எட்டுத்தொகை – கலித்தொகை 37-65 குறிஞ்சி

கலித்தொகை

Vaidehi Herbert

Copyright © All Rights Reserved

கலித்தொகை உரை நூல்கள்:
கலித்தொகை – நச்சினார்க்கினியர் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை
கலித்தொகை – மா. இராசமாணிக்கனார் – பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை
சுப. அண்ணாமலை, கோவிலூர் மடாலயம், கோவிலூர்
கலித்தொகை – புலியூர் கேசிகன்

குறிஞ்சிக் கலி – Kurinjikkali 37-65

கபிலர் 

தமிழ் உரை நூல்கள்:
கலித்தொகை – நச்சினார்க்கினியர் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை
கலித்தொகை – மா. இராசமாணிக்கனார் – பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை
கலித்தொகை – புலியூர் கேசிகன்

புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் – Union of Lovers

37

தலைவி தோழியிடம் சொன்னது

கய மலர் உண்கண்ணாய் காணாய் ஒருவன்
வய மான் அடித் தேர்வான் போலத் தொடை மாண்ட
கண்ணியன் வில்லன் வரும் என்னை நோக்குபு
முன்னத்தின் காட்டுதல் அல்லது தான் உற்ற
நோய் உரைக்கல்லான் பெயரும்மன் பல் நாளும்
பாயல் பெறேஎன் படர் கூர்ந்து அவன் வயின்
சேயேன்மன் யானும் துயர் உழப்பேன் ஆயிடைக்
கண் நின்று கூறுதல் ஆற்றான் அவன் ஆயின்
பெண் அன்று உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் இன்னதூஉம்
காணான் கழிதலும் உண்டு என்று ஒரு நாள் என்
தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர்
நாண் இன்மை செய்தேன் நறு நுதால் ஏனல்
இனக் கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல்
ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை
ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி எனக் கூறத்
தையால் நன்று என்று அவன் ஊக்கக் கை நெகிழ்பு
பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பில் வாய்யாச் செத்து
ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் மேல்
மெய் அறியாதேன் போல் கிடந்தேன் மன் ஆயிடை
மெய் அறிந்து ஏற்று எழுவேன் ஆயின் மற்று ஒய்யென
ஒண் குழாய் செல்க எனக் கூறி விடும் பண்பின்
அங்கண் உடையன் அவன்

37

What the heroine said to her friend

Listen my friend with kohl-lined eyes
that look like waterlily blossoms in ponds!
A peerless man carrying a bow on his shoulder
and wearing well-made flower garlands
came pretending to track the pug marks of
wild animals.  He looked at me.

His face expressed his painful love affliction
for me, but he came and left without saying
anything to me. I was unable to sleep on seeing
this suffering man with whom I did not have a
relationship, and I became deeply distressed.

He did not express his love to me, and my
feminine modesty prevented me from expressing
my feelings.  Thinking that he would leave without
knowing my feelings for him, which caused my arms
to become thin, I did a shameless thing with courage.

Oh my friend with a fragrant forehead!
Near the millet field where I stood guard
driving away flocks of parrots and protecting grain,
I sat on a swing and swayed about.  He came there

on that day.  “Sir push my swing a little bit,” I said
“Alright lady.  I’ll do that,” he said.  Pretending

my hands slipped, I fell on his bosom.
He thought that I really slipped off the swing,
grabbed me quickly, and held me close to his chest.
I lay there pretending I was not aware of my body.

If I rose up he’d have said “Lady of shining earring!
Please leave!”  He was such a refined gentleman.

Meanings:   கய மலர் – pond flowers, blue waterlilies, உண்கண்ணாய் – O one with kohl-lined eyes, காணாய் – you have not seen, you have not considered, ஒருவன் – a man,  வய மான் அடித் தேர்வான் போல – like he was searching for wild animal pug marks,  தொடை மாண்ட – well strung, கண்ணியன் – a man wearing a flower strand, வில்லன் – a man with a bow, வரும் – he comes, என்னை நோக்குபு – he sees me, முன்னத்தின் காட்டுதல் அல்லது – other than showing the signs, தான் உற்ற  நோய் உரைக்கல்லான் பெயரும்மன் – he left without telling me about the (love) disease that he is afflicted with, பல் நாளும் – for many days, பாயல் பெறேஎன் – I could not sleep, படர் கூர்ந்து – sadness grew, அவன் வயின் – toward him, சேயேன் மன் யானும் – I who did not have a relationship with him took pity, துயர் உழப்பேன் – I became sad ஆயிடைக் கண்  – from there, கூறுதல் ஆற்றான் அவன் – he would not talk , ஆயின் – but பெண் அன்று – being a woman,  உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் – since speaking  my mind is not the manner for me, இன்னதூஉம் காணான் கழிதலும் உண்டு – that he will leave without knowing my mind, ஒரு நாள் – one day,  என் தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் – due to the pain my arms became thin, துணிதந்து – boldly, courageously,  ஓர் நாண் இன்மை செய்தேன் – I indulged in a shameless act, நறு நுதால் – O one with a fragrant forehead, ஏனல் – millet field,  இனக் கிளி – flocks of parrots, யாம் கடிந்து ஓம்பும் – where I guarded and chased, புனத்து அயல் – near the field,  ஊசல் ஊர்ந்து ஆட – swinging in the swing, ஒரு ஞான்று – one day, வந்தானை – to the man who came, ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி – O sir!  push me a little bit (ஆட்டி விடு), தையால் – O young woman, நன்று – good lady, என்று அவன் ஊக்க – and he pushed (ஆட்டி விட்டான்),  கை நெகிழ்பு – hands slipped பொய்யாக வீழ்ந்தேன் – I acted like I fell down, அவன் மார்பில் – on his chest, வாய்யா – truth,  செத்து – thinking, ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் – he caught me quickly and held me,  மேல் மெய் அறியாதேன் போல் கிடந்தேன் – I lay on him like I was not aware of my body,  மன் – asai, ஆயிடை மெய் அறிந்து – knowing the true situation, ஏற்று எழுவேன் ஆயின் – if I rise and get up, மற்று ஒய்யென – and then quickly,  ஒண் குழாய் – O lady of shining earrings, செல்க  – please  leave, எனக் கூறி விடும் பண்பின் அங்கண்  உடையன் அவன் –  he had the refinement to say so

38

தோழி தலைவியிடம் சொன்னது

இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ஞ் சடை அந்தணன்
உமை அமர்ந்து உயர் மலை இருந்தனன் ஆக
ஐ இரு தலையின் அரக்கர் கோமான்
தொடிப் பொலி தடக் கையின் கீழ் புகுத்து அம் மலை
எடுக்கல் செல்லாது உழப்பவன் போல
உறு புலி உரு ஏய்ப்பப் பூத்த வேங்கையைக்
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை
நீடு இரு விடர் அகம் சிலம்பக் கூய்த் தன்
கோடு புய்க்கல்லாது உழக்கும் நாட கேள்

ஆர் இடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்தக்கால்
நீர் அற்ற புலமே போல் புல்லென்றாள் வைகறை
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அக் கவின்
தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தைக் காண்

இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்தக்கால்
பொருள் இல்லான் இளமை போல் புல்லென்றாள் வைகறை
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணிபெறும் அவ் அணி
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தைக் காண்

மறம் திருந்தார் என்னாய் நீ மலை இடை வந்தக்கால்
அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழிதக்காள் வைகறை
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திருத்தகும் அத் திருப்
புறங்கூற்றுத் தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தைக் காண்

என ஆங்கு
நின் உறு விழுமம் கூறக் கேட்டு
வருமே தோழி நல் மலை நாடன்
வேங்கை விரிவிடம் நோக்கி
வீங்கு இறைப் பணைத்தோள் வரைந்தனன் கொளற்கே.

38

What the heroine’s friend said to her

I said to him:

“Listen to me, O man from the mountains where

a forest elephant thinking a vēngai tree in bloom is

a tiger,
thrusts his tusks into the trunk in anger, and unable to

pull them out, screams in frustration, his sounds

echoing in the mountain crevices, his struggles like that

of ten-headed Rāvanan wearing beautiful bracelets who

put his wide hands underneath and tried to lift the

mountain with the Brāhmin with his curved bow

and Ganges on his locks seated with his consort Umai.

You came through difficult paths at night without fear.
My friend who was sad like land without rain before you

came, became beautiful in the morning, like land with

rainfall.  That beauty needs to be protected.  If there is a

way to do it, let me know!

 

You came in the dark night without fear.  My friend who

was like a young poor man without wealth before you came,

became beautiful in the morning, like a rich man with grace.

That beauty which came through you, not understood by

those who slander, needs to be protected.  If there is a way,

let me know!

 

You came not fearing the wasteland bandits.  My friend

who was ruined like an old man who had not led a virtuous

life, became beautiful in the morning like the wealth in the

hands of a deserving one.  If there is a way to protect that

beauty from those who slander, let me know!”

 

And so my friend, when he heard your sorrow, the

good man from the mountain now awaits the vēngai

blossoming season, to marry you with big wrists and

bamboo-like arms!

Notes:  கலித்தொகை 46 – வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும், கலித்தொகை 38 – உறு புலி உரு ஏய்ப்பப் பூத்த வேங்கையை.  குறுந்தொகை 343 – கருங்கால் வேங்கை வாடு பூஞ்சினையின் கிடக்கும்.

Meanings:  இமைய – the Himalayas, வில் – bow, வாங்கிய – curved, ஈர்ஞ் சடை அந்தணன் – wet haired Brahmin, Sivan with the river Ganges on his locks,  உமை அமர்ந்து – sat with Umai, உயர் மலை இருந்தனன் ஆக – he was in the tall mountains, ஐ இரு தலையின் – with ten heads, அரக்கர் கோமான் – king of demons, தொடிப் பொலி – with many bracelets, with beautiful bracelets, தடக் கையின் – with big hands, கீழ் புகுத்து – thrust it under, அம் மலை – that mountain, எடுக்கல் செல்லாது – unable to lift, உழப்பவன் – one who struggles, போல – like, உறு புலி – strong tiger, உரு – appearance, ஏய்ப்ப – like,  பூத்த வேங்கையை – about a bloomed vēngai tree, kino trees, pterocarpus marsupium,  (has yellow flowers, and appears like a tiger), கறுவு கொண்டு –  got angry, அதன் முதல் குத்திய மத யானை – an angry elephant which pierced the trunk, a rutting elephant which pierced the trunk, நீடு இரு – long two, விடர் அகம் – wide mountain crevices, சிலம்ப – loud sound, கூய் – trumpets, தன் கோடு – its tusks, புய்க்கல்லாது – unable to pull out, உழக்கும் – exist, நாட – O man from such country,

கேள் – listen, ஆர் – difficult, இடை – place, path, நீ அரவு – you at night, அஞ்சாய் வந்தக்கால் – when you came without fear, நீர் அற்ற புலமே – land without water, போல் – like புல்லென்றாள் – she lost her beauty, வைகறை – morning, கார் பெற்ற புலமே போல் – like land which got rain, கவின் பெறும் – become beautiful, அக் கவின் – that beauty, தீராமல் காப்பது – protect it from being lost, ஓர் திறன் உண்டேல் – if there’s a method, உரைத்தைக் காண் – let me know,

இருள் – dark, இடை – place, path, என்னாய் – you are not concerned, நீ இரவு அஞ்சாய் வந்தக்கால் – when you still came unafraid of the night, பொருள் இல்லான் – one without material things, இளமை போல் – like the youth, புல்லென்றாள் – she became dull, she lost her beauty, வைகறை – morning, அருள் வல்லான் – one filled with grace, ஆக்கம் போல் அணி பெறும் – she became beautiful like wealth, அவ் அணி – that beauty, தெருளாமல் – without understanding (by those who blame her saying her beauty is due to some other reason and not because of him), காப்பது – to protect, ஓர் திறன் உண்டேல் – if there is a method, உரைத்தைக் காண் – let me know,

மறம் திருந்தார் என்னாய் – not considering those who are good in the business of killing – the wasteland warriors, நீ மலை இடை வந்தக்கால் – when you came through the mountains, அறம் சாரான் மூப்பே போல் – like the old age of one not righteous, அழிதக்காள் – she was ruined, வைகறை – in the morning, திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் – like the wealth in the hands of a smart man, திருத்தகும் – becomes beautiful, அத் திருப் புறங்கூற்றுத் தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் – if there is a way to protect that beauty without slander, உரைத்தைக் காண் – let me know,

என ஆங்கு – and thus, நின் உறு விழுமம் கூறக் கேட்டு – hearing about your pain, வருமே – he will come, தோழி – my friend, நல் மலை நாடன் – our mountain country man, வேங்கை விரிவிடம் நோக்கி – looks forward to vēngai flowers blooming, kino flowers, pterocarpus marsupium, வீங்கு இறை – big wrists, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, வரைந்தனன் கொளற்கே – come to marry

39

தலைவியும் தோழியும் சொன்னது

காமர் கடும் புனல் கலந்து எம்மோடு ஆடுவாள்
தாமரைக் கண் புதைத்து அஞ்சித் தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான்
நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்கப் பாய்ந்து அருளினால்
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகல் அகலம்
வருமுலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி
அரு மழைதரல் வேண்டின் தருகிற்கும் பெருமையளே

அவனும் தான் ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும்
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அவ் வரைத்
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்திருக்கும்
கான் அகல் நாடன் மகன்

சிறுகுடியீரே சிறுகுடியீரே
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசைத் தேன் தொடா
கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா மலை வாழ்நர்
அல்ல புரிந்து ஒழுகலான்

காந்தள் கடி கமழும் கண் வாங்கு இருஞ் சிலம்பின்
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர்
தாம் பிழையார் கேள்வர்த் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும்
தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல்

என ஆங்கு
அறத்தொடு நின்றேனைக் கண்டு திறப்பட
என் ஐயர்க்கு உய்த்து உரைத்தாள் யாய்

அவரும் தெரி கணை நோக்கிச் சிலை நோக்கிக் கண் சேந்து
ஒரு பகல் எல்லாம் உருத்து எழுந்து ஆறி
இருவர் கண் குற்றமும் இல்லையால் என்று
தெருமந்து சாய்த்தார் தலை

தெரி இழாய் நீயும் நின் கேளும் புணர
வரை உறை தெய்வம் உவப்ப உவந்து
குரவை தழீஇ யாம் ஆடக் குரவையுள்
கொண்டுநிலை பாடிக் காண்

நல்லாய்
நன்னாள் தலைவரும் எல்லை நமர் மலைத்
தம் நாண் தாம் தாங்குவார் என் நோற்றனர் கொல்

புன வேங்கைத் தாது உறைக்கும் பொன் அறை முன்றில்
நனவில் புணர்ச்சி நடக்குமாம் அன்றோ
நனவில் புணர்ச்சி நடக்கலும் ஆங்கே
கனவில் புணர்ச்சி கடிதுமாம் அன்றோ

விண் தோய் கல் நாடனும் நீயும் வதுவையுள்
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர் மன் கொல்லோ
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை
கண்டு அறியாதேன் போல் கரக்கிற்பென் மன் கொல்லோ

மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல்
கையால் புதை பெறூஉம் கண்களும் கண்களோ
என்னைமன் நின் கண்ணால் காண்பென் மன் யான்
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன

என ஆங்கு
நெறி அறி செறி குறி புரிதிரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇத்
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக
வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும்
மாயப் புணர்ச்சியும் எல்லாம் உடன் நீங்கச்
சேய் உயர் வெற்பனும் வந்தனன்
பூ எழில் உண்கணும் பொலிகமா இனியே.

39

What the heroine and her friend said

Friend:

She played with us in the lovely rapid river

when she was pulled by the current.  Unable to

resist and fearing, she covered her lotus blossom eyes.

A kind man jumped into the water, his long, fragrant,

cool nākam flower garland swaying.  He hugged her

chest with ornaments and brought her to the shore.

Since his broad chest embraced her breasts, my friend

has attained the honor of bringing precious rain if she

wills.

He is the son of the lord of the vast forest where smoke

from akil wood lit on platforms in the millet field rises up

ruining the luster of the moon that moves in the sky and

reaches the mountain, where those who see it think

that it is a honey comb and raise ladders to get it.

O people of a small hamlet!  O people of a small hamlet!

Valli yam plant will not grow roots, honeycombs will

not be seen in the mountains, grains will not grow in

clusters in the fields, if people are not virtuous in this huge

mountain where delicate mountain women, attractive,

with fragrances of kānthal flowers, bamboo-like

tender arms to the eyes of those who behold, worship their

husbands who do not fail, and the arrows shot by the men

in their families do not miss their mark.

Thus I stood up with virtue and spoke to mother about

your secret union.  She narrated it efficiently to our father

and brothers who flew into rage, their eyes reddened as

they looked at their bright arrows and looked at their bows.

Their anger abated,

they cooled off, bowed their heads in sorrow and said

that the two of you did not commit any mistake.

My friend with chosen jewels!  To see you and your lover

unite, to make the mountain deity happy, let us embrace

and perform kuravai dances.  Let us sing as we dance.

Heroine:

Look my fine friend!  What penance did our family in the

mountain do, to be able to bear their embarrassment until

the wedding day, for being a hindrance to my marriage?

Will our union be in our front yard with boulders on which

vēngai flowers drop golden pollen?  When it happens, will I

abandon our union that happens in dreams?

Friend:

At the wedding, will the man from the sky-brushing mountain

and you pretend like you don’t know each other from before?  If

you pretend like you don’t know each other, will I who knows

your relationship be able to hide that as well?  Will eyes be

eyes, if they are covered by hands and do not see the marriage

loveliness of the man from the mountains capped with clouds?

Heroine:

Why?  I can see it through your eyes.

Friend:

May your kohl-rimmed eyes, like petals of waterlilies,

come to be mine!  The lord of the lofty mountains has come

to wed you, to end the pallor in your bamboo-like delicate

arms, the gossips and the dream unions.   Wise men who

know many matters have gathered together, along with the

learned one who  does not err who knows the right

traditions and the auspicious times.

May your flower-like, kohl-rimmed eyes flourish now!

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்று, செவிலித்தாய் நற்றாய்க்கு அறத்தொடு நின்று, நற்றாய் தந்தை தமையன்மாருக்கு அறத்தொடு நின்று அவர்கள் திருமணத்திற்கு உடன்பட்டமையால் தலைவியும் தோழியும் குரவைக் கூத்தாடினர். தொல். பொருளியல் 12 – எளித்தல், ஏத்தல், வேட்கை உரைத்தல், கூறுதல், உசாதல், ஏதீடு தலைப்பாடு, உண்மை செப்புங் கிளவியொடு, தொகைஇ எழு வகைய என்மனார் புலவர் – இங்கு எளித்தல், ஏத்தல், வேட்கை உரைத்தல் ஆகியவை பொருந்தும்.

Meanings:  காமர் கடும் புனல் கலந்து எம்மோடு ஆடுவாள் – she played with us  in the lovely flowing water, தாமரைக் கண் புதைத்து அஞ்சி – fearing she covered her lotus-like eyes, தளர்ந்து – tired, அதனோடு ஒழுகலான் – she was pulled by the current, நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்கப் பாய்ந்து – jumped with his swaying long fragrant cool nākam flower garlands, surapunnai trees, long-leaved two-sepalled gamboge trees, or punnai trees, Laurel Tree, Mast wood Trees, Calophyllum inophyllum  according to the University of Madras Lexicon, Mesua ferrea according to P.L. Sami and R. Panchavarnam, அருளினால் – due to his graces, பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் – he embraced and brought her to the shore and hugging her chest with ornaments, அகல் அகலம் வருமுலை புணர்ந்தன என்பதனால் – since his chest and her big breasts united, since his chest and her big breasts united, என் தோழி அரு மழைதரல் வேண்டின் தருகிற்கும் பெருமையளே – my friend has attained the honor of bringing precious rain if she requests,

அவனும் தான் – he is, ஏனல் இதணத்து – on the platforms in the millet field, அகில் புகை உண்டு இயங்கும் – smoke from the akil wood burnt rises up, வான் ஊர் மதியம் – moon that moves in the sky, வரை சேரின் – when it reaches the mountain, அவ் வரைத் தேனின் இறால் என – thinking that it is a honeycomb of bees on the beautiful mountain, ஏணி இழைத்திருக்கும் – ladders are used, கான் அகல் நாடன் மகன் – son of the man from the vast forest,

சிறுகுடியீரே சிறுகுடியீரே – O people from a small village, O people from a small village, வள்ளி கீழ் வீழா – valli yam roots will not go down, வரை மிசைத் தேன் தொடா – honeycombs will not be attached to the mountains, கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா – grains will not grow in clusters in the fields, மலை வாழ்நர் அல்ல புரிந்து ஒழுகலான் – if the people living on the mountain are not virtuous, காந்தள் கடி கமழும் – fragrance of glory lilies spread, கண் வாங்கு – attracting the eyes (of those who see them), இருஞ் சிலம்பின் – on the huge/dark mountain, வாங்கு அமை மென் தோள் – curved bamboo-like tender arms, குறவர் மட மகளிர் – delicate mountain women, தாம் பிழையார் கேள்வர்த் தொழுது எழலால் – since they honor their husbands who don’t fail them, தம் ஐயரும் தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல் – the arrows shot by their family men do not miss their target,

என ஆங்கு அறத்தொடு நின்றேனைக் கண்டு – on seeing me who stood up with virtue and uttered the truth about your secret love, திறப்பட என் ஐயர்க்கு உய்த்து உரைத்தாள் யாய் – mother uttered efficiently to our brothers, அவரும் – they, தெரி கணை நோக்கிச் சிலை நோக்கி – looked at their bright/chosen arrows and looked at their bows, கண் சேந்து ஒரு பகல் எல்லாம் உருத்து எழுந்து – their eyes grew red and they were in rage for a day, ஆறி – cooled off, இருவர் கண் குற்றமும் இல்லையால் என்று – thinking that the two did not commit any mistake, தெருமந்து சாய்த்தார் தலை – bowed their heads in sorrow,

தெரி இழாய் – O one with bright/chosen jewels, நீயும் நின் கேளும் புணர – for you and your lover to unite,  வரை உறை தெய்வம் உவப்ப – to make the deity in the mountain happy, உவந்து குரவை தழீஇ யாம் ஆட – for us to embrace and perform kuravai dances, குரவையுள் கொண்டுநிலை பாடி – let us sing as we dance,

காண் – see, நல்லாய் – O good friend, நன்னாள் தலைவரும் எல்லை – until the wedding day comes, நமர் – our family, மலை – in our mountain, தம் நாண் தாம் தாங்குவார் – bearing their embarrassment, என் நோற்றனர் கொல் – what penance did they do, புன வேங்கைத் தாது உறைக்கும் பொன் அறை முன்றில் – in the front yard when forest vēngai flowers drop golden pollen, kino trees, pterocarpus marsupium, நனவில் புணர்ச்சி நடக்குமாம் அன்றோ – will our union happen in reality, நனவில் புணர்ச்சி நடக்கலும் ஆங்கே கனவில் புணர்ச்சி கடிதுமாம் அன்றோ – will I abandon uniting in my dream if we unite in reality,

விண் தோய் கல் நாடனும் நீயும் வதுவையுள் பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர் மன் கொல்லோ –at the wedding will the man from the sky-brushing mountain and you pretend like you don’t know each other from past, பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை கண்டு அறியாதேன் போல் கரக்கிற்பென் மன் கொல்லோ – if you pretend like you don’t know each other from the past will I be able to hide the fact, மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல் கையால் புதை பெறூஉம் கண்களும் கண்களோ – are the eyes real eyes if they are covered with the hands not seeing the beautiful wedding of the lord of the mountain with clouds,

என்னை மன் நின் கண்ணால் காண்பென் – why, I will see it through your eyes, மன் – an asai

யான் நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – may your kohl-lined waterlily-like eyes greatly become mine, என ஆங்கு – there, நெறி அறி  – understanding the right manner, செறிகுறி – auspicious day, புரிதிரிபு அறியா அறிவனை – wise one who does not know errors, முந்துறீஇ – coming ahead, தகை மிகு – very great, தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – the wise have gathered together who know many matters, வேய் புரை மென் தோள் – bamboo-like delicate arms, பசலையும் அம்பலும் – pallor and gossip/slander, மாயப் புணர்ச்சியும் எல்லாம் உடன் நீங்க – and dream union end immediately, சேய் உயர் வெற்பனும் வந்தனன் – the lord of the very lofty mountains has come, பூ எழில் உண்கணும் பொலிகமா இனியே – let your flower-like eyes with kohl flourish now (பொலிக + மா, மா – ஓர் அசைச் சொல்)

40

தலைவியும் தோழியும் சொன்னது

அகவினம் பாடுவாம் தோழி அமர்க் கண்
நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல்
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ
முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின்
வகை சால் உலக்கை வயின் வயின் ஓச்சிப்
பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி
அகவினம் பாடுவாம் நாம்

ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணைத் தட மென் தோள்
தேன் நாறு கதுப்பினாய் யானும் ஒன்று ஏத்துகு
வேய் நரல் விடர் அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை

கொடிச்சியர் கூப்பி வரை தொழு கை போல்
எடுத்த நறவின் குலை அலங்கு காந்தள்
தொடுத்த தேன் சோரத் தயங்கும் தன் உற்றார்
இடுக்கண் தவிர்ப்பான் மலை

கல்லாக் கடுவன் கணம் மலி சுற்றத்து
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே
தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின் அவரினும்
அல்லல்படுவான் மலை

புரி விரி புதை துதை பூத் ததைந்த தாழ் சினைத்
தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான்
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம்

விண் தோய் வரைப் பந்து எறிந்த அயா வீடத்
தண் தாழ் அருவி அரமகளிர் ஆடுபவே
பெண்டிர் நலம் வௌவித் தண் சாரல் தாது உண்ணும்
வண்டின் துறப்பான் மலை

ஒடுங்கா எழில் வேழம் வீழ் பிடிக்கு உற்ற
கடுஞ்சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடுஞ் சினைத்
தீம் கண் கரும்பின் கழை வாங்கும் உற்றாரின்
நீங்கலம் என்பான் மலை

என நாம்
தன் மலை பாட நயவந்து கேட்டு அருளி
மெய் மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா
மென் முலை ஆகம் கவின் பெறச்
செம்மலை ஆகிய மலை கிழவோனே.

40

What the heroine and her friend said

Heroine:

Let us sing what we have in our minds my friend!

Let us strip the heavy, clusters of millet that

are bent low like shy, virtuous women with calm

eyes and lovely words, and pound it in a mortar made

with wood from sandal trees with blossoms, using

elephant tusks filled with pearls as pestles.  Let us sing

about what we have in our minds about the beneficial

mountain of the one who gave me this love disease.

Friend:

My friend with a pretty forehead, lovely hair, delicate,

curved arms that are like beautiful bamboo, and

honey-fragrant tresses!  I will sing a song praising his

mountain.  You can sing one praising his mountain with

noisy bamboo and caves.

The mountain of the lord who removes the misery of

his relatives has swaying, fragrant clusters of honey-

dripping kānthal flowers, that resemble the worshipping

hands of mountain women.  The beauty of the mountain

of the one who would feel sadder than the women who

love him who lost their natural beauty, is that a crude

male monkey goes to the family of its beloved female to

ask for her hand in marriage.

Heroine:

Let us sing a song denouncing the mountain with hard

to reach peaks, belonging to the one who gave me this

ailment, causing my beauty, like the tender sprouts on

the low tree branches with clusters of flowers, to fade.

Let us sing about the sky-touching mountain of the man

who feasts on the beauty of women and abandons them

like bees flitting for honey, where, on its slopes, deities

play endless games with balls, and tiring, they play in the

cool waterfalls.

Friend:

The lord of the mountain where an uncontrollable

bull elephant breaks tall sugarcane stalks to feed his female

suffering from her first pregnancy ailments, who does not

abandon his relatives, listened sweetly to our songs and has

come with grace and joy to embrace your delicate breasts,

making you splendid and beautiful.

Notes:  யானையின் தந்தத்தில் முத்து:  அகநானூறு 282 – வால் மருப்பு ஒடிய உக்க தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு, நற்றிணை 202 – புலி பொரச் சிவந்த புலால் அம் செங் கோட்டு ஒலி பல் முத்தம், புறநானூறு 161 – முத்துப்படு முற்றிய உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு, புறநானூறு 170 –  வெண்கோடு பயந்த ஒளி திகழ் முத்தம், பதிற்றுப்பத்து 32 – முத்துடை மருப்பின், கலித்தொகை 40 – முத்து ஆர் மருப்பின், திருமுருகாற்றுப்படை 304 – பெருங்களிற்று முத்துடை வான்கோடு தழீஇ,  குறிஞ்சிப்பாட்டு 36 – முத்து ஆர் மருப்பின், மலைபடுகடாம் 518 – முத்துடை மருப்பின்.

Meanings:  அகவினம் பாடுவாம் தோழி – let us sing what we have inside (our minds), my friend, அமர்க் கண் நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல் தகை கொண்ட – of the nature of women with calm eyes and joyful words with bent heads (with modesty), ஏனலுள் தாழ் குரல் – low hanging clusters of millet in the field, உரீஇ – stripping, முகை வளர் சாந்து உரல் – in a pounding mortar made with wood from sandalwood tree that puts out buds, in a pounding mortar made with wood from a sandal tree that grows in mountain clefts, முத்து ஆர் மருப்பின் வகை சால் உலக்கை வயின் வயின் ஓச்சி – pound with pestles which are tusks filled with pearls, பகை இல் நோய் செய்தான் – the one who gave this love disease without enmity, பய மலை ஏத்தி அகவினம் பாடுவாம் நாம் – let us praise his beneficial mountains,

ஆய் நுதல் – beautiful forehead, அணி கூந்தல் – pretty hair, அம் பணை – beautiful bamboo,  தட – curved, large, மென் தோள் – delicate arms, delicate shoulders, தேன் நாறு கதுப்பினாய் – O one with honey-fragrant hair, யானும் ஒன்று ஏத்துகு – let me sing a song praising, வேய் நரல் விடர் அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை – you sing about his mountain with loud bamboo and caves,

கொடிச்சியர் கூப்பி வரை தொழு கை போல் – like the worshipping hands of mountain women, எடுத்த நறவின் குலை அலங்கு காந்தள் – swaying glory lily clusters with honey, தொடுத்த தேன் சோரத் தயங்கும் – sway as the honey in them drops, தன் உற்றார் இடுக்கண் தவிர்ப்பான் மலை – the mountain of the one who removes the misery his relatives, கல்லாக் கடுவன் கணம் மலி சுற்றத்து மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே – it has the special nature where a crude male monkey goes to the female monkey’s big family to ask for her hand, தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின்  அவரினும் அல்லல்படுவான் மலை – the mountain of the man who will feel more sad than those who united with their lovers who lost their beauty,

புரிவிரி – tightness loosening, petals opening, புதை – hidden, துதை – dense, close, பூத் ததைந்த – filled with clusters of flowers, தாழ் சினைத் தளிர் அன்ன – like the sprouts in the low (heavy) branches, எழில் மேனி தகை வாட – the beauty of the lovely body to fade, நோய் செய்தான் – the man who caused disease, அரு வரை அடுக்கம் – difficult to scale mountain ranges, நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் – let us sing putting it down, விண் தோய் வரை – sky touching mountains, பந்து எறிந்த அயா வீட – tired from throwing balls, தண் தாழ் அருவி அரமகளிர் ஆடுபவே – deities play in the cool flowing waterfalls, பெண்டிர் நலம் வௌவி – seizing the virtue/beauty of women, தண் சாரல் தாது உண்ணும் வண்டின் – like bees that eat pollen on the cool slopes, துறப்பான் மலை – the mountain of the man who abandons,

ஒடுங்கா எழில் வேழம் – uncontrollable handsome bull elephant, வீழ் பிடிக்கு – for its beloved female elephant, உற்ற கடுஞ்சூல் வயாவிற்கு – for its first pregnancy disease, அமர்ந்து நெடுஞ் சினைத் தீம் கண் கரும்பின் கழை வாங்கும் – seizes the tall sweet stalks of sugarcane with nodes,  உற்றாரின் நீங்கலம் என்பான் மலை – the mountain of the man who does not abandon his relatives, என நாம் தன் மலை பாட நயவந்து கேட்டு – since he heard about his mountain with love thus, அருளி மெய் மலி உவகையன் புகுதந்தான் – he with graces and great happiness came, புணர்ந்து – uniting, embracing, ஆரா – endless, மென் முலை – delicate breasts, ஆகம் கவின் பெற – for your chest to be beautiful, செம்மலை ஆகிய – to make you great, மலை கிழவோனே – the lord of the mountain

41

தலைவியும் தோழியும் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி

பாடுகம் வா வாழி தோழி வயக் களிற்றுக்
கோடு உலக்கை ஆக நல் சேம்பின் இலை சுளகா
ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம்
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடுற்று

இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள்
கொடி விடுபு இருளிய மின்னுச் செய் விளக்கத்துப்
பிடியொடு மேயும் புன்செய் யானை
அடி ஒதுங்கு இயக்கம் கேட்ட கானவன்
நெடு வரை ஆசினிப் பணவை ஏறிக்
கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின்
இறு வரை வேங்கையின் ஒள் வீ சிதறி
ஆசினி மெல் பழம் அளிந்தவை உதிராத்
தேன் செய் இறாஅல் துளைபடப் போகி
நறு வடி மாவின் பை துணர் உழக்கிக்
குலை உடை வாழைக் கொழு மடல் கிழியாப்
பலவின் பழத்துள் தங்கும் மலை கெழு வெற்பனைப்
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடுற்று

இலங்கும் அருவித்து இலங்கும் அருவித்தே
வானின் இலங்கும் அருவித்தே தான் உற்ற
சூள் பேணான் பொய்த்தான் மலை

பொய்த்தற்கு உரியனோ பொய்த்தற்கு உரியனோ
அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரைப் பொய்த்தற்கு உரியனோ
குன்று அகல் நல் நாடன் வாய்மையில் பொய் தோன்றின்
திங்களுள் தீத் தோன்றியற்று

இள மழை ஆடும் இள மழை ஆடும்
இள மழை வைகலும் ஆடும் என் முன்கை
வளை நெகிழ வாராதோன் குன்று

வாராது அமைவானோ வாராது அமைவானோ
வாராது அமைகுவான் அல்லன் மலை நாடன்
ஈரத்துள் இன்னவை தோன்றின் நிழல் கயத்து
நீருள் குவளை வெந்தற்று

மணி போலத் தோன்றும் மணி போலத் தோன்றும்
மண்ணா மணி போலத் தோன்றும் என் மேனியைத்
துன்னான் துறந்தான் மலை

துறக்குவன் அல்லன் துறக்குவன் அல்லன்
தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன்
தொடர்புள் இனையவை தோன்றின் விசும்பில்
சுடருள் இருள் தோன்றியற்று

என ஆங்கு
நன்று ஆகின்றால் தோழி நம் வள்ளையுள்
ஒன்றி நாம் பாட மறை நின்று கேட்டு அருளி
மென் தோள் கிழவனும் வந்தனன் நுந்தையும்
மன்றல் வேங்கைக் கீழ் இருந்து
மணம் நயந்தனன் அம் மலை கிழவோற்கே.

41

What the heroine and her friend said, as the hero listened nearby

Heroine:

Come, my friend!  Let us sing!  May you live long!

Using the tusks of mighty elephants as pestles, and

chēmpu yam leaves as winnowing trays, let us pound

the seeds of swaying bamboo in a mortar well.

Let us both sing together!

Friend:

May you live long, my friend!  My good friend!  Let us

sing about the mountain of the lord, where at midnight

when rains sprinkle, thunder roars and shining streaks

of lightning appear, a bull elephant grazes in a field

with his female, their steps heard by the guard who

climbed a tower on a breadfruit tree and shot speedily

a stone with his catapult, and the stone hit bright bunches

of vēngai flowers, attacked and dropped soft breadfruits,

pierced a hole in a honeycomb, attacked clusters of tiny,

green unripe mangoes, tore up thick leaves of a banana

trees with clusters of fruits, and rested inside a jackfruit.

Heroine:

May you live long, my friend!  My good friend!   Roaring

bright waterfalls flow!  Bright waterfalls flow!  Water flows

from the sky in the mountain of the one who has not kept

his promise.

Friend:

Would he lie?  Would he lie?  Would the one who said, “Do

not fear” and “I’ll protect,” lie?  If the man from the wide, fine

mountain would lie without being truthful, then fire would

appear on the moon.

Heroine:

Young clouds move around!  Young clouds move around!

Young clouds move around in the mountain of the man who

has not returned, causing my bangles to slip down.

Friend:

Will he stay away without returning?  Will be stay away

without returning?  The man from the mountain country will

not stay away.  If harshness appears in him, it would be like

the waterlilies in the cool pond being scorched.

Heroine:

It appears like sapphire!  It appears like sapphire!  The

mountain of the man who has deserted me staying far away

is like unwashed sapphire.

Friend:

He is not one to forsake!  He is not one to forsake!  The man

from the mountain chain is not one to forsake!  If he causes

you pain, it would be like darkness appearing in the sun in the

sky.  This is how good it is my friend.  Hearing the vallai songs

we sang together while hiding from our view, the lord of the

mountains with gracious, soft shoulders came for you, and

your father has agreed to get you married to him under the

vēngai tree in the courtyard.

Notes:  அகநானூறு 292 – இரவின் மேயல் மரூஉம் யானைக் கால்வல் இயக்கம் ஒற்றி நடுநாள் வரையிடைக் கழுதின் வன் கைக் கானவன் கடுவிசைக் கவணின் எறிந்த சிறு கல் உடுஉறு கணையின் போகிச் சாரல் வேங்கை விரி இணர் சிதறித் தேன் சிதையூஉ பலவின் பழத்துள் தங்கும் மலைகெழு நாடன் மணவாக்காலே.

Meanings:  பாடுகம் வா – come, let us sing, வாழி தோழி – may you live long my friend, வயக் களிற்றுக் கோடு உலக்கை ஆக – with tusks of mighty elephants as pestles, ulakkais, நல் சேம்பின் இலை சுளகா – chēmpu yam leaves as winnowing trays, Colocasia antiquorum, Colocasia esculenta, ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து – pour seeds of swaying bamboo into the mortar well, இருவாம்  பாடுகம் வா – let us both sing,

வாழி தோழி – may you live long O friend, நல் தோழி – my good friend, பாடுற்று இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் – midnight when spread rain fell with loud thunder, கொடி விடுபு இருளிய மின்னுச் செய் விளக்கத்து – in the light of long lightning streaks, பிடியொடு மேயும் புன்செய் யானை – elephant which grazes in the dry field along with its female, அடி ஒதுங்கு இயக்கம் கேட்ட கானவன் – forest dweller who heard their foot steps as they walked, நெடு வரை – tall mountain, ஆசினிப் பணவை ஏறி – climbs on the tower built on a breadfruit tree, கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின் – since he shot a stone with his hand-operated fast catapult, இறு வரை வேங்கையின் ஒள் வீ சிதறி – it attacked the bright flowers of vēngai trees on the huge mountain, kino trees, pterocarpus marsupium, ஆசினி மெல் பழம் அளிந்தவை உதிரா – dropped soft breadfruits, தேன் செய் இறாஅல் துளைபடப் போகி – went after creating a hole in a honeycomb, நறு வடி மாவின் பை துணர் உழக்கி – attacked fresh clusters of fragrant tiny unripe green mangoes, மாவடு, குலை உடை வாழைக் கொழு மடல் கிழியா – tore up the thick leaves of a banana tree with clusters of fruits, பலவின் பழத்துள் தங்கும் – rested in a fruit of a jackfruit tree, மலை கெழு வெற்பனைப் பாடுகம் வா – let us sing about the lord of the mountain,

வாழி தோழி – may you live long my friend, நல் தோழி – my good friend, பாடுற்று இலங்கும் அருவித்து – roaring bright waterfalls, இலங்கும் அருவித்தே – bright waterfalls, வானின் இலங்கும் அருவித்தே – flowing waters from the sky, தான் உற்ற சூள் பேணான் – he does not protect his promise, he does not keep up his word, பொய்த்தான் மலை  – mountain of the man who lied,

பொய்த்தற்கு  உரியனோ – would he lie, பொய்த்தற்கு உரியனோ – would he lie, அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரைப் பொய்த்தற்கு உரியனோ – would the one who said ‘do not fear’ and ‘I’ll protect’ lie, குன்று அகல் நல் நாடன் வாய்மையில் பொய் தோன்றின்  திங்களுள் தீத் தோன்றியற்று – if the man from the wide fine mountain would lie without being truthful then fire would appear on the moon,

இள மழை ஆடும் – young clouds move around, இள மழை ஆடும் – young clouds move around, இள மழை வைகலும் ஆடும் – young clouds move around daily, என் முன்கை வளை நெகிழ வாராதோன் குன்று – the mountain of the one who has not returned causing the bangles on my wrists to slip,

வாராது – not returning,  அமைவானோ – will he stay there, வாராது – not returning, அமைவானோ – will he stay there, வாராது அமைகுவான் அல்லன் மலை நாடன் – the man from the mountain country will not stay away without coming, ஈரத்துள் இன்னவை தோன்றின் நிழல் கயத்து நீருள் குவளை வெந்தற்று – if harsh thoughts appear in his kind heart it will be like the waterlilies in the pond being scorched,

மணி போலத் தோன்றும் – it appears like sapphire, மணி போலத் தோன்றும் – it appears like sapphire, மண்ணா மணி போலத் தோன்றும் – it appears like unwashed sapphire, என் மேனியைத் துன்னான் – the man who does not embrace my body, துறந்தான் மலை – the mountain of the one who abandoned,

துறக்குவன் அல்லன் – he is not one to forsake, துறக்குவன் அல்லன் – he is not one to forsake, தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன் – the man from the mountain chain is not one to abandon, தொடர்புள் இனையவை தோன்றின் விசும்பில் சுடருள் இருள் தோன்றியற்று – if he stops linking with you causing pain it would be like darkness appearing in the sun in the sky, என – so,  ஆங்கு- there,  நன்று ஆகின்றால் தோழி – it is good O friend, நம் வள்ளையுள் ஒன்றி நாம் பாட – as we sing vallai songs together, மறை நின்று கேட்டு அருளி மென் தோள் கிழவனும் வந்தனன் – the lord with gracious soft shoulders who heard this in hiding came, நுந்தையும் மன்றல் வேங்கைக் கீழ் இருந்து மணம் நயந்தனன் அம் மலை கிழவோற்கே – your father has agreed to marry you to the lord of the beautiful mountains under the vēngai tree in the courtyard, kino tree, pterocarpus marsupium

42

தலைவியும் தோழியும் சொன்னது

மறம் கொள் இரும்புலித் தொல் முரண் தொலைத்த
முறஞ்செவி வாரணம் முன் குளகு அருந்திக்
கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும்
பிறங்கு இருஞ் சோலை நல் மலை நாடன்
மறந்தான் மறக்க இனி எல்லா நமக்குச்
சிறந்தமை நாம் நற்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம்
கொல் யானைக் கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம்.
வள்ளை அகவுவம் வா இகுளை நாம்
வள்ளை அகவுவம் வா

காணிய வா வாழி தோழி வரைத் தாழ்பு
வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா
நாண் இலி நாட்டு மலை

ஆர்வுற்றார் நெஞ்சம் அழிய விடுவானோ
ஓர்வு உற்று ஒரு திறம் ஒல்காத நேர்கோல்
அறம் புரி நெஞ்சத்தவன்
தண் நறும் கோங்கம் மலர்ந்த வரை எல்லாம்
பொன் அணி யானை போல் தோன்றுமே நம் அருளாக்
கொன்னாளன் நாட்டு மலை

கூரு நோய் ஏய்ப்ப விடுவானோ தன் மலை
நீரினும் சாயல் உடையன் நயந்தோர்க்குத்
தேர் ஈயும் வண் கையவன்

வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல்
மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ
எவ்வம் உறீஇயினான் குன்று

எஞ்சாது எல்லா கொடுமை நுவலாதி
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என்
நெஞ்சம் பிணிக்கொண்டவன்

என்று யாம் பாட மறை நின்று கேட்டனன்
தாழ் இருங் கூந்தல் என் தோழியைக் கை கவியாச்
சாயல் இன் மார்பன் சிறுபுறம் சார்தர
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என்
ஆய் இழை மேனிப் பசப்பு.

42

What the heroine and her friend said

Heroine:

The lord of the fine mountains, with huge groves

where an elephant with ears like winnowing trays

avenges old enmity with a huge, mighty tiger by

killing it, eats leaves and sleeps, lulled by the roaring

sounds of white waterfalls, has put me out of his

thoughts.  Let him forget me.

I understand well the graces he showered on me as

well as his greatness.

Let us pound the bamboo seeds with the tusks of killer

elephants.

Come, let us sing vallai songs!  My friend!  Come, let

us sing vallai songs!

Friend:

May you live long, my friend!  The silvery waterfalls

flow from the mountain of the one who has no

shame.

Heroine:

Will he allow my heart to be ruined, the man who does

not shower his graces on me, who is fair and righteous

like a balance?

Friend:

The lord of the mountain with slopes covered with cool,

fragrant kōngam flower pollen, appearing like elephants

decorated with gold ornaments, does not shower

his kindness on you.

Heroine:

Would he, sweeter than the waters of his mountain, a

charitable man who gives chariots to those who come to

him, cause my affliction to increase?

Friend:

The man from the mountain where honeycombs filled

with honey appear like the moon with clouds on it, has

caused the bangles on your arms to loosen.

Heroine:

Do not utter unkind words about him.  My heart is tied

to the one who is not unjust, who fears not what needs

to be feared.

Hearing us sing in this manner, hiding from

our sight, he waved his hand and asked my friend with

dark hair to move, and embraced me from behind with

his tender chest, and the pallor on my body donning fine

jewels died like darkness that dies before the sun.

Notes:  யானையின் முறம் போன்ற செவி – நற்றிணை 376 புறநானூறு 339, நற்றிணை 376, கலித்தொகை 52 – முறஞ்செவி யானை, கலித்தொகை 42 – முறஞ்செவி வாரணம்.

Meanings:  மறம் கொள் இரும்புலி – a huge tiger with might, தொல் முரண் தொலைத்த – killed due to ancient enmity, முறம் செவி வாரணம் – an elephant with winnowing tray like ears, முன் குளகு அருந்திக் கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும் – it sleeps to the sounds of loud white waterfalls after eating leaves, பிறங்கு – flourishing, loud, bright, இருஞ் சோலை – huge groves, dark groves, நல் மலை நாடன் – the man from the fine mountains,  மறந்தான் – he has forgotten, மறக்க – forgetting,  இனி – now, எல்லா நமக்குச் சிறந்தமை – the graces that he showered on us, நாம் நற்கு அறிந்தனம் – we understand well, ஆயின் – if so, அவன் திறம் – his greatness, கொல் யானைக் கோட்டால் – with the tusks of killer elephants, வெதிர் நெல் குறுவாம் – let us pound bamboo seeds, நாம் வள்ளை அகவுவம் வா – come, let us sing vallai songs, இகுளை –  friend, நாம் வள்ளை அகவுவம் – let us sing vallai songs, வா – come, காணிய வா – come and see,

வாழி தோழி – may you live long my friend, வரைத் தாழ்பு – flowing from the mountain, வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே – waterfalls with the color of sword, waterfalls of silvery color, bright waterfalls, நம் அருளா – not kind to us, நாண் இலி நாட்டு மலை – mountain of the one who is not ashamed,

ஆர்வுற்றார் நெஞ்சம் அழிய விடுவானோ – will he let the heart of the one who loves him be ruined, ஓர்வு உற்று – analyzing, ஒரு திறம் – proper, ஒல்காத – not slanting to any side, நேர்கோல் – balance, scale, அறம் புரி நெஞ்சத்தவன் – he has a heart that desires fairness, he has a heart that is fair,

தண் நறும் கோங்கம் – cool fragrant kōngam flowers, a gum producing tree, Cochlospermum gossypium, மலர்ந்த வரை எல்லாம் – the mountains where thy have blossomed, பொன் அணி யானை போல் தோன்றுமே – appear like elephants wearing gold ornaments, நம் அருளாக் கொன்னாளன் நாட்டு மலை – the mountain of the cruel man who does now shower graces on you,

கூரு நோய் ஏய்ப்ப விடுவானோ – will he let your affliction increase, தன் மலை நீரினும் சாயல் உடையன் – the one who is more sweeter than his mountain waters, நயந்தோர்க்குத் தேர் ஈயும் வண் கையவன் – one who gifts chariots to those who desire,

வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல் – honeycombs with honey on the mountain, மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் – appear like the moon with clouds on it, இழை நெகிழ – jewels to become loose, எவ்வம் உறீஇயினான் குன்று – the mountain of the one who caused pain,

எஞ்சாது எல்லா கொடுமை நுவலாதி – my friend! do not talk unkindly, அஞ்சுவது – what needs to be feared அஞ்சா – does not fear, அறன் இலி அல்லன் – he is not one without justice, என் நெஞ்சம் பிணிக்கொண்டவன் – the one who has seized my heart, என்று யாம் பாட – as we sang so, மறை நின்று கேட்டனன் – he one who heard it hiding, தாழ் இருங் கூந்தல் – hanging dark hair, என் தோழியை – my friend, கை கவியாச் சாயல் – showed signs folding his hands, இன் மார்பன் – the one with sweet chest, சிறுபுறம் சார்தர – embraced from the back, ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல – like darkness in front of the sun, மாய்ந்தது – vanished, என் ஆய் இழை – my pretty jewels, மேனிப் பசப்பு  – the pallor on my body

43

தலைவியும் தோழியும் சொன்னது

வேங்கை தொலைத்த வெறி பொறி வாரணத்து
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும்
சாந்த மரத்தின் இயன்ற உலக்கையால்
ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம்
ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணிபெற்ற
மைபடு சென்னிப் பய மலை நாடனைத்
தையலாய் பாடுவாம் நாம்

தகையவர் கைச் செறித்த தாள் போலக் காந்தள்
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின்
கூற்றம் வரினும் தொலையான் தன் நட்டார்க்குத்
தோற்றலை நாணாதோன் குன்று

வெருள்புடன் நோக்கி வியல் அறை யூகம்
இருள் தூங்கு இறு வரை ஊர்பு இழிபு ஆடும்
வருடைமான் குழவிய வள மலை நாடனைத்
தெருளத் தெரி இழாய் நீ ஒன்று பாடித்தை

நுண் பொறி மான் செவி போல வெதிர் முளைக்
கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே
மாறு கொண்டு ஆற்றார் எனினும் பிறர் குற்றம்
கூறுதல் தேற்றாதோன் குன்று

புணர் நிலை வளகின் குளகு அமர்ந்து உண்ட
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின்
வயங்கு எழில் யானைப் பய மலை நாடனை
மணம் நாறு கதுப்பினாய் மறுத்து ஒன்று பாடித்தை

கடுங்கண் உழுவை அடி போல வாழைக்
கொடுங் காய் குலை தொறூஉம் தூங்கும் இடும்பையால்
இன்மை உரைத்தார்க்கு அது நிறைக்கல் ஆற்றாக்கால்
தன் மெய் துறப்பான் மலை

என ஆங்கு
கூடி அவர் திறம் பாட என் தோழிக்கு
வாடிய மென் தோளும் வீங்கின
ஆடு அமை வெற்பன் அளித்தக்கால் போன்றே.

43

What the heroine and her friend said

Friend:

My friend!  Let us sing about the lord

of the beneficial mountains where clouds

touch peaks as though praising lord Murukan,

and pour white, mountain rice into the well of

a mortar and pound it with a pestle made from

wood from sandal trees swarmed by bees, and a

pestle made from the raised tusks of an elephant

with rage that killed a tiger.

Heroine:

Bees sit on kānthal buds appearing like the rings

on the fingers of esteemed women in the mountain

of the man who Death cannot vanquish, who is not

embarrassed to lose to those with friendship.

Friend:

My friend with chosen jewels!  Sing a song

about the man from the prosperous mountains

where a young mountain goat runs up and down the

dark slope, startled by a black monkey on a huge

boulder.

Heroine:

The mountain of the one who does not despise

others even if they are not agreeable, has tight sheaths

of bamboo that become loose and fall down, that

resemble the ears of deer with fine spots.

Friend:

My friend with fragrant hair!  Sing another song for

the lord of the bountiful mountains where a splendid,

handsome elephant with tusks eats valaku leaves and

walks like a lovely mountain.

Heroine:

In the mountain of the lord who takes care of those who

come in need, who would even sacrifice his own life if

he were unable to protect them, curved bananas hanging

everywhere in clusters appear like the feet of fierce tigers.

Friend:

Thus we sang there.  The lord of the mountains showered

his graces on her.  My friend’s wilted arms became full.

Meanings:  வேங்கை தொலைத்த – killed the tiger, வெறி பொறி வாரணத்து – of an elephant with rage and spots, ஏந்து மருப்பின் – with the raised tusks, இன வண்டு இமிர்பு ஊதும் சாந்த மரத்தின் இயன்ற உலக்கையால் – with a pestle made with sandal wood swarmed by swarms of bees, ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து – let us pour white wild mountain rice into the mortal well, இருவாம் – together, ஐயனை ஏத்துவாம் போல – like praising the lord Murukan, அணி பெற்ற – beautiful, மைபடு சென்னிப் பய மலை நாடனை – the lord of the beneficial mountains where clouds touch the peaks, தையலாய் – O young woman, பாடுவாம் நாம் – let us sing,

தகையவர் கைச் செறித்த தாள் போல – like the ornaments on the fingers of esteemed women (தாள் – மோதிரம், ring), காந்தள் முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் – there are bees on glory lily buds, பகை எனின் கூற்றம் வரினும் – even if the god of death comes as an enemy, தொலையான் – he will not be ruined, தன்  நட்டார்க்கு – to those with friendship, தோற்றலை நாணாதோன் – he is not embarrassed to lose, குன்று – mountain,

வெருள்புடன் நோக்கி – startled looking at it, fearing looking at it, வியல் அறை – wide boulders, யூகம் – black monkey, இருள் தூங்கு – where there is darkness, இறு வரை ஊர்பு இழிபு ஆடும் – climbs up and jumps down playing in the huge mountain, வருடைமான் குழவிய – child of a mountain goat, Nilgiri tahr, வள மலை நாடனை – the lord of the prosperous mountain, தெருள – clearly, தெரி இழாய் – O friend with chosen jewels, நீ ஒன்று பாடித்தை – sing a song,

நுண் பொறி மான் செவி போல – like the ears of deer with spots, வெதிர் முளைக் கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே  – like the tight sheaths/spathes of bamboo that get loose and fall down (bamboo sheaths/spathes are the deer-ear shaped brown growth that protects new stalks and eventually falls off after the stalk grows thick), மாறு கொண்டு ஆற்றார் எனினும் – even if they differ from him, பிறர் குற்றம் கூறுதல் தேற்றாதோன் குன்று – the mountain of the one who does not know to find fault in others,

புணர் நிலை – together, வளகின் குளகு அமர்ந்து உண்ட – eating valaku leaves, Cordia myxa, Common sebesten, புணர் – together, மருப்பு – tusks, எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் – walking like the mountain with beauty, வயங்கு எழில் யானை – splendid, handsome elephant, பய மலை நாடனை – the lord of the beneficial mountain, மணம் நாறு கதுப்பினாய் – O one with fragrant hair, மறுத்து ஒன்று பாடித்தை – sing a song again,

கடுங்கண் உழுவை அடி போல – like the feet of fierce tigers,  வாழைக் கொடுங் காய் – curved bananas, குலை தொறூஉம் தூங்கும் – hanging everywhere in clusters, இடும்பையால் இன்மை உரைத்தார்க்கு – to those who tell him about their poverty and sorrow, அது நிறைக்கல் ஆற்றாக்கால்- if he cannot remove their poverty, if he cannot fulfill their needs by giving, தன் மெய் துறப்பான் மலை – the mountain of the one who would even sacrifice his life,

என ஆங்கு கூடி அவர் திறம் பாட – as we sang about him, என் தோழிக்கு – for my friend, வாடிய மென் தோளும் வீங்கின – her wilted arms became full, ஆடு அமை வெற்பன் அளித்தக்கால் – when the lord of the mountain with swaying bamboo gave his graces, போன்றே – like

44

தோழி தலைவனிடம் சொன்னது

கதிர் விரி கனை சுடர்க் கவின் கொண்ட நனம் சாரல்
எதிர் எதிர் ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவுத் தாள் எரி வேங்கை
வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதரப்
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தித்
திரு நயந்து இருந்தன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப

தன் எவ்வம் கூரினும் நீ செய்த அருள் இன்மை
என்னையும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு
நின்னை யான் பிறர் முன்னர்ப் பழி கூறல் தான் நாணி

கூரும் நோய் சிறப்புவும் நீ செய்த அருள் இன்மை
சேரியும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டாங்கு
ஓரும் நீ நிலையலை எனக் கூறல் தான் நாணி

நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை
ஆயமும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு
மாய நின் பண்பு இன்மை பிறர் கூறல் தான் நாணி

என ஆங்கு
இனையன தீமை நினைவனள் காத்தாங்கு
அனை அரு பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள்
அருந் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும்
மருந்து ஆகி செல்கம் பெரும நாம் விரைந்தே

44

What the heroine’s friend said to the hero

O lord of the mountains with sweet fragrances

where peaks face each other, huge slopes attain

beauty from the many rays of the sun, waterfalls

tumble down with roars from from sky-high

ranges falling on beautiful branches of vēngai

trees with drum-like trunks and flame-like mature

flowers, and lovely elephants with lines on their

foreheads shower water on lotus flowers which

bears the sight of Thirumakal seated beautifully

with greatness!

Even though her sorrow increased, my friend hid

your unkindness from me, embarrassed that I will

expose you in front of others.

Even though her affliction increased, my friend hid

your acts without grace from those in our town,

embarrassed that they will blame you as not being

stable.

Even though she was ruined by her disease and sad,

my friend hid your deceiving nature from friends,

embarrassed that they will talk about your cruelty

and blame you.

Thus she protected you from blame due to her great

virtue, hiding your unkindness from others.  Lord, let

us go in haste to her so that you can be medicine for her

distress and pain!

Meanings:  கதிர் விரி கனை சுடர்க் கவின் கொண்ட நனம் சாரல் – the huge slopes became bright and beautiful with the many spread rays of the sun, எதிர் எதிர் – on opposite sides, ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து – in the mountain range that is sky high, அதிர் இசை அருவி – waterfalls roaring with music, தன் அம் சினை மிசை வீழ – falling on its beautiful branches, முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட – with mature clusters, முழவுத் தாள் – drum-like trunks, எரி வேங்கை – vēngai with flames (flame-like flowers), kino tree flowers, pterocarpus marsupium, வரி நுதல் எழில் வேழம் – handsome elephants with lines/spots on their foreheads, பூ நீர் மேல் சொரிதர – pouring water on a flower, புரி நெகிழ் தாமரை மலர் – lotus flower that opens from buds loosening their tightness, அம் கண் வீறு எய்தித் திரு நயந்து இருந்தன்ன – like Thirumakal seated beautifully with greatness, தேம் கமழ் விறல் வெற்ப – O lord of the beautiful mountain with sweet fragrances,

தன் எவ்வம் கூரினும் – even if her sorrow has increased, நீ செய்த அருள் இன்மை – the unkind thing that you did, என்னையும் மறைத்தாள் என் தோழி – my friend hid it from me, அது கேட்டு – on hearing that, நின்னை யான் பிறர் முன்னர்ப் பழி கூறல் தான் நாணி – she was embarrassed that I would blame you before others,

கூரும் நோய் சிறப்புவும் – for her affliction to increase, நீ செய்த அருள் இன்மை – your unkindness, சேரியும் மறைத்தாள் என் தோழி – my friend hid it from those in our settlement, அது கேட்டாங்கு – on hearing that, ஓரும் – asai, an expletive, நீ நிலையலை எனக் கூறல் தான் நாணி – she was embarrassed that they will blame you since you are not stable,

நோய் அட- ruined by her disease, வருந்தியும் – sad,  நீ செய்த அருள் இன்மை – your unkindness, ஆயமும் மறைத்தாள் என் தோழி – my friend hid it from friends, அது கேட்டு – on hearing that, மாய நின் பண்பு இன்மை பிறர் கூறல் தான் நாணி – she was embarrassed that others will talk about your deceiving nature,

என ஆங்கு – thus, இனையன தீமை நினைவனள் காத்தாங்கு – like how she thought and protected you against blame, அனை அரு பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள் – one with great virtue who protected your evil acts, அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் மருந்து ஆகி – become medicine to heal her great pain and distress, செல்கம் – let us go, பெரும – O lord, நாம் விரைந்தே – let us go in haste

45

தோழி தலைவியிடம் சொன்னது

விடியல் வெங்கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறைக்
கடி சுனைக் கவினிய காந்தள் அம் குலையினை
அரு மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்துப்
பெரு மலை மிளிர்ப்பன்ன காற்றுடைக் கனைப் பெயல்
உருமுக் கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி
நறு வீய நனம் சாரல் சிலம்பலின் கதுமெனச்
சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப

கால் பொர நுடங்கல கறங்கு இசை அருவி நின்
மால் வரை மலி சுனை மலர் ஏய்க்கும் என்பதோ
புல் ஆராப் புணர்ச்சியால் புலம்பிய என் தோழி
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை

புகர் முகக் களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின்
அகல் மலை அடுக்கத்த அமை ஏய்க்கும் என்பதோ
கடை எனக் கலுழும் நோய் கைம்மிக என் தோழி
தடையின திரண்ட தோள் தகை வாடச் சிதைத்ததை

சுடர் உற உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த
விடர் வரை எரி வேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ
யாமத்தும் துயிலலள் அலமரும் என் தோழி
காமரு நல் எழில் கவின் வாடச் சிதைத்ததை

என ஆங்கு
தன் தீமை பல கூறிக் கழறலின் என் தோழி
மறையில் தான் மருவுற மணந்த நட்பு அருகலான்
பிறை புரை நுதல் அவர்ப் பேணி நம்
உறை வரைந்தனர் அவர் உவக்கும் நாளே.

45

What the heroine’s friend said to her

My friend!  I told him,

“O lord of the lovely lofty mountains where

dense bamboo groves with huge boulders keep

away the hot rays of the sun at dawn, lovely

kānthal flowers flourish in clusters near fragrant

springs, and thinking the blossoms are snakes

with precious gems and spots drinking water from

the springs, thunder strikes with wind and heavy

downpour as if overturning the mighty mountain,

the uproar reaching the vast slopes with fragrant

flowers, waking up suddenly those sleeping in a small

village!

Did you ruin my friend, who yearns for union with

endless embraces, her kohl-lined eyes resembling

flowers with many petals becoming pale, jealous of her,

since they are like the flowers in the full springs in your

tall mountain where roaring waterfalls flow down calmly

even when attacked by the wind?

Did you ruin my friend who cries that she has reached

the end of her life, her rounded arms thinned,

jealous of her, because they resemble the bamboo in

your vast mountain where a tiger battles with an elephant

and ends up in distress?

Did you ruin my friend who lost her exquisite beauty,

who is struggling and unable to sleep even at night,

jealous of her, because her beauty is like that of the

flame-like vēngai flowers swarmed by bees, on your

mountain range with caves, high like touching the skies?”

Once I told him firmly about his acts of unkindness,

my friend, he worried that he will not be able to see you

with ease, like he did when he united with you during

secret love.  O friend with a forehead like the crescent

moon!  He appreciates you caring for him and being with

him.  He came for your hand and our folks have agreed

and fixed the wedding.

Notes:  There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 68, 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 37, 58, 126, 211, 366 and 369 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.

Meanings:  விடியல் – early morning, வெங் கதிர் – desirable sun’s rays, hot sun’s rays, காயும் – ruins, வேய் அமல் – bamboo filled, அகல் அறை – huge boulders, கடி – fragrant, சுனை – protected, கவினிய காந்தள் – pretty glory lilies, அம் குலையினை – about the beautiful clusters, அரு மணி – precious gems, அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து – thinking that a bright spotted snake is drinking water, பெரு மலை மிளிர்ப்பன்ன – like turning the huge mountain upside down, காற்றுடைக் கனைப் பெயல் – wind with heavy rain, உருமுக் கண்ணுறுதலின் – due to the roars of thunder, due to clouds hitting each other, உயர் குரல் ஒலி ஓடி – heavy sounds travel, நறு வீய – with fragrant flowers, நனம் சாரல்  – on the wide slopes of the mountain, சிலம்பலின் – because there were sounds, கதுமெனச் சிறுகுடி துயில் எழூஉம் – people in the small villages wake up suddenly from their sleep, சேண் உயர் விறல் வெற்ப – O lord of the very tall beautiful/victorious mountains,

கால் பொர – attacked by the wind, நுடங்கல – not swaying, கறங்கு இசை அருவி – the loud waterfalls,  நின் மால் வரை – your tall mountain, மலி சுனை மலர் ஏய்க்கும் – like the flowers in the full springs, like the flowers in the full ponds, என்பதோ – is it because, புல் ஆராப் புணர்ச்சியால் புலம்பிய என் தோழி – my friend who cries for your union with endless embraces, பல் இதழ் மலர் – flowers with many petals, உண்கண் – kohl-lined eyes, பசப்ப – becoming pale, நீ சிதைத்ததை –  you ruined,

புகர் முகக் களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் – tiger fights with an elephant with spots on his face and becomes sad, நின் அகல் மலை – your wide mountain, அடுக்கத்த அமை ஏய்க்கும் – like the bamboo on the ranges, என்பதோ – is it because, கடை எனக் கலுழும் – cries that it is the end, நோய் கைம்மிக – disease increased, என் தோழி – my friend, தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட – for her curved/thick arms to become slim, for her curved/thick arms to lose their beauty, சிதைத்ததை –ruined,

சுடர் உற உற – touching the sun, நீண்ட சுரும்பு இமிர் – long bees swarming, அடுக்கத்த – in the mountain ranges, விடர் வரை – mountain caves, எரி வேங்கை இணர் ஏய்க்கும் – like the clusters of flame-like vēngai flowers, kino flowers, pterocarpus marsupium, என்பதோ – is it because, யாமத்தும் துயிலலள் – even at night she does not sleep, அலமரும் என் தோழி – my friend who is struggling, காமரு நல் எழில் கவின் வாட – for her great attractive beauty to be lost, சிதைத்ததை – you shattered,

என – thus, ஆங்கு – there, தன் தீமை பல கூறிக் கழறலின் – since I mentioned firmly his acts of  unkindness, என் தோழி – O my friend, மறையில் தான் மருவுற மணந்த நட்பு – his union with you when you both met during secret love, அருகலான் – since it will become difficult for him to lose it, since it will become reduced, பிறை புரை நுதல் – O friend with a forehead that looks like the crescent moon,  அவர்ப் பேணி – caring for him, நம் உறை – you being with him, வரைந்தனர் அவர்  – our folks have agreed to get you married to him, உவக்கும் நாளே –it is a happy day

46

தோழி தலைவனிடம் சொன்னது

வீ அகம் புலம்ப வேட்டம் போகிய
மாஅல் அம் சிறை மணி நிறத் தும்பி
வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு
ஆய் பொறி உழுவை தாக்கிய பொழுதின்
வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும்
பூம் பொறி யானைப் புகர் முகம் குறுகியும்
வலி மிகு வெகுளியான் வாள் உற்ற மன்னரை
நயன் நாடி நட்பு ஆக்கும் வினைவர் போல் மறிதரும்
அயம் இழி அருவிய அணி மலை நல் நாட

ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன்
மாறினென் எனக் கூறி மனம் கொள்ளும் தான் என்ப
கூடுதல் வேட்கையான் குறி பார்த்துக் குரல் நொச்சிப்
பாடு ஓர்க்கும் செவியோடு பைதலேன் யான் ஆக

அருஞ் செலவு ஆர் இடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன்
வருந்தினென் என பல வாய்விடூஉம் தான் என்ப
நிலை உயர் கடவுட்குக் கடம் பூண்டு தன் மாட்டுப்
பல சூழும் மனத்தோடு பைதலேன் யான் ஆக

கனை பெயல் நடுநாள் யான் கண் மாறக் குறி பெறாஅன்
புனை இழாய் என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் என்ப
துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின் தன்
அளி நசை ஆர்வுற்ற அன்பினேன் யான் ஆக

என ஆங்கு
கலந்த நோய் கைம்மிகக் கண் படா என் வயின்
புலந்தாயும் நீ ஆயின் பொய்யானே வெல்குவை
இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலைச்
சிலம்பு போல் கூறுவ கூறும்
இலங்கு ஏர் எல் வளை இவள் உடை நோயே.

46

What the heroine’s friend said to the hero

O lord of the lovely mountain with waterfalls

where, an elephant and tiger fight,

and letting its flower suffer, a proud bee with

pretty wings and sapphire hue, flits back and forth

between the bull elephant with white tusks, lovely

lines and spots on his face, and flowing musth and

the victorious tiger with pretty stripes,

thinking the tiger is a vēngai tree branch with flowers,

like the wise who go back and forth sweetly to bring

friendship to mighty, enraged kings with swords!

My friend says,

“He said he was disappointed that he did not see

me after coming in the pitch darkness of night when

thunder struck, and that I have changed.

He said that he was sad not getting my graces when he

came sweetly on the difficult path, while I, who was

anxious to unite with him, was waiting for a sign from

him, listening  to the sounds of falling nochi flowers

and suffering in pain.

I vowed to the higher gods, being of distressed and

confused mind, thinking about many things, but missed

a tryst with him at midnight when heavy rain poured,

since I changed the place.

My friend with fine jewels!  He will tell you that I am

To be blamed.

Like skylarks above that sing yearning for raindrops,

I pine desiring his graces, struggling with this disease

which has gone out of control, I am unable to sleep.

He is upset with me.”

Lord, you can win by lying.  This love disease of my friend

with pretty, bright jewels echoes like the sounds in your

lovely mountain with waterfalls.

Notes:  Vēngai flowers are bright yellow in color.  Akanānūru 12, 228, Natrinai 383, Paripādal 14 and Kalithokai 46 have descriptions of vēngai flowers appearing like the markings on tigers. Puranānūru 198 – துளி நசைப் புள்ளின், Pattinappālai 3 – தற்பாடிய தளி உணவின் புள் தேம்பப் புயல் மாறி, Akanānūru 67 – வானம் வாழ்த்தி பாடவும் அருளாது உறை துறந்து எழிலி, Ainkurunūru 418 – வானம்பாடி வறம் களைந்து ஆனாது அழி துளி தலைஇய.  கலித்தொகை 46 – வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும், கலித்தொகை 38 – உறு புலி உரு ஏய்ப்பப் பூத்த வேங்கையை.  குறுந்தொகை 343 – கருங்கால் வேங்கை வாடு பூஞ்சினையின் கிடக்கும்.  குறுந்தொகை 138 – கொன் ஊர் துஞ்சினும் யாம் துஞ்சலமே எம் இல் அயலது ஏழில் உம்பர் மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி அணி மிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த மணி மருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே.

Meanings:  வீ அகம் புலம்ப – as its flowers suffer in loneliness (where it used to go regularly for honey, but does not do it now), வேட்டம் – desire, போகிய – left, மாஅல் –  proud, அம் சிறை – beautiful wings, மணி நிறத் தும்பி – sapphire colored bee, வாய் இழி கடாத்த – to the musth liquid flowing on its mouth, வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு – with a bull elephant with white tusks, ஆய் பொறி உழுவை தாக்கிய பொழுதின் – when it was attacked by a tiger with pretty markings, tiger with beautiful stripes வேங்கை அம் சினை என – thinking that it was a beautiful branch of a vēngai tree, kino tree, pterocarpus marsupium, விறல் புலி முற்றியும் – approached the victorious tiger and, பூம் பொறி யானைப் புகர் முகம் குறுகியும் – approaching the elephant with beautiful lines and spots on its face face, வலி மிகு – great might, வெகுளியான் – with great rage, வாள் உற்ற மன்னரை நயன் நாடி நட்பு ஆக்கும் வினைவர் போல் – like the wise who approach and work sweetly to bring friendship between mighty kings, மறிதரும் – goes back and forth, அயம் – water, இழி அருவிய அணி மலை நல் நாட – O lord of the fine mountain country decorated with flowing waterfalls,

ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் – in the dark night when thunder struck, பதம் பெறாஅன் – he did not get benefits, மாறினென் – I have changed, எனக் கூறி – telling such, மனம் கொள்ளும் தான் என்ப – he said he was disappointed,

கூடுதல் வேட்கையான் – with desire to be with him, குறி பார்த்து – waiting/looking for signs, குரல் நொச்சிப் பாடு – sounds of nochi clusters falling, ஓர்க்கும் செவியோடு – with listening ears, பைதலேன் யான் ஆக – I suffered in pain, அரும் செலவு ஆர் இடை – through the difficult path, அருளி வந்து – came graciously, அளி பெறாஅன் வருந்தினென் –  I am sad that I did not get your graces, என – thus, பல வாய்விடூஉம் தான் என்ப – that he had complained in many ways,

நிலை உயர் கடவுட்குக் கடம் பூண்டு – I made vows to the higher gods, தன் மாட்டுப் பல சூழும் மனத்தோடு பைதலேன் யான் ஆக – I was distressed with a confusing mind because of him, கனை பெயல் நடுநாள் – midnight with heavy rains, யான் கண் மாறக் குறி பெறாஅன் – he missed the tryst since I changed the place,

புனை இழாய் – O one with beautiful jewels, என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் – he will tell you that the blame is on me, என்ப – அசைநிலை, an expletive,

துளி நசை வேட்கையான் – with the desire for rain drops, மிசை பாடும் புள்ளின் –  like the skylarks above that sing in the sky above, தன் அளி நசை ஆர்வுற்ற அன்பினேன் யான் ஆக –  as I wait with great desire for his graces, என – thus, ஆங்கு – thus, கலந்த நோய் கைம்மிக – with this increased disease after union, கண் படா – unable to sleep, என் வயின் – to me, புலந்தாயும் – with anger, hating,

நீ ஆயின் பொய்யானே வெல்குவை – you can win by lying, இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட – decorated with bright flowing waterfalls, நின் மலைச் சிலம்பு போல் – like the sounds in your mountain, கூறுவ கூறும் – will echo what is said, இலங்கு ஏர் எல் வளை – pretty bright bangles, இவள் உடை நோயே – her disease

47

தோழி தலைவியிடம் சொன்னது

ஒன்று இரப்பான் போல் எளிவந்தும் சொல்லும் உலகம்
புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன்
வல்லாரை வழிபட்டு ஒன்று அறிந்தான் போல்
நல்லார் கண் தோன்றும் அடக்கமும் உடையன்
இல்லோர் புன்கண் ஈகையின் தணிக்க
வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன்
அன்னான் ஒருவன் தன் ஆண்தகை விட்டு என்னைச்
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர் இழாய் பல் மாணும்

நின் இன்றி அமையலேன் யான் என்னும் அவன் ஆயின்
அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின்
என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள கொல்லோ நறு நுதால்

அறியாய் நீ வருந்துவல் யான் என்னும் அவன் ஆயின்
தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின்
அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார்

வாழலேன் யான் என்னும் நீ நீப்பின் அவன் ஆயின்
ஏழையர் எனப் பலர் கூறும் சொல் பழி ஆயின்
சூழுங்கால் நினைப்பது ஒன்று அறிகலேன் வருந்துவல்
சூழுங்கால் நறு நுதால் நம் உளே சூழ்குவம்

அவனை
நாண் அடப் பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது
பேணினர் எனப்படுதல் பெண்மையும் அன்று அவன்
வௌவினன் முயங்கும் மாத்திரம் வா எனக்
கூறுவென் போலக் காட்டி
மற்று அவன் மேஎவழி மேவாய் நெஞ்சே.

47

What the heroine’s friend said to the heroine and to her own heart

To the heroine:

My friend with gleaming jewels!  He speaks

humble words as though he is pleading.  He has the

wisdom of one who protects the earth.  He has the

modest nature seen in fine people, as if he learned

worshipping those wise.  He appears to be generous

to those who are in need to reduce their agony.

Casting off his manliness, this is what he said.  Listen

to me!

My friend with a fragrant forehead!  When he tells me

that he will not live without you, it is hard to trust him.

Has this happened to others like me?

He says that you do not know his pain.  When he tells

this, it is difficult for me to decide alone.  Aren’t those

caught in his net, like me, pitiable?

If you leave when he says that he will not live without

you, others will blame us for being naïve.  When I

analyze it, I don’t know what to make of it.  I will feel sad

when I analyze it.

My friend with a fragrant forehead!  Let us both think

about it.  We’ll be unable to chase him ruining our

modesty.  It would be considered not feminine if we

care about him.  He has seized your heart.

To her heart:

My heart!  Wave to him to come only to embrace her,

but take him where he desires to go.

Meanings:  ஒன்று இரப்பான் போல் – like he is pleading, எளிவந்தும் சொல்லும் – comes humbly and tells, உலகம் புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன் – he has the strength/intelligence like he is one who is protecting the earth, வல்லாரை வழிபட்டு ஒன்று அறிந்தான் போல் – like one who worshipped the wise ones, நல்லார் கண் தோன்றும் அடக்கமும் உடையன் – he has the humble nature seen in nice people, இல்லோர் புன்கண் ஈகையின் தணிக்க வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன் அன்னான் – he appears to have the ability to be charitable to reduce the suffering of those who have nothing, ஒருவன் தன் ஆண்தகை விட்டு – letting go of his manly nature, letting go of his status, என்னைச் சொல்லும் சொல் கேட்டீ – listen to what he said to me, சுடர் இழாய் – O one with gleaming jewels,

பல் மாணும் – many times, நின் இன்றி அமையலேன் யான் என்னும் அவன் ஆயின் அன்னான் சொல் – his words that he will not live without you, நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் – if it is difficult to trust him, என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள கொல்லோ – has the same happened to others, நறு நுதால் – O one with a fragrant forehead,

அறியாய் நீ – you do not know, வருந்துவல் யான் – I am suffering, என்னும் அவன் ஆயின் – when he says in this manner, தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின் – since it is difficult for women like me to decide alone, அளியரோ – are they pitiful, எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் – those who are caught in his net like me,

வாழலேன் யான் என்னும் நீ நீப்பின் – if you leave when he says that he will not live, அவன் ஆயின் – because of him, ஏழையர் எனப் பலர் கூறும் சொல் பழி ஆயின் – there will be blame from others as us being naïve, சூழுங்கால் – when analyzing, நினைப்பது ஒன்று அறிகலேன் – I do not know what to think of it, வருந்துவல் சூழுங்கால் – I will feel sad if I analyze it,

நறு நுதால் – O one with a fragrant forehead, நம் உளே சூழ்குவம் – let us analyze, let us think about it, அவனை நாண் அடப் பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது – we will be unable to chase him away ruining our modesty, பேணினர் – they cared, எனப்படுதல் – to be mentioned in this manner, பெண்மையும் அன்று – it would not be feminine, அவன் வௌவினன் – he has seized you

முயங்கும் மாத்திரம் வா எனக் கூறுவென் போலக் காட்டி – like you are asking him to come only to embrace, மற்று அவன் மேஎவழி மேவாய்  – then you take him where he wants, நெஞ்சே – O my heart

48

தோழி தலைவனிடம் சொன்னது

ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கைத் தகை போலத்
தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல் கொளற்கு ஒத்த
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம்
படுமழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய
கடி மரத் துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும்
பெருங்களிற்று இனத்தொடு வீங்கு எருத்து எறுழ் முன்பின்
இரும்புலி மயக்குற்ற இகல் மலை நல் நாட

வீழ் பெயல் கங்குலின் விளி ஓர்த்த ஒடுக்கத்தால்
வாழும் நாள் சிறந்தவள் வருந்து தோள் தவறு உண்டோ
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல்
ஊழுறு கோடல் போல் எல் வளை உகுபவால்

இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ
நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ
இனையள் என்று எடுத்து அரற்றும் அயல் முன்னர் நின் சுனைக்
கனை பெயல் நீலம் போல் கண் பனி கலுழ்பவால்

பல் நாளும் படர் அடப் பசலையால் உணப்பட்டாள்
பொன் உரை மணி அன்ன மாமைக் கண் பழி உண்டோ
இன் நுரைச் செதும்பு அரற்றும் செவ்வியுள் நின் சோலை
மின் உகு தளிர் அன்ன மெலிவு வந்து உரைப்பதால்

என ஆங்கு
பின் ஈதல் வேண்டும் நீ பிரிந்தோள் நட்பு என நீவிப்
பூங்கண் படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய
அருந் துயர் அவலம் தூக்கின்
மருங்கு அறிவாரா மலையினும் பெரிதே

48

What the heroine’s friend said to the hero

O man from the mountains with clouds,

where water tumbles down the slopes, elephants

that guard cardinal points with face spots like lovely

vēngai flowers have bees swarming around their

flowing, fragrant musth, dense forests abound,

streams are strewn with islets,
and big-necked, fierce tigers attack elephant herds!

Do you know your lover’s suffering?
Her mother has locked her up and stands guard at

night, her shoulders have drooped in sadness, her

bangles have dropped like spent kōdal petals on your

mountain.

When it is dark, she pines for you.  Thinking about you,

she is in great pain.  Slanderers gossip about her, who

is not to be blamed.  Her eyes that shed tears appear

like bluelilies pelted by heavy rains in your pond.

She has suffered in agony for many days, and pallor

has spread.  Is the dark one with skin like gold embedded

with gems to be blamed?  She is sad and thin like plants

that have lost their brightness in your lovely groves where

noisy streams carry sweet foam.

And so, please give in, and come back to her.  I worry

that her eyes are in pain, and she is grieving and distressed.

If analyzed, her sorrow is larger than your boundless mountains!

Meanings:  ஆம் இழி – water flowing down, அணி மலை – beautiful mountains, அலர் – bloomed, வேங்கைத் தகை போல – like lovely vēngai flowers, kino flowers, pterocarpus marsupium, தே – sweet, மூசு – swarming, நனை கவுள் – wet cheeks, cheeks with musth, திசை காவல் கொளற்கு ஒத்த – protecting cardinal points, வாய் நில்லா – unable to stand opposite, வலி முன்பின் – great strength, வண்டு ஊது புகர் முகம் – bees swarming around the spotted faces, படுமழை – with clouds, with heavy rain, அடுக்கத்த – mountain range, மா விசும்பு – tall skies, ஓங்கிய – lofty, கடி மர – many trees, துருத்திய – with islets in the stream, கமழ் கடாம் – fragrant musk, திகழ்தரும் – flourishing, பெருங்களிற்று இனத்தொடு – big male elephant groups, வீங்கு எருத்து – thick neck, எறுழ் முன்பின் – great strength, இரும்புலி – big tiger, மயக்குற்ற – confusing, இகல் – fighting, மலை நல் நாட – O man from the fine mountain country,

வீழ் பெயல் – falling rains, கங்குலின் – at night, விளி – noise to wake her up, ஓர்த்த ஒடுக்கத்தால் – thinking about you with sorrow, வாழும் நாள் சிறந்தவள் – she is a nice person, வருந்து தோள் – her shoulders have become thin, தவறு உண்டோ – is this her fault, தாழ் செறி – latched tightly (the door), closed tightly (the door), கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் – in front of her strict guarding mother, நின் சாரல் – your mountain slopes, ஊழுறு கோடல் போல் – like wilted kōdal petals, white Malabar glory lilies, எல் வளை உகுபவால் – her bangles slip down (உகுப + ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச் சொல்),

இனை இருள் – in this darkness, இது என ஏங்கி – yearning for you, நின் வரல் – your arrival, நசைஇ – loving it, நினை துயர் உழப்பவள் – thinking about you and is sad, பாடு இல் – without sleep, கண் – eyes, பழி உண்டோ – is it at fault, ‘இனையள்’ என்று எடுத்து அரற்றும் அயல் முன்னர் – in front of others who slander her as such, நின் சுனை – your spring, கனை பெயல் – heavy rains, நீலம் போல் – like blue (lily) flowers, கண் பனி கலுழ்பவால் – eyes shed tears (கலுழ்ப + ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச் சொல்),

பல் நாளும் படர் அட – sad for many days, பசலையால் உணப்பட்டாள் – she’s afflicted yellow pallor spots, பொன் உரை மணி அன்ன – like gems embedded in gold, மாமை – dark woman, கண் பழி உண்டோ – is she to blame, இன் நுரை – sweet foam, செதும்பு அரற்றும் – small streams create noise, செவ்வியுள்  நின் சோலை – your lovely groves, மின் உகு தளிர் அன்ன – like the plant without brightness, மெலிவு வந்து உரைப்பதால் – she has become thin I have to say,

என ஆங்கு – and hence, பின் ஈதல் வேண்டும் – please give her, நீ பிரிந்தோள் நட்பு – your friendship with the young woman you separated from, என – thus, நீவி – remove, பூங்கண் படுதலும் அஞ்சுவல் – I’m afraid that her flower like eyes are sad, தாங்கிய – carrying, அரும் துயர் – big sadness அவலம் – pain, தூக்கின் – if analyzed, மருங்கு அறிவாரா மலையினும் பெரிதே – it is bigger than the mountains without limits

49

தோழி தலைவனிடம் சொன்னது

கொடுவரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு
நெடு வரை மருங்கின் துஞ்சும் யானை
நனவில் தான் செய்தது மனத்தது ஆகலின்
கனவில் கண்டு கதுமென வெரீஇப்
புதுவது ஆக மலர்ந்த வேங்கையை
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கிப்
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அம் மரம்
காணும் பொழுதின் நோக்கல் செல்லாது
நாணி இறைஞ்சும் நல் மலை நல் நாட

போது எழில் மலர் உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன
காதலை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய்
இன்னது ஓர் ஆர் இடை ஈங்கு நீ வருவதை

இன்புற அளித்தனை இவள் மாட்டு நீ இன்ன
அன்பினை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து
அணங்கு உடை ஆர் இடை ஈங்கு நீ வருவதை

இருள் உறழ் இருங் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன
அருளினை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே
ஒளிறு வேல் வலன் ஏந்தி ஒருவன் யான் என்னாது
களிறு இயங்கு ஆர் இடை ஈங்கு நீ வருவதை

அதனால்
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ
அகல் அறை வரிக்கும் சாரல்
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே.

49

What the heroine’s friend said to the hero

O lord of the fine, lofty mountains where an

exhausted elephant sleeps, tired after attacking

and killing a tiger with curved stripes, the event

imprinted in his mind, he sees it in his dream,

wakes up in distress and attacks a vēngai tree with

new flowers thinking it is a tiger, realizes he ruined

the tree after his unprotected rage ebbed,

is embarrassed and puts his head down unable to

see the tree!

Sweet it is, the love you have for her, the girl with

kohl-rimmed eyes like pretty flowers.   Painful it is,

when you come here unconcerned with thunder,

lightning and rain.

Sweet are the love and graces you shower on her.

Painful it is, when you with a fragrant chest come

through the fog-spreading mountain ranges on a harsh

path where terror lingers.

Sweet it is, the kindness you offer her, the girl

with darkness-like, black hair.  Painful it is, when you

come alone carrying a bright spear on the harsh path

where elephants roam.

So, sir, do not come at night!  You can enjoy her broad,

soft shoulders during the day on the slopes near the

wide boulder decorated by flowers!

Meanings:  கொடுவரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு – distressed after attacking a tiger with curved stripes and winning, நெடு வரை மருங்கின் துஞ்சும் யானை – an elephant that sleeps in the tall mountain, நனவில் தான் செய்தது மனத்தது ஆகலின் – what happened in real life imprinted on his mind, கனவில் கண்டு – on seeing it in its dream, கதுமென வெரீஇ – suddenly with fear, புதுவது ஆக மலர்ந்த வேங்கையை – a vēngai tree that had new blossoms, kino flowers, pterocarpus marsupium, அது என உணர்ந்து – knowing what it is, அதன் அணி நலம் முருக்கி – ruined its fine beauty, பேணா முன்பின் – unprotected might, தன் சினம் தணிந்து – its rage reduced, அம் மரம் காணும் பொழுதின் – when he saw the tree, நோக்கல் செல்லாது – not looking at it, நாணி – he was embarrassed, இறைஞ்சும் –  he bends his head, நல் மலை நல் நாட – O lord of the lovely mountains,

போது – bud/flower, எழில் மலர் – beautiful flower, உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன காதலை என்பதோ இனிது – you being in love with her with kohl-rimmed eyes is sweet, மற்று இன்னாதே மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய்– it is painful that you come when there is lightning and thunder (ஓரும் – an asai, an expletive), பெயல் என்னாய்  – you do not consider if it is raining, இன்னது – painful, ஓர் ஆர் இடை ஈங்கு நீ வருவதை – you coming through the difficult path,

இன்புற அளித்தனை – your offered your graces sweetly,  இவள் மாட்டு – with her, நீ இன்ன அன்பினை என்பதோ இனிது – your love for her is sweet, மற்று இன்னாதே – but it is painful, மணம் கமழ் மார்பினை – you with a fragrant chest, மஞ்சு இவர் அடுக்கம் – ranges with fog spreading, போழ்ந்து – splitting, அணங்கு உடை – with terror, ஆர் இடை – difficult path,  ஈங்கு நீ வருவதை – you coming here,

இருள் உறழ் இருங் கூந்தல் – darkness like black hair, இவள் மாட்டு – with her, நீ இன்ன அருளினை என்பதோ இனிது – that your shower graces is sweet, மற்று இன்னாதே – but it is harsh, ஒளிறு வேல் வலன் ஏந்தி ஒருவன்  – a man carrying bright spear with strength, யான் என்னாது – not considering, களிறு இயங்கு ஆர் இடை – harsh paths where bull elephants roam,  ஈங்கு நீ வருவதை – you coming here,

அதனால் இரவின் வாரல் – so do not come at night, ஐய – sir, விரவு வீ  அகல் அறை வரிக்கும் – flowers decorate wide boulders, சாரல் – mountain slopes, பகலும் பெறுவை – you will receive during the day, இவள் – her, தட – curved, large, மென் தோளே – delicate arms, delicate shoulders

50

தோழி தலைவனிடம் சொன்னது

வாங்கு கோல் நெல்லொடு வாங்கி வருவைகல்
மூங்கில் மிசைந்த முழந்தாள் இரும் பிடி
தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு ஞாங்கர்
வருடை மட மறி ஊர்வு இடைத் துஞ்சும்
இருள் தூங்கு சோலை இலங்கு நீர் வெற்ப

அரவின் பொறியும் அணங்கும் புணர்ந்த
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு
நிரை வளை முன்கை என் தோழியை நோக்கிப்
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல்
கடிதல் மறப்பித்தாய் ஆயின் இனி நீ
நெடிது உள்ளல் ஓம்புதல் வேண்டும் இவளே
பல் கோள் பலவின் பயிர்ப்பு உறு தீம் கனி
அல்கு அறைக் கொண்டு ஊண் அமலைச் சிறுகுடி
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள்

நீயே வளியின் இகல் மிகும் தேரும் களிறும்
தளியின் சிறந்தனை வந்த புலவர்க்கு
அளியொடு கைதூவலை

அதனால்
கடு மா கடவுறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும்
கொடுமை இலை ஆவது அறிந்தும் அடுப்பல்
வழை வளர் சாரல் வருடை நல் மான்
குழவி வளர்ப்பவர் போலப் பாராட்டி
உழையின் பிரியின் பிரியும்
இழை அணி அல்குல் என் தோழியது கவினே.

50

What the heroine’s friend said to the hero

O lord of the mountains with bright waters

and dark groves, where a dark female elephant

with sturdy legs, eats bamboo seeds from bent

bamboo along with its tender stalks, enters a

banana patch dense with banana trees with swaying

leaves and sleeps where naïve young mountain

goats play!

You carrying a strong, fearsome bow with spots like

that on a snake, stared endlessly at my friend with

stacked bangles on her wrist, and caused her to forget

protecting the millet with fresh clusters attacked

by parrots.  You need to think about it and protect her.

She is the dear daughter of parents who were

childless for long, hailing from a small village with

abundant food and jackfruit trees with clusters of

sticky jackfruits that drop on boulders.

You donate generously to poets who come, chariots

as fast as the wind, and bull elephants, your charity

exceeding that of the rain.

So, knowing that you are not harsh like the whip that

goads fast horses, I have helped you unite with her.

Please take care of her like those who nurture baby

mountain goats on the slopes with surapunnai trees.

If you part from her, the beauty of the girl wearing

jewels on her waist will fade away.

Meanings:  வாங்கு கோல் நெல்லொடு – with the seeds of bent bamboo, வாங்கி – bent, வருவைகல்  – appearing morning,  மூங்கில் மிசைந்த – that ate tender bamboo, முழந்தாள் – legs (முழந்தாள் = முழங்கால் முட்டுக்கும் கணுக்காலுக்கும் இடையிலுள்ள உறுப்பு, part of the leg between the knee and the ankle), இரும் பிடி – dark female elephant, தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு – enters the banana path that is dense with banana trees with swaying leaves, ஞாங்கர் வருடை மட மறி ஊர்வு இடைத் துஞ்சும் – it sleeps where naïve mountain goat young ones play, இருள் தூங்கு சோலை – very dark groves, groves where darkness stays, இலங்கு நீர் வெற்ப – O lord of the mountains with bright waters,

அரவின் பொறியும் அணங்கும் புணர்ந்த – with spots like that of a snake and fearsome, உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை – with hands carrying strong bow, ஓராங்கு – without stopping, நிரை வளை முன்கை – wrists with rows of bangles, என் தோழியை நோக்கி – looking at my friend, படி கிளி பாயும் – attacked by diving parrots that enjoy, பசும் குரல் – fresh clusters, ஏனல் – millet, கடிதல் மறப்பித்தாய் – you caused her to forget protecting, ஆயின் – so, இனி நீ நெடிது உள்ளல் ஓம்புதல் வேண்டும் – you need to think a lot and protect her,

இவளே – she, பல் கோள் – many clusters, பலவின் – of jackfruit trees, பயிர்ப்பு உறு – with stickiness, causing stains, தீம் கனி – sweet fruits, அல்கு அறைக் கொண்டு – dropping down on boulders, ஊண் அமலைச் சிறுகுடி – small village with abundant food, நல்கூர்ந்தார் – those who struggled – without a child, செல்வ மகள் – she is the dear daughter,

நீயே – you, வளியின் இகல் மிகும் தேரும் – chariots that are fast like the wind, களிறும் – and bull elephants, தளியின் சிறந்தனை – you are better than the rain in generosity, வந்த புலவர்க்கு அளியொடு கைதூவலை – you give generously to poets who come,

அதனால் – so, கடு மா கடவுறூஉம் கோல் போல் – like the whip that goads fast horses, எனைத்தும் கொடுமை இலை ஆவது அறிந்தும் – knowing that you are not harsh like that, அடுப்பல் – I caused you to join, வழை வளர் – surapunnai tree growing, சுரபுன்னை, Long-leaved two-sepalled gamboge flower, ochrocarpus longifolius, சாரல் – slopes, வருடை நல் மான் குழவி வளர்ப்பவர் போல – like those who raise fine baby mountain goats, பாராட்டி – praise, உழையின்- without being near, பிரியின் – if you separate, பிரியும் – will part, இழை அணி அல்குல் – jeweled pretty waist, என் தோழியது கவினே – my friend’s beauty,

51

தலைவி தோழியிடம் சொன்னது

சுடர் தொடீஇ கேளாய் தெருவில் நாம் ஆடும்
மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய
கோதை பரிந்து வரிப் பந்து கொண்டு ஓடி
நோதக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள்
அன்னையும் யானும் இருந்தேமா இல்லிரே
உண்ணு நீர் வேட்டேன் என வந்தாற்கு அன்னை
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கிச் சுடர் இழாய்
உண்ணு நீர் ஊட்டி வா என்றாள் என யானும்
தன்னை அறியாது சென்றேன் மற்று என்னை
வளை முன்கை பற்றி நலியத் தெருமந்திட்டு
அன்னாய் இவன் ஒருவன் செய்தது காண் என்றேனா
அன்னை அலறிப் படர்தர தன்னை யான்
உண்ணு நீர் விக்கினான் என்றேனா அன்னையும்
தன்னைப் புறம்பு அழித்து நீவ மற்று என்னைக்
கடைக் கண்ணால் கொல்வான் போல் நோக்கி நகை கூட்டம்
செய்தான் அக் கள்வன் மகன்.

51

What the heroine said to her friend

Listen my friend donning bright bangles!
That wild brat who used to kick our little sand
houses on the street with his leg, pull flower
strands from our hair, and yank striped balls
from us causing agony, came one day when
mother and I were at home.

“O, people of this house!  Please give me some
water to drink,” he said.  Mother said to me,
“Pour water in the thick gold vessel, and give it
to him to drink, my daughter with bright jewels.”
And so I went unaware that it was him.

He seized my bangled wrist and squeezed it,
causing distress.  “Mother, see what he has done,”
I shouted.
My distressed mother came running with a shriek
and I said to her “He had hiccups drinking water.”
Mother stroked his back gently, and asked him to
drink slowly.

He looked at me through the corners of his eyes
and gave me killer looks.  He then smiled in friendship,
that thief!

Notes:  நற்றிணை 378 – ஓங்கு மணல் வரி ஆர் சிறு மனை சிதைஇ.   வரிப் பந்து – நற்றிணை 12 – வரி புனை பந்தொடு – பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை, ஒளவை துரைசாமி உரை – வரிந்து புனையப்பட்ட பந்தொடு, திருமுருகாற்றுப்படை 68 – வரிப் புனை பந்தொடு – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நூலால் வரிந்து புனையப்பட்ட பந்தும், நச்சினார்க்கினியர் உரை – நூலால் வரிந்து புனையப்பட்ட பந்தும், வை. மு. கோபாலகிருஷ்ணமாச்சாரி  உரை – நூலால் வரிந்து புனையப்பட்ட பந்தோடு, கலித்தொகை 51 – வரிப் பந்து – நச்சினார்க்கினியர் உரை – வரியினையுடைய பந்து, பரிபாடல் 9 – வரிப் பந்து – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வரியினையுடைய பந்து, பெரும்பாணாற்றுப்படை 333 – வரிப்பந்து – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நூலால் வரியப்பட்ட பந்து.

Meanings:  சுடர் தொடீஇ – O bright bangled one!, கேளாய் – listen to this, தெருவில் நாம் ஆடும் – when we played on the street, மணல் சிற்றில் – little sand houses, காலின் சிதையா – he kicked with his feet and broke, அடைச்சிய கோதை – worn flower strands, பரிந்து – broke, ruined, வரிப் பந்து கொண்டு ஓடி – took away our striped ball and ran away, நோதக்க செய்யும் – causing pain, சிறு பட்டி – the irresponsible boy, the little brat, மேல் ஓர் நாள் – a day a while ago, அன்னையும் யானும் இருந்தேமா – when mother and I were together, இல்லிரே – O those in this house, உண்ணு நீர் வேட்டேன் – I am requesting drinking water, என வந்தாற்கு – to him who came in this manner, அன்னை – mother, அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி – pour for him in the thick gold bowl, pour for him in a thick iron bowl, சுடர் இழாய் – O one wearing bright jewels, உண்ணு நீர் ஊட்டி வா – give him water to drink, என்றாள் – she said, என யானும் – and so I, தன்னை அறியாது சென்றேன் – I went unaware that it was him, மற்று – then, என்னை வளை முன்கை பற்றி – he grabbed my bangled forearm, பற்றி நலிய – as he held and distressed me, தெருமந்திட்டு – I became confused, அன்னாய்! இவன் ஒருவன் செய்தது காண் – mother! see what he has done, அன்னை அலறி படர்தர – as mother screamed and came, தன்னை யான் – I said about him, உண்ணு நீர் விக்கினான் – he hiccuped while drinking, அன்னையும் தன்னைப் புறம்பு அழித்து நீவ – as mother stroked his back gently, மற்று என்னைக் கடைக் கண்ணால் கொல்வான் போல் நோக்கி –  he then looked at me through the corner of eyes giving killer looks, நகை கூட்டம் – he smiled in friendship, he smiled with love, அக் கள்வன் மகன் – that thief

52

தோழி தலைவனிடம் சொன்னது

முறஞ்செவி மறைப் பாய்பு முரண் செய்த புலி செற்று
மறம் தலைக்கொண்ட நூற்றுவர் தலைவனைக்
குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன்
நிறம் சாடி முரண் தீர்ந்த நீள் மருப்பு எழில் யானை
மல்லரை மறம் சாய்த்த மால் போல் தன் கிளை நாப்பண்
கல் உயர் நனம் சாரல் கலந்து இயலும் நாட கேள்

தாமரைக் கண்ணியைத் தண் நறும் சாந்தினை
நேர் இதழ்க் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின்
மணம் கமழ் நாற்றத்த மலை நின்று பலி பெறூஉம்
அணங்கு என அஞ்சுவர் சிறுகுடியோரே

ஈர்ந் தண் ஆடையை எல்லி மாலையை
சோர்ந்து வீழ் கதுப்பினாள் செய் குறி நீ வரின்
ஒளி திகழ் ஞெகிழியர் கவணையர் வில்லர்
களிறு என ஆர்ப்பவர் ஏனல் காவலரே

ஆர மார்பினை அண்ணலை அளியை
ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின்
கறி வளர் சிலம்பில் வழங்கல் ஆனாப்
புலி என்று ஓர்க்கும் இக் கலி கேழ் ஊரே

என ஆங்கு
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றிப்
புலம் புகழ் ஒருவ யானும் வாழேன்
அதனால் பொதி அவிழ் வைகறை வந்து நீ குறை கூறி
வதுவை அயர்தல் வேண்டுவல் ஆங்குப்
புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள்
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே.

52

What the heroine’s friend said to the hero

O lord of the mountain where a handsome

bull elephant with long tusks, that gets

attacked behind his muram-like

ears by a leaping hostile tiger, thrusts his

sharp-tipped tusks into its chest and ends it rage,

……….like the righteous Veemasēnan who cut off

……….the thighs of Thuriyōthanan, the leader of

……….one hundred,

and roams in the vast slopes of the lofty mountains

with his herd, proud like Thirumāl who vanquished

the Mallars!

If you come to the tryst indicated by my friend with

a strand with pretty petals, wearing a lotus garland

and cool, fragrant sandal paste, the folks in our small

town will fear thinking you are a mountain deity who

has arrived to extract offerings!

If you come to the tryst indicated by my friend with

flowing hair, at night, wearing wet, cool clothes, there

will be uproars from those carrying flame torches,

those carrying catapults, those carrying bows, millet

field guards and those who yell “bull elephant”!

If you come to the tryst indicated by my friend with

delicate, wide loins, wearing a sandal garland, with

noble and generous disposition, the people in this

town will think that a fierce tiger is lurking on the slopes

of the pepper-growing mountain!

If they analyze and know the real situation in this manner,

she will not live.  Without her, O one with no equal who is

praised by the world, I will not live!

So, early morning when the buds open their petals, come

and request our folks to marry her.  I desire this.  When

you come there as a stranger and marry her, my eyes will

enjoy her shyness and restraint!

Notes:  அகநானூறு 112 – கண் கொள் நோக்கி நொதுமல் விருந்தினம் போல இவள் புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே.  நற்றிணை 393 –  வாழி தோழி நம் காதலர் புதுவர் ஆகிய வரவும் நின் வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காணுங்காலே.  யானையின் முறம் போன்ற செவி – நற்றிணை 376 புறநானூறு 339, நற்றிணை 376, கலித்தொகை 52 – முறஞ்செவி யானை, கலித்தொகை 42 – முறஞ்செவி வாரணம்.

Meanings:  முறம் செவி – winnowing tray-like ears, மறை – hiding, பாய்பு முரண் செய்த புலி – tiger that leapt and fought with hostility, செற்று – enraged, மறம் தலைக்கொண்ட – one who is righteous, நூற்றுவர் தலைவனைக் குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் – like Veemasēnan who cut off the thighs of Thuriyōthanan who was the leader of one hundred, கூர் நுதி மடுத்து – thrust with sharp ends, அதன் நிறம் சாடி – gored its chest, முரண் தீர்ந்த – ended its hostility, நீள் மருப்பு எழில் யானை – lovely elephant with long tusks, மல்லரை மறம் சாய்த்த மால் போல் – like Thirumāl who was victorious over the Mallars, தன் கிளை நாப்பண் – amidst its herd, கல் உயர் – tall mountain, நனம் சாரல் – wide slopes, கலந்து இயலும் – roams together, நாட – O man from such country, கேள் – listen,

தாமரைக் கண்ணியை – lotus garland, தண் நறும் சாந்தினை – with cool fragrant sandal paste, நேர் இதழ்க் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின் – you come because of the tryst arranged by the girl with a garland with pretty petals, மணம் கமழ் நாற்றத்த – due to the fragrance, மலை நின்று பலி பெறூஉம் அணங்கு என – that you are a deity in the mountains who is here to extract offerings, அஞ்சுவர் சிறுகுடியோரே – our small village folks will fear,

ஈர்ந் தண் ஆடையை – the wet cool clothes, எல்லி மாலையை – in the night time, சோர்ந்து வீழ் கதுப்பினாள் செய் குறி நீ வரின் – if you come because of the tryst arranged by the girl with flowing hair, ஒளி திகழ் ஞெகிழியர் – those carrying bright flame torches,  கவணையர் – those with catapults, வில்லர் – those with bows, களிறு என ஆர்ப்பவர் – those who yell that it is a bull elephant, ஏனல் காவலரே – guards of millet fields,

ஆர மார்பினை – you with a chest with sandal garland, அண்ணலை – you are noble, அளியை – you are one who is generous, ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – if you come because of the tryst arranged by the girl with delicate, wide loins, கறி வளர் சிலம்பில் – on the pepper-growing mountain slopes, வழங்கல் ஆனாப் புலி – a fierce tiger lurks constantly, என்று ஓர்க்கும் இக் கலி கேழ் ஊரே – is how this uproarious town will think,

என ஆங்கு – and thus, விலங்கு – as something different, ஓரார் – not considering, மெய் ஓர்ப்பின் – if they truly analyze the situation, இவள் வாழாள் – she will not live, இவள் அன்றி- without her, புலம் புகழ் ஒருவ – one with no equal praised by the world, யானும் வாழேன் – I will also not live,

அதனால் –  so, பொதி அவிழ் வைகறை – early morning when flower buds open from their tightness, வந்து நீ – you come, குறை கூறி – tell them your request, வதுவை அயர்தல் வேண்டுவல் – I desire for you to come and marry her, ஆங்குப் புதுவை போலும் நின் வரவும் – when you come as a stranger here, இவள் வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே – I will see her shyness and restraint at her wedding

53

தோழி தலைவனிடம் சொன்னது

வறன் உறல் அறியாத வழை அமை நறும் சாரல்
விறல் மலை வியல் அறை வீழ் பிடி உழையதா
மறம் மிகு வேழம் தன் மாறு கொள் மைந்தினான்
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள் தோறும் புதிது ஈன
அயம் நந்தி அணிபெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும்
பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப

மறையினின் மணந்து ஆங்கே மருவு அறத் துறந்த பின்
இறை வளை நெகிழ்பு ஓட ஏற்பவும் ஒல்லும் மன்
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண்
கயல் உமிழ் நீர் போலக் கண் பனி கலுழாக்கால்

இனிய செய்து அகன்று நீ இன்னாதாத் துறத்தலின்
பனி இவள் படர் எனப் பரவாமை ஒல்லும் மன்
ஊர் அலர் தூற்றலின் ஒளி ஓடி நறு நுதல்
பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவாக்கால்

அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின்
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்மன்
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர்
கனவினால் அழிவுற்றுக் கங்குலும் ஆற்றாக்கால்

என ஆங்கு
விளியா நோய் உழந்து ஆனா என் தோழி நின் மலை
முளிவுற வருந்திய முளை முதிர் சிறு தினை
தளி பெறத் தகைபெற்றாங்கு நின்
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே.

53

What the heroine’s friend said to the hero

O lord of the famed, beautiful mountain

where beneficial rains pour, waterfalls flow

down with roars, ponds and valleys fill up

with water, and fragrant kānthal flowers bloom

every day from tall buds appearing like the bloody

tusks of a bull elephant with great strength that

created wounds on the spotted forehead of a rival

elephant, due to jealousy, since he was with his

beloved cow elephant, near huge boulders in the

surapunnai forest on the fragrant mountain slope

that does not know dryness!

If her eyes that lost their fine beauty when others

slandered her did not shed tears like carp spouting

water, she could have accepted her bangles

becoming loose on her wrists, since you abandoned

her after uniting with her secretly.

If her crescent moon shaped forehead did not lose

its beauty, becoming the color of peerkai flowers,

when those those in town slandered her, she

could have accepted the pain of you abandoning her

after being sweet, and she would not have sought

the gods.

If her dreams did not cause her distress and

trembling pain at night, she could have stopped the

anguish in her heart caused in reality by you who

abandoned her without graces, after telling her not

to fear.

In this manner my friend is struggling with

afflictions that cannot be removed.  Like sprouts

of tiny millet that mature when rain arrives, the

beauty of her forehead will flourish if you shower

your graces on her.

Meanings:  வறன் உறல் அறியாத – that does not know dryness, வழை அமை – with surapunnai trees, நறும் சாரல் – fragrant mountain slopes, விறல் மலை – beautiful mountains, வியல் அறை – huge boulder, வீழ் பிடி – beloved female elephant, உழையதா – be near, மறம் மிகு வேழம் – a bull elephant with might, தன் மாறு கொள் மைந்தினான் – an enemy with strength,  புகர் நுதல் புண் செய்த – caused wounds on its spotted forehead, புய் – pulled out, கோடு போல – line  the tusks, உயர் முகை – tall buds, நறும் காந்தள் நாள் தோறும் புதிது ஈன – fragrant new glory lily flowers blossom every day, அயம் நந்தி – ponds/depressions fill up, அணி பெற – become beautiful, அருவி ஆர்த்து இழிதரும் – waterfalls roar and come down, பய மழை – beneficial rains, தலைஇய – poured, பாடு சால் – proud, great, suitable for songs, விறல் வெற்ப – O lord of the beautiful mountains,

மறையினின் மணந்து – united with her in secret, ஆங்கே – there, மருவு அற – giving up union, துறந்த பின் –  after you abandoned, இறை – wrists, வளை நெகிழ்பு ஓட – bangles loosen and run, ஏற்பவும் ஒல்லும் – she could have accepted it, மன் – asai, அயல் அலர் தூற்றலின் – when others slander, ஆய் நலன் இழந்த – fine beauty ruined, கண் – eyes, கயல் உமிழ் நீர் போல – like the water spouted by carp fish, Cyprinus fimbriatus, கண் பனி கலுழாக்கால் – if they did not drop tears,

இனிய செய்து – being sweet, அகன்று – leaving, நீ இன்னாதாத் துறத்தலின் – since you abandoned her giving her pain, பனி இவள் படர் எனப் பரவாமை – not worshipping god accepting affliction, ஒல்லும் – will agree, மன் – asai, ஊர் அலர் தூற்றலின் – when those in town slander, ஒளி ஓடி – brightness leaves, நறு நுதல் – fragrant forehead, பீர் அலர் அணி கொண்டு – has become like a ridge gourd flower, Luffa acutangula, பிறை வனப்பு – crescent moon beauty, இழவாக்கால் – if it did not lose,

அஞ்சல் என்று அகன்று – leaving after telling not to fear, நீ அருளாது துறத்தலின் – since you abandoned her without showering your graces, நெஞ்சு அழி துயர் அட – distress ruining her heart, நிறுப்பவும் இயையும் – it is possible to stop, மன் – asai, an expletive, நனவினால் நலம் வாட – her beauty ruined in reality, நலிதந்த – painful, நடுங்கு அஞர் – sorrow that causes trembling, கனவினால் – in dreams, அழிவுற்று – ruined, கங்குலும் – even at night, ஆற்றாக்கால் – if it does not distress,

என ஆங்கு – thus, விளியா நோய் – not removable disease, உழந்து ஆனா – struggling in distress, என் தோழி – my friend, நின் மலை – your mountain, முளிவுற வருந்திய – dried and sad, முளை முதிர் – matures from sprouts, சிறு தினை – tiny millet, தளி பெறத் தகை பெற்றாங்கு – how it became splendid after rains, நின் அளி பெற – if she gets your graces, நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – her pretty forehead will attain splendor

54

தலைவி தோழியிடம் சொன்னது

கொடியவும் கோட்டவும் நீர் இன்றி நிறம் பெறப்
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவாப் பூம் பொலங்கோதைத்
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணைத் தோளாய்
அடி உறை அருளாமை ஒத்ததோ நினக்கு என்ன
நரந்தம் நாறு இருங் கூந்தல் எஞ்சாது நனி பற்றிப்
பொலம் புனை மகரவாய் நுங்கிய சிகழிகை
நலம்பெறச் சுற்றிய குரல் அமை ஒரு காழ்
விரல் முறை சுற்றி மோக்கலும் மோந்தனன்
நறாஅ அவிழ்ந்தன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு
செறாஅச் செங் கண் புதைய வைத்துப்
பறாஅக் குருகின் உயிர்த்தலும் உயிர்த்தனன்
தொய்யில் இள முலை இனிய தைவந்து
தொய்யல் அம் தடக் கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும்
மையல் யானையின் மருட்டலும் மருட்டினன்

அதனால்
அல்லல் களைந்தனன் தோழி நம் நகர்
அருங்கடி நீவாமை கூறின் நன்று என
நின்னொடு சூழ்வல் தோழி நயம் புரிந்து
இன்னது செய்தாள் இவள் என
மன்னா உலகத்து மன்னுவது புரைமே.

54

What the heroine said to her friend

He said, “One with arms as soft as a pillow!

Does it suit you to not shower your graces on

me submit to your feet, O girl wearing a garland

strung with flowers from vines and stems that do not

blossom, that attain their color without water, made

by melting gold in flame with ashes, and pretty

bangles tied together on your delicate forearms?

 

He held firmly my black hair with narantham flower

fragrance,

and wound around his fingers and smelled a flower

strand with clusters on my hair decorated beautifully

with a gold ornament of a fish with a gaping mouth.

 

He pressed my delicate fingers, like naravam petals, on

his red eyes without rage, and sighed like a metalsmith’s

bellows.

 

He fondled sweetly my tender breasts with thoyyil

designs and awed me like a loving bull elephant that

strokes his beloved female with his large, beautiful trunk.

 

And so he removed my affliction, my friend.  I want you

to tell our folks that my wedding should happen in our

well-protected house without hindrances.  I want to

analyze this with you.  You will be praised that you knew

and did the right thing.  Your fame will stand as long as

this unstable world lasts!

Meanings:  கொடியவும் கோட்டவும் – on vines and tree branches, நீர் இன்றி – without water, நிறம் பெற – to attain color, பொடி – ash, அழல் புறந்தந்த – created with flame, பூவாப் பூம் பொலங்கோதை – non-flowering gold flower garland, கோதை – garland, தொடி – bangles, செறி யாப்பு அமை – tied together, அரி – beautiful, delicate, முன்கை – forearms, wrists, அணைத் தோளாய் – one with arms soft like a pillow, one with delicate arms, அடி உறை அருளாமை ஒத்ததோ நினக்கு என்ன – is it fitting for you not to shower graces on me to be at your feet,

நரந்தம் நாறு இருங் கூந்தல் எஞ்சாது நனி பற்றி – held firmly my thick/dark hair with narantham flower fragrance, bitter orange, நாரத்தை, Citrus aurantium, பொலம் புனை – made with gold, மகரவாய் – fish with mouth, நுங்கிய – swallowed, சிகழிகை – hairstyle, hair knot, நலம் பெற – making it beautiful, சுற்றிய – wrapped, குரல் அமை ஒரு காழ் – a strand with clusters of flowers, விரல் முறை சுற்றி மோக்கலும் மோந்தனன் – he smelled it wrapping it around his finger,

நறாஅ அவிழ்ந்தன்ன – like naravam petals opened, Luvunga scandens, என் மெல் விரல் போது கொண்டு – taking my flower-like delicate fingers, செறாஅச் செங் கண் புதைய வைத்து – pressed it on his red eyes without rage, பறாஅ – nonflying, குருகின் உயிர்த்தலும் உயிர்த்தனன் – he sighed like a blacksmith’s bellows,

தொய்யில் – thoyyil designs, இள முலை – tender breasts, இனிய தைவந்து – caressed them sweetly, stroked them sweetly, தொய்யல் – tired, அம் தடக் கையின் – with his lovely fat trunk, வீழ் பிடி – loving female elephant, அளிக்கும் – showers grace, மையல் யானையின் மருட்டலும் – like how the loving elephant entices, மருட்டினன் – he made me fall for him, he caused love feelings,

அதனால் – so, அல்லல் களைந்தனன் தோழி – he removed sorrow my friend, நம் நகர் – in our house, அருங்கடி நீவாமை கூறின் நன்று என – it would be good if you tell that my wedding should happen in our protected house without hindrances, நின்னொடு சூழ்வல் தோழி – I will like to analyze this with you my friend,  நயம் புரிந்து இன்னது செய்தாள் இவள் என – that she did this fair deed knowing it is right, மன்னா உலகத்து மன்னுவது புரைமே  – will stand forever eminently in this unstable world

55

தலைவி தோழியிடம் சொன்னது

மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல்
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டுப்
போழ் இடை இட்ட கமழ் நறும் பூங்கோதை
இன் நகை இலங்கு எயிற்றுத் தேமொழித் துவர்ச் செவ்வாய்
நல் நுதால் நினக்கு ஒன்று கூறுவாம் கேள் இனி

நில் என நிறுத்தான் நிறுத்தே வந்து
நுதலும் முகனும் தோளும் கண்ணும்
இயலும் சொல்லும் நோக்குபு நினைஇ
ஐ தேய்ந்தன்று பிறையும் அன்று
மை தீர்ந்தன்று மதியும் அன்று
வேய் அமன்றன்று மலையும் அன்று
பூ அமன்றன்று சுனையும் அன்று
மெல்ல இயலும் மயிலும் அன்று
சொல்லத் தளரும் கிளியும் அன்று

என ஆங்கு
அனையன பல பாராட்டிப் பையென
வலைவர் போலச் சோர் பதன் ஒற்றிப்
புலையர் போலப் புன்கண் நோக்கித்
தொழலும் தொழுதான் தொடலும் தொட்டான்
காழ் வரை நில்லாக் கடுங் களிறு அன்னோன்
தொழூஉம் தொடூஉம் அவன் தன்மை
ஏழைத் தன்மையோ இல்லை தோழி.

55

What the heroine said to her friend

My friend with splendid gold ornaments on

dark hair like streaks of bright lightning splitting

rainclouds, cut fragrant flower strands placed in

between the braids, sweet smile, bright teeth, sweet

words, red mouth and a fine forehead!  Let me tell

you something!  Listen!

“Stop!” he said and stopped me.  He came near me,

looked at my forehead, face, arms, eyes, walk and

speech, pondered and said, “Amazing, your forehead

has grown small, yet it is not the crescent moon.

Your face is spotless, yet it is not the full moon.  Your

arms are like bamboo, yet they are not on a mountain.

Your eyes are like flowers, yet they are not in a pond.

You walk delicately, yet you are not a peacock.  Your

words languish, yet you are not a parrot. ”

He went on praising me in many ways, and eyed me

to see whether I had weakened, like a hunter stalking

an animal, gave me distressed looks like a pulaiyar

and bowed to me and touched me, the one who was

like an angry bull elephant not controlled by a goad.

He is not an ignorant man, my friend!

Meanings:  மின் – lightning, ஒளிர் – bright, அவிர் – gleaming, அறல் இடை போழும் – splitting between lightning streaks, பெயலே போல் – like the clouds, பொன் – gold, அகை – rising, flame, தகை – splendid, வகிர் வகை – jewelry, நெறி – braided hair, curly hair, வயங்கிட்டு – making it bright, போழ் – split, இடை இட்ட – placed between, கமழ் நறும் பூங்கோதை – fragrant flower garland – commentators define it as thālai strand, Pandanus odoratissimus,இன் நகை – sweet smile, இலங்கு எயிற்று – with bright teeth,  தேமொழி – sweet words,  துவர்ச் செவ்வாய் – red mouth, நல் நுதால் – one with bright forehead, நினக்கு ஒன்று கூறுவாம் – I’ll tell you something, கேள் – listen,

இனி நில் என நிறுத்தான் – ‘now stop’ he said and he stopped me, நிறுத்தே – after I stopped, வந்து நுதலும் முகனும் தோளும் கண்ணும் இயலும் சொல்லும் நோக்குபு – he came and observed my forehead and face and arms and eyes and walk and words, நினைஇ – thinking, ஐ – delicate, amazing, தேய்ந்தன்று – it has become small, பிறையும் அன்று – it is not a crescent moon (the forehead), மை தீர்ந்தன்று மதியும் அன்று – it is not the moon without blemish (face), வேய் அமன்றன்று  மலையும் அன்று –  they are like bamboo but are not in the mountain (the arms), பூ அமன்றன்று – like flowers (the eyes), சுனையும் அன்று – but not in a spring/pond, மெல்ல இயலும் மயிலும் அன்று – not a slowly walking peacock, சொல்லத் தளரும் கிளியும் அன்று – not a parrot that talks slowly,

என ஆங்கு அனையன பல பாராட்டி – praised me in many ways, பையென வலைவர் போல – slowly like hunters, சோர் பதன் ஒற்றி – checked to see weakness,  புலையர் போல – like a pulaiyar (the word has been interpreted as ‘lowly’ by some commentators, but not by Nachinārkiniyar who wrote the first extant commentary for Kalithokai in the 14th century A.D. who just uses the word ‘pulaiyar’ in his commentary, the word ‘pulaiyan’ has been used for bards, drummers and a man who performs funerary rituals, and the word ‘pulaithi’ has been used for  washerwomen, a woman possessed by Murukan, and a basket maker), புன்கண் நோக்கி – gave distressed looks, தொழலும் தொழுதான் – he bowed to me, தொடலும் தொட்டான் – he touched, காழ் வரை நில்லா – that is not controlled by a goad, கடும் களிறு அன்னோன் – like a enraged bull elephant, தொழூஉம் தொடூஉம் – he worshipped and touched,

அவன் தன்மை ஏழைத் தன்மையோ இல்லை தோழி – he is not like that of a lacking/ignorant man my friend

56

தலைவன் சொன்னது

ஊர்க்கால் நிவந்த பொதும்பருள் நீர்க்கால்
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு
கழும முடித்துக் கண் கூடு கூழை
சுவல் மிசைத் தாதொடு தாழ அகல் மதி
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து
ஈங்கே வருவாள் இவள் யார் கொல் ஆங்கே ஓர்
வல்லவன் தைஇய பாவை கொல் நல்லார்
உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள் கொல் வெறுப்பினால்
வேண்டு உருவம் கொண்டது ஓர் கூற்றம் கொல் ஆண்டார்
கடிது இவளைக் காவார் விடுதல் கொடி இயல்
பல் கலைச் சில் பூங் கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர்
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள்

இவளை சொல்லாடிக் காண்பேன் தகைத்து
நல்லாய் கேள்

ஆய் தூவி அனம் என அணி மயில் பெடை எனத்
தூது உண் அம் புறவு எனத் துதைந்த நின் எழில் நலம்
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார்ப்
பேதுறூஉம் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ

நுணங்கு அமைத் திரள் என நுண் இழை அணை என
முழங்கு நீர்ப் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள்
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு
அணங்கு ஆகும் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ

முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை எனப்
பெயல் துளி முகிழ் எனப் பெருத்த நின் இள முலை
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார்
உயிர் வாங்கும் என்பதை உணர்தியோ உணராயோ

என ஆங்கு
பேதுற்றாய்ப் போலப் பிறர் எவ்வம் நீ அறியாய்
யாது ஒன்றும் வாய் வாளாது இறந்தீவாய் கேள் இனி
நீயும் தவறு இலை நின்னைப் புறங்கடை
போதர விட்ட நுமரும் தவறு இலர்
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டாங்குப்
பறை அறைந்து அல்லது செல்லற்க என்னா

இறையே தவறுடையான்.

56

What the hero said

Who is this young woman who has come here, her face

surrounded by hair braids decorated with mature

clusters of blossoms from thick, shade-providing gnālal

trees near the pond in the grove in town, appearing like

the wide moon emitting sweet beams, her locks with

flower pollen hanging low on her shoulders?

There, she is like a statue made by a skilled artist.  Was

she created from beautiful parts of many women?  Is she

Death that attained a woman’s form due to its hatred for

men?  It is cruel that her parents do not protect and keep

her in their home.  The girl with vine-like strands on her

waist, wearing flower-patterned garments, is the beloved

daughter of parents who were childless for long.

I will convince her with words.  O fine, esteemed woman,

listen!

O young woman!  You who are soft like fine goose feathers,

pretty like a female peacock and a pebble-eating pigeon,

with delicate looks of a pretty deer, do you know that those

who see your incredible beauty are confused?  Or, do you

not know?

O pretty woman with white teeth!  You with arms like that

of delicate rounded bamboo, soft like a pillow made with

fine thread, and like a raft in roaring waters, do you know

that those who see you are terrified?  Or, do you not know?

O delicate woman with pretty forearms with perfect hair

and lines!  You with young breasts, like buds of mature

kōngam flowers, young coconuts, and thick buds in rain,

do you understand that you could kill those who see you?

Or, do you not understand?

You appear to be confused and not aware of the pain of

others.  You are moving away without uttering anything.

Listen now!  You are not at fault!  Your parents who have let

you out in public are not at fault!  The king is at fault for not

announcing that you are out, like he announces  with drums

when an enraged elephant is taken to the shore for water!

Meanings:  ஊர்க்கால் நிவந்த – growing in town, பொதும்பருள் – in the grove, நீர்க்கால் – near the water, கொழு நிழல் ஞாழல் – gnālal trees with heavy shade, புலிநகக்கொன்றை, tigerclaw tree, cassia sophera, முதிர் இணர் கொண்டு – with mature clusters of flowers, கழும – mixed, முடித்து – tied, கண் கூடு – together, கூழை – hair, சுவல் மிசைத் தாதொடு – over the shoulders with pollen, தாழ – hanging low, அகல் மதி தீம் கதிர் விட்டது போல – like the wide moon emitting sweet rays, முகன் அமர்ந்து – face was there, ஈங்கே வருவாள் இவள் யார் கொல் – who is she who comes here,

ஆங்கே – there, ஓர் வல்லவன் தைஇய பாவை கொல் – is she a statue made by a skilled man/artist, நல்லார் உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள் கொல் – was she created with the beautiful parts of women, வெறுப்பினால் வேண்டு உருவம் கொண்டது ஓர் கூற்றம் கொல் – is she Death that attained a woman’s form due to hatred (for men), ஆண்டார் கடிது இவளைக் காவார் விடுதல் – it is harsh that her parents do not protect and keep her in the house, கொடி இயல் –  vine-like, பல் கலை – many strands – on her waist, சில் பூங் கலிங்கத்தள் – girl wearing clothes with a few flower patterns, ஈங்கு இது ஓர் நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள் – she is the dear daughter of parents who pined for one,

இவளை சொல்லாடிக் காண்பேன் – I will talk to her, I will play with words with her, தகைத்து நல்லாய்  – O fine woman with esteem, கேள் – listen,

ஆய் தூவி அனம் என – like goose with fine feathers, அணி மயில் பெடை எனத் – like the pretty peafowl, தூது உண் அம் புறவு என – like the pebble eating beautiful pigeon, துதைந்த நின் எழில் – your abundant beauty, நலம் மாதர் கொள் மான் நோக்கின் – beautiful deer looks, மட நல்லாய் – O delicate woman, நின் கண்டார்ப் பேதுறூஉம் என்பதை அறிதியோ – do you know that those who see you are bewildered, அறியாயோ – do you not know,

நுணங்கு அமைத் திரள் என – rounded like fine bamboo, நுண் இழை அணை என – like a pillow with fine thread,  முழங்கு நீர்ப் புணை என அமைந்த – is like a raft in roaring waters, நின் – your, தட – curved, large, மென் தோள் – delicate arms,  delicate shoulders, வணங்கு இறை – curved forearms, வால் எயிற்று – with white teeth, அம் நல்லாய் – O beautiful woman, நின் கண்டார்க்கு அணங்கு ஆகும் என்பதை  அறிதியோ – do you know that you are terror to those who see you, அறியாயோ – do you not know,

முதிர் கோங்கின் முகை என – like the buds of mature kōngam flowers, Cochlospermum gossypium, முகம் செய்த – have become big, குரும்பை என – tiny coconuts, small palmyra fruits, பெயல் துளி முகிழ் எனப் பெருத்த – that are thick like buds in rain, நின் இள முலை – your young breasts, மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை – pretty forearms with perfect hair and lines, மட நல்லாய் – O delicate woman, நின் கண்டார் உயிர் வாங்கும் என்பதை உணர்தியோ – do you understand that you could kill those who see you,  உணராயோ – or do you now understand,

என – thus, ஆங்கு – there, பேதுற்றாய்ப் போல – like you are confused, பிறர் எவ்வம் நீ அறியாய் – you do not know the pain of others, யாது ஒன்றும் வாய் வாளாது இறந்தீவாய் – O one who is moving away without uttering anything,

கேள் இனி – listen now, நீயும் தவறு இலை – you are not at fault, நின்னைப் புறங்கடை போதர விட்ட நுமரும் தவறு இலர் –your relatives who let you outside the house are also not at fault,  நிறை அழி கொல் யானை – a ruining murderous elephant, நீர்க்கு விட்டாங்கு – like letting it go to get water,  பறை அறைந்து அல்லது செல்லற்க என்னா –  not ordering to announce with parai drums for people to stay away, இறையே தவறுடையான் – the king is the one at fault

57

தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது

வேய் எனத் திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால்
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்பக்
கொடி என மின் என அணங்கு என யாது ஒன்றும்
தெரிகல்லா இடையின் கண் கண் கவர்பு ஒருங்கு ஓட
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர்
இளமையான் எறி பந்தொடு இகத்தந்தாய் கேள் இனி

பூம் தண் தார்ப் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல்
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண்
ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின்
சேந்து நீ இனையையால் ஒத்ததோ சின் மொழி

பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள்
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்தலைப்
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த
கணையினும் நோய் செய்தல் கடப்பு அன்றோ கனம் குழாய்

வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல்
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய்
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும்
கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை

என ஆங்கு
இனையன கூற இறைஞ்சுபு நிலம் நோக்கி
நினையுபு நெடிது ஒன்று நினைப்பாள் போல் மற்று ஆங்கே
துணை அமை தோழியர்க்கு அமர்த்த கண்ணள்
மனை ஆங்குப் பெயர்ந்தாள் என் அறிவு அகப்படுத்தே.

57

What the hero said to the heroine

“O girl of youthful zest who ran out of your

rich father’s ancient, wealthy mansion to play

with your ball, with shoulders like rounded

bamboo, wavy braids with fragrances, gentle

glances that are better than those of a deer,

peacock looks, swaying walk, pretty jingling

anklets, glittering jewels, slender waist not

noticeable to the eyes, who is like a delicate

vine, a lightning streak, and a deity!  Listen now!

Your victorious, kohl-rimmed eyes are prettier
than the honey-filled blue waterlilies that bloom

in lofty Koodal city of the Pāndiyan king with cool
flower garlands and sandal-smeared chest.
They cause me pain like that inflicted by the

spears of the king who attacks enemies who come

on beautiful elephants with raised tusks.  Does

this befit you, O girl of few words?

Your gentle complexion is like the tender leaves of

the mango trees in the asoka grove of the king who

showers gifts like the rain clouds, and your eyes cause

me great agony, like that given by the king to enemies,

riding on his chariot hitched to leaping horses from

his stable, plunging arrows into their chests.  Does this

befit you, O girl of huge earrings?

The yellow spots on your skin resemble delicate vēngai

flowers that bloom in bunches on the high mountains

with peaks, owned by the Pāndiyan king wearing cool

flower garlands.  Your young breasts with pearl strands

attack me, and the hurt is more than that inflicted by the

tusks of the king’s mighty, rutting elephants with musth.

Does this befit you?”

As I said all these, she bent down, looking at the earth

below, lost in her thoughts for a long time, saw her

friends who were nearby, and went back into her house,

taking my mind along with her.

Meanings:  வேய் எனத் திரண்ட தோள் – arms that are rounded like bamboo, arms thick like bamboo, வெறி கமழ் – with strong fragrance, வணர் ஐம்பால் – wavy five braids, மா வென்ற மட நோக்கின் – glances that are better than that of a deer, மயில் இயல் – peacock looks, தளர்பு ஒல்கி – swaying delicate walk, ஆய் சிலம்பு – pretty anklets,  அரி ஆர்ப்ப – pebbles that jingle, jingle rhythmically, அவிர் – glitter, ஒளி – light, bright, இழை – jewels, இமைப்ப – to shine, கொடி என – like a vine, மின் என – like lightning, அணங்கு என – like a goddess, யாது ஒன்றும் தெரிகல்லா இடையின் கண் – waists that are not even noticeable, கண் கவர்பு ஒருங்கு ஓட –  eyes get attracted totally and they go there, வளமை சால் – with wealth, உயர் சிறப்பின் நுந்தை – your father who is great, தொல் வியல் நகர் – ancient large mansion, இளமையான் – with youth, எறி பந்தொடு – throwing the ball or with a ball that can be thrown, இகத்தந்தாய் – you came with indifference, கேள் இனி – listen now

பூ – flowers, தண் – cool, தார் – garland, புலர் சாந்தின் – with dried sandal paste, தென்னவன் – Pāndiyan, உயர் கூடல் – lofty Koodal/Madurai city, தேம் பாய – honey flowing, அவிழ் நீலத்து அலர் – bloomed blue waterlilies, அமர் வென்ற – won in battle, உண்கண் – eyes with kohl, ஏந்து கோட்டு – with lifted tusks, எழில் யானை – beautiful elephant,  ஒன்னாதார்க்கு – to enemies, அவன் வேலின் – like that of his spear, சேந்து – reddened, நீ இனையையால் – since you torment, ஒத்ததோ – does this suit you, சின் மொழி – O one of few words,

பொழி பெயல் – falling rain, gift showering, வண்மையான் – with generosity, with charity, அசோகம் – Asoka trees, தண் – cool, காவினுள் – in the grove, கழி கவின் – very beautiful, இள மாவின் தளிர் அன்னாய் – O woman with complexion like tender mango leaves, அதன்தலை – and also, பணை  அமை பாய்  மான் – leaping horses from his stable, தேர் – chariot, அவன் – his, செற்றார் – enemies, நிறம் – chest, பாய்ந்த கணையினும் – with thrusted arrows, நோய் செய்தல் – causing pain, கடப்பு அன்றோ – is it not too much, கனம் குழாய் – O one with heavy earrings,

வகை அமை தண் தாரான் – the man wearing many colored garlands, கோடு – mountain, உயர் – high, பொருப்பின் மேல் – on the mountain slopes, தகை – beautiful, இணர் – bunch, இள வேங்கை மலர் அன்ன – like fresh vēngai flowers, kino flowers, pterocarpus marsupium, சுணங்கினாய் – one with yellow spots, மத வலி மிகு கடாஅத்து – strong rutting elephants with musth, very strong elephants with musth, அவன் யானை மருப்பினும் – more than the tusks of his elephant, கதவவால் – they are enraged (கதவ + ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச் சொல்), தக்கதோ – is this proper, காழ் கொண்ட இள முலை – young breasts draped with pearl strands,

என – thus, ஆங்கு –  there, இனையன கூற – as I said all these, இறைஞ்சுபு நிலம் நோக்கி – bent down and looked at the earth, நினையுபு – thought, நெடிது ஒன்று நினைப்பாள் போல் – like she thought about something for a long time, மற்று ஆங்கே – then there, துணை அமை தோழியர்க்கு அமர்த்த கண்ணள் – she saw her friends who were there, மனை ஆங்குப் பெயர்ந்தாள் – she went into her house, என் அறிவு அகப்படுத்தே – seizing my mind, taking my mind

58

தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது

வார் உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள்
பேர் எழில் மலர் உண்கண் பிணை எழில் மான் நோக்கின்
கார் எதிர் தளிர் மேனிக் கவின் பெறு சுடர் நுதல்
கூர் எயிற்று முகை வெண்பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய்
நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடிக் கை வீசினை
ஆர் உயிர் வௌவிக்கொண்டு அறிந்தீயாது இறப்பாய் கேள்

உளனா என் உயிரை உண்டு உயவு நோய் கைம்மிக
இளமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும்
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம்
வளமையான் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய்

நடை மெலிந்து அயர்வு உறீஇ நாளும் என் நலியும் நோய்
மடமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும்
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம்
உடைமையால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய்

அல்லல் கூர்ந்து அழிவுற அணங்கு ஆகி அடரும் நோய்
சொல்லினும் அறியாதாய் நின் தவறு இல்லானும்
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம்
செல்வத்தால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய்

என ஆங்கு
ஒறுப்பின் யான் ஒறுப்பது நுமரை யான் மற்று இந் நோய்
பொறுக்கலாம் வரைத்து அன்றிப் பெரிது ஆயின் பொலங்குழாய்
மறுத்து இவ் ஊர் மன்றத்து மடல் ஏறி
நிறுக்குவென் போல்வல் யான் நீ படு பழியே.

58

What the hero said to the heroine

O beautiful girl with wavy combed hair
with a five-part braid, kohl-rimmed, flower

eyes, bent forearms, long delicate arms,
body like the rainy season’s new sprouts,
beautiful bright forehead, bud-like, sharp white

teeth, vine-like slender waist and jingling

anklets, who walks away swaying your bangled

hands without knowing that you have seized my

life!  Listen to me!

This painful disease is too much to bear
and it is eating away my life.  You are young and

don’t understand that it’s your fault, and that
this disease will not heal by itself.
Your wealthy family has allowed you to step out

decked, knowing your beauty could cause this.
You might say it is not their fault!

I am tired and depressed as days go by due to
this painful disease.  You are innocent and don’t

understand this constant pain.  Your wealthy family

has allowed you to step out decked, knowing that your

delicate body can cause this.  You might say that it

is not their fault!

I try to tell you of my increasing, terrible, spreading

disease and you don’t understand me.  Even though it

is not your mistake this disease is hurting my life very

much.  Your wealthy family has allowed you to step out
decked, knowing that your body can cause this.  You

might say that it is not their fault!

And so, O girl donning gold earrings!
I have been punished, and I will punish your relatives

If I am unable to bear this disease.  If this pain increases,

I will lose restraint and climb a palmyra horse and ride

in the town square, and you are the one to be blamed.

Meanings:  வார் உறு – combed hair, flowing, வணர் – curly, ஐம்பால் – five-braided hairstyle, வணங்கு இறை – bent forearms, நெடு மென் தோள் – long delicate shoulders, பேர் எழில் – great beauty, மலர் – flower (like), உண்கண் – eyes with kohl, பிணை – female, எழில் – beautiful, மான் நோக்கின் – with looks like that of a deer, கார் எதிர் – like the rainy season, தளிர் – delicate sprouts, மேனி – body, கவின் பெறு சுடர் நுதல் – beauty filled bright forehead, கூர் எயிற்று – with sharp teeth, முகை வெண்பல் – bud-like white teeth, கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் – O one with a waist like a delicate vine, நேர் சிலம்பு – fitting anklets, அரி ஆர்ப்ப – pebbles jingling, நிரை தொடி – rows of bangles, கை வீசினை – moved your hands, ஆர் உயிர் – precious life, வௌவிக்கொண்டு – seizing my life, அறிந்தீயாது – not knowing and caring, இறப்பாய் – you move away, கேள் – listen,

உளனா என் உயிரை உண்டு – eating away my life, உயவு நோய் – sorrowful disease, கைம்மிக – too much, இளமையான் – because of youth, உணராதாய் – you don’t understand, நின் தவறு இல்லானும் – even though it’s not your mistake, களைநர் இல் நோய் – diseases that cannot be cured, செய்யும் – will cause, கவின் அறிந்து அணிந்து – knowing your beauty, தம் வளமையான் – because of their wealth, போத்தந்த – allowed you to go out, நுமர் – your family, தவறு இல் – not at fault, என்பாய் – you might say,

நடை மெலிந்து – walking slowly, அயர்வு உறீஇ – have become tired, நாளும் – daily, என் நலியும் நோய் – my painful disease, மடமையான் – due to innocence, உணராதாய் – not understanding, நின் தவறு இல்லானும் – even though it’s not your mistake, இடை நில்லாது – without gap, எய்க்கும் – hurts, நின் உரு – your delicate body, அறிந்து அணிந்து – knowing well, தம் உடைமையால் – due to their wealth, போத்தந்த – allowed you to go out, நுமர் – your relatives, தவறு இல் – not their fault, என்பாய் – you might say,

அல்லல் – pain, கூர்ந்து – increasing, அழிவுற – destructive, அணங்கு ஆகி அடரும் நோய் – terrible spreading disease, சொல்லினும் – even when I tell, அறியாதாய் – not understanding, நின் தவறு இல்லானும் – even though it’s not your mistake, ஒல்லையே – rapidly, உயிர் – life, வௌவும் – seizing, உரு அறிந்து அணிந்து – knowing that your body (will hurt others), தம் செல்வத்தால் – due to their wealth, போத்தந்த – allowed you to go out, நுமர் – your family, தவறு இல் – not their fault, என்பாய் – you might say,

என ஆங்கு – and thus, ஒறுப்பின் – if punished, யான் ஒறுப்பது நுமரை – I will punish your relatives, யான் – I, மற்று இந் நோய் – with this disease, பொறுக்கலாம் வரைத்து அன்றி – if it goes past the limits of being able to bear, பெரிது ஆயின் – and it increases, பொலங்குழாய் – O one with gold earrings, மறுத்து – I will oppose, இவ் ஊர் – (in) this town, மன்றத்து மடல் ஏறி – climb on a palmyra horse in this town’s square, நிறுக்குவென் போல்வல் யான் – I will establish (blame on you) it appears, நீ படு பழியே – the blame you are going to face

59

தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது

தளை நெகிழ் பிணி நிவந்த பாசு அடைத் தாமரை
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்துக் கோல் அவிர் தொடி
அடுக்கம் நாறு அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின்
துடுப்பு எனப் புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கைச்
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும்
விளையாட அரிப் பெய்த அழகு அமை புனை வினை
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின்
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால
என்னை விட்டு இகத்தர இறந்தீவாய் கேள் இனி

மருளி யான் மருள் உற இவன் உற்றது எவன் என்னும்
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்குங்கால்
வை எயிற்றவர் நாப்பண் வகை அணிப் பொலிந்து நீ
தையில் நீர் ஆடிய தவம் தலைப்படுவாயோ

உருள் இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும்
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்குங்கால்
பொய்தல மகளையாய்ப் பிறர் மனைப் பாடி நீ
எய்திய பலர்க்கு ஈத்த பயம் பயக்கிற்பதோ

ஆய் தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும்
நோய் இலை இவட்கு என நொதுமலர் பழிக்குங்கால்
சிறு முத்தனைப் பேணிச் சிறு சோறு மடுத்து நீ
நறு நுதலவரொடு நக்கது நன்கு இயைவதோ

என ஆங்கு
அனையவை உளையவும் யான் நினக்கு உரைத்ததை
இனைய நீ செய்தது உதவாய் ஆயின் சேயிழாய்
செய்ததன் பயம் பற்று விடாது
நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே.

59

What the hero said to the heroine

O girl with pearl-studded, rounded, bright, bangles
that resemble decked lotus petals in bloom, pretty,

rounded forearms with the beauty of the petals of

the fragrant, delicate kānthal flowers of the mountain

slopes!
Did you come to play with your bright, wide clay pots

and dolls?  I saw you with your beautiful hair flowing

down your shoulders when you walked by, your lovely

anklets jingling.  I lost my senses as you ignored me

with your silence and moved away.  Listen to me!

 

I am confused and infatuated with you.  “What

happened to him?   Has she no grace?” others will

accuse you wearing many jewels beautifully,

who plays with friends with sharp teeth.
Will your Thai month ritual bath help you now?

 

One wearing round jewels!  I have lost luster.
Others will ask, “What happened to him?
Has she no grace?” and blame you.  Will you benefit

from the playful rituals you performed and the songs
you sang in the houses of strangers, giving away gifts?

 

O one with beautiful jewels!  Watching me sigh gently,

“What inner disease does he have?  No, he does not have

a disease,” is what they will say and slander you,
while you are tending your little male doll and cooking

play rice with your friends with fragrant foreheads for a

play wedding.  Is this good to do?

 

I have expressed my anguish and my thoughts. O girl

wearing lovely jewels!  If you do not help me after you

have hurt me, the results of your actions will not go

away.  If you do not have graces for those who love you,

they will not have any love for you.

Notes:  சிறு முத்தனைப் பேணிச் சிறு சோறு மடுத்து (20) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – சிறிய குழமகனைப் பேணி வளர்த்து அவனுக்கு வேறு ஒருத்தியுடைய பெண்மகளைக் கோடற்குச் சிறுசோற்றைச் சமைத்து ஆயத்திற்கு இட்டு.

Meanings:  தளை நெகிழ் பிணி – loosening their tightness, நிவந்த – high, பாசு அடை – green leaves, தாமரை – lotus, முளை – buds, நிமிர்ந்தவை – lifted, போலும் – like, முத்து – pearl, கோல் – rounded, அவிர் தொடி – bright bangles, அடுக்கம் – mountain slopes, நாறு அலர் காந்தள் – fragrant bloomed glory lilies, நுண் – delicate, ஏர் – beautiful, தண் – cool, ஏர் – beautiful, உருவின் – in the shape, துடுப்பு என – like petals of glory lily blossoms, புரையும் – resembling, நின் திரண்ட – your rounded, நேர் அரி – straight beautiful, முன்கை – forearms, சுடர் – bright, விரி – wide, வினை வாய்ந்த – created, made, தூதையும் – small clay pots, பாவையும் – doll, விளையாட – to play, அரிப் பெய்த – beauty filled, அழகு அமை – beautiful, புனை வினை – well made, ஆய் சிலம்பு – pretty anklets, எழுந்து – walk, ஆர்ப்ப – jingle, அம் – beautiful, சில – few, இயலும் – moving, நின் – your, பின்னு விட்டு – braided hair, இருளிய – black, ஐம்பால் – five part braid, கண்டு – on seeing,  என் பால – my traits, my abilities, என்னை விட்டு இகத்தர – to leave me, இறந்தீவாய் – O one who is leaving, கேள் இனி – listen now,

மருளி யான் மருள் உற – I’m confused and infatuated, இவன் உற்றது எவன் என்னும் – what happened to him, அருள் இலை இவட்கு –   she has no grace, என – thus,  அயலார் – others, நின் பழிக்குங்கால் – when they blame you, வை எயிற்றவர் – those with sharp teeth, நாப்பண் – in the middle, வகை அணிப் பொலிந்து – wearing many jewels and being beautiful, நீ – you, தையில் – Thai month, நீர் ஆடிய – bathed in holy stream, தவம் தலைப்படுவாயோ – will the penance help you,

உருள் இழாய் – one with a round jewel – head ornament according to commentators, ஒளி வாட – lost luster, இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – what is his disease, அருள் இலை இவட்கு’ – she has no grace, என – thus,  அயலார் – others, நின் பழிக்குங்கால் – when they blame you, பொய்தல மகளையாய் – as a playing girl, பிறர் மனைப் பாடி – singing in other homes, நீ – you, எய்திய – attained, பலர்க்கு ஈத்த – give to many, பயம் பயக்கிற்பதோ – does that benefit you,

ஆய் தொடி – O beautiful bangled one, ஐது உயிர்த்து – sighing delicately, இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – what is his inner disease,  ‘நோய் இலை இவட்கு’ – he is not diseased, என நொதுமலர் பழிக்குங்கால் – when strangers blame you like this, சிறு முத்தனைப் பேணி – tending the small boy doll, சிறு சோறு மடுத்து – feeding play rice for a play wedding, நீ – you, நறு நுதலவரொடு – with lady friends with fragrant foreheads, நக்கது நன்கு இயைவதோ – is it good to laugh with them,

என ஆங்கு – there, அனையவை – everything, உளையவும் – saddened, யான் நினக்கு உரைத்ததை – said what I thought, இனைய நீ செய்தது உதவாய் ஆயின் – if you do not help me after hurting me so, சேயிழாய் – O one with pretty jewels, O one with red jewels, செய்ததன் பயம் – the result of your actions, பற்று விடாது – it will hold you, நயம் – kind, gracious, பற்று விடின் இல்லை – it will not be there if abandoned,  நசைஇயோர் திறத்தே – from those who desire, from those who love

60

தலைவியும் தோழியும் சொன்னது

சுணங்கு அணி வன முலைச் சுடர் கொண்ட நறு நுதல்
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இருங் கூந்தல்
நுணங்கு எழில் ஒள் தித்தி நுழை நொசி மட மருங்குல்
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய்

கண் ஆர்ந்த நலத்தாரைக் கதுமெனக் கண்டவர்க்கு
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல்
பெண் அன்று புனை இழாய் எனக் கூறி தொழூஉம் தொழுதே
கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன் நகாய்
என் செய்தான் கொல்லோ இஃது ஒத்தன் தன் கண்
பொரு களிறு அன்ன தகை சாம்பி உள் உள்
உருகுவான் போலும் உடைந்து

தெருவின் கண் காரணம் இன்றிக் கலங்குவார்க் கண்டு நீ
வாரணவாசிப் பதம் பெயர்த்தல் ஏதில
நீ நின் மேல் கொள்வது எவன்

அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமெனப்
பேர் அமர் உண்கண் நின் தோழி உறீஇய
ஆர் அஞர் எவ்வம் உயிர் வாங்கும்
மற்று இந் நோய் தீரும் மருந்து அருளாய் ஒண் தொடீ

நின் முகம் காணும் மருந்தினேன் என்னுமால்
நின் முகம் தான் பெறின் அல்லது கொன்னே
மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து இழாய்
என் செய்வாம் கொல் இனி நாம்

பொன் செய்வாம்
ஆறு விலங்கித் தெருவின் கண் நின்று ஒருவன்
கூறும் சொல் வாய் எனக் கொண்டு அதன் பண்பு உணராம்
தேறல் எளிது என்பாம் நாம்
ஒருவன் சாமாறு எளிது என்பாம் மற்று
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என
நாணும் நிறையும் நயப்பு இல் பிறப்பு இலி
பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம்
கேண்மை விருப்புற்றவனை எதிர் நின்று
நாண் அடப் பெயர்த்த நயவரவு இன்றே.

60

What the heroine and her friend said

Friend:

My friend with pretty breasts with pallor,

shining fragrant forehead, bright, draping dark

hair like the rain cloud, fragrance-filled flower

garland, delicate bright pallor spots, tiny waist,

pretty, curved forearms and loins with lines!

A young man said to me, “One with beautiful jewels!

It is not feminine of women who cause love affliction

in the hearts of men who see their ravishing beauty,

making them suffer in pain and losing their lives.”

After that he worshipped me, his eyes teared up as

he trembled.

My friend with a sweet smile!  Do you know what he

did?  This man, noble like a battle elephant, broke

down like he was fading and melting within.

Heroine:

You who are looking at a stranger crying on the street

without any reason and pitying him is like those in

Varanasi pitying those suffering!  Why are you taking

his anguish upon yourself?

Friend:

He said, “One with flower-like breasts and chosen

jewels!  Your friend’s large, warring, kohl-lined eyes

have given me great distress. The pain will kill me.”

My friend with bright bangles!  There is no medicine

that will heal him, but your face.  Show him some pity.

My friend with perfect jewels!  What should we do

now?”

Heroine:

Let us do a good deed.  We are listening to the rants of

a man on the street.  Trusting that it is true and not

understanding the nature of it, we are thinking that it

is easy to understand.

Friend:

Should we say that it would be easy for him to die?

Heroine:

He does not care about the gossip that will rise in our

town without esteem.  He does not have modesty,

fullness and love.  He is not of a good lineage.

Friend:

Desiring friendship with us, he keeps looking at your

chest with jewels without blinking.  It is not nice to

walk away from him, since shyness hinders you.

Meanings:  சுணங்கு அணி வன முலை – pretty breasts with pallor, சுடர் கொண்ட நறு நுதல் – forehead with brightness,  மணம் கமழ் நறும் கோதை – flower garland with fragrance, மாரி வீழ் இருங் கூந்தல் – raincloud-like desirable/draping dark/thick hair, நுணங்கு எழில் ஒள் தித்தி – bright pallor spots that are delicate and pretty, நுழை – tiny, minute, நொசி – slim, மட மருங்குல் – with a delicate waist, வணங்கு இறை வரி முன்கை – pretty forearms that are curved and have lines, வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் – with loins with lines, கண் ஆர்ந்த நலத்தாரைக் கதுமெனக் கண்டவர்க்கு – to those who suddenly see the beauty of women sate their eyes, உள் நின்ற நோய் மிக – huge affliction in his heart, உயிர் எஞ்சு – removing life, துயர் செய்தல் பெண் அன்று  – it is not feminine to cause sorrow, புனை இழாய் – one wearing beautiful jewels, எனக் கூறி தொழூஉம் – he said so and he worshipped, தொழுதே கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் – worshipped and he trembled as tears filled his eyes, இன் நகாய் – with a sweet smile, என் செய்தான் கொல்லோ – do you know what he did, இஃது ஒத்தன் – thus this man, தன் கண் பொரு களிறு அன்ன தகை – had esteem like that of a battle elephant, சாம்பி உள் உள் உருகுவான் போலும் உடைந்து – he broke down like he was fading and melting inside,

தெருவின் கண் காரணம் இன்றிக் கலங்குவார்க் கண்டு- looking at someone confused/crying/sad on the street without reason,  நீ வாரணவாசிப் பதம் – like the nature of those in Varanasi, பெயர்த்தல் – changing, ஏதில – stranger, நீ நின் மேல் கொள்வது எவன் – why are you taking it upon yourself,

அலர் முலை –  one with a flower like breasts, ஆய் இழை – one with beautiful jewels, one with chosen jewels, நல்லாய் – O fine lady, கதுமென – rapidly, பேர் அமர் உண்கண் நின் தோழி உறீஇய ஆர் அஞர் – great distress caused by the large warring/calm kohl-lined eyes of your friend, எவ்வம் உயிர் வாங்கும் – sorrow will seize my life, மற்று இந் நோய் தீரும் மருந்து – the medicine to end this disease, அருளாய் – please give it to me, please have pity, ஒண் தொடீ – O one with bright bangles,  நின் முகம் காணும் மருந்தினேன் என்னுமால் – he says that seeing your face is the medicine (என்னுமால் = என்னும் + ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச்சொல், an expletive), நின் முகம் தான் பெறின் அல்லது கொன்னே மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் – since there is no other medicine other than seeing your bright face, திருந்து இழாய் – O one with perfect jewels, என் செய்வாம் கொல் இனி – what can we do now,

நாம் பொன் செய்வாம் – let us do a good deed, ஆறு விலங்கி – different from the regular manner, தெருவின் கண் நின்று ஒருவன் கூறும் சொல் – words uttered by a man standing on the street, வாய் எனக் கொண்டு – trusting that it is true, அதன் பண்பு உணராம் – not understanding its nature, தேறல் எளிது என்பாம் – we are thinking that it is easy to understand,

நாம் ஒருவன் சாமாறு எளிது என்பாம் – should we say that it is easy for him to die,

மற்று சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – also there will be gossip in this town without esteem and he does not care, நாணும் நிறையும் – without shame and fullness, நயப்பு இல் – without love, பிறப்பு இலி – he is not of good birth,

பூண் ஆகம் நோக்கி – looking at your chest with jewels, இமையான் – he does not wink, நயந்து நம் கேண்மை விருப்புற்றவனை – the man who desires our friendship, எதிர் நின்று – standing across, நாண் அட – with shyness blocking, பெயர்த்த நயவரவு இன்றே – it is not nice of you to to move away without being gracious, it is not nice of you to differ without being gracious

61

தலைவியும் தோழியும் சொன்னது

எல்லா இஃது ஒத்தன் என் பெறான் கேட்டைக் காண்
செல்வம் கடைகொளச் சாஅய்ச் சான்றவர்
அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழைச் சென்று
சொல்லுதல் உற்று உரைகல்லாதவர் போலப்
பல் ஊழ் பெயர்ந்து என்னை நோக்கும் மற்று யான் நோக்கின்
மெல்ல இறைஞ்சும் தலை

எல்லா நீ முன்னத்தான் ஒன்று குறித்தாய் போல் காட்டினை
நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய்
என் நீ பெறாதது ஈது என்

சொல்லின் மறாது ஈவாள் மன்னோ இவள்
செறாஅது ஈதல் இரந்தார்க்கு ஒன்று ஆற்றாது வாழ்தலின்
சாதலும் கூடுமாம் மற்று

இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழுப் பொருள்
யாது நீ வேண்டியது

பேதாய் பொருள் வேண்டும் புன்கண்மை ஈண்டு இல்லை யாழ
மருளி மட நோக்கின் நின் தோழி என்னை
அருளீயல் வேண்டுவல் யான்

அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு
பெண்டிர் அருளக் கிடந்தது எவன் கொலோ

ஒண் தொடீ நாண் இலன் மன்ற இவன்

ஆயின் ஏஎ

பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்மா ஏறி
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு நுதல்
நல்காள் கண்மாறிவிடின் எனச் செல்வானாம் நாம்
எள்ளி நகினும் வரூஉம் இடை இடைக்
கள்வர் போல் நோக்கினும் நோக்குங் குறித்தது
கொள்ளாது போகாக் குணன் உடையன் எந்தை தன்
உள்ளம் குறைபடா ஆறு.

61

What the heroine and her friend said

Friend:

My friend!  Listen to the pathetic plight of

this man who has attained distress!

He is like a wise man who has lost wealth,

who approaches relatives who can remove his

sorrow, but returns many times not asking,

behaving like an illiterate man.

He looks at me, and when I look at him, he

bends his head slowly.  I said to him, “Hey you!

You follow me continuously like you are my shadow!

What did you not get from me that you are expecting?”

He replied, “Will your friend give without anger

what I desire?  If she fails in giving what I ask, it is

better to die than live.”

I said to him, “Her father gives away with love great

wealth to everybody.  What is it that you desire?”

He replied, “O naïve woman!  I am not in poverty

seeking material things.  I am pleading for the graces

of your innocent friend who is bewildered.”

He is like an elephant that kills in ferocious battle.

Why does he want a woman to shower her graces on

him?

Heroine:

My friend with bright bangles!  This man has no

shame!

Friend:

He said, “If the girl with a fragrant forehead does

not pity me, I will climb on a palmyra stem horse and

go around this prosperous town, as many laugh.”  He

will come even if we laugh at him and disrespect him.

Even though he looks again and again at you slyly like a

thief while talking to me, he is of the nature to achieve

what he desires.  He wants to satisfy your father without

any limits.

Meanings:  எல்லா – my friend, இஃது ஒத்தன் என் பெறான் கேட்டைக் காண் –  look at the pathetic plight of this man, what distress has he not attained, செல்வம் கடைகொளச் சாஅய்ச் சான்றவர் – wise whose wealth has ended, wise who lost their wealth and become poor, அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழைச் சென்று – go to relatives who can remove their distress, சொல்லுதல் உற்று உரை கல்லாதவர் போல – not being able to talk like uneducated men,  பல் ஊழ் பெயர்ந்து – goes  many times and returns, என்னை நோக்கும் – looked at me, மற்று யான் நோக்கின் மெல்ல இறைஞ்சும் தலை – when I look at him he bends his head be bends his head slowly,

எல்லா – hey you, நீ முன்னத்தான் ஒன்று குறித்தாய் போல் காட்டினை – you are indicating through signs that you want to tell something, நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய் – you follow me continuously like you are my shadow, என் நீ பெறாதது ஈது – what did you not get from me,

என் சொல்லின் மறாது ஈவாள் மன்னோ – will she give without fail what I ask, இவள் செறாஅது ஈதல் – she should give without anger, இரந்தார்க்கு ஒன்று ஆற்றாது  வாழ்தலின் சாதலும் கூடுமாம் – it is better to die than live if she does not give to the one who asks, மற்று – also,

இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழுப் பொருள் – her father gives away with love great wealth to everybody, யாது நீ வேண்டியது – what is it that you desire,

பேதாய் – O naïve woman, பொருள் வேண்டும் புன்கண்மை ஈண்டு இல்லை – I don’t have poverty to seek material things,  யாழ – an asai, an expletive, மருளி மட நோக்கின் நின் தோழி என்னை அருளீயல் வேண்டுவல் யான் – I am pleading for your friend with confused and naïve looks to grant her graces to me,

அன்னையோ – is that so, மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான்  – he is like an elephant that kills in fierce battles,   தன்னை  ஒரு பெண்டிர் அருளக் கிடந்தது எவன் கொலோ – why does he want a woman to shower her graces,

ஒண் தொடீ – O one with bright bangles, நாண் இலன் மன்ற இவன் – he has no shame for sure, ஆயின் ஏஎ – if so hey,

பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல் மா ஏறி மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே – he will climb on a palmyra stem horse and it will be the laughter of many in this prosperous town,  நறு நுதல் நல்காள் – if the girl with a fragrant forehead does not shower her graces on him, கண்மாறிவிடின் என – since there is no showering of graces, since there is no caring, செல்வானாம் – he says that he will leave go, நாம் எள்ளி நகினும் வரூஉம் – even if we laugh about it he will still come,

இடை இடைக் கள்வர் போல் நோக்கினும் – even though he looks at you like a robber (while talking to me), நோக்குங் குறித்தது கொள்ளாது போகாக் குணன் உடையன் – he is of the nature to attain what he desires, எந்தை தன் உள்ளம் குறைபடா ஆறு  – he wants to satisfy our dad without reservations

62

தலைவியும் தலைவனும் சொன்னது

ஏஎ இஃது ஒத்தன் நாண் இலன் தன்னொடு
மேவேம் என்பாரையும் மேவினன் கைப்பற்றும்
மேவினும் மேவாக்கடையும் அஃது எல்லாம்
நீ அறிதி யான் அஃது அறிகல்லேன் பூ அமன்ற
மெல் இணர் செல்லாக் கொடி அன்னாய் நின்னை யான்
புல் இனிது ஆகலின் புல்லினென் எல்லா
தமக்கு இனிது என்று வலிதின் பிறர்க்கு இன்னா
செய்வது நன்று ஆமோ மற்று

சுடர் தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றக் கேள்
வேட்டார்க்கு இனிது ஆயின் அல்லது நீர்க்கு இனிது என்று
உண்பவோ நீர் உண்பவர்

செய்வது அறிகல்லேன் யாது செய்வேன் கொலோ
ஐ வாய் அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா
மை இல் மதியின் விளங்கும் முகத்தாரை
வௌவிக் கொளலும் அறன் எனக் கண்டன்று

அறனும் அது கண்டற்று ஆயின் திறன் இன்றிக்
கூறும் சொல் கேளான் நலிதரும் பண்டு நாம்
வேறு அல்லம் என்பது ஒன்று உண்டால் அவனொடு
மாறு உண்டோ நெஞ்சே நமக்கு.

62

What the heroine and hero said

Heroine:

Hey you!  Have you no shame?  You are

trying to unite with those not interested in

uniting with you, holding their hands.

Hero:

You know all that.  I don’t know anything about

those who desire and those who do not.

Girl, you know all that.
O one who is like a flourishing vine with delicate

flower clusters!  Desiring your sweet embrace,

I embraced you.

Heroine:

Hey you!  You can’t cause distress to others just
because it’s sweet for you!

Hero:

O bright bangled one!  Forget analyzing with your
intellect.  Listen to me carefully.  Water is sweet to
the thirsty person, but it’s not sweet to itself.

I do not know what to do.  Like those who are caught

by a five-headed snake, I am gripped with sorrow.

Old wisdom says that it’s okay to steal and take young

women with perfect, moon-like faces even if they do

not like it.

Heroine:

He is not being smart listening to my words.  He is

wasting away.  If this is seen as wisdom, maybe we were
not strangers in our past.  Maybe, I was united with him

in the past.  Is there a block to that thought, my heart?

Notes:  மேவேம் என்பாரையும் மேவினன் கைப்பற்றும் (2) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – தன்னோடு புணர்ச்சிக் குறிப்பின்றி நிற்பாரையுந் தான் புணர்ச்சிக் குறிப்புடையவனாய்க் கையிலே வலிதிற் பிடித்துக் கொள்ளும்.

Meanings:  ஏஎ! – Hey, இஃது ஒத்தன் – this guy, நாண் இலன் – has no shame, தன்னொடு – with him, மேவேம் என்பாரையும் – those refusing to unite with him, those who do not desire him, மேவினன் கைப்பற்றும் – he grips their hands to unite, he grips their hands with desire,

மேவினும் – if they desire, மேவாக்கடையும் – even if they don’t desire, அஃது எல்லாம் நீ அறிதி – you know all that, யான் அஃது அறிகல்லேன் – I don’t know about it, பூ – flowers, அமன்ற – close, மெல் இணர் – delicate clusters of flowers, செல்லாக் கொடி அன்னாய் – O you who is like the delicate vine that does not fade, நின்னை – you, யான் – me,  புல் இனிது ஆகலின் – desirable for sweet embrace, புல்லினென் – I embraced you,

எல்லா! – hey, தமக்கு இனிது என்று – just because it’s sweet for you, வலிதின் பிறர்க்கு இன்னா – causing great pain to others,  செய்வது நன்று ஆமோ மற்று? – is it good to do this?,

சுடர் தொடீ – O bright-bangled woman, போற்றாய் களை – forget thinking about it, நின் முதுக்குறைமை – great intelligence, போற்றக் கேள் – listen well, வேட்டார்க்கு இனிது ஆயின் – sweet for those who are thirsty, அல்லது – or, நீர்க்கு இனிது என்று – sweet to the water,  உண்பவோ – drink, நீர் உண்பவர் – those who drink, செய்வது அறிகல்லேன் – I do not know what to do,  யாது செய்வேன் கொலோ – what will I do,  ஐ வாய் அரவின் – five headed snake’s, இடைப்பட்டு – with disturbance, நைவாரா – being sad, மை இல் மதியின் – like the moon without blemish, விளங்கும் முகத்தாரை – the bright faced ones, வௌவிக் கொளலும் – to steal and take,  அறன் – justice,  எனக் கண்டன்று – it appears,

அறனும் அது கண்டற்று ஆயின் – If it is seen as justice, if it is seen as wisdom, திறன் இன்றி – without the ability,  கூறும் சொல் கேளான் – he doesn’t listen to my words, நலிதரும் – distressing, பண்டு நாம் – in the past we,  வேறு அல்லம் என்பது ஒன்று உண்டால் – that we are not strangers but we are united, அவனொடு  மாறு உண்டோ – is there a discord with him, நெஞ்சே – my heart, நமக்கு – for us

63

தலைவியும் தோழியும் சொன்னது

நோக்குங்கால் நோக்கித் தொழூஉம் பிறர் காண்பார்
தூக்கு இலி தூற்றும் பழி என கை கவித்துப்
போக்குங்கால் போக்கு நினைந்திருக்கும் மற்று நாம்
காக்கும் இடம் அன்று இனி
எல்லா எவன் செய்வாம்

பூங்குழாய் செல்லல் அவன் உழைக் கூஉய்க் கூஉய்
விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல்
கரும்பு எழுது தொய்யிற்குச் செல்வல் ஈங்கு ஆக
இருந்தாயோ என்று ஆங்கு இற

அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும்
மருந்து நீ ஆகுதலான்

இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள்
என்னாமை என் மெய் தொடு

இஃதோ அடங்கக் கேள்

நின்னொடு சூழுங்கால் நீயும் நிலம் கிளையா
என்னொடு நிற்றல் எளிது அன்றோ மற்று அவன்
தன்னொடு நின்று விடு.

63

What the heroine and her friend said

Friend:

When we look at him, he looks at us and bows humbly.

When we bend our hands and wave him away,

worried that others will see and there will be

unreasonable blame, he without mental strength,

considers leaving.  This is not a situation under control.

What can we do now, my friend wearing earrings with

flower designs. He is sad!

I’ll pretend I don’t know he is here and call you,

“Come to paint thoyyil patterns on my shoulders.”

You come there with the response, “Are you here?”

He will then fall at your fine feet and plead.  You are

the medicine for his affliction.”

Heroine:

Come here my friend!  It appears that you have made him

a promise that I am agreeable to unite with him.  If it is not

true, touch my body and swear.

Friend:

Listen to the gist of what I have to say now!  When I analyze

this with you, you are scratching the ground with your toes.

Is it not easy to agree with me?  Also, you need to be

with him.

Meanings:  நோக்குங்கால் நோக்கித் தொழூஉம் – when we see him he looks at us and bows humbly, பிறர் காண்பார் – others will see, தூக்கு இலி – without mental uplifting, தூற்றும் பழி என – thinking that there will be unreasonable blame, கை கவித்துப் போக்குங்கால் – when we bend our hands and ask him to leave, போக்கு நினைந்திருக்கும் – he thinks about leaving, மற்று நாம் காக்கும் இடம் அன்று – this is not a situation we can control, this not a time when we can protect, இனி எல்லா எவன் செய்வாம் – what can we do now,

பூங்குழாய் – O one with flower-design earrings, O one with beautiful earrings, செல்லல் அவன் – he is sad, உழை – nearby, கூஉய்க் கூஉய் விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் – as though I am calling you again and again desiring, என் தோள் மேல் கரும்பு எழுது தொய்யிற்குச் செல்வல் – come to draw thoyyil sugarcane patterns on my shoulders/arms, ஈங்கு ஆக இருந்தாயோ என்று ஆங்கு இற – you come there asking ‘are you here’, அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் – he will fall at your perfect feet and plead, நோய் தீர்க்கும் மருந்து நீ – you are the medicine for his disease,

ஆகுதலான் – it seems, இன்னும் கடம் பூண்டு – with a sense of obligation, ஒரு கால் – once again, நீ வந்தை – come here (நச்சினார்க்கினியர் உரை – வா என்றது ‘வந்தை எனத் திரிந்தது), உடம்பட்டாள் – ‘she has agreed for union’, என்னாமை என் மெய் தொடு – if this is not true swear touching me,

இஃதோ அடங்கக் கேள் – listen to the gist of what I say now, listen to the essence of what I say now, நின்னொடு சூழுங்கால் – when I analyze this with you, நீயும் – you, நிலம் கிளையா – scratching the ground, என்னொடு நிற்றல் –  agreeing with me, எளிது அன்றோ – is it not easy, மற்று அவன் தன்னொடு நின்று விடு – also you need to be with him

64

தலைவியும் தலைவனும் சொன்னது

அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அம் மதியை நனி ஏய்க்கும்
மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின் கண்
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி
அரவுக் கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப
அரும் படர் கண்டாரைச் செய்து ஆங்கு இயலும்
விரிந்து ஒலி கூந்தலாய் கண்டை எமக்குப்
பெரும் பொன் படுகுவை பண்டு

ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில்
எழுதி இறுத்த பெரு பொன் படுகம்
உழுவது உடையமோ யாம்

உழுதாய்
சுரும்பு இமிர் பூங்கோதை அம் நல்லாய் யான் நின்
திருந்திழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ
கரும்பு எல்லாம் நின் உழவு அன்றோ ஒருங்கே
துகள் அறு வாள் முகம் ஒப்ப மலர்ந்த
குவளையும் நின் உழவு அன்றோ இகலி
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல
என் உழுவாய் நீ மற்று இனி

எல்லா நல் தோள் இழைத்த கரும்புக்கு நீ கூறு
முற்று எழில் நீல மலர் என உற்ற
இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம்
பெரும் பொன் உண்டு என்பாய் இனி

நல்லாய் இகுளை கேள்
ஈங்கே தலைப்படுவன் உண்டான் தலைப்பெயின்
வேந்து கொண்டன்ன பல

ஆங்கு ஆக அத்திறம் அல்லாக்கால் வேங்கை வீ
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம்
பொய்த்து ஒரு கால் எம்மை முயங்கினை சென்றீமோ
முத்து ஏர் முறுவலாய் நீ படும் பொன் எல்லாம்
உத்தி எறிந்துவிடற்கு.

64

What the heroine and hero said

 Hero:

O one with flowing thick hair!  With a pretty face

like the moon, sapphire colored hair that surrounds

the face like clouds around the moon, honey-filled

flower strand on black braids woven with fine thread

resembling the patterns on a snake and like the

beautiful Karthikai star,

you cause distress to those who see you!  Look here!

You shined brilliantly in the past because of me!

Heroine:

Hey you!  Listen to what this man says!  Was I happy

with embraces because you painted thoyyil designs

on me?

Hero:

Yes, you embraced me!  O pretty girl wearing a flower

garland swarmed by bees!  Aren’t the sugarcane designs

that I painted on your arms due to you embracing me?

Isn’t the brilliance on your spotless face due to you

embracing me?  One with teeth that compete with

mullai buds!  How else can you attain brilliance but

through embracing me?

Heroine:

You say that you painted on my fine arms.  Now you

are going to tell me that the beauty of my eyes, like blue

waterlilies, like pretty tender vadu mangoes split with

a knife, are due to embracing you.

Hero:

Fine young woman!  Listen!  I will enjoy you like the king

who enjoys the full benefits of those who join him to enjoy

his wealth and lead him to success.

Heroine:

Let it happen like that when you shower your graces on me,

without forgetting!

Hero:

If you pretend and embrace me once with your breasts

decorated with jewels and pallor spots as pretty as vēngai

flowers, O one with a pearly smile, your pallor spots will

disappear and you will shine with beauty!

Notes:  முத்தைப் போன்ற பற்கள்:  அகநானூறு 27 – முத்தின் அன்ன நகைப் பொலிந்து இலங்கும் எயிறு, ஐங்குறுநூறு 185 – இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு, ஐங்குறுநூறு 380 – முத்து ஏர் வெண்பல், கலித்தொகை 64 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 93 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 97 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 97 – முத்து ஏய்க்கும் வெண்பல், கலித்தொகை 131 – முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய், பரிபாடல் 8 – எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண்பல், பரிபாடல் திரட்டு 2 – முத்த முறுவல்,  பொருநராற்றுப்படை 27 – துவர் வாய்ப் பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண்பல், சிறுபாணாற்றுப்படை 57 – நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம், நெடுநல்வாடை 37 – முத்து உறழ் முறுவல்.  மாவடுவைப் பிளந்தாற்போன்ற கண்கள்:  அகநானூறு 29 – எஃகு உற்று இரு வேறு ஆகிய தெரிதகு வனப்பின் மாவின் நறுவடி போலக் காண்தொறும் மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண், நற்றிணை 133 – கண்ணே வாள் ஈர் வடியின் வடிவு, கலித்தொகை 64 – உற்ற இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும், கலித்தொகை 108 – இள மாங்காய் போழ்ந்தன்ன கண்ணினால், பரிபாடல் 7 – இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண்.

Meanings:  அணி முகம் – pretty face, மதி ஏய்ப்ப – is like the moon, அம் மதியை – that beautiful moon, நனி – nearby, ஏய்க்கும் – is like, மணி முகம் – sapphire ornaments, மா மழை – dark clouds, நின் பின் ஒப்ப – like your braids, பின்னின் கண் – on your braid, விரி – open, நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி – flowers with wet (with honey)  petals strung on fine thread, அரவுக்கண் அணி உறழ் – like the decorations on a snake (patterns on the snake), ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – like the esteemed Karthikai star, அரும் படர் – great sorrow, கண்டாரைச் செய்து – cause to those who see, ஆங்கு இயலும்  – there swaying, விரிந்து ஒலி கூந்தலாய் – O one with spread thick hair, கண்டை – look, எமக்குப் பெரும் பொன் படுகுவை பண்டு – you achieved beauty because of union with me in the past,

ஏஎ எல்லா – hey you, மொழிவது கண்டை – look at what he says, இஃது ஒத்தன் – this  man, தொய்யில் எழுதி – painted thoyyil designs, இறுத்த – stayed, பெரு பொன் படுகம் உழுவது உடையமோ யாம் – was I in bliss happy because of embraces,

உழுதாய் – you embraced (me), சுரும்பு இமிர் பூங்கோதை அம் நல்லாய் – pretty girl with flower garlands swarmed by bees, யான் – me,  நின் திருந்திழை – your perfect jeweled, மென் தோள் இழைத்த – drew on delicate shoulders, மற்று இஃதோ கரும்பு எல்லாம் நின் உழவு அன்றோ – are the sugarcane patterns not because of your embraces, ஒருங்கே துகள் அறு வாள் முகம் ஒப்ப – like the spotless bright face, மலர்ந்த குவளையும் – blossomed blue waterlilies, நின் உழவு அன்றோ – because of your embraces, இகலி முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் – one with teeth that compete with jasmine buds, இவை அல்ல என் உழுவாய் நீ மற்று இனி – how else can you obtain but by embracing me,

எல்லா – hey, நல் தோள் இழைத்த கரும்புக்கு நீ கூறு – you can say that you painted sugarcanes on my fine arms, முற்று எழில் நீல மலர் என – like the pretty blue waterlilies, உற்ற இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் – to my eyes that are like split with a knife, little pretty green vadu mangoes, மாவடு, எல்லாம் பெரும் பொன் உண்டு என்பாய் இனி – you say that all that is due to the brilliance (attained by embracing you),

நல்லாய் இகுளை  – O fine young woman, கேள் –  listen, ஈங்கே – here, தலைப்படுவன் – one who reached (the king and enjoyed the benefits), உண்டான் தலைப்பெயின் – the full benefits that resulted (because of that person), வேந்து கொண்டன்ன பல – like the king who enjoys the many benefits (that resulted),

ஆங்கு ஆக அத்திறம் – let it happen like that, அல்லாக்கால் – when not showering graces,

வேங்கை வீ முற்று – mature kino flowers, pterocarpus marsupium, எழில் கொண்ட – beautiful, சுணங்கு – pallor spots, அணி – pretty, பூண் ஆகம் – chest with jewels, பொய்த்து – in a fake manner, pretending, ஒரு கால் எம்மை முயங்கினை சென்றீமோ- if you embrace me once before you go, முத்து ஏர் முறுவலாய் – one with a pretty pearly smile, நீ படும் பொன் எல்லாம் – all the beauty that you achieve, உத்தி விடற்கு – to throw away the pallor spots

65

தலைவி தோழியிடம் சொன்னது

திருந்து இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும்
பெரு நகை அல்கல் நிகழ்ந்தது ஒரு நிலையே
மன்பதை எல்லாம் மடிந்த இருங் கங்குல்
அம் துகில் போர்வை அணிபெற தைஇ நம்
இன் சாயல் மார்பன் குறி நின்றேன் யான் ஆகத்
தீரத் தறைந்த தலையும் தன் கம்பலும்
காரக் குறைந்து கறைப்பட்டு வந்து நம்
சேரியின் போகா முட முதிர் பார்ப்பானைத்
தோழி நீ போற்றுதி என்றி அவன் ஆங்கே
பாராக் குறழாப் பணியாப் பொழுது அன்றி
யார் இவண் நின்றீர் எனக் கூறிப் பையென
வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது
தையால் தம்பலம் தின்றியோ என்று தன்
பக்கு அழித்துக் கொண்டீ எனத் தரலும் யாது ஒன்றும்
வாய்வாளேன் நிற்பக் கடிது அகன்று கைமாறிக்
கைப்படுக்கப்பட்டாய் சிறுமி நீ மற்று யான்
ஏனை பிசாசு அருள் என்னை நலிதரின்
இவ் ஊர்ப் பலி நீ பெறாஅமல் கொள்வேன்
எனப் பலவும் தாங்காது வாய் பாடி நிற்ப
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவக் கண்டே
கடிது அரற்றிப் பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே
ஒடுங்கா வயத்தின் கொடுங் கேழ்க் கடுங்கண்
இரும்புலி கொண்மார் நிறுத்த வலையுள் ஓர்
ஏதில் குறு நரி பட்டற்றால் காதலன்
காட்சி அழுங்க நம் ஊர்க்கு எலாஅம்
ஆகுலம் ஆகி விளைந்ததை என்றும் தன்
வாழ்க்கை அது ஆகக் கொண்ட முது பார்ப்பான்
வீழ்க்கைப் பெருங்கருங் கூத்து.

65

What the heroine said to her friend

My friend wearing perfect jewels!  Listen!
This will get our town to laugh.  It happened last

night.  When our townsfolk were asleep, draped in my

beautiful clothing, I awaited my man with a handsome

chest.

 

The bald-headed leper, the blemished one in our town,

that lame old Brāhmin who does not leave our

neighborhood, the one you warned me about, showed up,

spotted me, bowed to me and asked, “Why are you here

at this unsightly hour?”  Slowly, he stuck to my side

like an old bull that had sighted hay.
“Lady, will you eat my betel leaves and betel nuts?”

he asked me as he opened his pouch,  and said again,

“Take these,” as he tried to hand then to me.
I was speechless.  He spoke without restraint, and said
“Girl, you have fallen into my hands!  if you are one spirit,

I am the other spirit.  You better be gracious to me.
If you trouble me, I’ll take away the offerings you have

received from this town.”  He prattled on and on, and I

realized that the old fellow was scared of me, thinking

I am a demon.

 

I picked up a fistful of sand and threw it at him and he

immediately caused an uproar.  It was like a useless little

fox getting trapped in a net set out to catch a fierce-eyed,
mighty tiger with curved stripes.

This old Brahmin has deprived me of my tryst with my lover.

He has brought suffering to this town.  He has made lusting

after women his way of life, and created a great, big street

drama last night.

Meanings:  திருந்து இழாய் – O one wearing perfect jewels, கேளாய் – listen,  ஊர்க்கு எல்லாம் – to the entire town, சாலும் பெரு நகை – befitting great laughter, அல்கல் நிகழ்ந்தது – it happened last night,  ஒரு நிலையே – when, மன்பதை – town people, எல்லாம் மடிந்த – everyone in deep sleep, இருங் கங்குல் – dark midnight,  அம் – beautiful, துகில் போர்வை – wrapped clothing, அணிபெற தைஇ – beautifully worn,  இன் சாயல் மார்பன் குறி நின்றேன் யான் ஆக – I stood waiting for the sweet chested man,  தீரத் தறைந்த தலையும் – totally flat without hair, totally bald head, தன் கம்பலும் – his clothes, காரக் குறைந்து – reduced by sores,  கறைப்பட்டு – blemished, வந்து – came, நம் சேரியின் போகா – does not go away from our neighborhood, does not go away from our community, முட முதிர் பார்ப்பானை – the lame old Brahmin,  தோழி – O my friend, நீ போற்றுதி என்றி  – you asked me to protect myself (from him), அவன் – he, ஆங்கே – there,  பாராக் குறழாப் பணியா – he spotted me and then bent and bowed, பொழுது அன்றி யார் இவண் நின்றீர்?’ எனக் கூறி – ‘why are you  here at this untimely hour’, he asked, பையென – slowly, வை காண்  – see hay, முது பகட்டின் – like an old buffalo, like an old ox, பக்கத்தின் போகாது – without leaving my side, ‘தையால்! தம்பலம் தின்றியோ?’ என்று – ‘O young lady! Will you eat betel these leaves and nuts?’, தன் பக்கு அழித்து – he opened his pouch, ‘கொண்டீ’ எனத் தரலும் – ‘take’ he said and gave to me, யாது ஒன்றும் வாய்வாளேன் நிற்ப – I stood without saying a word, கடிது அகன்று கைமாறி – moved fast without restraint, கைப்படுக்கப்பட்டாய் சிறுமி நீ – girl!  you have fallen into my hands, மற்று யான் ஏனை பிசாசு – and I’m the other spirit,  அருள் என்னை நலிதரின் – if you distress me, if you are not gracious to me, இவ் ஊர்ப் பலி நீ பெறாஅமல் கொள்வேன் – I’ll take away the offerings given  to you by this town, எனப் பலவும் தாங்காது வாய் பாடி நிற்ப – as he babbled many words and I was unable to hear it,  முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் – I realized that the old Brahmin was scared (thinking that I was a deity), எஞ்சாது – did not stop,  ஒரு கை மணல் கொண்டு – I took a handful of sand, மேல் தூவக் கண்டே – seeing me throw on him,  கடிது அரற்றிப் பூசல் தொடங்கினன் – he caused an uproar and started to yell,  ஒடுங்கா வயத்தின் – with uncontrollable strength, கொடும் கேழ் – curved lines, கடுங்கண் இரும்புலி – a tiger with fierce eyes, கொண்மார் – to capture,  நிறுத்த வலையுள் ஓர் ஏதில் குறு நரி பட்டற்றால் – like an useless small fox captured in the net that was placed, காதலன் காட்சி அழுங்க – seeing my lover was not possible any more, நம் ஊர்க்கு எலாஅம் ஆகுலம் ஆகி விளைந்ததை – causing pain to our  town people,  என்றும் – always, தன் வாழ்க்கை அது ஆகக் கொண்ட முது பார்ப்பான் – this is the way of life for the old Brahmin,  வீழ்க்கை – desiring, falling on them, பெருங்கருங் கூத்து – a great big street drama

 

Advertisements
%d bloggers like this: