப்படுத்தது + ஐ, ஐ சாரியை),  நடுவண் – in the middle, ஓங்கிய பலர் புகழ் குன்றினோடு – with the tall mountain praised by many, ஒக்கும் – like, நின் வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்று உள– your warmth and light are in the sun, நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள– your cool nature is in the moon, நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள– your charity and generosity are in the rain, நின் புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்து உள– your donorship and strength are in the world, your protection and strength are in the world, நின் நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவை உள– your fragrance and luster are in the kāyā flowers, நின் தோற்றமும் அகலமும் நீரின் உள– your appearance and chest/stature are in the ocean, நின் உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்து உள– your form and sound are in the sky, நின் வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள– your beginning and end are in the wind, அதனால்– so, இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும்– these and those and others beyond and those that are even beyond that cannot be seen, ஏமம் ஆர்ந்த நிற் பிரிந்து – separated from you who is protection (ஆர்ந்த – அமைந்த), மேவல் சான்றன எல்லாம் – they all embrace you,

கருடக் கொடி 

சேவல் ஓங்கு உயர் கொடியோயே!
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி
நின் ஒன்று உயர் கொடி பனை;
நின் ஒன்று உயர் கொடி நாஞ்சில்;
நின் ஒன்று உயர் கொடி யானை;    40

நின் ஒன்றா உயர் கொடி ஒன்று இன்று;
விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம்;
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு;
பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன;
பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது;    45

பாம்பு சிறை தலையன
பாம்பு படிமதம் சாய்த்தோய்! பசும் பூணவை
கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு;

Garudan Flag

O Lord with Garudan on your tall flag!  One

of your flags has a palmyra tree on it!  One has

a plow on it!  One has a tall elephant on it!

However, none of them are like the lofty flag of

yours with Garudan that ate a snake with poison.

There is a snake tied around the waist of Garudan. 

There are snakes on his hands as bracelets. 

There is one on his crown.  His body is covered

with snakes.  Snakes are his jewels.  There are

snakes on his head and wings.

O Lord wearing new ornaments, who ruined the strength

of your enemies!  Garudan who is on your flag attacks

and eats snakes!

Notes:  இலக்கணம்ஓங்கு உயர் – ஒருபொருட் பன்மொழி.  ஒன்றா – ஒன்றாக, ஈறு கெட்டு நின்றது.  ஒன்றா உயர் கொடி (41) – ஒன்றாக உயர்கொடி எனற்பாலது ஈறு கெட்டு ஒன்றா என நின்றது. ஒன்றின்று ஒன்றுதல் இல்லை என்க.  ஒருமைப் பன்மை மயக்கம்.

Meanings:  சேவல் ஓங்கு உயர் கொடியோயே – O lord with Garudan on your tall flag, சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி நின் ஒன்று – one of your tall flags is with Garudan flag,  உயர் கொடி பனை நின் ஒன்று – the tall palmyra flag is one of yours, உயர் கொடி நாஞ்சில் நின் ஒன்று – the tall plow flag is one of yours, உயர் கொடி யானை – you have a tall elephant flag, நின் ஒன்றா உயர் கொடி ஒன்று இன்று – they are not like your tall special flag – flag with Garudan which is lofty (ஒன்று – ஒன்றாக, சிறப்பாக), விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் – the body and life of the snake with poison, உருங்கு உவணம்– Garudan that eats, அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு– there is a snake tied around his stomach (பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மடி = வயிறு), பாம்பு தொடி– snake bracelets, பாம்பு முடி – snake crown, மேலன பாம்பு – body covered with snakes, பூண் பாம்பு – jewel is a snake, தலை மேலது பாம்பு – snake on his head, சிறை தலையன பாம்பு – there are snakes on his wings, படிமதம் சாய்த்தோய் – one who ruined the strength of enemies (படிமதம் – பகைவலி), பசும் பூணவை – O lord who is wearing new jewels, O lord who is the color of gold, கொடிமேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது – it is food (snake) that is attacked and got by Garudan who is on the flag,

பகையும் நட்பும் இன்மை 

கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும், நல்கலும்,
கொடுமையும், செம்மையும்,  வெம்மையும், தண்மையும், 50

உள்வழி உடையை; இல்வழி இலையே;
போற்றார் உயிரினும் போற்றுநர் உயிரினும்,
மாற்று ஏம் ஆற்றல் இலையே; நினக்கு
மாற்றோரும் இலர் கேளிரும் இலர் எனும்
வேற்றுமை இன்று அது போற்றுநர்ப் பெறினே;  55

மனக்கோள் நினக்கு என வடிவு வேறு இலையே;
கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி,
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர்க் கண்ணியை;
பொன்னின் தோன்றிய புனை மறு மார்ப!
நின்னின் தோன்றிய நிரை இதழ்த் தாமரை 60

அன்ன நாட்டத்து அளப்பு அரியவை;
நின்னின் சிறந்த நின் தாளிணையவை;
நின்னின் சிறந்த நிறை கடவுளவை;
அன்னோர் அல்லா வேறும் உள; அவை
நின்னோர் அன்னோர் அந்தணர் அருமறை.   65

No Enmity or Hatred

You are in the ruthless who cause great distress

and terror.  You are in those who shower graces,

fairness, warmth and coolness.  You are not in those

without these traits.   To those without rage, you are

without rage.  To those without graces,

you are without fairness.  You will not take the lives

of enemies who do not praise you, and will not protect

the lives of those who praise you.  That is because you

do not have enemies or friends.  You manifest in the

form that your devotees think of you, and you have no

special form that you desire.

O Lord with a dark body like beautiful sapphire!   O

Lord adorned with a garland with open blossoms and

clusters of basil!  On your gold-like chest is seated

Thirumakal!

O Lord whose eyes are like lotus flowers with petals

that emerged from you!  You are difficult to measure! 

Your feet are greater than you!  You have very great

godly attributes!  The precious Vēdās, chanted by the  

Brahmins resembling you, reveal your attributes!

Notes:  இலக்கணம்இலை (51, 53, 56) – இல்லை என்பதன் விகாரம்.  ஏம் – ஏமம், கடைக்குறை.  அரியவை, தாளிணையவை, கடவுளவை – ஐகார ஈற்று முன்னிலை ஒருமைக் குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள்.  ஆய் – ஆய எனற்பாலது ஈற்று அகரம் கெட்டு ஆய் என நின்றது.  அன்னோர் – அன்ன எனற்பாலது ‘அன்’ எனக் குறைந்து நின்றது.  ‘ஓர்’ இரண்டும் அசை. (பொன்னின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு).

Meanings:  கடு நவை – great distress, அணங்கும் – and terror, and causing pain, கடுப்பும் – and rage, நல்கலும்– and graces, கொடுமையும் – and ruthlessness, செம்மையும் – and fairness, வெம்மையும் – and warmth, தண்மையும் – and coolness, உள்வழி உடையை – you are in them when they have these traits, இல்வழி இலையே– when they are not there you don’t have these traits, போற்றார் – those who don’t praise you, உயிரினும் போற்றுநர் உயிரினும் – those who praise more than their lives, மாற்று ஏம் ஆற்றல் இலையே – you do not change and protect, நினக்கு மாற்றோரும் இலர் – you don’t have enemies, கேளிரும் இலர் – you don’t have friends, எனும் வேற்றுமை இன்று – that there are no differences, அது போற்றுநர்ப் பெறினே மனக்கோள் – you manifest in the form that devotees think of you in their minds, நினக்கு என வடிவு வேறு இலையே– you don’t have another form, கோள் இருள் இருக்கை – seizing pitch darkness, ஆய் மணி மேனி – body like beautiful gem, body like chosen gem, நக்கு அலர் – laughter-like open blossoms, துழாஅய் – holy basil, Ocimum sanctum, நாறு இணர்க் கண்ணியை– O lord wearing a garland with fragrant clusters, பொன்னின் தோன்றிய புனை மறு மார்ப – O lord with a gold-like chest with a mark – Thirumakal/Lakshmi, நின்னின் தோன்றிய – emerged from you, நிரை இதழ்த் தாமரை அன்ன நாட்டத்து – with eyes like lotus flowers with rows of petals, அளப்பு அரியவை– you are difficult to measure, நின்னின் சிறந்த நின் தாள் இணையவை – you have feet that are better than you, நின்னின் சிறந்த நிறை கடவுளவை – you have very great godliness, அன்னோர் அல்லா – other than these, வேறும் உள – you have other attributes, அவை – they are, நின் ஓரன்ன ஓர் – like you, அந்தணர் அருமறை – the precious Vēdās that the Brahmins chant,

பல்வேறு பெயர்கள்

அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை
ஆலமும் கடம்பும், நல் யாற்று நடுவும்,
கால் வழக்கு அறு நிலைக் குன்றமும், பிறவும்,
அவ்வவை மேவிய வேறு வேறு பெயரோய்!
எவ் வயினோயும் நீயே! நின் ஆர்வலர் 70

தொழுத கை அமைதியின் அமர்ந்தோயும் நீயே!
அவரவர் ஏவலாளனும் நீயே!
அவரவர் செய்பொருட்கு அரணமும் நீயே!   73

Many Names

You are in the ālam and kadampam trees with

flame-like sprouts, many branches and thick shade!

You are in the islands of fine rivers!  You are in the

mountains with no wind!  You are in many desirable

places!  You exist with various names!  You exist

everywhere!

You grant the desires of your devotees who worship

you with their hands!  You are their servant and you

are their protector!

Notes:  இலக்கணம்புரை – உவம உருபு, a comparison word.

Meanings:  அழல் புரை குழை – flame-like sprouts, கொழு நிழல் தரும் – gives thick shade, பல சினை – many branches, ஆலமும் – banyan,  கடம்பும் – and kadampam trees, Cadampa oak, நல் யாற்று நடுவும் – river islets, in the middle of fine rivers, கால் வழக்கு அறு நிலை – where there is no wind movement, குன்றமும் – in mountains, பிறவும் – and in others, அவ்வவை மேவிய – are in such desirable places (மேவிய – பொருந்திய), வேறு வேறு பெயரோய் – you are there with various different names, எவ் வயினோயும் நீயே – you are one who is everywhere, நின் ஆர்வலர் தொழுத கை அமைதியின் அமர்ந்தோயும் நீயே – you grant the desires of your devotees who worship you with their hands, அவரவர் ஏவலாளனும் நீயே – you are their servant, அவரவர் செய் பொருட்கு அரணமும் நீயே – you are protector of their wealth

5.   Murukan

 Poet:  Kaduvan Ilaveyinanār, Composer:  Kannanākanār, Melody: Pālai Yāzh

பாய் இரும் பனிக் கடல் பார் துகள் படப் புக்கு,
சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து, அமர் உழக்கி,
தீ அழல் துவைப்பத் திரிய விட்டெறிந்து,
நோயுடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து,
வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய 5

கொன்று உணல் அஞ்சாக் கொடு வினைக் கொல் தகை
மாய அவுணர் மருங்கு அறத் தபுத்த வேல்,
நாவலந் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை,
குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து
மலை ஆற்றுப்படுத்த மூ இரு கயந்தலை! 10

O Lord, riding your lofty elephant Pinimukam, you

charged into the vast, cold ocean causing rocks to

break into dust, as flames from fires created loud

sounds, and fought a battle.  You swirled your

weapon and killed evil Sooran who had taken the form

of a moving mango tree.

With your spear you killed the tricky Asurars without

sparing any of them, demons, known as ‘sons of victory’,

famed for killing and eating others fearlessly.  O Lord with

six delicate heads!  You broke into the mountain with

a heron’s name, north of wooded Nāvalan, and made 

a path in it.

Notes:  இலக்கணம்: சேய் உயர் – ஒருபொருட் பன்மொழி. கயந்தலை (10) – அன்மொழித்தொகை.

Meanings:  பாய் இரும் பனிக் கடல் – spread huge cold ocean, பார் துகள் படப் புக்கு – entered causing the  rocks to break to dust, சேய் உயர் – very tall, பிணிமுகம் ஊர்ந்து – seated on Pinimukam, the elephant, அமர் உழக்கி – fought battle, தீ அழல் துவைப்ப – as flames from fires sounded loudly, திரிய விட்டெறிந்து – threw swirling (weapons), நோயுடை – disease of hurting others, நுடங்கு – moving, சூர் மா முதல் தடிந்து – killed Sooran who appeared as a mango tree chopping up the trunk, வென்றியின் – because of victory, மக்களுள் – among them (Asurars) they had punniya chanam and pava chanam, but were known only by punniya chanam – sons of victory, ஒருமையொடு பெயரிய – with the nature of being famous, கொன்று உணல் அஞ்சா – not afraid of killing and eating others, கொடு வினைக் கொல் தகை – capable of evil and killing acts, மாய அவுணர் – tricky Asurars, மருங்கு அற – without sparing anybody in their families, தபுத்த – ruined, வேல் – spear, நாவலந் தண் பொழில் –  cool fine Nāvalan island, வட பொழில் – north side, ஆயிடை– in between, குருகொடு பெயர் பெற்ற – with a heron’s name, மால் வரை உடைத்து – broke the tall mountain, மலை ஆற்றுப்படுத்த – created a path in the mountain, மூ இரு கயந்தலை – O Lord with six delicate heads

வேலனது வெறிப்பாட்டு 

மூ இரு கயந்தலை, முந்நான்கு முழவுத் தோள்,
ஞாயிற்று ஏர் நிறத்தகை! நளினத்துப் பிறவியை!
காஅய் கடவுட் சேஎய் செவ்வேள்
சால்வ தலைவ எனப் பேஎ விழவினுள்,
வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே;    15

அவை வாயும் அல்ல, பொய்யும் அல்ல,
நீயே வரம்பிற்று இவ் உலகம் ஆதலின்,
சிறப்போய் சிறப்பு இன்றிப் பெயர்குவை;
சிறப்பினுள் உயர்வு ஆகலும்,
பிறப்பினுள் இழிபு ஆகலும், 20

ஏனோர் நின் வலத்தினதே;

Vēlan and Veriyāttam Songs

“O Lord who is the son of the great Sivan who

ruins!  O Lord of the color of the rising sun! 

O Lord with six delicate heads and twelve arms like

drums, born in a lotus blossom!  O wise lord of red

hue!,” the vēlan praises you in the fear-causing

veriyāttam festivals in this manner.  They are not

truths or untruths.  This world has you as its limits! 

So, O greatness, when you are confined to a specific

state, you transcend such eminence!

Attaining higher births from greatness and lower

lower births from evil acts are because of your

commands!

Notes:  இலக்கணம்: காஅய் – இசைநிறை அளபெடை.  சேஎய் – இன்னிசை அளபெடை. பேஎ – சொல்லிசை அளபெடை.

Meanings:  மூ இரு கயந்தலை – six tender heads, முந்நான்கு முழவுத் தோள் – twelve drum-like arms/shoulders, ஞாயிற்று ஏர் – like the rising sun, நிறத் தகை – of that color, நளினத்துப் பிறவியை – O lord who was born in a lotus, காஅய் கடவுள் – O god who ruins – Sivan, சேஎய் – son, Murukan, செவ்வேள் – O lord who is red, சால்வ – O lord with wisdom, தலைவ – O lord with leadership, எனப் பேஎ விழவினுள் வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே – the vēlan sings about you in this manner in the fear-causing veriyāttam festivals, அவை வாயும் அல்ல – they are not truths, பொய்யும் அல்ல – they are not lies, நீயே வரம்பிற்று இவ் உலகம் – this world has you as its bounds, ஆதலின் – so,  சிறப்போய் – O great one, சிறப்பு இன்றி – without greatness, பெயர்குவை –  you will move away, சிறப்பினுள் – with greatness, உயர்வு ஆகலும் – and attaining higher levels, பிறப்பினுள் – in births, இழிபு ஆகலும் – and attaining lower levels, ஏனோர் – others, all lives, நின் வலத்தினதே – due to your commands

முருகப் பிரானின் பிறப்பு

ஆதி அந்தணன் அறிந்து பரி கொளுவ,
வேத மா பூண் வையத் தேர் ஊர்ந்து,
நாகம் நாணா, மலை வில்லாக,
மூவகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய, 25

மாதிரம் அழல எய்து அமரர் வேள்விப்
பாகம் உண்ட பைங் கட் பார்ப்பான்
உமையொடு புணர்ந்து, காம வதுவையுள்,
அமையாப் புணர்ச்சி அமைய, நெற்றி
இமையா நாட்டத்து ஓரு வரங் கொண்டு, 30

விலங்கு என, விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன்
விரி கதிர் மணிப் பூணவற்குத் தான் ஈத்தது
அரிது என மாற்றான், வாய்மையன் ஆதலின்,
எரி கனன்று ஆனாக் குடாரி கொண்டவன் உருவு
திரித்திட்டோன், இவ் உலகு ஏழும் மருள;    35

கருப் பெற்றுக் கொண்டோர், கழிந்த சேய் யாக்கை
நொசிப்பின்,  ஏழுறு முனிவர் நனி உணர்ந்து
வசித்ததைக் கண்டம் ஆக மாதவர்
மனைவியர் நிறைவயின் வசி தடி சமைப்பின்,
சாலார் தானே தரிக்க என, அவர் அவி 40

உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அவ் அவித்
தடவு நிமிர் முத்தீப் பேணிய மன் எச்சில்,
வடவயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு மகளிருள்
கடவுள் ஒரு மீன் சாலினி ஒழிய,
அறுவர் மற்றையோரும் அந் நிலை அயின்றனர்.    45

மறு அறு கற்பின் மாதவர் மனைவியர்
நிறைவயின் வழாஅது நிற் சூலினரே;
நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீலப் பைஞ்சுனைப்
பயந்தோர் என்ப, பதுமத்துப் பாயல்
பெரும் பெயர் முருக! நிற் பயந்த ஞான்றே, 50

அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர் செல்வன்,
எரி உமிழ் வச்சிரங் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்தென,
அறு வேறு துணியும் அறுவர் ஆகி
ஒருவனை, வாழி ஓங்கு விறல் சேஎய்!

Lord Murukan’s Birth 

The ancient god Brahman rode on the

earth as a chariot and the Vēdās hitched to it

as horses, knowing well the riding method.

The Brahmin Sivan with green eyes, made a

bow-string out of Vāsuki the snake, and made a

bow out of the Himalayas.   He used his fierce

flame arrow and destroyed a difficult fort with

three walls built with gold, silver and iron, that

belonged to the demons who harassed the world,

scorching in all directions.

The grateful Celestials gave an offering to Sivan who

consumed it and his wrath subsided.

Lord Sivan united with bliss with his consort Umai,

and they made endless love.  Indiran, adorned

with gems that radiate rays, lord of the Celestials

and lord of rituals, prayed and got a boon from

Lord Sivan with an unblinking eye on his forehead,

that the divine embryo should be destroyed.

Sivan true to his word, with his fierce battle axe,

mutilated the embryo in Umai’s womb, while the

seven worlds watched in shock!

The embryo was hacked to pieces.  The seven sages,

who understood this to be the future commander of

the Celestials, received them.  Thinking that their

virtuous wives would not agree to carry them in their

wombs to fullness, they threw them into the sacrificial

fire pit.  The triple-fire fostered them and left them

purified.  Among the seven women flourishing in

the north, barring virtuous Arundathi, the other six,

wives of great sages, without losing their virtue,

carried in their wombs the embryo.  In the lofty

Himalayas, in a spring with blue waterlilies, you were

born in the center of a lotus, O Lord!

On the day you were born, Indiran, Lord of the Thēvars,

chopped you with flame-emitting weapons.  Your six

forms became one form!  Long live Great Murukan! 

Notes:   சமைப்பின் (39) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தன் வயிற்றில் வைத்துக் குழவியாக வளரச்செய்தல்.  முத்தீ (42) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஆகவநீயம், காருகபத்தியம், தக்கணாக்கினி என்பன.  புறநானூறு பாடல் 2 ஒளவை துரைசாமி உரை – ஆகவனீயம், காருகபத்தியம், தென்றிசையங்கி.  இலக்கணம்:  சேஎய் – இன்னிசை அளபெடை.  ஒருவனை – ஐ பகுதிப் பொருளது, ஒருவன் ஆயினை எனக் கொள்க.  நொசிப்பின் (37) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – எதிர்கால நிகழ்ச்சிகளை உணர்ந்துகொள்ளும் அறிவு, ம. வே. பசுபதி உரை – மனத்தினை ஒன்றாக்கி நுண்ணியதாகக் காண்டலாதாலிற் சமாதி நொசிப்பு எனப்பட்டது.  நொசிவு – நொசிவும் நுழைவும் நுணங்கும் நுண்மை (தொல்காப்பியம் உரியியல் 78).  வடமீன், சிறுமீன், சாலினி – அருந்ததி, the star Alcor, புறநானூறு 122 – வடமீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி அரிவை, ஐங்குறுநூறு 442 – அருந்ததி அனைய கற்பின், கலித்தொகை 2 – வடமீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள், பெரும்பாணாற்றுப்படை 303 – சிறுமீன் புரையும் கற்பின் நறுநுதல், பரிபாடல் 5 – கடவுள் ஒரு மீன் சாலினி.  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).  நீலப் பைஞ்சுனை (48) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் பரிபாடல் உரை – நீலப் பூக்களை உடைய பசிய சரவணம் என்ற சுனை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் திருமுருகாற்றுப்படை உரை – தருப்பை வளர்ந்த பசிய சுனையிடத்தே.

Meanings:  ஆதி அந்தணன் – the ancient god Brahman, அறிந்து பரி கொளுவ – rides the chariot (earth) knowing how to ride, வேத மா – the Vēdās as horses, பூண் – hitched, வையத் தேர் ஊர்ந்து – riding the earth as a chariot, நாகம் நாணா – the snake Vasuki as a rope, மலை வில்லாக – the Himalayan mountain as a bow, மூவகை ஆர் எயில் – difficult fort with three (metals – gold, silver and iron), ஓர் அழல் அம்பின் – with a fierce flame arrow, முளிய மாதிரம் அழல – scorched all the directions with the flames, எய்து – shot, அமரர் வேள்விப் பாகம் உண்ட – ate the ritual offerings given by the Thēvars, பைங் கட் பார்ப்பான் – the Brahmin with green eyes, Sivan, உமையொடு – with Umai, புணர்ந்து – united, காம வதுவையுள்– wedding with love, அமையாப் புணர்ச்சி அமைய – unending love occurred, நெற்றி இமையா நாட்டத்து ஓரு வரம் கொண்டு – Indiran got a boon from Sivan with eyes on his forehead that don’t blink, விலங்கு என – discard it (the embryo), விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன் – lord of the celestials/Thēvars and lord of rituals – Indiran, விரி கதிர் மணிப் பூணவற்கு – one wearing gems with radiant rays – Indiran,  தான் ஈத்தது – the boon that he gave, அரிது என மாற்றான்– he does not change it since it is difficult, வாய்மையன் ஆதலின்– since he was a truthful one, எரி கனன்று – burning with flaming rage, ஆனாக் குடாரி கொண்டவன் – one with an unceasing axe, உருவு திரித்திட்டோன் – shattered the form and gave, இவ் உலகு ஏழும் மருள– seven worlds stood aghast, கருப் பெற்றுக் கொண்டோர் – those who received the embryo – sages, கழிந்த – what came out, சேய் யாக்கை – baby’s body, நொசிப்பின் – with a fine mind, a mind that is able to discern the future, with one mind, ஏழ் உறு முனிவர் – seven sages (உறு – பொருந்திய, ஏழுறு – ஏழ் எண்ணும் எண் அளவு பொருந்திய), நனி உணர்ந்து – understood it very well, வசித்ததை – the chopping, கண்டம் ஆக – as pieces, மாதவர் – great sages, மனைவியர் – their wives, நிறைவயின் வசி தடி சமைப்பின் – to carry and mature the pieces in their wombs, சாலார் – they would not be agreeable, தானே தரிக்க – let it bear, என அவர் அவி உடன் பெய்தோரே – and so they threw them away into the fire pit, அழல் வேட்டுஅவ் அவித் தடவு நிமிர் முத்தீப் பேணிய மன் – they were was nurtured by the three tall fires in the sacrificial pit, எச்சில் – what was left over, வட வயின் – in the north,  விளங்கு – flourishing, bright, ஆல் உறை எழு மகளிருள் – among the seven women who live in the sky (ஆல் – ஆரல் என்பது ஆல் என இடைக்குறைந்து நின்றது), கடவுள் ஒரு மீன் சாலினி ஒழிய – other than the divine star Arundathi, அறுவர் மற்றையோரும் – the other six, அந் நிலைஅயின்றனர் – they took/ate them, மறு அறு கற்பின் மாதவர் மனைவியர்– six virtuous wives of great sages, நிறைவயின் வழாஅது – without failing in their virtue (வழாஅது – இசைநிறை அளபெடை), நிற் சூலினரே – they got pregnant with you, நிவந்து ஓங்கு இமயத்து – in the tall lofty Himalayas, நீலப் பைஞ்சுனைப் பயந்தோர் என்ப – they say that they gave birth to you in a pond with blue waterlilies, பதுமத்து – in a lotus, பாயல் – bed, பெரும் பெயர் முருக – O greatly famous Lord Murukan, நிற் பயந்த ஞான்றே – on the day  you were born, அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர் செல்வன்– Indiran who is the son of the great Thēvars, எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு – with weapons that emit flames, இகந்து வந்து எறிந்தென – threw it with enmity and chopped, அறு வேறு துணியும் அறுவர் ஆகி ஒருவனை – what had become six pieces became one (ஒருவனை – ‘ஐ’ பகுதிப்பொருளது.  ஒருவன் ஆயினை என்பது அதன் பொருள்), வாழி ஓங்கு விறல் சேஎய் – long live the greatly victorious Murukan

தேவர் சேனைக்குத் தலைவனாதல்

ஆரா உடம்பின் நீ அமர்ந்து விளையாடிய 55

போரால் வறுங்கைக்குப் புரந்தரன் உடைய,
அல்லல் இல் அனலன் தன் மெய்யின் பிரித்து,
செல்வ வாரணம் கொடுத்தோன்; வானத்து
வளங் கெழு செல்வன் தன் மெய்யின் பிரித்துத்
திகழ் பொறிப் பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன்;    60

திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து,
இருங் கண் வெள் யாட்டு எழில் மறி கொடுத்தோன்;
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த
மறியும் மஞ்ஞையும் வாரணச் சேவலும்,
பொறி வரிச் சாபமும், மரனும், வாளும், 65

செறி இலை ஈட்டியும் குடாரியும் கணிச்சியும்
தெறு கதிர்க் கனலியும், மாலையும், மணியும்,
வேறு வேறு உருவின் இவ் ஆறு இரு கைக் கொண்டு,
மறு இல் துறக்கத்து அமரர் செல்வன் தன்
பொறி வரிக் கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய்.   70

Lord of the Celestial Army

With a child’s body, not mature, you fought a battle

playfully, with your empty hands and Indiran

ran away showing his back!

The fire god who had no distress gave you part of his

body in the form of a cock!

Indiran, the wealthy celestial god, gave you a

peacock with a pretty, spotted plume.

Yaman with righteousness gave you a beautiful, young

goat with dark eyes.

The celestials gave you these and other gifts of various

shapes – a tight bow with spots, a wooden club, a sword,

a long spear with thick leaves, axes, a battle axe with

hot rays, a garland, gems – all these you sport in your

twelve hands.

O Lord!  You have gone past the fame of Indiran, lord

of the Celestials in the faultless heaven, even when you

were a child lying on the lotus center with lines and spots.

Notes:  இலக்கணம்:  ஆஅங்கு – இசை நிறை அளபெடை.  மரன் – மரம் என்பதன் போலி. 

Meanings:  ஆரா உடம்பின் – with an immature body, being a child, நீ அமர்ந்து விளையாடிய போரால் – due to the battle in which you fought playfully, வறுங்கைக்கு – to your empty hands, புரந்தரன் உடைய– Indiran who ran away, அல்லல் இல் அனலன் – fire god without misery, தன் மெய்யின் பிரித்து– splitting a part of his body, செல்வ வாரணம் கொடுத்தோன் –  he gave you a healthy rooster (for your flag), வானத்து வளம் கெழு செல்வன் – the wealthy god in the heavens – Indiran, தன் மெய்யின் பிரித்து – splitting a part of his body, திகழ் பொறிப் பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன் – he gave you a peacock with bright spotted plumes, திருந்து கோல் ஞமன் – Yaman with a perfect rod/righteous, தன் மெய்யின் பிரிவித்து –  splitting a part of his body, இருங் கண் வெள் யாட்டு எழில் மறி கொடுத்தோன்– he gave a beautiful young goat with black/large eyes, ஆஅங்கு – there, அவரும் பிறரும் – him and others, அமர்ந்து படை அளித்த – gave peacefully the weapons, மறியும் மஞ்ஞையும் வாரணச் சேவலும் – goat and peacock and rooster, பொறி வரிச் சாபமும் – tight bow with spots, மரனும் வாளும் – wooden club and sword, செறி இலை ஈட்டியும் – spear with thick leaves, குடாரியும் கணிச்சியும் – axe and battle axe, தெறு கதிர்க் கனலியும் – battle axe with hot rays, மாலையும் மணியும் – garlands and gems, வேறு வேறு உருவின் – in many different forms, இவ் ஆறு இரு கைக் கொண்டு – with these twelve hands, மறு இல் – faultless, துறக்கத்து – heaven’s, அமரர் செல்வன்– lord of the Thēvars, தன் பொறி வரிக் கொட்டையொடு – from the center of a beautiful flower with speckles and lines, புகழ் வரம்பு இகந்தோய் – you went past the limits

முருகன் திருவடி

நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை,
மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை,
செறு தீ நெஞ்சத்துச் சினம் நீடினோரும்,
சேரா அறத்துச் சீர் இலோரும்,
அழி தவப் படிவத்து அயரியோரும், 75

மறு பிறப்பு இல் எனும் மடவோரும், சேரார்
நின் நிழல்.

Murukan’s Feet   

Only those who accepted you, those with

kindness, righteousness and fine character

can attain your feet.   Those with enmity and

great rage in their hearts, those with no justice

and goodness, those who have changed,

forgetting their penances, and the ignorant who

have no belief in rebirth cannot attain you.

Meanings:  நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் – those who accepted your traits, அறம் கொண்டோர் – those who are just, அல்லதை – other than them, மன் குணம் உடையோர் – those who have stable fine character, மாதவர் – those who do great penances,  வணங்கியோர் – those who pray, அல்லதை – other than them, செறு தீ நெஞ்சத்துச் சினம் நீடினோரும் – and those with enmity in their hearts and great rage, சேரா அறத்துச் சீர் இலோரும் – and people with no justice and goodness, அழி தவ – ruined penances, படிவத்து அயரியோரும் – and men who have forgotten their penances, மறு பிறப்பு இல் எனும் மடவோரும் – and the stupid ones who say that there is no rebirth, சேரார் – those who do not attain, நின் நிழல் – your shade

முருகப் பெருமானிடம் வேண்டுதல் 

அன்னோர் அல்லது இன்னோர்
சேர்வார் ஆதலின், யாஅம் இரப்பவை
பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல; நின்பால்
அருளும், அன்பும், அறனும், மூன்றும்
உருள் இணர்க் கடம்பின் ஒலி தாரோயே! 81

Plea to Murukan

Only others can attain you.

O Lord decked with a huge garland with clusters

of kadampam flowers that resemble wheels!  What

we implore of you is not wealth, gold or pleasure!

We seek only grace, love and righteousness!

Notes:  இலக்கணம்:  யாஅம் – இசைநிறை அளபெடை.

Meanings:  அன்னோர் அல்லது – other than those, இன்னோர் – those with this nature, சேர்வார் – they will reach you, ஆதலின் – so, யாஅம் இரப்பவை – what we seek, பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல – not wealth and gold and pleasure, நின்பால் – from you, அருளும் அன்பும் அறனும் மூன்றும் – the three – grace, love and righteousness, உருள் இணர்க் கடம்பின் ஒலி தாரோயே – Lord with a flourishing garland with clusters of kadampam flowers that are like wheels, Anthocephalus cadamba, Kadampa Oak

6.   Vaiyai

Poet:  Āsiriyar Nallanthuvanār, Composer:  Maruthuvan Nallachuthanār, Melody:  Pālai Yāzh

வையை நீர் விழாவில் காதற்பரத்தை, ‘இற்பரத்தையுடன் நீராடினான் தலைமகன், புலந்தாளைப் புலவி நீக்கிப் புணர்ந்தான்’ எனக் கேட்ட தலைவி, வாயிலாக வந்த விறலிக்கு அவ்வைகை நீர் விழவணியும் ஆங்குப்பட்ட செய்தியும் கூறி, வாயில் மறுத்தது.

வைகையில் பெரு வெள்ளம் 
நிறைகடல் முகந்து உராய், நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம்
பொறை தவிர்பு அசைவிடப் பொழிந்தன்று வானம்;
நிலம் மறைவது போல் மலிர் புனல் தலைத் தலைஇ,
மலைய இனம் கலங்க மலைய மயில் அகவ
மலை மாசு கழியக் கதழும் அருவி இழியும் 5

மலி நீர் அதர் பல கெழுவு தாழ் வரை,
மாசு இல் பனுவற் புலவர் புகழ் புல
நாவின் புனைந்த நன் கவிதை மாறாமை,
மேவிப் பரந்து விரைந்து வினை நந்தத்
தாயிற்றே தண் அம் புனல்.   10

Vaiyai with Flood Waters

Drinking from the full ocean, clouds

filled to the brim have spread in the skies.

They pour heavy rains, ridding themselves

of their burdens.

Rapid waterfalls come down the mountains

to rid them of dirt, flooding the land that

appears to have disappeared.  The

animals on the mountains are confused

as the peacocks screech, pure waterfalls

rush down the mountains, and on the many

paths on the slopes.

Proving the fine poetry of faultless, learned

poets to be true, these cool, beautiful flood

waters spread and rush abundantly, bringing

prosperity to the land.

Notes:  பனுவற் புலவர் (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நூற்கேள்வியினையுடைய புலவர்கள்,  பனுவற் புலவர் (அகநானூறு 345) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – செய்யுள் பாடும் புலவன்.  இலக்கணம்:  நிறைகடல் – வினைத்தொகை.  வானம் – ஆகுபெயர், முகிலுக்கு.  பொழிந்தன்று – பொழிந்தது, பன்மை ஒருமை மயக்கம்.  தலைஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  தாயிற்றே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.

Meanings:    நிறைகடல் முகந்து – absorbing from the full ocean, took from the full ocean, உராய் – spreading, நிறைந்து  நீர் துளும்பும் – full and overflowing with abundant water, தம் பொறை தவிர்பு அசைவிட – as though to avoid their burden/weight, பொழிந்தன்று வானம் – the clouds poured as rain, நிலம் மறைவது போல் மலிர் புனல் தலைத் தலைஇ – water flowed abundantly appearing as though the land vanished, மலைய இனம் கலங்க – causing the animals on the mountains are confused, மலைய மயில் அகவ – peacocks on the mountains screech, மலை – mountain, மாசு கழிய – to rid of dirt, கதழும் அருவி இழியும் – rapid waterfalls flow down, மலி நீர் – abundant water, அதர் பல – many paths, கெழுவு – having, with (பொருந்திய), தாழ் வரை– lower part of the mountain/lower slopes, மாசு இல் – faultless, பனுவற் புலவர் – poets who have learned from books, poets who have created verses, புகழ் புல நாவின் புனைந்த நன் கவிதை மாறாமை – for the fine poetry that they created with their famed tongues not to change, மேவிப் பரந்து – went and spread, விரைந்து – rapidly, வினை நந்த – for business to flourish (agriculture business), தாயிற்றே – it leaps, it flows rapidly, தண் அம் புனல் – cool beautiful floods

புதுப் புனலாட முற்படும் மகளிரது செயல்

புகை, பூ, அவி, ஆராதனை, அழல், பல ஏந்தி, 11
நகை அமர் காதலரை நாளணிக் கூட்டும்
வகை சாலும் வையை வரவு. 13

Women Getting Ready to Bathe in the Water

Urging their smiling, desirable lovers to dress in

Festive clothing befitting the day, women carry

fragrant woods and incense, flowers, offerings and

fire, when the flood waters come to Vaiyai River.

Notes:  இலக்கணம்:  புகை – ஆகுபெயர், அகில், சந்தனம் முதலியவற்றிற்கு.

Meanings:  புகை – fragrant material like sandal and akil woods and incense, பூ – flowers, அவி ஆராதனை – offerings for Vaiyai river, அழல் – fire/flames, பல ஏந்தி– carrying many, நகை அமர் காதலரை – their smiling desirable lovers, நாள் அணிக் கூட்டும் – they cause them to wear festival day clothes, வகை சாலும் – in a great manner, in a fitting manner, வையை வரவு – when the floods come to Vaiyai

வையையின் கரை உடைதல்

தொடி தோள் செறிப்பத், தோள் வளை இயங்கக்,
கொடி சேரா திருக் கோவை காழ் கொளத், 15

தொகு கதிர் முத்துத் தொடை கலிழ்பு மழுக,
உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம்பஞ்சியும்,
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட,
இலையும் மயிரும் ஈர்ஞ் சாந்து நிழத்த,
முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க, 20

விருப்பு ஒன்றுபட்டவர் உளம் நிறை உடைத்தென,
“வரைச்சிறை உடைத்ததை வையை; வையைத்
திரைச்சிறை உடைத்தன்று கரைச்சிறை; அறைக” எனும்
உரைச்சிறைப் பறை எழ ஊர் ஒலித்தன்று.

Vaiyai Breaking its Banks

Bangles are tight on their arms, bangles are

loose on their wrists, thoyyil vine designs are

smudged, waist ornaments are broken revealing

their threads, pearls that emitted rays have become

dull mixed with sandal paste, nails and cheeks

are smeared with red coloring, fragrant pastes on

their breasts flow like abundant mud, garlands of

leaves and hair rub on sandal paste, men and women

embrace, the jewels on chests and breasts are

tangled, and Vaiyai’s dams are broken,

like the bounds of modesty of those united that

have broken by overflowing passion.

To announce to everyone of Vaiyai’s flowing waves

that broke its banks, parai drums are beaten, and

the people in town raise uproars.

Notes:  உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம்பஞ்சியும் (17) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஈண்டும் அழிய என்னும் ஒரு சொல் வருவித்து முடிக்க.  வரைச்சிறை (21) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அணைகள், திரைச்சிறை (23) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சிறகுகளாகிய அலைகள்.  கரைச்சிறை (23) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கரையாகிய காவல்.  உரைச்சிறை (24) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சொல்லாகிய காவல்.  இலக்கணம்:  கலிழ்பு – கலுழ்பு என்பதன் திரிபு.  சேரா – சேர்ந்து, செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  இலை – ஆகுபெயர் தளிரால் செய்த மாலைக்கு.  ஊர் – ஆகுபெயர் ஊர் மக்களுக்கு, உடைத்ததை – உடைத்தது, ஐகாரம் பகுதிப்பொருள் விகுதி.  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:  தொடி தோள் செறிப்ப – bangles are tight on their arms, தோள் வளை இயங்க – bangles on the wrist are loose, கொடி சேரா – thoyyil designs with vines are mixed up, thoyyil designs with vines are smudged, திருக் கோவை காழ் கொள – waist ornaments are broken revealing the threads, தொகு கதிர் முத்துத் தொடை கலிழ்பு மழுக – the pearl strands which emitted rays together have been mixed up with sandal paste and become dull (கலிழ்பு – கவிழ்ந்து, கலங்கி), உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம்பஞ்சியும் – nails and cheeks get smeared with red coloring that is messed up (University of Madras Lexicon – Paste prepared from red cotton, used to dye women’s feet), நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட – pastes on the breasts flow like abundant mud, இலையும் மயிரும் – leaf garlands and hair, ஈர்ஞ் சாந்து – wet sandal paste, நிழத்த – getting erased, முலையும் மார்பும் முயங்கு – embracing with breasts of women touching the chests of men, அணி மயங்க – jewels getting tangled, விருப்பு ஒன்றுபட்டவர் உளம் நிறை உடைத்தென – like the fullness/modesty in the minds of those united was broken (உளம் – உள்ளம் என்பதன் இடைக்குறை), வரைச்சிறை உடைத்ததை வையை – Vaiyai broke its dams, வையைத் திரைச்சிறை உடைத்தன்று கரைச்சிறை – Vaiyai’s wave-like flowing waves broke its banks, அறைக எனும் உரைச்சிறைப் பறை எழ ஊர் ஒலித்தன்று – parai drums are beaten by the guards to warn people to protect themselves against the breaking banks and the people in town raise uproars

மைந்தரும் மகளிரும் நீராடச் செல்லல் 

அன்று, போர் அணியின் புகர் முகம் சிறந்தென, 25

நீரணி அணியின் நிரை நிரை பிடி செல;
ஏரணி அணியின் இளையரும் இனியரும்,
ஈரணி அணியின் இகல் மிக நவின்று,
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்க்கண்
துணி புனல் ஆக துறை வேண்டும் மைந்தின், 30

அணி அணி ஆகிய தாரர் கருவியர்,
அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர்,
கைம்மான் எருத்தர், கலி மட மாவினர்,
நெய்ம் மாண் சிவிறியர், நீர் மணக் கோட்டினர்,
வெண்கிடை மிதவையர், நன் கிடைத் தேரினர், 35

சாரிகை மறுத்துத் தண்டா உண்டிகை
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர் ஊர்பு இடம் திரீஇச்,

Young Men and Women Going to Bathe

On that day, like the male elephants with

spotted faces that are ready for battle, rows 

of female elephants are waiting for water games. 

Young men and their beloved women, dressed in

lovely garbs, declare that the water fight has begun.

The teams with weapons appear like the foot

soldiers of an army. 

Loving the battle games, they frolic in their wet

clothing in the splendid, cool waters, and the river

with flowing clear waters has become their battlefield.

Those on the front lines enter the river that crashes

against its shores, in their desired ports and cast off

their finery.  Some sit on the napes of elephants, some

on proud, horses with delicate walk, some squirt oils

with pipes with nozzles, some spurt fragrant water from

horns, and some have floats made of pith.

There are people everywhere.  Not avoiding the

crowds, those on chariots decorated with fine pith and

those riding elephants and horses go on the same path. 

The place is crowded. 

Notes:  ஈர் அணி (28) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நீராடற்கேற்ற அணி என்றவாறு, ச. வே. சுப்பிரமணியன் உரை – நீராடுவதற்குரிய உடைகள்.  இலக்கணம்:  ஈரணி – ஈர அணி, அகரம் கெட்டு ஈரணி என நின்றது.  திரீஇ – திரிய என்பது திரீஇ எனத் திரிந்து நின்றது, சொல்லிசை அளபெடை, புகர் முகம் – அன்மொழித்தொகை.  யானை தும்பிக்கையுடையது என்பதைகைகுறிக்கின்றது:  கைம்மா – கலித்தொகை 23-1, கைம்மாவை – பரிபாடல் 11-52, கைமான் – புறநானூற்று 96-8, கைம்மான் – புறநானூறு 320-3, பரிபாடல் 6-33,  கைமதமா – பரிபாடல் 10-49.

Meanings:  அன்று – on that day, போர் அணியின் – in the battle teams, புகர் முகம் – elephants with spotted faces, சிறந்தென – like they were splendid (for battle), நீர் அணி அணியின் நிரை நிரை பிடி செல – rows of female elephant teams are in waiting for water games (செல – இடைக்குறை), ஏர் அணி அணியின் இளையரும் இனியரும் – young men wearing beautiful clothing and their beloved young women, ஈர் அணி அணியின் – wearing clothes suitable for bathing, இகல் மிக நவின்று – loving the battle (games), தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு – playing splendidly in the cool waters, போர்க்கண் துணி புனல் ஆக – the clear flowing waters as their battlefield, துறை வேண்டும்– with the desire to choose ports, மைந்தின் – with strength, அணி – teams, அணி ஆகிய தாரர் – those in teams that are like foot soldiers, கருவியர் – those with weapons, அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர் – they remove them to enter the flowing waters that attack the shores (செல – இடைக்குறை), கைம்மான் எருத்தர்– those on the necks of elephants, கலி மட மாவினர் – those riding proud elegant horses, நெய்ம் மாண் சிவிறியர் – those with squirting pipes filled with oil, நீர் மணக் கோட்டினர் – those with horns with fragrant water, வெண்கிடை மிதவையர்– those floating using piths, sola pith plant, netti plant, Aeschynomene aspera, நன்கிடைத் தேரினர்– those with chariots decorated with fine pith, சாரிகை மறுத்து – not going their own way, தண்டா உண்டிகை – not avoiding the crowd (those riding horses and elephants), ஓர் இயவு உறுத்தர – everybody going on the same path crushing, ஊர் ஊர்பு – riding and riding, இடம் – space, திரீஇ – moving around

ஆற்றினது நீரோட்டம் 

சேரி இளையர் செல அரு நிலையர்
வலியர் அல்லோர் துறை துறை அயர,
மெலியர் அல்லோர் விருந்து புனல் அயர, 40

சாறும் சேறும் நெய்யும் மலரும்
நாறுபு நிகழும், யாறு வரலாறு.

The Flowing River 

Young people from town cannot proceed

further, those without strength play on all the

shores, and those who are strong advance into

the new waters and play.

The river is fragrant with flowers,

aromatic liquids, pastes and oils.  This is how the

Vaiyai river flows.

Meanings:  சேரி இளையர் செல – for the young from town’s communities/neighborhoods to go (செல – இடைக்குறை), அரு நிலையர்– difficult for them, வலியர் அல்லோர் – those without strength, துறைதுறை அயர – play in all the shores, மெலியர் அல்லோர் விருந்து புனல் அயர – those who are strong enter the new waters and play, சாறும் சேறும் நெய்யும் மலரும் நாறுபு – there are fragrances of aromatic liquids and pastes (sandal and vermillion pastes) and oils and flowers, நிகழும் யாறு வரலாறு – this is how Vaiyai river comes

அந்தணர்கள் கொண்ட கலக்கம்

நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு, அழிந்து,
வேறுபடு புனல் என, விரை மண்ணுக் கலிழை
புலம் புரி அந்தணர் கலங்கினர் மருண்டு.   45

Fear of Brahmins

The Brahmins who desire the Vēdās are agitated

on seeing the river with fragrances, thinking

that it is ruined and impure, carrying aromatic

pastes and oils washed off the bodies of men and

women.

Meanings:  நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு – on seeing the river with fragrances, அழிந்து வேறுபடு புனல் என விரை மண்ணுக் கலிழை – that the river is ruined and impure with different aromatic things that men and women washed off their bodies, புலம் புரி அந்தணர் கலங்கினர் மருண்டு – Brahmins who desire the Vēdās are disturbed

பிறரும் சேறு கலந்த புனல் கண்டு நீங்குதல்

மாறு மென்மலரும், தாரும், கோதையும்,
வேரும், தூரும், காயும், கிழங்கும்,
பூரிய மாக்கள் உண்பது மண்டி
நார் அரி நறவம் உகுப்ப ‘நலன் அழிந்து
வேறாகின்று இவ் விரி புனல் வரவு’ என, 50

Others Who Think the River is Muddy

There are others who think that the waters

with faded, delicate flowers, garlands, roots,

root-like formations near the base of trees,

unripe fruits and tubers, food left-over by lowly

folks along with liquor that is filtered, has

ruined the beauty of the wide, flowing river.

Meanings:  மாறு – changed (colors), மென் மலரும் – delicate flowers, தாரும் கோதையும் – garlands and garlands (worn by men and women), வேரும் தூரும் காயும் கிழங்கும் – roots and root-like formations near the base of trees and unripe fruits/vegetables and tubers, பூரிய மாக்கள் – lowly people, உண்பது மண்டி– left over food, நார் அரி நறவம் உகுப்ப – poured liquor filtered with fiber (fiber – பன்னாடை, the cloth-like fibrous piece covering the base of coconut frond stems), நலன் அழிந்து வேறாகின்று – its beauty is spoiled and it becomes different, இவ் விரி புனல் வரவு என – the arrival of floods in the wide river

புனலது செலவு 
சேறு ஆடு புனலது செலவு 
வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட,
கரை அழி வால் அருவிக் கால் பாராட்ட,
‘இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல்
புரைவது பூந்தாரான் குன்று’ எனக் கூடார்க்கு 55

உரையோடு இழிந்து உராய், ஊரிடை ஓடிச்,
சலப்படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம்
புலப்படப் புன் அம் புலரியின் நிலப்படத்
தான் மலர்ந்தன்றே,
தமிழ் வையைத் தண்ணம் புனல்.   60

Flowing Vaiyai

Such is the nature of the river flowing with

slushy water.

White waterfalls flow down the mountains,

pure formless wind blows over the river,

which overflows, ruining its banks.  The river

arrives telling those living in the town that the

mountain of Murukan with a kadampam garland

is the perfect place to rest on the breasts of their

lovers.

The cool Thamizh Vaiyai river spreads on the

land at dawn, revealing the events of the lovers

who were ruled by Kaman with a flower arrow.

Notes:  சேறு (51) -பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை -சந்தனம் குங்குமம் அலத்தகம் முதலிய குழம்பு.  வா தாலாட்ட (52) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை  – வாலருவி பா தாலாட்ட என்றும் பாடம்.  இதனைக் கொண்டு அருவி இசையாகிய பாட்டுத் தாலாட்டா நிற்ப எனினுமாம்.  அருவி – உருவமற்றது.   இலக்கணம்:  அம் – சாரியை.

Meanings:  சேறு ஆடு புனலது செலவு – such is the nature of the river with moving slush, வரை அழி – going past the limits, ruining the banks, வால் அருவி – white/bright waterfalls, river flowing with white foam on the top, (வா?) தாலாட்ட- they create sounds, கரை அழி – ruining its banks, வால் அருவிக் கால் பாராட்ட – pure formless winds blow, இரவில் புணர்ந்தோர் – those who united at night, இடைமுலை அல்கல் – lying on their breasts (இடைமுலை – முலை இடை), புரைவது பூந்தாரான் குன்று என – that the mountain of one with flower garland (Murukan – kadampam garland) is a fitting place, கூடார்க்கு உரையோடு – telling those who did not go to Parankundram, இழிந்து உராய் ஊரிடை ஓடி – flowing and spreading through the streets of Madurai, சலப்படையான் – Kaman with a flower arrow, இரவில் தாக்கியது – attacked by Kāman at night, attacked by love at night, எல்லாம் புலப்பட – everything to be revealed, புன்அம் புலரியின் – in the beautiful early morning, நிலப்படத் தான் மலர்ந்தன்றே – it has spread on the earth, தமிழ் வையைத் தண்ணம் புனல் – cool river Thamizh Vaiyai

காதற்பரத்தையின் ஐயம்

“விளியா விருந்து விழுவார்க்குக் கொய்தோய்
தளிர்” “அறிந்தாய் தாம் இவை.”  62

Love-concubine’s doubt

She says to him, “You are going as an uninvited

guest to those who love you, with sprouts you plucked.”

He replies, “So you are aware of it?”

Note:  A man is at the river with his love concubine (காதற்பரத்தை).  She is suspicious of him.

Meanings:  விளியா விருந்து – uninvited new guest, விழுவார்க்குக் கொய்தோய் தளிர் – you plucked these sprouts for those who love you, அறிந்தாய் தாம் இவை – so you found out about it

“பணிபு ஒசி பண்ப! பண்டெல்லாம் நனி உருவத்து
என்னோ துவள் கண்டீ?
எய்தும் களவு இனி; நின் மார்பின் தார் வாடக் 65

கொய்ததும் வாயாளோ? கொய் தழை கை பற்றிச்
செய்ததும் வாயாளோ? செப்பு!”

She says, “You of humble words and broken love!

In the past you brought me fresh blossoms.  I am now   

aware of your secret love.  Did the woman who caused

the garland on your chest to be wilted, refuse the

garland made with plucked sprouts?  Tell me.”

Notes:  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).  கண்டீ (64) – முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று, வினைத் திரிசொல்.

Meanings:  பணிபு – humble words, ஒசி பண்ப – you who is of ruined love, பண்டெல்லாம் – in the past, நனி – abundantly, உருவத்து – to the shape, என்னோ – what is the reason for this, துவள் கண்டீ – look at the wilted ones now, எய்தும் களவு – secret love is known, இனி – now, நின் மார்பின் தார் வாடக் கொய்ததும் வாயாளோ – did she cause the garland on your chest to become plucked and wilted, கொய் தழை கை பற்றிச் செய்ததும் வாயாளோ – did she refuse the garland made with plucked sprouts, செப்பு – tell me

“புனை புணை ஏறத் தாழ்த்ததை தளிர், இவை
நீரின் துவண்ட சேஎய் குன்றம் காமர்
பெருக்கு அன்றோ வையை வரவு.” 70

He says, “They wilted because of the

raft delay and the buffeting waters on my

journey.  I swear in the name of the hill of

Murukan.  Look how beautiful the Vaiyai

river appears with its flood waters.”

Notes:  புனை புணை (68) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கட்டு மரம்.  இலக்கணம்:  தாழ்த்ததை – தாழ்த்தது, ஐ பகுதிப்பொருள் விகுதி.  சேஎய் – இன்னிசை அளபெடை.

Meanings:  புனை புணை ஏறத் தாழ்த்ததை தளிர் – they became wilted because of the delays in climbing and riding the hand-made raft, இவை நீரின் துவண்ட– they got wilted because of the water, சேஎய் குன்றம் – in the name of Murukan of Thirupparankundram, காமர் பெருக்கு அன்றோ வையை வரவு – see how beautiful Vaiyai appears with the flood water (அன்றோ – ஓகாரம் அசை)

“ஆம் ஆம் அது ஒக்கும்; காதல் அம் காமம்
ஒருக்க ஒரு தன்மை நிற்குமோ? ஒல்லைச்
சுருக்கமும் ஆக்கமும் சூள் உறல்! வையைப்
பெருக்கு அன்றோ பெற்றாய் பிழை.
அருகு பதியாக அம்பியில் தாழ்ப்பிக்கும், 75

குருகு இரை தேரக் கிடக்கும் பொழி காரில்,
இன் இளவேனில் இது அன்றோ வையை? நின்
வையை வயமாக வை.
செல் யாற்றுத் தீம் புனலில் செல் மரம் போல,
வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை;    80

என்னும் பனியாய் இரவெல்லாம் வைகினை;
வையை உடைந்த மடை அடைத்தக் கண்ணும்
பின்னும் மலிரும் பிசிர் போல, இன்னும்
அனற்றினை துன்பு அவிய நீ அடைந்தக் கண்ணும்,
பனித்துப் பனி வாரும் கண்ணவர் நெஞ்சம் 85

கனற்றுபு காத்தி வரவு!”

She says, “Yes, yes! What you say is fitting! 

Can beautiful love stay the same forever?

It shrinks and grows swiftly.  Do not swear

your love for me!  It is like the floods of

Vaiyai.  Even though the town is nearby, you

arriving by boat, are delayed in this sweet,

early summer with rain showers when Vaiyai

is in a reduced stage and egrets search for food

there.  This is the nature of Vaiyai.

Like driftwood floating on the flowing river,

your chest is a raft for women capable of seizing

you.  You stayed with them all night without shame.

Like the drops of water that still trickle after

the broken sluice has been fixed, their eyes will

drop tears since you came here, and they will long

for you with a sorrowful heart.  Do not come here!”

Notes:  இலக்கணம்:  செல்யாறு – வினைத்தொகை.

Meanings:  ஆம் ஆம் – yes yes, அது ஒக்கும் – what you say is fitting, காதல் அம் காமம் ஒருக்க ஒருதன்மை நிற்குமோ – will beautiful love always stay in the same manner, ஒல்லைச் சுருக்கமும் ஆக்கமும் – shrinking and growing swiftly, சூள் உறல் – do not swear, வையைப் பெருக்கு அன்றோ –it is like the floods of Vaiyai (அன்றோ – ஓகாரம் அசை), பெற்றாய் பிழை – you made a mistake, அருகு பதியாக – the town is nearby, அம்பியில் தாழ்ப்பிக்கும் –  delayed because of your boat, குருகு இரை தேரக் கிடக்கும் – it is in a reduced state that herons/egrets/storks search for food there (கிடக்கும் – சுருங்கிக் கிடைக்கும்), பொழி காரில் – when the clouds drop rain in this rainy season, இன் இளவேனில் – sweet early summer, இது அன்றோ வையை – this is the nature of Vaiyai (அன்றோ – ஓகாரம் அசை), நின் வையை வயமாக வை – think in your mind that it is like Vaiyai (வை – மனதில் வை), செல் யாற்றுத் தீம் புனலில் செல் மரம் போல – like wood that floats on the flowing waters, வவ்வு வல்லார் – those who are capable of seizing you, புணை ஆகிய மார்பினை – your chest that is a raft, என்னும் பனியாய் – yet you are without fear/shame, இரவெல்லாம் வைகினை – you were with them all night, வையை உடைந்த மடை – on the broken sluice of Vaiyai river, அடைத்தக் கண்ணும் பின்னும் – after it is blocked, மலிரும் பிசிர் போல – like the drops of water that still leak, இன்னும் – still, அனற்றினை துன்பு அவிய நீ அடைந்தக் கண்ணும் – even though you stayed with them removing their great sorrow (அனற்றினை, அனற்று இனை – வருத்துகின்ற துன்பம்), பனித்துப் பனி வாரும் கண்ணவர் நெஞ்சம் கனற்றுபு – they have tears falling from their eyes and their hearts are burning in sorrow, காத்தி வரவு – you avoid coming to me

“நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைந்தடத்து
நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து, என் மேல்
அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து, ஏற்று யான்
கொள்ளா அளவை எழும் தேற்றாள்; கோதையின் 90

உள் அழுத்தியாள் எவளோ? தோய்ந்தது யாது?” என

He says, “A woman was standing

on the shore when I was bathing in a fresh pond.

She sank into the waves, rose up and fell on me. 

Even before I embraced her, she who did not know

the situation rose up herself. 

Who is the woman in my heart like this garland?

Where did I play in the water with her?”

Meanings:  நல்லாள் கரை நிற்ப – a woman was standing on the shore, நான் குளித்த பைந்தடத்து – in a fresh pond that I was bathing, நில்லாள் – she did not stand, திரை மூழ்கி –  she sank into the waves, நீங்கி எழுந்து என் மேல் அல்லா விழுந்தாளை – the woman who moved and rose up and fell/fainted on me, எய்தி எழுந்து ஏற்று யான் கொள்ளா அளவை – even before I embraced her, எழும் தேற்றாள் – she who did not know rose up herself, கோதையின் – like a garland, உள் அழுத்தியாள் எவளோ – who is the woman in my heart, you are the one in my heart, தோய்ந்தது யாது என – which river did I play with her

“தேறித் தெரிய உணர் நீ! பிறிதும் ஓர்
யாறு உண்டோ இவ் வையை யாறு?”  93

She says, “I will state clearly for you to know.

Is there another river, other than this Vaiyai river?”

Meanings:  தேறித் தெரிய உணர் நீ பிறிதும் – I will state clearly and you will know after that, ஓர் யாறு உண்டோ இவ் வையை யாறு – is there another river other than this Vaiyai river

“இவ் வையை யாறு என்ற மாறு என்னை? கையால்
தலை தொட்டேன் தண் பரங்குன்று!”   95

He says, “Why are you saying something different

than what happened in this Vaiyai river? 

I swear in the name of cool Parankundram, touching

my head with my hand that I did not do anything!”

Meanings:  இவ் வையை யாறு என்ற மாறு என்னை – why are you saying something different than what happened in this Vaiyai River, கையால் தலை தொட்டேன் தண் பரங்குன்று – I swear touching my head with my hand in cool Parankundram

அவள் இல்லத்தின் முதுபெண்டிர் கூறியது

“சினவல்! நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்குத்
துனி நீங்கி, ஆடல் தொடங்கு; துனி நனி
கன்றிடின் காமம் கெடூஉம் மகள்; இவன்
அல்லா நெஞ்சம் உறப் பூட்டக் காய்ந்தே
வல் இருள் நீயல் அது பிழையாகும்” என  100

What the older women in her house said

The older women in her house said this to her,

“Do not be angry, daughter!  You scare him with

your reddened, kohl-rimmed eyes.  Your great

anger will ruin love.  Get rid of your sulking and

play with him.  It would be a mistake to have him

lock up his heart, letting his love become dry,

and then seek him in the dark of night.” 

Notes:  காதற் பரத்தைக்கு அவளுடைய இல்லத்தில் உள்ள முதிய பெண்டிர் அறிவுரை வழங்குகின்றனர்.  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:  சினவல் – do not be angry, நின் உண்கண் சிவப்பு – your kohl-rimmed red eyes, அஞ்சுவாற்கு – with the man who is afraid, துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு – remove your sulking and start to play with him, துனி நனி கன்றிடின் காமம் கெடூஉம் – your great anger will ruin love (துனி – சினம், வெறுப்பு, கன்றுதல் – மிகுதல், சினம் கொள்ளுதல், கெடூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), மகள் – O daughter, O young woman, இவன் அல்லா நெஞ்சம் – his confused heart, உறப் பூட்ட – to be locked up, காய்ந்தே – being angry, வல் இருள் – pitch darkness, நீயல் – to go, அது பிழையாகும் – it will be a mistake, என – thus they said 

தலைவி விறலியிடம் கூறுதல்

இல்லவர் ஆட, இரந்து பரந்து உழந்து
வல்லவர் ஊடல் உணர்த்தர, நல்லாய்
களிப்பர் குளிப்பர் காமம் கொடிவிட,
அளிப்ப துனிப்ப ஆங்காங்கு ஆடுப;  104

Heroine said to the Virali

They pleaded, advised her to unite with him,

and expressed their sorrow and she got rid of her

anger.  The couple will drink liquor with joy and bathe

in the river together, and when their desire increases,   

they will sulk and unite.

Notes:  விறலி ஆடலிலும் பாடலிலும் தேர்ச்சி பெற்ற பெண்.  ஊடலின் பொழுது தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் இடையே தூது செல்பவள்.  தலைவனால் ஊடல் தீர்க்கும்படி விடுக்கப்பட்ட விறலிக்கு, நடந்தது யாவற்றையும் அறிந்த தலைவி கூறுகின்றாள்.

Meanings:  இல்லவர் – the older women in the concubine’s house, ஆட – to unite, இரந்து – pleading, பரந்து உழந்து – advised and were sad, வல்லவர் – those capable, ஊடல் உணர்த்தர – explained and removed her sulking நல்லாய் – O woman, O virali, களிப்பர் குளிப்பர் – they will drink liquor with joy and bathe, காமம் கொடிவிட – love increased, அளிப்ப – they will unite, துனிப்ப – they will sulk, ஆங்காங்கு ஆடுப – they play here and there

தலைவி வையையிடம் கூறுதல்

ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம்
வாடற்க, வையை நினக்கு.   106

Heroine uttered to Vaiyai River

O Vaiyai!  You cause love to blossom in the hearts

of those who bathe in your water.  May this trait of

yours never be diminished!

Meanings:  ஆடுவார் – those who play in the water, நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம் – such love that rises in the hearts, வாடற்க வையை நினக்கு – O Vaiyai!  May this trait of yours never be diminished

7.   Vaiyai

 Poet:  Maiyōdakōvanār, Composer:  Pithāmathar, Melody:  Pālai Yāzh

தலைவன் தலைவியுடன் புனல் ஆடினான் எனக் கேட்டு இன்புற்றச் செவிலித்தாய், தோழியிடம் அதுபற்றிக் கேட்க, தோழி தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் இடையே உள்ள காதலைப் பற்றிக் கூறி, ‘என்றும் இந்த நீறணியின்பம் பெறுக யாம்’ என்று கூறுவது.

வையைப் புனலின் வருகை 

திரை இரும் பனிப் பௌவம் செவ்விதா அற முகந்து,
உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப, ஊர் பொறை கொள்ளாது,
கரை உடை குளமெனக் கழன்று, வான் வயிறு அழிபு,
வரை வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி,
இரவு இருள் பகலாக, இடம் அரிது செலவு என்னாது, 5

வலன் இரங்கு முரசின் தென்னவர் உள்ளிய
நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன,
பெயலான் பொலிந்து பெரும் புனல் பல நந்த,
நலன் நந்த நாடு அணி நந்தப் புலன் நந்த
வந்தன்று வையைப் புனல்.   10

Vaiyai’s Floodwaters have Arrived

The clouds absorb abundant water from the

huge, dark ocean.  Unable to bear the weight

of the water, they roar thunder in anger,

and their stomachs break open like tanks

whose shores have broken.

Like the very long rows of warriors of the

Pāndiyan army, whose victorious drums roar

when they conquer desired lands,

the Vaiyai river with abundant water meanders

night and day not considering the difficulties

of flowing,

starting from rains that fall and feed

the flourishing waterfalls on the mountains

from which water flows down swelling many

large streams that merge with it.

The rushing river brings prosperity to the land and

makes the country flourish beautifully.

Meanings:  திரை – waves, இரும் பனிப் பௌவம் – dark/huge cold ocean, செவ்விதா – perfectly, beautifully, அற முகந்து – absorbing totally, உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப– powerful thunder roaring with anger, ஊர் பொறை கொள்ளாது – unable to bear the burden on them, கரை உடை குளமென – like bursting tanks,  கழன்று – getting loose, வான் வயிறு அழிபு – the stomachs of clouds tearing, வரை வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி – bright/splendid white waterfalls flowing down the mountains, இரவு இருள் பகலாக இடம் அரிது செலவு என்னாது– flowing night and day not considering the difficulties of flowing, வலன் இரங்கு முரசின் தென்னவர் – Pāndiyan king with victorious drums with roars, உள்ளிய நிலன் உற – reaching the lands they desire (நிலன் – நிலம் என்பதன் போலி), நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – like the very long rows of warriors of the Pāndiyan army, like the rising rows of warriors of the Pāndiyan army, பெயலான் பொலிந்து – flourished due to the rain, பெரும் புனல் பல நந்த – many large streams flourish, நலன் நந்த நாடு அணி நந்த – to make the country flourish beautifully, புலன் நந்த வந்தன்று வையைப் புனல் – the Vaiyai river came prospering the land

புனலின் செயல் 

நளி இருஞ் சோலை நரந்தம் தாஅய்,
ஒளிர் சினை வேங்கை விரிந்த இணர் உதிரலொடு,
துளியின் உழந்த தோய்வு அருஞ் சிமைதொறும்
வளி வாங்கு சினைய மா மரம் வேர் கீண்டு,
உயர்ந்துழி உள்ளன பயம்பிடைப் பரப்பி;    15

உழவர் களி தூங்க முழவு பணை முரல,
ஆடல் அறியா அரிவை போலவும்,
ஊடல் அறியா உவகையள் போலவும்
வேண்டுவழி நடந்து தாங்கு தடை பொருது;
விதி ஆற்றான் ஆக்கிய மெய்க் கலவை போலப் 20

பொது நாற்றம் உள்உள் கரந்து புது நாற்றம்
செய்கின்றே செம்பூம் புனல்.

The Flow of the River

It flows through dense, dark groves where

narantham grass has spread, carrying vēngai

blossom clusters that fell from bright branches.

Rain falls incessantly in all the harsh mountain

peaks,

uprooting huge trees with branches bent by the

wind.  Water carries things from the mountains

and spreads them in the valleys below.  Farmers

celebrate happily, mulavu and panai drums roar.

Flowing wherever it wants, the river is like a young

woman who does not know how to dance, and a

happy woman who does not know the joys of

sulking.  Attacking the banks that contain it,

the beautiful, red waters flow, holding new scents

like those of fragrant pastes that are created

according to the rules of books.

Notes:  உழந்த தோய்வு அருஞ் சிமைதொறும் வளி வாங்கு சினைய மா மரம் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உழந்த மாமரம், வளிவாங்கு சினைய மாமரம் எனத் தனித்தனிக் கூட்டுக.

Meanings:  நளி இருஞ் சோலை – dense dark/huge groves, நரந்தம் தாஅய் – narantham grass has spread (தாஅய் – இசைநிறை அளபெடை), நறுமணப் புல் வகை, fragrant grass, ஒளிர் சினை – bright branches, வேங்கை – vengai trees, விரிந்த இணர் உதிரலொடு – fallen open flower clusters, துளியின் – due to the rains, உழந்த – hurting, தோய்வு – soaked, அருஞ் சிமைதொறும் – in all the harsh mountain peaks, வளி – wind, வாங்கு சினைய – with bent/curved branches, மா மரம் – huge/tall trees, வேர் கீண்டு – uprooted and rolled (கீண்டு – உருட்டிக் கொணர்ந்து), உயர்ந்துழி உள்ளன – those from the mountains, பயம்பிடைப் பரப்பி – spread those in the valleys, உழவர் களி தூங்க – farmers celebrate happily, முழவு பணை முரல – the mulavu and panai drums roar, ஆடல் அறியா அரிவை போலவும் – like a young woman who does not know to dance, ஊடல் அறியா உவகையள் போலவும் – like a happy lover who does not know to sulk/quarrel, வேண்டுவழி நடந்து – flowing where it wants, தாங்கு தடை பொருது – attacks the banks that contain it, விதி ஆற்றான் ஆக்கிய மெய்க் கலவை போல – like the aromatic substances for the body that are created by following the rules of books (விதியாறு – நூல்நெறி), பொது நாற்றம் உள் உள் கரந்து புது நாற்றம் செய்கின்றே செம் பூம் புனல் – beautiful red flood waters hold the new fragrances inside

வெள்ளப் பெருக்கைக் கண்ட மக்களின் செயல்

“கவிழ்ந்த புனலின் கயம் தண் கழுநீர்
அவிழ்ந்த மலர் மீது உற்றென” ஒரு சார்;
“மாதர் மடநல்லார் மணலின் எழுதிய 25

பாவை சிதைத்தது என அழ” ஒரு சார்;
“அகவயல் இள நெல் அரிகால் சூடு
தொகு புனல் பரந்தெனத் துடி பட” ஒரு சார்;
ஓதம் சுற்றியது ஊர்” என ஒரு சார்;
“கார் தூம்பு அற்றது வான்” என ஒரு சார்;    30

“பாடுவார் பாக்கம் கொண்டென”,
“ஆடுவார் சேரி அடைந்தென”,
“கழனி வந்து கால் கோத்தென”,
“பழன வாளை பாளை உண்டென”,
“வித்து இடு புலம் மேடு ஆயிற்றென”, 35

உணர்த்த உணரா ஒள்ளிழை மாதரைப்
புணர்த்திய இச்சத்துப் பெருக்கத்தின் துனைந்து,
சினை வளர் வாளையின் கிளையொடு கெழீஇ
பழன உழவர் பாய் புனல் பரத்தந்து.

Those Who Saw the Flood Waters

On one side, some say, ‘The waterlilies in the ponds are

submerged in water by the leaping and rapidly flowing

water.”

On one side, some say, “Young girls are sobbing since the

dolls they created in sand, loved by them, have been

ruined.”

On one side, some say, “The waters have flooded the mature,

tender paddy and paddy stubble that has been cut and

stacked, and farmers are beating thudi drums.”

On one side, some say, “The flood waters have surrounded

the town.”

On one side, some say, “The small holes in the clouds are

shattered and so they pour down heavy rain.”

Some say, “The waters have surrounded the

village of the bards.”

Some say, “The waters have reached the streets

of the dancers.”

Some say, “The water from the river canals flood

the fields.”

Some say, “The vālai fish in the pond nibble the

spathes of palm trees.”

Some say, “The river has piled up sand on the

seeded fields.”

The river flowed rapidly like men with flood-like passion,

who run rapidly to unite with their women with bright

jewels, who don’t understand sulking.  Farmers with their

relatives, fat like pregnant vālai fish, try to stop the

overflowing river.

Notes:  கயம் (23) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குளம், ஓடையுமாம்.  இலக்கணம்:  இச்சத்து – இச்சம் – விருப்பம், அத்து சாரியை.  பெருக்கத்தின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது.  வாளையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது.  கெழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  துனை – கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 19). 

Meanings:   கவிழ்ந்த புனலின் கயம் தண் கழுநீர் அவிழ்ந்த மலர் மீது உற்றென  ஒரு சார் – on one side people say that the leaping and rapidly flowing water into the pond/stream has submerged the cool blossomed waterlilies (கவிழ்ந்த – பாயப்புகுந்த, புனலின் – புனலால், வேற்றுமை மயக்கம்,), மாதர் மடநல்லார் மணலின் எழுதிய பாவை சிதைத்தது என அழ ஒரு சார் – on one side people say that young girls are crying since their beautiful sand dolls they desired have been ruined, அக வயல் இள நெல் அரிகால் சூடு தொகு புனல் பரந்தெனத் துடி பட ஒரு சார் – on one side people say that the water has flooded mature tender paddy and paddy stubble that has been cut and stacked and thudi drums are beaten by farmers, ஓதம் சுற்றியது ஊர் என ஒரு சார் – on one side people say that the flood has surrounded the town, கார் தூம்பு அற்றது வான் என ஒரு சார் – on one side people say that the small holes in the clouds are broken and that’s why they pour rain, பாடுவார் பாக்கம் கொண்டென – that it has flooded the bards’ village, ஆடுவார் சேரி அடைந்தென – that it has reached the dancer’s village, கழனி வந்து கால் கோத்தென – that the canals have flooded the fields and ruined, பழன வாளை பாளை உண்டென – that the pond vālai fish nibble spathes of palm trees – since water has risen tree high, scabbard fish, trichiurus haumela, வித்து இடு புலம் மேடு ஆயிற்றென – that sand has piled up on the seeded fields, உணர்த்த உணரா ஒள் இழை மாதரைப் புணர்த்திய இச்சத்துப் பெருக்கத்தின் – like the flood-like passion of men who desire to unite with their women with bright jewels who don’t understand sulking caused by their husbands (புணர்த்திய – செய்யிய என்னும் வாய்பாட்டெச்சம், இச்சத்துப் பெருக்கம் – ஆசையாகிய வெள்ளம், பெருக்கத்தின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது.  ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), துனைந்து – rapidly, சினை வளர் வாளையின் – like pregnant fat vālai fish (வாளையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), கிளையொடு கெழீஇ பழன உழவர் – field farmers together with their relatives, பாய் புனல் பரத்தந்து – the flowing waters have spread

வையைப் புனலின் வனப்பு 

இறுவரை புரையுமாறு இரு கரை ஏமத்து, 40

வரை புரை உருவின் நுரை பல சுமந்து,
பூ வேய்ந்து, பொழில் பரந்து,
துனைந்து ஆடுவார் ஆய் கோதையர்;
அலர் தண் தாரவர், காதில்
தளிர் செரீஇ கண்ணி பறித்து;    45

கை வளை, ஆழி, தொய்யகம், புனை துகில்,
மேகலை, காஞ்சி, வாகுவலயம்,
எல்லம் கவரும் இயல்பிற்றாய்; தென்னவன்
ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட
தானையான் வையை வனப்பு   50

Splendor of the Vaiyai River

Contained between banks that are like crumbled

mountain bases, it carries abundant foam that is

like mountain peaks with snow, and rushes into

groves carrying flowers.

It seizes from cool garlands of men, tender sprouts,

and places them on ears of women wearing pretty

garlands, who play in its waters.

Like the great Pāndiyan king who seizes enemy

lands and ruins them, the river seizes bangles, rings,

head ornaments, clothes, waist ornaments, hip

ornaments, and arm ornaments.  

This is the beauty of the Vaiyai river!

Notes:   இலக்கணம்:  செரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  துனை – கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 19).  இறுவரை (40) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நீராலே குத்துண்டு இடிந்தமையாலே அடிப்பக்கம் இடிந்த மலை.

Meanings:  இறுவரை புரையுமாறு – like the crumbling lower parts of mountains (இறுவரை – அடிப்பக்கம் இற்ற மலை, புரையுமாறு – ஓக்கும்படி), இரு கரை ஏமத்து– within the protected boundaries of two banks, வரை புரை உருவின் – with the shape of the peaks of mountains with snow (புரை – உவம உருபு, a comparison word), நுரை பல சுமந்து – carrying lots of foam, பூ வேய்ந்து – decorated with flowers, பொழில் – groves, பரந்து –  spread, துனைந்து – rapidly, ஆடுவார் ஆய் கோதையர் – women who wear beautiful garlands, women wearing garlands with chosen flowers, அலர் – blossoms, தண் தாரவர் – cool garlands of those wearing, காதில் தளிர் செரீஇ – places sprouts on their ears, கண்ணி பறித்து – seizing from garlands, கை வளை – bangles, ஆழி – rings, தொய்யகம் – head ornaments, புனை துகில் – worn clothes, மேகலை– waist ornaments, காஞ்சி – ornaments worn on hips, வாகுவலயம் – armlets, எல்லம் – all these, கவரும் இயல்பிற்றாய் – you have the trait of seizing, தென்னவன் – Pāndiyan king, ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் – like entering the lands of enemies, மாறு அட்ட  தானையான் – one with an army who kills enemies, வையை வனப்பு – beauty of Vaiyai
புரிந்த தகையினான் யாறு ஆடுவாருள்
துரந்து புனல் தூவ, தூ மலர்க் கண்கள்
அமைந்தன; ஆங்கண் அவருள் ஒருத்தி,
கை புதைஇயவளை
ஏக்கழுத்து நாணான் கரும்பின் அணை மென்தோள் 55

போக்கிச் சிறைப் பிடித்தாள்; ஓர் பொன்னங்கொம்பு
பரிந்து அவளைக் கைப் பிணை நீக்குவான் பாய்வாள்;
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால்
செம்மைப் புதுப் புனல் சென்று இருளாயிற்றே;
வையைப் பெருக்கு வடிவு.   60

In the river of the esteemed Pāndiyan king,

young women with eyes resembling pure

flowers play with each other, squirting water

with their squirting devices.

Among them, one woman covers her eyes with

her hands and lost, and her arrogant opponent

captures her with a chain around her waist,

seizing her by her arms, decorated with thoyyil

with sugarcane patterns and soft like pillows.

An onlooker, resembling a gold vine, feeling

sorry for the woman, dives into the water and

rescues her.  She darkens the fresh, red floods

with the kohl on her bright eyes resembling

a vadu mango cut with an iron knife.

This is the beauty of the Vaiyai floods!

Notes:  நீர் விளையாட்டு – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நீர் படுதற்கு அஞ்சாமல் ஏற்றுக் கோடல் வெற்றியாகவும் அஞ்சி இமைப்பதும் கண்புதைப்பதும் தோல்வியாகவும் கொள்ளப்பட்டன்ன.  தோற்றாரைச் சிறை செய்தல் மரபாகலின் வென்றவன் கண் புதைத்துத் தோற்றாளைச் சிறை பிடித்தாள்.  மாவடுவைப் பிளந்தாற்போன்ற கண்கள் – அகநானூறு 29 – எஃகு உற்று இரு வேறு ஆகிய தெரிதகு வனப்பின் மாவின் நறுவடி போலக் காண்தொறும் மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண், நற்றிணை 133 – கண்ணே வாள் ஈர் வடியின் வடிவு, கலித்தொகை 64 – உற்ற இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும், கலித்தொகை 108 – இள மாங்காய் போழ்ந்தன்ன கண்ணினால், பரிபாடல் 7 – இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண்.  

Meanings:   புரிந்த தகையினான் யாறு – the esteemed man’s river that is desirable, ஆடுவாருள் – among those who play, துரந்து – squirted, புனல் தூவ– squirting water, தூ மலர்க் கண்கள் அமைந்தன– eyes were like pure flowers were calm accepting the water, ஆங்கண்– there, அவருள் – among them, ஒருத்தி கை புதைஇயவளை – one woman who covers her with her hands her eyes and lost (புதைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), ஏக்கழுத்து – arrogantly, நாணான் – with a string/gold chain, கரும்பின் – with sugarcane patterns (thoyyil), அணை மென் தோள் – delicate shoulders like pillows, போக்கிச் சிறைப் பிடித்தாள்– she hugged and captured her, ஓர் பொன்னங்கொம்பு – a woman who is like a golden vine (பொன்னங்கொம்பு – அன்மொழித்தொகை), பரிந்து – feeling sorry, அவளைக் கைப் பிணை நீக்குவான் பாய்வாள்– she dived to release her from the other woman, இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து – resembling tiny green mangoes cut with an iron knife, மை விளங்கும் கண் ஒளியால்  – due to the brightness of her splendid eyes with kohl, செம்மைப் புதுப் புனல் சென்று இருள் ஆயிற்றே – the red waters have become dark, வையைப் பெருக்கு வடிவு – beauty of Vaiyai flood
விரும்பிய ஈரணி மெய் ஈரம் தீர,
சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல்;
பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறாப் பேணியவே
கூர் நறா ஆர்ந்தவள் கண்;
கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினைப் 65

பாண் ஆதரித்துப் பல பாட, அப் பாட்டுப்
பேணாது ஒருத்தி பேதுற, ஆயிடை
என்னை வருவது எனக்கு என்று இனையா,
நன் ஞெமர் மார்பன் நடுக்குற நண்ணி,
சிகை கிடந்த ஊடலின் செங்கண் சேப்பு ஊர, 70

வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள்
பகை தொடர்ந்து  கோதை பரியூஉ, நனி வெகுண்டு,
யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன்
சேறு ஆடு மேனி திருநிலத்து உய்ப்ப,  சிரம் மிதித்து,
தீர்வு இலதாகச் செருவுற்றாள், செம் புனல். 75

ஊருடன் ஆடுங்கடை

Wanting to end the chillness of her body

donning desired clothing that is wet, a woman

drank strong liquor swarmed by bees.  Her eyes

that were dark like neythal flowers now resemble

red naravam flowers that give great happiness to

those who behold them.

Her beautiful looks cause her husband to sing many

songs like bards.  Another woman who listened to the

songs is confused and thinks he sang for her.  The

husband, a man with a wide chest worries that this will

cause him trouble.  He trembles and thinks, “What will

happen to me?”

He moves closer to his wife.  Her eyes that were already

red become redder with rage and in the presence of two

groups of women, she shreds her garland in anger. 

Her husband who admired her beautiful body playing

in the river, fears and prostrates himself, his body adorned

with sandal paste.  She kicks his head in great anger and

sulks.

This happens in the waters where the people of the 

town bathe.

Notes:  பேணியவே (63) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பேணல் ஈண்டு உவமைச் சொல்.  வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் (71) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  நீராடுவார் தம்முள் இரு கூறாய்ப் பிரிந்து ஆடுதல் வழக்கமாதல் பற்றி வகை தொடர்ந்த ஆடல் எனப்பட்டது.  இனையா – இனைந்து என்பது பொருள். செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  பரியூஉ (72) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  பரியூஉ என்னும் எச்சத்தை பரிய எனச் செய என்னும் எச்சமாக்குக.  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:   விரும்பிய – desired, ஈரணி – wet clothes, clothes suitable for bathing (ஈரணி – ஈர அணி, அகரம் கெட்டு ஈரணி என நின்றது), மெய் ஈரம் தீர– for body wetness to end, சுரும்பு ஆர்க்கும் – bee swarming, சூர் நறா – strong liquor, ஏந்தினாள் – she lifted and drank, கண் நெய்தல் – eyes were like waterlilies, பேர் மகிழ் செய்யும் – giving abundant happiness, பெரு நறா பேணியவே– resembled huge naravam flowers, கூர் நறா ஆர்ந்தவள் கண் – the eyes of the woman who drank liquor, கண் இயல் கண்டு – on seeing the nature of her eyes, ஏத்தி– praised, காரிகை நீர் நோக்கினை – with beautiful looks, பாண் ஆதரித்துப் பல பாட– desiring music he sings a lot like bards, அப் பாட்டுப்  பேணாது ஒருத்தி – a woman who is confused about his singing, பேதுற – becomes sad, becomes confused, ஆயிடை- there, என்னை வருவது எனக்கு – what will happen to me, என்று இனையா – he was sad, நன் ஞெமர் மார்பன் – the man with a wide chest, நடுக்குற நண்ணி – trembled and approached, சிகை கிடந்த ஊடலின் – due to left over sulking, செங்கண் சேப்பு – red eyes became more redder, ஊர– spread, வகை தொடர்ந்த – with different groups, ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள் – among the presence of the women who are bathing, பகை தொடர்ந்து  – with anger, கோதை பரியூஉ – breaking her garland (பரியூஉ – இன்னிசை அளபெடை), நனி வெகுண்டு– with great rage, யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் – her lover who saw her beautiful body playing in the river, சேறு ஆடு மேனி திருநிலத்து உய்ப்ப – placed his sandal smeared body on the beautiful land, சிரம் மிதித்து – kicked his head, தீர்வு இலதாக – not removing,  செருவுற்றாள் – she was in rage, செம் புனல் ஊருடன் ஆடுங்கடை – in the water with people from the town
புரி நரம்பு இன் கொளைப் புகல் பாலை ஏழும்
எழூஉப் புணர் யாழும், இசையும் கூட,
குழல் அளந்து நிற்ப, முழவு எழுந்து ஆர்ப்ப,
மன் மகளிர், சென்னியர், ஆடல் தொடங்க,    80

பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு, அஃது
உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும்
திருமருதமுன்துறை சேர் புனற்கண் துய்ப்பார்
தாமம் தலைபுனை பேஎம் நீர் வையை
நின் பயம் பாடி விடிவுற்று ஏமாக்க,
நின் படிந்து நீங்காமை இன்று புணர்ந்தெனவே.   86

The tight strings of the yāzh are tuned

to the seven pālai notes, and they produce

sweet music.  Flutes create music, and mulavu

drums roar, accompanying them.  Dancers who

won awards from kings and bards start to dance,

as the flowing water crashes against its banks. 

In Thirumaruthathurai the rushing river, roaring

like thunder, flows over people playing in the

river and removes their garlands which appear like

decorations on the surface of Vaiyai.

Fierce Vaiyai!  May we always be happy, as we are

today, singing your praise, shedding our sorrows

and living in joy!

Notes:  மன் மகளிர் (80) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அரங்கேறி அரசனால் தலைக்கோல் பெற்ற மகளிர்.  இலக்கணம்:  எழூஉ – இன்னிசை அளபெடை.  பேஎம் – சொல்லிசை அளபெடை.  புரை – உவம உருபு.  பேம் – பேம் நாம் உரும் என வரூஉம் கிளவி ஆ முறை மூன்றும் அச்சப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 69).

Meanings:  புரி நரம்பு – tight strings, இன் கொளைப் புகல் பாலை ஏழும் – desired seven pālai tunes (கொளை – தாள இறுதி), எழூஉ – rising, புணர் – tied, யாழும் – sweet lute, இசையும்– and music, கூட – together, குழல் அளந்து நிற்ப – flute music is played with rhythm, முழவு எழுந்து ஆர்ப்ப – drum sounds rise up and roar, மன் மகளிர் – women who won awards from the king for their dances, சென்னியர் ஆடல் தொடங்க– and bards start to dance, பொருது இழிவார் புனல் – flowing water that crashes, பொற்பு – beautiful, அஃது  உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும் – roaring thunder-like sounds, திருமருதமுன்துறை சேர் புனற்கண் – river at Thirumaruthathurai, துய்ப்பார் – those who enjoy, தாமம் – garlands, தலைபுனை – decorations on the surface, பேஎம் நீர் வையை – O Vaiyai with fierce water (வைகை – அண்மை விளி), நின் பயம் பாடி – praising your benefits, விடிவுற்று – sorrow removed, ஏமாக்க – to be happy, நின் படிந்து – bathing in you, நீங்காமை – not leaving, இன்று புணர்ந்தெனவே – being in joy as we are today with you

8.   Murukan

 
Poet:  Āsiriyar Nallanthuvanār, Composer:  Maruthuvan Nallachuthanār, Melody:  Pālai Yāzh

திருப்பரங்குன்றத்தின் அமைப்பும் சிறப்பும் 

மண்மிசை அவிழ் துழாய் மலர்தரு செல்வத்துப்
புள்மிசைக் கொடியோனும், புங்கவம் ஊர்வோனும்,
மலர்மிசை முதல்வனும், மற்று அவனிடைத் தோன்றி
உலகு இருள் அகற்றிய பதின்மரும், இருவரும்,
மருந்து உரை இருவரும் திருந்து நூல் எண்மரும், 5

ஆதிரை முதல்வனின் கிளந்த
நாதர் பன்னொருவரும், நன் திசை காப்போரும்,
யாவரும், பிறரும், அமரரும், அவுணரும்,
மேவரு முதுமொழி விழுத் தவ முதல்வரும்,
பற்றாகின்று நின் காரணமாக;    10

பரங்குன்று இமயக் குன்றம் நிகர்க்கும்,
இமயக் குன்றினில் சிறந்து
நின் ஈன்ற நிரை இதழ்த் தாமரை
மின் ஈன்ற விளங்கு இணர் ஊழா
ஒருநிலைப் பொய்கையோடு ஒக்கும் நின் குன்றின், 15

அருவி தாழ் மாலைச் சுனை
முதல்வ நின் யானை முழக்கம் கேட்ட
கதியிற்றே காரின் குரல்,
குரல் கேட்ட கோழி குன்று அதிரக் கூவ
மத நனி வாரணம் மாறுமாறு அதிர்ப்ப, 20

எதிர்குதிர் ஆகின்று அதிர்ப்பு மலை முழை,

Splendor of Thirupparankundram

O lord!  They adore you and come to

Thirupparankundram,

Thirumāl who wears a garland made with basil

blooming on the earth, has great wealth and a bird

on his flag, Lord Sivan who rides a bull,

Brahman who is seated on his divine lotus, and the

twelve Āthityas who appeared from him who dispel

darkness in the world, Aswin twins who are divine

healers, Vasus, the Eight of perfect learning,

Rudras, eleven of them after the lord of Āthirai,

the eight guardian deities of the cardinal points,

Asurars, celestials and all others, and

sages who are experts in the desirable Vēdās.

Your mountain resembles the Himalayas!

O Lord who is first among gods!  The full springs

filled by waterfalls in your mountain, are like the

pond with lotus flowers bright like lightning, with

clusters of flowers not dropped, where you were born.

On hearing monsoon’s rain clouds sound like your

trumpeting elephant, roosters crow and greatly rutting

elephants trumpet, their sounds alternating again and

again.  The sounds reverberate in your mountain caves.

Notes:  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:  மண் மிசை – on the land, அவிழ் துழாய் – holy basil with open blossoms, Ocimum sanctum, மலர்தரு செல்வத்து – with abundant wealth, புள்மிசைக்கொடியோனும்– the one with a bird on his flag – Thirumāl, புங்கவம் ஊர்வோனும்– one who rides on a bull, மலர்மிசை முதல்வனும்– and Brahman who is seated on a lotus, மற்று அவனிடைத் தோன்றி உலகு இருள் அகற்றிய பதின்மரும் இருவரும்– and the twelve who appeared from him who dispel the darkness of the world – The Āthityas, மருந்து உரை இருவரும் – and the Aswin twins, the divine healers,  திருந்து நூல் எண்மரும்– and the Eight of perfect learning – the Vasus, ஆதிரை முதல்வனின் கிளந்த நாதர் பன்னொருவரும்– and the eleven who are talked about with the primary one Āthirai – the Rudras and Sivan, நன் திசை காப்போரும்– and those who guard the good directions, யாவரும் பிறரும்– everyone and others, அமரரும்அவுணரும் – and the celestials and the Asurars, மேவரு முதுமொழி – desirable Vēdās, Vēdās which are fitting to the mind, விழுத் தவ முதல்வரும் – great sages who do penances, பற்றாகின்று – staying place, நின் காரணமாக பரங்குன்று இமயக் குன்றம் நிகர்க்கும் – due to you Thirupparankundram is like the Himalayas, இமயக் குன்றினில் சிறந்து – best in the Himalayan mountains, நின் ஈன்ற – which gave you, நிரை இதழ்த் தாமரை – lotus with rows of petals, மின் ஈன்ற விளங்கு – bright like lightning, இணர் ஊழா- clusters not falling off, ஒரு நிலைப் பொய்கையோடு ஒக்கும் – resembles the Saravana poykai which is always stable, நின் குன்றின்– in your mountain, அருவி – waterfalls, தாழ் –flowing, staying, மாலைச் சுனை– full spring or pond, முதல்வ – first Lord, நின் யானை முழக்கம் கேட்ட கதியிற்றே காரின் குரல்- the monsoon’s rain clouds roar like your elephant (கதியிற்று – தன்மைத்து), குரல் கேட்ட கோழி – roosters that heard that, குன்று அதிரக் கூவ– crow causing your hill to tremble, மத நனி வாரணம் – elephants greatly in rut, greatly enraged elephants, மாறு மாறு அதிர்ப்ப– create loud sounds in repetition, எதிர்குதிர் ஆகின்று – echoing each other (எதிர்குதிர் – மறுதலை), அதிர்ப்பு மலை முழை – echoing mountain caves

குன்றத்திற்கும் கூடலுக்கும் இடையிலுள்ள வழி 

ஏழ்புழை ஐம்புழை யாழ் இசை கேழ்த்து அன்ன இனம்
வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப சுனை மலர,
கொன்றை கொடி இணர் ஊழ்ப்ப, கொடி மலர்
மன்றல மலர மலர் காந்தள் வாய் நாற, 25

நன்று அவிழ் பல் மலர் நாற நறை பனிப்ப,
தென்றல் அசைவரூஉம் செம்மற்றே அம்ம! நின்
குன்றத்தால் கூடல் வரவு.

The Path between Koodal and the Mountain

O lord!  On the path from your mountain to

Koodal, there are ponds with flowers on which

swarms of various kinds of bees of bright colors hum,

their music like those of yāzh and flutes with seven

holes and five holes, laburnum flowers bloom in long

clusters, kānthal blossoms spread their fragrances, 

many open flowers drop honey,

their scents wafted by the splendid moving breeze.

Notes:  இலக்கணம்:  அசைவரூஉம் – இன்னிசை அளபெடை.  அம்ம – கேட்பித்தல் பொருளில் வந்த இடைச்சொல்.  குன்றத்தால்வேற்றுமை மயக்கம்ஏழ்புழை ஐம்புழை (22) – அன்மொழித்தொகை. ஏழு துளையினையுடைய குழலுக்கும் ஐந்து துளையினையுடைய குழலுக்கும் பெயராய் நின்றன. வண்டொடு – வண்டொடு என்புழி ஒடுச் சொல் எண்ணுப் பொருட்டாதலின் உம்மையாக்கித் தும்பும் வண்டும் மிஞிறும் என ஏனையவற்றோடும் ஒட்டுக.

Meanings:  ஏழ்புழை – seven holes, flutes with seven holes, ஐம்புழை – five holes, flutes with five holes, யாழ் இசை – yāzh music, கேழ்த்து அன்ன– like colors, இனம் வீழ் தும்பி – bees that desire their swarms of bees, வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப –  different kinds of bees hum, சுனை மலர கொன்றை – flowers bloom in the springs/ponds, கொடி இணர் ஊழ்ப்ப– laburnum flowers bloom like vines, கொடி மலர் மன்றல மலர – vine flowers have blossomed with fragrances, மலர் காந்தள் வாய் நாற– open glorylily flowers are fragrant everywhere, நன்று அவிழ் பல் மலர் நாற– well blossomed many flowers are fragrant, நறை பனிப்ப– drop drops of honey, தென்றல் அசைவரூஉம் செம்மற்றே அம்ம – it is splendid with the moving breeze/southern breeze, நின் குன்றத்தால் – the passage from your hill, கூடல் வரவு – to come from Koodal (வரவு – வழி)

குன்றத்தின் முழக்கம் 

குன்றம் உடைத்த ஒளிர் வேலோய்! கூடல்
மன்றல் கலந்த மணி முரசின் ஆர்ப்பு எழ, 30

காலொடு மயங்கிய கலிழ் கடலென,
மால் கடல் குடிக்கும் மழைக் குரலென,
ஏறு அதிர்க்கும் இந்திரன் இரும் உருமென,
மன்றல் அதிரதிர மாறு மாறு அதிர்க்கும், நின்
குன்றம் குமுறிய உரை   35

Roars of the Mountain

O Lord with a spear that broke Kraunja Mountain!

There are sounds of wedding drums from fragrant

Koodal,

like those that arise when the wind hits the ocean,

muddying it, like the rumble of clouds that drink the

dark ocean water, and like the roaring thunder of

Indiran.  The reverberating sounds are heard again

and again echoing the sounds of your mountain.

Notes:  இலக்கணம்:  கலிழ் – கலுழ் என்பதன் திரிபு.  மழை – ஆகுபெயர் முகிலுக்கு.  மன்றல் (34) – ஆகுபெயர் முரசிற்கு.

Meanings:  குன்றம் உடைத்த ஒளிர் வேலோய் – O Lord with a spear that broke Kraunja mountain, கூடல் – Koodal city, Madurai city, மன்றல் கலந்த – mixed with fragrance, மணி முரசின் – of beautiful drums, of drums that are like gems, ஆர்ப்பு எழ – roaring sounds rise, காலொடு மயங்கிய – mixed with wind, கலிழ் கடலென– like the muddied ocean, மால் கடல் குடிக்கும் மழைக் குரலென– like the roars of clouds that drink the dark ocean water, ஏறு அதிர்க்கும் – roaring thunder, இந்திரன் – Indiran, இரும் உருமென – loud sounds, மன்றல் அதிர அதிர – reverberating drum sounds, மாறு மாறு அதிர்க்கும் – they roar again and again, நின் குன்றம் குமுறிய உரை – the roaring sounds from your Thirupparankundram

ஆண்களும் பெண்களும்

தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர்
காதல் மூதூர் மதில் கம்பலைத்தன்று;
வடுவகிர் வென்ற கண், மாந்தளிர் மேனி,
நெடு மென் பணைத்தோள், குறுந்தொடி மகளிர்,
ஆராக் காமம் ஆர் பொழிற் பாயல், 40

வரையகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி;
முடியா நுகர்ச்சி முற்றாக் காதல்,
அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர்ப் புணர்ச்சி,
புலரா மகிழ் மறப்பு அறியாது நல்கும் 45

சிறப்பிற்றே தண் பரங்குன்று!

Young Men and Women   

The young women of Thirupparankundram sent

swarms of humming bees to their lovers in Koodal.

The bees went past the walls of the ancient town and

buzzed creating gossip.  The men realized the situation.

They thought about their women with victorious eyes

like split tiny mangoes, complexion like that of tender

mango sprouts, long delicate bamboo-like arms, and

wrists with small bangles.

They came with great love to their women, and on the

flowery beds in the beautiful woods on the mountain

slopes, the couples enjoyed each other endlessly with

great passion, inseparable in their love, as they united.  

Women embraced the powerful chests of their husbands

their union inseparable and memorable,

like the union of makandril birds that swim between

flowers.

Notes:  மகன்றில் புணர்ச்சி:  குறுந்தொகை 57 – நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல, பரிபாடல் 8-44 – அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர்ப் புணர்ச்சி, ஐங்குறுநூறு 381 – குறுங்கால் மகன்றில் அன்ன உடன் புணர் கொள்கை, அகநானூறு 220 – நோலா இரும்புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து காதல் மாறாக் காமர் புணர்ச்சியின்.  கம்பலை – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 53).

Meanings:  தூது ஏய – sent as messengers, வண்டின் தொழுதி முரல்வு –  swarms of bees with music, அவர் காதல் – their love, மூதூர் – ancient town, மதில் – walls கம்பலைத்தன்று– created loud noises, வடு வகிர் – split tender green mangoes, வென்ற கண்– victorious eyes, மாந்தளிர் மேனி– complexion like that of tender mango sprouts, நெடு – long, மென் – delicate, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, குறுந்தொடி மகளிர் – women decked with small bangles, ஆராக் காமம்– with unfulfilled love, ஆர் பொழிற் பாயல் – flowery beds in the beautiful woods, வரை அகத்து – on the mountain slopes, இயைக்கும் – uniting, வரையா நுகர்ச்சி – endless enjoyment, முடியா நுகர்ச்சி – endless loving, முற்றாக் காதல்– young love, அடியோர் – women who unite, மைந்தர் அகலத்து – the chests of their husbands, அகலா – not leaving, அலர் ஞெமல் மகன்றில் – makandril birds that swim around flowers, நன்னர்ப் புணர்ச்சி – lovely union (நன்னர் – நல்ல), புலரா மகிழ் – union that does not go away, union that does not dry off, மறப்பு அறியாது நல்கும் – will give without forgetting, சிறப்பிற்றே – it is great, தண் பரங்குன்று – cool Thirupparankundram

தலைமகள் புலந்து உரைத்தல் 

“இனி மன்னும் ஏதிலர் நாறுதி; ஆண்டுப்
பனி மலர்க் கண்ணாரோடு ஆட நகை மலர்
மாலைக்கு மாலை வரூஉம்; வரை சூள் நில்
காலைப் போய் மாலை வரவு.”     50

What She said in Rage

She said, “You smell a lot with fragrances of other women.

Every day you leave in the morning to unite with women

with moist, flower-like eyes and return in the evening

when the flowers are bright.  Do not swear your innocence

in the name of Thirupparankundram.”

Notes:  இலக்கணம்:  ஆட – இடக்கடரக்கு.  வரூஉம் – இன்னிசை அளபெடை.  மன் – கழிவே, ஆக்கம், ஒழியிசைக் கிளவி, என்று அம் மூன்று என்ப மன்னைச் சொல்லே (தொல்காப்பியம், இடையியல் 4).

Meanings:  இனி மன்னும் ஏதிலர் நாறுதி – you smell a lot with the fragrances of other women (மன் – மிகுதி), ஆண்டு – there, பனி மலர்க் கண்ணாரோடு ஆட – to play with women with flower-like eyes, to unite with women with flower-like eyes, நகை மலர் – when flowers are bright, மாலைக்கு மாலை வரூஉம் – occurs in all the evenings, வரை சூள் நில் – avoid big promises on the mountain – Thirupparankundram, காலைப் போய் மாலை வரவு – leaving in the morning and arriving in the evening,

தலைமகன் சூளும் தலைவி விலகலும்

“இனி மணல் வையை இரும் பொழிலும், குன்றப்
பனி பொழி சாரலும், பார்ப்பாரும்,
துனியல் மலருண்கண்! சொல் வேறு; நாற்றம்
கனியின் மலரின் மலிர் கால் சீப்பு இன்னது.”
“துனியல் நனி நீ நின் சூள்.”     55

His Promise and Her Rage

He replied, “O one with kohl-rimmed, flower-like eyes!

Do not be very upset.  What you say is not right. 

The odor is that of fruits and flowers carried by the wind.

I swear in the name of large groves, mountain

slopes showered with abundant dew, and Brahmins.”

She said, “Avoid your promises.”

Notes:  இலக்கணம்:  மலருண்கண் – அன்மொழித்தொகை.  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:  இனி மணல் வையை – Vaiyai with sweet sands, இரும் பொழிலும்– large groves, குன்றப் பனி பொழி சாரலும்– hill slopes showered with abundant dew, பார்ப்பாரும்– Brahmins, துனியல் – do not be angry, மலர் உண்கண் – O one with kohl-rimmed flower-like eyes, சொல் வேறு– what you say is different, நாற்றம் கனியின் மலரின் மலிர் கால் சீப்பு இன்னது– it is from the continuously blowing wind filled with the fragrances of fruits and flowers, துனியல் நனி நீ – do not be very upset, நின் சூள் – avoid your promises

தோழி தலைமகனைச் சூள் விலகக்கூறுதல்

“என் பாணி நில், நில் எலாஅ! பாணி நீ நின் சூள்
சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅத் தகாஅ மகாஅன்!
ஈன்றாட்கு ஒரு பெண் இவள்,
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு
அரியளோ? ஆவது அறிந்திலேன், ஈதா;    60

வருபுனல் வையை மணல் தொட்டேன்; தருமணவேள்
தண் பரங்குன்றத்து அடி தொட்டேன் என்பாய்;
கேளிர் மணலின் கெழுவும் இதுவோ?
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு வரை மேல் அன்பு அளிதோ
என்னை அருளி அருள் முருகு சூள் சூளின், 65

நின்னை அருள் இல் அணங்கான் மெய் வேல் தின்னும்
விறல் வெய்யோன் ஊர் மயில் வேல் நிழல் நோக்கி,
அறவர் அடி தொடினும் ஆங்கு அவை சூளேல்;
குறவன் மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல்;
ஐய! சூளின்அடி தொடு குன்றொடு 70

வையைக்குத் தக்க மணல் சீர் சூள் கூறல்!”

What Her Friend Said

Her friend intervened, “Wait!  Wait a little until you hear

me out.  Hey you!  Do not make promises at this time!

You are an unfit son to the fine parents who gave birth

to you.

She is the only daughter of the woman who gave birth

to her.  Isn’t my friend with dark, moist, kohl-rimmed

eyes and gleaming jewels precious to her mother?  I don’t

know what will happen to her.  Look here!  You tell us,

‘I swear touching the sand of Vaiyai with flowing water,

and I swear touching the foot of cool Thirupparankundram

of Murukan who showers wedded bliss’.

The reverence you show to the mountain of Murukan who

rules the seven worlds is pitiable.  Pretending to care for her,

if you make false promises in his name, his spear along with

fierce deities will consume you.  Do not swear on the

peacock and the cock, sacred to Murukan who desires

victories, since they will not forgive you like wise men who

would forgive you for swearing falsely touching their feet.

Is the love you have for the sand in Thirupparankundran,

that is like relatives, not truthful?

You who is bold enough to swear in the name of Valli,

the daughter of a mountain dweller, do not do that. 

Sir, if you swear, do not swear on Thirupparankundram that

is worshipped, or on the sand that brings pride to Vaiyai.”

Notes:  தருமணவேள் (61) – மணம் தரு வேள்.  இலக்கணம்:  தகாஅ – இசைநிறை அளபெடை.  மகாஅன் – இசைநிறை அளபெடை.  ஈதா – இதோ – சுட்டு நீண்டது (இந்தா என்று வழங்கப்படும் இன்று).  இலங்கு இழை – அன்மொழித்தொகை.  ஊர் மயில் – வினைத்தொகை.  ஐய – விளி, an address.

Meanings:  என் பாணி நில் – wait for a little while until you hear me, நில் – wait, எலாஅ – ஏடா, டேய், hey, பாணி நீ நின் சூள் – do not make promises at this time, சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅத் தகாஅ மகாஅன் – you are a very unfit son to the great parents who gave birth to you (மகாஅன் – மகன்), ஈன்றாட்கு ஒரு பெண் இவள் – she is the only daughter of the woman who gave birth to her, இருள் மை ஈர் உண்கண் – very dark, moist, kohl-lined, இலங்கு இழை – the woman with bright jewels, ஈன்றாட்கு அரியளோ – will she be a burden to her mother or is she not precious to her mother – the latter is from Parimēlalakar urai – some commentators use the former explanation, ஆவது அறிந்திலேன் –  I did not know this before, ஈதா– look here, listen, வருபுனல் வையை மணல் தொட்டேன்– touching the sand of Vaiyai with flowing water, I promise, தருமணவேள் தண் பரங்குன்றத்து அடி தொட்டேன் – touching the foot of cool Thirupparankundram of Murukan who showers wedded bliss, touching the foot of cool Thirupparankundram of Murukan who unites couples, என்பாய்– you say, கேளிர் மணலின் கெழுவும் இதுவோ – is this how you show closeness/respect to the sand grains that are like relatives, ஏழ் உலகும் ஆளி திரு வரை மேல் அன்பு அளிதோ – the respect you show to Thirupparankundram of Murukan who rules the seven worlds is pitiable (அளிதோ – அளிது, ஓகாரம் அசை), என்னை அருளி – to be kind, அருள் முருகு சூள் சூளின் – if you promise to me in the name of benevolent Murukan,  நின்னை அருள் இல் அணங்கான் மெய் வேல் தின்னும் – the spear of ruthless Murukan will eat your body, or the spear of Murukan and other fierce deities will eat your body, விறல் வெய்யோன் – Murukan desiring victories, ஊர் மயில்– moving peacock, வேல் – spear, நிழல் நோக்கி– looking at the shadow, அறவர் அடி தொடினும் – even if you touch the feet of the wise ones, ஆங்கு அவை சூளேல் –  do not swear there on those, குறவன் மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல்– hey (ஏலா – ஏடா)! you who is bold to swear in the name of the daughter of a mountain man do not do that (Valli), ஐய – Sir, சூளின் – if you promise, அடி தொடு குன்றொடு – along with swearing on Thirupparankundram whose base is worshipped, வையைக்குத் தக்க மணல் சீர் சூள் கூறல் – do not swear in the name of the sands that bring praise to Vaiyai

தலைமகனது உரை 

“யார் பிரிய, யார் வர, யார் வினவ, யார் செப்பு?
நீர் உரை செய் நீர்மை இல் சூள் என்றி, நேரிழாய்!
கயவாய நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை
நயவரு நறவு இதழ், மதர் உண்கண், வாணுதல், 75

முகை முல்லை வென்று, எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண்பல்,
நகை சான்ற கனவு அன்று நனவு அன்று நவின்றதை;
இடு துனி கை ஆறா என் துயர் கூரச்
சுடும் இறை ஆற்றிசின் அடி சேர்ந்து சாற்றுமின்,
மிக ஏற்றுதும் மலர் ஊட்டுதும் அவி 80

தோற்றுதும் பாணி எழுதும் கிணை முருகன்
தாள் தொழு தண் பரங்குன்று!”

What He Said to her friend

He said, “Who is leaving?  Who is arriving?  Who

is questioning?  Who is answering?  You tell me that

my promises are not truthful.  My love for the one

wearing fine jewels, with pretty, kohl-rimmed

eyes that are like blue waterlily blossoms in a pond

that open and spread their fragrance and like desirable

naravam petals, bright forehead, and white teeth

that resemble pearls superior to mullai flowers,

is not a dream to be laughed at.

Your accusations hurled at me are not true.  You say

in rage that she will also be affected when Murukan

will hurt me.  Appease God. 

What he said to his attendants:

Announce so that everybody will know.  Let us give him

abundant flowers.  Let us give him offerings. Let us beat

kinai drums and sing and worship Murukan’s feet in cool

Thirupparankundram.”

Notes:  அகநானூறு 19 – நறவின் சேயிதழ் அனைய ஆகிக் குவளை மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை,  பெரும்பாணாற்றுப்படை 386 – நறவு பெயர்த்து அமைத்த நல் எழில் மழைக்கண், முத்தைப் போன்ற பற்கள்:  அகநானூறு 27 – முத்தின் அன்ன நகைப் பொலிந்து இலங்கும் எயிறு, ஐங்குறுநூறு 185 – இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு, ஐங்குறுநூறு 380 – முத்து ஏர் வெண்பல், கலித்தொகை 64 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 93 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 97 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 97 – முத்து ஏய்க்கும் வெண்பல், கலித்தொகை 131 – முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய், பரிபாடல் 8 – எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண்பல், பரிபாடல் திரட்டு 2 – முத்த முறுவல்,  பொருநராற்றுப்படை 27 – துவர்வாய்ப் பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண்பல், சிறுபாணாற்றுப்படை 57 – நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம், நெடுநல்வாடை 37 – முத்து உறழ் முறுவல்.  இலக்கணம்:  என்றி – முன்னிலை ஒருமை.  துனி – ஆகுபெயராய்த் துனிக் காரணமாகிய குற்றம் என்னும் பொருட்டாய் நின்றது.  நவின்றதை – நவின்றது, ஐகாரம் பகுதிப்பொருளது. வெண்பல் – அன்மொழித்தொகை.  ஆற்றிசின் – சின் முன்னிலை அசை, an expletive of the second person. சாற்றுமின் – சின் முன்னிலை அசை, an expletive of the second person. சின் – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26, சின் என்பது இசின் என்பதன் முதற்குறை – ச. பாலசுந்தரம் உரை).  துனி (78) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஆகுபெயராய்த் துணிக்காரணமாகிய குற்றம் என்னும் பொருட்டாய் நின்றது. பொய்க்குற்றம் என்பான் ‘இடு துனி’ என்றான். படைத்து மொழிந்த குற்றம் என்றவாறு.

Meanings:  யார் பிரிய – who is leaving, யார் வர– who is arriving, யார் வினவ – who is questioning, யார் செப்பு – who is replying, நீர் உரை செய் நீர்மை இல் சூள் என்றி – you tell me that my promises are not truthful, நேரிழாய் – O woman wearing fine jewels, கயவாய நெய்தல் – blue waterlilies in the pond, அலர் கமழ் – opening with fragrance, முகை – buds, மண நகை – fragrant and bright, நயவரு நறவு இதழ் – like the desirable naravam petals, Luvunga scandens (நறவு – நறா நற என்றாகி உகரம் ஏற்றது), மதர் உண்கண்– beautiful kohl-rimmed eyes, luscious kohl-rimmed eyes, வாள் நுதல் – bright forehead, முகை முல்லை வென்று – victorious over mullai buds, எழில் முத்து ஏய்க்கும் – like beautiful pearls, வெண்பல் – the woman with white teeth, நகை சான்ற கனவு அன்று – it is not a dream to be laughed at, நனவு அன்று– not reality, நவின்றதை – what you said, இடு துனி – faulty accusations, கை – behavior, ஆறா – unabating, என் துயர் – my sorrow, கூரச் சுடும் – he will cause great hurt, இறை – god, ஆற்றிசின் – you appease him, அடி சேர்ந்து –  fall at his feet, சாற்றுமின் – you announce, மிக ஏற்றுதும் மலர் – let us give lots of flowers, ஊட்டுதும் அவி – let us give offerings, தோற்றுதும் பாணி எழுதும் கிணை– let us beat kinai drums and sing (பாணி – தாளம், ஆகுபெயர் பாட்டிற்கு), முருகன் தாள் தொழு தண் பரங்குன்று – cool Thirupparankundram where Murukan’s feet is worshipped

தோழி தலைமகளின் கற்புடைமை கூறல் 

“தெரியிழாய்! செல்க!” என்றாய்; எல்லா! யாம் பெற்றேம்,
ஒருவர்க்கும் பொய்யா நின் வாய் இல் சூள் வௌவல்;
பருவத்துப் பல் மாண் நீ சேறலின் காண்டை, 85

எருமை இருந்தோட்டி எள்ளீயும் காளை
செருவம் செயற்கு என்னை முன்னை, தன் சென்னி,
அருள்வயினான், தூங்கு மணி கையால் தாக்கி,
நிரைவளை ஆற்று இருஞ்சூள்.

What Her Friend Said

Her friend said, “You said to me, ‘O one with chosen

jewels!  Go!’  We understand everything.  Don’t utter

false promises from your mouth that does not lie to

others.  My friend is holding a bell with a clapper on

her hands with stacked bangles and praying to Murukan

who scorns the great command of Kootruvan who rides

a buffalo, pleading for you, to save you who uttered false

promises. You can see her on your way to your paramours.”

Notes:  இலக்கணம்:  காண்டை – காண் என்னும் முன்னிலைவினை காண்டை எனத் திரிந்தது.  நிரைவளை – அன்மொழித்தொகை.  எருமை – ஆகுபெயராய்க் கூற்றுவனுக்கு ஆயிற்று.

Meanings:  தெரி இழாய் செல்க என்றாய்– you said, “one with chosen/bright jewels! Go”, எல்லா யாம் பெற்றேம்– we understand everything, ஒருவர்க்கும் பொய்யா – not lying to others, நின் வாய் இல் சூள் – your promises without truth, வௌவல் பருவத்து – at the time of seizing paramours, பல் மாண் – with esteem, with greatness, நீ சேறலின் காண்டை– you will see since you are going to unite with your lovers, எருமை இருந்தோட்டி எள்ளீயும் காளை – young Murukan who scorns the big  command of the god of death who is on a buffalo (எள்ளீயும் – எள்ளும்), செருவம் செயற்கு – getting upset, என்னை முன்னை– before Murukan, தன் சென்னி – her head, அருள் வயினான்– with grace, தூங்கு மணி கையால் தாக்கி– holding in her hands a bell with a hanging clapper, நிரை வளை – the woman wearing rows of bangles, the woman wearing stacked bangles, ஆற்று – calming, soothing, இருஞ்சூள்– big promises, false promises

தலைமகளிரது செய்தி 

வளி பொரு சேண் சிமை வரையகத்தால் 90

தளி பெருகும் தண் சினைய
பொழில் கொளக் குறையா மலர,
குளிர் பொய்கை அளறு நிறைய,
மருதம் நளி மணல் ஞெமர்ந்த
நனி மலர்ப் பெருவழி, 95

சீறடியவர் சாறு கொள எழுந்து,
வேறுபடு சாந்தமும் வீறுபடு புகையும்,
ஆறு செல் வளியின் அவியா விளக்கமும்,
நாறு கமழ் வீயும், கூறும் இசை முழவமும்
மணியும், கயிறும், மயிலும், குடாரியும், 100

பிணிமுகம் உளப்படப் பிறவும் ஏந்தி,
அரு வரைச் சேராத் தொழுநர்,
‘கனவின் தொட்டது கை பிழை ஆகாது
நனவின் சேஎப்ப நின் நளி புனல் வையை
வருபுனல் அணிக’ என வரம் கொள்வோரும், 105

‘கரு வயிறு உறுக’ எனக் கடம்படுவோரும்,
‘செய் பொருள் வாய்க்க’ எனச் செவி சார்த்துவோரும்,
‘ஐ அமர் அடுக’ என அருச்சிப்போரும்,
பாடுவார் பாணிச் சீரும், ஆடுவார் அரங்கத் தாளமும்,
மஞ்சு ஆடு மலை முழக்கும், 110

துஞ்சாக் கம்பலை,
பைஞ்சுனைப் பாஅய் எழு பாவையர்
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முகத் தாமரை,
தாள் தாமரை, தோள் தமனியக் கய மலர்
எம் கைப் பதுமம், கொங்கைக் கய முகை, 115

செவ்வாய் ஆம்பல் செல் நீர்த் தாமரை,
புனற் தாமரையொடு, புலம் வேறுபாடுறாக்
கூர் எயிற்றார் குவி முலைப் பூணொடு,
மாரன் ஒப்பார் மார்பு அணி கலவி,
அரிவையர் அமிர்த பானம் 120

உரிமை மாக்கள் உவகை அமிர்து உய்ப்ப
மைந்தர் மார்வம் வழிவந்த,
செந்தளிர் மேனியார் செல்லல் தீர்ப்ப;

Female Devotees

Heavy rain fell on the tall mountain peaks attacked

by the wind.  The groves were filled with trees with

cool branches.  The cold ponds had flowers that did

not get reduced by plucking.  The marutham lands

were covered with sand and waters had flowed in.

Such was the path from Koodal to Thirupparankundram.

On this wide path with flowers, those with great devotion

went to celebrate festivals, carrying with them various

pastes and fire with fine fragrant smoke, lamps that did

not die in the wind on the way, flowers with honey aroma,

drums that create sweet music, bells, threads, and images

of peacocks, axes, and elephants as offerings.

Those who reach the precious mountain pray, “O Lord,

let our dreams become reality.  Let us play with our lovers

in the flowing waters.  May Vaiyai get new floods”,

“Bless me with a child.  I will make you an offering”, and

“Let my lover acquire wealth that he went seeking.”

Some appealed to Murukan’s sympathetic ears, and prayed

for their men to return home safely after battles.  Some

chanted the praise of God.  Singers sang with perfect

rhythm.  Dancers danced to perfect beats.  These unending

sounds were heard in the mountain where clouds play.

Women plunged into fresh ponds and rose up for breath.

Their eyes lined with kohl were pretty like lotus flowers.

Their faces looked like lotus blossoms.  Their feet resembled

lotus.  Their arms were like lotus that bloomed in the golden

pond.  Their hands resembled lotus flowers.  Their breasts

were like large lotus buds.  Their red mouths were like lotus

that grew in water with white waterlilies.

They appeared like the lotus flowers that were in the water.

Women with sharp teeth wearing ornaments on their breasts

embraced their men who looked like the god of love, their

ornaments mixed up, and shared the nectar of love with them,

along with cooked food.

The sorrows, of the women with bodies like tender, red sprouts,

that came from the chests of their men, ended.

Notes:   இலக்கணம்:  புகை – ஆகுபெயர் அகில் சந்தனம் முதலியவைக்கு.  சேஎப்ப – இன்னிசை அளபெடை.  பாஅய் – இசை நிறை அளபெடை.  சேரா – சேர்ந்து, செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  கம்பலை – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 53).  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).  செல்லல் – செல்லல் இன்னல் இன்னாமையே (தொல்காப்பியம், உரியியல் 6).

Meanings:  வளி பொரு – hit by winds, சேண் சிமை – tall mountain peaks, வரை அகத்தால் தளி பெருகும் – increased rain falls in the mountains, தண் சினைய பொழில் – groves with cool tree branches, கொளக் குறையா மலர குளிர் பொய்கை – cold pond where flowers are unlimited even when removed, அளறு நிறைய– filled with water, மருதம் நளி மணல் – thick sand in the marutham lands, ஞெமர்ந்த – spread, நனி மலர்ப் பெருவழி– huge path with many flowers, சீறடியவர் – those with great devotion, சாறு கொள – to celebrate festivals, எழுந்து– rose up, வேறுபடு சாந்தமும் வீறுபடு புகையும்– different pastes and fine woods that create fragrant smoke, ஆறு செல் வளியின் அவியா விளக்கமும்– and lamps that do not die in the wind on the path, நாறு கமழ் வீயும் – and flowers with honey fragrance, கூறும் இசை முழவமும் – and drums that create music, மணியும் கயிறும் மயிலும்–and gems and ropes and peacocks, குடாரியும்– axe, பிணிமுகம் – elephant, உளப்படப் பிறவும் ஏந்தி – carrying all these, அரு வரைச் சேராத் தொழுநர்– those who reach the precious mountain and worship, கனவின் தொட்டது கை பிழை ஆகாது  நனவின் சேஎப்ப – let what happened in our dreams happen in reality, நின் – your, நளி புனல் வையை–  Vaiyai with abundant flowing water, வருபுனல் – new waters, அணிக என வரம் கொள்வோரும்– and those who ask for Vaiyai to get new waters, கரு வயிறு உறுக எனக் கடம்படுவோரும் – and those who make vows to god to become pregnant, செய் பொருள் வாய்க்க எனச் செவி சார்த்துவோரும் – and those who tell to Murukan’s ears that their husbands should achieve wealth, ஐ அமர் அடுக என அருச்சிப்போரும் – and those who worship asking for their husbands to be victorious in battles, பாடுவார் பாணிச் சீரும் – and perfect beats of those who sing, ஆடுவார் அரங்கத் தாளமும் – and beats of those who dance in the pavilion, மஞ்சு ஆடு மலை முழக்கும் – and sounds of the mountain where cloud play, துஞ்சாக் கம்பலை – unending sounds, பைஞ்சுனைப் பாஅய் எழு பாவையர் – young women dived into the fresh springs/ponds and came up for air , ஆய் இதழ் – beautiful petals, உண்கண் – kohl-rimmed eyes, அலர் முகத் தாமரை– faces like lotus flowers, தாள் தாமரை – feet like lotus, தோள் தமனியக் கய மலர் எம் கைப் பதுமம் – their hands that are lotus flowers that grew in their arms that are like gold ponds, கொங்கைக் கய முகை– breasts that are like big lotus buds, செவ்வாய் ஆம்பல் செல் நீர்த் தாமரை– red mouth like lotus flowers that grow with waterlilies, புனற் தாமரையொடு – with the lotus flowers in the water, புலம் வேறுபாடுறா – who do not differ (புலன் வேறுபாடுறா  – காட்சி வேறுபடாத), கூர் எயிற்றார் – women with sharp teeth, குவிமுலைப் பூணொடு– with jewels worn on their pointed breasts, மாரன் ஒப்பார் மார்பு – chests of men who are like the love god, Manmathan, அணி கலவி- their jewels got mixed up, அரிவையர் – young women, அமிர்தபானம் – love nectar, உரிமை மாக்கள் – those who cooked food, உவகை அமிர்து உய்ப்ப– giving joyful nectar to their husbands, மைந்தர் மார்வம் வழிவந்த– came from the chests of their husbands, செந்தளிர் மேனியார்– women with bodies like red sprouts, செல்லல் தீர்ப்ப – they ended their sorrow

பரங்குன்றை வாழ்த்தல் 

என ஆங்கு,
உடம்புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி, 125

கடம்பு அமர் செல்வன் கடிநகர் பேண,
மறு மிடற்று அண்ணற்கு மாசிலோள் தந்த
நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம்,
மண் பரிய வானம் வறப்பினும், மன்னுகமா
தண் பரங்குன்றம் நினக்கு.   130

Praising Thirupparankundram

Lovers who have united and others have gathered

under a kadampan tree where Murukan resides, son

of the god with blue throat and the faultless goddess

Umai.

Cool Thirupparankundram!  Even if the skies dry out

causing pain to those on earth, may your waterfalls

that flow with abundant water never stop flowing!

Notes:  இலக்கணம்:  மன்னுகமா – மா வியங்கோள் அசைச்சொல்.  உறு -உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:  என – thus, ஆங்கு –  there, உடம்புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி– lovers who united and others have gathered, கடம்பு அமர் செல்வன் – Murukan in a kadampam tree, Murukan seated under a kadampam tree, கடிநகர் பேண– to protect the temple, மறு மிடற்று அண்ணற்கு – to the lord who has a stain on his throat, to the lord who drank poison (Sivan), மாசிலோள் தந்த – given by the spotless one, நெறி நீர் அருவி – waterfalls that flow straight, waterfalls that flow perfectly, அசும்பு உறு செல்வம் – abundant prosperity that does not stop (உறு – மிக்க), மண் பரிய – causing pain to those on earth, வானம் வறப்பினும்– even if the sky dries out, மன்னுகமா தண் பரங்குன்றம் நினக்கு – may you cool Thirupparankundram last forever

9.   Murukan

Poet:  Kundrampoothanār, Composer:  Maruthuvan Nallachuthanār, Melody:  Pālai Yāzhl

முருகவேளை வாழ்த்துதல் 

இரு நிலம் துளங்காமை வட வயின் நிவந்து ஓங்கி,
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலைகாக்கும்,
உருமுச் சூழ் சேண் சிமை உயர்ந்தவர் உடம்பட,
எரி மலர்த் தாமரை இறை வீழ்த்த பெரு வாரி
விரி சடைப் பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப, 5

தணிவுறத் தாங்கிய தனி நிலைச் சலதாரி
மணி மிடற்று அண்ணற்கு, மதி ஆரல் பிறந்தோய்! நீ
மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று,
ஐ இருநூற்று மெய்ந் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண்,
மணி மழை தலைஇ என, மா வேனில் கார் ஏற்று, 10

தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று.

Praising Murukan 

On the lofty northern mountain that maintains

the stability of the vast earth, its tall peaks difficult to

scale, surrounded by thunder, protected by Indiran,

the lord of fierce deities with divine nature, Brahman

who appeared on a flame-like lotus blossom sent

down the huge mountain stream that was borne by Sivan

on his matted, spread hair to slow down, appearing like

bright flowers that mature and drop down.

O Lord!  You were born to the noble lord Sivan who was

called Salathāri, the one with a sapphire colored neck,

through six respected Karthikai women upon acceptance

by their husbands who were sages.

On the day you united with Valli with dark eyes decorated

with powdered kohl, daughter of a deer, Thēvasēnai, the

daughter of Indiran with a thousand eyes, shed tears from

her flower-like, kohl-lined eyes that appeared like rains

from sapphire-colored clouds,

and clouds surrounding cool Thirupparankundram came

down as rains even though it was summer, to pacify her.

Notes:  மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி (9) – மையாகிய கரிய துகளால் அணியப்பட்ட உண்கண்.  நூறு நுண்ணிதாக நறுக்கிய துகள்.  மானிட மகள் என்பது தோன்ற ‘இமை உண்கண்’ என்றும் வள்ளிக்கிழங்கு அகழ்ந்த குழியில் மானாலே ஈயப்பட்ட மகள் என்பது தோன்ற ‘மான்மறி ‘ என்றார்.  ‘மான்குட்டி’ என்றவாறு.   ஐ இருநூற்று (9) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஐ இருநூறு என மாற்றுக.  இலக்கணம்:  மழை – ஆகுபெயர் முகிலுக்கு.  தலைஇ – சொல்லிசை அளபெடை.

Meanings:  இரு நிலம் – vast land, துளங்காமை – with stability, not moving, வட வயின் நிவந்து – high on the north, ஓங்கி – tall, அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும்– protected by the lord (leader) of the fierce deities in the tall difficult mountain – Indiran, உருமுச் சூழ் சேண் சிமை– lofty mountain peaks surrounded by thunder, உயர்ந்தவர் உடம்பட – there are superior people who accept, எரி மலர்த் தாமரை இறை – the god who appeared on the flame-like lotus flower – Brahman, வீழ்த்த பெரு வாரி– brought down the large river (Gangai), விரி சடைப் பொறை – appearing  on Sivan’s matted/spread hair with the burden (of the river), ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப– like bright flowers that mature and fall down, தணிவுற – causing it to slow down, தாங்கிய தனி நிலைச் சலதாரி – the one who was called Salathāri who bore the river (on his head), மணி மிடற்று அண்ணற்கு – to the noble one with sapphire color neck, மதி ஆரல் பிறந்தோய் – you were born to the respected Karthikai women, நீ மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று – on the day when you embraced the shoulders of Valli (united with her in kalavu) who is the daughter of a deer, who has dark eyes with lids, that are decorated with kohl that was powdered finely (நூறு – நுண்ணிதாக நறுக்கிய துகள்), ஐ இருநூற்று மெய்ந் நயனத்தவன் மகள் – daughter of the one with a thousand eyes on his body- Indiran (நயனம் – கண்), மலர் உண்கண் மணி மழை தலைஇ என– since she shed tears with her flower-like kohl-lined eyes like rain from sapphire-colored clouds, மா வேனில் கார் ஏற்று – like rain in intense summer, தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று – cool clouds came down as rains on your cool Thirupparankundram

தமிழது சிறப்பிற்குக் காரணம் 

நான்மறை விரித்து, நல் இசை விளக்கும்
வாய்மொழிப் புலவீர்! கேண்மின் சிறந்தது!
காதற் காமம், காமத்துச் சிறந்தது;
விருப்போர் ஒத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி  15

புலத்தலின் சிறந்தது, கற்பே; அது தான்
இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடாப்
பரத்தை உள்ளதுவே; பண்புறு கழறல்,
தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்புற
நாள் அணிந்து, உவக்கும் சுணங்கறையதுவே;    20

கேள் அணங்குற மனைக் கிளந்து உள சுணங்கறை
சுணங்கறைப் பயனும் ஊடலுள்ளதுவே
அதனால், அகறல் அறியா அணியிழை நல்லார்
இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர்; இத்
தள்ளாப் பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய் வந்திலார் 25

கொள்ளார், இக்குன்று பயன்.

Greatness of Secret Love of the Thamizh people

O scholars with fine tongues who recite and

explain the fine fame of the four Vēdās!  Listen

to this truth!  Passion with mutual love is the best

love!  The physical passion that follows love is the

greatest!

Virtue of married love is pleading and giving in

after sulking, when the husband returns to the marital

house from his concubine.

The friend wears red garments and gives the husband

the firm news that his wife is ready for union when he

is in the house of his new paramour whose arms he enjoys.  

He rushes back to his house and enjoys making love

to his wife, their union called sunangarai.  The concubine,

upset, slanders the couple in her house, as the friends of

the heroine get distressed.

Sulking gives the benefit of sexual union.  So pretty

women in secret love, whose lovers don’t leave them, do

not make the mistake of getting upset.   Of the two kinds

of love, secret love and married love, the former is

superior by the ancient Thamizh texts.  Only those who have

not analyzed cool Thamizh grammar of love, will not accept

this secret love of the mountains.

Notes:  இலக்கணம்:  கேண்மின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person.  உள்ளதுவே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.  சுணங்கறையதுவே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.  ஊடலுள்ளதுவே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.

Meanings:  நான்மறை விரித்து நல் இசை விளக்கும் வாய்மொழிப் புலவீர் – scholars with fine tongues who recite and explain the four Vēdās, கேண்மின் சிறந்தது – listen to the best/the truth, காதற் காமம் காமத்துச் சிறந்தது – love passion is the best passion, விருப்போர் ஒத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி – when lovers unite with mutual love, புலத்தலின் சிறந்தது – best due to sulking, கற்பே அது தான் – that is virtue, இரத்தலும் ஈதலும் – pleading and giving in, இவை உள்ளீடாப் பரத்தை உள்ளதுவே – this is because of him going to a concubine, பண்புறு கழறல்– utters the firm news (கழறல் – அறத்தொடு பொருந்திய உறுதிச் சொல்), தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் – enjoys newly the arms of a concubine in her house, சிவப்புற நாள் அணிந்து– wearing red ornaments/garments in the morning, உவக்கும் சுணங்கறையதுவே  – he enjoys sexual union with her, கேள் அணங்குற – making her friends sad, மனைக் கிளந்து உள சுணங்கறை– the concubine slanders the couple in her house, சுணங்கறைப் பயனும் ஊடலுள்ளதுவே – sulking gives the benefit of sexual union, அதனால் – so, அகறல் அறியா – not knowing leaving of their lovers, அணி இழை நல்லார் – fine women who wear pretty jewels, இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர்– they don’t make the mistake of being angry, இத் தள்ளாப் பொருள் இயல்பின் – with the nature of the not reduced convention (that praises secret love as being better than married love), தண் தமிழ் ஆய் வந்திலார்– those who have not analyzed cool Thamizh, கொள்ளார் இக்குன்று பயன் – they do not accept this mountain/kurinji conventions

தேவசேனையும் வள்ளியும் முருகனும் 

ஊழ் ஆரத்து தேய் கரை நூக்கி, புனல் தந்த
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின்,
கேழ் ஆரம் பொற்ப வருவானைத் தொழாஅ,
வாழிய மாயா! நின் தவறு இலை; எம் போலும் 30

கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார்
மென்தோள் மேல் அல்கி நல்கலம் இன்று?
வை எயிற்று எய்யா மகளிர் திறம் இனிப்
பெய்ய உழக்கும் மழைக் கா; மற்று ஐய!
கரையா வெந்நோக்கத்தால் கை சுட்டி, பெண்டின் 35

இகலின் இகந்தாளை, அவ் வேள் தலைக் கண்ணி
திருந்து அடி தோயத் திறை கொடுப்பானை,
வருந்தல் என அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை,
குறுகல் என்று ஒள்ளிழை கோதை கோலாக
இறுக இறுக யாத்துப் புடைப்ப;    40

ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல,
இருவர் வான் கிளி ஏற்பில் மழலை,
செறி கொண்டை மேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே,
வெறி கொண்டான் குன்றத்து வண்டு.

Valli, Thēvasēnai and Murukan

The flood waters of the Vaiyai river attacked the

eroding shores and brought down mature, hard-core

sandal trees that grew there.  Lord Murukan came to the

aid of Thēvasēnai, donning a garland and a pearl strand

that made him look splendid.  She worshipped him and

said, pointing her hand in great rage, “O Lord of deception! 

May you live long!  You are not at fault!  Those like me are

hurt, beautiful women ruined by you.  You do not shower

your graces on pretty women with delicate arms and sharp

teeth, who do not know your nature, whose plight is like

parched groves that look up to the sky for water.  I will not

enjoy your beauty!”

Murukan prostrated to her in submission, she who put down

Valli, his head strand touching her feet, and to comfort him

she offered him her breasts saying “Do not feel sad”.

“Do not go near her”, roared angry Valli wearing bright jewels.

She tied his hands tightly together and beat him using her

garland as a stick.

Fight erupted.  The peacocks of the consorts fought with

each other.  Their fine parrots fought exchanging angry

prattle, Valli’s honey bees living in Thirupparankundram

where veriyāttam is performed for Murukan, leapt

and attacked the honey bees on Thēvasēna’s tight hair knot.

Notes:  ஊழ் (27) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முறை, மழை பெய்யுந்தோறும் நீர் பெருகுந்தோறும் முறை முறையாகத் தேய்ந்த கரை.  ஊழ் தேய் கரை ஆறாம் நோக்கி என மாறுக.  வெறி கொண்டான் (44) – வெறியாடலை உவந்து ஏற்றுக் கொண்டவனாகிய முருகன்.  குன்றத்து வண்டு (44) – குறமகளாதலின் வள்ளியின் வண்டைக் குன்றத்து வண்டு என்றார்.   இலக்கணம்:  தொழாஅ – தொழுது என்பது பொருள்.  செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  இசை நிறை அளபெடை.  இலை – இல்லை என்பதன் விகாரம்.  உண்கோ – உண்கு – தன்மை ஒருமை, first person singular, ஓ -அசைநிலை, an expletive.  கரையா – கரைந்து என்பது பொருள். செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  ஒள்ளிழை – அன்மொழித்தொகை.  வை – வையே கூர்மை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 91).

Meanings:  ஊழ் – procedural, regular, ஆரத்து – of the sandal trees, தேய் கரை – the eroding shores, நூக்கி – pushed down, புனல் தந்த காழ் ஆரத்து – the hard-core sandal trees brought by the floods, அம் புகை சுற்றிய – surrounded by beautiful smoke, தார் மார்பின்– with a chest with a garland, கேழ் ஆரம் – bright pearl strand, பொற்ப – making him beautiful, வருவானைத் தொழாஅ– worshipped Murukan who came, வாழிய மாயா – long live O lord of deception, நின் தவறு இலை– you are not at fault, எம் போலும்– like me, கேழ் இலார்– those without color, மாண் நலம் உண்கோ– will I enjoy your great beauty, திரு உடையார் – those with beauty,  மென் தோள் மேல் அல்கி நல்கலம் இன்று– you do not rise up and shower graces on women with delicate arms, வை எயிற்று – with sharp teeth, எய்யா மகளிர் திறம் – women who do not know your nature, இனிப் பெய்ய உழக்கும் மழைக் கா – like groves which are suffering without rain,  மற்று ஐய– also Sir, கரையா – uttering words, வெந்நோக்கத்தால் – with looks with great rage, கை சுட்டி– pointing with her fingers, பெண்டின் இகலின் இகந்தாளை– the woman who sulked and left because of another woman – Valli, அவ் வேள் தலைக் கண்ணி திருந்து அடி தோயத் திறை கொடுப்பானை– Murukan put his head on Thevāsēna’s feet his head flower strand touching them and gave her gifts, வருந்தல் – do not feel sad, என – thus, அவற்கு – to him, மார்பு அளிப்பாளை– the woman her who offered her breasts, குறுகல் என்று – that you do not go near her, ஒள்ளிழை – Valli wearing bright jewels (அன்மொழித்தொகை), கோதை – garland, கோலாக – as a stick, இறுக இறுக யாத்துப் புடைப்ப – hitting him tying tightly and tightly, ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல– their bright peacocks fought matching, இருவர் வான் கிளி ஏற்பில் மழலை– their superior/fine parrots prattled in anger, செறி கொண்டைமேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே– honey bees attacked the tight hair knot of Thevānai, வெறி கொண்டான் குன்றத்து வண்டு – the honeybees that lived in Thirupparankundram of Murukan for whom veriyāttam is performed

வள்ளியின் பாங்கியரும் தேவசேனையின் பாங்கியரும் இகழ்தல்  

தார் தார் பிணக்குவார்; கண்ணி ஓச்சித் தடுமாறுவார்;    45

மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையாப் புடைப்பார்;
கோதை வரிப் பந்து கொண்டு எறிவார்;
பேதை மட நோக்கம் பிறிதாக, ஊத
நுடங்கு நொசி நுசுப்பார், நூழில் தலைக்கொள்ள;
கயம்படு கமழ் சென்னிக் களிற்று இயல் கைம்மாறுவார்;    50

வயம்படு பரிப் புரவி மார்க்கம் வருவார்;
தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார்;
வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார்;
வாளி வாளிகள் நிலைபெற மறலுவார்;
தோள் வளை ஆழி சுழற்றுவார்; 55

மென் சீர் மயில் இயலவர்
வாள் மிகு வய மொய்ம்பின்
வரை அகலத்தவனை, வானவன் மகள்
மாண் எழில் மலர் உண்கண்
மட மொழியவர் உடன் சுற்றி, 60

கடி சுனையுள் குளித்து ஆடுநரும்,
அறை அணிந்த அருஞ் சுனையான்
நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும்,
சிகை மயிலாய்த் தோகை விரித்து ஆடுநரும்,
கோகுலமாய்க் கூவுநரும், 65

ஆகுலம் ஆகுநரும்
குறிஞ்சிக் குன்றவர் மறம் கெழு வள்ளி தமர்
வித்தகத் தும்பை விளைத்தலான், வென் வேலாற்கு
ஒத்தன்று தண் பரங்குன்று.

Fights Between Friends of Valli and Thēvasēnai

Women with waists so delicate that sway when

air is blown with the mouth, their delicate looks

changed to ire, beat each other with their garlands,

tangling them.  They threw flowers from their

strands at each other.  Removing their breast garment,

they lashed them like long whips.  They threw their garlands

and striped balls at each other.  Starting their fight, they

became enraged like rutting elephants with tender heads.

They charged rapidly like trotting victorious horses.

They came like those knowing to use

beautiful bridle ropes on chariots. They bent their tightly tied

bows placing them on their chests and shot arrows.  They

acquired the nature of angry warriors with swords and whirled

their arm bracelets, the delicate women of peacock nature.

The daughter of Indiran along with her friends of soft

words, kohl in their flower-like pretty eyes, surrounded

Lord Murukan with a bright, mighty, mountain-like chest.

Some women jumped into a guarded pond.  Some strummed

their musical instruments that sounded like humming of

bees that drink honey from flowers in a precious spring

with rocks.  Some danced like crested peacocks.  Some

sang like cuckoos.  Some suffered in pain.  Since the friends of

Valli, brave daughters of mountain dwellers, won a perfect

battle, cool Thirupparankundram is the fitting place for the god

with a victorious spear,

Notes:  வரிப் பந்து –நற்றிணை 12 – வரி புனை பந்தொடு – பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை, ஒளவை துரைசாமி உரை – வரிந்து புனையப்பட்ட பந்தொடு, திருமுருகாற்றுப்படை 68 – வரிப் புனை பந்தொடு – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நூலால் வரிந்து புனையப்பட்ட பந்தும், நச்சினார்க்கினியர் உரை – நூலால் வரிந்து புனையப்பட்ட பந்தும், வை. மு. கோபாலகிருஷ்ணமாச்சாரி  உரை – நூலால் வரிந்து புனையப்பட்ட பந்தோடு, கலித்தொகை 51 – வரிப் பந்து – நச்சினார்க்கினியர் உரை – வரியினையுடைய பந்து, பரிபாடல் 9 – வரிப் பந்து – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வரியினையுடைய பந்து, பெரும்பாணாற்றுப்படை 333 – வரிப்பந்து – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நூலால் வரியப்பட்ட பந்து.  இலக்கணம்:  மத்திகை – மத்திகையாக எனற்பாலது ஈறு கெட்டு நின்றது.  வாள் – ஆகுபெயர் தழும்பிற்கு.  நொசிவு – நொசிவும் நுழைவும் நுணங்கும் நுண்மை (தொல்காப்பியம் உரியியல் 78).  கய – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24), கய என் கிளவி மென்மையும் செய்யும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 26). வேலாற்கு (68) – பொ.வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இவ்வாறு அவனைப் படர்க்கையாக்கி இவை கூறிப் பின்னும் எதிர்முகமாக்கி வாழ்த்துகின்றனர்.

Meanings:  தார் தார் பிணக்குவார் – they fought with their garlands tangling them, கண்ணி ஓச்சித் தடுமாறுவார்– they threw their strands at each other and were mentally confused, மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையாப் புடைப்பார் – they hit each other with long whips made with the cloth covering their beautiful breasts, கோதை வரிப் பந்து கொண்டு எறிவார் – they throw their garlands and beautiful/striped balls at each other, பேதை மட நோக்கம் பிறிதாக – their delicate nature change their outlook to something different – anger, ஊத நுடங்கு –  blowing air with the mouth make them to sway, நொசி நுசுப்பார்– ones with delicate waists, நூழில் தலைக்கொள்ள – started to fight,  கயம்படு கமழ் சென்னிக் களிற்று இயல் கைம்மாறுவார் – they acquire the nature of male elephants with tender heads (due to goads piercing, கயம்படு – மென்மைப்பட்ட) that are fragrant (due to the musth), they acquire the nature of male elephants with huge heads that are fragrant,  வயம்படு பரிப் புரவி மார்க்கம் வருவார் – they come with the movement of rapid victorious horses, தேர் அணி – on chariots, அணி கயிறு – pretty ropes, தெரிபு வருவார் – they come knowing, வரி சிலை வளைய – bending their tightly tied bows, மார்பு உற – placing on their chests, வாங்குவார்– they pull them, they bend it, வாளி – arrows, வாளிகள் –நிலைபெற மறலுவார் – they are angry with the nature of warriors with swords, தோள் வளை ஆழி சுழற்றுவார் – they whirled and threw their arm bracelets, மென் சீர் மயில் இயலவர் – women with the nature of pretty peacocks, வாள் மிகு – scars of swords, very bright, வய மொய்ம்பின் வரை அகலத்தவனை – Murukan with a very strong chest that is like a mountain, வானவன் மகள் – daughter of the celestial Indiran, மாண் எழில் மலர் உண்கண் – beautiful flower-like eyes decorated with kohl, மட மொழியவர் – ones with delicate words, உடன் சுற்றி – surrounded, கடி சுனையுள் – in the fragrant/protected ponds, குளித்து ஆடுநரும் – some bathe and play, அறை அணிந்த அருஞ் சுனையான் – in the precious spring/pond with rocks, நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும் – some strum their lutes sounding like honey-drinking bees, சிகை மயிலாய்த் தோகை விரித்து ஆடுநரும் – some dance like crested peacocks with spread plumes, கோகுலமாய்க் கூவுநரும் – some call out like kuyils in a flock, ஆகுலம் ஆகுநரும் – some suffered in pain,  குறிஞ்சிக் குன்றவர் – mountain dweller, மறம் கெழு வள்ளி தமர் – brave friends of Valli, வித்தகத் தும்பை விளைத்தலான் – since they win a perfect battle, வென் வேலாற்கு ஒத்தன்று தண் பரங்குன்று – cool Thirupparankundram  is fitting for the god with a victorious spear

வாழ்த்தி வேண்டல் 

கடுஞ் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் 70

அடும் போராள நின் குன்றின் மிசை
ஆடல் நவின்றோர் அவர் போர் செறுப்பவும்,
பாடல் பயின்றோரைப் பாணர் செறுப்பவும்,
வல்லாரை வல்லார் செறுப்பவும்,
அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும், ஓர் சொல்லாய், 75

செம்மைப் புதுப் புனற்
தடாகம் ஏற்ற தண் சுனைப் பாங்கர்,
படாகை நின்றன்று;
மேஎ எஃகினவை;
வென்று உயர்த்த கொடி விறல் சான்றவை;    80

கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணைக் கிழமை
நயத்தகு மரபின் வியத்தகு குமர!
வாழ்த்தினேம் பரவுதும் தாழ்த்துத் தலை நினை யாம்
நயத்தலின் சிறந்த எம் அடியுறை,
பயத்தலின் சிறக்க, நாள்தொறும் பொலிந்தே.   85

Offering Praises

O warrior who fights with his spear, who chopped

fully the mango tree of harsh Sooran!  In your mountain,

expert dancers beat other dancers, bards vanquish

trained singers, experts beat experts, others beat

those in their fields.

There is a flag, a symbol of matchless flame near the cool

spring which resembles a fine pond into which fresh water

flows.   There is a tall flag that proves your victory over

your enemies, with your spear.

O Lord of admirable traits!  Your virtuous consorts have love

that rises from sulking rights.  We praise you!  We place

our heads at your feet and pray to you with love!  Grant us

our request that we may live in the shadow of your feet and

flourish and prosper every day!

Notes:  இலக்கணம்:  மேஎ – இன்னிசை அளபெடை.  வாழ்த்தினேம் – முற்றெச்சம், வாழ்த்தி என்க, எஃகினவை – சான்றவை, எஃகினவை – முன்னிலை ஒருமைக் குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள்.  பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).

Meanings:  கடுஞ் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் அடும் போராள – O warrior who chopped off the mango tree trunk killing harsh Sooran, நின் குன்றின் மிசை – on your mountain top, ஆடல் நவின்றோர் அவர் போர் செறுப்பவும்– expert dancers excel over other dancers, பாடல் பயின்றோரைப் பாணர் செறுப்பவும் – bards vanquish trained singers, வல்லாரை வல்லார் செறுப்பவும்– experts beat experts, அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும்– others beat those in their fields, ஓர் சொல்லாய்–with matchless fame, செம்மைப் புதுப் புனற் தடாகம் ஏற்ற – like a pond where perfect fresh water flows in, like a pond that accepted fresh water, தண் சுனைப் பாங்கர்– near the cool spring/pond, படாகை – flag, நின்றன்று– stood, மேஎ எஃகினவை– you are one with a spear (மேஎ – பொருத்திய), வென்று உயர்த்த கொடி விறல் சான்றவை– you are one with a flag that proves your victory over your enemies, கற்பு இணை நெறி – with a virtuous path (your consorts), ஊடு அற்பு இணைக் கிழமை– love that arises from sulking rights (அற்பு – அன்பு, வலித்தல் விகாரம்), நயத்தகு மரபின் வியத்தகு குமர – O Lord with admirable awesome traits, வாழ்த்தினேம் – praising you (முற்றெச்சம், வாழ்த்தி எனக), பரவுதும் – we pray to you, தாழ்த்துத் தலை– with lowered heads, with our heads at your feet, நினை யாம் நயத்தலின் – since we pray to you with love, சிறந்த எம் அடியுறை பயத்தலின் – along with granting us our request to live in the shadow of your feet, சிறக்க – to flourish,  நாள்தொறும் பொலிந்தே – to prosper every day

10.   Vaiyai

Poet:  Karumpillaipoothanār, Composer:  Maruthuvan Nallachuthanār, Melody:  Pālai Yāzh

தலைவன் திரும்பி வருவேன் என்று கூறிய பருவத்தில் வரவில்லை. அதனால் தலைவி வருந்துகின்றாள்.  தோழி ஒரு பாணனைத் தூதுவனாகப் போர்ப் பாசறையில் உள்ள தலைவனிடம் அனுப்புகின்றாள்.  அவன் தலைவனிடம் கார்காலம் வந்து விட்டதையும் வையை ஆற்றில் நடைபெறும் புதுவெள்ளக் கொண்டாட்டங்களைப் பற்றியும் கூறுகின்றான்.

மலைவரை மாலை அழி பெயல் காலை,
செல வரை காணாக் கடல்தலைக் கூட
நில வரை அல்லல் நிழத்த விரிந்த
பலவுறு போர்வைப் பரு மணல் மூஉய்,
வரி அரி யாணு முகிழ் விரி சினைய 5

மாந்தீம் தளிரொடு வாழையிலை மயக்கி,
ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉப் பறை அறையப்
போந்தது வையைப் புனல்.

Rains pour abundantly in the mountains

at night.  In the morning, they merge with the

boundless ocean, reducing the sorrow of the

earth, covering the wide sandy shores

blanketed with many flowers.

Banana leaves are mixed with tender shoots of

mango trees whose beautiful branches with

flowers are swarmed by striped bees.

The flowing waters of Vaiyai rush with sounds that

are unable to be discerned, as parai drums are beaten.

Notes:  யாணு – அழகு, யாணு கவினாகும் (தொல். சொல். 381).  இலக்கணம்:  மூஉய் – இன்னிசை அளபெடை.  அறையூஉ – இன்னிசை அளபெடை.

Meanings:  மலை வரை மாலை – evening in the mountains, அழி பெயல் – abundant rain, காலை– morning, செல வரை காணாக் கடல்தலைக் கூட- merging with the ocean with no limits (செல – இடைக்குறை), நில வரை அல்லல் நிழத்த – reducing the land’s sorrow, விரிந்த பலவுறு போர்வை – blanket of many blossoms, பரு மணல் – wide sandy shores, மூஉய் – covering, வரி அரி – striped bees, யாணு – beautiful, முகிழ் விரி சினைய– on the tree branches with open buds, மாந்தீம் தளிரொடு – along with sweet tender sprouts of mango trees, வாழையிலை மயக்கி – mixed with banana leaves, ஆய்ந்து அளவா ஓசை – sounds that cannot be analyzed and discerned, அறையூஉ – sounding, பறை அறைய – as parai drums are beaten, போந்தது வையைப் புனல் – waters of Vaiyai river came

புனலாடும் பொருட்டு வையைக் கரை சேர்தல்

புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான், சனம் மண்டி,
தாளித நொய்ந் நூல் சரணத்தர், மேகலை 10

ஏணிப்படுகால் இறுக இறுகத் தாள் இடீஇ,
நெய்த்தோர் நிற அரக்கின் நீரெக்கி யாவையும்
முத்து நீர்ச் சாந்து அடைந்த மூஉய்த் தத்தி,
புக அரும் பொங்கு உளைப் புள் இயல் மாவும்,
மிக வரினும் மீது இனிய வேழப் பிணவும், 15

அகவு அரும் பாண்டியும், அத்திரியும், ஆய் மாச்
சகடமும்,  தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி;
வகை வகை ஊழ் ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி;
முதியர்,  இளையர், முகைப் பருவத்தர்,
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்தன்னார் 20

இரு திற மாந்தரும் இன்னினியோரும்,
விரவு நரையோரும் வெறு நரையோரும்,
பதிவத மாதர், பரத்தையர், பாங்கர்,
அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள
விதி கூட்டிய இய மென்னடை போல, 25

பதி எதிர் சென்று, பரூஉக் கரை நண்ணி;

People Reach Vaiyai’s Shores

People come to play in the waters.  Some

wear garments made with soft threads on their

legs and tight girdles with many layers on their

waists.  They carry squirting devices filled with

liquids the color of blood and red vermilion that

glisten like pearls, and boxes with sandal paste.

There are horses with overflowing tufts that leap

fast like flying birds, sweet female elephants,

oxen and mules that respond to calls, lovely carts

drawn by horses, and palanquins held by poles.

The crowds mount on them in the proper manner

in haste.

Elders, youngsters, those of budding age, those

whose mouths are like fragrant flowers, women

whose hair is speckled with grey and women

whose hair is white, women devoted to their

husbands, prostitutes and their friends, walk

across slowly approaching the wide banks of

Vaiyai with people in town,

like the gentle cadence of loud music

with rhythm created by musicians.

Notes:  தாளித நொய்ந் நூல் சரணத்தர் (10) –  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தாளித நொய்ந்நூற் சரணத்தர் என்ற தொடர்க்கு நன்கு பொருள் விளங்கவில்லை.  தாளிதம் என்னும் பெயரையுடையதும் நுண்ணிய நூலானாயதும் காலிலே மாட்டி அணிந்து கொள்ளுவதுமாகிய ஒரு வகை உள்ளாடை என்று ஊகிக்கலாம். இவ்வாடை மகளிர் நீராட்டு ஆடையாக இருக்கலாம்.  ஏணிப்படுகால் (11) –  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஏணியினது படி போல ஒன்றற்கொன்று வடம் உயர்தலால் இரு கோவை முதல் முப்பத்திரு கோவையீறாக அமைந்த பல்வேறு மேகலையையும் ஏணிப்படுகால் என்றார்.   மென்னடை (25) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தாளகதியில் ஒன்று, முடுகுடை, இடை நிகர் நடை, மென்னடை எனத் தாள நடை மூவகைப்படும்.  இன்னினியோர் (21) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இப்பருவத்தினர்.  இலக்கணம்:  மேகலை ஏணிப்படுகால் – இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை.  இடீஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  அரக்கின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது.  மூஉய் – இன்னிசை அளபெடை.  பதி – ஆகுபெயர் மாந்தர்க்கு.  பரூஉ – இன்னிசை அளபெடை.  கதழ் – கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 19).

Meanings:  புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் – going fast to play in the waters, சனம் மண்டி – people come there rapidly, தாளித நொய்ந் நூல் சரணத்தர் – those wearing on their legs garments made with soft threads, மேகலை ஏணிப்படுகால் இறுக இறுகத் தாள் இடீஇ – placing (wearing) waist girds with many layers locked tightly, நெய்த்தோர் நிற – in the color of blood, அரக்கின் – like red vermilion, நீரெக்கி – water sprayer, யாவையும் – and all, முத்து நீர் – pearly water, சாந்து அடைந்த மூஉய் – lidded boxes with sandal paste, தத்தி புக அரும் பொங்கு உளைப் புள் இயல் மாவும் – horses that leap fast with overflowing tufts and with the nature of birds (flying swiftly), மிக வரினும் – although they are coming fast, மீது இனிய வேழப் பிணவும்– and sweet female elephants, அகவு – calling, அரும் – difficult, rare, பாண்டியும் – and bulls, அத்திரியும்– and mules, ஆய் மாச் சகடமும் – and lovely/chosen carts drawn by horses, தண்டு ஆர் சிவிகையும் – and palanquins with poles, பண்ணி வகை வகை – decorated in many ways, ஊழ் ஊழ் – in a proper manner, கதழ்பு – rapidly, மூழ்த்து – crowding, ஏறி– climbing, முதியர் இளையர் முகைப் பருவத்தர்– the elderly and youngsters and those of budding age, வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்தன்னார்– those whose mouths open like flowers where fragrance resides, இரு திற மாந்தரும் – those of these two ages, இன்னினியோரும் விரவு நரையோரும் – and those of the age with their hair speckled with grey,  வெறு நரையோரும் – those with fully grey hair, பதிவத மாதர்– women devoted to their husbands, பரத்தையர் – prostitutes, courtesans, பாங்கர்– friends, அதிர் குரல் – loud music, வித்தகர் ஆக்கிய – created by musicians,  தாள விதி கூட்டிய – with proper beat, இய – of musical instruments, மென்னடை போல – like the gentle cadence, பதி எதிர் சென்று பரூஉக் கரை நண்ணி – people in town walked slowly approaching the wide banks
 
நீர் அணி காண்போர்; நிரை மாடம் ஊர்குவோர்;
பேர் அணி நிற்போர்; பெரும் பூசல் தாக்குவோர்;
மா மலி ஊர்வோர்; வயப் பிடி உந்துவோர்;
வீ மலி கான் யாற்றின் துருத்தி குறுகி, 30

தாம் வீழ்வார் ஆகம் தழுவுவோர்; தழுவு எதிராது
யாமக் குறை ஊடல் இன் நசைத் தேன் நுகர்வோர்;
காமக் கணிச்சியால் கையறவு வட்டித்து,
சேமத் திரை வீழ்த்து சென்று அமளி சேர்குவோர்;

There are some who enjoy the beauty of the

waters.  There are some who climb into boats

and ride.  There are some who wait in teams to

fight big water battles.  Some ride on horses and

others sit on top of strong female elephants.

When they reach the wild river’s island filled

with flowers, women who had been sulking from

the night before, refuse to accept the embraces

of their beloved men, to enjoy honey-sweet

love.  However, overcome with love, they kill

their modesty and join the beds of their men.

Meanings:  நீர் அணி காண்போர் – those who see the beauty of the waters, நிரை மாடம் ஊர்குவோர் – those who climb on the rows of boats and ride them (மாடம் – பள்ளியோடம் என்னும் படகு), பேர் அணி நிற்போர்– those who wait in teams (for water fights), பெரும் பூசல் தாக்குவோர்– those who attack and fight big water battles, மா மலி ஊர்வோர்– those riding on many horses, வயப் பிடி உந்துவோர் – those who ride past cow elephants, வீ மலி – flower filled, கான் யாற்றின் துருத்தி குறுகி – when they reach the island of the wild river, தாம் வீழ்வார் – those desired by them, ஆகம் தழுவுவோர் – those who embrace chests, தழுவு எதிராது – not accepting embraces, யாமக் குறை ஊடல் – complaining and sulking from the night, இன் நசைத் தேன் நுகர்வோர் – those who enjoy sweetly their love that is like honey, காமக் கணிச்சியால் – with the axe of love, கையறவு – helplessness, வட்டித்து– surrounded, சேமத் திரை வீழ்த்து – destroying their curtain of modesty, சென்று அமளி சேர்குவோர் – they go and join their beds (சேமம் – காவல்)

முகைப் பருவத்து மகளிரின் செயல்கள்

தாம் வேண்டு காதற் கணவர் எதிர்ப்பட, 35

பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின், சேம
மட நடைப் பாட்டியர்த் தப்பி, தடை இறந்து,
தாம் வேண்டும் பட்டினம் எய்திக் கரை சேரும்
ஏமுறு நாவாய் வரவு எதிர்கொள்வார் போல்,
யாம் வேண்டும் வையைப் புனல் எதிர்கொள் கூடல். 40

What Young Women Do

Like bees that are attracted to lovely flowers

suitable to be worn, young women who desire

to unite with their men, escape the protection

of their grandmothers of slow gait, eager, like

merchants who wait for boats to come to their

shores to take them to their desired destinations,

in Koodal city that welcomes the Vaiyai river, 

to which they go with desire.

Notes:  பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் (36) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அணிந்து கொள்ளுதற்குரிய பூவினது மேம்பாட்டை விரும்பி அதன்கண் வந்து பொருந்தாநின்ற வண்டுபோல.

Meanings:  தாம் வேண்டு காதற் கணவர் எதிர்ப்பட – to be met by their beloved husbands, பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் – like bees that are attracted to lovely flowers that are suitable for wearing (சுரும்பின் – ஒப்புப்பொருளில் வந்தது,  ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), சேம மட நடைப் பாட்டியர்த் தப்பி தடை இறந்து – they went past the protection of their grandmothers of slow gait, தாம் வேண்டும் பட்டினம் – desiring the seashore town they desire, எய்தி – reaching, கரை சேரும் – reaching the shores, ஏமுறு – causing happiness, நாவாய் வரவு எதிர்கொள்வார் போல் – like those who wait for boats (like the merchants according to Po. Ve. Somasundaranar), யாம் வேண்டும் வையைப் புனல் எதிர்கொள் கூடல் – Koodal/Madurai city that welcomes the Vaiyai river where they go with desire

களிறு பிடியின் அன்பு 

ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்கு ஆம்
மடப் பிடி கண்டு, வயக் கரி மால் உற்று,
நடத்த நடவாது நிற்ப; மடப் பிடி
அன்னம் அனையாரோடு ஆயா நடை, கரி மேல்
செல் மனம் மால் உறுப்ப, சென்று எழில் மாடத்துக் 45

கை புனை கிளர் வேங்கை காணிய வெருவுற்று,
மை புரை மடப் பிடி, மட நல்லார் விதிர்ப்புற,
செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்துச் சிதைதர
கூம் கைமதமாக் கொடுந்தோட்டி கைந்நீவி
நீங்கும் பதத்தால், உருமுப் பெயர்த்தந்து 50

வாங்கி  முயங்கி வயப் பிடி கால் கோத்து,
சிறந்தார் நடுக்கம் சிறந்தார் களையல்
இதையும் கயிறும் பிணையும் இரியச்
சிதையும் கலத்தைப் பயினான் திருத்தும்
திசை அறி நீகானும் போன்ம்.   55

Loving Elephants Cause Fear

There, near mansions with many levels,

a mighty male elephant desires his delicate

female, and stands firmly despite the

goadings of his keeper.  The docile female

carrying women delicate like geese, walks

slowly toward the male.  Suddenly she sees

a hand-drawn picture of a bright colored tiger

on a nearby mansion and fear grips her.  The

women sitting on top of this elephant, as dark

as a rain cloud, tremble in fear.

Her mate goes toward her, trumpeting in rage

ignoring the prods of his keeper.  However,

the expert keeper controls the animals and

calms the ladies, like an expert ship captain

who fixes his ship with glue and steers it to

safety, after its sails, ropes and wooden beams

come apart. 

Notes:  ஆயா நடை (44) – பரிமேழகர் உரை – சுருங்கிய நடை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஆய்தல் என்னும் உரிச்சொல்லடியாகப் பிறந்த செய்யா என்னும் வாய்பாட்டெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  ஆய்ந்து என்க.  பிணை (53) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பாய் பிணைக்கும் மரங்கள்.  இலக்கணம்:  ஆங்க – அசைநிலை, an expletive.  ஆம் – இடைக்குறை, ஆகும் என்பது ஆம் என நின்றது, உருமு – இடி, இடிபோலும் பிளிற்றொலிக்கு ஆகுபெயர்.  போன்ம் – போலும் என்பது இடை உகரம் கெட்டு லகரம் னகரமாய்த் திரிந்து நின்றது.  யானை தும்பிக்கையுடையது என்பதைகைகுறிக்கின்றது:  கைம்மா – கலித்தொகை 23-1, கைம்மாவை – பரிபாடல் 11-52, கைமான் – புறநானூற்று 96-8, கைம்மான் – புறநானூறு 320-3, பரிபாடல் 6-33,  கைமதமா – பரிபாடல் 10-49.

Meanings:  ஆங்க அணி நிலை மாடத்து – of mansions with beautiful levels, அணி நின்ற – stood nearby, பாங்கு ஆம் – it is nearby, மடப் பிடி கண்டு – on seeing its delicate female elephant, வயக் கரி – mighty/huge elephant, மால் உற்று – with love confusion, நடத்த நடவாது நிற்ப – stood without walking even when goaded, மடப் பிடி – delicate female elephant, அன்னம் அனையாரோடு – women who are like geese, ஆயா நடை – walking with short steps, கரி மேல் செல் மனம் மால் உறுப்ப– its mind going with love to the male elephant, சென்று – went, எழில் மாடத்து – on a beautiful mansion, கை புனை கிளர் வேங்கை காணிய – saw a hand drawn picture of a bright colored tiger, வெருவுற்று – became afraid, மை புரை மடப் பிடி – ink/cloud colored delicate female elephant, மட நல்லார் விதிர்ப்புற – causing the delicate women to tremble, செய் தொழில் கொள்ளாது – not being obedient to the keeper, மதி செத்து – intelligence confused, சிதைதர – got out of control, கூம் – trumpeted, கைமதமா – enraged male elephant, rutting male elephant, கொடும் தோட்டி – curved goads, கைந்நீவி – not controlled, நீங்கும் பதத்தால் – when it moves, உருமுப் பெயர்த்தந்து – for his thundering roars to be ruined, controlling his thundering roars, வாங்கி  – pulling it away from there, முயங்கி வயப் பிடி கால்கோத்து – controlling the strong female elephant and joining them together, சிறந்தார் நடுக்கம் சிறந்தார் களையல் – he removed the trembling of the ladies, இதையும் – sail, கயிறும் பிணையும் – ropes and wooden beams to which sails are tied, இரிய – loosening, moving, சிதையும் கலத்தை – ship that is falling apart, பயினான் – with glue, திருத்தும் – fixes, திசை அறி நீகானும் போன்ம் – like a ship’s captain who knows the directions

மகளிர் மைந்தர் இவர்கள் செயல்

பருக் கோட்டு யாழ்ப் பக்கம் பாடலோடு ஆடல்
அருப்பம் அழிப்ப, அழிந்த மனக் கோட்டையர்,
ஒன்றோடு இரண்டா முன் தேறார், வென்றியின்,
பல் சனம் நாணிப் பதை பதைப்பு, மன்னவர்
தண்டம் இரண்டும் தலைஇத் தாக்கி நின்றவை; 60

ஒன்றியும் உடம்பாடு ஒலி எழுதற்கு அஞ்சி,
நின்ற நிகழ்ச்சியும் போன்ம்.
காமம் கனைந்து எழ, கண்ணின் களி எழ,
ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் நிலை
கள்ளின் களி எழக் காத்தாங்கு, அலர் அஞ்சி, 65

உள்ளம் உளை எழ, ஊக்கத்தான் உள் உள்
பரப்பி மதர் நடுக்கிப் பார் அலர் தூற்றக்
கரப்பார், களி மதரும் போன்ம்.
கள்ளொடு காமம் கலந்து, கரை வாங்கும்
வெள்ளம் தரும் இப் புனல்.   70

What Men and Women Do

The yāzh with its thick stem, along with

music and dances, ruins the mental restraints

of men and women.  They are like two armies

of kings that face each other, ready for peace,

but unwilling to surrender for fear of

disgrace.   The rising desire for love can be

seen in their eyes.  Fearing greatly the gossip

in town, they tremble inside and hide their

feelings, like alcoholics who hide their drunken

joy.  Love and liquor are abundant in the shore-

eroding flowing waters that bring endless joy.

Notes:  ஒன்றோடு இரண்டா முன்தேறார் (58) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இத் தொடர் பொருள் காண்டற்கியலாதபடி உள்ளது.  இத் தொடர் பற்றிய பரிமேலழகர் உரையும் இடையே சிதைந்துள்ளது.  இலக்கணம்:  தலைஇ – சொல்லிசை அளபெடை.   மதரும் – உம்மை இசைநிறை,  போன்ம் – போலும் என்பது இடை உகரம் கெட்டு லகரம் னகரமாய்த் திரிந்து நின்றது.  ஒலி – ஆகுபெயர் சொல்லுக்கு.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – களிமதர் காத்து கரப்பார் போன்ம்.

Meanings:  பருக் கோட்டு யாழ்ப் பக்கம் – yāzh with big stem, பாடலோடு ஆடல் – along with music and dances, அருப்பம் – defences, அழிப்ப – since they got ruined, அழிந்த மனக் கோட்டையர் – those whose mental restrains are broken, ஒன்றோடு – with one, இரண்டா – secondly, முன் – ahead, தேறார்– those not analyzing, வென்றியின்– due to succeeding (after sulking), பல் சனம் நாணி – many people were embarrassed, பதை பதைப்பு– fearing, மன்னவர் தண்டம் இரண்டும் – armies of two kings, தலைஇத் தாக்கி நின்றவை – they were fighting against each other and standing distressed, ஒன்றியும் – desiring peace, உடம்பாடு ஒலி எழுதற்கு அஞ்சி – fearing blame words and not willing to surrender, நின்ற நிகழ்ச்சியும் போன்ம்– it is like that event, காமம் கனைந்து எழ – abundant love increases, கண்ணின் களி எழ – joy rises in their eyes, ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் – they hide it fearing greatly those in town, நிலை கள்ளின் களி எழ– those who drink a lot of alcohol are very happy, காத்து ஆங்கு – guarding (அங்கு அசைநிலை), அலர் அஞ்சி– fearing gossip, உள்ளம் உளை எழ – causing mental pain, ஊக்கத்தான் – effort of hiding from others, உள் உள் – inside, பரப்பி – spreading, மதர் – joy (from alcohol), நடுக்கி – trembling greatly, பார் அலர் தூற்ற – when the world blames them, கரப்பார் களி மதரும் போன்ம் – like those who are hiding their alcohol drinking happiness from others, கள்ளொடு காமம் கலந்து – liquor is mixed with love, கரை வாங்கும் வெள்ளம் தரும் இப் புனல் – the  shore-eroding flowing water gives endless joy

மகளிரது நீர் விளையாட்டு

புனல் பொருது மெலிந்தார் திமில் விட,
கனல் பொருத அகிலின் ஆவி கா எழ,
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து
திகை முழுது கமழ, முகில் அகடு கழி மதியின்
உறை கழி வள்ளத்து உறு நறவு வாக்குநர்  75

அரவு செறி உவவு மதியென அங்கையில் தாங்கி,
எறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர்,
மதி உண் அரமகளென, ஆம்பல் வாய் மடுப்ப,
மீப்பால் வெண்துகில் போர்க்குநர்; பூப்பால்
வெண்துகில் சூழ்ப்பக் குழல் முறுக்குநர்;    80

செங்குங்குமச் செழுஞ் சேறு,
பங்கம் செய் அகில் பல பளிதம்,
மறுகுபட அறை புரை அறு குழவியின்
அவி அமர் அழலென அரைக்குநர்;
நத்தொடு, நள்ளி, நடை இறவு, வய வாளை 85

வித்தி அலையில் “விளைக! பொலிக!” என்பார்;
இல்லது நோக்கி, இளிவரவு கூறாமுன்,
நல்லது வெஃகி, வினை செய்வார்;
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப,
தண் அம் துவர் பல ஊட்டிச் சலம் குடைவார்;    90

எண்ணெய் கழல இழை துகள் பிசைவார்;
மாலையும் சாந்தும் மதமும் இழைகளும்,
கோலம் கொள  நீர்க்குக் கூட்டுவார்; அப் புனல்
உண்ணா நறவினை ஊட்டுவார்; ஒண்தொடியார்
வண்ணம் தெளிர முகமும் வளர் முலைக் 95

கண்ணுங் கழியச் சிவந்தன வண்ண வகை;

Water Games Played by Women

Those who have become tired fighting in the

river, release their rafts.

Fires are lit in the groves and akil smoke rises.

Sandal paste rubbed on rounded breasts flow

down like water flowing from an open sluice,

and rich fragrances have drifted everywhere.

Women remove the outer casing of the liquor

cups exposing the silver beneath, like the moon

that appears to come out of clouds.  They hold

cups full with liquor in their pretty hands,

which resembles the snake swallowing the full

moon.

These women adorned with shark-shaped, bright

ornaments on their foreheads, appear like the

celestial women who absorb the light of the moon.

Their drink in silver bowls with their mouths

that are like āmpal flowers.  Their bodies are draped

with white fabric and they cover their hair with towels

with flower designs.

Women crush to pastes vermillion, akil and

camphor on grinding stones, to the color of

flames with ritual offerings.  They throw figurines of

snails, crabs, shrimp and scabbard fish into the water

saying, “May the country prosper!  May it shine!”

Being compassionate, they offer alms to the

poor, even before the request is made.  They

pour cool, lovely lotions made from fragrant

wood powder on their bee-swarming,

sapphire colored tresses and dive into the water. 

Some use pastes of finely ground powders to

remove oil from their hair.

They make the river beautiful by feeding garlands,

fragrant pastes, musks and ornaments.  They offer

liquor that the river does not drink.

Women wearing bright bangles have gleaming

faces and red, swollen nipples.

Notes:  துவர் பல (90) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பல வகைத்துவர். அவையாயின ‘பூவந்தி திரிபலை புணர் கருங்காலி நாவலொடு நாற்பான் மரமே’.   இழை துகள் (91 ) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நுண்ணிய பொடி அஃதாவது அரைப்புத்தூள்.  சாந்து, சந்தனக் குழம்பு முதலியன.  அரவு நுங்கு மதி:  குறுந்தொகை 395 – அரவு நுங்கு மதியினுக்கு, அகநானூறு 114 – அரவு நுங்கு மதியின், அகநானூறு 313 – அரவு நுங்கு மதியின், நற்றிணை 377 – அரவுக் குறைபடுத்த பசுங்கதிர் மதியத்து, புறநானூறு 260 – பாம்பின் வை எயிற்று உய்ந்த மதியின், கலித்தொகை 15 – பாம்பு சேர் மதி போல, கலித்தொகை 104 – பால் மதி சேர்ந்த அரவினை, பரிபாடல் 10-76 – அரவு செறி உவவு மதியென, பரிபாடல் 11 – பாம்பு ஒல்லை மதியம் மறையவரு நாளில், சிறுபாணாற்றுப்படை 185 – மதி சேர் அரவின்.  இலக்கணம்:  மதியின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது.  அலை – ஆகுபெயர் நீர்க்கு, உவவு – உவா, முழு நிலவு, குறியதின் இறுதிச் சினை கெட்டு உகரம் பெற்று முடிந்தது.  இறா இறவு என வந்தது. ‘குறியதன் இறுதிச் சினை கெட உகரம் அறிய வருதல் செய்யுளுள் உரித்தே’ (தொல்காப்பியம், உயிர் மயங்கியல் 32).  உறு -உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3). நீலமணிபோல் பெண்ணின் கூந்தல்:  அகநானூறு 8 – மணி ஏர் ஐம்பால், நற்றிணை 10 – மணியின் தாழ்ந்த நல் நெடுங்கூந்தல், நற்றிணை 133 – மணி ஏர் ஐம்பால், 214 – மணி இருங்கதுப்பு, 245 – மணி மருள் ஐம்பால், 337 – மணி மருள் ஐம்பால், 366 – மணி ஏர் ஐம்பால், 374 – வீழ் மா மணிய புனை நெடுங்கூந்தல், கலித்தொகை 22 – மணி ஒளி விட்டன்ன ஐவகை, கலித்தொகை 77 – மாசு அற மண்ணுற்ற மணி ஏசும் இருங்கூந்தல், பரிபாடல் 10, குறிஞ்சிப்பாட்டு 69 – பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம் பின்னிருங் கூந்தல், 112 – மணி நிறம் கொண்ட மா இருங் குஞ்சி.

Meanings:  புனல் பொருது மெலிந்தார் – those tired fighting in the water, திமில் விட– release their rafts, கனல் பொருத – burning fires, lit fires, அகிலின் ஆவி கா எழ – akil smoke rises in the groves, நகில் முகடு மெழுகிய அளறு – pastes rubbed on their rounded breasts, மடை திறந்து – trickled down like water flowing from an open sluice, திகை முழுது கமழ – rich fragrance spreads in all directions, முகில் அகடு கழி மதியின் – like the moon that appears to come from the stomachs of clouds, உறை கழி வள்ளத்து – in cups whose outer covers have been removed, உறு நறவு வாக்குநர் – those who pour abundant liquor (உறு – மிக்க, நறவு – நறா நற என்றாகி உகரம் ஏற்றது), அரவு செறி உவவு மதியென – like the snake that clutches the full moon, அங்கையில் தாங்கி – carrying in its palms, எறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் – those with foreheads with pretty ornaments in the shape of sharks that could attack and kill people, மதி உண் அரமகளென – like celestial women who absorb the moon, ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – drinking with mouths that are like white waterlilies, மீப்பால் வெண்துகில் போர்க்குநர் – some have covered their bodies with white clothing, பூப்பால் வெண்துகில் சூழ்ப்பக் குழல் முறுக்குநர் – cover their hair with white towels with flower designs and twist them, செங்குங்குமச் செழுஞ் சேறு பங்கம் செய் அகில் பல பளிதம்– they crush vermilion and akil and camphor to thick pastes, மறுகுபட அறை – on grinding stones to pastes, புரை அறு – perfect, without fault, குழவியின் அவி அமர் அழலென அரைக்குநர் – those who grind them using a grinding stone’s top piece (அம்மிக்குழவி) to the color of flames with ritual offerings, நத்தொடு – along with snails, நள்ளி – crabs,  நடை இறவு – shrimp that walk (இறவு – இறா இற என்றாகி உகரம் ஏற்றது), வய வாளை வித்தி – throw scabbard fish, trichiurus haumela, அலையில் – in the water, விளைக பொலிக என்பார்– they say ‘may the country prosper, may it shine’, இல்லது நோக்கி – looking at their poverty, இளிவரவு கூறா முன் – even before they plead (இளிவரவு – இழிவு), நல்லது வெஃகி  – feeling compassion, வினை செய்வார் – they will do charity, மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் – thick bright hair that is like washed sapphire gems, வண்டு ஆர்ப்ப – bees swarm, தண் அம் துவர் – cool beautiful lotions made from dried wood powder (see notes), பல – few, ஊட்டிச் சலம் குடைவார் – they apply and plunge into the water, எண்ணெய் கழல – to remove oil, இழை துகள் பிசைவார் – they apply fine powders and knead, மாலையும் சாந்தும் மதமும் இழைகளும் – garlands and pastes and musks and ornaments, கோலம் கொள – making it beautiful, நீர்க்குக் கூட்டுவார் – they feed the river with all that, அப் புனல் உண்ணா நறவினை ஊட்டுவார் – they offer liquor that the river does not drink, ஒண்தொடியார் – women with bright bangles, வண்ணம் தெளிர  முகமும் – and bright faces, வளர் முலைக் கண்ணுங் கழியச் சிவந்தன வண்ண வகை – and their swollen nipples became very red

ஆட்டு அயர்ந்து, அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி
அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம்,
பின்னும் மலர்க் கண் புனல்.  99

Even after being tired playing games in the water,

their eyes that are like pretty flowers and resembling

the sharp tips of the five flower arrows of Kāman that

are swarmed by bees, still seek water.

Notes:  இலக்கணம்:  போன்ம் – போலும் என்பது இடை உகரம் கெட்டு லகரம் னகரமாய்த் திரிந்து நின்றது.

Meanings:  ஆட்டு அயர்ந்து– tired of the water games, tired of bathing, அரி படும் – bee swarming, ஐ – five, விரை – made of pretty/delicate fragrant flowers, மாண் பகழி – esteemed arrows, அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம் – very much like the sharp ends sharpened with a saw, பின்னும் மலர்க் கண் புனல் – even after that their flower-like eyes seek the water

புனல் விளையாட்டால் மெலியாத மைந்தர்

தண்டித் தண்டின் தாய்ச் செல்வாரும், 100

கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும்,
வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஒய்வாரும்,
மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடிப்
பைய விளையாடுவாரும், மென் பாவையர்
செய்த பூஞ் சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார், 105

இடுவார் மறுப்பார் சிறுகு இடையார்
பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி,
அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர்
ஒளிறு இலங்கு எஃகொடு வாள் மாறு உழக்கி,
களிறு போர் உற்ற களம் போல, நாளும் 110

தெளிவு இன்று தீம் நீர்ப் புனல்.

Men Playing in the Water and Shores 

With desire, some men hold on to banana trees

and leap, some throw cool kandal tree pollen on the

foam atop waves, some ride rafts in the flowing

water, and some become tired resisting the rapids.

Some play gently in the water.

Some accept the lovely play food that young girls make.

When others are ready to accept, the young women with

delicate waists refuse to give them food and the young

men retort by stealing their balls and kazhangu seeds

and then diving into the river from its cool, pretty shore.

The sweet waters are muddied without clarity,

looking like a battlefield where elephants fight and

warriors attack with bright spears and swords.

Notes:  எதிர் புனல் மாறு (103) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ‘புனல் எதிர் மாறு, மெய்யது உழவின்’ என மாற்றுக.

Meanings:  தண்டி – with desire, தண்டின் தாய்ச் செல்வாரும் –  and those who hold on to banana trunks and leap into the water, கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் – and those who throw cool kandal tree pollen on the wave foam (கண்டல் – Rhizophora mucronate which is a mangrove tree or Pandanus odoratissimus according to the University of Madras Lexicon), வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஒய்வாரும்– and those who ride their rafts rapidly into the flowing water, எதிர் புனல் மாறு ஆடி மெய்யது உழவின் – with bodies becoming tired swimming against the flowing rapids,  பைய விளையாடுவாரும் – and those who play in the water gently, மென் பாவையர் செய்த பூஞ் சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் – some accept the delicate dish/rice made by delicate women, இடுவார் – those who give, மறுப்பார் – when they refuse, சிறுகு இடையார் பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி– steal the balls and kazhangu beans of young women with small waists and run, அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர் – young men dive from the beautiful cool shores, ஒளிறு இலங்கு எஃகொடு வாள் மாறு உழக்கி – fighting with enmity with bright spears and swords (மாறு – மாறுபட்டு), களிறு போர் உற்ற களம் போல – like a battlefield where elephants fight,  நாளும் தெளிவு இன்று தீம் நீர்ப் புனல் – sweet waters are muddied

புனலாடி மீண்டவாறு

மதி மாலை மால் இருள் கால் சீப்ப, கூடல்
வதி மாலை, மாறும் தொழிலான், புது மாலை
நாள் அணி நீக்கி, நகை மாலைப் பூ வேய்ந்து,
தோள் அணி, தோடு, சுடர் இழை, நித்திலம்;    115

பாடுவார் பாடல், பரவல், பழிச்சுதல்,
ஆடுவார் ஆடல் அமர்ந்த சீர்ப் பாணி,
நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம், எல்லாமும்,
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத,
கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத, 120

தென் திசை நோக்கித் திரிதர்வாய்; மண்டு கால் சார்வா,
நளிர் மலைப் பூங்கொடித் தங்குபு உகக்கும்
பனி வளர் ஆவியும் போன்ம்; மணி மாடத்து
உள் நின்று தூய பனி நீருடன் கலந்து,
கால் திரிய ஆர்க்கும் புகை.   125

People Leaving the River

As the moon dispels darkness, people

prepare to return to Koodal city.   They

remove the clothes they wore for the festive

day, wear bright flower garlands, arm

ornaments, earrings and bright pearl jewels.

Some sing, pray to god and praise the river.

Some dance to perfect beats.  On hearing the

music, honeybees come and buzz causing

pain to those who sing.

Following these sounds, swarms of bees that

make fragrant honey buzz on the thick hair

of women, as people walk southward.

Smoke rises with the help of the wind, like

dew collected on flowering vines on the tall

mountains, mixing with the pure, cold

fragrant water from the bright mansions.

Notes:  இலக்கணம்:  போன்ம் – போலும் என்பது இடை உகரம் கெட்டு லகரம் னகரமாய்த் திரிந்து நின்றது.  பரவும் பழிச்சும் – பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).

Meanings:  மதி மாலை மால் இருள் கால் சீப்ப – evening’s confusing darkness is removed by the moon, கூடல் வதி மாலை  மாறும் தொழிலான் – people prepare for the task of going back to Koodal city, புது மாலை நாள் அணி நீக்கி – they remove the clothes they wore, நகை மாலைப் பூ வேய்ந்து– wearing bright garlands strung with flowers, தோள் அணி– arm jewels, தோடு – earrings, சுடர் இழை நித்திலம்– bright pearl jewels, பாடுவார் பாடல் பரவல் பழிச்சுதல் – some people/musicians sing and pray and praise, ஆடுவார் ஆடல் அமர்ந்த சீர்ப் பாணி– dancers dance to perfect beats, நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம் எல்லாமும் பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத – swarms of singing bees that have the habit of making fragrant honey come and swarm on hair causing sorrow, கொண்டிய வண்டு – bees that take (from flowers and make honey), கதுப்பின் குரல் ஊத – they hum on their thick hair, தென் திசை நோக்கித் திரிதர்வாய் – those who walk toward the south, மண்டு கால் சார்வா– with the moving wind as support, with the aid of the moving wind, நளிர் மலை – dense mountains, பூங்கொடித் தங்குபு – staying on the flowering vines, உகக்கும் – rises up, பனி வளர் ஆவியும் போன்ம் – like dew drops that have collected, மணி மாடத்து உள் நின்று தூய பனி நீருடன் கலந்து– mixing with the pure cold water in the mansions, கால் திரிய – in the moving wind, ஆர்க்கும் புகை – smoke that is created

வையையை வாழ்த்துதல் 

இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை ஞெமரப்
பொலம் சொரி வழுதியின், புனல் இறை பரப்பி,
செய்யில் பொலம் பரப்பும் செய் வினை ஓயற்க,
வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல்,
அருங் கறை அறை இசை வயிரியர், உரிமை
ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே.   131

Praising the Vaiyai River

O Vaiyai!  You are like Valuthi who showers abundant

gold on poor poets!  You have spread his fame!  May  

you always flow and bring abundance to the fields!

In Koodal which receives your water, you remove the

sorrow of people, without any rest.  May musicians

who play perfect music sing your praises along with

their families!

Notes:  இலக்கணம்:  வழுதியின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது.  தொழவே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.

Meanings:  இலம்படு புலவர் ஏற்ற – poor poets lift their hands, கை ஞெமர – filling their hands, பொலம் சொரி வழுதியின் – like the abundantly gold gifting Valuthi, புனல் – flowing water, இறை பரப்பி – you have spread the fame of the king, செய்யில் பொலம் பரப்பும் – brings prosperity to fields, செய் வினை ஓயற்க – may your work not stop, வருந்தாது வரும் புனல் – Vaiyai waters that remove sorrow, விருந்து அயர் கூடல்– Koodal/Madurai city which receives new waters, அருங் கறை அறை இசை வயிரியர் உரிமை – artists who have rights to music play faultless music (அருங்கறை – கறை அரு, குற்றம் அரியவாகிய இசைக்கின்ற இசைப்பாடலுக்கு உரிமையுடைய பாணரும் கூத்தரும்), ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே – may they sing together your praises with desirable friends/families

11.   Vaiyai

 
Poet:  Asiriyan Nallanthuvanār, Composer:  Nākanār, Melody:  Pālai Yāzh

வரைவு மலிந்த தோழி (குடும்பத்தினர் திருமணத்திற்கு உடன்பட்டார்கள் என்று தோழி தலைவிக்கு கூறுதல்) கன்னிப் பருவத்துத் தைந் நீராட தவம் தலைப்பட்டேம் என வைகையை நோக்கித் தலைவன் கேட்பச் சொல்லியது.

மழை பொழிய வையையில் நீர் பொருகி ஓடுதல் 

விரி கதிர் மதியமொடு, வியல் விசும்பு புணர்ப்ப,
எரி, சடை, எழில் வேழம், தலையெனக் கீழ் இருந்து,
தெரு இடைப்படுத்த மூன்று ஒன்பதிற்று இருக்கையுள்,
உருகெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர,
வருடையைப் படிமகன் வாய்ப்ப, பொருள் தெரி 5

புந்தி மிதுனம் பொருந்த, புலர் விடியல்
அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின்
இல்லத் துணைக்கு உப்பால் எய்த, இறை யமன்
வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை
மதியம் மறையவரு நாளில், வாய்ந்த 10

பொதியில் முனிவன் புரை வரைக் கீறி
மிதுனம் அடைய, விரி கதிர் வேனில்
எதிர் வரவு மாரி இயைக என இவ் ஆற்றால்
புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ,
நெரிதரூஉம் வையைப் புனல்.   15

Heavy Rains and Flooding of Vaiyai River

In the wide sky, along with the moon

with spreading rays, are the flame star Karthikai,

the star Thiruvathirai with Locks, the beautiful Aries

star Parani, three constellations that linger together

in three paths for nine days.        

The bright Venus joins the Taurus constellation.

Mars is in the Aries constellation.  Mercury with

knowledge meets the Gemini constellation.

When dawn breaks, the Flame star Karthikai reaches

the zenith.   The Sage star Jupiter travels beyond the

Twin Houses of Saturn.  The brother of Yama, the God

of Death travels beyond Pisces, the Archer’s House.

The snake hides the full moon rapidly.  The sage of

Pothikai rises high and reaches Gemini.

After summer with the sun’s hot, spreading rays,

according to the tradition of raining at this time,

rain arrives from the high Saiyam mountain, flooding   

the Vaiyai river, whose banks overflow.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இவ்வாறு நிகழ்ந்தது கி. மு. 161 ஆன கலி 2941 பிரமாதி ஆண்டு ஆவணித் திங்கள் பன்னிரண்டாம் நாள் வியாழக்கிழமை சதுர்த்தசி 15-4, அவிட்டம் 45-53 ஆகுமென அறிஞர்கள் ஆராய்ந்து அறுதியிட்டுக் கூறியுள்ளனர்.  அரவு நுங்கு மதி:  குறுந்தொகை 395 – அரவு நுங்கு மதியினுக்கு, அகநானூறு 114 – அரவு நுங்கு மதியின், அகநானூறு 313 – அரவு நுங்கு மதியின், நற்றிணை 377 – அரவுக் குறைபடுத்த பசுங்கதிர் மதியத்து, புறநானூறு 260 – பாம்பின் வை எயிற்று உய்ந்த மதியின், கலித்தொகை 15 – பாம்பு சேர் மதி போல, கலித்தொகை 104 – பால் மதி சேர்ந்த அரவினை, பரிபாடல் 10-76 – அரவு செறி உவவு மதியென, பரிபாடல் 11 – பாம்பு ஒல்லை மதியம் மறையவரு நாளில், சிறுபாணாற்றுப்படை 185 – மதி சேர் அரவின்.  இலக்கணம்:  நெரிதரூஉம் – இன்னிசை அளபெடை.  மாரி இயைக என இவ் ஆற்றால் (13) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மழை பெய்க என்ற இவ்விதிவழியாலே. இறை யமன் (8) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – யமன் இறை என மாற்றுக.  யமனாகிய தமையனை உடைய சனி என்க.

Meanings:  விரி கதிர் மதியமொடு – with the moon with spread rays, வியல் விசும்பு புணர்ப்ப – together in the wide sky, எரி –  Karthikai, சடை – Thiruvathirai, எழில் – beautiful,  வேழம் – Parani, Aries of the zodiac, தலையென கீழ் இருந்து தெரு இடைப்படுத்த மூன்று ஒன்பதிற்று – three constellations that linger down together in three paths for nine days that have been differentiated (இடைப்படுத்த – வேறுபடுத்தப்பட்ட), இருக்கையுள் – among them, உருகெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர – bright Venus joins the Taurus (bull) constellation, வருடையைப் படிமகன் வாய்ப்ப – Mars is in the Aries (goat) constellation (படிமகன் – செவ்வாய்), பொருள் தெரி புந்தி – intelligent mercury who analyzes and knows the meanings, (புந்தி  – புதன்), மிதுனம் பொருந்த – is in Gemini constellation, புலர் விடியல் – when dawn breaks, அங்கி உயர் நிற்ப – Karthikai reaches its zenith, அந்தணன் பங்குவின் இல்லத் துணைக்கு உப்பால் எய்த – Jupiter travels beyond the twin houses of Saturn (அந்தணன் – வியாழன், பங்கு – சனி), யமன் இறை வில்லின் கடை மகரம் மேவ –  brother of Yaman standing in the archer’s house Pisces (இறை = தமையன், வில் – தனுர் ராசி), பாம்பு ஒல்லை மதியம் மறையவரு நாளில் வாய்ந்த – snake hides the full moon rapidly in such a day, பொதியில் முனிவன் – a star called the Sage of Pothikai, Agasthiyar, புரை வரைக் கீறி மிதுனம் அடைய  – goes high and reaches Gemini, விரி கதிர் வேனில் – hot summer with spread rays, எதிர் வரவு மாரி இயைக – may the rains arrive after that, என – may this, இவ் ஆற்றால் – due to this tradition, புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ – rains fall in the tall Saiyam mountain as usual, நெரிதரூஉம் வையைப் புனல் – Vaiyai river floods with abundant water

திருமருதத் துறையின் சிறப்பு

வரையன புன்னாகமும்,
கரையன சுரபுன்னையும்,
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை, தண் பதம்
மனை, மாமரம், வாள்வீரம்,
சினை வளர் வேங்கை, கணவிரி காந்தள், 20

தாய தோன்றி தீயென மலரா,
ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒள் நீலம்,
வேய் பயில் சோலை அருவி தூர்த்தரப்
பாய் திரை உந்தித் தருதலான், ஆய் கோல்
வயவர் அரி மலர்த் துறை என்கோ? 25

அரி மலர் மீப் போர்வை, ஆரம் தாழ் மார்பின்,
திரை நுரை மென் பொகுட்டுத் தேம் மணச் சாந்தின்
அரிவையது தானை என்கோ? கள் உண்ணூஉப்
பருகு படி மிடறு என்கோ, பெரிய
திருமருத நீர்ப் பூந்துறை?     30

The Splendor of Thirumarutham

The waterfalls carry and heap in the bamboo groves

punnākam trees from the mountain, surapunnai

trees that grow on shores, chempakam trees on which

bees swarm, cool huge manai trees, vālveeram trees,

vēngai trees with spreading branches, red arali blossoms,

kānthal flowers, thōndri flowers that blossom like flame,

and kuvalai flowers with petals broken by the wind.

The leaping waves of the rapid river gathers them and

takes them to Thirumaruthathurai with flowers.

How can this be described?  Is it a blanket of pretty

flowers left by workers who carry chosen rods?  Is it a

garment of a young woman whose chest is decorated

with pearl strands, foam, delicate buds and fragrant

sandal paste?  Is it the throat of the earth that opens

its mouth to drink liquor?

Notes:  வாள்வீரம் (19) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வீரையென்னும் ஒருவகை மரம்.  இலக்கணம்:  தேம் தேன் என்றதன் திரிபு.  என்கோ – என்கு தன்மை ஒருமை வினைமுற்று, first person singular verb ending, ஓ அசைநிலை, an expletive.  மலரா – மலர்ந்த என்பது பொருள்.  செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.

Meanings:  வரையன புன்னாகமும் – punnākam trees on the mountains, Callophylum elatum, கரையன சுரபுன்னையும் – surapunnai trees on the shores, Long-leaved two-sepalled gamboge, Ochrocarpus longifolius, வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை – rows of chempakam trees on which bees swarm (அறைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), தண் பதம் மனை மா மரம் – cool huge manai trees, cool huge manai trees, இல்ல மரம், தேற்றா மரம், clearing nut trees, Strychnos potatorum, வாள்வீரம் – vālveeram trees , சினை வளர் வேங்கை – vēngai trees with spreading branches, கணவிரி – red oleander flowers, காந்தள் – kānthal flowers, தாய – spread, தோன்றி தீயென மலரா – thōndri flowers that blossom like flame, Gloriosa superba, ஊதை அவிழ்த்த – opened/loosened by the wind, உடை இதழ் – broken petals, ஒள் நீலம் – bright blue waterlilies, kuvalai flowers, வேய் பயில் சோலை – groves filled with bamboo, அருவி தூர்த்தர – waterfalls bring them, பாய் திரை உந்தித் தருதலான் – since they are brought by the leaping waves, ஆய் – chosen, கோல் – rods, sticks, வயவர் – those who are strong, அரி மலர்த் துறை – shore with bright flowers, shore with pretty flowers, என்கோ– how can I describe it, அரி மலர் மீப் போர்வை – blanket of pretty flowers, ஆரம் தாழ் மார்பின் திரை நுரை மென் பொகுட்டுத் தேம் மணச் சாந்தின் அரிவையது தானை – is it the garment (முந்தானை – மேலாடை) of a young woman whose chest is decorated with hanging pearl strands and foam and delicate bubbles and buds and fragrant sandal paste, என்கோ – how can I describe it, கள் உண்ணூஉப் பருகு படி மிடறு – is it the throat of the earth that opens her mouth to drink liquor (உண்ணூஉ – இன்னிசை அளபெடை), என்கோ – how can I describe it, பெரிய திருமருத நீர்ப் பூந்துறை – huge Thirumaruthathurai with flowers

கண்டார் கூற்று 

ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல்,
நாளின் நாளின் நளி வரைச் சிலம்பு தொட்டு,
நிலவுப் பரந்தாங்கு, நீர் நிலம் பரப்பி,
உலகு பயம் பகர; ஓம்பு பெரும் பக்கம்
வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி 35

மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க;
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல
நாள் குறைபடுதல் காணுநர் யாரே?
சேண் இகந்து கல் ஊர்ந்த மாண் இழை வையை
வயத் தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறுநாள் பெற! 40

மா மயில் அன்னார் மறையில் புணர் மைந்தர்,
காமம் கள விட்டு கைகொள் கற்பு உற்றென,
மல்லல் புனல் வையை மா மலை விட்டு, இருத்தல்
இல்லத்து நீ தனிச் சேறல் இளிவரல்;
என ஆங்கு, 45

கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளைக் காளை
படையொடுங் கொண்டு பெயர்வானைச் சுற்றம்
இடை நெறித் தாக்குற்றது ஏய்ப்ப, அடல் மதுரை
ஆடற்கு நீர் அமைந்தது யாறு.   50 

What Those who Saw Said

Growing like the waxing moon that grows every

day, spreading like the rays of the moon, the waters

begin in the dense mountain slopes and spread

into the land to benefit the world.

Like the entire dark moon, of the eighth day, which

is food for the celestial beings, the river recedes.

Who has seen a day when you have receded like the

new moon?

O Vaiyai with splendid jewels who came from afar,

flowing through the mountains!  Reduce your force so

that the world can receive the wealth that you shower

in both seasons.

Like the women who are pretty as peacocks, who

united with their lovers in secret, who abandoned their

clandestine love and opted for wedlock that is lowly,

O Vaiyai, do not leave the mountain with overflowing

water and travel alone to the ocean, the house of your

lord!  It would be disgraceful.

Like the family that intercepts the couple that elopes,

the young woman with long eyes and the young man

carrying weapons, the people of Madurai intercept the

river that is suitable and bathe in it.

Notes:  கைகொள் கற்பு (42) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இழிந்த தன்மையைக் கொண்ட கற்பொழுக்கம், பரிமேலழகர் உரை – இளிவந்த கற்பொழுக்கம்,  இளம்பூரணர் தன்னுடைய தொல்காப்பியத்தின் பொருளதிகார உரையில் இவ்வாறு விளக்குகின்றார் – கைக்கிளை என்ற பொருண்மை யாதோ எனின், கை என்பது சிறுமை பற்றி வரும்.  அது தத்தம் குறிப்பிற் பொருள் செய்வதோர் இடைச் சொல்.   இருத்தல் இல்லத்து நீ தனிச் சேறல் இளிவரல் (44) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நினது கடலாகிய தலைவனது இருத்தற்குரிய இல்லத்திற்கு தனியே செல்வது இழிவாகும், பரிமேலழகர் உரை – நின் கடல் தலைவன் இல்லது நீ தனியே சேறல் இளிவரவு.  இலக்கணம்:  ஆம் – இடைக்குறை, ஆகும் என்பது ஆம் என நின்றது.  கள – ஈறு கெட்டுக் கள என நின்றது.  ஆங்கு – அசைநிலை, an expletive.  சேறல் – முன்னிலை ஒருமை ஏவல் வினைமுற்று. அழிவதின் – அழியுமாறுபோல, இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு.  நளி – நளி என் கிளவி செறிவும் ஆகும் – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 27).

Meanings:  ஆம் நாள் – appearing day, நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் – growing like the waxing full moon, நாளின் நாளின் – daily, நளி வரைச் சிலம்பு தொட்டு – starting in the dense mountains (வரைச் சிலம்பு – ஒரு பொருட் பன்மொழி), நிலவுப் பரந்தாங்கு – like the spreading light of the moon, நீர் நிலம் பரப்பி – water spreads on the land, உலகு பயம் பகர – gives and benefits the world, ஓம்பு – protecting, பெரும் பக்கம் – the full side, வழியது பக்கத்து – the other side where it recedes, அமரர் உண்டி – food for celestials,

மதி நிறைவு அழிவதின் – like the full moon shrinking, வரவு சுருங்க எண் மதி – recedes like the 8th day moon, நிறை உவா இருள் மதி போல – like the entire dark moon – amāvasai (இருள் உவா என மாற்றுக, உவா – முழு நிலா, நிலா முழுவதும்), நாள் – day, குறைபடுதல் காணுநர் யாரே– who has seen it totally recede, சேண் இகந்து கல் ஊர்ந்த மாண் இழை வையை – Vaiyai with splendid jewels who came from far flowing through mountains, வயத் தணிந்து ஏகு – reduce your force and go, நின் யாணர் இறுநாள் பெற – to receive wealth from you when you are full and when you dry up,

மா மயில் அன்னார் – those who are like fine peacocks, women மறையில் புணர் – uniting secretly, மைந்தர் – men, காமம் – love, கள விட்டு – abandoning secret love, கைகொள் கற்பு உற்றென – like they accepted lowly wedlock, மல்லல் புனல் வையை – O Vaiyai with overflowing water, மா மலை விட்டு– leaving the huge mountains, இருத்தல் இல்லத்து நீ தனிச் சேறல் – do not flow alone to end in the ocean which is the house of your lord, இளிவரல் – it is disgraceful, என ஆங்கு – thus,

கடை அழிய – without an end, that go on forever, நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை – she with wide and long eyes,  காளை படையொடும் கொண்டு பெயர்வானை – the young man with weapons who leaves with her (இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு, accusative case ending), சுற்றம் இடை நெறித் தாக்குற்றது ஏய்ப்ப – like how the family intervenes on the path and attacks him, அடல் – attack, intercept, மதுரை ஆடற்கு நீர் அமைந்தது யாறு – the river is suitable for the people of Madurai to bathe in it

வையை போர்க்களத்தை ஒத்தல் 
ஆற்று அணி, வெள் வாள் விதிர்ப்போர், மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர், 50

கொள்வார் கோல் கொள்ளக் கொடித் திண் தேர் ஏறுவோர்,
புள் ஏர் புரவி பொலம் படைக் கைம்மாவை
வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு ஊர்பு உழக்குநரும்
கண் ஆரும் சாயற் கழித் துரப்போரை
வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும், 55

மணம்வரு மாலையின் வட்டிப்போரைத்
துணி பிணர் மருப்பின் நீர் எக்குவோரும்,
தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர்த் திளைக்கும்
உருகெழு தோற்றம் உரைக்குங்கால், நாளும்
பொரு களம் போலும் தகைத்தே பரி கவரும் 60

பாய் தேரான் வையை அகம்.

Resembling a Battlefield 

Along the river, some swirl their pith swords, some

wield bright spears, some mount on sturdy chariots

decorated with flags hitched to horses that are as

swift as birds driven by charioteers holding sticks,

some mount on elephants adorned with gold and

muddy up the flowing flood waters, some spray

color water from round bowls on those who squirt

from pretty bamboo pipes on them, some swirl their

fragrant garlands, and some squirt with cut, rough

horns.

Women wearing bright garlands frolic with their

lovers.  When describing this beautiful scenery,

Vaiyai would be the battlefield of the Pāndiyan king

who captures horses with his fast chariots.

Notes:  இலக்கணம்:  ஊர்பு – செய்பு என்னும் வாய்பாட்டு எச்சம்.  யானை தும்பிக்கையுடையது என்பதைகைகுறிக்கின்றது:  கைம்மா – கலித்தொகை 23-1, கைம்மாவை – பரிபாடல் 11-52, கைமான் – புறநானூற்று 96-8, கைம்மான் – புறநானூறு 320-3, பரிபாடல் 6-33,  கைமதமா – பரிபாடல் 10-49. 

Meanings:  ஆற்று அணி – in rows near the river, வெள் வாள் விதிர்ப்போர்– those who swirl their pith/white swords, மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் – some wield bright spears, கொள்வார் கோல் கொள்ளக் கொடித் திண் தேர் ஏறுவோர் – some  mount on sturdy chariots decorated by flags and driven by charioteers with sticks, புள் ஏர் புரவி – horses that are like (swift) birds, பொலம் படைக் கைம்மாவை – the elephants that are adorned with gold, வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு ஊர்பு உழக்குநரும் – those who muddy up the flowing flood waters, கண் ஆரும் சாயற் கழித் துரப்போரை – on those who squirt from pretty bamboo pipes, வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும் – those who spray colored water from round spraying gadgets, மணம்வரு மாலையின் வட்டிப்போரை – those who swirl their fragrant garlands, துணி பிணர் மருப்பின் நீர் எக்குவோரும் – those who squirt with their cut rough horns, தெரி கோதை நல்லார் – women in bright/chosen garlands, தம் கேளிர்த் திளைக்கும் – enjoy with their lovers, உருகெழு தோற்றம் உரைக்குங்கால் – when describing the beautiful scenery (கால் ஈற்று வினையெச்சம்), நாளும் பொரு களம் போலும் – like a battle field, தகைத்தே – of that nature, பரி கவரும் – where horses are captured, பாய் தேரான் – by the one with fast chariots – Pāndiyan king,  வையை அகம் – in the Vaiyai

நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண்
தார் வரை அகலத்து, அவ் ஏர் அணி நேர் இழை
ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி
புனை வினைப் பொலங் கோதையவரொடு, 65

பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு களி பரந்து,
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்மார்,
காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்புற,
சீர் அமை பாடற் பயத்தால் கிளர் செவி தெவி,
உம்பர் உறையும் ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும் 70

அம்பி கரவா வழக்கிற்றே, ஆங்கு அதை
கார் ஒவ்வா வேனில் கலங்கித் தெளிவரல்,
நீர் ஒவ்வா வையை நினக்கு.

Women adorned with water clothes, their breasts like

mountains adorned with very fragrant garlands with

flowers bearing honey,

wear beautiful decorations and fine jewels.  They

wear finely crafted gold ornaments with clasps.

Drinking sweet, new liquor, with great happiness, they

make love like those in heaven who do good deeds that

produce benefits.

They drink each other’s beauty with their eyes,

their ears filled with sweet songs with perfect rhythm.

In the bright sky, fly chariots of the celestials who live

above, their reflection seen in your waters.

O Vaiyai!  You are muddy in the rainy season and clear

in the summer!

Notes:  நாகர் (67) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, ‘தேவர்; நாகலோகத்தில் உள்ள பாம்புகளுமாம்’.  இலக்கணம்:  ஆங்கு – அசைநிலை, an expletive.  அதை – அசைநிலை, an expletive.  உறு -உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:  நீர் அணி – water clothes, வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண் தார் – cool flower garlands with flowers with great fragrance and honey (உறு – மிக்க), வரை அகலத்து – on the mountain-like large breasts, அவ் ஏர் அணி – the beautiful decorations, beautiful ornaments, நேர் இழை – matching jewels, fine jewels, perfect jewels, ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி புனை வினைப் பொலங் கோதையவரொடு – with women wearing very bright and well made gold ornaments with tight clasps, பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு – drinking sweet young liquor (பாகர் – பாகு, இறை – தங்கிய, வழை மது – இளங்கள்), களி பரந்து – with great happiness, நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்மார் – to make love with increased joy like the Nākas (those in heaven, celestial beings) who do good deeds which produces benefits (வயா என்பது வயவு ஆயிற்று), காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்புற – drinking each other’s beauty with their eyes, சீர் அமை பாடற் பயத்தால் – due to the benefits of songs with perfect rhythm, கிளர் செவி தெவி – fill their ears, உம்பர் உறையும் – resides above, ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும் அம்பி – chariots that fly in the bright sky, கரவா வழக்கிற்றே – revealing clearly the flow, ஆங்கு அதை – அசைநிலைகள், expletives, கார் ஒவ்வா வேனில் கலங்கித் தெளிவரல் நீர் ஒவ்வா வையை நினக்கு – O Vaiyai!  you get muddied when it rains and become clear in summer (நீர் – தன்மை, ஒவ்வா – ஓத்திருப்பதில்லை)

கனைக்கும் அதிர்குரல் கார் வானம் நீங்க,
பனிப்படு பைதல் விதலைப் பருவத்து, 75

ஞாயிறு காயா நளி மாரிப் பின் குளத்து,
மா இருந் திங்கள் மறு நிறை ஆதிரை
விரிநூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க,
புரி நூல் அந்தணர் பொலம் கலம் ஏற்ப,
வெம்பாதாக வியல் நில வரைப்பு என 80

அம்பா ஆடலின் ஆய் தொடிக் கன்னியர்,
முனித்துறை முதல்வியர் முறைமை காட்ட,
பனிப் புலர்பு ஆடி, பருமணல் அருவியின்
ஊதை ஊர்தர, உறை சிறை வேதியர்
நெறி நிமிர் நுடங்கு அழல் பேணிய சிறப்பின், 85

தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர,
வையை நினக்கு மடை வாய்த்தன்று
மையாடல் ஆடல் மழ புலவர் மாறு எழுந்து,
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர்,  அவர்
தீ எரிப்பாலும் செறி தவம் முன் பற்றியோ, 90

தாய் அருகா நின்று தவத் தைந் நீராடுதல்?
நீ உரைத்தி வையை நதி!

Rains with thundering clouds stop in the early winter

season when people tremble.  The sun does not scorch

in the month of Mārkali during the final rains.

On Thiruvāthirai day, when the speckled moon is huge,

Scholars who know the vast books begin the festival.

Brahmins with twisted threads hold gold bowls.

Young women wearing pretty bangles pray, “May

the wide land not become hot!” as they bathe with

their mothers who know traditions in the month of

Thai, who show them how to perform the rituals. 

Bathing at dawn when it is cold, when chilly winds blow

along the sandy river shores, they dry their clothing in

the ritual fire with flickering flames, lit and fostered by

Brahmins who recite the Vēdās on the river banks

where drops of river water scatter.

O Vaiyai!  That ritual offering will serve you well!

Young boys play in the river with ink-stained palm

leaves pretending to be poets.  Reacting to that,

young girls and their friends mimic older girls in love.

Are their penances, done with ritual fire, the reason

for young women to do ritual bathing with their

mothers in the month of Thai?  Tell me, O Vaiyai River!

Notes:  அம்பா ஆடல் (81) – அம்பா – தாய், தாயோடு ஆடப்படுத்தலின் அம்பாவாடல் எனப்பட்டது.  மையாடல் (88) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மையோலை, அஃதாவது மை தடவப்பெற்ற நெடுங்கணக்கு முதிய சுவடிகளைக் கையில் ஏந்திப் பயிலுதல்.  ஓலையின்கண்ணுள்ள எழுத்துக்கள் விளங்கித் தோன்றும்படி சுவடியில் மை பூசுதலைச் செய்தலின் மையாடல் எனப்பட்டது எனினுமாம்.  இலக்கணம்:  வானம் – ஆகுபெயர் முகிலுக்கு.  வையை – விளி, an address.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – விரிநூல் அந்தணர் என்பது அறவோரை. புரிநூல் அந்தணர் என்றது பார்ப்பாரை.  மழ -மழவும் குழவும் இளமைப் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 15).

Meanings:  கனைக்கும் அதிர்குரல் கார் வானம் நீங்க – thundering clouds move away, பனிப்படு பைதல் விதலைப் பருவத்து – in the early winter season when people tremble, ஞாயிறு காயா – sun does not burn hot, நளி மாரிப் பின் குளத்து – in the month of Mārkali during the final cold rains (குளம் – மார்கழித்திங்கள்), மா இருந் திங்கள் மறு நிறை – very huge moon that is speckled (மா இரும் – ஒருபொருட்பன்மொழி), ஆதிரை – Thiruvāthirai day, விரிநூல் அந்தணர் – scholars who know the vast books, விழவு தொடங்க – start the festival, புரி நூல் அந்தணர் – Brahmins with twisted/tied threads, பொலம் கலம் ஏற்ப – hold gold bowls, வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு – may the wide land not become hot, என – thus, அம்பா ஆடலின் – as they bathe in the month of Thai (அம்பா ஆடல் – தைந் நீராடல்), ஆய் தொடிக் கன்னியர்– young women wearing pretty bangles, முனித்துறை முதல்வியர் முறைமை காட்ட – mothers who know traditions show the rituals, பனிப் புலர்பு ஆடி– bathing in the cold waters at daybreak, பரு மணல் அருவியின் ஊதை ஊர்தர – c0ld winds blow along the river with sandy shores, உறை சிறை வேதியர் – those who chant the Vēdās who are on the river banks where water drops scatter, நெறி – tradition, நிமிர் நுடங்கு அழல்பேணிய – they tend the lifted flickering flames, சிறப்பின் – with splendor, தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர– young women dry their clothes, வையை – O Vaiyai, நினக்கு மடை வாய்த்தன்று – that offering ritual will serve you well, மையாடல் ஆடல் மழ புலவர் மாறு எழுந்து – reacting to young boys with palm manuscripts with ink-stained writing who pretend to be poets, பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் – those who play together make-believe games, தீ எரிப்பாலும் செறி தவம் முன் பற்றியோ – is it because of the ancient penances by the burning fires, தாய் அருகா நின்று தவத் தைந் நீராடுதல் – ritual bathing in the water with their mothers in Thai month (அருகா – அருகாக), நீ உரைத்தி வையை நதி – tell me, Vaiyai river (வையை – அண்மை விளி)

மகளிர் செயல்கள் 

ஆயிடை, மா இதழ் கொண்டு, ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள்,
வேய் எழில் வென்று வெறுத்த தோள்; நோக்கி,
சாய் குழை பிண்டித் தளிர் காதில் தையினாள்;    95

பாய் குழை நீலம் பகலாகத் தையினாள்;
குவளைக் குழைக்காதின் கோலச் செவியின்
இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று
நெற்றி விழியா நிறை திலகம் இட்டாளே,
கொற்றவை கோலம் கொண்டு, ஒர் பெண்   100

பவள வளை செறித்தாள் கண்டு, அணிந்தாள் பச்சைக்
குவளைப் பசுந் தண்டு கொண்டு
கல்லகாரப் பூவால் கண்ணி தொடுத்தாளை,
நில்லிகா என்பாள் போல், நெய்தல் தொடுத்தாளே,
மல்லிகா மாலை வளாய்.   105

What Women Do

There, a woman who wears dark colored petals, her

arms more beautiful than bamboo, looked at a young

woman.

On seeing that, the other woman places bright asoka

tree sprouts on her ears, the color of the shoots makes

the blue flowers light up in the morning sun.  She says,

“The kuvalai flowers on her ears appear like she has

another pair of eyes.  She has four eyes.”

Another woman placed a huge pottu on her forehead and

looks like goddess Kotravai with an eye on her forehead. 

On seeing a woman wearing coral bangles, another woman

creates a bangle with fresh stalks of kuvalai flowers that are

like emerald gems. 

On seeing a woman braid a garland with kallakaram flowers,

another woman braids a garland from neythal flowers mixed

with mallikai as though to tell the other woman to stop making

her garland.

Notes:  பச்சை (101) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மரகதமணி.  இலக்கணம்:  செரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  நில்லிகா – இக என்னும் முன்னிலையசை.  இகா என விகாரப்பட்டு நின்றது.  செரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  கல்லகாரம் – செங்குவளை, red waterlily (University of Madras Lexicon)

Meanings:  ஆயிடை – there upon, மா இதழ் கொண்டு  ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – she wore dark colored petals and looked at another naïve/young woman, வேய் எழில் வென்று வெறுத்த தோள் – arms more beautiful than bamboo, நோக்கி சாய் குழை பிண்டித் தளிர் காதில் தையினாள் – on seeing that the other woman wears asoka tree sprouts behind her ear, Saraca indica, பாய் குழை நீலம் பகலாகத் தையினாள் – the asoka shoots worn by the woman makes the blue flowers light up like the morning sun (பாய் குழை = ஒளி பாயும் குழை), குவளைக் குழைக் காதின் கோலச் செவியின் இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று – she says that the kuvalai flowers on her decorated/beautiful ears appear like she has another pair of eyes and now she has four eyes, நெற்றி விழியா – like an eye on the forehead, நிறை திலகம் இட்டாளே கொற்றவை கோலம் கொண்டு – one woman wears pottu and looks like goddess Kotravai, ஒர் பெண் பவள வளை செறித்தாள் கண்டு – on seeing a woman wearing coral bangles, அணிந்தாள் பச்சைக் குவளைப் பசுந் தண்டு கொண்டு – another woman makes a bangle with emerald-like fresh stalks of kuvalai flowers, கல்லகாரப் பூவால் கண்ணி தொடுத்தாளை நில்லிகா என்பாள் போல் – like she is asking the one wearing a strand woven with kallakāram flowers to stop, நெய்தல் தொடுத்தாளே மல்லிகா மாலை வளாய் – she braids a neythal garland mixed with mallikai flowers (மல்லிகா – மல்லிகை, முல்லை என்பதிலிருந்து வந்தது)

தண்டு தழுவா, தாவு நீர் வையையுள்,
கண்ட பொழுதில் கடும் புனல் கை வாங்க,
நெஞ்சம் அவள் வாங்க நீடு புணை வாங்க,
நேரிழை நின்றுழிக் கண் நிற்ப, நீர் அவன்
தாழ்வுழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப;    110

ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ,
தாய் அத் திறம் அறியாள், தாங்கி தனிச்சேறல்
ஆயத்தில் கூடு என்று அரற்று எடுப்பத் தாக்கிற்றே,
சேய் உற்ற கார் நீர் வரவு.
“நீ தக்காய் தைந் நீர்! நிறம் தெளிந்தாய்!” என்மாரும் 115

“கழுத்து அமை கை வாங்காக் காதலர்ப் புல்ல
விழுத் தகை பெறுக!” என வேண்டுதும் என்மாரும்,
பூ வீழ் அரியின் புலம்பப் போகாது,
யாம் வீழ்வார் ஏமம் எய்துக என்மாரும்
கிழவர் கிழவியர் என்னாது, ஏழ்காறும் 120

மழ ஈன்று மல்லல் கேள் மன்னுக” என்மாரும்,

In the leaping waters of the Vaiyai river, a man hugging

a banana stalk as a float saw her.  The rapids swept him

away with his long raft like she swept away his heart.

His eyes are stuck on the spot where the young woman

with pretty jewels stood.

But the water pulls him the way it wants, not taking him

to his desired place.  Not staying with her friends, she

follows him.  But her mother who is not aware of what is

going on, says, “Do not go alone.  Go back to your friends.”

The red waters of Vaiyai that attacks the banks makes

her cry.

They say, “Unlike these red waters, Thai month waters

are clear and good.”

Some say, “May our lovers embrace us beautifully and never

remove their arms around our necks!”

Some say, “May our lovers never leave us like bees seeking

other flowers and making their flowers suffer in loneliness.

May we never be lonely but always happy!”

Some say, “May we never be called old!  May we stay young,

and may we stay with our family and wealth!”

Notes:  விழுத் தகை (117) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வீறு, அஃதாவது மற்றொன்றிற்கு இல்லாத அழகு.  இலக்கணம்:  நேரிழை – அன்மொழித்தொகை.  நின்றுழி – உழி ஏழாம் வேற்றுமை உருபு.  தாழ்வுழி – உழி ஏழாம் வேற்றுமை உருபு.  தொடரூஉ – இன்னிசை அளபெடை.  தாக்கிற்றே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.  சேறல் – முன்னிலை ஒருமை ஏவல் வினைமுற்று.  ஈன்று – ஈன எனத் திரித்துக் கொள்க.  மல்லல் கேள் – உம்மைத்தொகை, மல்லலும் கேளும் என்க.  தழுவா – தழுவி என்பது பொருள்.  செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  மழ -மழவும் குழவும் இளமைப் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 15).

Meanings:  தண்டு தழுவா – hugging a banana tree stalk (as a float), தாவு நீர் வையையுள் – in the Vaiyai river with leaping water, கண்ட பொழுதில் – when he saw her, கடும் புனல் கை வாங்க – the rapids sweep him away, நெஞ்சம் அவள் வாங்க – she sweeps away his heart,  நீடு புணை வாங்க– takes away (the river) his long raft, நேரிழை நின்றுழிக் கண் நிற்ப– his eyes are stuck on the spot where the young woman with pretty jewels stands, நீர் – water, அவன் தாழ்வுழி உய்யாது – not taking him to his desired place, தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப – pulls him the way it wants, ஆயத்துடன் நில்லாள் – she did not stay with friends, ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ– she follows him there, தாய் அத் திறம் அறியாள் – her mother does not understand why she is doing this, தாங்கி – blocking, தனிச்சேறல் – do not go alone, ஆயத்தில் கூடு – join your friends, என்று அரற்று எடுப்ப – thus causing her to cry, தாக்கிற்றே சேய் உற்ற கார் நீர் வரவு – the red monsoon waters came in this manner attacking the banks, நீ தக்காய் தைந் நீர் நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும் – and those who say ‘your waters of Thai month are perfect and clear’, கழுத்து அமை கை வாங்காக் காதலர்ப் புல்ல விழுத் தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் – and those who say ‘may our lovers will never remove the arms placed around our necks to embrace us beautifully’, பூ வீழ் அரியின் புலம்பப் போகாது யாம் வீழ்வார் ஏமம் எய்துக என்மாரும் – and those who say ‘may our lovers never leave us like bees that desire other flowers making the flowers to become lonely’, கிழவர் கிழவியர் என்னாது – not being considered as old men and women, ஏழ்காறும் மழ ஈன்று மல்லல் கேள் மன்னுக என்மாரும் – and those who say, ‘may we stay young in the seventh stage of our life (old age) and may we stay with our family and wealth’

கண்டார்க்குத் தாக்கு அணங்கு இக் காரிகை; காண்மின்;
பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண்; காண்மின்;
நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது
பூ ஊது வண்டினம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்மின்;  125

கொளைப் பொருள் தெரிதரக் கொளுத்தாமல் குரல் கொண்ட
கிளைக்கு உற்ற உழைச் சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்மின்;
பண் கண்டு திறன் எய்தாப் பண் தாளம் பெறப் பாடி
கொண்ட இன் இசைத் தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும்
தண் தும்பியினம் காண்மின்; தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை 130

முனை கெழு சின நெஞ்சின் முன் எறிந்து பின்னும்,
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்மின்;
என ஆங்கு,

Look at the pretty woman who is an attacking deity to

those who see her.  Look at her eyes that are the treasures

and weapons of Kāman.  Listen to the humming of bees,

that resembles the music of yāzh, that swarm blue

flowers with honey, worn by women who are unable

to chase them away.   Listen to the colorful bees sing

songs in Pālai tunes that are not perfect.  Look

at the cool bees that dance to the rhythm of beats, their

wings spread out, singing the yāma tune with perfect

rhythm.  Look at a bee charging a woman who crushed a

flower it desired, as it attacks again with great anger.

All this was happening there. 

Notes:  இலக்கணம்:  நீல் – கடைக்குறை, poetical license which consists in the shortening of a word by elision of one or more letters in the end.  கேண்மின், காண்மின், ஓர்மின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person.  கிளை (127) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  இடைமுறையால் ஐந்தாவதாகிய நரம்பு.  இணைநரம்பு, கிளைநரம்பு, பகைநரம்பு, நட்புநரம்பு என்று நரம்புகள் நால்வகைப்படும்.  குரல் தாரம் விளரி இளி உழை என எண்ணுமுறையால் குரல் நரம்பிற்கு உழை நரம்பு ஐந்தாவதாதலின் குரலுக்கு உழை கிளை நரம்பாயிற்று. இனி, கிளை என்பது ஐந்து நரம்பு என்பாருமுளர்.  என்னை?  ‘கிளையெனப் படுவ கிளக்குங் காலைக் குரலே இளியே துத்தம் விளரி கைக்கிளை என ஐந்தாகும்’ (சிலப்பதிகாரம் 8-33-4) உரை என்பவாகலின்.  பண் கண்டு எய்தாப் பண் (128) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பண் மட்டும் பெற்றுத் திறம் பெறாத பண் என்றவாறு.

Meanings:  கண்டார்க்குத் தாக்கு அணங்கு இக் காரிகை காண்மின் – look at the pretty woman who is an attacking deity to those who look at her (மின் – முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person), பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்மின் – look at her eyes that are the love god’s treasures and weapons (பண்டாரம் – கருவூலம்), நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது – not stopping when chased by women wearing blue waterlilies with honey, பூ ஊது வண்டினம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்மின் – listen to the sound of flower-swarming bees that are like that of lutes (கொளை – பாட்டு), கொளைப் பொருள் தெரிதரக் கொளுத்தாமல் – not being able to know the meaning of the songs and not singing (கொளை – பாட்டு, கொளுத்தாமல் – பாடாமல் இருக்க), குரல் கொண்ட கிளைக்கு உற்ற உழைச் சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்மின் – listen to the humming of colorful/bright bees that is like the pālai melody sung on the fifth string (உழை கேழ் கெழு சுரும்பின் பாலை இசை ஓர்மின் – என மாற்றவும், மின் – முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person), பண் கண்டு திறன் எய்தாப் பண் – it is melody that has not attained perfection, தாளம் பெறப் பாடி – sing to beat, கொண்ட இன் இசைத் தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் தண் தும்பி இனம் காண்மின் – look at the cool bees that spread their wings and swarm and dance to the rhythm of the musical beats, தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை – a woman who crushes a flower it likes, முனை கெழு சின நெஞ்சின் – with a very angry heart, முன் எறிந்து பின்னும் கனை வரல் – attacks first and then attacks again rapidly, ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்மின் – look at a very angry bee (மின் – முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person), என ஆங்கு – thus it was there

வையை ஆற்றை புகழ்தல் 

இன்ன பண்பின் நின் தைந்நீராடல்,
மின் இழை நறுநுதல் மகள் மேம்பட்ட 135

கன்னிமை கனியாக் கைக்கிளைக் காம
இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல்,
முன்முறை செய் தவத்தின் இம்முறை இயைந்தேம்;
மறுமுறை அமையத்தும் இயைக!
நறு நீர் வையை நயத்தகு நிறையே! 140

Praising the Vaiyai River

O Vaiyai river!  You are praised by Paripādal,

the song of traditional, sweet, lovely music that

produces desire in splendid young women with

glittering jewels who are not ready for love.  

Due to penances we did in the past birth, we enjoy

our bathing in the month of Thai in this birth.

May we enjoy these bathing rites in our next birth,

O Vaiyai with fragrant, desirable abundant water!

Notes:  பரிபாடல் (137) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பரிபாடல் இயற்றமிழும் இசைத் தமிழுமாக இருத்தலானே ‘இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல்’ என்றார். 

Meanings:  இன்ன பண்பின் – of such nature, நின் தைந்நீராடல் – bathing in the month of Thai in your waters, மின் இழை நறுநுதல் மகள் – young women with gleaming jewels and fragrant foreheads, மேம்பட்ட – with greatness, splendid, கன்னிமை கனியாக் கைக்கிளைக் காம – give love to young girls who are not mature for love, give love to young girls who are still unable respond to love, இன் இயல் – sweet nature, மாண் – great, superior, தேர்ச்சி – trained, இசை – music, பரிபாடல் – Paripādal, முன்முறை செய் தவத்தின் – due to the penances done in the past birth, இம்முறை இயைந்தேம் – we were able to obtain (perform bathing rites) in this birth, மறுமுறை அமையத்தும் இயைக – may we continue to enjoy bathing rites again in our next birth (அமையத்தும் – உம்மை உயர்வு சிறப்பு), நறு நீர் வையை – O Vaiyai with fragrant waters, நயத்தகு நிறையே – your desirable great full waters

12.   Vaiyai


Poet:  Nalvaluthiyār, Composer:  Nannākanār, Melody:  Pālai Yāzh

கார்ப்பருவத்து வையை நீர் விழவணியின் பல்வேறு வகைப்பட்ட இன்பம் கூறி, இவ்வகைப்பட்ட இன்பத்தையுடைய நின்னையும் நினைத்து இலன் தலைவன் என, வையையை நோக்கி தலைவன் கேட்பத் தோழியிடம் கூறியது.

வையையில் நீர் பெருகி வருதல் 
வளி பொரு மின்னொடு வான் இருள் பரப்பி,
விளிவு இன்று கிளையொடு மேன் மலை முற்றி,
தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய்;
ஒளி திகழ் உத்தி உருகெழு நாகம்,
அகரு, வழை, ஞெமை, ஆரம் இனைய; 5

தகரமும், ஞாழலும்; தாரமும் தாங்கி;
நளி கடல் முன்னியது போலும், தீம் நீர்
வளிவரல் வையை வரவு.

Flooding Vaiyai River

Winds attack the clouds causing lightning strikes,

spreading darkness in the skies.  Clouds gather

together on the tall mountains and rain

relentlessly.

Clusters of flowers get dispersed on the mountain

slopes.  The rain hurts the nākam trees, named for

fierce snakes with bright spots, akaru, valai, gnemai

and āram.  Carrying thakaramgnālal and thāram

trees, the river with sweet water rushes like blowing

winds, appears like the overflowing ocean,

Notes:  ஒளி திகழ் உத்தி உருகெழு நாகம் – பரிமேலழகர் உரை – ஒளி திகழ் நாநின்ற உத்தியினுடைய அச்சத்தைத் தருகின்ற நாகமெனப் பாம்பிற்குள்ளது.  அதன் பெயர்த்தாய மரத்தின்கண் ஏற்றப்பட்டது.  இலக்கணம்:  தாஅய் – இசைநிறை அளபெடை

Meanings:   வளி பொரு – (the clouds) attacked by the winds, மின்னொடு – with lightning strikes, வான் இருள் பரப்பி – spread darkness in the skies, விளிவு இன்று– without a break, கிளையொடு மேன் மலை முற்றி – surrounds the tall (western) mountains along with a crowd of other clouds, தளி பொழி – rains falling, சாரல் ததர் மலர் தாஅய் – clusters of flowers on the mountain slopes get dispersed, ஒளி திகழ் உத்தி – bright splendid spots, உருகெழு நாகம் –  nākam trees named for fierce snakes, Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, அகரு – akil trees, அகில் மரம், eaglewood tree, Aquilaria agallocha, வழை – valai, surapunnai trees, long-leaved two-sepalled gamboge, Ochrocarpos longifolius, ஞெமை –  gnemai trees, ஆரம்– sandal trees, இனைய – to feel sad, தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் – thakaram (நறுமண மரவகை, Wax- flower dog-bane, Tabernae montana), gnālal (புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree) and thāram (தேவதார மரம், Thevathāram tree), தாங்கி நளி கடல் முன்னியது போலும் – like the approaching waters of the dense/vast ocean, தீம் நீர் – sweet waters, வளிவரல் – blowing winds, வையை வரவு – arrival of Vaiyai

புனல் வரவு காண மகளிர் சென்ற வகை

‘வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம், வான் மலர் தாஅய்,
அம் தண் புனல் வையை யாறு’ எனக் கேட்டு, 10

மின் அவிர் ஒளி இழை வேயுமோரும்,
பொன் அடர்ப் பூம் புனை திருத்துவோரும்,
அகில் கெழு சாந்தம் மாற்றி ஆற்றப்
புகை கெழு சாந்தம் பூசுவோரும்,
கார் கொள் கூந்தல் கதுப்பு அமைப்போரும், 15

வேர் பிணி பல் மலர் வேயுமோரும்,
புட்டகம் பொருந்துவ புனைகுவோரும்,
கட்டிய கயில் அணி காழ் கொள்வோரும்;
வாச நறு நெய் ஆடிவான் துகள்
மாசு அறக் கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் 20

தேசும் ஒளியும் திகழ நோக்கி,
வாச மணத் துவர்வாய்க் கொள்வோரும்;
இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள் வளையர்,
கட்டுவடக் கழலினர் மட்டு மாலையர்,
ஓசனை கமழும் வாச மேனியர் 25

மட மா மிசையோர்,
பிடிமேல் அன்னப் பெரும் பெடை அனையோர்;

Women Who Came to See the River

and attacks the walls of Madurai.  On hearing

that the beautiful, cool Vaiyai came bearing bright

flowers, those wearing lightning-like, bright ornaments,

and those who wear gold flower ornaments remove sandal

paste from their bodies and smear abundantly akil paste

filled with smoke.

Women with hair as dark as rain clouds adorn themselves

with flowers tied with roots.  Perfectly donning saris they

wear lovely necklaces with clasps.  They look at themselves in

a mirror cleaned with fragrant ghee and fine powders,

their reflections revealing their natural glowing beauty.  They

eat scented betelnut that makes their mouths red.  Others

wear perfectly made bangles, armlets, toe rings and

strands of flowers that drip honey.  They sprinkle

their bodies with perfumes whose scents travel afar. 

Women mount on gently trotting horses, and like geese,

sit on top of female elephants.

Notes:  இலக்கணம்:  பொரூஉம் – இன்னிசை அளபெடை.  கழலினர் (24) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காலாழி, கால் மோதிரம்.

Meanings:  வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் – comes and attacks the walls of Madurai, comes and crashes against the walls of Madurai, வான் மலர் தாஅய் அம் தண் புனல் வையை யாறு எனக் கேட்டு – hearing that the beautiful cool Vaiyai came carrying bright/white flowers (தாஅய் – இசைநிறை அளபெடை), மின் அவிர் ஒளி இழை வேயுமோரும் – and those who wear lightning-like bright ornaments, பொன் அடர்ப் பூம் புனை திருத்துவோரும் – and those who wear gold flower ornaments, அகில் கெழு சாந்தம் மாற்றி ஆற்றப் புகைகெழு சாந்தம் பூசுவோரும் – and those who remove sandal paste and apply abundantly akil paste filled with smoke, கார் கொள் கூந்தல் கதுப்பு அமைப்போரும் – and those who tie their hair that is like dark clouds, வேர் பிணி பல் மலர் வேயுமோரும் – and those who adorn themselves with flowers tied with roots, புட்டகம் பொருந்துவ புனைகுவோரும் – and those wearing perfect saris (புட்டகம் – புடவை), கட்டிய கயில் அணி காழ் கொள்வோரும் – and those who wear beautiful necklace strands with clasps, வாச நறு நெய் ஆடிவான் துகள் மாசு அறக் கண்ணடி வயக்கி – mirror cleaned with fragrant oil/ghee and fine powders (கண்ணடி – கண்ணாடி), வண்ணமும் தேசும் ஒளியும் திகழ நோக்கி – looked at their glowing bright selves (தேசும் ஒளியும் – ஒருபொருட் பன்மொழி), வாச மணத் துவர்வாய்க் கொள்வோரும் – and those with fragrant betelnut in their red mouths, இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள் வளையர் – those who wear perfectly crafted bangles and arm ornaments, கட்டுவடக் கழலினர் – those with chains and toe rings (கட்டுவடம் – ஒருவகை அணிகலன்), மட்டு மாலையர் – those with honey dripping garlands, ஓசனை கமழும் வாச மேனியர் – those with perfume fragrances spreading to a measured long distance, மட மா மிசையோர் – those on top of delicate horses, பிடி மேல் அன்னப் பெரும் பெடை அனையோர் – those that sit on cow elephants like female geese     

நீர் வரவு காணச் சென்ற மைந்தர் செயல்

கடு மா கடவுவோரும் களிறு மேல் கொள்வோரும்,
வடி மணி நெடுந்தேர் மா முள் பாய்க்குநரும்,
விரைபு விரைபு மிகை மிகை ஈண்டி, 30

ஆடல் தலைத்தலை சிறப்ப கூடல்
உரைதர வந்தன்று வையை நீர்; வையைக்
கரைதர வந்தன்று, காண்பவர் ஈட்டம்;
நிவந்தது  நீத்தம் கரை மேலா;  நீத்தம்
கவர்ந்தது போலும் காண்பவர் காதல்.   35

Men who came to the River

Men ride rapid horses, mount on male elephants,

and ride tall chariots with bells with clear sounds

that are drawn by horses that they poke with sharp

rods. 

People move around rapidly and play in the water

enjoying themselves greatly. 

Vaiyai has arrived, praised by the people of Koodal. 

Waters rise above the banks. 

The thronging crowds appear like the river’s banks. 

Vaiyai river overflowed as though it had seized the

overflowing love of the people who came to see it.

Notes:  இலக்கணம்:  கரை மேலா – கரை மேலாக எனற்பாலது ஈறு தொக்கு ‘கரைமேலா’ என நின்றது.

Meanings:  கடு மா கடவுவோரும் – those riding on rapid horses, களிறு மேல் கொள்வோரும் – and those who are seated on male elephants, those riding male elephants, வடி மணி நெடுந்தேர் – tall chariots with clear bells, tall chariots with lovely bells, tall chariots with cast bells, மா முள் பாய்க்குநரும் – those who goad their horses poking them with sharp rods, விரைபு விரைபு மிகை மிகை ஈண்டி – going very fast and getting very near, ஆடல் தலைத்தலை சிறப்ப – people playing in the water everywhere enjoying greatly, கூடல் உரைதர வந்தன்று வையை நீர் – Vaiyai arrived praised by the people of Koodal, வையைக் கரைதர வந்தன்று – the waters of Vaiyai rose above the banks, the waters of Vaiyai came past the shoreline, காண்பவர் ஈட்டம் – the crowds that have gathered to see, நிவந்தது  நீத்தம் கரை மேலா – the flood water has risen above the shores, நீத்தம் – the flood waters, கவர்ந்தது போலும் –  like it seized, காண்பவர் காதல் – the love of those who came to see

முன்துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழிமொழி
ஒன்று அல பல பல உடன் எழுந்தன்று; அவை
எல்லாம் தெரியக் கேட்குநர் யார் அவை
கில்லா கேள்வி கேட்டன சில சில;
ஒத்த குழலின் ஒலி எழ முழவு இமிழ், 40

மத்தரி, தடாரி, தண்ணுமை, மகுளி,
ஒத்து அளந்து, சீர் தூக்கி, ஒருவர் பிற்படார்,
நித்தம் திகழும் நேர் இறை முன்கையால்
அத் தக அரிவையார் அளத்தல் காண்மின்.

Those who stood on the shore in groups speak at the same

time, many words.  Who could understand what they

are saying?  It’s not discernable.  We could hear only little

snippets.

Look at the noble young women with delicate

wrists, who dance to the accompaniment of flute music,

and to the perfect beats of matharithadarithannumai

and makuli drums, none behind the other.

Notes:  முன்துறை (36) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – துறைமுன் எனற்பாலது முன் துறை என்று முன் பின்னாக மாறி நின்ற தொகைச் சொல்.  மொழிமொழி (36) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வினைத்தொகை, மொழிகின்ற மொழி என்க.  இலக்கணம்:  நிறை அணி – வினைத்தொகை.  ஒன்று அல – ஒன்றோடொன்று பொருந்துகில என்க.  காண்மின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person.

Meanings:  முன் துறை நிறை அணி நின்றவர் – those who stood on the shore in groups, மொழிமொழி ஒன்று அல பல பல உடன் எழுந்தன்று – different words are spoken at the same time, அவை எல்லாம் தெரியக் கேட்குநர் யார் – who could hear all of them clearly, அவை கில்லா– they are not discernable, கேள்வி கேட்டன சில சில – we could hear only a little bit, ஒத்த குழலின் ஒலி எழ – accompanied by suitable flute music, முழவு இமிழ் மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி ஒத்து அளந்து சீர் தூக்கி – played mathari, thadari, thannumai and makuli together with perfect rhythm – makuli also means sounds, ஒருவர் பிற்படார் – who are not less than each other, நித்தம் – dance, திகழும் – flourishing, bright, நேர் இறை முன்கையால் அத் தக அரிவையார் – the esteemed young women with perfect joints and delicate wrists, அளத்தல் காண்மின் – see their rhythm

கேட்டன கூறல் 

நாணாள் கொல், தோழி! “நயன் இல் பரத்தையின் 45

தோள் நலம் உண்டு துறந்தான்” என, ஒருத்தி
யாணர் மலி புனல் நீத்தத்து இரும் பிடி
சேண வெரிநின் சிறந்தானோடு ஏறினாள்,
நாணுக் குறைவு இலள்; நங்கை மற்று? என்மரும்
“கோட்டியுள் கொம்பர் குவி முலை நோக்குவோன் 50

ஓட்டை மனவன் உரம் இலி” என்மரும்,
“சொறிந்ததூஉம் சொற்றதூஉம் பற்றாள்; நிறம் திரிந்தாள்;
நெஞ்சத்தை நீத்தாள், நெறி செல்வான் பின் நிறை
அஞ்சிக் கழியாமோ, அன்பு உற்றால்?” என்மரும்,
“பூண் ஆரம் நோக்கிப் புணர் முலை பார்த்தான் உவன்;    55

நாணாள் அவனை இந் நாரிகை” என்மரும்,

What they Say

They say,

“Is she is not embarrassed, my friend?   After enjoying

her beauty, he left her for a graceless mistress.

Yet, the dignified woman climbed on the back of a tall

female elephant in the fresh abundant waters,

with her husband.”

Some say,

“He sees another woman with full breasts, and slender

like a flowering tree branch.  He does not have a firm mind.

Some say,

“She lost her heart.  Her body color changed.  She went to

a different man on the path even though he had not showered

gifts and loving words.  Even if she fell in love, she should be

virtuous.”

Some say,

“He stared at her breasts looking at her clasped necklace

and she is not ashamed.”

Notes:  Po. Ve. Somasundaranar writes about the word சொறிந்ததூம் on line 52, ‘சொறிந்ததூம் என்னும் பாடத்திற்கு எவ்வாற்றானும் பொருள் விளங்கவில்லை.  ஆதலின் சொரிந்ததூம் எனத் திருத்தப்பட்டது’.  கொம்பர் – ஆகுபெயர் பூங்கொம்பிற்கு, மொழி இறுதிப் போலி.  சொரிந்ததூஉம் – இன்னிசை அளபெடை.  சொற்றதூஉம் – இன்னிசை அளபெடை.

Meanings:  நாணாள் கொல் – is she not embarrassed, தோழி – my friend, நயன் இல் பரத்தையின் தோள் நலம் உண்டு துறந்தான் என – that he left her for a graceless mistress, that he left her for a unkind prostitute, ஒருத்தி – a woman, யாணர் மலி புனல் நீத்தத்து இரும் பிடி சேண வெரிநின் சிறந்தானோடு ஏறினாள் – desiring to wet her shoulders she mounted high on a female elephant’s back in the fresh abundant waters along with her husband (வெரிந் – முதுகு, வெரிநின் – முதுகில்), நாணுக் குறைவு இலள் நங்கை – a woman with dignity, a woman who is very shy, மற்று என்மரும் – and that is what others say, கோட்டியுள் – in the crowd, கொம்பர் – tree branch, குவி முலை நோக்குவோன் – he sees the pointed breasts, ஓட்டை மனவன் உரம் இலி என்மரும் – and those who say that he does not have a firm mind, சொறிந்ததூஉம், சொரிந்ததூஉம் – what is given (see notes), சொற்றதூஉம் – what is told, பற்றாள் – she has not understood, நிறம் திரிந்தாள் – her body color changed, நெஞ்சத்தை நீத்தாள் – she has lost her heart, நெறி செல்வான் பின் – behind a man on the path, நிறை அஞ்சிக் கழியாமோ – fearing whether she could be virtuous if she went, அன்பு உற்றால் – if she is in love, என்மரும் – and those who say, பூண் ஆரம் நோக்கிப் புணர் முலை பார்த்தான் உவன் – he stared at her breasts looking at her clasped necklace, நாணாள் – she is not ashamed, அவனை இந் நாரிகை – this woman is not shy about him looking at her, என்மரும் – those who say

அங்கு நிகழந்தவை

அமிர்து அன நோக்கத்து அணங்கு ஒருத்தி பார்ப்ப,
கமழ் கோதை கோலாப் புடைத்து, தன் மார்பில்
இழையினைக் கை யாத்து இறுக இறுக்கி வாங்கி,
பிழையினை என்ன, பிழை ஒன்றும் காணான், 60

தொழுது பிழை கேட்கும் தூயவனைக் காண்மின்.
“பார்த்தாள் ஒருத்தி நினை” என, “பார்த்தவளைப்
பொய்ச் சூளாள் என்பது அறியேன் யான்” என்று இரந்து
மெய்ச் சூள் உறுவானை, மெல்லியல், பொய்ச் சூள் என்று,
ஒல்லுவ சொல்லாது, உரை வழுவச் சொல்ல;  65

உறைத்தும் செறுத்தும் உணர்த்துவானைப்
புல்லாது ஊடிப் புலந்து நின்றவள்
பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய,
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண்
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர, 70

நில்லாது நீங்கி நிலம் சோர; அல்லாந்து
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி, மம்மர் கூர்ந்து,
எல்லாத் துனியும் இறப்ப, தன் காதலன்
நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல், எஞ்ஞான்றும்
வல்லதால் வையைப் புனல்   75

என ஆங்கு,
மல்லிகை, மௌவல், மணம் கமழ் சண்பகம்,
அல்லி, கழுநீர், அரவிந்தம், ஆம்பல்,
குல்லை, வகுளம், குருக்கத்தி, பாதிரி,
நல் இணர் நாகம், நறவம், சுரபுன்னை, 80

எல்லாம் கமழும் இரு சார் கரை கலிழ;
தேறித் தெளிந்து செறி இருள் மால் மாலை;
பாறைப் பரப்பில் பரந்த சிறை நின்று;
துறக்கத் தொழிலைத் தன் நீர் நிழல் காட்டும்
கார் அடு காலை கலிழ் செங்குருதித்தே; 85

போர் அடு தானையான் யாறு
சுடு நீர் வினைக் குழையின் ஞாலச் சிவந்த
கடி மலர்ப் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ,
விடு மலர்ப் பூங்கொடி போல நுடங்கி,
அடிமேல் அடிமேல் ஒதுங்கி தொடி முன் கைக் 90

காரிகை ஆகத் தன் கண்ணி திருத்தினாள்,
நேர் இறை முன் கை நல்லவள் கேள் காண்மின்.

What Happened There

A goddess-like, pretty woman looks at him sweetly. 

His wife hits him, using her fragrant garland as a stick. 

Using the chain hanging on her chest, she ties up his hand

tightly and holds him. “Look at your mistake,” she says. 

They say, “Look at him who bows to her asking for her

pardon.  He cannot see his mistake.”

His wife says, “She was looking at you.  You must have

given her a false promise.”

He says, “You accuse me of false promises.  I promise

I do not know her.”

The delicate woman accuses him of false promises.  She

blames him as he tries to pacify her.  She quarrels in anger,

refusing to embrace him.  She threw at him her bowl full

of color water with the fragrance of flowers.

Attacked by her spear-like, kol-rimmed eyes, he fell to the

ground, covered in the blood colored water.  Saddened, and

fearing that she had caused a wound, she gave up her anger

and ran to her husband’s handsome chest.  The Vaiyai river

always has the ability to make his happen!

The river water crashes on the banks with fragrances of

mallikai, mauval, fragrant champakam, alli, kaluneer,

aravintham, āmpal, kullai, vakulam, kurukkathi, pāthiri,

fine clusters of nākam, naravam and surapunnai.

The waters blocked in the wide rocky area are muddy.  In

the dark evening, they become clear again, reflecting the

heavens above.

In the morning when darkness is killed, the river of the

Pāndiyan king who wins battles becomes red like blood.

Adorned with fresh, red pindi flowers on her ears,

swaying like a delicate vine with flowers, she walks step by

step, the young woman with bangles on her forearms.  She

adjusts the flowers on her head with her delicate arms.

Look at that fine woman and her lover!

Notes:  இலக்கணம்:  கோலா – கோலாக, ஈறு தொக்கது.  கலிழ் – கலுழ் என்பதன் திரிபு.  செரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  ஆங்கு – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.  காண்மின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person.

Meanings:  அமிர்து அன நோக்கத்து – with nectar-like sweet looks (அன – அன்ன என்பதன் இடைக்குறை), அணங்கு ஒருத்தி பார்ப்ப – an enchanting woman looks, a goddess-like woman looks, கமழ் கோதை கோலாப் புடைத்து – she hits her husband using her fragrant garland as a stick, தன் மார்பில் இழையினைக் கை யாத்து இறுக இறுக்கி வாங்கி  – with the chain on her chest she ties his hands tightly and holds him, பிழையினை என்ன – saying ‘look at your mistake’, பிழை ஒன்றும் காணான் – he who does not see his mistake, தொழுது பிழை கேட்கும் தூயவனைக் காண்மின் – look at him who asks her for pardon like he is pure, பார்த்தாள் ஒருத்தி நினை என பார்த்தவளைப் பொய்ச் சூளாள் – she saw you who must have given her a false promise, என்பது அறியேன் யான் என்று இரந்து மெய்ச் சூள் உறுவானை – he says humbly that he does not know her with true promises, மெல்லியல் பொய்ச் சூள் என்று ஒல்லுவ சொல்லாது – the delicate woman accuses him of false promises uttering words that are not agreeable to him, உரை வழுவச் சொல்ல – she blames his mistakes, உறைத்தும் செறுத்தும் உணர்த்துவானை – he who tries hard to pacify her with great anger at the promise, புல்லாது ஊடிப் புலந்து நின்றவள் – not embracing she quarrels with him in anger, பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய– she threw at him a bowl full of lovely color water with fragrance of flowers, வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட – attacked by spear-like kohl-lined eyes, புண் பாய் குருதி சோர – blood flowing from the wounds, பகை இன்று – without enmity, உளம் சோர நில்லாது நீங்கி நிலம் சோர – with a troubled mind he fell on the land (உளம் – உள்ளம் என்பதன் இடைக்குறை), அல்லாந்து – saddened, மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி – fearing the wound she has caused, மம்மர் கூர்ந்து – confused greatly, எல்லாத் துனியும் இறப்ப – discarded all her anger, தன் காதலன் நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் – she joins her lover’s handsome chest, எஞ்ஞான்றும் வல்லதால் வையைப் புனல் என – thus Vaiyai has the ability to make this happen, ஆங்கு – asai, an expletive, மல்லிகை மௌவல் மணம் கமழ் சண்பகம் அல்லி கழுநீர் அரவிந்தம் ஆம்பல் குல்லை  வகுளம் குருக்கத்தி பாதிரி நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை எல்லாம் கமழும் – there are fragrances of mallikai, mauval, fragrant champakam, alli, kaluneer, aravintham, āmpal (white waterlily), kullai (P.L. Sami – Cannabis sativa, R. Panchavarnam – Orthosiphon thymiflorus), vakulam (Mimusops elengi), kurukkathi (Hiptage madablota), pāthiri , fine clusters of nākam (Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum), naravam and surapunnai (long-leaved two-sepalled gamboge), இரு சார் கரை கலிழ – overflowing waters crash on the banks add muddies them, தேறித் தெளிந்து – very clear, செறி இருள் மாலை – evening when it is dark, பாறைப் பரப்பில் பரந்த சிறை நின்று – the waters are contained in the wide area with boulders, துறக்கத் தொழிலைத் தன் நீர் நிழல் காட்டும் – reflect the heaven above, reflect the skies above, கார் அடு காலை – in the mornings when darkness is removed, கலிழ் செங்குருதித்தே – muddied like red blood, போர் அடு தானையான் – the Pāndiyan king’s murderous battle field, யாறு – river, சுடு நீர் வினைக் குழையின் – like earrings made in hot flame, ஞால – hanging, சிவந்த கடி மலர்ப் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ – adorned with new red pindi flowers, asoka tree flowers, Saraca indica, விடு மலர்ப் பூங்கொடி போல நுடங்கி – swaying like a vine with blossomed flowers, அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி – walking delicately step by step, தொடி முன்கைக் காரிகை – the young woman with bangles on her forearms, ஆகத் தன் கண்ணி திருத்தினாள் – she adjusted her flower strand, நேர் இறை முன்கை – delicate wrists, delicate forearms, நல்லவள் கேள் காண்மின் – look at the fine woman and her lover

துகில் சேர் மலர் போல், மணி நீர் நிறைந்தன்று;
புனல் என மூதூர் மலிந்தன்று அவர் உரை;
உரையின் உயர்ந்தன்று கவின். 95

போர் ஏற்றன்று நவின்று; தகரம்
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று;
துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று;
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவுப் புனல் ஆங்க,

“Like flowers on cloth, the sapphire-colored waters are

full,” those in the ancient town said. 

The beauty of the bathers was more beautiful than

their words.  They differed from others in their beauty. 

The sand is slushy with thakaram paste dripping from

from their chests.  Water drips from their clothes of

bathers who reach the shore, appearing like rain.

Heaven has lost its greatness as Madurai celebrates.

Notes:  இலக்கணம்:  ஆங்க – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.

Meanings:  துகில் சேர் மலர் போல் – like flowers on cloth, மணி நீர் நிறைந்தன்று புனல் – sapphire-colored waters are full, என மூதூர் மலிந்தன்று – the city was filled with words, அவர் உரை உரையின் உயர்ந்தன்று – better than their words, கவின் – beauty, நவின்று போர் ஏற்றன்று – they differed greatly from others, தகரம் மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று – the sand became slushy with the thakaram wood paste dripping from chests, நறுமண மரவகை, Wax- flower dog-bane, Tabernae montana, துகில் – clothing, பொசி புனலின் – due to the flowing water புனலின் – புனலால், வேற்றுமை மயக்கம், கரை – banks, கார் ஏற்றன்று – took on the trait of rain, விசும்பு கடி விட்டன்று – heaven has lost is greatness, விழவுப் புனல் ஆங்க – the festival of the river

வையையை வாழ்த்துதல் 

இன்பமும் கவினும் அழுங்கல் மூதூர்,
நன் பல நன் பல நன் பல வையை!
நின் புகழ் கொள்ளாது இம் மலர்தலை உலகே.   100

Praising the River

There is pleasure and beauty in the ancient, loud

town.  O Vaiyai!  You are good, good and good!

This wide world cannot contain your glory!

Notes:  இலக்கணம்:  வையை – விளி, an address.  உலகே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.

Meanings:  இன்பமும் கவினும் – pleasure and beauty, அழுங்கல் மூதூர் – loud ancient town, நன் பல நன் பல நன் பல வையை – you are good, good, Vaiyai, நின் புகழ் கொள்ளாது இம் மலர்தலை உலகே – this wide world cannot contain your glory

13.   Thirumāl

Poet:  Nalleluniyār, Composer:  Unknown, Melody:  Thiram

கடவுள் வாழ்த்து 

திருமாலைத் தொழுவார் பெறும் பேறு

மணி வரை ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று
அணி வனப்பு அமைந்த பூந்துகில், புனை முடி,
இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின்
நிறனொடு மாறும் தார், புள்ளுப் பொறி புனை கொடி,
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொளத் 5

தண் அளி கொண்ட அணங்குடை நேமி மால்!
பருவம் வாய்த்தலின் இரு விசும்பு அணிந்த
இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல,
நேமியும் வளையும் ஏந்திய கையால்
கருவி மின் அவிர் இலங்கும் பொலம் பூண், 10

அருவி உருவின் ஆரமொடு அணிந்த நின்
திரு வரை அகலம் தொழுவோர்க்கு
உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து.

Benefits of Worshipping Thirumāl

O Lord wearing delicate garments, lovely like the

sun crawling among clouds in the sapphire mountains!

A well-made crown is on your head!  Your garland

differs in color from the waterfalls flowing down the huge

mountain with gold and sapphire!  Your flag has Garudan

etched on it!   Your graces are like the benevolent large

moon in the sky!

Your discus causes fear to the Asurars!  Your two hands

bear the discus and the conch, like the sun and moon on

either side that light up the sky in the rainy season!

The gold ornaments on your chest glitter like flashes of

lightning of thundering clouds!  The pearl strand on your

chest that is like a beautiful mountain, is like a cascading

mountain stream!

O Lord!  Those who worship you will attain the celestial

world!

Notes:  மணி வரை (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இது திருமாலுக்கு உருவுவமை, கருவி (10) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முகில் இடி முதலிய தொகுதிகள்.  கருவி – கருவி தொகுதி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 58).

Meanings:  மணி வரை – sapphire colored mountain, ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று – the sun crawling among the clouds, அணி வனப்பு அமைந்த பூந்துகில் – beautiful delicate/flowery clothing, புனை முடி – well-made crown, இறுவரை – huge mountain, mountain with peaks, இழிதரும் – flowing down, பொன் மணி அருவியின் நிறனொடு மாறும் – color differs from the color of the waterfalls with gold and sapphire, தார் – garland, புள்ளுப் பொறி புனை கொடி– flag with the bird picture/mark (Garudan), விண் அளிகொண்ட வியன் மதி – large moon given by the sky, அணி கொளத்தண் அளி கொண்ட – beautiful with coolness, அணங்குடை – fierce (to the Asurars), நேமி மால்– Thirumāl with discus, பருவம் வாய்த்தலின் – because the season happened (the rainy season), இரு விசும்பு அணிந்த– wearing two clouds, இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல – bright like the two orbs – the sun and the moon, நேமியும் வளையும் ஏந்திய கையால் – with the hands carrying the discus and the conch shell, கருவி மின் அவிர் இலங்கும் பொலம் பூண் – gold ornaments with brightness like that of many lightning flashes of clouds that thunder, அருவி உருவின் ஆரமொடு – pearl strand that is like a waterfall, அணிந்த நின் திரு வரை அகலம் – your chest that is like a beautiful mountain wears, தொழுவோர்க்கு – to those who worship, to the devotees, உரிது – belonging (உரிது உரித்து என்பதன் விகாரம்), அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து – clearly they have the rights to the celestial heaven

எங்குமாய் எல்லாமாய் நிறைந்த பெருமை

சுவைமை, இசைமை, தோற்றம், நாற்றம் ஊறு
அவையும் நீயே, அடு போர் அண்ணால்! 15

அவை அவை கொள்ளும் கருவியும் நீயே!
முந்து யாம் கூறிய ஐந்தனுள்ளும்
ஒன்றனில் போற்றிய விசும்பும் நீயே!
இரண்டின் உணரும் வளியும் நீயே!
மூன்றின் உணரும் தீயும் நீயே!    20

நான்கின் உணரும் நீரும் நீயே!

ஐந்துடன் முற்றிய நிலனும் நீயே!
அதனால் நின் மருங்கின்று மூ ஏழ் உலகமும்,
மூலமும் அறனும் முதன்மையின் இகந்த
காலமும் விசும்பும் காற்றொடு கனலும், 25

Praising Thirumāl

O Lord of murderous battles!  You are the five senses –

taste, sound, sight, smell and touch!  You are the

manifestation of these senses!  Among the five

that I have mentioned, you are the sky praised in one –

sound!

You are the wind felt through the two – sound and touch!

You are fire, felt through the three – sound, touch and

sight!  You are water felt through the four – sound, touch,

sight and taste!  You are the earth felt through the five

senses – sound, touch, sight, taste and smell.

You are the twenty-one worlds!  You are the primal being!

Righteous in action, you are without beginning and end,

and beyond time!  You are the sky, wind and fire!

Notes:  இலக்கணம்:  நிலன் – நிலம் என்பதன் போலி.

Meanings:  சுவைமை –  taste, இசைமை – sound, தோற்றம்– sight, நாற்றம் – smell,  ஊறு – touch, அவையும் நீயே – you are those, அடு போர் அண்ணால் – O Lord of murderous battles, அவை அவை – all these, கொள்ளும் கருவியும் நீயே – you are the manifestation and the instrument, முந்து யாம் கூறிய ஐந்தனுள்ளும் – among the five  that I mentioned before, ஒன்றனில் போற்றிய விசும்பும் நீயே – you are the sky praised in one, இரண்டின் உணரும் வளியும் நீயே – you are the wind felt through two, மூன்றின் உணரும் தீயும் நீயே – you are fire felt through the three, நான்கின் உணரும் நீரும் நீயே – you are water felt through the four, ஐந்துடன் முற்றிய நிலனும் நீயே – you are the land that is felt through the five, அதனால் – so, நின் மருங்கின்று – they are near you, மூ ஏழ் உலகமும் – the twenty one worlds, மூலமும் – primal source, அறனும் – and justice, முதன்மையின் – first, இகந்த – passed, காலமும் – and time, விசும்பும் – and the sky, காற்றொடு கனலும் – and the wind and fire

தன் உரு உறழும் பாற்கடல் நாப்பண்,
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த
கவை நா அருந்தலைக் காண்பு இன் சேக்கைத்
துளவம் சூடிய அறிதுயிலோனும்,
மறம் மிகு மலி ஒலி மாறு அடு தானையால், 30

திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும்
விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின்,
நிறன் உழும் வளைவாய் நாஞ்சிலோனும்,
நானிலம் துளக்கு அற முழு முதல் நாற்றிய
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடற் பேர் அணி 35

இலங்கு ஒளி மருப்பின் களிறும் ஆகி
மூ உரு ஆகிய தலைபிரி ஒருவனை!

You are the primal source for the three –

the one wearing a basil garland, whose color differs

from that of the milk sea, in the midst of which he rested

conscious even in his sleep, on Āthisēdan with a forked

tongue and thousand, spread, fierce heads and dazzling

gems like lightning streaks,

the one with his curved plow that furrows the chests of his

brave, strong enemies, who oppose him in battle with

their uproarious armies, like digging up dust,

and the one who took the form of a boar, its bright tusks

had thick bases and they were decorated with shining large

ornaments made with gold petals and flowers, that lifted up

the earth with four types of land, relieving the distress of

all lives!

Notes:  இலக்கணம்:  வரூஉம் – இன்னிசை அளபெடை.  தானையால் – ஆல் உருபு ஒடு உருபின்பொருட்டு.  அகழ் புழுதி – வினைத்தொகை.  நானிலம் – ஆகுபெயர், அங்கு வாழும் உயிர்களுக்கு.  ஒருவனை – ஐ பகுதிப் பொருளது, ஒருவன் ஆயினை எனக் கொள்க. 

Meanings:  தன் உரு உறழும் – different from yourself, பாற்கடல் நாப்பண்– in the middle of the milk ocean, மின் அவிர் – bright like lightning, சுடர் மணி – bright gems/sapphire, ஆயிரம் – thousand, விரித்த – spread, கவை நா – forked tongue, அருந்தலை – fierce heads, காண்பு இன் சேக்கை – bed sweet to behold, துளவம் சூடிய – wearing basil garland, Ocimum santum, அறிதுயிலோனும் – one who is in conscious sleep, மறம் மிகு – with great bravery, மலி ஒலி மாறு அடு  தானையால் – with their murderous armies with very loud sounds, திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் – removes the lives of those who come with enmity without goodness, விறல் மிகு – with great victory, வலி – strength, ஒலி பொலிபு – with great uproars, அகழ் புழுதியின் – like digging dust, நிறன் – chests (நிறம் என்பதன் போலி), உழும் –  plows, வளைவாய் நாஞ்சிலோனும் – Balathēvan with a curved plow, நானிலம் – the earth with the four type of lands – Kurinji, Mullai, Marutham and Neythal, துளக்கு அற – removing distress, removing trembling, முழு முதல் – thick bases (of the tusks), நாற்றிய – attached, பொலம் புனை – made with gold, இதழ் – petals, அணி மணி – pretty gems, மடல் – flower petals, பேர் அணி – large ornament,  இலங்கு – shining, ஒளி மருப்பின் களிறும் ஆகி – as a boar with bright tusked boar, மூ உரு ஆகிய தலைபிரி ஒருவனை – you are the primal god who became three

படர் சிறைப் பல் நிறப் பாப்புப் பகையைக்
கொடியெனக் கொண்ட கோடாச் செல்வனை;
ஏவல் இன் முதுமொழி கூறும், 40

சேவல் ஓங்கு உயர் கொடிச் செல்வ! நல் புகழவை
கார், மலர்ப் பூவை, கடலை, இருள், மணி
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை;
வலம்புரி, வாய்மொழி, அதிர்பு வான், முழக்குச் செல்,
அவை நான்கும் உறழும் அருள் செறல் வயின் மொழி;    45

முடிந்ததும், முடிவதும், முகிழ்ப்பதும், அவை மூன்றும்
கடந்து அவை அமைந்த கழலின் நிழலவை;
இருமை வினையும் இல ஏத்துமவை;
ஒருமை வினை மேவும் உள்ளத்தினை;
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ்த் தாமரை;     50

அடியும், கையும், கண்ணும், வாயும்,
தொடியும், உந்தியும், தோள் அணி வலயமும்,
தாளும், தோளும், எருத்தொடு பெரியை;
மார்பும், அல்குலும், மனத்தொடு பரியை;
கேள்வியும், அறிவும், அறத்தொடு நுண்ணியை;    55

வேள்வியும், மறனும், விருப்பொடு வெய்யை;
அறாஅ மைந்தின், செறாஅச் செங்கண்,
செரு மிகு திகிரிச் செல்வ! வெல்போர்
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறுந்தார்ப்
புரி மலர்த் துழாஅய் மேவல் மார்பினோய்!     60

அன்னை என நினைஇ, நின் அடி தொழுதனெம்,
பல் மாண் அடுக்க இறைஞ்சினெம் வாழ்த்தினெம்
முன்னும் முன்னும் யாம் செய் தவப் பயத்தால்
இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே! 64

O Lord who has on his flag Garudan with spread wings,

an enemy to snakes of different colors!  One with a tall

flag with an icon of a bird! One to whom sweet Vēdās

are chanted!

All fine fame is yours!  Your complexion is like the rain

clouds, kāyā flowers, ocean, darkness and sapphire!

You have a very beautiful body!

Your gracious words sound like the right-whorled conch

and the chanting of Vēdās!  Your harsh words sound like

the rumbling of clouds and thunder!  Your ankled, sacred

feet are refuge for all creation in the past, present and

future!  They redeem those who praise you from birth and

death!  Your thought is ever on protecting lives!  Your feet,

hands, eyes, and lips are like the dense-petaled lotus

blossom that rises above leaves!  Your bracelets, navel and

arm ornaments, feet, arms, neck, chest and loins are large!

You are broad minded!  You are knowledgeable, intelligent

and righteous!  You perform rituals with love!  You

show rage in battles!

O Lord whose eyes are red even when you are not angry!

O Lord who is greatly victorious in battles with your

foe-vanquishing discus!

O Lord who wears a fragrant garland with flame-like

flowers woven with basil with desirable flowers!

Thinking of you with these traits, we worship your feet!  We

pray to you in reverence again and again and praise you!

May we pray to you and worship you in in all our future births! 

Notes:  இலக்கணம்செல்வனை – ஐ பகுதிப் பொருளது.  உள்ளத்தினை, நிழலவை, புகழவை – ஐகார ஈற்று முன்னிலை ஒருமைக் குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள், ஓங்கு உயர் – ஒருபொருட் பன்மொழி.  அறாஅ – இசை நிறை அளபெடை.  செறாஅது – இசை நிறை அளபெடை.  நினைஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  பாப்புப் பகை  (38) – பாப்புப் பகை – அன்மொழித்தொகை கருடனுக்குப் பெயராய் நின்றது.  பாப்பு – வேற்றுமைப் புணர்ச்சிக்கண் மென்தொடர் வன்தொடர் ஆயிற்று.

Meanings:  படர் சிறைப் பல் நிறப் பாப்புப் பகையைக் கொடியெனக் கொண்ட – who has as his flag Garudan with spread wings who is enemy to snakes of many colors, கோடாச் செல்வனை – you are a just god, ஏவல் இன் – without goading, முதுமொழி கூறும்– chants the sweet Vēdās, சேவல் ஓங்கு உயர் கொடிச் செல்வ – O lord with a tall flag with a male bird (Garudan), நல் புகழவை – fine fame is yours, கார் மலர்ப் பூவை கடலை இருள் மணி அவை ஐந்தும் உறழும் – you are like these five – rain clouds and kāyā  flowers and ocean and darkness and sapphire, அணி கிளர் மேனியை – you are with a beautiful body, வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்குச் செல் அவை நான்கும் உறழும் – like these four – sound of right-whorled conch shell and chanting of Vēdās and rumbling of clouds and thunder, அருள்– graciousness, செறல் – rage, வயின் மொழி –  words in order, முடிந்ததும் – past, முடிவதும் – future, முகிழ்ப்பதும் – present, அவை மூன்றும் – those three, கடந்து – past those, அவை அமைந்த கழலின் நிழலவை – you provide protection with your feet adorned with anklets, இருமை வினையும் இல – there is no birth and death, ஏத்துமவை – those who praise you, ஒருமை வினை மேவும் உள்ளத்தினை– you have the mind to protect, அடை இறந்து – past the leaves, அவிழ்ந்த வள் இதழ்த் தாமரை – open lotus with thick petals, அடியும் கையும் கண்ணும்– feet and hands and eyes, வாயும் – and mouth, தொடியும் உந்தியும் – your bracelets and navel, தோள் அணி வலயமும் – bracelets worn on your arms, தாளும் தோளும் – feet and arms,  எருத்தொடு பெரியை மார்பும் – with your neck and big chest, அல்குலும் – waist, loins, மனத்தொடு பரியை – along with your mind are large, கேள்வியும் அறிவும்– listening ability and intelligence, அறத்தொடு – with righteousness, நுண்ணியை – you are fine, வேள்வியும் – rituals, மறனும் – and bravery, விருப்பொடு – with desire, வெய்யை – you are harsh, அறாஅ மைந்தின் – with unremoved strength, செறாஅ – without being angry, செங்கண் – red eyes, செரு மிகு திகிரிச் செல்வ – O Lord with great battle victories who wins with your discus, வெல் போர் – victorious battles, எரி – flame, நகை – bright, implying bright vetchi flowers according to Po. Ve. Somasundaranar, இடை இடுபு – in between, இழைத்த – woven, tied together, நறுந்தார்ப் புரி மலர்த் துழாஅய் – fragrant garland tied together with basil with desirable flowers, Ocimum sanctum, மேவல் மார்பினோய் – O lord with a fitting garland on your chest, அன்னை என நினைஇ – thinking that you are of that nature (அன்னை – அத்தன்மையுடையை), நின் அடி தொழுதனெம் – we worship your feet, பல் மாண் அடுக்க இறைஞ்சினெம் வாழ்த்தினெம் – we pray to you again and again with reverence and praise you, முன்னும் முன்னும் யாம் செய் தவப் பயத்தால் – because of the benefits of the penances we did again and again in the past, இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே – again and again this is my desire

14.   Murukan

Poet:  Kēsavanār, Composer:  Kēsavanār, Melody:  Thiram

முருகனது குன்றில் கார்காலத் தன்மை மிகுதல் 

கார் மலி கதழ் பெயல் தலைஇ, ஏற்ற
நீர் மலி நிறை சுனை பூ மலர்ந்தனவே;
தண் நறுங் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும்
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே;
அடியுறை மகளிர் ஆடும் தோளே, 5

நெடுவரை அடுக்கத்து வேய் போன்றனவே;
வாகை ஒண் பூப் புரையும் முச்சிய
தோகை ஆர் குரல், மணந்து தணந்தோரை
‘நீடன்மின் வாரும்’ என்பவர் சொல் போன்றனவே;
நாள் மலர்க் கொன்றையும் பொலந் தார் போன்றன;    10

வெல் இணர் வேங்கை வியல் அறைத் தாயின
அழுகை மகளிர்க்கு உழுவை செப்ப;
நீர் அயல் கலித்த நெரி முகைக் காந்தள்
வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரைதொறும்
விடு கொடிப் பிறந்த மென் தகைத் தோன்றிப் 15

பவழத்து அன்ன செம் பூத் தாஅய்’
கார் மலிந்தன்று,  நின் குன்று. 17

Rainy Season in Murukan’s Mountain

Rain clouds move fast and pour heavy rains

filling to the brim springs where flowers bloom.

The humming of colorful bees buzzing on the cool,

fragrant kadampam flowers sounds like melodies.

The arms of dancing women are like bamboo

that grows in the ranges of the tall mountains.

Peacocks with crests like bright vākai flowers

call in beautiful tones, sounding like the voices of

women asking their leaving lovers to come back

without delay.  The kondrai flower clusters appear like

gold garlands.  Pretty clusters of vēngai flowers have

dropped on boulders below, appearing like tigers, for

mothers to frighten their crying little girls with shouts

of ‘tigers, tigers’.

Near a pond crowded glorylily buds have bloomed

luxuriantly in long clusters, their rows of petals pointed.

Delicate, spread, red thōndri flowers from vines appear

like coral.

This is how your mountain appears in the rainy season!

Notes:  Vēngai flowers are bright yellow in color.  Akanānūru 12, 228, Natrinai 383, Kurunthokai 47 and Paripādal 14 have descriptions of vēngai flowers appearing like the markings on tigers.  Kalithokai 46 has a description of a bee swarming a tiger, mistaking it for a vēngai tree with flowers.   இலக்கணம்:  கார் – ஆகுபெயர் முகிலுக்கு.  தலைஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  தோகை – ஆகுபெயர் மயிலுக்கு.  தாஅய் – இசைநிறை அளபெடை.  நீடன்மின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person.  வாரும் – வம்மின் என்னும் பொருட்டு.   கதழ் – கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 19).

Meanings:  கார் – rain clouds, மலி கதழ் – very fast, very heavy, பெயல் தலைஇ – it rained, ஏற்ற – accepted, நீர் மலி – full of water, நிறை சுனை – full spring/pond, பூ மலர்ந்தனவே – flowers bloomed, தண் நறுங் கடம்பின் – cool fragrant kadampam flowers, Anthocephalus cadamba, Kadampa Oak, கமழ் தாது – fragrant pollen, ஊதும் வண்ண வண்டு – buzzing colorful bees, இமிர் குரல் – humming sounds, பண்ணை போன்றனவே – are like tunes/melodies, அடியுறை மகளிர் ஆடும் தோளே – the arms of the humble/serving dancing women, நெடுவரை அடுக்கத்து வேய் போன்றனவே – like bamboo from the tall mountain, வாகை ஒண் பூப் புரையும் – like the bright vākai flowers, Sirissa tree, Albizia lebbeck, முச்சிய தோகை – crested peacocks, ஆர் குரல் – lovely screeches, மணந்து தணந்தோரை நீடன்மின் வாரும் என்பவர் சொல் போன்றனவே – are like the words of women who tell their lovers who left them after uniting with them to come back without delay, நாள் மலர்க் கொன்றையும் – fresh laburnum flowers, பொலந் தார் போன்றன – appeared like gold garlands, வெல் இணர் வேங்கை – pretty/victorious clusters of kino flowers, வியல் அறை – wide boulders, தாயின– dropped, spread, அழுகை மகளிர்க்கு – to the girls who cry, உழுவை செப்ப – to tell them that there is a tiger, நீர் அயல் – near the water, கலித்த – flourishing, நெரி முகைக் காந்தள் – crowded glorylily buds, வார் குலை – long clusters, அவிழ்ந்த – blossomed, வள் இதழ் – thick/pointed petals, நிரைதொறும் – in rows, விடு கொடிப் பிறந்த – appeared on thriving and spreading vines, மென் தகைத் தோன்றி – delicate red glorylilies, Gloriosa superba, பவழத்து அன்ன – like coral (பவழத்து – பவழம், அத்து சாரியை), செம்பூத் தாஅய் – the flowers have spread, கார் மலிந்தன்று நின் குன்று – your mountain is very much like the rainy season

முருகனைப் புகழ்ந்து போற்றுதல் 

…………………………………………………போர் மலிந்து,
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர்ப் படையோயே!
கறை இல் கார் மழை பொங்கி அன்ன
நறையின் நறும் புகை நனி அமர்ந்தோயே! 20

அறு முகத்து ஆறு இரு தோளால் வென்றி
நறுமலர் வள்ளிப் பூ நயந்தோயே!
கெழீஇக் கேளிர் சுற்ற நின்னை
எழீஇப் பாடும் பாட்டு அமர்ந்தோயே!
பிறந்த ஞான்றே, நின்னை உட்கிச் 25

சிறந்தோர் அஞ்சிய சீருடையோயே!
இரு பிறப்பு, இரு பெயர், ஈர நெஞ்சத்து,
ஒரு பெயர் அந்தணர் அறன் அமர்ந்தோயே!

Praising and Worshipping Murukan

O Lord with a bright spear, who chopped Sooran

in battle!  One who desires fragrant smoke that

resembles the faultless, billowing rain clouds!  O

lord with six faces and twelve hands who loves Valli,

like a flower, the most fragrant flower of all!

O lord who desires the songs sung by women who plead

with you to have their husbands always with them!

O lord who caused fear in the hearts of the great gods

on the day you were born!  O Lord who is seated in the

righteousness of the compassionate, twice-born,

Brahmins with two names!

Notes:  இலக்கணம்:  வள்ளிப்பூ – ஆகுபெயர் வள்ளிக்கு.  கெழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  எழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  தோளால் – கைகளுடன், ஆல் உருபு ஒடு உருபின் பொருட்டு.  அறன் – அறம் என்பதன் போலி.  உட்கி, அஞ்சிய – ஒருபொருட் பன்மொழி.  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:  போர் மலிந்து – in a harsh battle, சூர் மருங்கு அறுத்த – chopped Sooran with his family, chopped Sooran in a mango tree form chopping the branches, சுடர்ப் படையோயே– O lord with a bright spear, O lord with a bright army, கறை இல் – faultless, கார் மழை – rain clouds, பொங்கி அன்ன – like they are overflowing, like they are billowing, நறையின் நறும் புகை – fragrant smoke from aromatic things – akil, sandal etc., நனி அமர்ந்தோயே – O lord who desired it a lot, அறு முகத்து ஆறு இரு தோளால் வென்றி – you won with six faces and twelve arms, நறுமலர் – fragrant flower, வள்ளிப் பூ நயந்தோயே – O lord who desired the flower-like Valli, கெழீஇக் கேளிர் – close relatives – lovers/husbands in this context, சுற்ற– to be around them, நின்னை எழீஇப் பாடும் பாட்டு அமர்ந்தோயே –  O lord who loves the songs sung by women who plead with you, பிறந்த ஞான்றே– on the day you were born, நின்னை உட்கிச் சிறந்தோர் அஞ்சிய – the great ones (the gods including Indiran) were afraid of you, சீருடையோயே – O lord with greatness, இரு பிறப்பு இரு பெயர் – two births and two names,  ஈர நெஞ்சத்து – with a kind heart, ஒரு பெயர் – without equal, அந்தணர் அறன் அமர்ந்தோயே – O lord who is seated in the righteousness of the Brahmins

விண்ணப்பம் 
அன்னை ஆகலின், அமர்ந்து யாம் நின்னை,
துன்னித் துன்னி, வழிபடுவதன் பயம்
இன்னும் இன்னும் அவை ஆகுக
தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே! 32

Plea

Since you are all this, may worshipping you give us

benefits again and again and may they be multiplied

again and again, more than your fame of ancient tradition!

Meanings:  அன்னை ஆகலின் – since you are all that, அமர்ந்து யாம் நின்னை துன்னித் துன்னி வழிபடுவதன் பயம் – the benefits of us worshipping you again and again, இன்னும் இன்னும் அவை ஆகுக – may they be multiplied again and again, தொன் முதிர் மரபின் – with your ancient tradition, நின் புகழினும் பலவே – more than your fame

15.   Thirumāl

Poet:  Ilamperuvaluthiyār, Composer:  Maruthavan Nallachuthanār, Melody:  Thiram

மாலிருங்குன்றத்தின் சிறப்பு 

புல வரை அறியாப் புகழொடு பொலிந்து,
நில வரைத் தாங்கிய நிலைமையின் பெயராத்
தொலையா நேமி முதல், தொல் இசை அமையும்
புலவர் ஆய்பு உரைத்த புனை நெடுங்குன்றம்
பல எனின், ஆங்கு அவை பலவே; பலவினும், 5

நிலவரை ஆற்றி நிறை பயன் ஒருங்கு உடன்
நின்று பெற நிகழும் குன்று, அவை சிலவே;
சிலவினும் சிறந்தன தெய்வம் பெட்புறும்
மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய
குல வரை சிலவே; குல வரை சிலவினும் 10

சிறந்தது கல் அறை கடலும் கானலும் போலவும்
புல்லிய சொல்லும் பொருளும் போலவும்,
எல்லாம் வேறு வேறு உருவின் ஒரு தொழில் இருவர்த்
தாங்கும் நீள் நிலை ஓங்கு இருங்குன்றம்
நாறு இணர்த் துழாயோன் நல்கின் அல்லதை 15

ஏறுதல் எளிதோ வீறு பெறு துறக்கம்?
அரிதின் பெறு துறக்கம் மாலிருங்குன்றம்
எளிதின் பெறல் உரிமை ஏத்துகம்,  சிலம்ப,

Splendor of Malirunkundram

There are many mountains unfathomable by

wisdom, shining with fame, bearing the limits

of the earth, not moving away, like unspoilt

Chakkaravālam Mountain, analyzed by poets of ancient

fame.

Among those mountains, only a few are useful to the

world and can give full benefits.

Among those few, only a few mountain groups are desired

by the gods, and they have wide springs with flowers and

clouds hugging their peaks.

Among the mountain groups, the best is Mālirunkundram,

the holy abode of Thirumāl and Balathēvan, who differ in

their forms varying like the loud ocean and the seashore,

and words and meanings that cannot be separated.

Only with the graces of the Lord wearing a garland woven

with fragrant clusters of basil, can one attain the upper

world with greatness.  Let us praise his mountain so that

we can gain rights to the upper world!

Meanings:  புல வரை அறியா – beyond intelligence, unfathomable by intelligence, புகழொடு பொலிந்து – shining with fame, நில வரைத் தாங்கிய நிலைமையின் – situation of bearing the limits of the earth, பெயரா – not moving away, தொலையா நேமி முதல் – unspoilt Chakkaravālam mountain as first, சக்கரவாள மலை, தொல் இசை  அமையும் புலவர் ஆய்பு உரைத்த – what poets with ancient fame analyzed and said, புனை நெடுங்குன்றம் பல – many lovely tall mountains, எனின் ஆங்கு அவை பலவே – there are few of them, பலவினும் – among the few,  நிலவரை ஆற்றி– reducing the hunger of the earth, நிறை பயன் ஒருங்கு உடன் நின்று பெற நிகழும் குன்று அவை சிலவே – only a few mountains among them give total benefits, சிலவினும் – among the few, சிறந்தன தெய்வம் பெட்புறும் – the best are what gods desire, மலர் அகல் மார்பின் – with wide springs with flowers, மை படி குடுமிய – with peaks where clouds rest, குல வரை சிலவே – there are only a few mountain groups, குல வரை சிலவினும்– among the few mountain groups, சிறந்தது – the best, கல் அறை – loud sound, கடலும் கானலும் போலவும் – like the ocean and seashore, புல்லிய சொல்லும் பொருளும் போலவும் எல்லாம் – alike words and meanings that cannot be separated, வேறு வேறு உருவின் – with different forms, ஒரு தொழில் – same work, இருவர்த் தாங்கும் – having both – Balathēvan and Thirumāl, நீள் நிலை ஓங்கு இருங்குன்றம் – lofty famous huge mountain, நாறு இணர்த் துழாயோன் – Thirumal wearing fragrant clusters of holy basil, Ocimum sanctum, நல்கின் – if showering graces, அல்லதை – or, ஏறுதல் எளிதோ– is it easy to go up, வீறு பெறு துறக்கம் – attaining the upper world with greatness, அரிதின் பெறு துறக்கம் – difficult to obtain upper world, மாலிருங்குன்றம் எளிதின் பெறல் உரிமை – Mālirunkundram can help obtain it easily (மாலிருங்குன்றம் – அழகர்கோவில்), ஏத்துகம் – we will praise, சிலம்ப – loudly

திருமாலின் புகழ் 

அரா அணர் கயந்தலைத் தம்முன் மார்பின்
மரா மலர்த்தாரின் மாண் வரத் தோன்றி, 20

அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய,
சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின்
சோலையொடு தொடர் மொழி மாலிருங்குன்றம்,
தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும்,
நாமத் தன்மை நன்கனம் படி எழ, 25

யாமத் தன்மை இவ் ஐ இருங்குன்றத்து
மன் புனல் இள வெயில் வளாவ இருள் வளர்வு என,
பொன் புனை உடுக்கையோன் புணர்ந்து அமர் நிலையே
நினைமின் மாந்தீர்! கேண்மின்! 29

Thirumāl’s Splendor

Waterfalls cascade down the mountains to join

the Silampu river, appearing like the kadampam

flower garland on the chest of Balathēvan who took

the form of snake Āthisēdan with tender, lifted heads.

The beautiful words ‘thiru’ and ‘sōlai’ followed by

‘Mālirunkundram’, Thirumālirunsōlaimalai Mountain,

grant boons to men and women in love to attain their

wishes.  The fame of Thirumāl spreads all over the world.

This is the nature of nighttime in this surprising, huge

mountain where Thirumāl stands in his golden garb,

appearing like growing darkness surrounded by the

cool rays of the sun.  People!  Meditate on him and his

elder brother!  Listen!

Notes:  ஆர்த்து இமிழ்பு – ஒருபொருட் பன்மொழி, மிகவும் ஆரவாரித்து.  நினைமின், கேண்மின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person.  நாம் – பேம் நாம் உரும் என வரூஉம் கிளவி ஆ முறை மூன்றும் அச்சப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 69).

Meanings:  அரா அணர் – snake’s (Āthisēdan’s) lifted, கயந்தலை – tender heads, தம்முன் – one before him, elder brother, மார்பின் – on his chest, மரா மலர்த்தாரின் – with a kadampam tree flower garland, Neolamarckia or Anthocephalus cadamba, Kadampa oak, மாண் வரத் தோன்றி– appearing beautifully, அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய – moving roaring waterfalls flowing down, சிலம்பாறு அணிந்த– decorating Silampu River, சீர் கெழு திருவின் சோலையொடு தொடர் மொழி மாலிருங்குன்றம் – beautiful word ‘Thiru’ and ‘Sōlai’ followed by Mālirunkundram (மாலிருங்குன்றம் – அழகர்கோவில்), தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும் – causes desirable romance between young men and women, நாமத் தன்மை – the nature of the name, நன்கனம் படி எழ – the fame of the name to spread in this earth, யாமத் தன்மை – nature of night, இவ் ஐ இருங்குன்றத்து – this surprising huge mountain, this huge mountain of god, மன் புனல் – stable and cool, இள வெயில் வளாவ இருள் வளர்வு என – like growing darkness covered/surrounded by the stable cool gentle rays of the sun (வளாவ – சூழ), பொன் புனை உடுக்கையோன் – Thirumal with golden garments, புணர்ந்து – together – with his older brother, அமர் நிலையே – the seated (together) situation, நினைமின் மாந்தீர் – think about it people, கேண்மின் – listen

திருமாலிருஞ்சோலைக் குன்றம்

……………………………………………………..கமழ் சீர்

சுனை எலாம் நீலம் மலர, சுனை சூழ் 30
சினை எலாம் செயலை மலர, காய் கனி
உறழ நனை வேங்கை ஒள் இணர் மலர,
மாயோன் ஒத்த இன் நிலைத்தே.

Thirumāl’s Irunchōlai Mountain

In all the fragrant springs, beautiful blue waterlilies

have bloomed.  Surrounding the springs, on all the

branches, asoka tree flowers have blossomed.  There

are unripe and ripe fruits of different kinds.  Vēngai

trees have clusters of bright clusters.  The place

appeared like Thirumāl with gold ornaments.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வேங்கை திருமாலின் மணிகள் வைத்து இழைத்த பொன் திருமுடிக்கு உவமை என்க.  Vēngai flowers are of a golden yellow color.  இலக்கணம்:  எலாம் – எல்லாம் என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம்.

Meanings:  கமழ் சீர் சுனை எலாம் நீலம் மலர – in all the ponds/springs fragrant, beautiful blue waterlilies have bloomed, சுனை சூழ்– surrounding the springs, surrounding the ponds, சினை எலாம் – on all the branches, செயலை மலர – asoka tree flowers have blossomed, Saraca indica, காய் கனி உறழ – unripe fruits and ripe fruits of different kinds, நனை – buds, வேங்கை – kino trees, ஒள் இணர் – bright flower clusters (of golden yellow flowers), மலர – blossomed, மாயோன் ஒத்த இன் நிலைத்தே – the place appeared sweet like Thirumāl

சென்று தொழுகல்லீர்! கண்டு பணிமின்மே,
இருங்குன்று என்னும் பெயர் பரந்ததுவே 35

பெருங்கலி ஞாலத்துத் தொன்று இயல் புகழது
கண்டுமயர் அறுக்கும் காமக் கடவுள்.

If you cannot go and worship him, bow to his

mountain Irunkundram whose ancient fame has

spread wide in the world surrounded by the roaring

ocean.  Praise the loving god who removes confusion.

Notes:  இலக்கணம்:  பெருங்கலி – அன்மொழித்தொகை, கடல் என்னும் பெயராய் நின்றது.

Meanings:  சென்று தொழுகல்லீர் – if you cannot go and worship, கண்டு பணிமின்மே – see and worship humbly, இருங்குன்று என்னும் பெயர் பரந்ததுவே – fame has spread as Irunkundram, பெருங்கலி – uproar of the ocean that surrounds the world, ஞாலத்து – in the world, தொன்று இயல் புகழது – it is famous from ancient time, it has been praised for a long time, கண்டு– for those who see, மயர் அறுக்கும் காமக் கடவுள் – the loving god who removes confusion

குன்றத்தில் பிறக்கும் ஓசைகள் 

மக முயங்கு மந்தி வரை வரை பாய,
முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட,
மணி மருள் நல் நீர்ச் சினை மடமயில் அகவ, 40

குருகு இலை உதிர குயிலினம் கூவ,
பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப, அகவுநர்
நா நவில் பாடல் முழவு எதிர்ந்தன்ன,
சிலம்பின் சிலம்பு இசை ஓவாது ஒன்னார்க்
கடந்து அட்டான் கேழ் இருங்குன்று.   45

Sounds on the Mountain

Female monkeys embracing their children leap

from mountain to mountain.  Jasmine with

abundant buds reflect virtue.   Sapphire colored,

delicate peacocks seated on tree branches sing.

Cuckoos drop kurukkathi leaves and sing.  Flutes

and cymbals are played in perfect scales.  The

music of singers is accompanied by drums and there

are endless echoes and uproars without a break in the

mountain, dark like the one who killed the Asurars.

Notes:  முல்லை முறை (39) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முல்லை மகளிரின் கற்பு.  அகநானூறு 274, முல்லை சான்ற கற்பின், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முல்லை மலர் அணிந்த கற்புபினையுடைய, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முல்லை மாலை சூடுதற்கு அமைந்த கற்பொழுக்கதையுடைய, நற்றிணை 142, முல்லை சான்ற கற்பின், ஒளவை துரைசாமி உரை – முல்லை இருத்தல் என்னும் கற்பு நெறி, சிறுபாணாற்றுப்படை 30 – முல்லை சான்ற கற்பின் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முல்லை சூடுதற்கு அமைந்த கற்பு’.   இலக்கணம்:  மருள் – உவம உருபு, மந்திபாய, முல்லை காட்ட – செயவென எச்சங்கள்.

Meanings:  மக முயங்கு மந்தி வரை வரை பாய – female monkeys embracing their children jump from mountain to mountain, முகிழ் மயங்கு முல்லை – jasmine dense with buds, முறை நிகழ்வு காட்ட – they express a tradition of virtuous behavior, they express occurring virtuous behavior, மணி மருள் – like sapphire, நல் நீர் – fine nature, சினை – tree branches, மடமயில் அகவ – delicate peacocks sing, குருகு இலை உதிர – drop kurukkathi leaves, Hiptage madablota, குயிலினம் கூவ – cuckoo flocks sing, பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப – flutes and cymbals are played in perfect scales, அகவுநர் நா நவில் பாடல் முழவு – the music of singers is  accompanied by drums, எதிர்ந்தன்ன – like reverberation, like echoing, சிலம்பின் – on the mountains, சிலம்பு இசை ஓவாது – sounds are heard without a break, ஒன்னார்க் கடந்து அட்டான் கேழ் இருங்குன்று – the huge mountains are of the color of the one who killed his enemies – Asurars

குன்றத்தானைச் சுற்றம் புடை சூழப் போற்றுமின்

தையலவரொடும் தந்தாரவரொடும்,
கைம் மகவோடும், காதலவரொடும்,
தெய்வம் பேணித் திசை தொழுதனிர் செல்மின்,
புவ்வத் தாமரை புரையும் கண்ணன்,
வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன், 50

எவ்வயின் உலகத்தும் தோன்றி, அவ் வயின்
மன்பது மறுக்கத் துன்பம் களைவோன்
அன்பு, அது மேஎய் இருங்குன்றத்தான்.

Worshipping Thirumāl with relatives

Go and worship God with your pretty wives, parents, young

children and loving relatives.  His eyes resemble the navel

lotus.  His desirable complexion is like that of rain clouds

that seize water, darkness and sapphire.  He appears in all

the worlds and removes the misery of people there.  He is

with grace in his great mountain.

Notes:  இலக்கணம்:  செல்மின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person.  மேஎய் – இன்னிசை அளபெடை.

Meanings:  தையலவரொடும் – with your pretty wives (தையல் – அழகி), தந்தாரவரொடும் – with the parents who gave birth to you, கைம் மகவோடும்– with young children, காதலவரொடும் – with loving relatives, தெய்வம் பேணித் திசை தொழுதனிர் செல்மின் – go and worship god and pray in that direction, புவ்வத் தாமரை புரையும் கண்ணன் – his eyes are like the navel lotus blossom, வௌவல் – seizing (water), கார் – rain clouds, இருள் – darkness, மயங்கு மணி மேனியன்– one with a desirable body that is like dark sapphire, எவ்வயின் உலகத்தும் தோன்றி – appears in all the worlds, அவ் வயின் மன்பது மறுக்கத் துன்பம் களைவோன் – he removes the confusing sorrow of people there, அன்பு அது மேஎய் இருங்குன்றத்தான் – he is in his mountain Irunkundram with grace

வாழ்த்துதல்

கள் அணி பசுந் துளவினவை, கருங்குன்று அனையவை;
ஒள் ஒளியவை ஒரு குழையவை    55

புள் அணி பொலங் கொடியவை;
வள் அணி வளை நாஞ்சிலவை;
சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை;
வலம்புரி வய நேமியவை
வரி சிலை வய அம்பினவை    60

புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை;
என ஆங்கு,
நலம் புரீஇ அம் சீர் நாம வாய்மொழி
இது என உரைத்தலின், எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து, இறை
“இருங்குன்றத்து அடியுறை இயைக” என
பெரும் பெயர் இருவரைப் பரவுதும் தொழுதே.   66

Praises

O Lord donning a fresh basil garland dripping

with honey!  O Lord like a dark mountain!  O Lord

who is dazzling!  O lord with one earring!  O Lord

with a gold flag decorated with Garudan!  O Lord with

a curved, sharp plow!  O Lord who holds a mace with

rage!  O Lord with a right-whorled conch and a

mighty discus!  O Lord with a tightly tied bow and 

strong arrows!  O Lord with a swirling round weapon

with spots!  O Lord with a sword with dots!

The renowned, beautiful, fierce, ancient Vēdās sang

your glory like this.

We sing your praises from our hearts.  We pray that we

be granted the boon of living near the feet of brothers

of great fame, gods of Irunkundram, Thirumāl and his

elder brother Balathēvan!

Notesஇலக்கணம்துளவினவை, குழையவை, கொடியவை, நாஞ்சிலவை, ஏந்தினவை, நேமியவை, அம்பினவை, வட்டத்தவை, வாளவை – ஐகார ஈற்று முன்னிலை ஒருமைக் குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள்.  ஆங்கு – அசைநிலை, an expletive.  புரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  தொழுதே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.  நாம் – பேம் நாம் உரும் என வரூஉம் கிளவி ஆ முறை மூன்றும் அச்சப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 69).  பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).

Meanings:  கள் அணி – with honey, bearing nectar, பசுந் துளவினவை – O lord who is wearing a fresh basil garland, Ocimum sanctum – Thirumāl,  கருங்குன்று அனையவை – you are like the dark mountain – Thirumāl, ஒள் ஒளியவை – O lord who is bright – Balathevan, ஒரு குழையவை– O lord with one earring – Balathēvan, புள் அணி பொலங் கொடியவை – O lord with a gold flag decorated with Garudan – Thirumāl, வள் அணி – with sharpness, வளை நாஞ்சிலவை – O lord with a curved plow – Balathēvan, சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை– O lord who is holding a mace with rage – Balathēvan, வலம்புரி வய நேமியவை – O lord with a right-whorled conch shell and a powerful discus – Thirumāl, வரி சிலை வய அம்பினவை – O lord with a tightly tied bow and strong arrows – Thirumāl, புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை – O lord with a swirling round weapon with clusters of dots – Thirumāl, புகர் வாளவை – O lord with a sword with spots, என ஆங்கு – thus, நலம் புரீஇ – desiring benefits, அம் சீர் நாம வாய்மொழி – renowned beautiful fierce Vēdās, இது என உரைத்தலின்– if uttered in this manner, எம் உள் அமர்ந்து – from our hearts, இசைத்து – singing them, இறை இருங்குன்றத்து – the gods who are in Irunkundram, அடியுறை இயைக – may we have the boon of living near the feet, என – thus, பெரும் பெயர் இருவரைப் பரவுதும் தொழுதே  – we are worshipping both brothers with great fame – Thirumāl and his elder brother Balathēvan

16.   Vaiyai


Poet:  Nallasiyār, Composer:  Nallachuthanār, Melody:  Thiram

காதல் பரத்தையுடன் புனலாடிய தலைமகன் தோழியை வாயில் வேண்ட அவள் புனலாடியவாறு கூறி வாயில் மறுத்தது.

வையையில் நீர் வரவு 
கரையே, கைவண் தோன்றல் ஈகை போன்ம் என,
மைபடு சிலம்பின் கறியொடும், சாந்தொடும்,
நெய் குடை தயிரின் நுரையொடும், பிறவொடும்,
எவ் வயினானும், மீதுமீது அழியும்.
துறையே, முத்து நேர்பு புணர் காழ், மத்தக நித்திலம், 5

பொலம் புனை அவிர் இழை, கலங்கல் அம் புனல் மணி
வலஞ்சுழி உந்திய, திணை பிரி புதல்வர்
கயந்தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ,
தம் தம் துணையோடு ஒருங்கு உடன் ஆடும்
தத்து அரிக்கண்ணார் தலைத்தலை வருமே.   10

செறுவே, விடு மலர் சுமந்து, பூ நீர் நிறைதலின்
படுகண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும்,
களி நாள் அரங்கின் அணி நலம் புரையும்.
காவே, சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம்
நரந்த நறுமலர் நன்கு அளிக்கும்மே,     15

கரைபு ஒழுகு தீம் புனற்கு எதிர் விருந்து அயர்வ போல்,
கானலங் காவும், கயமும், துருத்தியும், தேன்
தேன் உண்டு பாடத் திசை திசைப் பூ நலம்
பூத்தன்று வையை வரவு.

New Floods in Vaiyai

On the banks, the river drops pepper and sandal

from mountain peaks with clouds,

like a benevolent king who donates charitably.

There are many things thrown everywhere again

and again like foam in curds churned for butter.

In the ports, where the river is muddied, as waters

swirl to the right, the river brings head ornaments made

with pearl strands, of young boys with tender heads,

who have left their homes to reach the shores where

women with lines in their eyes bathe with their lovers.

The flowing water carries dropped flowers to the fields

which then appear like festive day arenas where

trained dancers perform to the beats of drums with eyes.

The groves rich in pollen swarmed by bees, offer

fragrant narantham flowers, returning the hospitality

of the sweet, roaring waters that touch them.

There are flowers in all directions, in the groves, ponds,

and river islands, and bees drink honey again and again

and sing.  Vaiyai has arrived.

Notes:  இலக்கணம்:  போன்ம் – போலும் என்பது இடை உகரம் கெட்டு லகரம் னகரமாய்த் திரிந்து நின்றது.  அழியும் – அழிக்கும் எனற்பாலது அழியும் என நின்றது.  தழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  கொளை – இசை, ஆகுபெயரால் இசைக் கருவியாயிற்று.  மிகூஉம் – இன்னிசை அளபெடை.  கானலங் காவும் (17) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கானலங் காவும் என்புழி கான் அல் அம் காவும் எனக் கண்ணழித்துக் கொள்க.  இவற்றுள் கான் – மணம், அல் அம் இரண்டும் சாரியைகள்.

Meanings:  கரையே – the shores, the banks, கைவண் தோன்றல் ஈகை போன்ம் என – like the charity of the benevolent king, மைபடு சிலம்பின் – from the mountains with clouds, கறியொடும் சாந்தொடும் – along with pepper and sandal, நெய் குடை தயிரின் நுரையொடும் – with foam of curds that are churned for butter, பிறவொடும் – and other materials, எவ் வயினானும் – everywhere, மீது மீது அழியும் – throws it again and again and ruins, துறையே – the entry ports, முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக – head ornaments made linking similar pearls, நித்திலம் – pearls, பொலம் புனை – made with gold, அவிர் இழை – bright jewels, கலங்கல் அம் புனல் – muddied beautiful river, மணி – gems, வலஞ்சுழி உந்திய – swirling to its right, swirling with strength, திணை பிரி புதல்வர் – young boys who left their families/homes (to play in the waters), கயந்தலை – tender heads, முச்சிய முஞ்சமொடு – with ornaments on their head knots, தழீஇ தம் தம் துணையோடு ஒருங்கு உடன் ஆடும் – playing together embracing their lovers, தத்து அரிக்கண்ணார் – those with red lines in their eyes, தலைத்தலை வருமே – come to all the shores, செறுவே – in the fields, விடு மலர் சுமந்து – carrying dropped flowers, பூ நீர் நிறைதலின் – since they are filled with water with flowers, since they are filled with splendid waters, படுகண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும் களி நாள் அரங்கின் அணி நலம் புரையும் – looks like a happy arena where trained dancers perform to the music that rises from the eyes of drums, காவே – the groves, சுரும்பு இமிர் தாதொடு – with pollen swarmed on which bees buzz, தலைத்தலை மிகூஉம் – swarm again and again (மிகூஉம் – நெருங்கும்), நரந்த நறுமலர் நன்கு அளிக்கும்மே – they offer generously fragrant flowers everywhere that have scents like that of narantham flowers, நாரத்தை, Citrus aurantium, கரைபு ஒழுகு தீம் புனற்கு எதிர் விருந்து அயர்வ போல் – like they are returning the hospitality of the flowing roaring sweet waters that touch the shores, கானலங் காவும் – beautiful groves with fragrance (அல் அம் இரண்டும் சாரியைகள்), கயமும் – and ponds, துருத்தியும் – and river islands, தேன் தேன் உண்டு பாட – bees drink honey again and again and sing, திசை திசைப் பூ நலம் பூத்தன்று – there are flowers in all the directions, வையை வரவு – Vaiyai has arrived

சுருங்கையின் ஆயத்தார் சுற்றும் எறிந்து, 20

குரும்பை முலைப் பட்ட பூ நீர் துடையாள்,
பெருந்தகை மீளி வருவானைக் கண்டே,
இருந்துகில் தானையின் ஒற்றி, “பொருந்தலை
பூத்தனள், நீங்கு” எனப் பொய் ஆற்றால், தோழியர்,
தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின் 25

நாற்றத்தின் போற்றி நகையொடும் போத்தந்து,
இருங் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு எனத் தங்கான்,
மகிழ களிப்பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி,
குருதி துடையாக் குறுகி மருவினியர்,
“பூத்தனள் நங்கை பொலிக!” என நாணுதல் 30

வாய்த்தன்றால் வையை வரவு

Her friends gather around her and squirt water

on her with squirting pipes.

The colored water splashes on her breasts that

are like tender coconuts.  The young woman does

not wipe off the water, but dabs it with her long

garment.

Seeing the noble, strong man come, her friends say

with deception, “She has just blossomed.  Move away

from her.”  He sees the red water that is like a flower,

is aware of the cool fragrance of sandal, laughs and

leaves with her with passion,

like a surging river that flows toward the large ocean. 

Not drinking the sweet, joy-giving liquor, he wiped the  

blood colored water on her and embraced her. 

Her friends utter, “She has blossomed!  May the young

woman flourish!”  She became shy.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இது தன்னை வாயில் வேண்டிய தலைமகனுக்குத் தோழி, அவன் வையையில் காதல் பரத்தையோடு ஆடிய செய்தியை பிறர் மேலிட்டுக் கூறுகின்றாள் என உணர்க.  வாய்த்தன்றால் – ஆல் அசைநிலை, an expletive.  துடையா (29) – துடைத்து என்பது பொருள்.  செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது. பொருந்தலை பூத்தனள் நீங்கு – ‘பூத்தனள் பொருந்தலை நீங்கு’ எனக் கொள்க.

Meanings:  சுருங்கையின் – with squirting pipes, ஆயத்தார் – friends, சுற்றும் எறிந்து – they surround and spray, குரும்பை முலைப் பட்ட பூ நீர் – the colored water that falls on her breasts that are like tender coconuts/small palmyra fruits, துடையாள் – the young woman does not wipe it off, பெருந்தகை மீளி வருவானைக் கண்டே – watching the noble strong man coming to rescue, இருந்துகில் தானையின் ஒற்றி – she dabs the water with the end of her long clothing (முந்தானை – மேலாடை), she dabs the water with her sari end, பொருந்தலை – being close, பூத்தனள்– she has just blossomed, she has just become a woman, நீங்கு – move away from her, எனப் பொய் ஆற்றால் தோழியர்– thus say her friends with deception, தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் – like a flower in appearance, கமழ் தண் சாந்தின் நாற்றத்தின் போற்றி– knows the cool fragrance of sandal, நகையொடும் போத்தந்து – leaves with laughter, இருங் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என – like a surging river that flows toward the large ocean, தங்கான் – he did not stay, மகிழ – to be joyous, களிப்பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – not drinking the sweet liquor that provides great joy, குருதி துடையா –  wiping the blood colored water,  குறுகி மருவ – he approached and embraced, இனியர் பூத்தனள் – ‘she has blossomed’ said her friends, நங்கை பொலிக என– ‘may the young girl flourish’ they say, நாணுதல் வாய்த்தன்றால் – shyness happened, வையை வரவு – arrival of Vaiyai

வையை வானக் கங்கையை ஒத்து விளங்குதல்

மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர்ச் சார்ச் சார்க்
கரை மரம் சேர்ந்து கவினி; மடவார்
நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர்
மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய்;    35

மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய
வானம் பெயர்ந்த மருங்கு ஒத்தல், எஞ்ஞான்றும்,
தேன் இமிர் வையைக்கு இயல்பு.

Vaiyai is like the Gangai in the Sky

The waterfalls coming down the mountains

hit the shore trees bearing abundant clusters

of flowers, Vaiyai attains beauty, and carries the

flowers along with those swept from the hair of

beautiful women, and petals from the garlands

donned by young men on their chests.  

The Vaiyai resembles the full Ganges in the wide sky

with stars that sparkle like pearls.  This is the nature

of the river which is swarmed by bees.

Notes:  இலக்கணம்:  தாஅய் – இசைநிறை அளபெடை.

Meanings:  மலையின் இழி அருவி – waterfalls flowing down the mountains, மல்கு இணர்ச் சார்ச் சார்க் கரை மரம் – trees on both sides of the shore with heavy clusters, சேர்ந்து – together, கவினி – attained beauty, மடவார் நனை சேர் கதுப்பினுள் – swept from the hair of delicate/naive women, தண் போது – cool flowers,  மைந்தர் மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய் – with dropped flower petals from the garlands on the chests of young men, மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய வானம் பெயர்ந்த மருங்கு ஒத்தல் – resembles the flow of the full Gangai in the wide sky with stars that sparkle like pearls, எஞ்ஞான்றும் – forever, தேன் இமிர் – bee swarming, வையைக்கு இயல்பு – nature of the Vaiyai

வையைக்கு உரிய இயல்பு 

கள்ளே புனலே புலவி இம் மூன்றினும்,
ஒள் ஒளி சேய்தா ஒளி கிளர் உண்கண் கெண்டை, 40

பல் வரி வண்டினம் வாய் சூழ் கவினொடும்,
செல் நீர் வீவயின் தேன் சோர, பல் நீர்
அடுத்து அடுத்து ஆடுவார்ப் புல்ல, குழைந்து
வடுப்படு மான்மதச் சாந்து ஆர் அகலத்தான்,
எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்கத் 45

தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம்,
கொடித் தேரான் வையைக்கு இயல்பு.

The Nature of Vaiyai

The carp shaped, kohl-lined eyes have become very

red because of liquor, flowing water and sulking.  In

the beautifully flowing water, honey drips from the

flowers from women’s hair and swarms of bees with

stripes drink them, their mouths held to the flowers.

He embraces women who bathe in the waters again

and again.  Softened fragrant musk is smudged on his

chest.  He appears like a mountain where honey drips

when bent bamboo springs up rapidly and hit

honeycombs.

This is the nature of Vaiyai that belongs to the Pāndiyan

king with flags on his chariots.

Notes:  வடுப்படு (44) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அடுத்தடுத்து புல்லுதலானே வடுபட்ட அகலத்தான் தோற்றம் வரைத் தோற்றம் போலும்.  (புல்லுதலானே = அணைப்பதாலே).

Meanings:  கள்ளே புனலே புலவி இம் மூன்றினும் – liquor and flowing water and sulking – due to these three, ஒள் ஒளி சேய்தா – very bright and reddened (ஒள் ஒளி – ஒருபொருட் பன்மொழி), ஒளி கிளர் – brightness filled, உண்கண் – kohl-rimmed eyes, கெண்டை–  kendai fish/carp, cyprinus fimbriatus, பல் வரி வண்டினம் – swarms of bees with many stripes, வாய் சூழ் – mouths surrounding, கவினொடும் – with beauty, செல் நீர் – flowing water, வீவயின் தேன் சோர – with honey in the dripping flowers, பல் நீர் அடுத்து அடுத்து ஆடுவார்ப் புல்ல – embracing again and again those who bathe in the waters, குழைந்து – softened, வடுப்படு – smeared, with scars, மான்மதச் சாந்து ஆர் அகலத்தான்–  one with a chest with smudged fragrant musk paste (மான்மதம் – மானின் மதம், கத்தூரி), எடுத்த வேய் – springing bamboo, எக்கி நூக்கு உயர்பு – springing up rapidly (உயர்பு – உயர்ந்து), தாக்கத் தொடுத்த தேன் சோரும் – honey drips attacked (by bamboo), வரை போலும்– like a mountain, தோற்றம் – appearance, கொடித் தேரான் – Pāndiyan king with flags on his chariots, வையைக்கு இயல்பு – nature of Vaiyai

வரை ஆர்க்கும் புயல்; கரை
திரை ஆர்க்கும் இத் தீம் புனல்;
கண்ணியர் தாரர், கமழ் நறுங் கோதையர், 50

பண்ணிய ஈகைப் பயன் கொள்வான், ஆடலால்
நாள் நாள், உறையும், நறுஞ் சாந்தும் கோதையும்,
பூத்த புகையும் அவியும் புலராமை
மறாஅற்க, வானம்; மலி தந்து நீத்தம்
வறாஅற்க, வைகை நினக்கு!   55

Clouds roar in the mountains.  Waves in the sweet

waters crash on the banks with noises.

Men wearing strands on their heads and garlands

on their chests and women wearing fragrant flower

garlands bathe in your waters every day to enjoy

the benefits of their charity.
May the fragrant sandal, garlands, flowers, bright smoke

and offerings never diminish!  May the sky never fail!

May your overflowing waters never recede!

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இங்ஙனம் கூறித் தலைவனை நினது பரத்தமையை யாங்கள் நன்கறிந்தோம்.  இவ் வையை வெள்ளம் அறாதாக நீ இன்னும் அவரோடே ஆடப் போதலே நன்று என்று தோழி குறிப்பாலே வாயில் மறுத்தமை உணர்க.   இலக்கணம்:  புயல் – ஆகுபெயர் முகிலுக்கு. மறாஅற்க – இசை நிறை அளபெடை.  வறாஅற்க – இசை நிறை அளபெடை.

Meanings:  வரை ஆர்க்கும் புயல் – clouds roar in the mountains, கரை திரை ஆர்க்கும் – waves crash on the banks with noises, இத் தீம் புனல் – this sweet flowing waters, கண்ணியர் – men wearing strands around their heads, தாரர் – men wearing garlands, கமழ் நறுங் கோதையர் – women wearing fragrant flowers, பண்ணிய ஈகைப் பயன் கொள்வான் ஆடலால் நாள் நாள் – bathe every day to enjoy the benefits of their charity, உறையும் – what is there, நறுஞ் சாந்தும் – fragrant paste, fragrant sandal paste,  கோதையும் – and garlands, பூத்த புகையும் – and bright smoke, அவியும் – and offerings, புலராமை – not diminishing, மறாஅற்க வானம் – may the sky never fail to rain, may the clouds never fail to rain, மலி தந்து நீத்தம் – overflowing floods, வறாஅற்க வைகை நினக்கு – may your waters never diminish

17.   Murukan

Poet:  Nallasiyār, Composer:  Nallachuthanār, Melody:  Thiram

மாலைதோறும் பரங்குன்றைப் பரவி உறைபவர் 

தேம்படு மலர், குழை, பூந்துகில், வடி மணி,
ஏந்திலை சுமந்து, சாந்தம் விரைஇ,
விடை அரை அசைத்த வேலன், கடிமரம்
பரவினர் உரையொடு பண்ணிய இசையினர்,
விரிமலர் மதுவின் மரன் நனை குன்றத்து     5

கோல், எரி, கொளை, நறை, புகை, கொடி, ஒருங்கு எழ
மாலை மாலை, அடியுறை இயைநர்
மேலோர் உறையுளும் வேண்டுநர் யாஅர்?

Devotees Come in the Evenings

Devotees come bearing blossoms dripping with

honey, tender leaves, delicate clothing, pretty

bells, and spears with lifted blades.  Sandal paste

is sprinkled on the ground by a vēlan who ties a

sacrificial goat to a kadampam tree in the

mountain with trees that become damp from

honey flowing from their flowers. 

The kadampam tree of Murukan is praised in

songs by musicians who create sweet melodies. 

Oil cloth torch flames burn on sticks.  Musical

instruments are played.  Fragrant smoke arises. 

Flags are raised.  Devotees throng every evening

to worship His divine feet.  Who among them

will desire to live in the upper world?

Notes:  இலக்கணம்:  தேம் தேன் என்றதன் திரிபு.  ஏந்திலை – அன்மொழித்தொகை வேல் என்னும் பொருட்டு.  விரைஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  கொளை – இசை, ஆகுபெயரால் இசைக் கருவியாயிற்று.  யாஅர் – இசைநிறை அளபெடை.  உறையுளும் – உம்மை சிறப்பு.  மரன் – மரம் என்பதன் போலி.  பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).

Meanings:  தேம்படு மலர் – flowers with honey,  குழை – tender leaves, பூந்துகில் – delicate/beautiful clothing, வடி மணி – beautiful bells, cast bells, ringing bells, ஏந்து இலை – spears with lifted spears, சுமந்து– carrying, சாந்தம் விரைஇ – sprinkled with sandal,  விடை – male goat, அரை – tree trunk, அசைத்த – tied, placed,  வேலன் – vēlan, Murukan priest, கடிமரம் – protected tree, பரவினர் – they praised, they worshipped, உரையொடு – with verses, பண்ணிய இசையினர் – the musicians who created music, விரிமலர் மதுவின் – from the honey of open flowers, மரன் நனை – trees becoming wet, குன்றத்து – in Thirupparankundram, கோல் எரி – burning with oil cloth on sticks, கொளை– music, musical instruments, நறை புகை கொடி – fragrant smoke and flags of peacocks and roosters, ஒருங்கு எழ – rising together, மாலை மாலை அடியுறை இயைநர் – those who stayed at the Lord’s feet in the evenings, மேலோர் உறையுளும் வேண்டுநர் யாஅர் – who will desire to live in the upper world

மாறுமாறு எழும் பல்வேறு ஓசைகளை உடையது பரங்குன்றம் 

ஒரு திறம் பாணர் யாழின் தீங்குரல் எழ,
ஒரு திறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ, 10

ஒரு திறம் கண் ஆர் குழலின் கரைபு எழ,
ஒரு திறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத,
ஒரு திறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ,
ஒரு திறம் அண்ணல் நெடுவரை அருவி நீர் ததும்ப,
ஒரு திறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க, 15

ஒரு திறம் வாடை உளர்வயின் பூங்கொடி நுடங்க,
ஒரு திறம் பாடினி முரலும் பாலை அம் குரலின்
நீடு கிளர் கிழமை நிறை குறை தோன்ற,
ஒரு திறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற,
மாறு மாறு உற்றன போல் மாறு எதிர் கோடல்,     20

மாறு அட்டான் குன்றம் உடைத்து.

Various Sounds Heard on the Mountain

In the mountain of the god who won victories

over his enemies,

on one side, sweet yāzh music played by bards is

heard,

on one side, humming of swarms of bees is heard,

on one side, the music of flutes with nodes is heard,

on one side, buzzing of thumpi bees like tunes is heard,

on one side, roaring of drums with clay eyes is heard,

on one side of the noble mountain, sounds of tall

waterfalls cascading down are heard,

on one side, viralis who are adept musicians dance,

swaying delicately,

on one side, vines sway in the wind,

on one side, a female musician sings in a lovely voice

pālai tunes with long rising kilamai, nirali and kurai

variations,

and on one side beautiful, dancing peacocks call in

rhythm.

Such are the contrasting sounds and uproars that

reverberate again and again in his mountain!

Notes:  இலக்கணம்:  இமிர் இசை – வினைத்தொகை.  கிழமை நிறை குறை (18) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கிழமை, நிறை, குறை என்பன ஆளத்தியின் (ஆலாபனையின்) பாகுபாடுகள்.  இதனை ‘இசைப்புலவன் ஆளத்தி வைத்த பண்ணீர்மையை முதலும் முறைமையும் முடிவும் நிறைவும் குறைவும் கிழமையும் வலியும் மெலிவும் சமனும் வரையறையும் நீர்மையும் என்னும் பதினொரு பாகுபாட்டினானும் அறிந்து’ (சிலப்பதிகாரம் 8:42-2) எனவரும் அடியார்க்கு நல்லார் நல்லுரையினானும் உணர்க..

Meanings:  ஒரு திறம் பாணர் யாழின் தீங்குரல் எழ – on one side the sweet yāzh music of bards rise, ஒரு திறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ – on one side humming swarms of bees rise, ஒரு திறம் கண் ஆர் குழலின் கரைபு எழ – on one side music of flutes with nodes rise,  ஒரு திறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத – on one side thumpi bees hum music, ஒரு திறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ – on one side music of drums with clay eyes rise, ஒரு திறம் அண்ணல் நெடுவரை அருவி நீர் ததும்ப – on one side waterfalls from the noble tall mountain roar,  ஒரு திறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க – on one side viralis who are adept singers dance delicately,  ஒரு திறம் வாடை உளர்வயின் பூங்கொடி நுடங்க – one one side delicate vines sway in the cold wind, ஒரு திறம் பாடினி முரலும் பாலை அம் குரலின் நீடுகிளர் கிழமை நிறை குறை தோன்ற – on one side a female musician sings in pālai tunes with long rising kilamai, nirai and kurai variations of notes (improvising notes elaborately) in a beautiful voice with perfect rhythm, ஒரு திறம் – on one side, ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற– beautiful dancing peacocks screech in rhythm, beautiful dancing peacocks screech in sharp tones, மாறு மாறு உற்றன போல் மாறு எதிர் கோடல் –  various different sounds that echoed again and again that was accepted, மாறு அட்டான் குன்றம் உடைத்து – in the mountain of Murukan who won victories with his enemies

பரங்குன்றிற்கும் கூடலுக்கும் இடைப்பட்ட நிலம்

பாடல் சான்று பல் புகழ் முற்றிய
கூடலொடு பரங்குன்றின் இடை,
கமழ் நறுஞ் சாந்தின் அவர் அவர் திளைப்ப,
நணி நணித்து ஆயினும், சேஎய்ச் சேய்த்து;    25

மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின்
சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று,
வசை நீங்கிய வாய்மையால், வேள்வியால்,
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு ஆண்டு
ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை 30

வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப;
தேயா மண்டிலம் காணுமாறு இன்று.

The Land Between Thirupparankundram and Koodal

In the path between Koodal and Thirupparankundram

of great fame, sung in verses,

men and women with fragrant sandal pastes walk on the

short path which appears like it is long with the milling

crowds.  Men and women are close to each other.  The

flower petals from the hair of women wearing flower garlands

and from men, fall and fill the path, causing the path to be lost

to sight.

In Thirupparankundram with faultless reputation that spread

on all directions, fragrant akil smoke offerings of devotees

rise and reach the upper world, and the unblinking

celestials blink and leave their abodes.  The thick smoke

hides the sun that cannot be reduced.

Notes:  வாய்மையால் (28) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புகழாலே, ஈண்டுச் சிறப்புப் பற்றி புகழ்மேனின்றது, என்னை? ‘உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கு ஒன்றீவார் மேனிற்கும் புகழ்’ என்பவாகலான்.  இங்ஙனமே, சொல் உரை இசை என்பவனவும் சிறப்பானே புகழைக் குறித்தலும் உணர்க.  இலக்கணம்:  சேஎய் – இன்னிசை அளபெடை.  தேஎம் – இன்னிசை அளபெடை, தேன் என்றதன் திரிபு.  வேள்வியால் – பூசனைக்கண், ஏழனுருபு மூன்றனுருபின் மயங்கிற்று.  கூந்தல், குஞ்சி – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கூந்தல் மகளிர் கூந்தல், குஞ்சி ஆடவர் குஞ்சி என்க.

Meanings:  பாடல் சான்று – in the verses of poets, பல் புகழ் முற்றிய – with great fame, கூடலொடு பரங்குன்றின் – Koodal and Thirupparankundram, இடை – in the space between, கமழ் நறுஞ் சாந்தின் – of fragrant sandal paste, அவர் அவர் – men and women, திளைப்ப – are close,  நணி நணித்து ஆயினும் – even when very close, சேஎய்ச் சேய்த்து  – was very far, மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் – happy women with garlands with flowers with honey, கூந்தல் – hair of women, குஞ்சியின் – from the hair of men, சோர்ந்து அவிழ் இதழின் – with petals that have wilted and loosened, இயங்கும் ஆறு இன்று – without a path to walk, வசை நீங்கிய வாய்மையால் – due to faultless fame, வேள்வியால் – in the rituals (வேள்வியின்கண் – வேற்றுமை மயக்கம்), திசை நாறிய – spread in all directions, குன்று அமர்ந்து – in the mountain, ஆண்டு ஆண்டு – in many places, ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை – fragrant smoke from eaglewood, வாய் வாய் மீ போய் – rise up from those places, உம்பர் – above, இமைபு – blinking, இறப்ப – they leave, தேயா மண்டிலம் காணுமாறு இன்று –  the sun that does not get reduced cannot be seen

பரங்குன்றின் அலங்காரம் 

வளை முன் கை வணங்கு இறையார்
அணை மென் தோள் அசைபு ஒத்தார்
தார் மார்பின் தகை இயலார், 35

ஈர மாலை இயல் அணியார்,
மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்பு உடன் ஆட,
சுனை மலர்த் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா;
அனைய பரங்குன்றின் அணி.

Beauty of Thirupparankundram 

Men wearing flower garlands on their chests

embrace with love the delicate shoulders of their

pretty women adorned with moist garlands and

bangles on their forearms.  They play happily and

jump into springs, and bees buzzing on flower pollen

move away.  Such is the beauty of Thirupparankundram.

Meanings:  வளை முன் கை வணங்கு இறையார் –  women with bangles on their curved forearms, அணை – embracing,  மென் தோள் – delicate shoulders/arms, அசைபு – staying, ஒத்தார் – those who are close, those who are in love, தார் மார்பின் தகை இயலார் – men wearing flower garlands on their chests, ஈர மாலை இயல் அணியார் – those wearing wet garlands who are naturally beautiful, மனம் மகிழ் – with happiness in their minds, தூங்குநர் – those who move around, those who play, பாய்பு உடன் ஆட – they jump and play together, சுனை – springs/ponds, மலர்த் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா – bees that buzz on pollen did not buzz, அனைய பரங்குன்றின் அணி – such is the beauty of Thirupparankundram

தெய்வ விழவும் விருந்தயர்வும்

கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ;    40

மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ;
தெய்வ விழவும், திருந்து விருந்து அயர்வும்,
அவ் வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும்,
தொய்யா விழுச் சீர் வளம் கெழு வையைக்கும்
கொய் உளை மான் தேர்க் கொடித் தேரான் கூடற்கும், 45

கை ஊழ் தடுமாற்றம் நன்று.

Divine Festivals

The long white waterfalls in the mountain inundate

the fields down below without a break.  The sapphire

fallen off those who play up in the mountain comes down

and lands on fields ruining them.  Divine festivals are

performed by women in Thirupparankundram decorated

with lovely, white waterfalls, for their men to come back. 

Perfect new festivals are celebrated by women whose

husbands have returned, in the famous and prosperous

Vaiyai river.  Hospitality is showered by women whose

Husbands have brought wealth, in Koodal of the Pāndiyan

king owning chariots with tall flags and horses with

trimmed manes.

Hindrances that occur are removed and all ends well.

Notes:  தெய்வ விழா (42) – பரிமேலழகர் உரை – பிரிந்த தலைவர் வினைமுடித்துக் கடிதின் வந்து கூடுவதற்குத் தலைவியர் செய்யும் தெய்வ விழா.  கை (46) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காரியம் என்னும் பொருள் குறித்தும் நின்றன.  இலக்கணம்:  அரோ – அசைநிலை, an expletive.  பரங்குன்றிற்கும், வையைக்கும், கூடற்கும் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இவை வேற்றுமை மயக்கம், ஏழனுருபு விரித்தோதுக

Meanings:  கீழோர் வயல் பரக்கும் – spreads to the lower fields of farmers, வார் வெள் அருவி –  long white waterfalls, பரந்து – spread, ஆனாது – continuous, அரோ- அசைச் சொல், an expletive, மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் – sapphire gems that fall off those who play up in the mountain, செறு உழக்கும் அரோ – lands in the fields and ruins, தெய்வ விழவும் – divine festivals for their separated husbands to come back, திருந்து விருந்து அயர்வும் – performing perfect new celebrations after their men to return, அவ் வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும் – in Thirupparankundram decorated with pretty white waterfalls, தொய்யா – not ruined, விழுச் சீர் வளம் கெழு வையைக்கும் – and in Vaiyai with great fame and prosperity, கொய் உளை மான் தேர்க் கொடித்தேரான் – Pāndiyan king who owns chariots with flags and horses with trimmed manes, கூடற்கும் – and in Madurai,  கை ஊழ் தடுமாற்றம் நன்று –  even if there are constant hindrances it will end well

முருகனை வாழ்த்துதல்

என ஆங்கு
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புட் கொடி,
பிணிமுகம் ஊர்ந்த வெல் போர் இறைவ!
பணி ஒரீஇ  நின் புகழ் ஏத்தி, 50

அணி நெடுங்குன்றம் பாடுதும்; தொழுதும்;
அவை யாமும் எம் சுற்றமும் பரவுதும்,
ஏம வைகல் பெறுக யாம் எனவே.   53

Praising Murukan

O Lord with a sapphire-colored peacock, and a tall flag

with a rooster, who rides on the elephant Pinimukam!

O Lord who is victorious in battles!  We sing and praise

your fame!  We will abandon humbling ourselves to others.

We worship your lovely, tall mountain!  Bless us and our

relatives to receive eternal bliss!

Notes:  இலக்கணம்:  ஆங்கு – அசைநிலை, an expletive.  ஒரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  எனவே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.  பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).

Meanings:  என ஆங்கு – thus, மணி நிற மஞ்ஞை – sapphire-colored peacock, ஓங்கிய புட் கொடி – tall bird flag, பிணிமுகம் ஊர்ந்த – riding on the elephant Pinimukam, வெல் போர் இறைவ – O god victorious in battles, பணி ஒரீஇ – abandoning humbling ourselves to others, நின் புகழ் ஏத்தி – praising your fame, அணி நெடுங்குன்றம் பாடுதும் தொழுதும் – we sing and worship your beautiful tall mountain, அவை – singing so, யாமும் எம் சுற்றமும் – us and our relatives, பரவுதும் – we are praying, ஏம வைகல் பெறுக யாம் எனவே – may we receive eternal bliss

18.   Murukan

 Poet:  Kundrampoothanār, Composer:  Nallachuthanār, Melody:  Kāntharām

இமயத்தொடு நிகர்க்கும் குன்று 

போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப,
கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமஞ்சூல் எழிலி போல்,
நீர் நிரந்து ஏற்ற நிலம் தாங்கு அழுவத்து,
சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய்! நின்
சீர் நிரந்து ஏந்திய குன்றொடு நேர் நிரந்து, 5

ஏறுமாறு ஏற்கும் இக்குன்று.

Mountain Equal to the Himalayas

O Lord with a spear who destroyed the strengths of those

Who opposed you with might!   Like the rainy season clouds

that bear water, the land bears the ocean, where you

chopped Sooran in his mango tree form.  Your mountain

equals the tall Himalayas that bore you!

Notes:  கமம் – நிறைவு, கமம் நிறைந்தியலும் (தொல்காப்பியம். உரியியல் 57).

Meanings:  போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை – the strength of those who accepted to oppose you, மதம் தப – ruined their strengths, கார் எதிர்ந்து ஏற்ற – accepted in the rainy season, கமஞ்சூல் எழிலி போல் – like the full clouds,  நீர் – water, நிரந்து – spread, ஏற்ற – accepted, நிலம் தாங்கு அழுவத்து – the ocean carried by land, சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் – O Lord with a spear who killed the spread swirling Sooran who was in a mango tree form, நின் சீர் – your greatness, நிரந்து ஏந்திய குன்றொடு – with the tall famous mountain (Himalayas) that bore you, நேர் நிரந்து – is as equal, ஏறுமாறு ஏற்கும் இக்குன்று – this mountain (Thirupparankundram) accepts the difference

 
தலைமகன் ஊடல் உணர்ப்பிக்கும் திறம்

ஒள் ஒளி மணிப் பொறியால் மஞ்ஞை நோக்கித் தன்
உள்ளத்து நினைப்பானைக் கண்டனள், திரு நுதலும்;
“உள்ளியது உணர்ந்தேன்; அஃது உரை; இனி, நீ எம்மை
எள்ளுதல் மறைத்தல் ஓம்பு” என்பாளைப் பெயர்த்து, அவன் 10

“காதலாய்! நின் இயல் களவு எண்ணிக் களி மகிழ்
பேதுற்ற இதனைக் கண்டு யான் நோக்க, நீ எம்மை
ஏதிலா நோக்குதி” என்று, ஆங்கு உணர்ப்பித்தல்
ஆய் தேரான் குன்ற இயல்பு.

The Hero, Heroine and Sulking

He looked at a peacock with bright, gleaming

gleaming sapphire colored spots, absorbed in his

thoughts.  She with a pretty forehead saw him and

was jealous thinking that his musings are about

another woman.

“Tell me what you are thinking.  Do not disrespect me.

Do not hide it from me”, she said.  He replied, “Beloved!

I am thinking about the sad peacock that wants to

steal your beauty with great joy, but it is unable to do that. 

All I am doing is thinking about this, and you are upset

with me giving me looks like I am a stranger.”

Such is the nature of the mountain belonging to the

Pāndiyan king owning lovely chariots.

Notes:  இலக்கணம்:  எம்மை – தன்மைப் பன்மை, first person plural, பொறியால் – பொறி,  ஆல் – an asai, an expletive.

Meanings:  ஒள் ஒளி – bright light, மணிப் பொறியால் – sapphire colored spots, gem-like spots, மஞ்ஞை நோக்கி – looking at a peacock, தன் உள்ளத்து நினைப்பானைக் கண்டனள் – she saw him who was thinking in his mind, திரு நுதலும் உள்ளியது உணர்ந்தேன்– the one with beautiful forehead said, “I understand what you are thinking”, அஃது உரை இனி நீ எம்மை எள்ளுதல் மறைத்தல் ஓம்பு – tell me about it and do not disrespect me and hide it, என்பாளை – the one who said that, பெயர்த்து – changed, அவன் – he, காதலாய் – O beloved one, நின் இயல் களவு எண்ணி – desiring to steal your beauty, களி மகிழ் – with great joy, பேதுற்ற – a sad peacock, a confused peacock, இதனைக் கண்டு யான் நோக்க – as I am looking at it like this, நீ எம்மை ஏதிலா நோக்குதி– you look at me like I am a stranger, you are considering me to be a stranger, என்று ஆங்கு உணர்ப்பித்தல் –  he explained in this manner, ஆய் தேரான் குன்ற இயல்பு – this is the nature of the mountain belonging to the Pāndiyan king with lovely chariots,

பாணனுக்குத் தலைமகனது பரத்தைமை பற்றிக் கூறும் தலைமகள்

ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல், 15

மை வளம் பூத்த மலர் ஏர் மழைக் கண்ணார்,
கை வளம் பூத்த வடுவொடு, காணாய் நீ?
மொய் வளம் பூத்த முயக்கம் யாம் கைப்படுத்தேம்;
மெய் வளம் பூத்த விழைதகு பொன் அணி
நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர்ப் பொய் வளம் 20

பூத்தன பாணா, நின் பாட்டு!

A Wife’s Message to the Messenger Bard

A wife uttered to the messenger bard sent by her

unfaithful husband, “Don’t you see the scars on his

body, caused by the hands of women, with pretty,

flower-like, kohl-lined, moist eyes, on this mountain

with five kinds of beautiful, bright prosperity?  I see it

only too well that he was in their tight embraces!  Adorning

your body with desirable gold ornaments, you strum your

yāzh and sing in nattapādai tune.  However, your songs

are full of great big lies, oh bard.”

Notes:  இலக்கணம்:  ஏர் – உவம உருபு, a comparison word.  யாம் கைப்படுத்தேம்.  கை – ஆகுபெயரால் உகிர் என்னும் பொருள் குறித்து நின்றது.

Meanings:  ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் – on top of the mountain with five kinds of bright beautiful prosperity, மை வளம் – with kohl, பூத்த மலர் ஏர் மழைக் கண்ணார் – women with beautiful moist eyes that are like flowers that have blossomed, கை வளம் பூத்த வடுவொடு காணாய் நீ – don’t you see the abundant scars caused by hand nails,  மொய் வளம் பூத்த முயக்கம் – very tightly embracing bodies, யாம் கைப்படுத்தேம் – I understand it well, மெய் வளம் பூத்த விழைதகு பொன் அணி – wearing desirable gold jewels making the body beautiful, நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர்ப் பொய் வளம் பூத்தன பாணா நின் பாட்டு – O bard! your yāzh music rises from lies sung in nattapādai tune

பரங்குன்றத்திலுள்ள அம்பலம்

தண் தளிர் தருப்படுத்து, எடுத்து உரைஇ,
மங்குல் மழை முழங்கிய விறல் வரையால்,
கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து, இடந்து,
இருள் போழும் கொடி மின்னால், 25

வெண்சுடர் வேல் வேள்! விரை மயில் வேல் ஞாயிறு! நின்
ஒண் சுடர் ஓடைக் களிறு ஏய்க்கும் நின் குன்றத்து,
எழுது எழில் அம்பலம் காமவேள் அம்பின்
தொழில் வீற்றிருந்த நகர்.

Temple Pavilion in Thirupparankundram

O Lord with a bright, gleaming spear!  In

your beautiful mountain, dark rain clouds roar

to show off their talent in creating cool, new

sprouts on trees, and flashing lightning streaks

split dense darkness, removing it!

O young sun who rides on his fast peacock!

Your mountain looks like your elephant Pinimukam

wearing a bright, dazzling forehead ornament!

Your temple pavilion with paintings appear like

the pavilion of the god of love!

Notes:  இலக்கணம்:  உரைஇ – சொல்லிசை அளபெடை.

Meanings:  தண் தளிர் தருப்படுத்து – creating cool sprouts on trees, எடுத்து – raised, உரைஇ – spread, மங்குல் மழை – dark clouds, முழங்கிய – roaring, விறல் – victorious, beautiful, வரையால் – mountain (ஆல் – அசைநிலை), கண் பொருபு – blinding/attacking the eyes, சுடர்ந்து – bright, அடர்ந்து – dense,  இடந்து –  breaking, இருள் போழும் – splitting darkness, கொடி மின்னால் – streaks of lightning, வெண்சுடர் வேல் வேள் – O Lord with bright spear, விரை மயில் வேல் ஞாயிறு – O young sun who rides on his fast peacock, நின் ஒண் சுடர் ஓடைக் களிறு – your male elephant wearing a bright gleaming forehead ornament, ஏய்க்கும் – resembling, நின் குன்றத்து – in your mountain, எழுது எழில் அம்பலம் – the temple pavilion with paintings, காமவேள் அம்பின் தொழில் – the work of the arrow of the love god, வீற்றிருந்த – being there, நகர் –  training building for shooting arrows, temple

குன்றத்துக் காட்சிகள் 

ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி     30

சூர் ததும்பு வரைய காவாற்,
கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை,
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு.
போர் தோற்றுக் கட்டுண்டார் கை போல்வ, கார் தோற்றும்
காந்தள் செறிந்த கவின், 35

கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி; கட்டு யாழின்
புரி நெகிழ்ப்பார் போன்றன கை.

Scenes from the Mountain

The mountain groves with fierce deities appear like

the sharp, arrow-filled quiver of the god of love!

The ponds brimming with water from the rain clouds

are decorated luxuriantly with flowers!

Clusters of kānthal flowers appear like tied hands of

captives of war!  Their beautiful buds unfolded by bees

appear like the hands of those who loosen tight yāzh 

strings!

Notes:  இலக்கணம்:  கார் – ஆகுபெயர் முகிலுக்கு.

Meanings:  ஆர் ததும்பும் – beauty filled, அயில் அம்பு – sharp arrow, நிறை நாழி– filled arrow container (of Manmathan), சூர் ததும்பு வரைய காவால் – with mountain groves with fierce deities (காவால், கா + ஆல், ஆல் அசைநிலை), கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை – ponds/springs filled with water from the rain clouds, ஏர் ததும்புவன – filled with beauty, பூ அணி செறிவு– decorated with abundant flowers, போர் தோற்றுக் கட்டுண்டார் கை போல்வ – resemble the hands of those tied after they lost in battle, கார் தோற்றும் – created by the rains, appeared due to the rains, காந்தள் – glorylily flowers,  செறிந்த – dense, close, கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி– bees that remove the ties of beautiful buds, கட்டு யாழின் புரி நெகிழ்ப்பார் போன்றன கை – resembled the hands of those who loosen tightly tied yāzh strings

குன்றத்தின் சிறப்பு 

அச்சிரக்கால் ஆர்த்து, அணி மழை கோலின்றே,
வச்சிரத்தான் வானவில்லு.  
வில்லுச் சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின,     40

வல்லுப் போர் வல்லாய் மலை மேல் மரம்.
வட்டு உருட்டு வல்லாய்! மலைய நெட்டுருட்டுச்
சீர் ததும்பும் அரவமுடன் சிறந்து,
போர் ததும்பும் அரவம் போல்,
கருவி ஆர்ப்ப கருவி நின்றன, குன்றம்  45

அருவி ஆர்ப்ப, முத்து அணிந்தன வரை;
குருவி ஆர்ப்ப, குரல் குவிந்தன தினை;
எருவை கோப்ப எழில் அணி திரு வில்
வானில் அணித்த, வரி ஊதும் பல் மலரால்,
கூனி வளைத்த சுனை. 50

Splendor of the Mountain

O Lord who is an expert in harsh battles!

In the early dew season, pretty clouds roar in the sky

and curve Indiran’s rainbow!

The trees on your mountain laden with delicate flowers

appear like the arrows shot from his bow!

O Lord who rolls dice!  Musical instruments create

long, loud sounds like those created by armies in battles

mingling with those of the roaring thunder strikes in the

sky!  Waterfalls rush down the mountain looking

like strands of pearls!

Birds chirp in the millet fields with clusters of grain!

Reeds near the curved ponds lean against flowers buzzed

by bees, appearing like the beautiful, curved rainbow

of Indiran!

Notes:  இலக்கணம்:  வரி – வண்டு, ஆகுபெயர்.  கருவி – கருவி தொகுதி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 58).  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  கூனி எழில் அணி திரு வில்,

Meanings:  அச்சிரக்கால் – in the early dew season, ஆர்த்து – roaring, அணி மழை – pretty clouds, கோலின்றே – are bent, are curved, வச்சிரத்தான் – Indiran’s, வானவில்லு – rainbow, வில்லுச் சொரி பகழியின்– like arrows shot by bows (பகழியின் – இன் ஒப்புப் பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), மென் மலர் தாயின– delicate flowers spread, வல்லுப் போர் வல்லாய் – O lord who is capable of harsh battles, மலை மேல் மரம்– trees on the mountain, வட்டு உருட்டு வல்லாய் – O lord who rolls dice, மலைய – on the mountain, நெட்டு உருட்டுச் சீர் ததும்பும் அரவமுடன் சிறந்து – with long musical notes (with drums, with lutes) with rhythmic roaring sounds, போர் ததும்பும் அரவம் போல் – like uproars that arise in battles, கருவி ஆர்ப்ப– musical instruments create loud noises, கருவி நின்றன – clouds stay producing thunder and lightning, குன்றம் அருவி ஆர்ப்ப– waterfalls from the mountain come down with uproar, முத்து அணிந்தன – like wearing pearl ornaments, அணிந்து அன (அன்ன அன என வந்தது, இடைக்குறை), வரை – mountain, குருவி ஆர்ப்ப – birds chirp, குரல் குவிந்தன – clusters had grown, தினை– millet, எருவை கோப்ப –  reeds join (lean and join the flowers), எழில் அணி திரு வில் –  beautiful rainbow of Indiran, வானில் அணித்த– decorating the sky, வரி ஊதும் – buzzed by striped bees (வரி – ஆகுபெயர் வண்டிற்கு), பல் மலரால் – with many flowers, கூனி – bent, வளைத்த – curved,  சுனை –  springs/ponds

முருகவேளை வாழ்த்துதல் 

புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து,
சுருதியும் பூவும் சுடரும் கூடி,
எரி உருகு அகிலோடு ஆரமும் கமழும்,
செரு வேற் தானைச் செல்வ நின் அடியுறை,
உரிதினின் உறை பதிச் சேர்ந்தாங்கு,
பிரியாது இருக்க எம் சுற்றமோடு உடனே! 56

Praising Murukan

O Lord with a bright battle spear!  Commander of

an army!  With music from tightly tied strings along

with songs and chants, devotees offer flowers, flame, 

akil and sandal burnt together!  O Lord, may we be

allowed to be at your feet at the rightful place

Thirupparankundram forever, with our relatives!

Notes:  இலக்கணம்:  உடனே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.

Meanings:  புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து  – music of tight yāzh strings and songs together, சுருதியும் பூவும் சுடரும் – chanting and flowers and flame, கூடி – together, எரி – fire,  உருகு – melting, அகிலோடு ஆரமும் – akil and sandal, கமழும்– are fragrant, செரு வேற் தானைச் செல்வ – O Lord who is victorious in battle and bearing spear, நின் அடியுறை உரிதினின் உறை பதிச் சேர்ந்தாங்கு பிரியாது இருக்க – for us to be at your feet at your rightful place Thirupparankundram without separating, எம் சுற்றமோடு உடனே – with our relatives

19.   Murukan

 Poet:  Nappannanār, Composer:  Maruthuvan Nallachuthanār, Melody:  Kānthāram

வள்ளியை முருகன் வதுவை கொண்டது 

நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து,
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து,
‘அரு முனி மரபின் ஆன்றவர் நுகர்ச்சி மன்
இரு நிலத்தோரும் இயைக!” என, ஈத்த நின்
தண் பரங்குன்றத்து  இயல் அணி,  நின் மருங்கு 5

சாறு கொள் துறக்கத்தவளொடு
மாறு கொள்வது போலும், மயிற்கொடி வதுவை.

Marriage to Valli

O Lord!  Even though you live in heaven with desire,

you also live in this earth surrounded by oceans! 

You are seated under the kadampam tree whose glory

is beyond intellect!  The precious sages of tradition praise

you!  To please the people of this vast earth, you have come

to cool Thirupparankundram!

You married Valli, beautiful like a dancing peacock and

a vine, different from your marriage to Thevasēnai in heaven,

whom you wed with festivities!

Meanings:  நில வரை – the limits of the earth, அழுவத்தான் – surrounded by oceans, வான் உறை – living in the heavens, புகல்  தந்து – with desire, புல வரை அறியாத – not known by intellect, புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – seated in the renowned kadampam trees, அரு – rare, முனி மரபின் ஆன்றவர்– in the tradition of sages or superior ones, நுகர்ச்சி மன் இரு நிலத்தோரும் இயைக –  may those on this vast earth to obtain bliss, என – thus, ஈத்த – giving it to them, நின் தண் பரங்குன்றத்து – of this cool Thirupparankunram where you rose, இயல் அணி  – dancing and of beautiful nature, நின் மருங்கு – on your side, சாறு கொள் – with festivities (wedding festivities), துறக்கத்தவளொடு – with the woman in heaven, Thevasēnai, மாறு கொள்வது போலும் – like being different from that, மயிற்கொடி வதுவை – marrying Valli who is like a peacock and vine

கூடலார் பரங்குன்றை நோக்கி விடியலில் யாத்திரை செய்கின்ற வழி 

புலத்தினும் போரினும் போர் தோலாக் கூடல்,
கலப்போடு இயைந்த இரவுத் தீர் எல்லை,
அறம் பெரிது ஆற்றி அதன் பயன் கொண்மார், 10

சிறந்தோர் உலகம் படருநர் போல,
உரி மாண் புனை கலம் ஒண் துகில் தாங்கி,
புரி மாண் புரவியர், போக்கு அமை தேரர்,
தெரி மலர்த் தாரர் தெரு இருள் சீப்ப நின்
குன்றொடு கூடல் இடையெல்லாம் ஒன்றுபு     15

நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய
தார் போலும் மாலைத்தலை நிறையால், தண் மணல்
ஆர் வேலை யாத்திரை செல் யாறு.

Devotees travel to the Mountain of Murukan

Koodal city does not lose intellectual wars or wars

with armies!  At daybreak, after uniting with their

loved ones at night and performing good deeds, the

people of the city go toward Thirupparankundram,

resembling those from the upper world.

They wear fine jewels and bright clothes, suiting their

esteem.  Some ride desired fine horses.  Some ride on

their chariots.  Those wearing chosen garlands walk on

streets where darkness has left.  In the vast land between

your Thirupparankundram and Koodal, people wear

similar flowers and the strands on their heads, giving the

appearance of the land covered with flower garlands.

The uproars on the path where devotees travel is

like that of the roaring ocean that attacks the sandy

shores!

Meanings:  புலத்தினும் போரினும் போர் தோலாக் கூடல் – in intellectual wars and battles with armies, Koodal/Madurai does not lose, கலப்போடு இயைந்த – united with their spouses, இரவுத் தீர் எல்லை – morning, when night ends, அறம் பெரிது ஆற்றி – do good deeds, அதன் பயன் கொண்மார்– to enjoy its benefits, சிறந்தோர் உலகம் படருநர் போல – like those who come from the superior (upper) world, உரி மாண் புனை கலம் ஒண் துகில் தாங்கி – wearing beautiful jewels and  bright clothes to suit their esteem, புரி மாண் புரவியர் – those riding desired fine horses, போக்கு அமை தேரர்– those on their moving chariots, தெரி மலர்த் தாரர்– those wearing chosen/bright flower garlands, தெரு இருள் சீப்ப – blow off darkness in the street, நின் குன்றொடு கூடல் இடையெல்லாம் – in the land between your mountain and Koodal/Madurai, ஒன்றுபு – together, நேர் பூ – similar flowers, நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய தார் போலும் – like the vast land is covered with flower garlands, மாலைத்தலை நிறையால் – because of the heads wearing flower strands filling up the place, தண் மணல் – cool sand, ஆர் – uproar, வேலை – ocean, யாத்திரை செல் யாறு – the path where people go to worship

பாண்டியன் தன் பரிவாரங்களுடன் பரங்குன்றை வலம் வரும் காட்சி 

சுடரொடு சூழ்வரு தாரகை மேருப்
புடைவரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி 20

மட மயில் ஓரும் மனையவரோடும்,
கடன் அறி காரியக் கண்ணவரோடும் நின்
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல்
பாடு வலம் திரி பண்பின், பழ மதிச்
சூடி அசையும் சுவல் மிசைத் தானையின் 25

பாடிய நாவின் பரந்த உவகையின்
நாடும் நகரும் அடைய அடைந்தனைத்தே,
படுமணி யானை நெடியாய்! நீ மேய
கடிநகர் சூழ் நுவலுங்கால்.

The Pāndiyan King arrives

O Lord who rides on Pinimukam with chiming bells!

Like the moon surrounded by many stars that goes

around Himalayas, the wise Pāndiyan king with his wives,

delicate like peacocks, followed by his ministers who

perform their duties, and others from various countries

and towns wearing turbans draping down their napes

according to ancient tradition, their eloquent tongues singing

his praise, climb the huge mountain with fierce deities,

and circumambulate it!

Notes:  இலக்கணம்:  நாடும் நகரும் – ஆகுபெயரால் அங்கு வாழும் மக்களைக் குறித்தன.  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24).

Meanings:  சுடரொடு – with the moon, சூழ்வரு தாரகை – surrounding stars, மேருப் புடைவரு சூழல் – going near and around the Himalayas,  புலம் மாண் வழுதி– great Pāndiyan king with intelligence, மட மயில் ஓரும் மனையவரோடும் – with wives who are like delicate peacocks, (ஓரும் – asai, an expletive), கடன் அறி காரியக் கண்ணவரோடும் – with his ministers who know their duties, நின் சூர் உறை குன்றின் – in your mountain where deities live, தட வரை ஏறி – climbing on the huge mountain, மேல்பாடு வலம் திரி பண்பின் – with the famed tradition of going around, பழ மதிச்சூடி – wearing according to ancient tradition, according to Parimēlalakar – some modern commentators have interpreted this as king wearing a moon symbol, அசையும் – moving, சுவல் மிசை – on their napes, on their shoulders, தானையின் – with fabric head covering (பரிவட்டம்), end of fabric, பாடிய நாவின் – tongues singing, பரந்த உவகையின்– with great happiness, நாடும் நகரும் அடைய அடைந்தனைத்தே– people from various countries and towns reach, படுமணி யானை நெடியாய் – O Lord who rides on an elephant with chiming bells, Pinimukam, நீ மேய கடிநகர் சூழ் நுவலுங்கால் – when uttering about you going around the great protected temple where you appeared

குன்றின் கீழுள்ள இடை நிலம் 

தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி, 30

வம்பு அணி பூங்கயிற்று வாங்கி, மரன் அசைப்பார்,
வண் தார்ப் புரவி வழிநீங்க வாங்குவார்,
திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார், கண்டக்
கரும்பு கவழம் மடுப்பார், நிரந்து
பரி நிமிர் தானையான் பாசறை நீர்த்தே, 35

குருகு எறி வேலோய்! நின் குன்றக் கீழ் நின்ற
இடை நிலம்; யாம் ஏத்தும் ஆறு!

The Foot of the Mountain

Bees follow elephants with musth-flowing cheeks.

The elephant keepers remove the leg chains, tie

their animals to trees using new ropes covered with

fabric and feed them pieces of sugarcanes. 

Horses donning thick garlands are moved to one side,

clearing the path.  The path beneath your mountain

appears like the battle camp of Pāndiyan with a

victorious, continuous and rapidly moving army,

O Lord with a spear who split Kraunja Mountain

bearing the name of a bird!  We praise you with the

comparison of this path, O Lord!

Notes:  இலக்கணம்:  மரன் – மரம் என்பதன் போலி.  குருகு – ஆகுபெயர் கிரௌஞ்ச மலைக்கு.

Meanings:  தும்பி தொடர் – followed by bees, கதுப்ப – with cheeks, தும்பி – elephants, தொடர் ஆட்டி– shaking their chains, வம்பு அணி பூங்கயிற்று வாங்கி – pulling the new pretty ropes that are covered with cloth, மரன் அசைப்பார் – they tie them to trees, வண் தார்ப் புரவி – horses with thick garlands, வழி நீங்க வாங்குவார் – they pull them removing them from the paths, திண் தேர் – sturdy chariots, வழியின் செல நிறுப்பார் – they park them away from the path (செல – இடைக்குறை), கண்டக்கரும்பு கவழம் மடுப்பார் – they give them pieces of sugarcane as food, நிரந்து – continuous, spread, பரி நிமிர் தானையான் பாசறை நீர்த்தே – like the battle camp of Pāndiyan with a victorious and mighty rapidly moving army, குருகு எறி வேலோய் – O Lord with a spear who split a mountain with the name of a bird – Kraunja Mountain, நின் குன்றக் கீழ் நின்ற இடை நிலம் – the land beneath your mountain, யாம் ஏத்தும் ஆறு – the way we praise

மலைச் சிறப்பு 
குரங்கு அருந்து பண்ணியம் கொடுப்போரும்,
கரும்பு கருமுகக் கணக்கு அளிப்போரும்,
தெய்வப் பிரமம் செய்குவோரும், 40

கை வைத்து இமிர்பு குழல் காண்குவோரும்,
யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும்,
வேள்வியின் அழகு இயல் விளம்புவோரும்,
கூர நாண் குரல் கொம்மென ஒலிப்ப,
ஊழ் உற முரசின் ஒலி செய்வோரும்,    45

என்றூழ் உறவரும் இரு சுடர் நேமி
ஒன்றிய சுடர் நிலை உள்படுவோரும்,
“இரதி காமன் இவள் இவன்” எனாஅ,
விரகியர் வினவ வினா இறுப்போரும்,
“இந்திரன் பூசை; இவள் அகலிகை; இவன் 50

சென்ற கவுதமன்; சினன் உறக் கல் உரு
ஒன்றியபடி இது” என்று உரை செய்வோரும்,
இன்ன பல பல எழுத்து நிலை மண்டபம்,
துன்னுநர் சுட்டவும்,  சுட்டு அறிவுறுத்தவும்,
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்கச் 55

சோபன நிலையது துணி பரங்குன்றத்து
மாஅல் முருகன் மாட மருங்கு.

The Splendor of Thirupparankundram 

In auspicious Thirupparankundram with perfect

bamboo and wide boulders,

there is a pavilion in the temple of Murukan,

nephew of Thirumāl, decorated with paintings that

are admired by devotees.  Some try to figure the

positions of the heavenly bodies that cause summer

heat.  Some in love say, ‘This is Rathi.  This is Kāman,

the god of love’.  Some say, ‘This is Indiran as a cat’.

Some say, ‘This is Akalikai who was desired by Indiran’.

Some say, ‘This is her husband Gauthaman, the sage

who left, tricked by Indiran’.  Some say, ‘This rock is

the hapless Akalikai cursed by her angry husband’.

There are some who give food to many monkeys.

There are some who give sugarcane to black-faced

monkeys.  Some play the divine veenai.  Some play

flutes closing the holes with their fingers.  Some play

pālai tunes in even tones on the yāzh.  Some praise

the beauty of rituals.  Some create drum sounds

according to tradition.

Notes:  இளி குரல் (42) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இளி குரலாகப் பிறந்த அரும்பாலை என்னும் பண் என்க.  குரல் குரலாப் பிறந்த செம்பாலைப் பண் என்க.  கொம் (44) – இசைக்குறிப்பு.  இலக்கணம்:  கருமுக – அன்மொழித்தொகை, சினன் – சினம் என்பதன் போலி.  மாஅல் – இசைநிறை அளபெடை.   எனாஅ – இசைநிறை அளபெடை.  மாஅல் – இசைநிறை அளபெடை.  வினா – வினவு, வு என்ற விகுதி கெட்டு அதற்கு முந்தைய குறில் எழுத்து நீண்டு நெடிலாக மாறியது.  கணக்கு – கணத்திற்கும் எனற்பாலது அத்துச் சாரியை பெறாமல் ‘கணக்கு’ என நின்றது. 

Meanings:  குரங்கு அருந்து பண்ணியம் கொடுப்போரும் – those who give food to monkeys to eat (ஆர்ந்து என்பது அருந்து என வந்தது), கரும்பு கருமுகக் கணக்கு அளிப்போரும் – those who give sugarcanes to a group of black-faced monkeys, langurs, தெய்வப் பிரமம் செய்குவோரும் – those who play the divine veenai (பிரமம் – ஒரு வகை வீணை), கை வைத்து இமிர்பு குழல் காண்குவோரும் – those who create music on flutes closing the stops with their fingers, யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும் – those who played pālai tunes in the yāzh in even tones, வேள்வியின் அழகு இயல் விளம்புவோரும் – those who praise the beauty of rituals, கூர நாண் குரல் கொம்மென ஒலிப்ப – sounds of the strings of the yāzh, ஊழ் உற முரசின் ஒலி செய்வோரும் – those who create drum sounds according to tradition, என்றூழ் உறவரும் – the sun causing heat, causing summer heat, இரு சுடர் நேமி ஒன்றிய சுடர் நிலை உள்படுவோரும் – those who analyze the sun and stars and planets together, இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ விரகியர் வினவ வினா இறுப்போரும் – those in love ask and are told ‘this is Rathi’, ‘this is Kāman’, இந்திரன் பூசை – this cat is Indiran, இவள் அகலிகை – this is Akalikai – who Indiran was attracted to,  இவன் சென்ற கவுதமன்– this is Gauthaman who left – tricked by Indiran, சினன் உறக் கல் உரு ஒன்றியபடி – became a rock because of the rage of a sage, இது என்று உரை செய்வோரும் – those who talk like this, இன்ன பல பல எழுத்து நிலை மண்டபம் – like this in the pavilion with paintings, துன்னுநர் – those who are nearby, சுட்டவும் சுட்டு அறிவுறுத்தவும் – point out and explain, நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க – created in that mountain with perfect bamboo and huge boulders, சோபன நிலையது – auspicious state, துணி – clear, பரங்குன்றத்து மாஅல் முருகன் மாட மருங்கு – in the temple of Murukan, Thirumals’ nephew in Thirupparankundram

சுற்றத்தாரை விட்டுப் பிரிந்த சிறுமி

பிறந்த தமரின் பெயர்ந்து, ஒரு பேதை
பிறங்கல் இடை இடைப் புக்குப் பிறழ்ந்து, “யான்
வந்த நெறியும் மறந்தேன்; சிறந்தவர் 60

ஏஎ ஓஒ!” என விளி ஏற்பிக்க,
“ஏஎ ஓஒ!” என்று ஏலா அவ் விளி
அவ் இசை முழை ஏற்று அழைப்ப, அழைத்துழிச்
செல்குவள் ஆங்குத் தமர்க் காணாமை
மீட்சியும், கூஉக் கூஉ மேவும் மடமைத்தே     65

வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வகை.

A Girl Separated From Her Family

Separated from parents, an innocent girl in shock

goes between boulders looking for them.  “I forgot the

path I took,” she utters and screams ‘ēh’ and ‘ōh’.  The

mountain caves echo her cries.  On hearing that, she

goes thinking that her parents are nearby.  Not seeing

them, the naïve girl cries.  Such is the nature of

Thirupparankundram of Murukan praised by devotees.

Notes:  இலக்கணம்:  கூஉ – இன்னிசை அளபெடை.

Meanings:  பிறந்த தமரின் பெயர்ந்து – separated from parents, ஒரு பேதை – a young girl, பிறங்கல் இடை இடைப் புக்கு – going between the boulders, பிறழ்ந்து – shocked, யான் வந்த நெறியும் மறந்தேன் – I forgot the path, சிறந்தவர் – parents, ஏஎ ஓஒ என விளி ஏற்பிக்க – she screams loudly aah and oh, ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அவ் விளி அவ் இசை முழை ஏற்று அழைப்ப – there are echoes from caves which repeat her helpless cries not hearing it (ஏலா – கேட்காதனவாக), அழைத்துழி – on hearing that (thinking it is the voices of her parents), செல்குவள் – the girl who goes there, ஆங்குத் தமர்க் காணாமை மீட்சியும்– not seeing her parents there and returning, கூஉக் கூஉ மேவும் – the girl shouts and shouts, மடமைத்தே – it causes such ignorant situations, வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வகை – this is the nature of the mountain of Murukan who is happy being praised by devotees

இள மகளிரின் மருட்சி 

நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர்ச்
சினை போழ் பல்லவம் தீம் சுனை உதிர்ப்ப,
உதிர்த்த சுனையின் எடுத்த தலைய
அலர் முகிழ் உறஅவை கிடப்ப, 70

“தெரி மலர், நனை, உறுவ,
ஐந்தலை அவிர் பொறி அரவம்; மூத்த
மைந்தன்; அருகு ஒன்று மற்று இளம் பார்ப்பு” என
ஆங்கு இள மகளிர் மருள.

Shocked Young Women

Young women play in a sweet spring and climb on a

tree’s very desirable, bent branches.  The branch laden

with clusters of fragrant flowers splits and falls into the

spring, scattering the open flowers and buds, appearing

like a five-hooded snake with bright spots, a flower near it

appearing like its eldest son and a tiny bud appearing

like its youngest son.  The young women are shocked

thinking that there are snakes in the spring.

Notes:  தெரிமலர் (70) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – விரிந்த மலர்.  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:  நனி – greatly, நுனி – tips, நயவரு – desirable, சாய்ப்பின் – bent branches, நாறு இணர் – fragrant clusters,  சினை – tree branches, போழ் – split, பல்லவம் – shoots, sprouts, தீம் சுனை – sweet spring/pond, உதிர்ப்ப – dropped, உதிர்த்த சுனையின் – in the spring/pond where they were dropped, எடுத்த தலைய – with lifted heads, அலர் முகிழ் உறஅவை கிடப்ப – flowers and buds lying there, தெரி மலர் நனை உறுவ – with the open flowers and buds, with the chosen flowers and buds, ஐந்தலை அவிர் பொறி அரவம் – a snake with five heads and bright spots, மூத்த மைந்தன் – elder son, அருகு – nearby, ஒன்று – is one, மற்று இளம் பார்ப்பு என – that the other one is a young snake, ஆங்கு – there, இள மகளிர் மருள – young women were shocked

குன்றம் விடியல் வானம் போலப் பொலிதல் 

…………………………………………………….. பாங்கர், 
பசும்பிடி இள முகிழ், நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல், 75

கை போல் பூத்த கமழ் குலைக் காந்தள்,
எருவை நறுந்தோடு, எரி இணர் வேங்கை,
உருவம் மிகு தோன்றி, ஊழ் இணர் நறவம்,
பருவம் இல் கோங்கம், பகை மலர் இலவம்;
நிணந்தவை, கோத்தவை, நெய்தவை, தூக்க 80

மணந்தவை போல, வரை மலை எல்லாம்
நிறைந்தும், உறழ்ந்தும், நிமிர்ந்தும், தொடர்ந்தும்,
விடியல் வியல் வானம் போலப் பொலியும்
நெடியாய், நின் குன்றின் மிசை!

The Mountain Shines like the Sky at Dawn

O lofty lord who shines! 

Your mountain is filled with flowers.  There are

tender buds of gamboge, fragrant blossoms of

glorylilies that have opened like hands, fragrant petals

of reeds, flame-like vēngai flowers, beautiful thōndri

flowers, clusters of mature naravam flowers, and

kōngam flowers that blossom in all seasons in various

hues.

The entire mountain is covered with flowers.  It appears

like it is filled with garlands that are tied, woven, strung

with flowers of various colors and shapes, resembling

the wide sky at dawn.

Notes:  முல்லைப்பாட்டு 95 – கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ, குறுந்தொகை 167 – காந்தள் மெல்விரல், பரிபாடல் 19 – கை போல் பூத்த கமழ் குலைக் காந்தள், பொருநராற்றுப்படை 33 – காந்தள் மெல் விரல், புறநானூறு 144 – காந்தள் முகை புரை விரலின்.  இலக்கணம்:  ஊழ் இணர் – வினைத்தொகை.

Meanings:  பாங்கர் – nearby, பசும்பிடி இள முகிழ் – tender buds of gamboge flowers, நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் – open white waterlily blossoms, கைபோல் பூத்த கமழ் குலைக் காந்தள் – fragrant clusters of glorylily flowers that have opened like hands, எருவை நறுந் தோடு – fragrant petals of reeds, எரி இணர் வேங்கை – flame-like kino flowers,  உருவம் மிகு தோன்றி– beautiful red glorylilies, Gloriosa superba, ஊழ் இணர் நறவம் – clusters of mature naravam, Luvunga scandens, பருவம் இல் கோங்கம் – kōngam flowers that blossom in all the seasons – Cochlospermum gossypium, பகை மலர் இலவம் – silk cotton flowers that are opposite each other, silk cotton flowers with different colors, நிணந்தவை – those that are tied together, கோத்தவை– those that are strung, நெய்தவை – those that are woven, தூக்க மணந்தவை – garlands that are lifted and tied together, போல வரை மலை எல்லாம் – like that in all the mountain areas (வரை மலை – ஒருபொருட் பன்மொழி), நிறைந்தும் – and filled, உறழ்ந்தும் – and differing, நிமிர்ந்தும் – and spreading, தொடர்ந்தும் – and continuous, விடியல் வியல் வானம் போல – like the wide sky of dawn, பொலியும் நெடியாய் – O lofty one who shines, நின் குன்றின் மிசை – on your mountain 

கன்னிமை கனிந்தாரும் மணமான மகளிரும் 

நின யானைச் சென்னி நிறம் குங்குமத்தால் 85

புனையா, பூ நீர் ஊட்டி, புனை கவரி சார்த்தா,
பொற் பவழப் பூங்காம்பின் பொற்குடை ஏற்றி,
மலிவுடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள்,
பல் மணம் மன்னு பின் இருங் கூந்தலர்
கன்னிமை கனிந்த காலத்தார், நின் 90

கொடி ஏற்று வாரணம் கொள் கவழ மிச்சில்,
மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார்; மணந்தார்
முறுவல் தலையளி எய்தார், நின் குன்றம்
குறுகிச் சிறப்பு உணாக்கால்.

Maidens and Women

Lord, your elephant is decorated with kunkuman

and sprinkled with flowers and holy water!

Decorative yak-tail fans are placed on it.  Golden

umbrellas with coral stems are raised and

rituals are done with bliss by devotees.  Women with

tight braids of dark hair donning flowers with many

fragrances, and young maidens yet to be married,

eat the leftover food offered to your elephant bearing

a rooster flag.

If women who come to your mountain do not

think the leftover food of your elephant is special,

they will not receive the shoulders of faultless men,

and marriage with love and graces.

Notes:  பரிபாடல் 19 வரிகள் 85-86 – நின யானைச் சென்னி நிறம் குங்குமத்தால் புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா, அகநானூறு 156 – முரசுடைச் செல்வர் புரவிச் சூட்டும் மூட்டுறு கவரி, பதிற்றுப்பத்து 90 – ஆய் மயிர்க் கவரிப் பாய் மா.  இலக்கணம்:  புனை கவரி – வினைத்தொகை.  யானை (85) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – யானை என்புழி ஆராவதன் பன்மை உருபு ஒருமைக்கண் மயங்கியது.  சார்த்தா – சார்த்தி என்பது பொருள். செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  புனையா – புனைந்து என்பது பொருள்.  செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.

Meanings:  நின யானைச் சென்னி – your elephant’s head, நிறம் குங்குமத்தால் – with vermilion, புனையா – decorated (புனையா – புனைந்து),  பூ நீர் ஊட்டி– with flowers and holy water, புனை கவரி சார்த்தா – decorative yak-tail fans are placed on them (கவரி = சாமரம்), பொற் பவழப் பூங்காம்பின் பொற்குடை ஏற்றி– lifting golden umbrellas with red coral stems, மலிவுடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் – in the rituals performed by devotees with very blissful minds, பல் மணம் மன்னு பின் இருங் கூந்தலர் – women with stable braids of dark hair decorated with flowers with many fragrances, கன்னிமை கனிந்த காலத்தார் – young women who are mature, நின் கொடி ஏற்று வாரணம் – your elephant that carries a rooster flag, கொள் கவழ மிச்சில் – leftover food, மறு அற்ற மைந்தர் – faultless men, தோள் எய்தார் – they will not receive the shoulders, மணந்தார் முறுவல் தலையளி எய்தார் – they will not achieve happiness and grace from husbands, they will not achieve married happiness and receive graces, நின் குன்றம் குறுகி – come to your mountain, சிறப்பு உணாக்கால் – if they do not eat it thinking that it is special

முருகப் பெருமானை வாழ்த்துதல் 

குறப் பிணாக் கொடியைக் கூடியோய்! வாழ்த்துச் 95

சிறப்பு உணாக் கேட்டி செவி
உடையும் ஒலியலும் செய்யை; மற்று ஆங்கே
படையும் பவழக் கொடி நிறம் கொள்ளும்;
உருவும் உருவத் தீ ஒத்தி; முகனும்
விரி கதிர் முற்றா விரிசுடர் ஒத்தி;    100

எவ்வத்து ஒவ்வா மா முதல் தடிந்து,
தெவ்வுக் குன்றத்துத் திருந்து வேல் அழுத்தி,
அவ் வரை உடைத்தோய்! நீ இவ் வரை மருங்கில்
கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம்;
உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம், தொழுதே! 105

Praising Murukan

O Lord who united with mountain girl Valli

with vine-like beauty!  Lend your ear to our praises!

Your garments and garlands are red.  Also, your fierce

spears are red as coral.  Your complexion is like

beautiful flame.  Your face is like the sun with tender

morning rays!

O Lord who chopped the vexing Sooran in mango tree

form!  O Lord who broke the Kraunja mountain with

your perfect spear!   We worship you who is seated

beautifully under a kadampam tree!  In this mountain,

we adore you and pray to you with our happy relatives!

Notes:  இலக்கணம்:  விரிசுடர் – அன்மொழித்தொகை, ஞாயிறு என்னும் பெயர் குறித்து நின்றது.  முகன் – முகம் என்பதன் போலி.  தொழுதே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.  உணா – உணவு, வு என்ற விகுதி கெட்டு அதற்கு முந்தைய குறில் எழுத்து நீண்டு நெடிலாக மாறியது.

Meanings:  குறப் பிணாக் கொடியைக் கூடியோய் – O Lord who united with the vine-like young mountain girl Valli, வாழ்த்துச் சிறப்பு உணாக் கேட்டி – listen to our great praises (உணா- செவி உணவு), செவி – ears,  உடையும் ஒலியலும் செய்யை – you are red in clothing and in your garland, மற்று ஆங்கே படையும் – also your spears are red, பவழக் கொடி நிறம் கொள்ளும் – have the color of coral strands, உருவும் உருவத் தீ ஒத்தி – your body is like beautiful flame, முகனும் – your face, விரி கதிர் முற்றா விரிசுடர் ஒத்தி – you resemble the early morning sun with young rays, எவ்வத்து – causing distress, ஒவ்வா – disagreeable – Sooran, மா முதல் தடிந்து – chopped the mango tree trunk, தெவ்வுக் குன்றத்து – mountain of enemy, திருந்து வேல் அழுத்தி அவ் வரை உடைத்தோய் – you broke that mountain with your perfect spear,  நீ – you, இவ் வரை மருங்கில் – in this mountain, கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம் – we worship you who is in the kadampam trees, உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே – we praise thee along with our happy relatives who are with us, we praise thee along with our relatives who are seated with us (உடங்கு – ஒருசேர)

20.   Vaiyai

Poet:  Āsiriyan Nallanthuvanār, Composer:  Nallachuthanār, Melody: Kānthāram

பருவவரவின்கண் தலைமகளது ஆற்றாமை கண்டு தூதுவிடச் சென்ற பாணன் தலைமகனுக்கு கார்ப்பருவமும் வையை நீர் விழவணியும் கூறியது.

புதுப் புனலையும் பல வகை மணங்களையும் உடன்கொண்டு வையை வருதல் 

கடல் குறைபடுத்த நீர் கல் குறைபட எறிந்து,
உடல் ஏறு உருமினம் ஆர்ப்ப, மலை மாலை
முற்றுபு முற்றுபு, பெய்து சூல் முதிர் முகில்
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானைக்
குருதிக் கோட்டு அழி கறை தெளி பெறக் கழீஇயின்று,   5

காலைக் கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான்
வான் ஆற்றும் மழை தலைஇ; மரன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம்,
தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம், செறு வெயில் உறு கால
கான் ஆற்றும் கார் நாற்றம் கொம்பு உதிர்த்த கனி நாற்றம்;    10

தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை.

Vaiyai Arrives with Flood Waters and Many Fragrances 

The ocean waters have been reduced.  Heavy,

huge clouds surround the mountains and pour down

heavily, as roaring thunder attacks without a break,

shattering rocks.

The rain washes away the heavy blood stain on the

tusks of a mighty elephant with a freckled forehead,

that had pierced and split its enemy, a tiger.

The clouds that remove water from the ocean in the

morning go on the path of the scorching sun and

reach the mountains in the evening.  They come down

as rain at night from the sky, when those on the land

sleep.

There are fragrances of tree flowers laden with honey,

smells of rain in the scorching sun when heavy winds

blow in the forest, and odors of fruits fallen from tree

branches.  Vaiyai combines all these fragrances and

gives them to everybody.

Notes:  இலக்கணம்:  கழீஇயின்று – சொல்லிசை அளபெடை.  காய் கதிரோன் – வினைத்தொகை.  தலைஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  தழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  தரூஉம் – இன்னிசை அளபெடை.  மரன் – மரம் என்பதன் போலி.  செறு வெயில் – வினைத்தொகை.

Meanings:  கடல் குறைபடுத்த நீர் – ocean waters are reduced, கல் குறைபட – for rocks to be shattered, எறிந்து உடல் ஏறு உருமினம் ஆர்ப்ப – attacking thunder roared continuously, மலை மாலை முற்றுபு – surrounds the mountains, முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில்– the full clouds surround and pour, பொருது – attacked, இகல் – enmity,  புலி போழ்ந்த – gored and split a tiger, பூ நுதல் – speckled forehead, beautiful forehead,  எழில் யானைக் குருதி – blood of a beautiful elephant, கோட்டு அழி கறை தெளி பெறக் கழீஇயின்று– it washed the heavy stains on its tusks well, காலைக் கடல் படிந்து – removing water from the ocean in the morning (the clouds), காய் கதிரோன் போய வழி – went on the path that the hot sun went, மாலை மலை மணந்து– joined the mountains in the evening, மண் துயின்ற கங்குலான் – at night when those on earth sleep (மண் – உலகில் வாழும் மனிதர்களுக்கு ஆகுபெயர்), வான் ஆற்றும் மழை தலைஇ – the skies pour down rain, மரன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் – fragrance from the flowers of many trees, தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம்– honey fragrance of flowers, செறு வெயில் – scorching sun, உறு கால கான் ஆற்றும் கார் நாற்றம் – smell of rain when heavy winds blow in the forest (உறு – மிக்க), கொம்பு உதிர்த்த கனி நாற்றம் – fragrances from fruits that had fallen off branches, தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை – Vaiyai combines all these fragrances and gives them

மைந்தரும் மகளிரும்

தன் நாற்றம் மீது, தடம் பொழில் தான், யாற்று
வெந்நாற்று வேசனை நாற்றம் குதுகுதுப்ப,
ஊர் ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று; உயர் மதிலில்
நீர் ஊர் அரவத்தால் துயில் உணர்பு எழீஇ, 15

திண் தேர்ப் புரவி வங்கம் பூட்டவும்,
வங்கப் பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும்,
வயமாப் பண்ணுந மதமாப் பண்ணவும்,
கயமாப் பேணிக் கலவாது ஊரவும்,
மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும், 20

மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும்,
முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர்,
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல்
கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி,
மாட மறுகின் மருவி மறுகுற, 25

கூடல் விழையும் தகைத்து தகை வையை

Men and Women Arrive

People love the fragrances from the groves on the

banks and those from the heat of the river, and parai 

drums are heard in many joyous villages.

People rise up from their sleep to the sounds of water

flowing in pipes on the tall walls. 

They hitch their horses that pull sturdy wagons that

are like boats.  They yoke their bulls, pullers of boat-like

wagons, to sturdy wagons. 

They adorn their elephants with ornaments of horses,

and some ride their elephants and horses without decorating

them.

Men wear women’s garlands and women wear men’s

cool garlands.  With a desire to rush, they are confused.

They arrive at the flooding waters by the neck of the sand

dunes where young girls built little sand houses and beautiful

bees buzz on the sand dunes.  Those who did not hurry are sad,

standing on the streets with mansions.

This is the nature of Vaiyai loved by the people of Koodal.

Notes:  பட்டினப்பாலை 109-110 – மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவும்.  வேசனை (13) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புகுதல், புதிதாக வந்து புகுந்து பரவுதலையுடைய நாற்றம் என்க.  வங்கம் (16) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பள்ளியோடம் என்னும் வண்டி.  பள்ளியோடம் – University of Madras Lexicon – படகு வகை.  கயமா (19) – கயம் = யானை, மா = குதிரை, பொய்தல் (23) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சிற்றில், மணல் வீடு.  இலக்கணம்:  குதுகுதுப்ப – பலவறி சொல்.  எழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  பட்டினப்பாலை 109-110 – மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும், மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவும்.

Meanings:  தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று வெந்நாற்று – fragrances from the groves on the banks and the heat of the river, வேசனை நாற்றம் – fragrances coming from heat, குதுகுதுப்ப – became very happy, ஊர் ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று– the sounds of parai drums are heard in many villages, உயர் மதிலில் நீர் ஊர் அரவத்தால் – due to the sounds of water from the tall walls (water coming through pipes), துயில் உணர்பு எழீஇ– they hear and know and wake up from their sleep (உணர்பு – உணர்ந்து), திண் தேர்ப் புரவி வங்கம் பூட்டவும்– they hitched their horses to wagons that are like boats, வங்கப் பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும்– they yoke bulls that pull boat-like carts to sturdy wagons, வயமாப் பண்ணுந மதமாப் பண்ணவும்– adorning rutting elephants with the ornaments of strong horses (பண்ணுந – ஒப்பனை செய்தற்குரிய), கயமாப் பேணிக் கலவாது ஊரவும்– some rode without caring about adorning their elephants and horses (கயமா = கயம் + மா), மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும்– men wear women’s garlands, மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும்– women wear men’s cool garlands, முந்துறல் விருப்பொடு – with hasty desire, முறை மறந்து அணிந்தவர்– those wearing without knowing who wears what, ஆடுவார் பொய்தல் – they play poythal games (young girls), அணி வண்டு இமிர் மணல் கோடு – sand dunes where beautiful bees buzz, ஏறு எருத்தத்து – raised up to the neck (அக்கரை உச்சியினின்று சிறிது கீழுள்ள கரைப்பகுதி), இரும் புனலில் குறுகி – they went to the abundant flowing waters (புனலில் – புனலை, வேற்றுமை மயக்கம்), மாட மறுகின் மருவி மறுகுற– sad and reached the streets with mansions, கூடல் விழையும் தகைத்து தகை வையை – this is the nature of beautiful/noble Vaiyai loved by those in Koodal

மாற்றாள்

புகை வகை தைஇயினார் பூங்கோதை நல்லார்,
தகை வகை தைஇயினார் தார்;
வகைவகை தைஇயினார் மாலை மிக மிகச்
சூட்டும் கண்ணியும் மோட்டு வலையமும் 30

இயல் அணிஅணி நிற்ப ஏறி; அமர் பரப்பின்
அயல் அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர்
இடு வளை ஆரமோடு ஈத்தான் உடனாக,
கெடு வளை பூண்டவள் மேனியில் கண்டு
நொந்து “அவள் மாற்றாள் இவள்” என நோக்க, 35

The Other Woman 

Women wear flower garlands scented with fragrant

smoke.  Men wear different kinds of fine garlands.

Wearing strands of flowers and many kinds of

flower garlands, people gather in huge crowds, climb

on the desirable banks and look at what others wear. 

A man who gave his wife’s bangles and pearl necklace to

Another woman was there.   The wife’s friends were sad

on seeing the lost bangles on this other woman.  “She

must be the other woman” they said.

Notes:  இலக்கணம்:  தைஇயினார் – சொல்லிசை அளபெடை.  இடு வளை – வினைத்தொகை.  மேனி – கைக்கு ஆகுபெயர்.

Meanings:  புகை வகை தைஇயினார் – those who wore after using fragrant smoke, பூங்கோதை – flower garlands, நல்லார்– women, தகை வகை தைஇயினார் – those who wore fine ones, தார் வகை வகை தைஇயினார் – those who wore different kinds of garlands, மாலை– garlands, மிக மிக – abundantly,  huge, சூட்டும் – a kind of flower garland, கண்ணியும் – and strands, மோட்டு வலையமும் – and huge round flower strands, இயல் அணி அணி நிற்ப – gathering in crowds, ஏறி அமர் பரப்பின் – climbing on the desirable banks, அயல் அயல் அணி நோக்கி – looking at what others wear, ஆங்கு ஆங்கு வருபவர் – all those who come, இடு வளை ஆரமோடு ஈத்தான் உடனாக– the man who gave his wife’s bangles and pearl necklace was there, கெடு வளை பூண்டவள் மேனியில் கண்டு நொந்து –  were sad on seeing the lost bangles on the hands of the woman who was wearing them, அவள் மாற்றாள் இவள் என நோக்க– they saw her as the ‘other woman’

கூட்டத்துள் பரத்தை மறைந்தது

“தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்மின்;
செருச் செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன
நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடாக,
ஓடி ஒளித்து ஒய்யப் போவாள் நிலை காண்மின்”;

The Concubine Hid Among the Crowds

“Look at the face of the thief that is full of shame!,” they

said.  They said, “Look at the woman who ran away and hid,

using the crowds of women with kohl-lined, petal-like

eyes that revealed rage like arrows shot in battles, as a forest,

to hide”.

Meanings:  தந்த கள்வன் – the thief who gave, சமழ்ப்பு முகம் காண்மின்– see the face with shame, செருச் செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன – they are angry like arrows shot in a battle, நேர் இதழ் – like petals, உண்கணார் – women with eyes decorated with kohl, நிரை காடாக – treating the crowd as a forest, ஓடி ஒளித்து ஒய்யப் போவாள் நிலை காண்மின் – look at the woman who ran away and hid

பரத்தை உரைத்தல்

என ஆங்கு, 

ஒய்யப் போவாளை, “உறழ்ந்தோள் இவ் வாணுதல்” 
வையை மடுத்தால் கடல் எனத் தெய்ய,
நெறி மணல் நேடினர் செல்ல, சொல் ஏற்று
செறி நிரைப் பெண் வல் உறழ்பு “யாது தொடர்பு?” என்ன
மறலினாள் மாற்றாள் மகள்.   45

The Concubine Replies

Seeing her vanish among the crowds like Vaiyai

vanishes into the ocean, they said, “This woman with

a bright forehead is the other woman.”

They followed her into the crowds and searched for

her on the sandy path.  They approached her.

“Why are you pursuing me?” she asked in anger.

Notes:  வையை மடுத்தால் கடல் (42) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வையை கடல் மடுத்தால் என மாற்றுக, என (42) – என்பதனை உறந்தோள் எனவும் கூட்டுக.  இலக்கணம்:  வாள் நுதல் – அன்மொழித்தொகை.  தெய்ய – அசைநிலை, an expletive.

Meanings:  என – thus, ஆங்கு – there, ஒய்யப் போவாளை– the woman who ran fast, உறழ்ந்தோள் – a different woman, the other woman, இவ் வாள் நுதல்– this woman with bright forehead, வையை மடுத்தால் கடல் – like Vaiyai that reaches the ocean, என தெய்ய  – thus, நெறி மணல் – sandy path, நேடினர் செல்ல – they searched and followed, சொல் ஏற்று – talking with strength, செறி நிரை – they followed her into the crowds, பெண் – woman, வல் உறழ்பு – differing greatly, யாது தொடர்பு என்ன – asking ‘why are you following me’, மறலினாள் மாற்றாள் மகள் – the other woman asks in anger

தலைமகளின் திகைப்பு

வாய் வாளா நின்றாள்,
செறி நகை சித்தம் திகைத்து.

The Wife in Shock   

The wife with well-set teeth, stood shocked,

unable to talk.

Meanings:  வாய் வாளா நின்றாள்– she stood unable to talk, செறி – close, நகை – teeth, சித்தம் திகைத்து – she was in a state of confusion and shock

ஆயத்தார் பரத்தையை வைதல்

ஆயத்து ஒருத்தி, அவளை, “அமர் காமம்
மாயப் பொய் கூட்டி மயக்கும் விலைக் கணிகை!
பெண்மைப் பொதுமைப் பிணையிலி! ஐம்புலத்தைத் 50

துற்றுவ துற்றும் துணை இதழ் வாய்த் தொட்டி!
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி,
காரிகை நீர் ஏர், வயல் காமக் களி நாஞ்சில்,
மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி!
மட மதர் உண்கண் கயிறாக வைத்துத் 55

தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து, மட விரலால்
இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில், எம் இழையைத்
தொட்டு, ஆர்த்தும் இன்பத் துறைப் பொதுவி! கெட்டதைப்
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து, இவ்
வையைத் தொழுவத்துத் தந்து, வடித்து இடித்து 60

மத்திகை மாலையா மோதி, அவையத்துத்
தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து, யாம்,
தன் மார்பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும்
நின் மார்பும் ஓர் ஒத்த நீர்மைய கொல்?” என்னா முன்,   65

The Wife’s Friends Berate the Concubine

One of the friends said to the other woman,

“You are a woman for sale who confuses men with

lies and desire.  You are public property.  O woman

who is not attached to one man!  Your two lips

are a pig trough which pleasures the five senses of

men.

Your beauty is a field irrigated with fresh, fragrant,

abundant liquor, where carnal desires are plows, and

men are like oxen that plow without a break.”

“With your delicate, beautiful, kohl-rimmed eyes,

curved, delicate arms and tender fingers that play the yāzh,

you rope men with money who come to you.”

“You wear the jewels of my friend.  You are a common

woman who brings pleasures to others, like waters at the

shores where everyone can play.”

“To discipline our unruly bull, we bring him to the cattle

shed, his head lowered, for the woman playing poythal 

games on the shore to see, and hit him.  We whip him with

our garlands.

Farmers do not let go of their ox that refuses to work.”

“This is why we followed you.  She gave you his chest

which belongs to her.  Do you think that your chest and

that of the woman whose pearl necklace you wear have

anything in common?”

Before she uttered this,

Notes:  ஐம்புலம் (50) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்பன.  சாடி (54) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சால் என்னும் பெயருடைமையால் சாடி எனப்பட்டது.  இலக்கணம்:  மாயப் பொய் – பண்புத்தொகை.  பிணை – ஆகுபெயர் தொடர்புடையார் என்பதற்கு.  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24).  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24), அவற்றுள், தட என் கிளவி கோட்டமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 25).

Meanings:  ஆயத்து ஒருத்தி – one of her friends, அவளை– to her, அமர் காமம் மாயப் பொய் கூட்டி மயக்கும் விலைக் கணிகை – you are a bought woman who confuses men with lies and desire, பெண்மைப் பொதுமை – you are a common woman, பிணையிலி – O one who is not attached to one man, ஐம்புலத்தைத் துற்றுவ துற்றும் – you only enjoy pleasures with your five senses, துணை இதழ் வாய்த் தொட்டி – your two lips on your mouth are troughs – pig troughs, முற்றா நறு நறா – not aged fragrant liquor, மொய் புனல் – abundant water, strong water (liquor), அட்டி– pouring, காரிகை – beauty, நீர் ஏர் வயல்– field filled with water, காமக் களி – carnal pleasures, நாஞ்சில்– plow, மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி – oxen plowed again and again old furrows without being idle, மட மதர் உண்கண் கயிறாக வைத்து – using your naïve luscious kohl-rimmed eyes as ropes, using your delicate pretty eyes as ropes, தட – curved, large, மென் தோள் – delicate arms, delicate shoulders, தொட்டு – touching, தகைத்து – blocking, மட விரலால் – with delicate fingers, இட்டார்க்கு  – to those who give money, to the suppliants, யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் – entertaining with the yāzh at that time, எம் இழையைத் தொட்டு ஆர்த்தும் – using and enjoying our jewels, இன்பத் துறைப் பொதுவி – a common woman who pleasures others and who is like a shore where everyone can play, கெட்டதை – one that got lost, one that escaped control, பொய்தல் மகளிர் – women playing poythal games (building little sand houses), கண் காண இகுத்தந்து – bringing with lowered head for others to see with their own eyes (இகுத்தல் – தாழச் செய்தல்), இவ் வையைத் தொழுவத்துத் தந்து – bring it with lowered head to the cattle shed, வடித்து இடித்து மத்திகை மாலையா மோதி– to hit and whip him with garlands, அவையத்துத் தொடர்ந்தேம் – we followed you in the common place, எருது தொழில் செய்யாது ஓட  விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று – it is not for farmers to let go of the ox that refuses to work, படர்ந்து யாம் தன் மார்பம் தண்டம் தரும் – gives his chest unnecessarily, ஆரத்தாள் மார்பும் நின் மார்பும் ஓர் ஒத்த நீர்மைய கொல் – do you think that your chest and the chest of the one who gave a pearl necklace have anything in common,  என்னா முன் – before she uttered that

பரத்தை ஏசுதலைக் கண்ட முதுமகளிர் கூற்று

தேடினாள் ஏச, சில மகளிர் மற்று அதற்கு
ஊடினார், வையையகத்து,
“சிந்திக்க தீரும் பிணியாட் செறேற்க;
மைந்து உற்றாய் வெஞ்சொல்; மட மயிற் சாயலை
வந்திக்க வார்” ‘என, மனத் தக்க நோய் இது’    70

What the Elderly Woman Said

the other woman who was followed uttered angry

words near Vaiyai river.  Some of the women gave

her advice.  “She can remove afflictions with her thoughts. 

Do not be angry with the virtuous woman.  You express rage

in ignorance.  Come and pay respects to the woman who is

delicate like a naïve peacock.”

The other woman thought, “This is mental torment that stays.”

Notes:  இலக்கணம்:  வார் – வருதி, முன்னிலை ஒருமை.

Meanings:  தேடினாள் ஏச – the woman who was searched uttered angry words, சில மகளிர் மற்று அதற்கு ஊடினார்– some women were upset, வையையகத்து – near the Vaiyai river, சிந்திக்க தீரும் – she can end afflictions with her thought, பிணியாள் செறேற்க –  do not get angry with the virtuous woman, மைந்து உற்றாய் வெஞ்சொல் – in ignorance you utter harsh words, மட மயிற் சாயலை வந்திக்க வார் – come and pay respects to the woman who is delicate like a naïve peacock, (மட மயிற் சாயலை – அன்மொழித்தொகை, வார் – வருதி), என மனத் தக்க நோய் இது – this is a mental torment that stays for a long time (பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மன்னத்தக்க எனற்பாலது மனத்தக்க என னகர மெய் கெட்டு நின்றது).

பரத்தையின் பதில் உரை 

“வேற்றாரை வேற்றார் தொழுதல் இளிவரவு;
போற்றாய் காண் அன்னை! புரையோய்! புரை இன்று
மாற்றாளை மாற்றாள் வரவு”.

What the Concubine Said

She says to the women, “O Mother!  O esteemed one!

It is shameful to worship enemies.  It is not proper for

a woman to honor the other woman.”

Meanings:  வேற்றாரை வேற்றார் தொழுதல் இளிவரவு – it is shameful to worship enemies, it is shameful to praise enemies (இளிவரவு – இழிவு), போற்றாய் – you do not know, காண் அன்னை – see mother, புரையோய் – O esteemed one, புரை இன்று மாற்றாளை மாற்றாள் வரவு – it is without esteem for a woman to honor the other woman

தலைவி கூற்று 

“அ…………… சொல் நல்லவை நாணாமல்
தந்து முழவின் வருவாய் நீ வாய்வாளா;    75

எந்தை எனக்கு ஈத்த இடு வளை, ஆரப் பூண்
வந்த வழி நின்பால் மாயக் களவு அன்றேல்,
தந்தானைத் தந்தே தருக்கு.”

What the Wife Said   

The wife who lost her jewels says, “You utter

good words without shame.  You dance to drums.

Do not talk about your pride.  The bangles and

pearl necklace were given to me by my father.  They

did not come to you by some magic.  Reveal the one

who gave them to you and gain respect.”

Notes: அ…………… பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரையில் உள்ள குறிப்பு –  74ம் அடியில் சில சொற்கள் முன்னும் பின்னும் ஒவ்வோர் எழுத்து நிற்ப ஏனைய எழுத்துக்கள் அழிந்தொழிந்தன; அவை ‘பல அவையிடத்தும் மெல்லிய இனிய’ என்னும் பொருளுடையனவாக இருத்தல் வேண்டும் என்பது பரிமேலழகர் உரையால் விளங்கும்.  இலக்கணம்:  இடு வளை – வினைத்தொகை.

Meanings:  அ……………  , சொல் நல்லவை நாணாமல் தந்து – you utter good words without any shame, முழவின் வருவாய் – you who comes with a mulavu drum, நீ வாய்வாளா– do not talk about your pride, எந்தை எனக்கு ஈத்த இடு வளை – the bangles that my father gave me, ஆரப் பூண் – pearl strand, வந்த வழி நின்பால் – the way it came to you, மாயக் களவு அன்றேல் –  it did not come through magic, தந்தானைத் தந்தே தருக்கு – reveal the man who gave it to you and then be proud

பரத்தையின் மறுமொழி 

“மாலை அணிய விலை தந்தான்; மாதர்! நின்
கால சிலம்பும் கழற்றுவான்; சால 80

அதிரல் அம் கண்ணி! நீ அன்பன் எற்கு அன்பன்;
கதுவாய் அவன் கள்வன் கள்வி நான் அல்லேன்.”
என ஆங்கு,

The Concubine’s Response

She responded, “He gave me these jewels as a price for

my love.  Beautiful woman!  He will even unfasten your

anklets to give to me.  Noble woman wearing a pretty

athiral strand!  Your beloved is also my beloved.  He is

the one to attack.  He is the thief.  Not me.”

Thus it happened there.

Notes:  இலக்கணம்:  ஆங்கு – அசைநிலை, an expletive.  அதிரல் அம் கண்ணி – அன்மொழித்தொகை.

Meanings:  மாலை அணிய விலை தந்தான் – he gave me these jewels as a price for my love, மாதர் – oh beautiful woman, நின் கால சிலம்பும் கழற்றுவான்– he will also unfasten the anklets on your feet, சால – greatly, அதிரல் அம் கண்ணி – O woman wearing an athiral garland, Wild jasmine, Derris Scandens, Jewel vine, நீ அன்பன் எற்கு அன்பன்– your beloved is my beloved, கதுவாய் – seize him, attack him, அவன் கள்வன் – he is the thief, கள்வி நான் அல்லேன் – I am not the thief, என ஆங்கு – thus

கண்டார் சிலருடைய கூற்று 

பரத்தையை நோக்கி உரைத்தல்

“வச்சிய மானே! மறலினை மாற்று; உமக்கு
நச்சினார் ஈபவை நாடு அறிய நும்மவே.”   85

What Bystanders Said to the Concubine

The women said to her, “O enchanting doe!  Do not

quarrel!  People in the land know that the gifts given

by those who love you are yours.”

Meanings:  வச்சிய மானே – O enchanting doe, மறலினை மாற்று – end the opposing, உமக்கு நச்சினார் ஈபவை நாடு அறிய நும்மவே – the country knows that gifts given to you by those who love you are yours

தலைமகளுக்கு முனிவி நீங்க உரைத்தல் 

“சேக்கை இனியார் பால் செல்வான் மனையாளால்
காக்கை கடிந்து ஒழுகல் கூடுமோ? கூடா;
தகவுடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார்
இகழினும் கேள்வரை ஏத்தி இறைஞ்சுவார்;
நிகழ்வது அறியாது நில்லு நீ, நல்லாய் 90

மகளிரை மைந்துற்று அமர்பு உற்ற மைந்தர்
அகலம் கடிகுவேம் என்பவை யார்க்கானும்
முடி பொருள் அன்று முனியல் முனியல்!
கடவரை நிற்குமோ காமம்? கொடி இயலாய்”
என ஆங்கு, 95

What Women said to the Wife

The women said to the wife, “Can a wife stop her

husband from going to women who are sweet in

bed?  She cannot.  Virtuous women honor their

husbands even when they are slighted.

You don’t understand what is going on here.  Calm

down.  It is not possible for women to say that they

will not embrace the chests of their men who are

attracted to pretty women.

Do not be angry!  Do not be angry!

O one as slender as a vine!  Can love be stopped or

contained with right limits?

Notes:  இலக்கணம்:  ஆங்கு – அசைநிலை, an expletive.

Meanings:  சேக்கை இனியார் பால் செல்வான் மனையாளால் காக்கை கடிந்து ஒழுகல் கூடுமோ – can a wife protect and stop her husband from going to those who are sweet in union,  கூடா– cannot, தகவுடை மங்கையர் – respectful women, சான்றாண்மை – nobility, சான்றார் – honorable women, இகழினும் கேள்வரை ஏத்தி இறைஞ்சுவார்– they praise and honor their husbands even when they are put down, நிகழ்வது அறியாது – you don’t understand what is happening, நில்லு நீ – calm down, நல்லாய் – O woman, மகளிரை – the pretty women, மைந்துற்று – infatuated, attracted, அமர்பு உற்ற மைந்தர் – men who desire, அகலம் – chests, கடிகுவேம் என்பவை –  saying ‘we will not embrace’, யார்க்கானும் முடி பொருள் அன்று – it is not possible for anybody, it is not possible for any women, முனியல் – do not be angry, முனியல் – do not be angry, கடவரை நிற்குமோ காமம் – will love stop at just the right limits/places (கடவரை – கட்டுப்பாட்டு எல்லை), கொடி இயலாய் – O one who is like a vine, என ஆங்கு – thus

சுருங்கை வழியே பாயும் காட்சி 

இன்ன துனியும் புலவியும் ஏற்பிக்கும்
தென்னவன் வையைச் சிறப்பு;
கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை,
அரவு உடன்றவை போல் விரிந்த குலை,
குடை விரிந்தவை போலக் கோலும் மலர், 100

சுனை கழிந்து தூங்குவன நீரின் மலர்
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ, புதல் விரி போதொடும்,
அருவி சொரிந்த திரையின் துரந்து;
நெடு மால் சுருங்கை நடுவழிப் போந்து,
கடு மா களிறு அணத்துக் கை விடு நீர் போலும்    105

நெடு நீர் மலி புனல், நீள் மாடக் கூடல்
கடி மதில் பெய்யும் பொழுது.

Vaiyai Water Flows Through Pipes

In this manner, Vaiyai of the Southern King

produces anger and quarrels.   Buds close like the

hands of those with the nature of vines.  Petals

spread like the hoods of angry snakes. 

Open clusters of flowers appear like open umbrellas.

Flowers from ponds float on the river along with

flowers from tree branches and those from bushes.

Water flows in huge, tall pipes on the walls

surrounding Koodal with tall mansions, like the water

that flows from the trunk of an enraged elephant.

Meanings:  என ஆங்கு– and so, thus, இன்ன துனியும் புலவியும் ஏற்பிக்கும் – to produce anger and quarrels, தென்னவன் வையைச் சிறப்பு – this is the greatness of Vaiyai of the Southern King, கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை – buds close like the hands of those with the nature of vines, அரவு உடன்றவைபோல் – like the spread hoods of angry snakes, விரிந்த குலை குடை விரிந்தவை போல – open clusters of flowers appear like open umbrellas,  கோலும் – surrounds, மலர் சுனை கழிந்து – go from the flower ponds, தூங்குவன – those that move, those that float, நீரின் – in the waters, மலர்சினை விரிந்து – flowers from branches that open, உதிர்ந்த வீ  – dropped flowers, புதல் விரி போதொடும் – open bush flowers, அருவி சொரிந்த – dropped by the waterfalls, திரையின் துரந்து – pushed by the waves, நெடு மால் சுருங்கை – tall huge pipes, நடுவழிப் போந்து – goes through the middle, கடு மா களிறு அணத்துக் கைவிடு நீர் போலும் – appears like water from the lifted trunk of a harsh male elephant, நெடு நீர் மலி புனல் நீள் மாடக் கூடல் கடி மதில் பெய்யும் பொழுது – when the flowing abundant water flows on the protected walls of Koodal with tall mansions

பிரிந்தாரைக் கூட்டுவித்தல் வையைக்கு இயல்பு

நாம் அமர் ஊடலும் நட்பும் தணப்பும்,
காமமும் கள்ளும் கலந்து உடன் பாராட்ட,
தாம் அமர் காதலரொடு ஆடப் புணர்வித்தல்,
பூ மலி வையைக்கு இயல்பு.   111

Vaiyai Unites Beloved Ones

Love is fear, fights, sulking, friendship and separation.

Those who mix love and liquor praise the river.

It is the nature of Vaiyai filled with flowers to bring  

together beloved ones to play in the water and unite.

Meanings:  நாம் – fearsome, fierce, அமர் – fights, ஊடலும் – and sulking, and quarreling, நட்பும் – and friendship, தணப்பும் – and separation, காமமும் – and love, கள்ளும் – and liquor, கலந்து – mixed, உடன் – together, பாராட்ட – praised, தாம் அமர் காதலரொடு ஆடப் புணர்வித்தல் பூ மலி வையைக்கு இயல்பு – it is the nature of Vaiyai filled with flowers to bring together beloved ones to play in the water and unite

21.   Murukan

Poet:  Nallachuthanār, Composer:  Kannakanār, Melody: Kānthāram

பரங்குன்றத்துப் பெருமானைப் பரவுதல் 
ஊர்ந்ததை, எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி,
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம்,
தொட்டதை, தைப்பு அமை சருமத்தின், தாள் இயை தாமரை
துப்பு அமை துவர் நீர்த் துறை மறைய அழுத்திய,
வெரிநத் தோலொடு முழு மயிர் மிடைந்த, 5
வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டன்ன,

புரி மென் பீலிப் போழ் புனை அடையல்.
கையதை, கொள்ளாத் தெவ்வர் கொள் மாமுதல் தடிந்து,
புள்ளொடு பெயரிய பொருப்புப் புடை திறந்த வேல்;
பூண்டதை, சுருளுடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த 10

உருள் இணர்க் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார்;
அமர்ந்ததை, புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி,
நிரை ஏழ் அடுக்கிய நீள் இலைப் பாலை
அரை வரை மேகலை, அளி நீர்ச் சூழி
தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம்.   15

குன்றத்து அடியுறை இயைக எனப் பரவுதும்,
வென்றிக் கொடி அணி செல்வ நிற் தொழுது.

Praising Murukan of Thirupparankundram   

O Lord!  Your mount Pinimukam, an elephant

of fame, who has battle victories, is decorated with

a flame-like, glittering ornament on his forehead!

O Lord who wears on your lotus-like feet, sandals

made of cured hide of a hairy animal back, fit for

sewing, soaked and tanned in coral-hued, fragrant

water, as soft as the stripped skins of striped snakes,

ornamented with peacock feathers!

The weapon in your hand chopped Sooran who was

disguised as a mango tree!  You broke the Kraunja

mountain, named after a bird, with your mighty spear!

The fragrant garland adorning you is made with curling

valli flowers woven with wheel-shaped kadamapam

flowers that bloom in clusters!

Thirupparankundram, your favored seat, is praised by

the fine tongues of the wise!  The pālai tree with long

leaves, in rows of seven, decorate its waist!  Bountiful

waterfalls are like the face ornaments of elephants!

We pray to you to let us live at the foot of your

cool mountain that stretches from the land to the sky!

O Lord with a victorious flag!  Shower your graces

on us!

Notes:  இலக்கணம்:  ஊர்ந்ததை – ஊர்ந்தது, ஐ பகுதிப்பொருள் விகுதி.  தொட்டதை – தொட்டது, ஐ பகுதிப்பொருள் விகுதி.  வெரிநத்தோல் – வெரிந் என்னும் நகர ஈற்றுச்சொல் வேற்றுமைப் புணர்ச்சிக்கண் ‘நகர இறுதியும் அதனோர் அற்றே’ , ‘வேற்றுமைக்கு உக்கெட அகரம் நிலையும்’ என்னும் விதிகளானே’, அகரம் பெற்று வருமொழி வல்லெழுத்து மிக்கு வெரிநத்தோல் என்றாயிற்று. கையதை – கையது, ஐ பகுதிப்பொருள் விகுதி.  பூண்டதை – பூண்டது, ஐ பகுதிப்பொருள் விகுதி.  அமர்ந்ததை – ஐ பகுதிப்பொருள் விகுதி.  உருள் இணர் – உவமைத்தொகை.  இணர் – ஆகுபெயர் மலருக்கு.  வள்ளி – ஆகுபெயர் வள்ளிப்பூவிற்கு.  மாமுதல் – மாவின் முதல், ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகை.  இடுபு – செய்பு என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  இயைக – வியங்கோள் வினைமுற்று.  பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).

Meanings:  ஊர்ந்ததை – the one on which you are riding – elephant Pinimukam, எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் – forehead ornament glittering like flame, சென்னி – head, பொரு சமம் கடந்த – won fierce battles, புகழ் சால் வேழம்– renowned elephant, தொட்டதை – wearing on your feet, தைப்பு அமை சருமத்தின்– with skin fit for sewing, தாள் – feet, இயை – resembling, தாமரை – lotus, துப்பு அமை – red in color, like coral, துவர் நீர்த் துறை – shores with fragrant water, மறைய – to hide, to submerge, அழுத்திய– pressed, வெரிநத் தோலொடு – with leather from the back, முழு மயிர் – abundant hair, மிடைந்த – dense, வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டன்ன – like the stripped skins of snakes with abundant stripes, புரி – desirable மென் – delicate, பீலிப் போழ் – split peacock feathers, புனை – made, அடையல் – slippers, கையதை – with that in your hand, கொள்ளாத் தெவ்வர் கொள் மாமுதல் தடிந்து – chopped the mango tree trunk of the disagreeing enemy (killed Sooran), புள்ளொடு பெயரிய பொருப்புப் புடை திறந்த வேல் – your spear which broke open the sides of a mountain with the name of a bird (Kraunja), பூண்டதை – what you are wearing, சுருளுடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த – with curly valli flowers woven in between, Dioscorea alata/Convolvulus batatas, உருள் இணர்க் கடம்பின் – with kadampam flowers that blooms in clusters and are like wheels, Anthocephalus cadamba, Kadampa Oak, ஒன்றுபடு – woven together, கமழ் தார் – blossomed fragrant garland, அமர்ந்ததை – you are seated on, புரையோர் நாவில் – in the tongues of the wise, புகழ் நலம் முற்றி – with great fame, நிரை ஏழ் அடுக்கிய – stacked well in sevens, நீள் இலைப் பாலை – pālai tree with long leaves, Mimusops kauki, Wrightia tinctoria, அரை வரை – waist as mid mountain, மேகலை – waist ornament, அளி நீர் – waterfalls, சூழி –  an elephant’s face ornament, தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம் – cool Parankundram that rises from the ground to the sky, குன்றத்து அடியுறை இயைக எனப் பரவுதும் – we worship you asking that we be allowed to live in the feet of Thirupparankundram, வென்றிக் கொடி அணி செல்வ – O Lord with a victorious flag, நிற் தொழுது – worshipping you

பரங்கின்றின்மேல் ஓவியத்தின் அழகு போன்ற காட்சிகள்

சுடுபொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப,
துடியின் அடி பெயர்த்து  தோள் அசைத்துத் தூக்கி,
அடுநறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின், 20

நுனை இலங்கு எஃகெனச் சிவந்த நோக்கமொடு
துணை அணை கேள்வனைத் துனிப்பவள் நிலையும்;
நிழல் காண் மண்டிலம் நோக்கி,
அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும்;
பொதிர்த்த முலையிடைப் பூசிக் சந்தனம் 25

உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும்
பல் ஊழ் இவை இவை நினைப்பின் வல்லோன்;
ஓவத்து எழுது எழில் போலும் மா தடிந்
திட்டோய் நின் குன்றின் மிசை.

Scenes Like Those of a Painting 

A pretty dancer wearing jingling anklets,

crafted of melted gold and filled with pearls,

dances without the giddiness of liquor blocking her,

lifting and swaying her arms and moving her feet to

the beats of a thudi drum.

A sulking woman looks at her husband with eyes

enraged and red like the sharp tips of shining

spears, and fixes her flame-like, bright jewels looking

at a round mirror.  Another woman shakes off the dried

sandal paste on her large breasts and applies new paste.

O Lord who killed Sooran disguised as a mango tree!

In your mountain, such events happen many times.

If thought about, they are like beautiful paintings done

by a skilled artist!

Notes:  இலக்கணம்:  சுடுபொன் – வினைத்தொகை.  அடுநறா – வினைத்தொகை.  தட்ப

Meanings:  சுடுபொன் ஞெகிழத்து – of the anklets made by heating (melting) gold, முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப – the pearls inside cause jingling sounds, துடியின் அடி பெயர்த்து – moved her feet to the beat of thudi drums, தோள் அசைத்துத் தூக்கி– lifting her arms and swaying, அடுநறா மகிழ் –  happiness from cooked/prepared liquor, தட்ப – blocking ஆடுவாள் தகைமையின் – due to the dancer’s beauty, நுனை இலங்கு எஃகெனச் சிவந்த நோக்கமொடு – with enraged looks like bright spears with tips, துணை அணை கேள்வனைத் துனிப்பவள் நிலையும் – the situation of the angry wife who embraces her husband (at night), நிழல் காண் மண்டிலம் நோக்கி – looked at a round mirror, அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும் – the sulking indication of the woman who fixed her flame-like bright jewels (குறிப்பும் – ஊடல் குறிப்பும்), பொதிர்த்த முலையிடைப் பூசிக் சந்தனம் உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும் – and the desire of the woman who rubbed sandal again on her large breasts dropping the dried sandal paste (பொதிர்த்த – பொங்கிய), பல் ஊழ் இவை இவை – many times like these, நினைப்பின் வல்லோன் ஓவத்து எழுது எழில் போலும் – if thought about they are like pretty paintings done by a skilled artist, மா தடிந்திட்டோய் – O lord who chopped the mango tree (Sooran), நின் குன்றின் மிசை – on your mountain

குன்றத்தில் வேறுபட்ட பல ஒலிகள் ஒருங்கு இசைத்தல்

மிசைபடு சாந்தாற்றி போல, எழிலி 30

இசைபடு பக்கம், இரு பாலும் கோலி,
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட;
விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப,
முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத;
யாணர் வண்டினம் யாழ் இசை பிறக்க;    35

பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப;
ஒருங்கு பரந்தவை எல்லாம் ஒலிக்கும்,
இரங்கு முரசினான் குன்று,

Various Sounds Heard on the Mountain

Like the raised fans that dry sandal pastes on

women, peacocks with glittering spots spread

their plumes, bend and dance with their flock

when clouds roar.  Thumpi bees buzzing

on open blossoms create music that sound

like that from thoompu played with fingers placed

on its holes.  Swarms of bees hum, their sounds

resembling yāzh music.  Waterfalls roar down like

drums with beats.

Such is the symphony of sounds in your mountain

with victory drums!

Notes:  விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு (33) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – விரல் செறி விடு தூம்பின் துளைக்கு – விரலை செறித்தும் விட்டும் இசை எழுப்புகின்ற குழலின் துளையினின்று.   இலக்கணம்:  முரல் குரல் – வினைத்தொகை.

Meanings:  மிசைபடு – raised above, சாந்தாற்றி போல – like fans that dry sandal (women used them to dry the sandal paste on their breasts), எழில இசைபடு – when the clouds roar, பக்கம் – sides, இரு பாலும் கோலி –  spreading and bending both sides of the wings, விடு பொறி மஞ்ஞை – peacocks with sparking spots, பெயர்பு உடன் ஆட – rise up and dance together, விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப – according to the music of thoompu musical instrument played with fingers held tightly on the holes and released, முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத – thumpi bees buzz on open flowers, யாணர் வண்டினம் யாழ் இசை பிறக்க– swarms of honey bees on flowers with honey creating more and more music that sound like lute music, பாணி முழவு இசை – drums roaring with beat, அருவி நீர் ததும்ப – waterfalls roar down, ஒருங்கு பரந்தவை எல்லாம் ஒலிக்கும் – all these sounds are heard together, இரங்கு முரசினான் குன்று – in your mountain with victory drums roar

சுனை நீரில் பாய்ந்து ஆடிய காதலர்

தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண்
மீ நீர் நிவந்த விறலிழை, கேள்வனை 40

வேய் நீர் அழுந்து தன் கையின் விடுக என,
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு,
கொழுநன் மகிழ்தூங்கி கொய்பூம் புனல் வீழ்ந்து,
தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று.   45

Lovers Playing in Pools

In the midst of a pool fed by a loud waterfall, a woman

wearing lovely jewels rises up above the water and

asks her husband to throw her a bamboo raft in her hand

that is sinking in the water.  Instead, he throws a bowl filled

with fragrant water.  However, on seeing the pain on her face,

he jumps into the water, a pool with flowers ready for

picking, and embraces her very happily.

Such is the nature of cool Thirupparankundram!

Notes:  இலக்கணம்:  விறலிழை – அன்மொழித்தொகை. தாழ் நீர் – வினைத்தொகை.  கொய்பூ – வினைத்தொகை.

Meanings:  தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து – bathing in the midst of a pool fed by loud flowing waterfalls, அவண் மீ நீர் நிவந்த – rose up above the water there, விறல் இழை – woman with lovely jewels, கேள்வனை – her husband, வேய் நீர் அழுந்து தன் கையின் விடுக என  – requested him to give her the bamboo raft in her hand that is sinking in the water, பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய – he threw a round bowl with flower-fragrant water, புணை பெறாது – not getting the raft, அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு – on seeing her pain in the difficult water, கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய்பூம் புனல் வீழ்ந்து தழுவும் – the husband jumps into the pool with flowers available for picking and embraces her very happily, தகை வகைத்து – such is its nature, தண் பரங்குன்று – in cool Thirupparankundram

குன்றத்தில் பலவகை மணத்துடன் வரும் காற்றுக்கள்

வண்தார் பிறங்கல் மைந்தர் நீவிய
தண் கமழ் சாந்தம் தைஇய வளியும்,
கயல் புரை கண்ணியர் கமழ் துகள் உதிர்த்த
புயல் புரை கதுப்பு அகம் உளரிய வளியும்,
உருள் இணர்க் கடம்பின் நெடுவேட்கு எடுத்த 50

முருகு கமழ் புகை நுழைந்த வளியும்,
அசும்பும் அருவி அரு விடர்ப் பரந்த
பசும் பூண் சேஎய்! நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து!

Fragrance Carried by Breezes

O Lord wearing new ornaments!  In your

huge mountain with continuous waterfalls and

difficult to scale caves, breezes blow, carrying

fragrances from the cool sandal pastes rubbed

on the mountain-like chests of young men wearing

thick garlands, fragrant powders on the cloud-like

hair of women with carp-like eyes, and lovely,

aromatic smoke from rituals offered to you

who resides in kadampam trees with wheel-like

flowers that bloom in clusters.

Such is the nature of your mountain!

Notes:  இலக்கணம்:  பிறங்கல் – ஆகுபெயர் மார்பிற்கு.  புரை – உவம உருபு.  தைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை.  உருள் இணர் – உவமைத்தொகை.  சேஎய் – இன்னிசை அளபெடை.  புயல் – ஆகுபெயர் முகிலுக்கு.

Meanings:  வண் தார் – thick garlands, பிறங்கல் மைந்தர் – young men with mountain like chests, நீவிய– rubbed, தண் கமழ் சாந்தம் – cool fragrant sandal paste, தைஇய வளியும் – breeze that touched, கயல் புரை கண்ணியர் – women with carp-like eyes, Cyprinus fimbriatus , கமழ் துகள் – fragrant powder, உதிர்த்த – dropped/dispersed, புயல் புரை கதுப்பு அகம் உளரிய வளியும் – breeze that passed through cloud-like hair, உருள் இணர்க் கடம்பின் – in the trees with clusters of wheel-like kadampam flowers, Anthocephalus cadamba, Kadampa Oak, நெடுவேட்கு எடுத்த முருகு கமழ் புகை – beautiful fragrant smoke from rituals for Murukan, நுழைந்த வளியும் – entered breeze, அசும்பும் அருவி – flowing waterfalls,  அரு விடர் – difficult caves, பரந்த – spread, பசும் பூண் சேஎய் – O Murukan wearing new gold jewels, நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து – all these are happening well in your mountain

ஆடுபவளது மேனியழகு

கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னுப் போல்,
ஒண் நகை தகை வகை நெறி பெற இடை இடை இழைத்து யாத்த 55

செண்ணிகைக் கோதை கதுப்போடு இயல,
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கிப்
பிணி நெகிழப் பைந்துகில் நோக்கம் சிவப்பு ஊர,
பூங்கொடி போல நுடங்குவாள், ஆங்குத் தன்
சீர்தகு கேள்வன் உருட்டும் துடிச் சீரான், 60

கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர்
ஆடை அசைய, அணி அசைய, தான் அசையும்
வாடை உளர் கொம்பர் போன்ம்.
வாளி புரள்பவை போலும், துடிச் சீர்க்குத்
தோள் ஊழ் பெயர்ப்பவள் கண்.   65

The Beauty of the Dancer

A dancer wears on her hair bright jewels, made

beautifully with gold, bright to the eyes, and gems

glittering like the spreading streaks of lightning, 

along with a flower strand.  Giddy from sapphire

colored liquor, she slows her pace, her clothing ties

loosened.  Her eyes red, she dances like a delicate vine,

as her husband who matches her beauty beats a thudi

drum perfectly.  The pearl garland lying on her breasts

sways, her clothes move as she dances, and the

jewels she wears also sway as she dances.

She dances like a tree branch moving in the wind.

Her eyes appear like moving arrows, the dancer who

moves her arms and dances to the rhythm of the thudi

drum beats.

Notes:  இலக்கணம்:  ஒளிர் திகழ் – வினைத்தொகை அடுக்கு.  தேன் – கள்ளிற்கு ஆகுபெயர்.  பிணி – பிணிப்பு, முதனிலைத் தொழிற்பெயர்.  போன்ம் – போலும் என்பது இடை உகரம் கெட்டு லகரம் னகரமாய்த் திரிந்து நின்றது.  மருள் – உவம உருபு.  கொம்பர் – மொழி இறுதிப் போலி.

Meanings:  கண் ஒளிர் திகழ் – bright to eyes, அடர் – gold sheet, இடுசுடர் – glittering, படர் கொடி மின்னுப் போல் – like streaks of spread lightning, ஒண் நகை – bright jewels, தகை வகை – of splendid nature, superior kind, நெறி பெற இடை இடை இழைத்து யாத்த – tied placing in between and made perfect and beautiful, செண்ணிகை – hairstyle, hair knot, கோதை கதுப்போடு இயல – she danced with a flower strand on her hair, மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப – with the hindrance of sapphire colored liquor, ஒல்கி – swayed, பிணி நெகிழப் பைந்துகில் – new clothes loosened ties, நோக்கம் சிவப்பு – eyes reddened, ஊர பூங்கொடி போல நுடங்குவாள் – she danced like a delicate vine, ஆங்குத் தன் சீர் தகு கேள்வன் – her husband who suits her beauty, உருட்டும் துடிச் சீரான் – with his perfect thudi drum beats, கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க – the pearl garland on her breasts swaying (கோடு – முலை), ஒசிபவள் – the dancer, ஏர் – beauty, ஆடை அசைய – clothes move, அணி அசைய – ornaments move, தான் அசையும் வாடை உளர் – due to the wind it sways, கொம்பர் போன்ம் – like branches, வாளி புரள்பவை போலும் – like moving arrows, துடிச் சீர்க்குத் தோள் ஊழ் பெயர்ப்பவள் கண் – the eyes of the one who dances in a traditional manner to the rhythm of the thudi drum beats

முருகவேளை வாழ்த்துதல் 

மாறு அமர் அட்டவை; மற வேல் பெயர்ப்பவை;
ஆறு இரு தோளவை; அறு முகம் விரித்தவை;
நன்று அமர் ஆயமோடு ஒருங்கு நின் அடியுறை
இன்று போல் இயைக எனப் பரவுதும்,
ஒன்றார்த் தேய்த்த செல்வ நிற்தொழுதே.   70

Praising Murukan

O Lord who killed enemies in battles with your

mighty spear!  O Lord with twelve arms and six happy

faces!  We are here with our fine, joyous relatives!

Grant us the boon to be at your feet forever!  O Lord

who annihilated enemies!   We plead for your graces!

Notes:  இலக்கணம்:  அட்டவை, பெயர்ப்பவை, தோளவை, விரித்தவை – ஐகார ஈற்று முன்னிலை ஒருமைக் குறிப்பு வினைமுற்றுக்கள்.  நன்று – உரிச்சொல்.  பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).

Meanings:  மாறு அமர் அட்டவை – you are the lord who killed enemies in battles, மற வேல் பெயர்ப்பவை – you are the lord who swirls his mighty spear, ஆறு இரு தோளவை – you are the lord with twelve arms, அறு முகம் விரித்தவை – you are the lord with six happy faces, you are the lord with six bright faces, நன்று அமர் ஆயமோடு – with fine desirable relatives, ஒருங்கு நின் அடியுறை இன்று போல் இயைக – may we live at your feet forever like we do today, grant us the boon to live at your feet forever, எனப் பரவுதும் – thus we pray, ஒன்றார்த் தேய்த்த செல்வ – O lord who ruined enemies, நிற்தொழுதே – worshipping you

22.   Vaiyai

Poet:  Unknown, Composer:  Unknown, Melody:  Unknown, Parts of this song have been lost

மழை பெய்தலும் நீர்ப் பெருக்கும் 

ஒளிறு வாட் பொருப்பன் உடல் சமத்து இறுத்த
களிறு நிரைத் தவைபோல் கொண்மூ நெரிதர,
அரசு படக் கடந்த ஆனாச் சீற்றத்தவன்
முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி,
ஒடுங்கார் உடன்றவன் தானை வில் விசை 5

விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ,
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி, அவன்
வண்மைபோல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை
ஆனாது வந்து தொகுபு ஈண்டி மற்று அவன்
தானையின் ஊழி தா ஊக்கத்தின் 10

போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத
……………………………………….நீக்கிப் பு……….
கான மலைத்தவரை கொன்று மணல பினறி
வான மலைத்த……… வ
……………………லைத்தவ மண முரசு எறிதர, 15

தானைத் தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று

Pouring Rain and Flood Waters

Clouds gather like rows of elephants received as

tributes from battles of kings with shining swords.

Thunder resounds like battle drums of the Pāndiyan

King with great rage who is not satisfied after his victory

over enemy kings.  Rain comes down rapidly scattering

like arrows shot from the bows of his warriors who

battle with discordant enemies.  Lightning gleams like

his shining spear.   Water showering from the sky is like

his charity.

Rain pours relentlessly on the land flooding the fields

with haystacks, like his army entering an enemy country.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இப்பாடலின் 12-ஆம் அடி முதல் 17-ஆம் அடியின் முதலிரண்டு சீர் முடியவுள்ள சொற்கள் பெரிதும் சிதைந்தும் அழிந்தும் திரிந்தும் போயின.  ஆதலால் அவற்றிற்கு உரை காணமாட்டாமல் விடப்பட்டன.  இப்பகுதிக்கு பழைய உரையும் கிடைத்திலது.  இலக்கணம்:  ஒளிறு வாள் – வினைத்தொகை.  சிதறூஉ – இன்னிசை அளபெடை, எஃகின் – எஃகினைப் போன்று, இன் ஒப்புப்பொருளில் பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு.  கதழ் – கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 19).

Meanings:  ஒளிறு வாட் பொருப்பன் உடல் சமத்து இறுத்த களிறு நிரைத்தவை போல் – like rows of elephants received as tributes from battles by the king with bright swords, கொண்மூ – clouds, நெரிதர – collecting together, crowding, அரசு படக் கடந்த ஆனாச் சீற்றத்தவன் முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி – thunder roared like the drums of the Pandiyan king with great rage that is not reduced by victory over enemy kings, ஒடுங்கார் உடன்றவன் தானை வில் விசை விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ – rain drops come rapidly down scattering like arrows shot from the bows of warriors who battle disagreeing enemies, கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி – blinding eyes heavy lighting flashes shine like his spears, அவன் வண்மை போல் – like his charity, வானம் பொழிந்த நீர் – water showered by the sky, மண் மிசைஆனாது – on the land without a breaks, வந்து – came, தொகுபு – collectively, ஈண்டி – closely, மற்று அவன் தானையின் – like his army (தானையின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), ஊழி – long time, தா ஊக்கத்தின் – due to their great enthusiasm, போன நிலம் எல்லாம் – all the occupied lands, போர் ஆர் வயல் – with fields with stacks of rice grass (போர் – வைக்கோல் போர்), புகுத – entering, ……………நீக்கிப் பு……………..கான மலைத்தவரை கொன்று மணல பினறி வான மலைத்த……… வ …………வலைத்தவ மண முரசு எறிதர – wedding drums are beat, தானைத் தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று – many parts are missing here

மைந்தரும் மகளிரும் 

பொறிவி யாற்றுறி, துவர், புகை, சாந்தம்,
எறிவன எக்குவ ஈரணிக்கு ஏற்ற
நறவு அணி பூந்துகில் நன் பல ஏந்தி,
பிற தொழின…..ம் பின் பின் தொடர;    20

செறி வினைப் பொலிந்த செம் பூங் கண்ணியர்,
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர்,
தார் ஆர் முடியர், தகை கெழு மார்பினர்,
மாவும் களிறும் மணி அணி வேசரி
காவு நிறையக் கரை நெரிபு ஈண்டி;    25

வேல் ஆற்றும் மொய்ம்பனின் விரை மலர் அம்பினோன்
போல் ஆற்று முன்பின் புனை கழல் மைந்தரொடு,
தார் அணி மைந்தர் தவப் பயன் சான்ம் எனக்
கார் அணி கூந்தல்,  கயற்கண், கவிர் இதழ்,
வார் அணி கொம்மை, வகை அமை மேகலை, 30

ஏர் அணி இலங்கு எயிற்று இன்னகையவர்,
சீர் அணி வையைக்கு அணி கொல்லோ? வையை தன்
நீர் அணி நீத்தம் இவர்க்கு அணி கொல்? எனத்
தேருநர் தேருங்கால், தேர்தற்கு அரிது காண்
தீரமும் வையையும் சேர்கின்ற கண் கவின்.   35

Men and Women

Carrying lotions, aromatic wood, sandal pastes, toys

that squirt and liquor suitable for water games, they

come wearing delicate, pretty garments, followed by

workers who carry other things.  Men and women

wear tightly woven, beautiful red flower garlands.

Women were garlands made with vetchi flowers. 

Men with esteemed chests wear strands on their

heads.

Horses, elephants and mules wearing ornaments,

along with people, crowd the groves and the shores.

Men wear lovely warrior anklets, resembling mighty

Murukan who fights with his spear.  Men with garlands

appear like the love god with his fragrant flower arrows.

Women have hair as black as the rain clouds, their

eyes like carp, their lips like red murukkam flowers,

their breasts like tender fruits, tight cloth on

their breasts, waists with many pretty ornaments, bright

teeth and sweet smiles.

Those who saw the men and women said that this is due

to their penances.  Do they adorn the beautiful Vaiyai or

does the Vaiyai adorn them?  Those who analyze it are

unable to tell.  Seeing them join on the shores of Vaiyai

and the Vaiyai river are sweet to the eyes.

Notesபொறிவி யாற்றுறி (17) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இப்பாடலின் 12-ஆம் அடி முதல் 17-ஆம் அடியின் முதலிரண்டு சீர் முடியவுள்ள சொற்கள் பெரிதும் சிதைந்தும் அழிந்தும் திரிந்தும் போயின.  ஆதலால் அவற்றிற்கு உரை காணமாட்டாமல் விடப்பட்டன.  இப்பகுதிக்கு பழைய உரையும் கிடைத்திலது.  இலக்கணம்:  சான்ம் – சாலும் என்பது ஈற்றசை உகரம் கெட்டுச் சான்ம் என நின்றது, ஈற்று மகரமெய் மகரக்குறுக்கம்.  புகை – அகில், சந்தனம் முதலியன.  கொல்லோ – ஓகாரம் அசைநிலை.  – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – செம்பூங்கண்ணி – மைந்தர்க்கும் மகளிர்க்கும் பொது, கோதை என்றது மகளிரை, தாரார் முடியர் மார்பினர் என்றது மைந்தரை.

Meanings:  பொறிவி யாற்றுறி – incomplete word, see note above, துவர்– lotion made from dried wood powder, புகை – aromatic woods that cause smoke, சாந்தம்– sandal pastes, எறிவன – things that can be thrown, எக்குவ – gadgets that squirt, ஈரணிக்கு ஏற்ற நறவு – liquor suitable for water games (ஈரணி – ஈர அணி, ஈரணி ஆகுபெயரால் நீராடுதலைக் குறித்து நின்றது, அகரம் கெட்டு ஈரணி என நின்றது, நறவு – நறா நற என்றாகி உகரம் ஏற்றது), அணி பூந்துகில் – delicate clothing, நன் பல ஏந்தி – carrying many fine, பிற – others, தொழின….ம் பின் பின் தொடர– workers following behind, செறி வினை – made well tightly, பொலிந்த – beautiful, செம் பூங் கண்ணியர்– people wearing red flower garlands, ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர் – women wearing garlands made with moist vetchi petals, தார் ஆர் முடியர்– men with strands on their heads, தகை கெழு மார்பினர்– men with handsome chests, men with esteemed chests, மாவும் களிறும் – horses and elephants, மணி அணி – wearing ornaments, வேசரி – mules, காவு நிறைய – crowded in the groves, கரை நெரிபு ஈண்டி – gathered and crowded on the shores, gathered breaking the shores, வேல் ஆற்றும் மொய்ம்பனின்– like Murukan who fights with a spear, விரை மலர் அம்பினோன் போல் – like the love god with arrows with mixed flowers, ஆற்று முன்பின் – performing with strength, புனை கழல் மைந்தரொடு – with men with anklets on their feet, with men wearing beautiful anklets on their feet, தார் அணி மைந்தர் – men with garlands, தவப் பயன் சான்ம் என – that it is due to the benefits of penances, கார் அணி கூந்தல் – monsoon cloud like hair, கயற் கண் – eyes like fish, eyes like carp, கவிர் இதழ் – lips like murukkam flowers, coral flowers, வார் அணி கொம்மை – full/rounded breasts with wrapped breast cloths, வகை அமை மேகலை – waists with many beautiful ornaments, ஏர் அணி – pretty jewels, இலங்கு எயிற்று– with bright teeth, இன் நகையவர் – women with sweet smiles, சீர் அணி வையைக்கு அணி கொல்லோ – do they adorn beautiful Vaiyai, வையை தன் நீர் அணி நீத்தம் இவர்க்கு அணி கொல் – or does Vaiyai with its flood water adorn them,  எனத் தேருநர் தேருங்கால் – thus when those who analyze are analyzing, தேர்தற்கு அரிது – it is difficult to understand clearly, காண் தீரமும் வையையும் சேர்கின்ற கண் கவின் – seeing them join at the Vaiyai shores and the Vaiyai river is beautiful to the eyes

திருமருத முன்துறைக் காட்சிகள் 

மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு
எதிர்வன பொருவி…….. ம் ஏறு மாறு இமிழ்ப்ப,
கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ, காவில்
புகர் வரி வண்டினம் பூஞ்சினை இமிர,
ஊது சீர்த் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசைத் 40

தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப,
துடிச் சீர் நடத்த வளி நடன்
மெல் இணர்ப் பூங்கொடி மேவர நுடங்க,
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும்,
தீம் புனல் வையைத் திருமருதமுந்துறையால்,   45

கோடுளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இருங்கூந்தல்,
புரை தீர் நெடு மென்
தோள் தாழ்பு தழை மலர் துவளா வல்லியின்,
நீள் தாழ்பு தோக்கை, நித்தில வரிச் சிலம்பு,

Thirumarutha Munthurai

Thunder roars echoing the sweet sounds of mulavu

drums with thick clay eyes.  Bees with spots and

stripes that live in the woods buzz on flower branches,

echoing the music of fine yāzh.  Sweet flutes create music. 

Bees that eat pollen from flowers create continuous

music.

Dancers dance to the beats of thudi drums.  The wind,

like a dance teacher, causes the vines bearing delicate

flower clusters to sway, much to the delight of those

who see it.

Things worked out like this in Thirumaruthathurai.

Wearing flowers growing on tree branches in clusters,

their hair bright, thick and swaying, their arms long and 

faultless, they adorn themselves with low hanging flower

garlands, wear pretty pearl anklets that move like vines

………………………………………………………………….(missing)

Notes:  துவளா (48) துவளும், அசையும்.  செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.

Meanings:  மண் கணை முழவின் – of drums with thick mud, இன் கண் இமிழ்விற்கு எதிர்வன – echoing the sweet sounds, பொருவி – similar, agreeing, ………. ம் ஏறு மாறு இமிழ்ப்ப – thunder responds with roars, கவர் தொடை – attractive strings, நல் யாழ் இமிழ– fine yāzh creates music, காவில் புகர் வரி வண்டினம் – bees with spots and stripes that live in the woods, பூஞ்சினை இமிர– buzz on flower branches, ஊது சீர்த் தீம் குழல் இயம்ப – sweet flutes create perfect music, மலர் மிசைத் தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப– bees that eat the pollen from flowers create continuous music, துடிச் சீர் நடத்த – to the beat of thudi drums, வளி நடன் – the wind that is like a dance teacher, மெல் இணர் – tender clusters, பூங்கொடி – delicate vines, மேவர – in a desirable manner, நுடங்க – sways, ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் – in such a manner different things worked, தீம் புனல் வையைத் திருமருதமுந்துறையால் – in Thirumaruthathurai with the sweet river Vaiyai, கோடுளர் – growing on branches, குரல் – clusters, பொலி ஒலி துயல் இருங்கூந்தல்– bright thick swaying dark hair, புரை தீர் நெடு மென்தோள் – long delicate arms without fault, தாழ்பு தழை மலர் – low hanging flower garland, துவளா வல்லியின் – like moving vines (வல்லியின் – இன் ஒப்புப்பொருளில் வந்தது, ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு), நீள் – long, தாழ்பு தோக்கை – low hanging, நித்தில வரிச் சிலம்பு – pretty anklets with pearls ……………(missing)

Songs recovered from other books

1. Thirumāl

Poet:  Unknown, Composer:  Unknown
(This is from the commentary of Nachinarkkiniyār of Tholkāppiyam 121)

இருந்தையூர் அமர்ந்த இறைவனது அடி பரவுதல் 
வான் ஆர் எழிலி மழை வளம் நந்த,
தேன் ஆர் சிமைய மலையின் இழிதந்து,
நான்மாடக்கூடல் எதிர்கொள்ள, ஆனா
மருந்து ஆகும் தீம் நீர் மலி துறை மேய,
இருந்தையூர் அமர்ந்த செல்வ! நின்   5
திருந்து அடி தலை உறப் பரவுதும் தொழுது!

Praising the Lord in Irunthaiyoor

We place our heads in obeisance humbly at your

perfect feet and worship you, O Lord enshrined in

Irunthaiyoor on the shores of Vaiyai in Koodal with

many mansions, its sweet waters boundless,

precious like medicine, flowing down the

Saiyam mountain with peaks with honeycombs,

that receives abundant prosperity from the rain clouds

that surround it!

Notes:  நான்மாடக்கூடல் (3) – நச்சினார்க்கினியர் உரை, கலித்தொகை 92-65 – நான்கு மாடம் கூடலின் ‘நான் மாடக் கூடல்’ என்றாயிற்று.  அவை திருவாலவாய், திருநள்ளாறு, திருமுடங்கை, திருநடுவூர்.  இலக்கணம்:  மலி துறை – வினைத்தொகை.  பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).

Meanings:  வான் ஆர் – filled in the sky, எழிலி – clouds, மழை – rain, வளம் நந்த– prosperity became abundant, தேன் ஆர் சிமைய மலையின் – from the mountain with peaks with honey – Saiyam mountain, இழி தந்து – flowing down, நான்மாடக்கூடல் எதிர்கொள்ள – reaches Koodal/Madurai, ஆனா மருந்து ஆகும் தீம் நீர் – boundless sweet water that is precious medicine, மலி துறை – abundant shores, மேய – having, இருந்தையூர் அமர்ந்த செல்வ – Lord who is in Irinthaiyoor, நின் திருந்து அடி தலை உறப் பரவுதும் தொழுது – we place our heads on your perfect feet and pray to you and worship you

இருந்தையூரின் சிறப்புகள்

ஒரு சார், அணி மலர் வேங்கை,  மராஅ,  மகிழம்,
பிணி நெகிழ் பிண்டி, நிவந்து சேர்பு ஓங்கி,
மணி நிறம் கொண்ட மலை,
ஒரு சார், தண் நறுந் தாமரைப் பூவின் இடை இடை   10
வண்ண வரி இதழ்ப் போதின்வாய் வண்டு ஆர்ப்ப,
விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின்
கண் வீற்றிருக்கும் கயம்.
ஒரு சார் சாறு கொள் ஓதத்து இசையொடு மாறு உற்று
உழவின் ஓதை பயின்று, அறிவு இழந்து 15

திரிநரும், ஆர்த்து நடுநரும் ஈண்டித்
திரு நயத்தக்க வயல்,

Splendor of Irunthaiyoor

On one side tall trees grow together, vēngai with

pretty flowers, kadampammakilam, and asoka with

opening blossoms!

On one side wide ponds with cool, fragrant lotus blossoms

and buds in between that are buzzed by colorful, striped

bees, appear like big stars in the sky.

On one side sounds of sugar mills are heard.  Differing from

that are the repeated sounds of wandering peasants

giddy with liquor, along with those who sing as they plant

seedlings, in the fields desired by Thirumakal.

Notes:  வண்ண வரி இதழ்ப் போதின்வாய் வண்டு ஆர்ப்ப (11) -பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை இதழ்ப் போதின்வாய் வண்ண வரி வண்டு ஆர்ப்ப.  அறிவு இழந்து திரிநரும் (15-16) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கள் உண்டலாலே அறிவிழந்து மனம் போனவாறு ஆரவாரம் செய்து திரிவோரும்.  இலக்கணம்:  மராஅ – இசைநிறை அளபெடை.  கரும்பு ஆலை – மலைபடுகடாம் 119 – அறை உற்று ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழைக் கரும்பே, மலைபடுகடாம் 340 – மழை கண்டன்ன ஆலைதொறும் ஞெரேரெனக் கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும், பெரும்பாணாற்றுப்படை 261 – விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலைதொறும் கரும்பின் தீம்சாறு விரும்பினிர் மிசைமின், பட்டினப்பாலை 9 – கார்க் கரும்பின் கமழ் ஆலை, பரிபாடல் 1-14 – சாறுகொள் ஓதத்து இசையொடு.

Meanings:  ஒரு சார்– on one side, அணி மலர் வேங்கை– kino trees with pretty flowers,  மராஅ  – kadampam trees, Neolamarckia or Anthocephalus cadamba, Kadampa oak, மகிழம்– makilam flower trees, Pointed leaf ape flower, பிணி நெகிழ் பிண்டி – asoka trees with opening blossoms, Saraca indica, நிவந்து – tall, சேர்பு ஓங்கி– together and tall, மணி நிறம் கொண்ட மலை – sapphire colored mountain, ஒருசார் – on one side, தண் நறுந் தாமரைப் பூவின் இடை இடை – in between cool fragrant lotus flowers, வண்ண வரி இதழ்ப் போதின்வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – bees with colors and stripes swarm on the tips of buds with fresh petals (இதழ்ப்போது = அன்று அலர்ந்த), விண் வீற்றிருக்கும் கயமீன் – big stars that are on the sky, விரி தகையின் கண் வீற்றிருக்கும் கயம் – ponds on it are wide, ஒருசார் – on one side, சாறுகொள் ஓதத்து இசையொடு– juice flowing sounds (sugarcane juicing),  மாறு உற்று – different from those sounds, உழவின் ஓதை – sounds of peasants, பயின்று – repeatedly, அறிவு இழந்து திரிநரும்– lost their minds and roam  – due to liquor, ஆர்த்து நடுநரும் – those who sing as they plant, ஈண்டி – gather together, திரு நயத்தக்க வயல் – fields desired by Thirumakal/Lakshmi

அந்தணர்

ஒரு சார், அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி,
விறல் புகழ் நிற்ப, விளங்கிய கேள்வித்
திறத்தின் திரிவு இல்லா அந்தணர் ஈண்டி   20

அறத்தின் திரியா பதி.

Brahmins

On one side, faultless Brahmins with righteousness

who follow the Vēdās and perform penances,

well-versed in the glorious and famous sacred books,

live together not deviating from justice.

Notes:  ஈண்டி (20) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஈண்டி என்னும் செய்தெனச்சத்தை ஈண்ட எனச் செயவெனெச்சமாக்கி ஏதுவாக்குக.

Meanings:  ஒருசார் – on one side, அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி – with righteousness who follow the Vēdās and are mature in penances, விறல் புகழ் நிற்ப விளங்கிய – shining with great fame, கேள்வித் திறத்தின் – from the nature of the Vēdās, திரிவு இல்லா அந்தணர் – Brahmins who do not deviate, ஈண்டி – they live together, அறத்தின் திரியா பதி – place where they do not deviate from righteousness

வணிகரும் உழவர்களும்

ஆங்கு ஒரு சார், உண்ணுவ, பூசுவ, பூண்ப, உடுப்பவை,
மண்ணுவ மணி பொன் மலைய, கடல,
பண்ணியம் மாசு அறு பயந்தரு காருகப்
புண்ணிய வணிகர் புனை மறுகு, ஒரு சார் . . . 25

விளைவதை வினை எவன் மென் புல வன் புலக்
களமர் உழவர் கடி மறுகு, பிற சார்
ஆங்க அனையவை நல்ல நனி கூடும் இன்பம்
இயல் கொள நண்ணியவை.

Merchants and Farmers

On one side, there are decorated streets with shops

where faultless, honest merchants sell food, fragrant

smearing pastes, ornaments, clothes, aromatic

materials for bathing, bright gems and gold brought  

from the mountains and ocean.

On one side, there are protected streets where farmers

from maruthamneythalkurinji and mullai lands

live.  There are others who live together happily in this

town.

Notes:  மண்ணுவ (22) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மஞ்சனமாடுவதற்கு உரிய பொருட்கள், பத்துத் துவரும் ஐந்து விரையும் முப்பத்திருவகை ஓமாலிகையும் பிறவும்.  ஆங்க – அசைநிலை.  காருகம் (24) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காருகத்தொழில்.  அஃதாவது, பருத்தி நூல் பட்டு நூல் அமைத்து ஆடை நெய்தலும், தைத்தலும், சுமந்து விற்றலுமாகிய தொழில் என்க.  இத் தொழிலும் வணிகர் தொழிலே ஆதலின் ‘காருக வணிகர்’ என்றார். இதனை ‘பட்டினும் அயிரினும் பருத்தி நூலினும் கட்டு நுண்வினைக் காருகர் இருக்கையும்’ (சிலப்பதிகாரம் 5:16-7).  நனி – உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப (தொல்காப்பியம், உரியியல் 3).

Meanings:  ஆங்கு – there, ஒரு சார் – on one side,  உண்ணுவ– what is eaten, eatables, பூசுவ– what is rubbed, smearing pastes, பூண்ப – what is worn, gold ornaments that are worn,  உடுப்பவை – what are worn, clothes, மண்ணுவ – fragrant materials used for bathing, மணி – sapphire/gems, பொன் – gold, மலைய கடல – from the mountains and the oceans, பண்ணியம் – food items, மாசு அறு – faultless, பயந்தரு – beneficial, காருகப் புண்ணிய வணிகர் – honest textile merchants, புனை மறுகு – decorated streets, ஒரு சார்– on one side, விளைவதை வினை எவன் ……..- missing lines, meaning not clear, மென் புலவன் புலக் களமர் – peasants from marutham and neythal and kurinji and mullai lands, உழவர் கடி மறுகு – protected streets of farmers/peasants, பிறசார் ஆங்க அனையவை நல்ல நனி கூடும் இன்பம் இயல் கொள நண்ணியவை – other groups are there and the people are together with abundant happiness

ஆதிசேடனது திருக்கோயில்

வண்டு பொரேரென எழ, 30
வண்டு பொரேரென எழும்;
கடிப்பு  இகு வேரிக் கதவமில் தோட்டி,
கடிப்பு இகு காதில் கனங்குழை தொடர,
மிளிர் மின் வாய்ந்த விளங்கு ஒளி நுதலார்
ஊர் களிற்றன்ன செம்மலோரும்,  35

வாய் இருள் பனிச்சை வரிசிலைப் புருவத்து
ஒளி இழை ஒதுங்கிய ஒண் நுதலோரும்,
புலத்தோடு அளவிய புகழ் அணிந்தோரும்,
நலத்தோடு அளவிய நாண் அணிந்தோரும்,
விடையோடு இகலிய விறல் நடையோரும்,   40

நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும்,
கடல் நிரை திரையின் கரு நரையோரும்,
மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி
இடை ஒழிவு இன்றி அடியுறையார் ஈண்டி 45

விளைந்து ஆர் வினையின் விழுப் பயன் துய்க்கும்
துளங்கா விழுச் சீர்த் துறக்கம் புரையும்,
இரு கேழ் உத்தி அணிந்த எருத்தின்
வரை கெழு செல்வன் நகர்.

Temple of Āthisēdan

Devotees walk in hordes, without a break, to the
mountain-like abode of Āthisēdan who has bright
spots on his neck, the temple which appears like the
faultless, prosperous heaven where benefits of good,
deeds are realized.  Women raise their hands to
fix their heavy earrings on their ear lobes lengthened
with kadippu earrings, their bangles clank causing bees
swarming their flower garlands with honey to fly away
buzzing.  Women with shiny foreheads adorned with
bright jewels, those who are noble like elephants,
women with dark hair, tightly tied bow-like eyebrows
and bright jewels,
women wearing gleaming jewels,
those adorned with wisdom as their jewels,
women who are pretty and shy,
men with proud walk, different from those of bulls,
those who are modest who walk slowly,
those with black hair with white streaks like the
rows of ocean waves,
those who carry cooked food offerings,
those who carry umbrellas,
those who carry fire with fragrant smoke,
and those who carry flowers, go to the temple.

Notes:  வண்டு பொரேரென எழ வண்டு பொரேரென எழும் (30-31) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வண்டு இரண்டனுள் முன்னையது வளையல், பின்னது வண்டு.  வாய் இருள் (36) – இருள்வாய், இருள் பொருந்திய.  இலக்கணம்:  புரை – உவம உருபு. 

Meanings:  வண்டு பொரேரென எழ– raise their bangles with causing sounds, வண்டு பொரேரென எழும் – bees rise with buzzing sounds, கடிப்பு இகு – kadippu hanging, heavy ear ornament, வேரி – honey, கதவமில் – without rage, தோட்டி– protection, (வேரிக்கதவமில் தோட்டி – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இத் தொடர் வாளா விடப்பட்டது), கடிப்பு  இகு காதில் – on the ears drooping with kadippu earrings, கனம் குழை – heavy earrings, தொடர – to wear, மிளிர் மின் வாய்ந்த – like bright lightning that occurs, விளங்கு ஒளி நுதலார் – women with bright foreheads, ஊர் களிற்றன்ன செம்மலோரும் – those who are noble like moving male elephants, வாய் இருள் பனிச்சை – dark hair with a hairstyle (இருள்வாய் பனிச்சை = hair that resembles darkness), வரிசிலைப் புருவத்து – with tightly tied bow-like eyebrows, ஒளி இழை ஒதுங்கிய  – with bright jewels (ஒதுங்கிய – தங்கிய), ஒண் நுதலோரும் – humble women with bright foreheads, புலத்தோடு அளவிய புகழ் அணிந்தோரும் – the wise ones with wisdom as their jewels, நலத்தோடு அளவிய நாண் அணிந்தோரும் – the pretty women who are modest, the virtuous women who are modest, விடையோடு இகலிய – different from that of bulls, men, விறல் நடையோரும் – those with proud walks,  நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும் – those who are modest who walk slowly (மேவிய – பொருந்திய), கடல் நிரை திரையின் கரு நரையோரும் – those with black hair with white streaks that are like the rows of ocean waves, மடையர் – those carrying cooked offerings, குடையர் – those carrying umbrellas, புகையர்– those carrying flames with fragrant smoke, பூ ஏந்தி – carrying flowers, இடை ஒழிவு இன்றி – without a break, அடியுறையார் ஈண்டி – devotees gather together, விளைந்து ஆர் – grew and matured, வினையின் விழுப் பயன் துய்க்கும் – where the benefits of good deeds are realized, துளங்கா – with stability, without confusion, விழுச் சீர்த் துறக்கம் – prosperous heaven, புரையும் – like, இரு கேழ் உத்தி அணிந்த எருத்தின் – with a neck with two/huge bright spots, வரை கெழு செல்வன் நகர் – temple of the Āthisēdan that is like a mountain

வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப,  50
விண்ட கட கரி மேகமொடு அதிரத்,
தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப,
அரி உண்ட கண்ணாரொடு ஆடவர் கூடிப்
புரிவுண்ட பாடலொடு ஆடலும் தோன்ற,
சூடு நறவொடு காமம் முகிழ் விரியச்,  55

சூடா நறவொடு காமம் விரும்ப,
இனைய பிறவும் இவை போல்வனவும்,
அனையவை எல்லாம் இயையும் புனை இழைப்
பூ முடி நாகர் நகர்.

Different kinds of bees hum, sounding like

fine yāzh strings.  Rutting elephants trumpet like

the roaring clouds.  Along with the sounds of

the unceasing waterfalls, those of huge drums

are heard.

Women with kohl-lined eyes with lines and men

sing and dance together happily.  Their love

blossomed like the opening naravam buds they

wore.  They enjoyed their love and liquor.

Such are the incidents in the temple of Āthisēdan

with fine ornaments on his head with a beautiful

crown.

Notes:  இலக்கணம்:  விண்ட – பிளிறிய, விள்ளுதல் என்னும் வினையடியாகப் பிறந்த பெயரெச்சம்.  சூடா நறவொடு – வெளிப்படை, அணியாத நறவமாகிய கள்.

Meanings:  வண்டொடு தும்பியும் – different kinds of bees, honey bees and dragonflies, வண் தொடை – loud/thick strings, யாழ் ஆர்ப்ப – hum like yāzh, விண்ட கட கரி– rutting elephants that raised sounds, மேகமொடு அதிர – roar along with clouds, தண்டா அருவியொடு – along with unceasing waterfalls, இரு முழவு ஆர்ப்ப – large drums roar, அரி – lines, உண்ட கண்ணாரொடு – women with kohl decorated eyes, ஆடவர் கூடி – men  together, புரிவுண்ட – desired, பாடலொடு ஆடலும் தோன்ற – songs and dances appear, சூடு நறவொடு – with naravam flowers that are worn, Luvunga scandens, காமம் – love, முகிழ் விரிய – open buds, சூடா நறவொடு – with liquor, காமம் விரும்ப – desiring love, இனைய பிறவும்– those like these and others, இவை போல்வனவும் – incidents like these, அனையவை எல்லாம் – all these, இயையும்–fitting, புனை இழை – beautiful jewels, well-crafted jewels, பூ முடி நாகர் நகர் – snake temple, temple of Āthisēdan with a beautiful crown

குளவாய் அமர்ந்தான் கோயில்

மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி

அவிர் நிமிர் புகழ் கூந்தல்,   60

பிணி நெகிழ் துணை இணை தெளி ஒளி திகழ் ஞெகிழ் தெரி அரி

மது மகிழ் அரி மலர் மகிழ் உண்கண், வாள் நுதலோர்
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது 

திகழ் கடுங் கடாக் களிற்று அண்ணலவரோடு,
அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க,  65

நல்லவை எல்லாம் இயைதரும் தொல் சீர்

வரைவாய் தழுவிய கல் சேர் கிடக்கைக்

குளவாய் அமர்ந்தான் நகர்.

Kulavāy Temple

Women with dark, sapphire-colored, thick, lustrous,

perfect hair, wearing bright anklets that match,

drink chosen filtered liquor, their kohl-rimmed

eyes with lines like flowers bright flowers, their

beauty superior to that sapphire-colored peacocks,

come with their noble spouses as strong as elephants

in rut, to Kulavāy temple of ancient glory situated in  

a mounted amidst rocks,

and plead to Lord Āthisēdan enshrined there who

removes sorrow and showers bliss.

Notes:  இலக்கணம்:  மருள் – உவம உருபு.  ஞெகிழ் – நெகிழ் என்பதன் போலி.  அல் (65)அல்லல் எனற்பாலது அல் என ஈறு கெட்டு நின்றது.  அல் – இருள் எனக்கொண்டு துன்பத்திற்கு உவம ஆகுபெயராகவும் அமையும்.

Meanings:  மணி மருள் – sapphire-like, தகை வகை – lovely, beautiful, நெறி – perfect, செறி – dense, tight,  ஒலி பொலி அவிர் நிமிர் புகழ் கூந்தல்– thick bright shining lifted famed hair, பிணி நெகிழ் – tied loosely, துணை இணை – each like the other, தெளி ஒளி – clear and lustrous, திகழ் ஞெகிழ் – bright anklets, தெரி அரி– chosen filtered, மது மகிழ்– happy from liquor, அரி – red lines, மலர் மகிழ் உண்கண் – kohl-rimmed eyes that are like flowers, வாள் நுதலோர் – ones with bright foreheads, மணி மயில் – sapphire colored peacocks, தொழில் எழில் இகல் – differing in manner and beauty, மலி திகழ் – shining greatly, பிறிது திகழ் கடுங் கடாக் களிற்று அண்ணல் அவரோடு – with their noble men like male elephants that are in intense rut, அணி மிக வந்து – came beautifully, இறைஞ்ச – pleaded, அல் இகப்ப பிணி நீங்க நல்லவை எல்லாம் இயைதரும்– sorrow will be removed and everything good will happen, தொல் சீர்– ancient fame, வரைவாய் தழுவிய – embracing the mountains, கல் சேர் கிடக்கை – amidst boulders, rocky terrain, குளவாய் அமர்ந்தான் நகர் – the temple of Āthisēdan in Kulavāy

ஆதிசேடனின் சிறப்புக்களைப் போற்றுதல்

திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அக்கால், வெற்புத்
திகழ்பு எழ வாங்கித் தம் சீர்ச் சிரத்து ஏற்றி,  65

மகர மறி கடல் வைத்து நிறுத்துப்,
புகழ்சால் சிறப்பின் இரு திறத்தோர்க்கும்
அமுது கடைய இரு வயின் நாண் ஆகி,
மிகாஅ இரு வடம் ஆழியான் வாங்க,
உகாஅ வலியின் ஒரு தோழம் காலம் 70

அறாஅது அணிந்தாரும் தாம்;
மிகாஅ மறலிய மே வலி எல்லாம்
புகாஅ எதிர் பூண்டாரும் தாம்;
மணி புரை மாமலை ஞாறிய ஞாலம்
அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர்ச்  75

செல் விடைப் பாகன் திரிபுரம் செற்றுழிக்,
கல் உயர் சென்னி இமய வில் நாண் ஆகித்
தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம்.

Praising Āthisēdan

At the time, when the bright sea of milk was churned

by the Thēvars and Asurars, Thirumāl lifted the sinking

Manthāram mountain, causing it to be bright, and bore  

it on his lovely back in the form of a tortoise, placing it in

the sea with sharks and waves to support it, and helped

the Thēvars and Asurars to churn nectar, with Āthisēdan

as the rope.  The two sides churned with great strength

for eons and eons with the blessings of Lord Thirumāl

bearing a discus.

It was Āthisēdan who protected the Himalayas from the

attacking mighty wind, coiling around the mountain, and

not letting it enter.

It is Āthisēdan who protects this world with sapphire

colored mountains, wearing it on his head like a jewel.

It is Āthisēdan who used the Himalayas as a bow and his

body as a bowstring who gave fame to Lord Sivan who rides

a bull rapidly, who does not bow to the might of anybody,

when he went to ruin the triple cities. 

Notes:  இலக்கணம்:  புரை – உவம உருபு.  உகாஅ – இசை நிறை அளபெடை.  அறாஅது – இசை நிறை அளபெடை.  மிகாஅ  – இசை நிறை அளபெடை.  புகாஅ – இசை நிறை அளபெடை.  தாஅம் – இசை நிறை அளபெடை.  செற்றுழி – உழி ஏழாம் வேற்றுமை உருபு.  மிகாஅ – மிகுந்து என்பது பொருள்.  செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.  முந்நீர் – தமிழகம் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு ஆகிய மூன்று திசையானும் நீர்வளைவுண்டது.  முந்நீர் என்னும் தமிழ்க்கிளவி இம்முப்புறக் கடலமைப்பைச் சுட்டுவது – வ. சுப. மாணிக்கனாரின் ‘தமிழ்க்காதல்’ நூல், ஆற்று நீரும், ஊற்று நீரும் மழை நீரும் உடமையான் முந்நீர் – ஒளவை துரைசாமி புறநானூறு 9 உரை, நிலத்தைப் படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலுமாகிய நீர் – நச்சினார்க்கினியர் மதுரைக்காஞ்சி 75 உரை.

Meanings:  திகழ் ஒளி – bright light, முந்நீர் கடைந்த – churned the ocean, அக் கால்– at that time, வெற்புத் திகழ்பு –  causing the  mountain to be bright – Manthāram, எழ – to rise, வாங்கி – pulled, தம் சீர்ச் சிரத்து ஏற்றி– lifted on his beautiful back, மகர மறி கடல் – rolling ocean with sharks and waves, வைத்து நிறுத்து – made it stable,  புகழ் சால் – with fame, சிறப்பின் – with greatness, with splendor, இரு திறத்தோர்க்கும்– to both sides – Asurars/demons and the Thēvars/Celestials, அமுது கடைய – churn the nectar, இரு வயின் – both sides, நாண் ஆகி – became a rope, மிகாஅ – abundantly, இரு வடம் – two ropes, ஆழியான் – Thirumāl bearing a discus, வாங்க – pulled, உகாஅ வலியின் – with unspoilt strength (உகுதல் – கெடுதல், அழிதல்), ஒரு தோழம் – for a time period called thōlam, காலம் அறாஅது – for endless time, அணிந்தாரும் – one who decorated the rod as a snake, தாம் மிகாஅ மறலிய மே வலி எல்லாம் – past the attacking great might, புகாஅ – not allowing it to enter, எதிர் பூண்டாரும் தாம் – he is the one who opposed and coiled around the mountain, மணி புரை – sapphire-like, மாமலை – huge mountains, ஞாறிய – appeared, ஞாலம் அணி போல் பொறுத்தாரும் – he who bears this world like it were a jewel, தாஅம் பணிபு இல் – he does not bow to anybody, சீர்ச் செல் – riding rapidly, விடைப் பாகன் – Sivan who rides a bull, the bull rider, திரிபுரம் செற்றுழி – when he ruined Thiripuram – the three cities of the demons made with gold, silver and iron, கல் உயர் சென்னி இமய – lofty Himalayas with peaks, வில் நாண் ஆகி – using the bow as a rope, தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம் – he is the one who brought ancient fame

விண்ணப்பம்

அணங்குடை அருந்தலை ஆயிரம் விரித்த
கணங்கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி,
நல் அடி ஏத்தி நிற் பரவுதும்,
எல்லேம் பிரியற்க எம் சுற்றமொடு ஒருங்கே!  82

Plea

We bow to the noble Āthisēdan who provides you shade

spreading his thousand fierce heads.

O Lord, we bow at your fine feet!  O Lord, we beseech you

with our relatives, to bless us and never part from us!

Notes:  பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – (தொல்காப்பியம், உரியியல் 86).

Meanings:  அணங்குடை அருந்தலை – fierce heads, ஆயிரம் – thousand, விரித்த – spread, கணங்கொள் சுற்றத்து – with clan of relatives, அண்ணலை வணங்கி – worshipping the noble Āthisēdan, நல் அடி ஏத்தி – praising his fine feet, நிற் பரவுதும் – we pray to you, எல்லேம் – all of us, பிரியற்க – may we never part, எம் சுற்றமொடு ஒருங்கே – together with our relatives

2

Poet:  Unknown, Composer:  Unknown, (This poem was found in the commentary of Ilampūranar of Tholkappiyam 118)
வையையில் புனல் விரைந்து வருதல்

மா நிலம் தோன்றாமை மலி பெயல் தலைஇ,
ஏம நீர் எழில் வானம் இகுத்தரும் பொழுதினான்,
நாக நீள் மணி வரை நறுமலர் பல விரைஇ,
காமரு வையை கடுகின்றே கூடல்.

Vaiyai’s Rapid Water Flow

When the beautiful clouds pour down beneficial waters,

causing the land to disappear, the rain water flows down

the lofty, sapphire-colored mountain with surapunnai

trees, carrying many fragrant flowers, and rushes rapidly

toward Koodal as Vaiyai river, pretty to behold.

Notes:  இலக்கணம்:  தலைஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  வானம் – ஆகுபெயர் முகிலுக்கு.  காமரு – விகாரம். விரைஇ – சொல்லிசை அளபெடை.  கடுகின்றே – ஏகாரம் அசைநிலை.

Meanings:  மா நிலம் தோன்றாமை – causing the big land to not appear (to disappear), மலி பெயல் தலைஇ – poured heavy rain, இ ஏம நீர் – water that is protective, எழில் வானம் – beautiful clouds, இகுத்தரும் பொழுதினான் – at that time when it poured, நாக – surapunnai trees, long-leaved two-sepalled gamboge trees, or punnai trees, Laurel Tree, Mast wood Trees, Calophyllum inophyllum  according to the University of Madras Lexicon, Mesua ferrea according to P.L. Sami and R. Panchavarnam, நீள் மணி வரை – tall sapphire colored mountain, நறுமலர் பல விரைஇ – mixed with many fragrant flowers, காமரு – desirable, beautiful, வையை – Vaiyai river, கடுகின்றே கூடல் – rushes toward Koodal/Madurai

புதுப்புனலை விரும்பி மக்கள் செல்லுதல்

நீர் அணி கொண்டன்று வையை என விரும்பி,   5
தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி,
ஊர் அணி கோலம் ஒருவர் ஒருவரின்
சேர் அணி கொண்டு, நிறம் ஒன்று வெவ்வேறு
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி,
ஏர் அணி கொண்டார் இயல்.   10

People Arriving to Enjoy the Floods

“The Vaiyai is beautiful with new water,”

people shouted with zeal like the vanguard of an

army.  They gathered together with joy.  They

decorated themselves beautifully.  They bought

many different liquids and other things from the

street shops.

Notes:  இலக்கணம்:  தார் அணி – இருபெயரொட்டு.

Meanings:  நீர் அணி கொண்டன்று வையை என – that the Vaiyai is beautiful with water, விரும்பி – desiring, தார் அணி கொண்ட – like the vanguard of an army, உவகை தலைக்கூடி – gathered together happily, ஊர் – town, அணி கோலம் ஒருவர் ஒருவரின் சேர் அணி கொண்டு – each and every one of them decorate themselves beautifully, நிறம் ஒன்று – fine color, வெவ்வேறு நீர் – different liquids, அணி கொண்ட – is beautiful,  நிறை அணி அங்காடி – shops with many different things, ஏர் அணி கொண்டார் இயல் – decorated themselves beautifully

வையைத் துறையில் மன்னனும் மக்களும்

கை புனை தாரினர், கண்ணியர்,
ஐ எனும் ஆவியர், ஆடையர்,
நெய் அணி கூந்தலர், பித்தையர்,
மெய் அணி யானை மிசையராய், ஒய்யெனத்
தங்காச் சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல;   15

பொங்கு புரவிப் புடைப் போவோரும், பொங்கு சீர்
வையமும் தேரும் அமைப்போரும், எவ்வாயும்
பொய்யாம் போய் என்னாப் புடை கூட்டிப் போவநர்
மெய்யாப்பு மெய் ஆர மூடுவார், வையத்துக்கு
கூடுவார், ஊடல் ஒழிப்பார், உணர்குவார்,   20

ஆடுவார், பாடுவார் ஆர்ப்பார், நகுவார், நக்கு
ஓடுவார், ஓடித் தளர்வார், போய் உற்றவரைத்
தேடுவார், ஊர்க்குத் திரிவார் இலராகி
கற்றாரும் கல்லாதவரும் கயவரும்
பெற்றாரும் பெற்றான் பிழையாத பெண்டிரும்,   25

பொற்றேரான் தானும் பொலம் புரிசைக் கூடலும்,
முற்றின்று வையைத் துறை,

The Pāndiyan King and the Citizens

The Pāndiyan king rode a gold chariot toward

the shores of Vaiyai.  Also, crowds from Madurai

town with a golden fort went that way,

those wearing garlands strung by hand,

those wearing strands of flowers on their head,

those carrying fire with fragrant smoke that awe

others,

those wearing bathing clothes,

those with oil on their decorated hair,

those with the nature of delicate sprouts who

who ride on horses with flowing manes,

those who ride on elephants that are decorated

who ride next to the horses,

those who ride on splendid wagons and chariots,

those afraid to lose their relatives, who stay close

to them,

those who cover their bodies with fully fitting

shirts,

those on wagons who sulk and unite with their

loved ones,

those who are happy, those who dance, those

who sing, those who raise uproars, those who

laugh, and those who run laughing and get tired.

Nobody turned the other way to go back to town.

The educated, uneducated, thieves, parents who

bore children, women who obey their husbands,

All of them reached the shores of Vaiyai river.

Notes:  பொய்யாம் (18) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொய்யாம் என்றது பொய்ப்படுவேம் அல்லேம் என்றவாறு.  பொய்ப்படுதலானது ஒருவர் ஒருவரிடத்தினின்றும் பிரிந்து போய்க் காணப்படாதவர் ஆதல்.  பிழையாத (25) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சொற்கடவாத.

Meanings:  கை புனை தாரினர் – those wearing garlands strung by hand, கண்ணியர் – those wearing flower strands on their heads, ஐ எனும் ஆவியர் – those with fragrant smoke that awes others, ஆடையர்– those wearing clothes (water clothes), நெய் அணி கூந்தலர் பித்தையர் – those with oil on their hair that has been styled, மெய் அணி யானை மிசையராய் – those riding on elephants whose bodies are decorated, ஒய்யென – rapidly (விரைவுக்குறிப்பு), தங்காச் சிறப்பின் – not staying, தளிர் இயலார் – those with the nature of sprouts, செல்ல – going, பொங்கு புரவி – horses with lifted heads, horses with large manes, புடைப் போவோரும் – those who go on the sides of the horses, பொங்கு சீர் வையமும் தேரும் அமைப்போரும் – those who ride on splendid wagons and chariots, எவ்வாயும் – in all places, பொய்யாம் போய் என்னாப் புடை கூட்டிப் போவநர் – those who are afraid to lose their relatives stay together keeping them near, மெய்யாப்பு மெய் ஆர மூடுவார்– some cover their bodies fully with fitting shirts, வையத்துக்கு கூடுவார் ஊடல் ஒழிப்பார் – some on wagons end their sulking and unite with lovers (வையத்துக்கு – வையத்தின்கண், வேற்றுமை மயக்கம்), உணர்குவார் – those who are happy, ஆடுவார்– those who dance, பாடுவார்– those who sing, ஆர்ப்பார் – those who raise uproar, நகுவார்– those who laugh, நக்கு ஓடுவார் ஓடித் தளர்வார்– those who run laughing and get tired, போய் உற்றவரைத் தேடுவார் – some search for their relatives, ஊர்க்குத் திரிவார் இலராகி – nobody going in the direction of town, கற்றாரும் – those who are educated, கல்லாதவரும் – those who are uneducated, கயவரும்– and thieves, பெற்றாரும் – and those who bore children, பெற்றான் பிழையாத பெண்டிரும் – and women who are obedient to their husbands, and women who don’t go past the words of their husbands, பொற்றேரான் தானும் – the Pāndiyan king riding a golden chariot, பொலம் புரிசைக் கூடலும் – Koodal with a gold fort wall, முற்றின்று – they crowds reached, வையைத் துறை – the shores of Vaiyai

தலைவன் பரத்தைமை

துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணையாக,
மறை ஆடுவாரை அறியார் மயங்கிப்,
பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன்  30

நிகழும் நிகழ்ச்சி எம்பால் என்று, ஆங்கே,
இகல் பல செல்வம் விளைத்தவட் கண்டு, இப்பால்
அகல் அல்கும் வையைத் துறை.
காதலான் மார்பின் கமழ் தார் புனல் வாங்கி
ஏதிலாள் கூந்தலிடைக் கண்டு, “மற்று அது  35

தா தா” என்றாளுக்குத் “தானே புனல் தந்து
வேய் தந்தது” “என்னை? விளைந்தமை மற்று அது
நோதலே செய்யேன் நுணங்கு இழையாய்! இச் செவ்வி
போதல் உண்டாம் கொல் அறிந்து புனல் புணர்த்தது!
ஓஓ பெரிதும் வியப்பு!”    40

“கயத் தக்க பூப் பெய்த காமக் கிழமை
நயத்தகு நல்லாளைக் கூடுமா கூடும்
முயக்குக்கு செவ்வி முலையும் முயக்கத்து
நீரும் அவட்குத் துணை கண்ணி நீர் விட்டோய்!
நீயும் அவட்குத் துணை”.   45

Unfaithful Husband

Women with foreheads like the crescent moon are

confused and do not know that the shoulders of their

husbands playing in secrecy are rafts for other women.

They watch the fascinating sights of the river,

unaware of the infidelities of their spouses.

A fragrant garland worn by a man was taken by the river.

On seeing it adorning the hair of another woman, his

woman was upset.  She approached the other woman and

asked her to give her the garland.  The other woman

refused saying, “It is the river that decorated me with it.”

This woman retorted, “One with perfect jewels!  I am not

sad about what happened.  I am very surprised that the

river brought the garland with pretty flowers to you.”

She turned to her man and said, “You sent the garland

down the river to the woman with pretty breasts, the one

you desire to embrace rightfully.  It will reach the pretty

woman.  The water has helped her.  You who placed the

garland in the water have also helped her.”

Notes:  இலக்கணம்:  கொல் – அசைநிலை, an expletive.  நோதலே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.   கூடுமா கூடும் – கூடுமாறு கூடும் என்பது ஈறு கெட்டு கூடுமா கூடும் என்றது.

Meanings:  துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணையாக– the shoulders of lovers who play in the shallow water as rafts, மறை ஆடுவாரை – those who play in secrecy, அறியார் – they do not know, மயங்கி – confused, பிறை ஏர் நுதலியர் – the women with foreheads like the crescent moon, எல்லாரும் – all of them, தம் முன் நிகழும் நிகழ்ச்சி – the event that occurs in front of them, எம்பால் – here, என்று ஆங்கே – thus there, இகல் – different, பல செல்வம் – many flourishing situations, விளைத்தவள் – on seeing the woman who made it happen, இப்பால் – here, அகல் – wide, அல்கும் – staying, வையைத் துறை – the Vaiyai shores, காதலான் மார்பின் கமழ் தார்– the fragrant garland on the chest of her lover, புனல் வாங்கி – taken by the river, ஏதிலாள் கூந்தலிடைக் கண்டு– on seeing it on the other women’s hair, மற்று அது தா தா என்றாளுக்கு – and to the woman who said, ‘give’ give’, தானே புனல் தந்து வேய் தந்தது – it is the water itself that decorated me with it, என்னை விளைந்தமை – what happened, மற்று அது நோதலே செய்யேன் – I am not sad about that, நுணங்கு இழையாய் – one with fine jewels, இச் செவ்வி போதல் உண்டாம் கொல் அறிந்து – knowing that there will be this opportunity, புனல் புணர்த்தது ஓஓ பெரிதும் வியப்பு – it is surprising that the river brought it, கயத் தக்க பூ பெய்த – the beautiful flowers that were thrown, காமக் கிழமை – desiring to unite rightfully, நயத்தகு நல்லாளைக் கூடுமா கூடும் – it will reach the pretty woman, முயக்குக்கு– for uniting, செவ்வி முலையும் – and the beautiful breasts, and the young breasts, முயக்கத்து – for embracing, நீரும் அவட்குத் துணை– and the water has also helped her, கண்ணி நீர் விட்டோய் – you who put the garland in the water, நீயும் அவட்குத் துணை – you have also helped her


குலமகளிர் உரிமை மைந்தரோடு நீராடுதல்

பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல்,
மணி எழில்மா மேனி முத்த முறுவல்,
அணி பவளச் செவ்வாய் அறம் காவற் பெண்டிர்
மணி அணிந்த தம் உரிமை மைந்தரோடு ஆடித்
தணிவின்று, வையைப் புனல்.   50

Women Bathing with their Husbands

In Koodal city of glorious Pāndiyan who does not

submit to others,

women who guard their virtue, their body like

sapphire, teeth like pearls, red mouths like coral,

play in the river with their husbands wearing gem

ornaments.  That has not reduced the flood waters.

Notes:  முத்தைப் போன்ற பற்கள் – அகநானூறு 27 – முத்தின் அன்ன நகைப் பொலிந்து இலங்கும் எயிறு, ஐங்குறுநூறு 185 – இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு, ஐங்குறுநூறு 380 – முத்து ஏர் வெண்பல், கலித்தொகை 64 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 93 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 97 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 97 – முத்து ஏய்க்கும் வெண்பல், கலித்தொகை 131 – முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய், பரிபாடல் 8 – எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண்பல், பரிபாடல் திரட்டு 2 – முத்த முறுவல்,  பொருநராற்றுப்படை 27 – துவர்வாய்ப் பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண்பல், சிறுபாணாற்றுப்படை 57 – நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம், நெடுநல்வாடை 37 – முத்து உறழ் முறுவல்.

Meanings:  பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் – splendid Pāndiyan who does not bow to others, கூடல் – Koodal/Madurai, மணி எழில் மா மேனி – sapphire-like dark body, முத்த முறுவல் – smile with pearl-like teeth, அணி பவளச் செவ்வாய் – beautiful coral red mouth, அறம் காவற் பெண்டிர் – women who protect their righteousness, மணி அணிந்த தம் உரிமை மைந்தரோடுஆடி – played with their rightful men, husbands, தணிவின்று வையைப் புனல் – the flood water does not get reduced

புனலூடு போவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை,
எனல் ஊழ் வகை எய்திற்று என்று ஏற்றுக் கொண்டை
புனலூடு நாடு அறியப் பூ மாலை அப்பி,
நினைவாரை நெஞ்சு இடுக்கண் செய்யும் கனல்புடன்,
கூடா முன், ஊடல் கொடிய திறம் கூடினால்,  55

ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து,
என ஆங்கு,

It brings sorrow to those who think about the other

woman decorating her head with the flower garland,

saying “It is my good fortune that the river brought the

garland to me,” revealing it to the whole country.

If the spreading gossip in town reaches the ears of the wife

before he comes back to her, will she not be enraged? 

She will quarrel with him.  This is what happens there.

Notes:  இலக்கணம்:  ஆங்கு – அசைநிலை, an expletive.

Meanings:  புனலூடு போவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை எனல் ஊழ் வகை எய்திற்று என்று ஏற்று – ‘accepting the flower garland that came in the flood to my hair knot as mine is my luck’ (புனலூடு – புனல் ஊடு, புனல் நீரின்கண்), கொண்டை – hair knot, புனலூடு – in the water, நாடு அறியப் பூ மாலை அப்பி – she put the garland on her head for the whole country to see, நினைவாரை நெஞ்சு இடுக்கண் செய்யும் – hurts those who think about it, கனல்புடன் – with rage, கூடாமுன்– before he comes backs to her, ஊடல் – sulking with rage, கொடிய திறம் – harsh nature, கூடினால் – if it reaches her ears, ஊடாளோ – will she not sulk, ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து – if she hears from the spreading gossip in town, என ஆங்கு – thus

பார்ப்பார் நீராடார்

“ஈப் பாய் அடு நறாக் கொண்டது இவ் யாறு” எனப்
பார்ப்பார் ஒழிந்தார் படிவு.
“மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று” என்று, 60

அந்தணர் தோயலர் ஆறு.
வையை தேம் மேவ வழுவழுப்பு உற்றென,
ஐயர் வாய் பூசுறார் ஆறு.

The Brahmins Refuse to Bathe

The Brahmins refused to do their ritual bathing

stating, “This river has liquor that was heated and

made and flies are swarming on it.” 

They do not do their ritual bathing in Vaiyai saying,

“The aromatic pastes from men and women are in

the water which is now unpure.” 

The wise men also refuse to wash their mouths in the

water saying, “The water is slushy with honey from

flowers.”

Notes:  இலக்கணம்:  தேம் தேன் என்றதன் திரிபு.  வாய் பூசுறார் (63) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வாயும் பூசுதல் உறார் எனற்பால உம்மை செய்யுள் விகாரத்தால் தொக்கது.

Meanings:  ஈப் பாய் – flies are swarming, அடு நறாக் கொண்டது இவ் யாறு– this river has alcohol that has been heated and made, எனப் பார்ப்பார் ஒழிந்தார்– Brahmins left from there, படிவு – ritual bathing, மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று அந்தணர் தோயலர்– they Brahmins did not bathe saying the fragrant materials from men and women are in the water which is now impure, ஆறு வையை தேம் மேவ வழுவழுப்பு உற்றென ஐயர் வாய் பூசுறார் ஆறு – the wise men do not wash their mouths with the river water saying that it has honey from flowers and it is slushy

வையை நுரை முதலியவற்றோடு சென்ற வகை
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர

ஊர்தரும் புனல்,
கரையொடு கடலிடை வரையொடு கடலிடை நிரை நிரை

நீர்தரு நுரை, 65

நுரையுடன் மதகுதொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய

செலும் மறி கடல்,
புகும் அளவு அளவு இயலி இசை சிறை தணிவின்று

வெள்ள மிகை.

Vaiyai Floods with Foam

The river roars and flows rapidly, hitting

and eroding the banks.  It flows down in the spaces 

between the sea and the mountain, carrying rows

and rows of foam as it rushes toward the ocean.  It

flows through all the sluice gates.  Brimming with

abundant water near the ocean, the flooding river is

not confined by its banks.

Notes:  அளவு அளவு இயலி (66) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அவ்வளவு அவ்வளவு வந்து புகுந்த என்றவாறு.

Meanings:  விரைபு – rapidly, இரை – loud, விரை துறை – water on the shores, கரை அழிபு – ruining the banks, இழிபு – flowing down, ஊர ஊர்தரும் புனல் – flowing water, கரையொடு – up to the shores, கடலிடை வரையொடு – in the space between the sea and the mountain, கடலிடை – to the ocean, நிரை நிரை நீர்தரு நுரை நுரையுடன் – with foam from rows of waves brought by the river, மதகுதொறு இழிதரு – flows through all the sluice gates, புனல் கரை புரளிய  செலும் – hitting the shores and moving (செலும் – செல்லும் என்பதன் இடைக்குறை விகாரம்), மறி கடல் புகும் அளவு– when water enters the rolling ocean (மறி – புரளும்), அளவு அளவு இயலி இசை – more and more flowing with great sounds, சிறை – river banks, தணிவின்று – not getting reduced, வெள்ள மிகை – abundant flood waters

திருமருதமுன்துறை

வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில்
மணி அணி யானை மிசை, மைந்தரும் மடவாரும்,
நிரை நிரை குழீஇயினர் உடன் சென்று,   70

குரு மணி யானை இயல் தேர்ப் பொருநன்
திருமருதமுன்துறை முற்றம் குறுகித்,
தெரி மருதம் பாடுப பிணி கொள் யாழ்ப் பாணர்.
பாடிப் பாடி, பாய் புனல்
ஆடி ஆடி, அருளியவர்  75

ஊடி ஊடி உணர்த்தப் புகன்று
கூடிக் கூடி, மகிழ்பு மகிழ்பு,
தேடித் தேடி, சிதைபு சிதைபு,
சூடிச் சூடி, தொழுது தொழுது,
மழுபொடு நின்ற மலி புனல் வையை  80

விழு தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி,
இமிழ்வது போன்றது, இந் நீர்; குணக்குச் சான்றீர்!
முழுவதும் மிச்சிலா உண்டு.

Thirumarutha Munthurai

Riding on many mountain-like, tall elephants,

well trained, with bells and ropes on their bodies,

young men and women arrive, row after row, and

gather near the river.

The Pāndiyan king, owning fast chariots, rides his

elephant adorned with colored gems and arrives at

Thirumaruthathurai.  Bards sing songs in clear

marutham melodies.

People sing and sing.  They jump into the water and

play and play.  Women sulk and sulk.  Once

their husbands explain themselves, they unite with

them and become happy and happy.  Some search

and search for the beloved ones fearing and fearing

that they lost them.  Some wear and wear garlands

and flower strands.  Some pray and pray.

The flooding Vaiyai with abundant water has become

muddy from the beautiful men and women and dancing

there.  O wise people of good character! 

Look at the water that has totally become like spit!

Notes:  பரிமேலழகர் உரையில் (வரி 80) – மழுபொடு நின்ற மலி புனல் வையை, இழுதொடு சென்ற மலி புனல் வையை – ஆகிய இரண்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  இலக்கணம்:  புரை – உவம உருபு.  பாய் புனல் – வினைத்தொகை.  நிரை நிரை, ஆடி ஆடி, ஊடி ஊடி, மகிழ்பு மகிழ்பு , சிதைபு சிதைபு, தேடித் தேடி, சூடிச் சூடி, தொழுது தொழுது – அடுக்குத்தொடர், repetition of a word for emphasis. குழீஇயினர் – சொல்லிசை அளபெடை.

Meanings:  வரை – mountain, பல – few, புரை – like,  உயர் – tall, கயிறு அணி – wearing ropes, பயில் தொழில் – trained well, மணி அணி யானை – elephant wearing bells, மிசை – above, மைந்தரும் மடவாரும் – young men and delicate/naive women, நிரை நிரை குழீஇயினர் – very many gathered together, உடன் சென்று – went together, குரு மணி யானை – elephants with colored gem ornaments, இயல் தேர்ப் பொருநன் – king with fast chariots, திருமருதமுன்துறை முற்றம் – at the front side of Thirumaruthathurai, குறுகி – went near, தெரி மருதம் பாடுப – they sing in clear marutham tunes, பிணி கொள் – tight strings, யாழ்ப் பாணர் – bards who play lutes, பாடிப் பாடி– sang and sang, பாய் புனல் ஆடி ஆடி– jumped in the river and played and played, அருளியவர் ஊடி ஊடி– sulked and sulked with their husbands, உணர்த்த – as they explained, புகன்று கூடி – united with them, கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு – happily and happily together, தேடித் தேடி– searching and searching, சிதைபு சிதைபு – fearing and fearing, distressed and distressed, சூடிச் சூடி– wearing garlands and flower strands, தொழுது தொழுது – praying and praying, மழுபொடு நின்ற – with excess, இழுதொடு சென்ற – flowed with mud, மலி புனல் வையை– Vaiyai with heavy floods, விழு தகை – great beauty, great esteem, நல்லாரும் மைந்தரும் – women and men, ஆடி – dancing,  இமிழ்வது போன்றது – it is like spitting, இந் நீர்– this water, குணக்கு – with character, சான்றீர் – O wise people, முழுவதும் – totally, மிச்சிலா உண்டு – it is like drinking and spitting

சாந்துமற்றும் மலர்கள்

சாந்தும், கமழ்தாரும், கோதையும், சுண்ணமும்,
கூந்தலும் பித்தையும் சோர்ந்தன, பூவினும், அல்லால்,   85

சிறிதானும் நீர் நிறம்
தான் தோன்றாது, இவ் வையை ஆறு.
மழை நீர் அறு குளத்து வாய்பூசி ஆடும்
கழுநீர மஞ்சனக் குங்குமக் கலங்கல்
வழிநீர்; விழு நீர அன்று வையை.   90

Sandal Paste and Flowers

With sandal paste, fragrant garlands, aromatic

powders and flowers from the hair of men and

women, the color of the river is not seen.  The water

in the Vaiyai river appears like the water in a pond

with no fresh rain water, where people gargle and

bathe.  Bathing items and kumkumam are mixed

with its water, and the water is not good.

Notes:  இலக்கணம்:  மஞ்சன – ஆகுபெயர் மணப்பொருட்கு.

Meanings:  சாந்தும் கமழ் தாரும் – sandal and fragrant garland, கோதையும் – and garlands, சுண்ணமும் – and fragrant powders, கூந்தலும் பித்தையும் சோர்ந்தன – dropped from the hair of women and men, பூவினும் அல்லால் – other than flowers, சிறிதானும் – even a little bit, நீர் நிறம் தான் தோன்றாது – the river’s color is not seen, இவ் வையை ஆறு – this Vaiyai river, மழை நீர் அறு குளத்து – in a pond without rain water, வாய்பூசி ஆடும் கழுநீர மஞ்சனக் குங்குமக் கலங்கல் – Vaiyai river with bathing items and vermillion appears like gargled water, வழிநீர் விழு நீர அன்று வையை – the flowing water is not like good water

பாண்டியன் கூடலாரொடு நீராடிய மாட்சி

வெருவரு கொல் யானை வீங்கு தோள் மாறன்,
உருகெழு கூடலவரொடு, வையை
வருபுனல் ஆடிய தன்மை பொருவுங்கால்,
இரு முந்நீர் வையம் பிடித்து என்னை? யான் ஊர்க்கு
ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா? அரு மரபின்
அந்தர வான் யாற்று, ஆயிரம் கண்ணினான்
இந்திரன் ஆடும் தகைத்து.   96

Pāndiyan King Bathing with the Citizens of Madurai

If one were to compare the Pāndiyan king with

large shoulders and killer elephants, and the

beautiful citizens of Koodal city playing

in the Vaiyai river, there is nothing in this world

surrounded by the large oceans to do that.  It is

like Indiran with a thousand eyes playing in the

celestial river according to precious tradition. 

Notes:  முந்நீர் – தமிழகம் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு ஆகிய மூன்று திசையானும் நீர்வளைவுண்டது.  முந்நீர் என்னும் தமிழ்க்கிளவி இம்முப்புறக் கடலமைப்பைச் சுட்டுவது – வ. சுப. மாணிக்கனாரின் ‘தமிழ்க்காதல்’ நூல், ஆற்று நீரும், ஊற்று நீரும் மழை நீரும் உடமையான் முந்நீர் – ஒளவை துரைசாமி புறநானூறு 9 உரை, நிலத்தைப் படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலுமாகிய நீர் – நச்சினார்க்கினியர் மதுரைக்காஞ்சி 75 உரை.

Meanings:  வெருவரு கொல் யானை – fierce killer elephants, வீங்கு தோள் மாறன் – Pāndiyan with large shoulders, உருகெழு கூடலவரொடு – with the beautiful people of Koodal, வையை வருபுனல் ஆடிய தன்மை பொருவுங்கால் – when comparing his playing in the Vaiyai floods, இரு முந்நீர் வையம் பிடித்து என்னை – no use comparing it with this world surrounded by large oceans, யான் ஊர்க்கு – meaning unknown according to the commentaries of Po. Ve. Somasundaram Pillai and P. S. Somasundaram, ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா – no situation is suitable, அரு மரபின் – in the precious tradition, அந்தர வான் யாற்று ஆயிரம் கண்ணினான் இந்திரன் ஆடும் தகைத்து – it is like the celestial river where Indiran with a thousand eyes plays

3. Vaiyai

 (These lines are from the commentary of Tholkāppiyam 121 by Nachinārkkiniyar)

அறவோர் உள்ளார் அருமறை காப்ப,
…… …… ……. …….
செறுநர் விழையாச் செறிந்த நங்கேண்மை
மறுமுறையானும் இயைக நெறி மாண்ட
தண் வரல் வையை எமக்கு.

The Brahmins nurture the precious Vēdās…………

O cool Vaiyai who follows a perfect path!

May our close friendship that is desirable even

to enemies, continue in our next birth!

Notes:  விழையா – விழையும் (விரும்பும்) என்பது பொருள். செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.  எதிர்மறைச் சொல்போல் காணப்படினும் உடன்பாட்டுப் பொருள் தருவது.

Meanings:  அறவோர் உள்ளார் – there are righteous ones, the Brahmins, அருமறை காப்ப – nurture/protect the precious Vēdās….. …… ……. ……. செறுநர் விழையா – desirable by enemies, செறிந்த நங்கேண்மை – our close friendship, மறுமுறையானும் – even in the next birth, இயைக – may we attain, நெறி மாண்ட- with a fine path, தண் வரல் வையை – O cool Vaiyai,  எமக்கு – to us

4

(These lines are from the commentary of Tholkāppiyam 120 by Nachinārkkiniyar)
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள்
கண்ணாது உடன் வீழுங் காரிகை கண்டோர்க்குத்,
தம்மொடு நிற்குமோ நெஞ்சு?

Will the hearts of the women who saw

and desired handsome men with arms as thick as the

roaring musical drums with clay, stay with them,

not thinking continuously about those men?

Notes:  கண்ணுதல் – இடையறாது நினைத்தல், காரிகை – அழகு.

Meanings:  மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள் – thick arms like that of roaring drums with clay smeared on its eyes (ஆர்ந்து – இடப்பட்டு), கண்ணாது – not thinking continuously, உடன் வீழுங் காரிகை கண்டோர்க்கு – those who saw their beauty and desired them, தம்மொடு நிற்குமோ நெஞ்சு – will their hearts stay with them


5

(These lines are from the commentary of Narkavirasa Nampi Akapporul 129) 
முன்புற்று அறியா முதல் புணர்ச்சி மொய் குழலை
இன்புற்று அணிந்த இயல் அணியும் வன்பணியும்
நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நன்னுதலை….

He united with the woman with thick

hair for the first time, and they were

both in joy.

Her clothing got crumpled and her jewels

ruined.  He said to her, “One with a beautiful

forehead who is shy!  I will decorate you!”

Meanings:  முன்புற்று அறியா – not knowing before, முதல் புணர்ச்சி – இயற்கைப் புணர்ச்சி, united for the first time, மொய் குழலை – the woman with thick hair (அன்மொழித்தொகை), இன்புற்று – attaining joy, அணிந்த இயல் அணியும் வன்பணியும் – will decorate you like before with the jewels you wore, நாண் எனும் – having shyness, தொல்லை அணி – jewels worn before uniting, என்ன நன்னுதலை – ‘O one with a beautiful forehead’ he said (நன்னுதலை – முன்னிலை ஒருமைக் குறிப்பு வினைமுற்று)

6. Koodal

(These lines are from Purathirattu)
உலகம் ஒரு நிறையாத் தான் ஓர் நிறையாப்
புலவர் புலக் கோலால் தூக்க உலகு அனைத்தும்
தான் வாட, வாடாத தன்மைத்தே தென்னவன்
நான்மாடக்கூடல் நகர்.

If poets place the rest of the world on one side

and Koodal on the other side of the balance of

wisdom, the rest of the world will be much

less than the city belonging to the Pāndiyan king.

Notes:  நான்மாடக்கூடல் (4) – நச்சினார்க்கினியர் உரை, கலித்தொகை 92-65 – நான்கு மாடம் கூடலின் ‘நான் மாடக் கூடல்’ என்றாயிற்று.  அவை திருவாலவாய், திருநள்ளாறு, திருமுடங்கை, திருநடுவூர்.

Meanings:  உலகம் ஒரு நிறையாத் தான் ஓர் நிறையா – placing the world on one side and Koodal on one side, புலவர் புலக் கோலால் தூக்க – if poets analyze with their intelligence scale, உலகு அனைத்தும் தான் வாட- others in the world will fade, வாடாத தன்மைத்தே – nature of not fading, தென்னவன் நான்மாடக்கூடல் நகர் – Koodal/Madurai of Pāndiyan,

7.  Koodal

(These lines are from Purathirattu)

மாயோன் கொப்பூழ் மலர்ந்த தாமரைப்
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர்; பூவின்
இதழகத்து அனைய தெருவம்; இதழகத்து
அரும் பொகுட்டு அனைத்தே, அண்ணல் கோயில்;
தாதின் அனையர் தண் தமிழ்க் குடிகள்; 5
தாது உண் பறவை அனையர் பரிசில் வாழ்நர்;
பூவினுள் பிறந்தோன் நாவினுள் பிறந்த
நான்மறைக் கேள்வி நவில் குரல் எடுப்ப
ஏம இன்துயில் எழுதல் அல்லதை,
வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போலக் 10
கோழியின் எழாது, எம் பேர் ஊர் துயிலே.

Our beautiful city is like the lotus flower

on the navel of Thirumāl.  Its streets are like the

petals of the flower.  Its temple built for God is

like the seed vessel that is at the center of the lotus

blossom.

The cool Thamizh people are like flower pollen, and

The poets, bards and artists are like bees that eat

the pollen.

The people of our city wake up from their sweet

sleep to the chants of brahmins who chant the Vēdās

that were born on the tongue of Brahman.  They do

not wake up to crowing roosters like those in Vanji

and Kōzhi.

Notes:  இலக்கணம்:  புரை – உவம உருபு.  ஏம இன் துயில் – ஒருபொருட் பன்மொழி.  வாழிய – நெடுது வாழ்க, அசைநிலையுமாம்.  துயிலே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive.  

Meanings:  மாயோன் கொப்பூழ் மலர்ந்த தாமரைப் பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் – beautiful town is like the lotus flower on the navel of Thirumāl,  பூவின் இதழ் அகத்து அனைய தெருவம் – the streets are like the petals of the lotus, இதழ் அகத்து அரும் பொகுட்டு அனைத்தே அண்ணல் கோயில் – the temple of the lord is like the seed vessel in the center the lotus flower petals, தாதின் அனையர் தண் தமிழ்க் குடிகள் – the cool Thamizh people are like the pollen (தாதின் – தாது,  இன் சாரியை), தாது உண் பறவை அனையர் பரிசில் வாழ்நர் – those receiving gifts are like the bees that eat pollen, பூவினுள் பிறந்தோன் நாவினுள் பிறந்த – appeared on the tongue of Brahman who was born in a flower, நான்மறைக் கேள்வி நவில் குரல் எடுப்ப – the sounds of chanting the Vēdās, ஏம இன் துயில் எழுதல் அல்லதை – not just waking up from their sweet sleep, வாழிய – may it live long, வஞ்சியும் கோழியும் போலக் கோழியின் எழாது – roosters don’t wake up like those in Chēran’s Vanji (வஞ்சி – இன்றைய கரூர்) and Chōzhan’s Kōzhi (உறந்தை, உறையூர்) cities, எம் பேர் ஊர் துயிலே – those who sleep in our great town


8.  Madurai

(These lines are from Purathirattu)

தண் தமிழ் வேலித் தமிழ் நாட்டகம் எல்லாம்
நின்று நிலைஇப் புகழ் பூத்தல் அல்லது,
குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடித் தேரான்
குன்றம் உண்டாகும் அளவு.

The fame and glory of the city of Madurai

will stand and flourish in the cool Thamizh speaking

lands as long as the Pothi mountain belonging

to Pāndiyan with a fish flag and chariots stands.

Notes:  இலக்கணம்:  தலைஇ – சொல்லிசை அளபெடை.

Meanings:  தண் தமிழ் வேலித் தமிழ் நாட்டகம் எல்லாம் – in all the cool Thamizh lands where Thamizh is spoken, நின்று நிலைஇப் புகழ் பூத்தல் – its fame will stand and be stable and flourish, அல்லது – other than that, குன்றுதல் உண்டோ மதுரை – will Madurai be less, கொடித் தேரான் குன்றம் – Pothi hills of Pāndiyan with chariots and a fish flag, உண்டாகும் அளவு – until it lasts

9. Madurai

(These lines are from Purathirattu)

செய்யாட்கு இழைத்த திலகம் போல், சீர்க்கு ஒப்ப,
வையம் விளங்கிப் புகழ் பூத்தல் அல்லது,
பொய்யாதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான்
வையை உண்டாகும் அளவு?

Will Madurai city be great like the pottu on

the forehead of Thirumakal, and will its fame

flourish in the world as long as the Vaiyai river

of Pāndiyan owning beautiful chariots exists?

Yes, it will!

Notes:  பொய்யாதல் உண்டோ (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொய்ப்படுதல் உண்டாகுமோ?  ஆகாது.

Meanings:  செய்யாட்கு இழைத்த திலகம் போல் – like the pottu placed on the forehead of Thirumakal, சீர்க்கு ஒப்ப – suitable greatness, வையம் விளங்கிப் புகழ் பூத்தல் – its fame will flourish in the world, அல்லது – other than that, பொய்யாதல் உண்டோ – will it become untrue, மதுரை – Madurai, புனை தேரான் வையை உண்டாகும் அளவு – until Vaiyai of Pāndiyan with beautiful chariots exists

10.  Madurai

(These lines are from Purathirattu)

கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல்,
சீர்த்து விளங்கித் திருப் பூத்தல் அல்லது,
கோத்தை உண்டாமோ மதுரை, கொடித் தேரான்
வார்த்தை உண்டாகும் அளவு?

Will Madurai flourish as long as the Thamizh language

of the Pāndiyan king with a fish flag and chariots

exists, prospering greatly and thriving with wealth,

without fault, like the gold shark earrings worn by

Karthikai women, or will it deteriorate?

It will flourish!  It will not deteriorate!

Notes:  கோத்தை உண்டாமோ (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குற்றம் உடைத்தாகுமோ?  ஆகாது.

Meanings:  கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல் – like the gold shark earrings worn by the Karthikai women, சீர்த்து விளங்கி – flourish greatly, திருப் பூத்தல் அல்லது – will it flourish with wealth or, கோத்தை உண்டாமோ – will it deteriorate, மதுரை – Madurai, கொடித் தேரான் வார்த்தை உண்டாகும் அளவு – until the Thamizh language of the Pāndiyan king with a fish flag and chariots exists

11.  Koodal

(These lines are from Purathirattu)

ஈவாரைக் கொண்டாடி, ஏற்பாரைப் பார்த்து உவக்கும்
சேய் மாடக் கூடலும் செவ்வேள் பரங்குன்றம்,
வாழ்வாரே வாழ்வார் எனப்படுவார்; மற்றை யார்
போவார் ஆர் புத்தேள் உலகு?

Only those who live in Pāndiyan’s Koodal with tall

mansions and in Thirupparankundram of Lord Murukan,

who give generously to those in need and celebrate their

patrons, are said to live real lives.

Who else can go to the world of the celestials?

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சேய் – பாண்டியன், உவம ஆகுபெயர், முருகனை ஒத்தவன் என்பது கருத்து.

Meanings:  ஈவாரைக் கொண்டாடி ஏற்பாரைப் பார்த்து உவக்கும்– those who give generously to those in need and are happy to see patrons who give, சேய் மாடக் கூடலும் செவ்வேள் பரங்குன்றம் வாழ்வாரே வாழ்வார் எனப்படுவார்– only those who live in Thirupparankundram of Murukan and Koodal of Pandiyan are said to live lives, மற்றை யார் போவார் ஆர் புத்தேள் உலகு – who else can go to the world of the celestials, who else can go to the upper world

%d bloggers like this: