எட்டுத்தொகை – ஐங்குறுநூறு

ஐங்குறுநூறு  – Ainkurunūru

Translation by Vaidehi

Ainkurunūru 1-500

Copyright ©  All Rights Reserved

If you go to http://sangailakkiyam.org, you can learn some easy poems, take up a very easy test and get a certificate. 

தமிழ் உரை நூல்கள்:
ஐங்குறுநூறு – ஔவை துரைசாமி – தமிழ் மண் பதிப்பகம், சென்னை
ஐங்குறுநூறு – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை
ஐங்குறுநூறு – தி. சதாசிவ ஐயர் – உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை

Please substitute the …….. in the poems with blank spaces.  Vaidehi

Marutham Thinai, Ōrampokiyār 1 – 100 – Hero’s infidelity and the heroine’s resentment

மருதத் திணை, ஓரம்போகியார்ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும்

Some Common Marutham Thinai Scenarios
The hero takes a concubine
The hero plays with his concubine/concubines in the river
The heroine is very sad and hurt
The heroine’s friend confronts the hero about his affair
The concubine talks about her feelings
The concubine talks about the heroine
The hero uses a messenger bard to send word to the heroine
The heroine tells the bard about her sad feelings
The heroine tells the hero how hurt she is
The heroine tells the hero about gossips that have risen
The heroine tells the hero that he was seen with his concubines
The heroine’s friend speaks her mind to the messenger bard
The heroine’s friend refuses the hero entry into his marital house

வேட்கைப் பத்து – Ten on Wishing
Poems 1 – 10 are spoken by the heroine’s friend to the hero.   She refers to the heroine as ‘mother’.  The poems begin with praises for Āthan and Avini, members of the Chēra dynasty.

ஐங்குறுநூறு 1, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
நெல் பல பொலிக பொன் பெரிது சிறக்க
என வேட்டோளே யாயே யாமே
நனைய காஞ்சிச் சினைய சிறு மீன்
யாணர் ஊரன் வாழ்க
பாணனும் வாழ்க என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 1, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May paddy fields yield rich harvest!
May the country flourish!
So desired mother!

I desire
that the man from the rich town
with budding kānji trees
and pregnant small fish,
live a long life along with his bard!

Meanings:  வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, நெல் பல பொலிக – may there be abundant rice paddy, பொன் பெரிது சிறக்க – may there be riches, என வேட்டோளே யாயே – thus desired mother (here it is her friend), யாமே – we also, நனைய – with buds, காஞ்சி – portia tree, பூவரச மரம், Thespesia populnea, சினைய சிறு மீன் – pregnant small fish, யாணர் ஊரன் – man from prosperous town, வாழ்க – may he live long, பாணனும் வாழ்க –  let the bard live long, என வேட்டேமே – I desire

ஐங்குறுநூறு 2, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
விளைக வயலே வருக இரவலர்
என வேட்டோளே யாயே யாமே
பல் இதழ் நீலமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும்
தண் துறை ஊரன் கேண்மை
வழி வழிச் சிறக்க என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 2, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May fields yield harvest!
May those in need come for alms!
So desired mother!

I desire that her friendship
with the man from the cool shore
where many-petaled, blue waterlily
blossoms are like the white waterlily
flowers, will flourish forever.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, விளைக வயலே – may the fields yield harvest, வருக இரவலர் – may those in need come, என வேட்டோளே யாயே – that’s what my friend desired, யாமே – I, பல் இதழ் நீலமொடு – with blue waterlilies with many petals, நெய்தல் நிகர்க்கும் – are looking like white waterlilies, it is white waterlily in this context,  தண் துறை ஊரன் – man from the cool shore town, கேண்மை – friendship, love, வழி வழிச் சிறக்க – let it flourish forever, என வேட்டேமே – I desire

ஐங்குறுநூறு 3, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க
என வேட்டோளே யாயே யாமே
வித்திய உழவர் நெல்லொடு பெயரும்
பூக்கஞல் ஊரன் தன் மனை
வாழ்க்கை பொலிக என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 3, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May milk flow abundantly!
May bulls thrive!
So desired mother!

I desire
for the family life of the man
from the town with flowers,
where farmers who seed
get abundant rice paddy, to flourish.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, பால் பல ஊறுக – may milk flow abundantly, பகடு பல சிறக்க – may many bulls thrive, என வேட்டோளே – desired, யாயே – mother, யாமே – I, வித்திய உழவர் – farmers who planted seeds, நெல்லொடு பெயரும் – they return with rice paddy, பூக்கஞல் ஊரன் – man from the town with flowers, தன் மனை வாழ்க்கை – his family life, பொலிக என – may it flourish, வேட்டேமே – I desire

ஐங்குறுநூறு 4, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக
என வேட்டோளே யாயே யாமே
பூத்த கரும்பின் காய்த்த நெல்லின்
கழனி ஊரன் மார்பு
பழனம் ஆகற்க என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 4, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May enemies eat grass!
May Brahmins chant!
So desired mother!

I desire
that the chest of the man,
from the town where sugarcane
blooms and paddy matures,
not become common property.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, பகைவர் புல் ஆர்க – may enemies eat grass, பார்ப்பார் ஓதுக – may Brahmins chant, என வேட்டோளே யாயே – so desired mother, யாமே – I, பூத்த கரும்பின் – with flowering sugarcanes, காய்த்த நெல்லின் – with dried rice paddy, கழனி ஊரன் மார்பு – the chest of man from town with fields, பழனம் ஆகற்க – may it not become common land, என வேட்டேமே – I desire

ஐங்குறுநூறு 5, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
பசியில் ஆகுக பிணி சேண் நீங்குக
என வேட்டோளே யாயே யாமே
முதலை போத்து முழு மீன் ஆரும்
தண் துறை ஊரன் தேர் எம்
முன்கடை நிற்க என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 5, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May there be no hunger!
May diseases go far away!
So desired mother!

I desire
that the man from the cool shore,
where male crocodiles swallow
huge fish, come in his chariot
and wait in our front yard.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, பசியில் ஆகுக – may there be no hunger, பிணி சேண் நீங்குக – may disease go far away, என வேட்டோளே யாயே – so desired mother, யாமே – I, முதலை போத்து – male crocodile, முழு மீன் ஆரும் – swallows fat fish, swallows huge fish, தண் துறை ஊரன் – man from town with cool shore, தேர் – chariot, எம் – our, முன்கடை நிற்க – should stand in the front yard, என வேட்டேமே – I desire

ஐங்குறுநூறு 6, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக
என வேட்டோளே யாயே யாமே
மலர்ந்த பொய்கை முகைந்த தாமரைத்
தண் துறை ஊரன் வரைக
எந்தையும் கொடுக்க என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 6, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May the king’s enemies go away!
May he thrive for many years!
So desired mother!

I desire
that the man from the cool shore,
where lotus plants puts out buds
in large ponds, come and marry her,
with the consent of our father.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, வேந்து பகை தணிக – may the king’s enemies go away, யாண்டு பல நந்துக – may he flourish for many years, என வேட்டோளே யாயே – so desired mother, யாமே – I, மலர்ந்த பொய்கை – wide ponds, முகைந்த தாமரை – lotus plants that put out buds, தண் துறை ஊரன் – the man from town with cool shore, வரைக – marry, எந்தையும் கொடுக்க – our father to give her hand in marriage, என – thus, வேட்டேமே – I desire

ஐங்குறுநூறு 7, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
அறன் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக
என வேட்டோளே யாயே யாமே
உளைப்பூ மருதத்துக் கிளைக் குருகு இருக்கும்
தண் துறை ஊரன் தன்னூர்க்
கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 7, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May virtue flourish abundantly!
May evil be destroyed!
So desired mother!

I desire
that the man from the town
with a cool shore
with flower-filled marutham
trees on which heron flocks sit,
will take her along when he leaves.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, அறன் நனி சிறக்க – may virtue flourish splendidly, அல்லது கெடுக – may evil be ruined, என வேட்டோளே யாயே – so desired mother, யாமே – I, உளைப்பூ மருதத்து கிளை– on the branches of the marutham trees filled with tufted flowers, Arjuna Tree, Terminalia arjuna,  குருகு இருக்கும் – cranes/herons sit on the branches, தண் துறை ஊரன் – man from cool shore, தன்னூர் – his town, கொண்டனன் செல்க – he should take along and leave, என வேட்டேமே – I desire

ஐங்குறுநூறு 8, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
அரசு முறை செய்க களவு இல் ஆகுக
என வேட்டோளே யாயே யாமே
அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும்
பூக்கஞல் ஊரன் சூள் இவண்
வாய்ப்பதாக என வேட்டோமே.

Ainkurunūru 8, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May the king rule with justice!
May there be no stealing!
So desired mother!

I desire that the man from the
town dense with flowers,
where a beautiful peacock rests
on a swaying branch of a mango
tree,
make his promises become truths.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, அரசு முறை செய்க – may the king rule with justice, களவு இல் ஆகுக – may there be no stealing, என வேட்டோளே யாயே – so desired mother, யாமே – I, அலங்கு சினை – swaying branch, மாஅத்து – of a mango tree, அணி மயில் இருக்கும் – beautiful peacock is there, பூக்கஞல் ஊரன் – the man from flower-filled town, சூள் – promise, இவண் – here, வாய்ப்பதாக – to become truths, to happen, என – thus, வேட்டேமே – I desire

ஐங்குறுநூறு 9, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
நன்று பெரிது சிறக்க தீது இல் ஆகுக
என வேட்டோளே யாயே யாமே
கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும்
தண் துறை ஊரன் கேண்மை
அம்பல் ஆகற்க என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 9, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May goodness flourish abundantly!
May there be no evil!
So desired mother!

I desire that the love of the man
from the cool shore town,
where a stork gorges on carp fish
and rests on a haystack,
not be slandered.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, நன்று பெரிது சிறக்க – may goodness flourish well, தீது இல் ஆகுக – may there be no evil, என வேட்டோளே யாயே – so desired mother, யாமே – I, கயல் ஆர் – fish eating, Cyprinus fimbriatus, நாரை – could be crane, pelican or stork according to the University of Madras Lexicon, போர்வில் சேக்கும் – reaches a haystack, goes to a haystack, தண் துறை ஊரன் – man from cool shore town, கேண்மை – friendship, love, அம்பல் ஆகற்க – may it not be slandered, may it not become gossip, என வேட்டேமே – I desire

ஐங்குறுநூறு 10, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
மாரி வாய்க்க வளம் நனி சிறக்க
என வேட்டோளே யாயே யாமே
பூத்த மாஅத்துப் புலால் அம் சிறுமீன்
தண் துறை ஊரன் தன்னொடு
கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 10, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May rains shower!
May there be flourishing abundance!
So desired mother!

I desire that the man from the cool
shore town with flowering mango
trees and tiny, stinking fish,
take her along with him when he goes.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, மாரி வாய்க்க – may the rains fall, வளம் நனி சிறக்க – may there be flourishing abundance, என வேட்டோளே யாயே – so desired mother, யாமே – I, பூத்த மாஅத்து – with flowering mango trees, புலால் அம் சிறுமீன் – stinking beautiful small fish, தண் துறை ஊரன் – the man from town with cool shore, தன்னொடு – along with him, கொண்டனன் செல்க – take her along and leave, என வேட்டேமே – I desire

வேழம் பத்து – Ten on Reeds

Poems 11 – 20 are called ‘வேழம் பத்து’.  வேழம் means reeds.  In this set of poems reeds are used to describe infidelity situations.  The reeds are compared to the concubines.  Reeds are used as floats in poem 15.  In poem 20, the heroine’s ruined life is compared to ruined dragonfly eggs.  The heroine’s friend uses the word ‘we’ and ‘us’ since both the women are very close friends.   All the poems in this set are uttered by the heroine to her friend except poem 16, which is spoken by her friend to the messenger bard.

ஐங்குறுநூறு 11, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மனை நடு வயலை வேழம் சுற்றும்
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நாணி
நல்லன் என்றும் யாமே
அல்லன் என்னும் என் தட மென்தோளே.

Ainkurunūru 11, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from a fine shore town
where a vayalai vine planted
in the house coils around a reed.

I say that he is good, despite
being ashamed of his cruelty;
my wide, delicate shoulders
say that he is not good.

Meanings:   மனை நடு வயலை – a purslane vine planted in the house, Portulaca quadrifida, வேழம் சுற்றும் – surround the reeds, துறை கேழ் ஊரன் – man from a town with a fine shore, கொடுமை நாணி – ashamed of his cruelty, நல்லன் என்றும் – that he’s good, யாமே அல்லன் – that he’s not, என்னும் என் தட மென்தோளே – my wide delicate shoulders reveal that

ஐங்குறுநூறு 12, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கரை சேர் வேழம் கரும்பின் பூக்கும்
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நன்றும்
ஆற்றுக தில்ல யாமே
தோற்க தில்ல என் தட மென் தோளே.

Ainkurunūru 12, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from a fine shore town
where reeds on the riverbank
blossom like sugar canes.

I am unable to tolerate his
cruelty.  My curved, delicate
arms will not be defeated.

Meanings:   கரை சேர் வேழம் – the reeds on the shore, கரும்பின் பூக்கும் – they flower like sugar canes, துறை கேழ் ஊரன் – man from a town with a fine shore, கொடுமை நன்றும் ஆற்றுக தில்ல – cruelty is unable to bear, யாமே தோற்க தில்ல – we will not be defeated, என் – my, தட – thick, curved, மென் தோளே – delicate arms

ஐங்குறுநூறு 13, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பரியுடை நன்மான் பொங்கு உளையன்ன
வட கரை வேழம் வெண் பூப் பகரும்
தண் துறை ஊரண் பெண்டிர்
துஞ்சு ஊர் யாமத்தும் துயில் அறியலரே.

Ainkurunūru 13, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from a cool port town
where reeds on the shores put out
white blossoms resembling the
plumes of fine, swift horses.

Even when the town is sleeping at
midnight, his women do not sleep.

Meanings:   பரியுடை – rapidly trotting, நன்மான் – fine horses, பொங்கு உளையன்ன – like the full plumes, வட கரை – cool shore, வேழம் – reeds, வெண் பூப் பகரும் – put out white flowers, தண் துறை ஊரண் – the man from the cool port town, பெண்டிர் – women, துஞ்சு ஊர் – sleeping town, யாமத்தும் துயில் அறியலரே – they do not know sleep.

ஐங்குறுநூறு 14, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கொடிப் பூ வேழம் தீண்டி அயல
வடுக்கொண் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும்
அணித்துறை ஊரன் மார்பே
பனித் துயில் செய்யும் இன் சாயற்றே.

Ainkurunūru 14, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from a beautiful shore town
where reeds with long flowers
rub against the nearby delicate,
lush shoots of mango trees with
tiny, green fruits.

His chest is tender and sweet for
cool sleep.

Meanings:   கொடி – orderly, long, பூ – flowers, வேழம் – reed, தீண்டி – touched, அயல – nearby, வடுக்கொண் மாஅத்து – of mango trees with tiny green mangoes, மாவடு, வண் தளிர் நுடங்கும் – the lush tender shoots sway/ tremble, அணித்துறை ஊரன் – the man from the town with beautiful shores, மார்பே – his chest, பனித் துயில் – cool sleep, செய்யும் – causes, இன் சாயற்றே – is of sweet nature

ஐங்குறுநூறு 15, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மணல் ஆடு மலிர் நிறை விரும்பிய ஒண் தழைப்
புனல் ஆடு மகளிர்க்குப் புணர் துணை உதவும்
வேழ மூதூர் ஊரன்
ஊரன் ஆயினும் ஊரன் அல்லன்னே.

Ainkurunūru 15, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from an old town
where he plays with women
wearing bright leaf garments,
in the full river waters flooding
the sandy shores.

He’s like a reed float to them.
Even though he’s from this town,
he is not of our town.

Meanings:   மணல் ஆடு – flowing in the sand, மலிர் நிறை – full flood, full river, விரும்பிய – desired, ஒண் தழை – bright leaf garments, புனல் ஆடு மகளிர்க்கு – to women playing in the water, புணர் – together, துணை உதவும் – he is like support, he is like a float, வேழ – with sugarcane, with reeds (கொறுக்கை), மூதூர் – ancient town, ஊரன் ஆயினும் – even though he’s from such a town, ஊரன் அல்லன்னே – he is not of our town

ஐங்குறுநூறு 16, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தூது வந்த பாணனிடம் சொன்னது சொன்னது
ஓங்கு பூ வேழத்துத் தூம்பு உடைத் திரள் கால்
சிறு தொழு மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும்
பூக்கஞல் ஊரனை யுள்ளிப்
பூப் போல் உண்கண் பொன் போர்த்தனவே.

Ainkurunūru 16, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the messenger bard
He’s from a town
full of flowers,
where servant maids save
kohl in the hollow stems of
reeds with rising blossoms.

Thinking about him,
her flower-like, kohl-rimmed
eyes have become golden yellow.

Meanings:   ஓங்கு பூ வேழத்து – of reeds with rising blooms, தூம்பு உடைத் திரள் கால் – thick stems which are hollow, thick tubular stems, சிறு தொழு மகளிர் – women who serve, servant women, அஞ்சனம் பெய்யும் – keep/pour kohl paste, (கண் மை), பூக்கஞல் ஊரனை – the man from a town filled with flowers, உள்ளி – thinking about him, பூப்போல் உண்கண் – flower-like eyes with kohl, பொன் போர்த்தனவே – eyes are covered with a golden yellow color

ஐங்குறுநூறு 17, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
புதர் மிசை நுடங்கும் வேழ வெண் பூ
விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன்
புதுவோர் மேவலன் ஆகலின்
வறிதாகின்று என் மடங்கெழு நெஞ்சே.

Ainkurunūru 17, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from a town
where white reed flowers
sway above bushes,
like herons flying in the sky.

He desires new women,
and goes after them.
My naive heart is wretched.

Meanings:   புதர் – bushes, மிசை – above, நுடங்கும் – swaying, வேழ – of reeds, வெண்பூ – white flowers, விசும்பு ஆடு – in the sky, குருகின் – appears like herons/egrets/storks, தோன்றும் ஊரன் – town man who goes after, புதுவோர் – new women, new concubines, மேவலன் – he desires, ஆகலின் – so, வறிதா கின்று – feels parched, என் மடங்கெழு நெஞ்சே – my naive heart

ஐங்குறுநூறு 18, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
இருஞ்சாய் அன்ன செருந்தியொடு வேழம்
கரும்பின் அலமரும் கழனி ஊரன்
பொருந்தும் மலரன்ன என் கண் அழப்
பிரிந்தனன் அல்லனோ பிரியலென் என்றே.

Ainkurunūru 18, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
The man from a town with fields
where dark grass, sedge, and reed
sway like sugarcane,
said that he would never leave me.

But he left.  Did he not, making my
flower-like, perfect eyes shed tears?

Meanings:   இருஞ்சாய் – black sāy grass (தண்டாங்கோரைப் புல்), அன்ன – like, செருந்தியொடு – with cherunthi (வாட்கோரை, sedge), வேழம் – reed, கரும்பின் அலமரும் – swirl like sugarcane, sway like sugarcane, கழனி ஊரன் – O man from the town with fields, பொருந்தும் மலரன்ன – perfect flower-like, என் கண் அழ – causing my eyes to cry, பிரிந்தனன் – he left, அல்லனோ – did he not, பிரியலென் என்றே – after telling me that he will not leave

ஐங்குறுநூறு 19, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
எக்கர் மாஅத்துப் புதுப் பூம் பெருஞ்சினை
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணங் கமழும் தண் பொழில்
வேழ வெண் பூ வெள்ளுகை சீக்கும்
ஊரன் ஆகலின் கலங்கி
மாரி மலரின் கண் பனி உகுமே.

Ainkurunūru 19, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from a town where
white reed flowers in cool groves
rub against mango trees growing
on the sand dunes, their big
branches full of fresh blossoms
with the scents of lovers’ bodies.

Because of him,
my eyes panic and shed tears, like
rain-drenched flowers.

Meanings:   எக்கர் – sand, மாஅத்து – of mango trees, புதுப் பூம் பெருஞ் சினை – large branches with fresh blossoms, புணர்ந்தோர் – lovers who united, மெய்ம்மணங் கமழும் – has the fragrance of bodies, தண் பொழில் – cool grove, வேழ வெண் பூ – white reed flowers, வெள்ளுகை சீக்கும் – rub against it, ஊரன் – man from such town, ஆகலின் – so, கலங்கி – confused, மாரி மலரின் – like rainy season flowers, கண் பனி உகுமே – drop cold tears

ஐங்குறுநூறு 20, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அறுசில் கால அஞ்சிறைத் தும்பி
நூற்றிதழ்த் தாமரைப் பூச்சினை சீக்கும்
காம்பு கண்டன்ன தூம்பு உடை வேழத்துத்
துறை நணி ஊரனை உள்ளியென்
இறை ஏர் எல் வளை நெகிழ்பு ஓடும்மே.

Ainkurunūru 20, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from a town with shores
where hollow reeds that look
like bamboos grow on banks
and destroy the eggs of the
beautifully-winged, six-legged
bees laid in a nearby
lotus flowers with hundred petals.

I think about him a lot.
The bright bangles
on my beautiful wrists slip down.

Meanings:   அறு – six, சில் – small, delicate, கால – with legs, அம் சிறைத் தும்பி – bees with beautiful wings, நூற்றிதழ்த் தாமரை – lotus flowers with hundred petals, பூச்சினை – eggs in the flowers, சீக்கும் – they attack, they destroy,  காம்பு கண்டன்ன – appearing like bamboo, தூம்பு உடை – tubular, with hollow core, வேழத்து துறை நணி ஊரனை – the man from the town near the shore with reeds, உள்ளி – thinking about him, என் – my, இறை – forearms, ஏர் – beautiful,  எல் வளை – bright bangles, நெகிழ்பு ஓடும்மே – they slip and run down

களவன் பத்து (கள்வன் பத்து)Ten on Crabs

Poems 21 – 30 are called ‘ களவன் பத்து’ and they are about crabs.  Here, the heroine and her friend address each other as ‘அன்னாய்’.  In most poems, the word ‘அன்னாய்’ has been used to address a friend.  However, the word has also been used to address mothers and foster mothers.   In this set, the crab is used to illustrate the hero’s good and bad behavior.   These poems could be interpreted as one or more crabs.  Poems 28, 29 and 30 are spoken by the heroine’s friend to the foster mother, and these three are set in a pre-marital context.   நச்சினார்க்கினியரின் கலித்தொகை உரை நூலில் ‘களவன்’ என்று உள்ளது (பாடல் 88).  பொ. வே. சோமசுந்தரனார், வேங்கடசாமி நாட்டார், ஒளவை துரைசாமி, உ. வே. சாமிநாதையர் ஆகியவர்களின் அகநானூறு, ஐங்குறுநூறு உரை நூல்களில் ‘கள்வன்’ என்று உள்ளது.

ஐங்குறுநூறு 21, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
முள்ளி நீடிய முது நீர் அடை கரைப்
புள்ளிக் களவன் ஆம்பல் அறுக்கும்
தண் துறை ஊரன் தெளிப்பவும்
உண்கண் பசப்பது எவன் கொல் அன்னாய்.

Ainkurunūru 21, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the friend said to the heroine
The man from a cool shore town,
where speckled crabs
on the sandy shores of
old ponds with mulli bushes
cut off stems of white waterlilies,
told you clearly to end your doubts.

Why are your kohl-lined eyes pale, my friend?

Meanings:   முள்ளி நீடிய – mulli bushes that are growing, முள்ளிச் செடி, Asteracantha Longifolia, Hygrophila spinose, முது நீர் – old ponds, large rivers, அடை கரை – sand-filled shores, புள்ளிக் களவன் ஆம்பல் அறுக்கும் – spotted crabs cut white waterlilies, தண் துறை ஊரன் – man from the cool shore town, தெளிப்பவும் – even when he stated clearly, even when he promised, உண்கண் – kohl-lined eyes, பசப்பது எவன் கொல் அன்னாய் – why are they pale O friend

ஐங்குறுநூறு 22, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அள்ளல் ஆடிய புள்ளிக் களவன்
முள்ளி வேர் அளைச் செல்லும் ஊரன்
நல்ல சொல்லி மணந்து இனி
நீயேன் என்றது எவன் கொல் அன்னாய்.

Ainkurunūru 22, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
The man from a town,
where spotted crabs playing
in mud hide between roots
of mulli bushes, said
fine words and united with me.

Now he has left me.
What happened to his words?

Meanings:   அள்ளல் – mud, ஆடிய – playing, புள்ளிக் களவன் – spotted crab, முள்ளி வேர் – mulli bush roots, முள்ளிச் செடி, Asteracantha Longifolia, Hygrophila spinose, அளை – hiding holes, செல்லும் – goes there, ஊரன் – man from such town, நல்ல சொல்லி மணந்து – said fine words and united, இனி – now, நீயேன் என்றது – him saying that he will not separate, எவன் கொல் – what happened, அன்னாய் – my friend

ஐங்குறுநூறு 23, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
முள்ளி வேர் அளைக் களவன் ஆட்டிப்
பூக்குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன்
தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனித்
தாக்கணங்கு ஆவது எவன் கொல் அன்னாய்.

Ainkurunūru 23, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
The man from a town
adorned with flowing waters,
where girls pluck flowers
and chase crabs living
between roots of mulli bushes,
made clear promises,
when he united with me.
Now he’s like an attacking deity.
What will happen now, my friend?

Explanation:   There are many poems which have situations where girls chase crabs and pluck flowers on shores.

Meanings:   முள்ளி – mulli bushes, முள்ளிச் செடி, Asteracantha Longifolia, Hygrophila spinose, வேர் அளை – spaces between roots, களவன் – crab, ஆட்டி – played, பூக்குற்று – plucking flowers, எய்திய புனல் அணி ஊரன் – man who comes from the town with flowing water, தேற்றம் செய்து – explained clearly, convinced, promised, நம் புணர்ந்து – united with me, இனித் தாக்கு அணங்கு – now he is like an attacking deity, now he is like a terrifying deity, ஆவது எவன் கொல் அன்னாய் – what will happen my friend

ஐங்குறுநூறு 24 – ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தாய் சாப் பிறக்கும் புள்ளிக் களவனொடு
பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவனூர்
எய்தினன் ஆகின்று கொல்லோ மகிழ்நன்
பொலந்தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர்
நலங்கொண்டு துறப்பது எவன் கொல் அன்னாய்.

Ainkurunūru 24, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What her friend said to the heroine
Did he acquire the trait of his town,
where mothers of speckled crabs die
after bearing their young, and
crocodiles eat their young?

O friend!  Why does he abandon
women, after enjoying their virtues,
embracing them as their gold bangles
jingle?

Meanings:   தாய் சா – mothers dying, பிறக்கும் – they are born, புள்ளிக் களவனொடு – with spotted crabs, பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து – it has crocodiles that eat their own infants, அவன் ஊர் – his town, எய்தினன் ஆகின்று கொல் – did he attain those traits, மகிழ்நன் – your lover (மருத நிலத்தலைவன்),  பொலந்தொடி – gold bangles, தெளிர்ப்ப – to jingle, முயங்கியவர் – the one who embraced, நலங்கொண்டு – taking their goodness, taking their virtue துறப்பது – leaving, abandoning, எவன் கொல் அன்னாய் – why is it O mother

ஐங்குறுநூறு 25, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
புயல் புறந்தந்த புனிற்று வளர் பைங்காய்
வயலைச் செங்கொடி களவன் அறுக்கும்
கழனி ஊரன் மார்பு பலர்க்கு
இழை நெகிழ் செல்லல் ஆகும் அன்னாய்.

Ainkurunūru 25, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What her friend said to the heroine
He’s from a town with fields
where crabs sever red sprouting
vayalai vines that flourish from rains,
bearing new, tender, green fruit.

His chest causes sorrow that makes
jewels of many women to slip, O friend.

Notes:  There is another version of this poem with the word அயல் on line 1 instead of புயல்.

Meanings:   புயல் – rain, புறந்தந்த – protected, புனிற்று வளர் – newly sprouting, பைங்காய் – tender green fruit, வயலைச் செங்கொடி – red purslane creepers, Portulaca quadrifida, களவன் அறுக்கும் – crabs cut them, கழனி ஊரன் – the man from a town with fields, மார்பு – chest, பலர்க்கு – for many, இழை – jewels, நெகிழ் செல்லல் ஆகும் – will cause sorrow that will make jewels loose, அன்னாய் – O my friend

ஐங்குறுநூறு 26, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கரந்தை அம் செறுவில் துணை துறந்து களவன்
வள்ளை மென் கால் அறுக்கும் ஊரன்
எம்மும் பிறரும் அறியான்
இன்னன் ஆவது எவன் கொல் அன்னாய்.

Ainkurunūru 26, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What her friend said to the heroine
He’s from a town
where a crab
leaves his mate in a
lovely field with basil,
and severs the delicate
shoots of a vallai vine.

He does not know us,
nor does he know others.
Why is he like this, my friend?

Meanings:   கரந்தை – globe thistle, Spaeranthus indicus, or fragrant basil, அம் செறுவில் – beautiful field, துணை துறந்து – leaving its mate, leaving his partner, களவன் – a crab, வள்ளை – vallai vine, Creeping Bindweed, Ipomaea aquatica, மென் கால் – delicate stems, அறுக்கும் – it cuts, it severs, ஊரன் – the man from such town, எம்மும் பிறரும் அறியான் – he doesn’t understand us or others, இன்னன் ஆவது எவன் கொல் அன்னாய் – why is it like this O my friend

ஐங்குறுநூறு 27, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டு களவன்
தண் அக மண் அளைச் செல்லும் ஊரற்கு
எல் வளை நெகிழச் சாஅய்
அல்லல் உழப்பது எவன் கொல் அன்னாய்.

Ainkurunūru 27, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What her friend said to the heroine
He’s from a town where a crab carries
ears of red paddy from a lovely field
to his cool hole in the mud.

You have become thin and your bright
bangles have slipped down.
Why do you agonize over him, my friend?

Meanings:   செந்நெல் – red paddy, fine paddy, அம் செறுவில் – in the beautiful field, கதிர் கொண்டு – taking the grains, களவன் – crab, தண் அக – cool inside, மண் அளைச் செல்லும் – go into its mud hole, ஊரற்கு – man from such town, எல் வளை – bright bangles, நெகிழ – to slip down, சாஅய் – you have become thin, அல்லல் உழப்பது – to become sad, எவன் கொல் அன்னாய் – why is it my friend

ஐங்குறுநூறு 28, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
உண் துறை அணங்கிவள் உறை நோய் ஆயின்
தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு
ஒண் தொடி நெகிழச் சாஅய்
மென் தோள் பசப்பது எவன் கொல் அன்னாய்.

Ainkurunūru 28, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother!  If her disease
is caused by the fierce deity
of the drinking-water port,
why have her delicate arms become
pale and thin, their bright bangles
slipping down,
for the man from the town where
crabs draw lines on cool mud?

Meanings:   உண் துறை – drinking water port, அணங்கிவள் – deity that causes fear, உறை நோய் – disease that she has, ஆயின் –if it is so, தண் சேறு – cool mud, களவன் – crab, வரிக்கும் – draws lines, ஊரற்கு – man from such town, ஒண் தொடி – bright bangles, நெகிழ – slip off, சாஅய் – become thin, மென்தோள் – delicate arms, பசப்பது எவன் கொல் – why do they become pale, அன்னாய் – O mother

ஐங்குறுநூறு 29, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
மாரி கடி கொளக் காவலர் கடுக
வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும்
கழனி ஊரன் மார்புற மரீஇத்
திதலை அல்குல் நின் மகள்
பசலை கொள்வது எவன் கொல் அன்னாய்.

Ainkurunūru 29, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
He’s from a town with fields
where a crab severs the white
sprouts of a newly sown paddy plant,
and a guard comes running quickly
in the rain to protect the field.

She has embraced his chest.
Mother, why has your daughter gone
pale with yellow spots on her loins?

Meanings:   மாரி – rain, கடி கொள காவலர் – watchmen come to protect, a guard comes to protect, கடுக – rapidly, வித்திய – sown, வெண் முளை – white sprouts, களவன் அறுக்கும் – crab cuts, severs, கழனி ஊரன் – man from a town with fields, மார்புற மரீஇ – embrace the chest, திதலை அல்குல் – her loins with spots, நின் மகள் – your daughter, பசலை கொள்வது – getting pallor, எவன் கொல் அன்னாய் – why is it O mother

ஐங்குறுநூறு 30, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
வேப்பு நனை அன்ன நெடுங்கண் களவன்
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின்
இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள்
பெருங் கவின் இழப்பது எவன் கொல் அன்னாய்.

Ainkurunūru 30, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
He’s from a town where
abundant paddy flowers
fall on the cool mud hole
of a crab with eyes as long
as neem buds.

Mother, why does she lose her
great beauty because of him?

Notes:  அகநானூறு 176 – வேப்பு நனை அன்ன நெடுங்கண் நீர் ஞெண்டு.

Meanings:   வேப்பு நனை – buds of neem trees, Azadirachta indica, அன்ன – like, நெடுங்கண் களவன் – long-eyed crab, தண் அக – cool inside, மண் அளை – mud hole, நிறைய – lot, நெல்லின் இரும் பூ – the abundant flowers of rice plants, உறைக்கும் – drop, ஊரற்கு – to the man from such town, இவள் பெருங்கவின் இழப்பது – she loses her great beauty, எவன் கொல் அன்னாய் – why is it O mother

தோழிக்கு உரைத்த பத்து – Ten Uttered to the friend

Poems 31 – 40 are poems that are addressed to friends, beginning with the lines, ‘அம்ம வாழி தோழி’.   Poems 31 to 36 are spoken by the heroine, who has allowed her unfaithful husband to return to her.   Poems 37 to 40 are spoken by the husband’s concubine, to her friend.

ஐங்குறுநூறு 31, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
கடன் அன்று என்னும் கொல்லோ
நம் ஊர் முட முதிர் மருதத்துப் பெருந்துறை
உடனாடு ஆயமோடு உற்ற சூளே.

Ainkurunūru 31, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – what the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
Will my man who promised
in the company of our friends
when we played on the big shore
with a bent old marutham tree,
be true to his word?

Or, will he say that it
was just uttered out of duty?

Notes:  ஐங்குறுநூறு 75 – தொன்னிலை மருதத்துப் பெருந்துறை.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, மகிழ்நன் – my man – a word for her hero, கடன் அன்று – out of duty, என்னும் கொல்லோ – will he say that, நம் ஊர் – our town’s, முட முதிர் – bent old, மருதத்துப் பெருந்துறை – big port with a marutham tree, Arjuna Tree, Terminalia arjuna, உடனாடு ஆயமோடு – with friends, உற்ற சூளே – the promises he made

ஐங்குறுநூறு 32, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள்
அழுப என்ப அவன் பெண்டிர்
தீ உறு மெழுகின் ஞெகிழ்வனர் விரைந்தே.

Ainkurunūru 32, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
They say that his women
melted swiftly like wax on fire
and wailed for seven days,
just because he came
to our house for a single day.

Meanings:   அம்ம – listen, asai, வாழி தோழி – may you live long my friend, மகிழ்நன் – my man – a word for the hero, ஒரு நாள் – one day, நம் இல் வந்ததற்கு – since he came to our house, எழு நாள் அழுப – they cried for seven days, என்ப – they say, அவன் பெண்டிர் – his women (his concubines), தீ உறு மெழுகின் – like wax that melts in fire, like candle that melts in flame, ஞெகிழ்வனர் – they melted, விரைந்தே – rapidly

ஐங்குறுநூறு 33, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூம் பெருந்துறைப்
பெண்டிரோடு ஆடும் என்ப தன்
தண் தார் அகலம் தலைத்தலைக் கொளவே.

Ainkurunūru 33, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
They say that he plays
with women on the big shore
with large flowers and tall
 marutham trees, as they
embrace his cool, garlanded
chest.

Meaings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, மகிழ்நன் – my man – the hero, மருது உயர்ந்து ஓங்கிய – tall marutham trees, Arjuna Tree, Terminalia arjuna, விரி பூம் – wide flowers, பெருந்துறைப் பெண்டிரோடு ஆடும் – plays with women in the big ports, என்ப – they say, தன் தண் தார் – his cool garland, அகலம் – chest, தலைத்தலைக் கொளவே – embracing (his chest) all over

ஐங்குறுநூறு 34, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்ப்
பொய்கைப் பூத்த புழைக்கால் ஆம்பல்
தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன
ஏதிலாளற்குப் பசந்த என் கண்ணே.

Ainkurunūru 34, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
This stranger has caused my
eyes to become yellow, like the
pollen in the hollow-stemmed
white waterlilies of our town’s
pond.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, நம் ஊர்ப் பொய்கை – (in) our town’s pond, பூத்த புழைக்கால் ஆம்பல் – bloomed hollow-stemmed white waterlilies, தாது – pollen, ஏர் வண்ணம் – beautiful color, கொண்டன – they got, ஏதிலாளற்கு – for the stranger, the reference is to the hero, பசந்த – become yellow, என் கண்ணே – my eyes

ஐங்குறுநூறு 35, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்ப்
பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால்
நிறத்தினும் நிழற்றுதல் மன்னே
இனிப் பசந்தன்று என் மாமைக் கவினே.

Ainkurunūru 35, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
My dark beauty used to be brighter
than the fiber-peeled, tender stalks
of white waterlilies in our town’s
pond.  Now it has become sallow.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, நம் ஊர்ப் பொய்கை ஆம்பல் – āmpal flowers in our town’s pond, white waterlilies, நார் உரி – fiber removed, மென் கால் – delicate stems, நிறத்தினும் நிழற்றுதல் – brighter than that color, மன்னே – asai, an expletive, இனிப் பசந்தன்று – it became sallow now, என் மாமைக் கவினே – my dark beauty

ஐங்குறுநூறு 36, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
அம்ம வாழி தோழி ஊரன்
நம் மறந்து அமைகுவன் ஆயின் நாம் மறந்து
உள்ளாது அமைதலும் அமைகுவம் மன்னே
கயல் எனக் கருதிய உண்கண்
பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே.

Ainkurunūru 36, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
If he can forget us,
we can also forget him,
if only our kohl-rimmed,
carp-like eyes
don’t grow dull and pallid.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, ஊரன் – my man from our town, நம் மறந்து அமைகுவன் ஆயின் – if he can forget us, நாம் மறந்து உள்ளாது அமைதலும் அமைகுவம் – we can also forget him and be without thinking about him, மன்னே – asai, an expletive, கயல் என – like carp fish, Cyprinus fimbriatus, கருதிய – considered, உண்கண் – kohl decorated eyes, பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே – if only they do not become tired and yellow/sallow

ஐங்குறுநூறு 37, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தன் தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க
வல்லன் வல்லன் பொய்த்தல்
தேற்றான் உற்ற சூள் வாய்த்தல்லே.

Ainkurunūru 37, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend
May you live long, my friend!
He is an expert liar who lies
to women who love him,
and makes their kohl-rimmed
eyes grow dim and full of tears.

He does not keep his promises.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, மகிழ்நன் – my man, lover, the hero, நயந்தோர் – those who desired, உண்கண் – kohl decorated eyes, பசந்து – become sallow, பனி மல்க – tear filled, வல்லன் வல்லன் பொய்த்தல் – he is a very smart liar, தேற்றான் உற்ற சூள் வாய்த்தல்லே – he does not know to keep up his promises

ஐங்குறுநூறு 38, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தன் தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும்
தண் தளிர் வெளவும் மேனி
ஒண் தொடி முன் கை யாம் அழப் பிரிந்தே.

Ainkurunūru 38, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend
May you live long, my friend!
Not knowing the love
of women who trust his words,
he has made us, women with
bright, cool, sprout-like pretty
bodies and bright bangles,
to weep when he leaves.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, மகிழ்நன் – our man, the hero, தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும் – that he does not know what his words do, தண் தளிர் வெளவும் மேனி – cool sprout-like attractive bodies, ஒண் தொடி – bright bangles, முன் கை – forearms, யாம் அழப் பிரிந்தே – left making you cry

ஐங்குறுநூறு 39, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தன் தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி ஊரன்
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம் வயின்
திருந்திழைப் பணைத்தோள் ஞெகிழப்
பிரிந்தனன் ஆயினும் பிரியலன் மன்னே.

Ainkurunūru 39, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend
May you live long, my friend!
Even though the man who
embraced our breasts with desire
has left us, making our arms like
bamboo, donning flawless jewels
to waste away,
he has really not parted from us.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, ஊரன் – our hero, வெம்முலை அடைய முயங்கி – embrace our breasts with desire, நம் வயின் – from us, திருந்திழை – flawlessly jeweled, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, ஞெகிழப் பிரிந்தனன் ஆயினும் – even though he has left making it slim, பிரியலன் மன்னே – he truly hasn’t parted

ஐங்குறுநூறு 40, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தன் தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்
ஒண் தொடி முன் கை யாம் அழப் பிரிந்து தன்
பெண்டிர் ஊர் இறை கொண்டனன் என்ப
கெண்டை பாய்தர அவிழ்ந்த
வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடு கிழவோனே.

Ainkurunūru 40, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend
May you live long, my friend!
They say that our man
from the country where carp
leap and open white waterlilies
on which bees swarm,
has gone to stay at his wife’s town,
leaving us wearing gleaming,
bangles on our wrists, to weep.

Notes:  அகநானூறு 76, 276 – அவன் பெண்டிர், அகநானூறு 216, ஊரன் பெண்டிர் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, பரத்தையின் கூற்றாக அமைந்த மூன்று மருதத்திணை பாடல்களிலும் – அவன் பெண்டிர் என்றது தலைவியைக் குறித்து கூறியவாறு. ஈண்டுச் செறலால் ஒருமை பன்மையாயிற்று.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, மகிழ்நன் – the hero, our man, ஒண் தொடி – bright bangles, முன் கை – forearms, யாம் அழ பிரிந்து – made us cry as he parted, தன் பெண்டிர் ஊர் இறை கொண்டனன் – went and stayed in his wife’s town, என்ப – they say, கெண்டை பாய்தர – carp leaping, fish belonging to the Cyprinidae family, cyprinus fimbriatus, அவிழ்ந்த வண்டு பிணி ஆம்பல் – bees that buzz on open white waterlilies, bees that desire white waterlilies, நாடு கிழவோனே – the man from such country

புலவிப் பத்து – Ten on Sulking

Poems 41 to 50 are ten poems on sulking (ஊடல்).  These poems are set in a post-marital context.  The hero has returned home after his many affairs, and arrives with his bard and other friends.   He tries to gain entry into their marital house.  The heroine and her friend refuse him entry.

ஐங்குறுநூறு 41, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி பாணனிடமும் தலைவனின் நண்பர்களிடமும் சொன்னது
தன் பார்ப்புத் தின்னும் அன்பு இல் முதலையொடு
வெண் பூம் பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால்
தன் சொல் உணர்ந்தோர் மேனி
பொன் போல் செய்யும் ஊர் கிழவோனே.

Ainkurunūru 41, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the husband’s bard and friends
They say, that in his town,
there are ponds
teeming with white flowers
where crocodiles with no
kindness eat their own young.

He turns to gold paleness, the
bodies of women who trust his words.

Meanings:   தன் பார்ப்புத் தின்னும் – eating their young, அன்பு இல் முதலையொடு – with crocodiles with no kindness, வெண் பூம் பொய்கைத்து – with ponds with white flowers, அவன் ஊர் – his town, என்ப – they say, அதனால் தன் சொல் உணர்ந்தோர் – those who trusted his words, மேனி பொன் போல் செய்யும் – make their bodies pale yellow like gold, ஊர் கிழவோனே – the lord of such town

ஐங்குறுநூறு 42, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் பரத்தையைப் பற்றிச் சொன்னது
மகிழ் மிகச் சிறப்ப மயங்கினள் கொல்லோ
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை
காவிரி மலிர் நிறை அன்ன நின்
மார்பு நனி விலக்கல் தொடங்கியோளே.

Ainkurunūru 42, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her husband, about one of his concubines
Did she get confused
when she drank a lot?

O man from a prosperous town!
Your woman with fine jewels
has started to avoid your chest,
like you are Kaviri River in full spate.

Meanings:   மகிழ் மிகச் சிறப்ப – drinking a lot of alcohol, giddy with lots of alcohol, மயங்கினள் கொல்லோ – did she get confused, யாணர் ஊர – O man from a prosperous town, நின் – your, மாண் இழை – fine jewels, அரிவை – young woman, காவிரி மலிர் நிறை – Kaviri in full spate, அன்ன – like, நின் மார்பு – your chest, நனி விலக்கல் தொடங்கியோளே – one who has started to avoid him a lot now

ஐங்குறுநூறு 43, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
அம்பணத்து அன்ன யாமை ஏறிச்
செம்பின் அன்ன பார்ப்புப் பல துஞ்சும்
யாணர் ஊர நின்னினும்
பாணன் பொய்யன் பல் சூளினனே.

Ainkurunūru 43, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
O man from a prosperous town
where copper-colored young turtles
climb and sleep on their mother who
is humped like a measuring bowl!

Your bard who promises a lot
is a better liar than you.

Meanings:   அம்பணத்து அன்ன – like a grain measuring bowl, யாமை – turtle, ஏறி – climb, செம்பின் அன்ன – like copper, பார்ப்பு – young ones, பல துஞ்சும் – a few sleep, யாணர் ஊர – O man from a prosperous town, நின்னினும் – more than you, பாணன் பொய்யன் – your bard is a liar, பல் சூளினனே – he gives many promises

ஐங்குறுநூறு 44, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
தீம் பெரும் பொய்கை யாமை இளம் பார்ப்புத்
தாய் முகம் நோக்கி வளர்ந்திசின் ஆஅங்கு
அதுவே ஐய நின் மார்பே
அறிந்தனை ஒழுகுமதி அறனுமார் அதுவே.

Ainkurunūru 44, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord, I live looking at your
chest, like tortoise hatchings
that grow up looking at the
faces of their mothers
in the sweet huge ponds.

Please know that and behave well.
That is the just thing to do.

Meanings:   தீம் பெரும் பொய்கை – sweet big pond, யாமை – tortoise, இளம் பார்ப்பு – young ones, தாய் முகம் நோக்கி – looking at their mother’s face, வளர்ந்திசின் ஆஅங்கு – they grow up there, அதுவே – like that, ஐய – sir, நின் மார்பே – your chest, அறிந்தனை ஒழுகுமதி – understand this and behave well, அறனுமார் அதுவே – that is the just thing

ஐங்குறுநூறு 45, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து
வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும்
யாறு அணிந்தன்று நின் ஊரே
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே.

Ainkurunūru 45, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the unfaithful hero
Lord, your town is ornamented
with a river that gets cold and
muddied during the cold season,
and becomes sapphire colored
in summer.

But my eyes are always adorned
with yellow color.

Meanings:   கூதிர் ஆயின் – if it is the cold season, தண் கலிழ் தந்து – it becomes cold and muddied, வேனில் ஆயின் – if it is summer, மணி நிறம் கொள்ளும் – becomes sapphire colored, யாறு – river, அணிந்தன்று – is ornamented, நின் ஊரே – in your town, பசப்பு அணிந்தனவால் – they have become pale, they have turned yellow, மகிழ்ந – O my husband, என் கண்ணே – my eyes

ஐங்குறுநூறு 46, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நினக்கே அன்று அஃது எமக்குமார் இனிதே
நின் மார்பு நயந்த நன் நுதல் அரிவை
வேண்டிய குறிப்பினை ஆகி
ஈண்டு நீ அருளாது ஆண்டு உறைதல்லே.

Ainkurunūru 46, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
It is good for you
and sweet for us,
if you know what she wants,
and be with the young lady with a
fine forehead, who desires your chest.

You do not need to do us any favors
here.  Please stay there with her.

Meanings:   நினக்கே அன்று அஃது – for you as well, that is, எமக்குமார் இனிதே – it is also sweet for us, நின் மார்பு நயந்த – one who liked your chest, நன் நுதல் அரிவை – the young lady with a fine forehead, வேண்டிய குறிப்பினை ஆகி – consider what she wants, ஈண்டு நீ அருளாது – you don’t need to do favors here, ஆண்டு உறைதல்லே – please stay there

ஐங்குறுநூறு 47, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடமும் பாணனிடமும் சொன்னது
முள் எயிற்றுப் பாண் மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த
அகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோள்
அரி கால் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஊர
மாண் இழை ஆயம் அறியும் நின்
பாணன் போலப் பல பொய்த்தல்லே.

Ainkurunūru 47, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero and his bard
O man from a town
where a housewife gives large
quantities of green lentils
to the bard’s daughter with sharp
teeth, in exchange for keliru fish
that she brings in her large bowl!

My friends with fine jewels and I know
that you are a liar, just like your bard.

Notes:  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 140, 245, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.

Meanings:   முள் எயிற்று – with sharp teeth, பாண்மகள் – the bard’s daughter, இன் கெடிறு – tasty kediru fish – கெளிறு, Marones cavasius, சொரிந்த – poured, அகன் பெரு வட்டி – wide big bowl, நிறைய – full, மனையோள் – wife, அரி – harvested, reaped, கால் – stems, பெரும் பயறு – lots of green lentil, பச்சைப் பயிறு, பாசிப் பயிறு, நிறைக்கும் – she fills, ஊர – O man from such town, மாண் இழை – splendid jewels, ஆயம் – friends, அறியும் – know, நின் – your, பாணன் போலப் பல பொய்த்தல்லே – tell lies like your bard

ஐங்குறுநூறு 48, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடமும் பாணனிடமும் சொன்னது
வலை வல் பாண்மகன் வால் எயிற்று மடமகள்
வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள்
யாண்டு கழி வெண்ணெல் நிறைக்கும் ஊர
வேண்டேம் பெரும நின் பரத்தை
யாண்டுச் செய் குறியோடு ஈண்டு நீ வரலே.

Ainkurunūru 48, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero and his bard
O man from a town
where a wife pours year-old white paddy
into a basket emptied of varāl fish
brought by the naive, white-toothed
daughter of a bard, handy with nets!

Do not come here lord,
bearing marks made by your mistress!

Meanings:   வலை வல் பாண்மகன் – bard who is a good fisherman using a net, வால் எயிற்று மட மகள் – white teeth innocent daughter, வராஅல் – varāl fish, murrel fish, Slacate nigra, Ophiocephalus punctatus, Ophiocephalus marulius, சொரிந்த வட்டியுள் – filled basket, மனையோள் – housewife, யாண்டு கழி வெண்ணெல் – white rice that is over a year old, நிறைக்கும் – fills (her basket), ஊர – man from such town, வேண்டேம் பெரும – we don’t want my lord, நின் பரத்தை – your concubine, ஆண்டுச் செய் குறியோடு – with the marks made by her, ஈண்டு நீ வரலே – your coming here

ஐங்குறுநூறு 49, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடமும் பாணனிடமும் சொன்னது
அம் சில் ஓதி அசை நடைப் பாண் மகள்
சில் மீன் சொரிந்து பல் நெல் பெறூஉம்
யாணர் ஊர நின் பாண் மகன்
யார் நலம் சிதயப் பொய்க்குமோ இனியே.

Ainkurunūru 49, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero and his bard
O man from a prosperous town
where a bard’s slow-gaited daughter
with beautiful, delicate hair
received a lot of paddy
for having poured out a few fish!

Whose beauty is going to be ruined
now, with those lies of your bard?

Meanings:   அம் சில் ஓதி – beautiful delicate hair, அசை நடைப் பாண் மகள் – bard’s daughter of slow walk, சில் மீன் – a few fish, சொரிந்து – pouring, பல் நெல் – lots of paddy, பெறூஉம் – gets, யாணர் – prosperity, new income, ஊர – O man from such town, நின் – your, பாண் மகன் – bard, யார் நலம் சிதய – whose beauty to be ruined, பொய்க்குமோ – will he lie, இனியே – now

ஐங்குறுநூறு 50, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
துணையோர் செல்வமும் யாமும் வருந்துதும்
வஞ்சி ஓங்கிய யாணர் ஊர
தஞ்சம் அருளாய் நீயே நின்
நெஞ்சம் பெற்ற இவளுமார் அழுமே.

Ainkurunūru 50, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from a flourishing town
where vanji trees flourish!
My friends and I are sad
because you left her.

Please show her some mercy!
Your wife,
who has you in her heart, cries.

Meanings:   துணையோர் – our friends, செல்வமும் – your leaving, யாமும் – myself, வருந்துதும் – are sad, வஞ்சி – Salis tetrasperma – P.L. Sami, Salis purpurea – R. Panchavarnam, ஓங்கிய – flourishing, யாணர் ஊர – man from a prosperous town, தஞ்சம் அருளாய் நீயே – please show pity and give her protection, நின் – your, நெஞ்சம் பெற்ற – has you in her heart, இவளுமார் அழுமே – she cries

தோழி கூற்றுப் பத்து – Ten Addresses by the Heroine’s friend

Poems 51 – 60 are called ‘தோழி கூற்றுப் பத்து’ which means ‘Ten addresses by the Heroine’s friend’.   The unfaithful hero tries to return home, and the heroine’s friend utters these poems to him.

ஐங்குறுநூறு 51, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நீர் உறை கோழி நீலச் சேவல்
கூர் உகிர்ப் பேடை வயாஅம் ஊர
புளிங்காய் வேட்கைத்து அன்று நின்
மலர்ந்த மார்பு இவள் வயாஅ நோய்க்கே.

Ainkurunūru 51, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from a town where a
female waterfowl with sharp
claws, yearns for her blue mate!

Her desire for your broad chest
is like the craving for tamarind.

Meanings:   நீர் உறை – water-living, கோழி நீலச் சேவல் – a blue male waterfowl, கூர் உகிர்ப் பேடை – a sharp-clawed female, வயாஅம் – desires in its pregnancy, ஊர – O man from such town, புளிங்காய் வேட்கைத்து அன்று – like the desire for tamarind, நின் மலர்ந்த மார்பு – your broad chest, இவள் – her, வயாஅ நோய்க்கே – her desire disease for you is like pregnancy disease

ஐங்குறுநூறு 52, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வயலைச் செங்கொடிப் பிணையல் தைஇச்
செவ்விரல் சிவந்த சேய் அரி மழைக்கண்
செவ்வாய்க் குறுமகள் இனைய
எவ்வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே.

Ainkurunūru 52, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Causing this red-mouthed,
young lady with fingers that
got redder stringing red
vayalai vines as garlands,
and red-streaked, moist eyes
to grieve, where, O lord, has
your chariot decided to go?

Meanings:   வயலைச் செங்கொடி – red purslane vine, Portulaca quadrifida, பிணையல் – garland, தைஇ – stringing, tying, செவ்விரல் சிவந்த – red fingers reddened, perfect fingers reddened, சேய் அரி – red lines, மழைக்கண் – moist eyes, செவ்வாய்க் குறுமகள் – young girl with red mouth, இனைய – to feel sad, எவ்வாய் முன்னின்று மகிழ்ந – where has it decided to go O lord, நின் தேரே – your chariot

ஐங்குறுநூறு 53, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
துறை எவன் அணங்கும் யாம் உற்ற நோயே
சிறை அழி புதுப் புனல் பாய்ந்தெனக் கலங்கிக்
கழனித் தாமரை மலரும்
பழன ஊர நீ உற்ற சூளே.

Ainkurunūru 53, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero – the hero had played on the shore with his concubine, at the same place that he had played with his wife in the past
O man from a town
where lotus flowers in paddy fields
bloom when new floodwater breaks
the banks, and muddies the fields!

Your false promises are the reason
for the shore agonizing us.

Notes:  நீ உற்ற சூளே (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நீ செய்த சூளைத் தப்பி நீ ஒழுகினமை.

Meanings:   துறை எவன் அணங்கும் – how would the shore agonize us, யாம் உற்ற நோயே – the disease that I have, சிறை அழி – breaking the banks, புதுப் புனல் பாய்ந்தென – since new flood waters leap, கலங்கி – getting muddy, கழனித் தாமரை மலரும் – field lotus flowers bloom, பழன ஊர – O man from a town with ponds/fields, நீ உற்ற சூளே – the promises you made (that you did not keep)

ஐங்குறுநூறு 54, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
திண் தேர்த் தென்னவன் நல் நாட்டு உள்ளதை
வேனில் ஆயினும் தண் புனல் ஒழுகும்
தேனூர் அன்ன இவள் தெரி வளை நெகிழ
ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த
பஞ்சாய்க் கோதை மகளிர்க்கு
அஞ்சுவல் அம்ம அம்முறை வரினே.

Ainkurunūru 54, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero, refusing him entry
If you leave our town
in your chariot,
the chosen bangles of my friend,
who is lovely like Thēnūr town of
Pāndiyan with sturdy chariots,
where water flows even in summer
season, will slip down her arms.

We will be afraid of the women to
whom you have given sedge garlands.

Meanings:   திண் தேர்த் தென்னவன் – Pāndiyan king with a sturdy chariots, நல் நாட்டு – fine country, உள்ளதை – what is there, வேனில் ஆயினும் – even in summer, தண் புனல் ஒழுகும் – cold water flows, தேனூர் – (in) Thēnūr, அன்ன – like, இவள் தெரி வளை நெகிழ – for her chosen bangles to slip down, ஊரின் ஊரனை – go to different towns in your chariot, நீ தர வந்த – given by you, பஞ்சாய்க் கோதை – garlands made with sedge, பைஞ்சாய், கோரைப்புல், Cyperus rotundus tuberosus, மகளிர்க்கு அஞ்சுவல் – afraid of those women, அம்ம – asai, an expletive, அம்முறை வரினே – if that happens

ஐங்குறுநூறு 55, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கரும்பின் எந்திரம் களிற்று எதிர் பிளிற்றும்
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள்
நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின்
பல்லோர் அறியப் பசந்தன்று நுதலே.

Ainkurunūru 55, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
You desired my pretty friend
who is lovely like Thēnūr,
where the king donates chariots,
and sugarcane crushing equipment
sound like trumpets of bull elephants.

Since you abandoned her,
her forehead has become pale, and
many have noticed it.

Notes:  களிற்று எதிர் பிளிற்றும் (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – கரும்பின் ஆலை முழக்கிற்கு யானை முழக்கம் உவமை.  ஒளவை துரைசாமி உரை – ஆலையில் எழும் ஓசையை ஒப்ப களிறு பிளிறும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கரும்பாட்டும் ஆலைப் பொறி ஆண் யானையின் பிளிற்று ஒலிக்கு மாறாக ஒலிக்கும்.  பெரும்பாணாற்றுப்படை – 259-260 – கணம் சால் வேழம் கதழ்வுற்றாங்கு எந்திரம் சிலைக்கும்.  புறநானூறு 322 – கரும்பின் எந்திரம் சிலைப்பின் அயலது இருஞ்சுவல் வாளை பிறழும்.

Meanings:   கரும்பின் எந்திரம் – the sugarcane crushing equipment, களிற்று எதிர் பிளிற்றும் – sound like the trumpeting sounds of bull elephants, echo the sounds of trumpeting elephants, தேர் வண் கோமான் – king who donates chariots, தேனூர் அன்ன – like Thēnūr town, இவள் நல் அணி – her fine beauty, நயந்து – desired, நீ துறத்தலின் – since you abandoned her, பல்லோர் அறிய – for many to know, பசந்தன்று நுதலே – her forehead has paled

ஐங்குறுநூறு 56, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா
வெல் போர்ச் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள்
நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப
எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே.

Ainkurunūru 56, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
My beautiful friend resembles Āmoor,
the town of the victorious Chōlas,
which does not know dark nights
since shining lamps make days bright.

Her glowing forehead has become pale.
What good are your consoling words?

Meanings:   பகல் கொள் விளக்கோடு – with lamps that give light that makes it appear like day, இரா நாள் – the nights, அறியா – it does not know, வெல் போர் – victorious in battles, சோழர் ஆமூர் அன்ன – like Āmoor town belonging to the Chōla kings, இவள் நலம்பெறு –  her beautiful, சுடர் நுதல் – bright forehead, தேம்ப – to become ruined, to become pale, எவன் பயம் செய்யும் – how will it help, நீ தேற்றிய மொழியே – the words you say in consolation

ஐங்குறுநூறு 57, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பகலின் தோன்றும் பல் கதிர்த் தீயின்
ஆம்பல் அம் செறுவின் தேனூர் அன்ன
இவள் நலம் புலம்பப் பிரிய
அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே.

Ainkurunūru 57, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
My friend’s beauty,
resembling Thēnūr with pretty
fields with white waterlilies
and ritual flames with many
rays that appear like daytime,
is ruined since you left her.

Is your lover pretty like your wife?

Meanings:   பகலின் தோன்றும் – appearing like daytime, பல் கதிர் – many rays, தீயின் – like flames, ஆம்பல் – waterlilies, அம் செறுவின்- with beautiful fields, தேனூர் அன்ன இவள் நலம் – her beauty which is like Thēnūr, புலம்ப – to be ruined, பிரிய – leaving, அனை நலம் உடையளோ – is she pretty, is she virtuous (like your wife), மகிழ்ந – O lord, நின் பெண்டே – your woman, your mistress

ஐங்குறுநூறு 58, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
விண்டு அன்ன வெண்ணெல் போர்வின்
கைவண் விராஅன் இருப்பை அன்ன
இவள் அணங்கு உற்றனை போறி
பிறர்க்கும் அனையையால் வாழி நீயே.

Ainkurunūru 58, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
You are afraid of my friend,
who is as beautiful as Iruppai city
with mountain-high, heaped, white
rice hay, and its generous donor Virān.

It appears that you are afraid of all the
other women, too.   May you live long!

Notes:  பிறர்க்கும் (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பிற பெண்டிர், ஒளவை துரைசாமி உரை – பிற மகளிர்.

Meanings:   விண்டு அன்ன – like mountains, வெண்ணெல் போர்வின் – with heaps of white paddy grass, கைவண் – charitable, விராஅன் – a donor named Virān, இருப்பை அன்ன – like Iruppai city, இவள் – her, அணங்கு உற்றனை போறி – it appears that you are afraid, பிறர்க்கும் – to others, to other women, அனையையால் – because of that, வாழி நீயே – may you live long

ஐங்குறுநூறு 59, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கேட்டிசின் வாழியோ மகிழ்ந ஆற்றுற
மையல் நெஞ்சிற்கு எவ்வம் தீர
நினக்கு மருந்தாகிய யான் இனி
இவட்கு மருந்து அன்மை நோம் என் நெஞ்சே.

Ainkurunūru 59, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero – she is the one who used to arrange their meetings before they got married
Lord, may you live long!
In the past
I was medicine to your confused
heart, and I ended your sorrow.

Now
I am unable to be medicine to her;
my heart aches.

Meanings:   கேட்டிசின் – listen, வாழியோ – may you live long, மகிழ்ந – O lord, ஆற்றுற மையல் நெஞ்சிற்கு – to appease your confused heart, எவ்வம் தீர – for sorrow to end, நினக்கு மருந்தாகிய யான் – I was medicine to you, இனி இவட்கு மருந்து அன்மை – now I am not able to be medicine to her, நோம் என் நெஞ்சே – my heart aches

ஐங்குறுநூறு 60, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பழனக் கம்புள் பயிர்ப் பெடை அகவும்
கழனி ஊர! நின் மொழிவல் என்றும்
துஞ்சு மனை நெடு நகர் வருதி
அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே.

Ainkurunūru 60, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero – urging marriage – this is the only poem in this set which is a pre-marital situation
O man from a town with fields
where a male coot in a pond
calls out to attract his loving
mate!  I say this to you:

You have been coming to our big
house when everyone is asleep.
Are you not afraid
of the spear in her father’s hand?

Meanings:   பழனக் கம்புள் பயிர்ப்பெடை அகவும் – where a male coot in a pond calls its loving mate, கழனி ஊர – O man from this town with fields, நின் மொழிவல் – I say to you, என்றும் – always, துஞ்சு மனை – when everyone in the house is sleeping, நெடு நகர் வருதி – you come to our tall house, அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – don’t you fear her father’s hand spear

கிழத்திக் கூற்றுப் பத்து – Ten Adresses by the wife

Poems 61 – 70 are uttered by the heroine to her unfaithful husband.  They are all in the post-marital context.   Poem 68 is a rare one.  It reveals that there is a concubine living in the same house.

ஐங்குறுநூறு 61, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
நறு வடி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம்பழம்
நெடு நீர்ப் பொய்கைத் துடுமென விழூஉம்
கைவண் மத்தி கழாஅர் அன்ன
நல்லோர் நல்லோர் நாடி
வதுவை அயர விரும்புதி நீயே.

Ainkurunūru 61, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her unfaithful husband
You desire to marry these fine
women, who are lovely like Kalār,
town of charitable Mathi,
where fragrant tiny green mangoes
that have matured to sweet, ripe
fruits splash down into large ponds.

Meanings:   நறு வடி – fragrant tiny green mangoes, மாவடு, மாஅத்து – of mango trees, விளைந்து உகு – they ripen and fall, தீம்பழம் – sweet fruits, நெடு நீர்ப் பொய்கை – big pond, துடுமென விழூஉம் – they drop with sounds, கைவண் – charitable, மத்தி – a king named Mathi, கழாஅர் – name of a town, அன்ன – like, நல்லோர் – nice people, நல்லோர் நாடி – seek women, seek concubines, வதுவை அயர – to conduct marriage, to unite, விரும்புதி நீயே – you desire

ஐங்குறுநூறு 62, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
இந்திர விழவின் பூவின் அன்ன
புந்தலைப் பேடை வரி நிழல் அகவும்
இவ்வூர் மங்கையர்த் தொகுத்து இனி
எவ்வூர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே.

Ainkurunūru 62, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her unfaithful husband
Lord!  You attract women in
this town, where a peahen,
with its tiny head looking like
the flowers of Inthira festival,
calls her mate from a strip of shade.
Which town will your chariot stop next?

Meanings:   இந்திர விழவின் பூவின் அன்ன – like the flowers used during the Inthira festival, புந்தலைப் பேடை – a female peacock with a delicate head, வரி நிழல் – in a strip of shade, அகவும் – it calls, இவ்வூர் மங்கையர் – the women in this town, தொகுத்து – to collect, attract, இனி எவ்வூர் நின்றன்று – now in which town will it stop, மகிழ்ந – O lord, நின் தேரே – your chariot

ஐங்குறுநூறு 63, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
பொய்கைப் பள்ளிப் புலவு நாறு நீர் நாய்
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊர
எம் நலம் தொலைவது ஆயினும்
துன்னலம் பெரும பிறர்த் தோய்ந்த மார்பே.

Ainkurunūru 63, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her unfaithful husband
O man from a town
where a flesh-reeking otter
catches a vālai fish every
day in the pond, for his meal!

Lord!  Even if my beauty is lost,
I will not embrace your chest
that has been hugged by others.

Meanings:   பொய்கை பள்ளி – living in a pond, புலவு நாறு நீர்நாய் – flesh-stinking otter, வாளை – scabbard fish, trichiurus haumela, நாள் இரை பெறூஉம் – gets as daily food, ஊர – O man from such town, எம் நலம் தொலைவது ஆயினும் – even if my beauty is lost, துன்னலம் – I will not embrace you, பெரும – O lord, பிறர்த் தோய்ந்த மார்பே – the chest that others have embraced

ஐங்குறுநூறு 64, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
அலமரல் ஆயமோடு அமர் துணை தழீஇ
நல மிகு புதுப் புனல் ஆடக் கண்டோர்
ஒருவரும் இருவரும் அல்லர்
பலரே தெய்ய எம் மறையாதீமே.

Ainkurunūru 64, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her unfaithful husband
When you hugged your lover
and played with her
in the splendid freshet
surrounded by her friends,
not one or two persons,
but many saw you with her.

Do not hide that from me!

Meanings:   அலமரல் – surrounded by, ஆயமோடு – with friends, அமர் துணை தழீஇ – hugging your loving partner, நல மிகு புதுப்புனல் – fine new flood/freshet, ஆடக் கண்டோர் – those who saw you play, ஒருவரும் இருவரும் அல்லர் – not just one or two persons, பலரே – many, தெய்ய – an expression word, எம் மறையாதீமே – don’t hide that from me

ஐங்குறுநூறு 65, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
கரும்பு நடு பாத்தியில் கலித்த ஆம்பல்
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர
புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி
முயங்கன்மோ தெய்ய நின் மார்பு சிதைப்பதுவே.

Ainkurunūru 65, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her unfaithful husband
O man from a town
with flowing streams,
where flourishing waterlilies
in sugarcane plots satisfy
the hunger of honeybees!

Do not embrace my body
that has delivered a son.
It will spoil your chest.

Meanings:   கரும்பு நடு பாத்தியில் – in patches were sugarcane is planted, கலித்த ஆம்பல் – flourishing white waterlily, சுரும்பு பசி களையும் – removes the hunger of honeybees, பெரும் புனல் ஊர – man from such town, புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி – my body which gave birth to a son, முயங்கன்மோ – do not embrace me, தெய்ய – asai, an expletive, நின் மார்பு சிதைப்பதுவே – it will ruin your chest

ஐங்குறுநூறு 66, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
உடலினென் அல்லேன் பொய்யாது உரைமோ
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு
தளர் நடைப் புதல்வனை உள்ளி நின்
வள மனை வருதலும் வெளவியோளே.

Ainkurunūru 66, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her unfaithful husband
I shall not get angry.
Tell me without lying.
Who is she, my lord?
The one who blocked your
return to your rich house,
even though you had thought
of your son with unsteady steps.

Meanings:   உடலினென் அல்லேன் – I will not get angry, பொய்யாது உரைமோ – tell without lying, யார் அவள் மகிழ்ந – who is she, lord, தானே தேரொடு – riding in (your) chariot, தளர் நடைப் புதல்வனை உள்ளி – thinking about your son with unsteady steps, நின் வள மனை – your rich house, வருதலும் – to come, வெளவியோளே – one who blocked

ஐங்குறுநூறு 67, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
மடவள் அம்ம நீ இனிக் கொண்டோளே
தன்னொடு நிகரா என்னொடு நிகரிப்
பெரு நலம் தருக்கும் என்ப விரி மலர்த்
தாது உண் வண்டினும் பலரே
ஓதி ஒண்ணுதல் பசப்பித்தோரே.

Ainkurunūru 67, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her husband about the concubine
The ignorant woman you have,
the one who cannot rival me,
compares herself with me,
and is quite arrogant
about her beauty, they say.

She does not know about the
other women,
many more than the bees
eating pollen from blossoms,
whose hair and bright
foreheads you have turned pale.

Meanings:   மடவள் – naive woman, ignorant woman, அம்ம – asai, an expletive, நீ இனிக் கொண்டோளே – the woman you have taken now, தன்னொடு – with her, நிகரா – cannot be compared, என்னொடு நிகரி – compares herself with me, பெரு நலம் – great beauty, தருக்கும் என்ப – they say she is arrogant, விரி மலர் – blossomed flowers, தாது உண் வண்டினும் – than the bees which eat pollen, பலரே – many, ஓதி – hair, ஒள் நுதல் – shiny forehead, பசப்பித்தோரே – theirs became pale/sallow

ஐங்குறுநூறு 68, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
கன்னி விடியல் கணைக் கால் ஆம்பல்
தாமரை போல மலரும் ஊர
பேணாளோ நின் பெண்டே
யான் தன் அடங்கவும் தான் அடங்கலளே.

Ainkurunūru 68, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her husband
O man from a town
where a thick-stemmed
waterlily blooms like a lotus
flower at early dawn!

Your woman does not care.
I’ve tried to control her,
but she will not be controlled.

Notes:  This is a rare poem where the wife tries to control the concubine.

Meanings:   கன்னி விடியல் – early dawn, கணைக் கால் ஆம்பல் – thick-stemmed white waterlily, தாமரை போல மலரும் – blooms like lotus, ஊர – O man from such town, பேணாளோ – does she respect me (rhetorical question), she does not respect, she does not care, நின் பெண்டே – your woman, யான் தன் அடங்கவும் – I try to control her, தான் அடங்கலளே – she does not submit, she does not let me control her

ஐங்குறுநூறு 69, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டனெம் அல்லமோ மகிழ்ந நின் பெண்டே
பலர் ஆடு பெருந்துறை மலரொடு வந்த
தண் புனல் வண்டல் உய்த்தென
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே.

Ainkurunūru 69, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her unfaithful husband
Lord, did we not see your woman?
The cool freshets that flow with flowers
erased her sand dolls on the shores
of the big port where many play.

She stood there crying;
her kohl-lined eyes became red.

Meanings:   கண்டனெம் அல்லமோ – did we not see that, மகிழ்ந – my lord, நின் பெண்டே – your woman, பலர் ஆடு பெருந்துறை – big port where many play, மலரொடு வந்த – came with flowers, தண் புனல் – cool stream waters, வண்டல் உய்த்தென – since her sand dolls broke, உண்கண் – eyes with kohl, சிவப்ப – became red, அழுது நின்றோளே – she stood there crying

ஐங்குறுநூறு 70, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
பழனப் பன் மீன் அருந்த நாரை
கழனி மருதின் சென்னிச் சேக்கும்
மா நீர்ப் பொய்கை யாணர் ஊர
தூயர் நறியர் நின் பெண்டிர்
பேஎய்  அனையம்யாம் சேய் பயந்தனமே.

Ainkurunūru 70, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her unfaithful husband
O man from a prosperous town
where a stork perches on top
of a marutham tree near a field
and gorges himself on pond fish!

Your women are pure and fragrant.
I am like a demon that bore a child.

Meanings:   பழன – pond, பன் மீன் அருந்த – to eat many fish, நாரை – could be crane, pelican or stork according to the University of Madras Lexicon, stork is Ciconia alba according to the University of Madras Lexicon, கழனி மருதின் – of  a marutham tree near the field, Arjuna Tree, Terminalia arjuna, சென்னிச் சேக்கும் – stays on the top, மா நீர்ப் பொய்கை – huge water tank, யாணர் ஊர – O man from a prosperous town, தூயர் நறியர் நின் பெண்டிர் – your women are pure and fragrant, பேஎய் அனைய – like a demon, யாம் – me, சேய் பயந்தனமே – I have given birth to a child

புனலாட்டுப் பத்து – Ten on Bathing in the Freshets

Poems 71 – 80 are about bathing in new floods.   These poems are set in a post-marital context.   The hero plays in the floodwaters with his concubines.   The heroine is aware of this.  This set has interesting poems uttered by the heroine, the hero, the heroine’s friend and the hero’s concubine.

ஐங்குறுநூறு 71, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
சூது ஆர் குறுந்தொடிச் சூரமை நுடக்கத்து
நின் வெங்காதலி தழீஇ நெருநை
ஆடினை என்ப புனலே அலரே
மறைத்தல் ஒல்லுமோ மகிழ்ந
புதைத்தல் ஒல்லுமோ ஞாயிற்றது ஒளியே.

Ainkurunūru 71, OrampiŌrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the unfaithful hero
Lord, they say yesterday
you embraced and played in
the river with your lover who
wore small, hollow bangles.

Gossip has risen.  It is not possible
to hide that.  Is it possible to cover
the sun’s brilliance?

Notes:  சூது ஆர் (1) – ஒளவை துரைசாமி உரை – சூது, சூதாடுவோர் இயக்கம் காய். தொடியின் மூட்டுவாய் அச்சூதாடுகாய் போறலின், சூதென்றது ஆகுபெயர்.  உள்ளே புழையுடைய என்றும் உண்டு.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வஞ்சகம் பொருந்திய (காதலி).

Meanings:   சூது ஆர் – with hollow core, with clasps that are like gambling dice, குறுந்தொடி – small bangles, small bracelets, சூர் அமை – curved, fierce, நுடக்கத்து – with movement, நின் வெங்காதலி – your desired lover, தழீஇ – embracing, நெருநை – yesterday, ஆடினை – you played with her, என்ப – they say, புனலே – in the river, அலரே மறைத்தல் ஒல்லுமோ – is it possible to hide gossip, மகிழ்ந – O lord, புதைத்தல் ஒல்லுமோ ஞாயிற்றது ஒளியே – is it possible to cover the sun’s brightness, is it possible to hide the sun’s brightness

ஐங்குறுநூறு 72, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
வயல் மலர் ஆம்பல் கயில் அமை நுடங்கு தழைத்
திதலை அல்குல் துயல்வரும் கூந்தல்
குவளை உண்கண் ஏஎர் மெல்லியல்
மலர் ஆர் மலிர் நிறை வந்தெனப்
புனலாடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே.

Ainkurunūru 72, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the hero said to the heroine’s friend, as he reminisces about the time when he played with the heroine in the freshets
She was my partner in love
when we played in the freshets
crammed with fresh flowers,
a delicate beauty, her loins with
pallor spots covered in a well-clasped,
swaying skirt made from white waterlilies
from the field, mixed with leaves.
Her long tresses swayed, and her
eyes like waterlilies were lined with kohl.

Meanings:   வயல் மலர் ஆம்பல் – field white waterlilies, கயில் அமை – well clasped, நுடங்கு – swaying, தழை – leaves, திதலை அல்குல் – loins with pallor spots, துயல்வரும் கூந்தல் – swaying hair, குவளை – blue waterlilies, உண்கண் – eyes with kohl, கண்மை, ஏஎர் மெல்லியல் – beautiful delicate young woman, மலர் ஆர் – beautiful flowers, மலிர் நிறை வந்தென – when there were floods, புனலாடு – playing in the water, புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே – she became my partner in love

ஐங்குறுநூறு 73, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
வண்ண ஒண் தழை நுடங்க வால் இழை
ஒண்ணுதல் அரிவை பண்ணை பாய்ந்தெனக்
கள் நறுங் குவளை நாறித்
தண்ணென்றிசினே பெருந்துறைப் புனலே.

Ainkurunūru 73, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the hero said to the heroine’s friend, as he reminisces about the time when he played with the heroine in the freshets
When the woman with shining
forehead and pure jewels
plunged into the water with her
bright colored, swaying leaf skirt,
the flowing water in the huge shore
became cool, and the fragrance
of honey from waterlilies spread.

Notes:  பண்ணை (2) – ஒளவை துரைசாமி உரை – புனலாடலும் விளையாட்டே யாதலின் பண்ணை எனப்பட்டது. ‘கெடவரல் பண்ணை ஆயிரண்டும் விளையாட்டு’ என்ப (தொல். சொல் 319).

Meanings:   வண்ண ஒண் தழை – colorful bright leaves (clothing), நுடங்க – swaying, வால் இழை – white jewels, pure jewels, ஒள் நுதல் அரிவை – the woman with a bright forehead, பண்ணை பாய்ந்தென – when she plunged into the water to play, கள் நறுங் குவளை நாறி – smelled of the honey in the blue waterlily flowers, தண்ணென்றிசினே – it was cold, பெருந்துறைப் புனலே – the flowing waters of the big shore

ஐங்குறுநூறு 74, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவன் சொன்னது, களவுக் காலத்துப் புனலாட்டின் பொழுது நிகழ்ந்ததை மனதில் எண்ணி
விசும்பு இழி தோகைச் சீர் போன்றிசினே
பசும் பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்றக்
கரை சேர் மருதம் ஏறிப்
பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே.

Ainkurunūru 74, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the hero said to the heroine’s friend, as he reminisces about the time when he played with the heroine in the freshets
She climbed up a marutham tree
on the bank, and plunged into the
water with her gently gleaming new
gold jewels, her cool, fragrant, pretty
hair, appearing like the feathers of
a peacock descending from the sky.

Meanings:   விசும்பு – sky, இழி – descending, தோகை – peacock’s plume, சீர் போன்று – splendid like, பசும் பொன் – fresh gold, new gold, அவிர் இழை – bright jewels, பைய – gently, delicately, நிழற்ற – being bright, gleaming, கரை சேர் மருதம் ஏறி – climbed on a marutham tree on the bank, Arjuna Tree, Terminalia arjuna, பண்ணை பாய்வோள் – she plunged into the water to play, தண் நறும் கதுப்பு – cool fragrant hair

ஐங்குறுநூறு 75, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பலர் இவண் ஒவ்வாய் மகிழ்ந அதனால்
அலர் தொடங்கின்றால் ஊரே மலர
தொன்னிலை மருதத்துப் பெருந்துறை
நின்னோடு ஆடினள் தண் புனல் அதுவே.

Ainkurunūru 75, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the unfaithful hero
Lord, you played with her in the
cool waters of the big shore,
in the ancient shore with
marutham trees with blossoms.

Many saw you and gossip has risen
in town, but you still do not accept it.

Notes:  ஐங்குறுநூறு 31 – முதிர் மருதத்துப் பெருந்துறை.

Meanings:   பலர் – many, இவண் – here, ஒவ்வாய் – you don’t agree, மகிழ்ந – my lord, அதனால் அலர் தொடங்கின்றால் – gossip has risen, ஊரே – in town, மலர – with flowers, தொன்னிலை மருதத்துப் பெருந்துறை – big shore with an old marutham tree, Arjuna Tree, Terminalia arjuna, நின்னோடு ஆடினள் – she played with you, தண் புனல் அதுவே – in the cool flowing waters

ஐங்குறுநூறு 76, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பஞ்சாய்க் கூந்தல் பசு மலர்ச் சுணங்கின்
தண் புணல் ஆடித்தல் நலம் மேம்பட்டனள்
ஒண் தொடி மடவரல் நின்னோடு
அந்தர மகளிர்க்குத் தெய்வமும் போன்றே.

Ainkurunūru 76, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the unfaithful hero
That innocent girl who played
with you in the cool freshets,
her hair like sedge,
yellow spots like fresh flowers,
beautiful girl with bright bangles,
looks like a goddess to celestial women.

Meanings:   பஞ்சாய்க் கூந்தல் – hair like panchāy reed (soft sedge variety), பைஞ்சாய், கோரைப்புல், Cyperus rotundus tuberosus, பசு மலர் – fresh flowers, சுணங்கின் – with pallor spots, with yellow spots, தண் புணல் – cool flowing water, ஆடித்தல் – played, நலம் மேம்பட்டனள் – very beautiful, ஒண் தொடி – bright bangles, மடவரல் – naive girl, நின்னோடு – with you, அந்தர மகளிர்க்குத் தெய்வமும் போன்றே – is a goddess to celestial women

ஐங்குறுநூறு 77, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தலைவனிடம் சொன்னது
அம்ம வாழியோ மகிழ்ந நின் மொழி வல்
பேரூர் அலர் எழ நீரலைக் கலங்கி
நின்னொடு தண் புனல் ஆடுதும்
எம்மோடு சென்மோ செல்லல் நின் மனையே.

Ainkurunūru 77, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What a concubine said to the hero
Lord, may you live long!
Listen!  Let me tell you this!
I will play with you splashing
the waters of this cool stream,
until gossip rises in the big town.

Please go with us.
Do not return to your house.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழியோ – may you live long, மகிழ்ந – O lord, நின் மொழி – let me tell you, வல் பேரூர் – big town, அலர் எழ – gossip has risen, நீரலைக் கலங்கி – splashing the waters, நின்னொடு – with you, தண் புனல் ஆடுதும் – playing in the cool waters, எம்மோடு சென்மோ – go with us, செல்லல் நின் மனையே – do not go to your house

ஐங்குறுநூறு 78, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தலைவனிடம் சொன்னது
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி
மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த
சிறை அழி புதுப் புனல் ஆடுகம்
எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே.

Ainkurunūru 78, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine told the hero
Play with us in the new
floods that break the banks,
rushing with the speed
of fortress-ruining elephants
belonging to King Killi with
fast horses, and tall spears
with bright blades.

Hold on to my shoulders
that are like floats.

Meanings:   கதிர் இலை – bright blades, நெடு வேல் – tall spear, கடு மான் – fast horses, கிள்ளி – Chola king Killi, மதில் கொல் யானையின் – like the fort attacking elephants, கதழ்பு நெறி வந்த – fast flowing on its path, சிறை அழி – ruining the banks/shores, புதுப் புனல் – new floods, ஆடுகம் எம்மொடு – play with us, கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே – hold on to my shoulders that are like floats

ஐங்குறுநூறு 79, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தலைவனிடம் சொன்னது
புதுப்புனல் ஆடி அமர்த்த கண்ணள்
யார் மகள் இவளெனப் பற்றிய மகிழ்ந
யார் மகள் ஆயினும் அறியாய்
நீ யார் மகனை எம் பற்றியோயே.

Ainkurunūru 79, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to the hero
Lord, you caught the hands
of the young woman who played in
the new floods, her eyes reddened,
and asked, “Whose daughter is she?”

You do not know whose daughter
she is.  Whose son are you anyway,
to hold our hands?

Meanings:   புதுப்புனல் – new floods, new flowing waters, ஆடி – played in the water, அமர்த்த கண்ணள் – young woman with red eyes, young woman with warring eyes, யார் மகள் இவளென – whose daughter is she, பற்றிய – held (her hands), மகிழ்ந – lord, யார் மகள் ஆயினும் – whose ever’s daughter she is, அறியாய் – you do not know, நீ யார் மகனை – whose son are you, எம் பற்றியோயே – you hold us

ஐங்குறுநூறு 80, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
புலக்குவெம் அல்லேம் பொய்யாது உரைமோ
நலத்தகு மகளிர்க்குத் தோள் துணை ஆகித்
தலைப் பெயல் செம் புனல் ஆடித்
தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே.

Ainkurunūru 80, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her unfaithful husband
I will not get upset
if you tell me without lying.

Your shoulders as rafts to beautiful
women, you played in the red waters
from the new rains and your eyes are
are red, O lord.

Meanings:   புலக்குவெம் அல்லேம் – I will not be upset with you, I will not hate you, பொய்யாது உரைமோ – tell me without lying, நலத்தகு மகளிர்க்கு – to the beautiful women, தோள் துணை ஆகி – shoulders became support to them, shoulders became rafts for them, தலைப் பெயல் – heavy rains, first rains, செம் புனல் ஆடி – playing in the red flood waters, தவ நனி சிவந்தன – they became very red, மகிழ்ந – O lord, நின் கண்ணே – your eyes

புலவி விராய பத்து – Ten on Varieties of Sulking

Poems 81 – 90 are ‘புலவி விராய பத்து’ and they are poems about different kinds of sulking.   These poems are all in the post-marital context.

ஐங்குறுநூறு 81, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தலைவனிடம் சொன்னது
குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை
அரிப் பறை வினைஞர் அல்கு மிசைக் கூட்டும்
மலர் அணி வாயில் பொய்கை ஊர நீ
என்னை நயந்தனென் என்ற நின்
மனையோள் கேட்கின் வருந்துவள் பெரிதே.

Ainkurunūru 81, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to the hero
O man from a town
with a pond decked
with flowers at its entry,
where drummers who beat
parai drums eat the flesh
of tortoises with white
stomachs, cracked open
and left behind by herons!

If your wife hears that you
desire me, she’ll suffer greatly.

Meanings:   குருகு – herons/storks/egrets, உடைத்து உண்ட – broke and ate, வெள் அகட்டு யாமை – tortoises with white stomachs, அரிப் பறை – rhythmic drum beats, வினைஞர் – artists, drummers, அல்கு மிசை கூட்டும் – eat the leftover food, மலர் அணி வாயில் – beautiful flowers at the entry, பொய்கை ஊர – O man from a town with ponds, நீ என்னை நயந்தனென் என்ற – that you desire me, நின் மனையோள் – your wife, கேட்கின் வருந்துவள் – she will be sad if she hears that, பெரிதே – greatly

ஐங்குறுநூறு 82, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
வெகுண்டனள் என்ப பாண நின் தலைமகள்
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார்த்
தாது உண் பறவை வந்து எம்
போது ஆர் கூந்தல் இருந்தன எனவே.

Ainkurunūru 82, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the messenger bard, about her husband’s concubine
O bard!  I hear that your mistress
was enraged because the bees
that eat pollen from the clustered
flowers of the fragrant garland
that our lord wears on his chest,
sat on the newly opened flowers
that adorn my beautiful hair.

Meanings:   வெகுண்டனள் என்ப – they say she was enraged, பாண – O bard, நின் தலைமகள் – your mistress, your boss, மகிழ்நன் மார்பின் – on my husband’s chest, அவிழ் – open, இணர் – clustered, நறும் தார்த் தாது – fragrant flower garland’s pollen, உண் – eating, பறவை – bee, வந்து எம் போது ஆர் கூந்தல் இருந்தன எனவே – came and sat on the flowers on my beautiful hair

ஐங்குறுநூறு 83, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொனனது
மணந்தனை அருளாய் ஆயினும் பைபையத்
தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர்
ஒண் தொடி முன் கை ஆயமும்
தண் துறை ஊரன் பெண்டு எனப்படற்கே.

Ainkurunūru 83, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her unfaithful husband
You married me, but never cared.
Leave me slowly, little by little.

Go away to the women whose wrists
are decked with bright bangles,
who they say are the women
of the lord of the town with cool shores.

Meanings:   மணந்தனை – you married me, அருளாய் – you were not nice to me, you did not shower your graces on me, ஆயினும் – however, பைபையத் தணந்தனை ஆகி – leave me little by little, உய்ம்மோ – go away, நும் ஊர் – your town, ஒண் தொடி – bright bangles, முன் கை – forearms, ஆயமும் – ladies, தண் துறை ஊரன் – the man from the cool shore town, பெண்டு – women, எனப்படற்கே – told by others

ஐங்குறுநூறு 84, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
செவியின் கேட்பினும் சொல் இறந்து வெகுள்வோள்
கண்ணிற் காணின் எனாகுவள் கொல்
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும்
தைஇத் தண் கயம் போலப்
பலர் படிந்து உண்ணு நின் பரத்தை மார்பே.

Ainkurunūru 84, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
When she hears it with her ears,
she is upset beyond words.
What will happen if she sees
with her own eyes,
women with fragrant flowers
and five-part braids,
playing on your chest,
and enjoying it
like it were Thai month’s cool
pool, where many women play.

Meanings:   செவியின் கேட்பினும் – if she heard, சொல் இறந்து – beyond words, வெகுள்வோள் – she will be very upset, கண்ணிற் காணின் எனாகுவள் கொல் – what will she do if she sees with her eyes, நறு வீ – fragrant flowers, ஐம்பால் மகளிர் – women with five-part braids, ஆடும் தைஇத் தண் கயம் போல – like the cool pond where women play in the cool thai month, பலர் படிந்து உண்ணு – many hugged and enjoyed, நின் பரத்தை மார்பே – your chest used by prostitutes

ஐங்குறுநூறு 85, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
வெண் நுதல் கம்புள் அரிக்குரல் பேடை
தண் நறும் பழனத்துக் கிளையோடு ஆலும்
மறு இல் யாணர் மலி கேழ் ஊர நீ
சிறுவரின் இனைய செய்தி
நகாரோ பெரும நின் கண்டிசினோரே.

Ainkurunūru 85, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her unfaithful husband
O man from a faultless rich town
where a coot with a white forehead
calls sweetly with her flock in a cool,
fragrant field!

You are behaving like children.
Lord, won’t those who see you laugh?

Notes:  அரிக்குரல் (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – இனிய குரல், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அரித்தெழும் ஓசை, ஒளவை துரைசாமி உரை – அரித்தெழும் ஓசை.

Meanings:   வெண் நுதல் – white forehead, கம்புள் – coot, நாம தாரா, அரிக்குரல் – sweet tones, intermittent tones, sharp tones, பேடை – female, தண் நறும் – cool fragrant, பழனத்து – in a field, கிளையோடு ஆலும் – calls along with her flock, மறு இல் – faultless, யாணர் மலி கேழ் ஊர – man from a very prosperous town, நீ சிறுவரின் இனைய செய்தி – you are behaving like children, நகாரோ – won’t they laugh, பெரும – O lord, நின் கண்டிசினோரே – those who see you

ஐங்குறுநூறு 86, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தலைவனிடம் சொன்னது
வெண் தலைக் குருகின் மென் பறை விளிக் குரல்
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர
எம் இவண் நல்குதல் அரிது
நும் மனை மடந்தையொடு தலைப்பெய்தீமே.

Ainkurunūru 86, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to the hero
O man from a town
where delicate-winged chicks of
herons with white heads call
loudly from the nearby huge fields!

It is difficult for you to be at my place.
Go to your home and live with your wife.

Meanings:   வெண் தலைக் குருகின் – white headed herons/egrets/storks, மென் பறை – young chicks with delicate wings, விளிக் குரல் – call with sounds, நீள் வயல் – vast fields, long fields, நண்ணி இமிழும் – hear close to them, ஊர – O man from such town, எம் – with me, இவண் – here, நல்குதல் – showering graces, அரிது- it is difficult, நும் மனை மடந்தையொடு – with your wife in your house, தலைப்பெய்தீமே – go and live with her

ஐங்குறுநூறு 87, மருதத் திணை – பரத்தை தலைவனிடம் சொன்னது
பகன்றைக் கண்ணிப் பல் ஆன் கோவலர்
கரும்பு குணிலா மாங்கனி உதிர்க்கும்
யாணர் ஊர நின் மனையோள்
யாரையும் புலக்கும் எம்மை மற்று எவனோ?

Ainkurunūru 87, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to the hero
O man from a flourishing town
where cow herders wearing
pakandrai flower garlands, use
sugarcanes to drop ripe mangoes!

Your wife hates everybody.
Why would I be an exception?

Meanings:   பகன்றை – சிவதை மலர், சீந்தில் மலர், Indian jalap, கண்ணி – garland, பல் ஆன் கோவலர் – herders with many cows, கரும்பு குணிலா – using the sugarcanes as sticks, மாங்கனி உதிர்க்கும் – drop mangoes, யாணர் ஊர – man from prosperous town, புது வருமானம் உடைய ஊரல் உள்ளவனே, நின் மனையோள் – your wife, யாரையும் புலக்கும் – she hates everybody, எம்மை மற்று எவனோ – will she leave me alone

ஐங்குறுநூறு 88, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை சொன்னது, தோழி கேட்கும்படியாக
வண் துறை நயவரும் வள மலர்ப் பொய்கைத்
தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம் வயின்
வருதல் வேண்டுதும் என்ப
ஒல்லேம் போல் யாம் அது வேண்டுதுமே.

Ainkurunūru 88, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said, as the heroine’s friend listened nearby
The wife of the man from a town
with ponds filled with lush flowers
desired by honeybees, says that I
want her husband to come to me.

I pretend that it is not true,
but that is what I really desire.

Meanings:   வண் துறை நயவரும் – where bees come with desire, வள மலர்ப் பொய்கை – pond, lush with flowers, தண் துறை – cool port, ஊரனை – man from such town, எவ்வை – his wife who is like a sister to me, எம் வயின் வருதல் வேண்டுதும் என்ப – she says that I want him to come to me, ஒல்லேம் போல் – like I don’t agree to that, யாம் அது வேண்டுதுமே – that is what I desire

ஐங்குறுநூறு 89, மருதத் திணை – பரத்தை பாணனிடம் சொன்னது, தலைவனைப் பற்றி
அம்ம வாழி பாண எவ்வைக்கு
எவன் பெரிது அளிக்கும் என்ப பழனத்து
வண்டு தாது ஊதும் ஊரன்
பெண்டென விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே.

Ainkurunūru 89, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to the messenger bard about the hero
May you live long, O bard!
Listen!  I heard that my lover
from a town with ponds
where bees swarm on pollen,
loves his wife greatly
because of her good traits.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி பாண – may you live long O bard, எவ்வைக்கு – to my sister (the heroine), எவன் பெரிது அளிக்கும் – the reason he shows much kindness, என்ப – they say, பழனத்து – in the ponds, வண்டு தாது ஊதும் ஊரன் – the man from a town where bees swarm on flower pollen, பெண்டென விரும்பின்று – the reason for him desiring his wife, அவள் தன் பண்பே – her good traits

ஐங்குறுநூறு 90, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன கொல்
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான் கொல்
அன்னதாகலும் அறியாள்
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே.

Ainkurunūru 90, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said about the hero, as he listened nearby
Did bees acquire
my lover’s esteemed traits
or did he acquire theirs?

Not knowing his nature,
she slanders me,
the mother of his son.

Meanings:   மகிழ்நன் மாண் குணம் – the lord’s esteemed traits, வண்டு கொண்டன கொல் – did the bees acquire, வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான் கொல் – did the lord acquire the great traits of bees, அன்னதாகலும் அறியாள் – she does not understand his nature, எம்மொடு புலக்கும் – she slanders me, she talks about me with hatred, அவன் புதல்வன் தாயே – his son’s mother, his wife

எருமைப் பத்து – Ten on the Water Buffalo

Poems 91 – 100 are called ‘எருமைப் பத்து’ – ten for the water buffalo.  Ōrampōkiyār uses the buffalo very effectively to portray human behavior.

ஐங்குறுநூறு 91, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை தோழி தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
நெறி மருப்பு எருமை நீல இரும் போத்து
வெறி மலர்ப் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும்
கழனி ஊரன் மகள் இவள்
பழன வெதிரின் கொடிப் பிணையலளே.

Ainkurunūru 91, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What her friend said about the heroine
She, the daughter of a man
from a town with fields,
……….where a blue male buffalo with
……….curved horns, ruins fragrant, white
……….waterlilies in a pond,
wears a long garland of sugarcane flowers.

Notes:  நெறி மருப்பு எருமை (1) – ஒளவை துரைசாமி உரை – முடங்கிய கொம்புகளையுடைய எருமை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இடையிடையே நெறித்துவிட்டாற்போன்று வரி வரியாக அமைந்த கொம்பினையுடைய எருமை, H.வேங்கடராமன் உரை – திருகிய கொம்பையுடைய எருமை.

Meanings:   நெறி மருப்பு எருமை – buffalo with curved horns, நீல இரும் போத்து – blue male, வெறி மலர் – fragrant flowers, பொய்கை ஆம்பல் – white waterlilies in the pond, மயக்கும் – ruins them, கழனி ஊரன் மகள் இவள் – she’s the daughter of the man from the pond town, பழன வெதிரின் – with sugarcane (flowers) in the fields, கொடிப் பிணையலளே – long woven garland

ஐங்குறுநூறு 92, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
கருங் கோட்டு எருமைச் செங்கண் புனிற்று ஆக்
காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும்
நுந்தை நும் ஊர் வருதும்
ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே.

Ainkurunūru 92, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the hero said to the heroine, before marriage – most marutham poems are in a post-marital setting – this one is before marriage
O young woman with
bright bangles!

I’ll come to your town
to your father’s house,
where a red-eyed female
buffalo suckles her calf,
only if I can marry you.

Meanings:   கருங் கோட்டு – with black horns, எருமைச் செங்கண் – buffalo with red eyes, புனிற்று – that gave birth recently, ஆ – female cow, காதல் குழவிக்கு – to its loving calf, ஊறு முலை மடுக்கும் – it gives flowing milk from its breasts, நுந்தை – your father, நும் ஊர் வருதும் – I will come to your town, ஒண் தொடி – bright bangles, மடந்தை – O young woman, நின்னை யாம் பெறினே – if I can get you in marriage

ஐங்குறுநூறு 93, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
எருமை நல் ஏற்று இனம் மேயல் அருந்தெனப்
பசு மோரோடமோடு ஆம்பல் ஒல்லா
செய்த இனைய மன்ற பல் பொழில்
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள்
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே.

Ainkurunūru 93, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother, as the hero listened nearby
The fine herds of male buffaloes
grazed on the fresh red catechu
flowers and white waterlilies,
ruining them in the public groves.

Hating to eat their pollen,
honeybees are buzzing the new
blossoms adorning her hair.

Meanings:   எருமை – buffaloes, நல் ஏற்று இனம் – a fine herds of bulls, மேயல் அருந்தென – since they grazed, பசு மோரோடமோடு – with fresh red catechu, செங்கருங்காலி, ஆம்பல் – white waterlilies, ஒல்லா செய்த – ruined them, இனைய – like this, மன்ற பல் பொழில் – few groves in the common land, தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி – hating to eat the pollen, இவள் – her, போது அவிழ் – buds opening, முச்சி – hair on the head, ஊதும் வண்டே – humming bees

ஐங்குறுநூறு 94, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவன் சொன்னது
மள்ளர் அன்ன தடங்கோட்டு எருமை
மகளிர் அன்ன துணையோடு வதியும்
நிழல் முதிர் இலஞ்சிப் பழனத் ததுவே
கழனித் தாமரை மலரும்
கவின் பெறு சுடர் நுதல் தந்தை ஊரே.

Ainkurunūru 94, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the hero said about the heroine’s father’s town
My bright-browed,
pretty girl’s father’s town
has sturdy warrior-like,
big-horned, male buffaloes
that live with their females
in the shade of mature ilanji
trees near the pond,
and lotus flowers blossom
in the nearby fields.

Meanings:   மள்ளர் அன்ன – like warriors, தடங்கோட்டு எருமை – big/curved horned buffalo, மகளிர் அன்ன துணையோடு – with their female partners, வதியும் – live there, நிழல் – shaded, முதிர் இலஞ்சி – mature ape-flower tree, பழனத்ததுவே – near the pond, in the common ground, கழனித் தாமரை மலரும் – field lotus flowers bloom, கவின் பெறு – beautiful, சுடர் நுதல் – (the girl with a) bright forehead, தந்தை ஊரே – father’s town

ஐங்குறுநூறு 95, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனைப் பற்றிச் சொன்னது
கருங்கோட்டு எருமை கயிறு பரிந்து அசைஇ
நெடுங்கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும்
புனல் முற்று ஊரன் பகலும்
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே.

Ainkurunūru 95, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said about the hero
The man from a town
surrounded by water,
where a black-horned buffalo
breaks his tether and grazes
on long-spiked paddy grains,
has given me this rare disease,
that hurts me even during the day.

Notes:  அகநானூறு 46 – செங்கண் காரான் ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து, ஐங்குறுநூறு 95 – கருங்கோட்டு எருமை கயிறு பரிந்து.

Meanings:   கருங்கோட்டு எருமை – a black horned buffalo, கயிறு பரிந்து – broke the ropes, அசைஇ – goes, நெடுங்கதிர் – long spikes, நெல்லின் – of rice paddy, நாள் மேயல் ஆரும் – grazes new grains during the day, புனல் முற்று ஊரன் – the man from a town surrounded by streams, பகலும் – even during the day time, படர் மலி – spreading greatly, அரு நோய் – painful disease, செய்தனன் எமக்கே – he caused me

ஐங்குறுநூறு 96, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவனின் தோழர்கள் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
அணி நடை எருமை ஆடிய அள்ளல்
மணி நிற நெய்தல் ஆம்பலொடு கலிக்கும்
கழனி ஊரன் மகள் இவள்
பழன ஊரன் பாயல் இன் துணையே.

Ainkurunūru 96, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the messengers said about the heroine
She is the daughter of a man
from a town with paddy fields,
where buffaloes walk in fine strides
and play in mud,
and blue waterlilies, the color of
sapphire, flourish with white lilies.

To the man from a town with ponds,
she is a partner in bed.

Meanings:   அணி நடை எருமை – buffalo with beautiful walk, ஆடிய – played, அள்ளல் – mud, மணி நிற நெய்தல் – sapphire colored blue waterlilies, ஆம்பலொடு கலிக்கும் – flourish together with white waterlilies, கழனி ஊரன் மகள் இவள் – she is the daughter of a man from a field town, பழன ஊரன் – man from a town with ponds, பாயல் இன் துணையே – sweet partner in bed

ஐங்குறுநூறு 97, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவன் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
பகன்றை வான் மலர் மிடைந்த கோட்டைக்
கருந்தாள் எருமைக் கன்று வெரூஉம்
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள்
பொய்கைப் பூவினும் நறுந் தண்ணியளே.

Ainkurunūru 97, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the hero said about the heroine
She is cooler and more fragrant
than the pond flowers,
the daughter of a man
from a town with lakes,
where a buffalo calf is afraid
of its black-legged mother who has
white pakandrai flowers on her horns.

Meanings:   பகன்றை வான் மலர் – white pakandrai flowers, jalap flowers, மிடைந்த – wearing, கோட்டை – with horns, கருந்தாள் எருமை – a buffalo with black legs, கன்று வெரூஉம் – calf gets scared, பொய்கை ஊரன் – man from town with ponds, மகள் இவள் – she is his daughter, பொய்கைப் பூவினும் நறுந் தண்ணியளே – she is cooler and more fragrant than the pond flowers

ஐங்குறுநூறு 98, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
தண் புணல் ஆடும் தடங்கோட்டு எருமை
திண் பிணி அம்பியின் தோன்றும் ஊர
ஒண் தொடி மட மகள் இவளினும்
நுந்தையும் யாயும் கடியரோ நின்னே.

Ainkurunūru 98, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from a town,
where tightly tied boats look
like stout-horned buffaloes
playing in the stream!

Will your father and mother
scold you more
than this naive girl,
her arms with bright bangles?

Meanings:   தண் புணல் – cool stream, ஆடும் – plays, தடங்கோட்டு எருமை – thick-horned buffalo, திண் பிணி அம்பியின் – like tightly tied boats, தோன்றும் – appears, ஊர – man from such town, ஒண் தொடி – bright bangles, மட மகள் – innocent girl, இவளினும் – more than her, நுந்தையும் யாயும் – your father and mother, கடியரோ நின்னே – scold you more, will they be harsh to you

ஐங்குறுநூறு 99, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவன் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
பழனப் பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை
கழனி எருமை கதிரொடு மயக்கும்
பூக்கஞல் ஊரன் மகள் இவள்
நோய்க்கு மருந்தாகிய பணைத் தோளோளே.

Ainkurunūru 99, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the hero said about the heroine
The young woman with bamboo-like
arms, daughter of the man from a town
with flowers,
where buffaloes trample on red ant nests
on bittermelon vines, ruining them along
with rice plants, is medicine to my disease.

Notes:  பழனப் பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை (1) – ஒளவை துரைசாமி உரை – பழனங்களில் உள்ள பாகற்கொடி இலைகளில் முயிறுகள் உறைகின்ற கூடுகள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பழனத்தின்கண் படர்ந்த பாகற் கொடியின்கண் முயிற்று எறும்புகள் மொய்த்து இயற்றிய கூடு.  நற்றிணை 180 – பழனப் பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை – பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை – வயல் அருகிலிருக்கின்ற பலா மரத்தின் இலைகளைக் கூடாக்கி முயிறுகள் முட்டையிட்டு நெருங்கியுறைகின்ற கூடுகள், ஒளவை துரைசாமி உரை – பழனக் கரையினின்ற பலாமரத்தில் வாழும் முயிறுகள் கூடியமைத்த கூடு.

Meanings:   பழனப் பாகல் – bittermelon vine in the fields, முயிறு – red ants, weaver ants, Formica smaragdina, மூசு – gather around, குடம்பை – nests, கழனி எருமை – field buffaloes, கதிரொடு மயக்கும் – ruins them along with rice plants, பூக்கஞல் – flower-filled, ஊரன் – the man from such town, மகள் இவள் – she’s his daughter, நோய்க்கு மருந்தாகிய – medicine to my disease, cure to my disease, பணைத் தோளோளே – the young woman with bamboo-like arms, the young woman with thick arms

ஐங்குறுநூறு 100, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை
மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும்
யாணர் ஊரன் மகள் இவள்
பாணர் நரம்பினும் இன் கிளவியளே.

Ainkurunūru 100, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said about her
She is the daughter of a man
from a town with new wealth,
where women bathing in rivers
bury their bright jewels
in shifting sand dunes, and
buffaloes dig up and expose them.

Her words are sweeter than
the yāl strings of bards.

Meanings:   புனல் ஆடு மகளிர் – women bathing in rivers or ponds, இட்ட – placed, ஒள் இழை – bright jewels, மணல் ஆடு சிமையத்து – in the peaks of the shifting sand dunes, எருமை கிளைக்கும் – buffaloes dig them up, யாணர் ஊரன் – man from a rich town, மகள் – daughter, இவள் – she, பாணர் – bards, நரம்பினும் – more than the lute strings, இன் கிளவியளே – her words are sweet

Neythal Thinai, Ammoovanār 101-200 – Anxious waiting by the heroine

அம்மூவனார், நெய்தல் திணைஇரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும்

Some Common Neythal Thinai Scenarios
The heroine and her friend dry fish on the seashore
Their fathers and brothers go into the ocean to fish
The heroine plays with her friends on the seashore
The heroine waits anxiously for the hero who is away
There is gossip in their settlement when the love affair is known
The heroine’s friend assures her that the hero will come on his chariot
The heroine’s body becomes pale and weak due to the separation
The heroine is distressed and unable to sleep at night

தாய்க்கு உரைத்த பத்து – Ten Uttered to the Mother

Poems 101 – 110 are ‘தாய்க்கு உரைத்த பத்து’ – ‘Ten Uttered to the Mother’, and they are spoken by the heroine’s friend to the foster mother.   In poems 108, 109 and 110, she is being the voice of the heroine.

ஐங்குறுநூறு 101, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை உதுக்காண்
ஏர் கொடிப் பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள்
பூப் போல் உண்கண் மரீஇய
நோய்க்கு மருந்தாகிய கொண்கன் தேரே.

Ainkurunūru 101, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!  Look there!

Crushing beautiful, green adumpu
vines as it rides fast up and down
dragging them through the blue
waterlilies, the chariot driven
by the lord of the seashore has come,
to be the remedy for the grief in your
daughter’s flower-like, kohl-lined eyes.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me, அன்னை – mother, உதுக்காண் – look there , ஏர் கொடி – beautiful vines, பாசடும்பு – green adumpu vines, Ipomoea pes caprae, பரிய – moving fast, ஊர்பு – moving up, இழிபு – going down, நெய்தல் – waterlilies, மயக்கி – destroying, messing up, வந்தன்று – has come, நின் மகள் – your daughter, பூப் போல் – flower-like, உண்கண் – eyes with kohl (கண் மை), மரீஇய – appear, spread, நோய்க்கு மருந்தாகிய – remedy for her grief, கொண்கன் – the lord of the seashore, தேரே – chariot

ஐங்குறுநூறு 102,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர்
நீல் நிறப் பெருங்கடல் புள்ளின் ஆனாது
துன்புறு துயரம் நீங்க
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணிக் குரலே.

Ainkurunūru 102, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

Like constant chirps of birds
of the big blue ocean near our
town, his chariot bells chime,
removing our deep distress.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me, அன்னை – mother, நம் ஊர் – our town, நீல் நிறப் பெருங்கடல் – blue colored big ocean, புள்ளின் – like those of birds, ஆனாது – continuous, துன்புறு துயரம் நீங்க – for her great sorrow to be removed, இன்புற – to be happy, இசைக்கும் – rings, அவர் தேர் மணிக் குரலே – his chariot bell sounds

ஐங்குறுநூறு 103, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை புன்னையொடு
ஞாழல் பூக்கும் தண்ணந் துறைவன்
இவட்கு அமைந்தனெனால் தானே
தனக்கு அமைந்ததன்று இவள் மாமைக் கவினே.

Ainkurunūru 103, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

The lord of the seashore
where punnai and gnālal
trees are in bloom,
is a perfect match for her;
her dark beauty
is a perfect match for him.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு அன்னை – listen to me O mother, புன்னையொடு – along with laurel trees, நாகம், Mast wood Trees, Calophyllum inophyllum, ஞாழல் பூக்கும் – cassia trees bloom, புலிநகக் கொன்றை, tigerclaw tree, Cassia Sophera, தண்ணந் துறைவன் – lord of the cool seashore, இவட்கு அமைந்தனெனால் – match for her, தானே தனக்கு அமைந்தன்று – is perfect for her, இவள் மாமைக் கவினே – hear dark beauty

ஐங்குறுநூறு 104,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர்ப்
பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிகச் சாஅய்
நள்ளென வந்த இயல் தேர்ச்
செல்வக் கொண்கன் செல்வன் அஃது ஊரே.

Ainkurunūru 104, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

The son of the wealthy
lord of the seashore,
his body grown thin,
rode his chariot to our
town in night’s darkness,
when many were fast asleep.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me, அன்னை – mother, நம் ஊர் – our town, பலர் மடி பொழுதின் – when many are asleep, நலம் மிகச் சாஅய் – his body grown very thin, his beauty lost, நள்ளென வந்த – came at night, இயல் தேர் – rode his chariot, செல்வக் கொண்கன் செல்வன் – son of a rich lord of the seashore, அஃது ஊரே – his town

ஐங்குறுநூறு 105,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை முழங்கு கடல்
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும்
தண்ணந் துறைவன் வந்தெனப்
பொன்னினும் சிவந்தன்று கண்டிசின் நுதலே.

Ainkurunūru 105, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

When the lord of the seashore,
where roaring waves bring pearls
that sparkle in the white sand,
comes to see her, her forehead
glows more than gold.  Just look at it.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me, அன்னை – mother, நம், முழங்கு கடல் – roaring ocean, திரை தரு முத்தம் – pearls given by waves, வெண் மணல் – white sands, இமைக்கும் – glitter, தண்ணந் துறைவன் – lord of the cool seashore, வந்தென – when he comes, பொன்னினும் சிவந்தன்று – brighter/redder than gold, கண்டிசின் நுதலே – look at her forehead

ஐங்குறுநூறு 106,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை அவர் நாட்டுத்
துதிக்கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும்
தன் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள்
அம் கலிழ் ஆகம் கண்டிசின் நினைந்தே.

Ainkurunūru 106, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

Look at her beautiful body
that shines
more than the conch shell
in his country’s ocean,
where a gander with leathery
legs mounts on it,
mistaking it for his mate.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me, அன்னை – mother, நம், அவர் நாட்டு – his country’s, துதிக்கால் அன்னம் – male goose/duck with leathery legs, துணை செத்து – thinks that it is his partner, மிதிக்கும் – it mounts, தன் கடல் – his ocean, வளையினும் இலங்கும் – brighter than conch shell, இவள் அம் கலிழ் ஆகம் – her beauty filled chest, கண்டிசின் – look at that, நினைந்தே – thinking

ஐங்குறுநூறு 107,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை என் தோழி
சுடர் நுதல் பசப்பச் சாஅய்ப் படர் மெலிந்து
தண் கடல் படுதிரை கேட்டொறும்
துஞ்சாள் ஆகுதல் நோகோ யானே.

Ainkurunūru 107, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

My friend’s bright forehead
has become pale, she is sad
and her body has grown thin.
Whenever she hears
the cold ocean’s crashing waves,
she does not sleep; I am sad.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me, அன்னை – mother, என் தோழி – my friend, சுடர் நுதல் – bright forehead, பசப்ப – has become dull, has become pale, சாஅய் – has become sad, has become thin, படர் – spread, மெலிந்து – has become thin, தண் கடல் – cool ocean, படுதிரை கேட்டொறும் – whenever she hears the crashing waves, whenever she hears the loud waves, துஞ்சாள் ஆகுதல் – she does not sleep, நோகோ யானே – I am sad, I am in pain

ஐங்குறுநூறு 108,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை கழிய
முண்டக மலரும் தண் கடல் சேர்ப்பன்
எந் தோள் துறந்தனன் ஆயின்
எவன் கொல் மற்று அவன் நயந்த தோளே.

Ainkurunūru 108, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother – in the heroine’s voice
Mother, may you live long!
Please listen to me!

If the lord of the cool sea,
where mundakam flowers
bloom in brackish waters,
abandons my shoulders,
what will happen to them,
the shoulders that he desired?

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me, அன்னை – mother, கழிய முண்டக மலரும் – mundakam plants put out flowers in the brackish waters, நீர் முள்ளி, Hygrophila spinose, தண் கடல் சேர்ப்பன் – the lord of the cool oceans, எந் தோள் துறந்தனன் ஆயின் – if he abandons my shoulders/arms, எவன் கொல் – what will happen, மற்று அவன் நயந்த தோளே – the shoulders/arms he desired

ஐங்குறுநூறு 109,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நெய்தல்
நீர் படர் தூம்பின் பூக்கெழு துறைவன்
எந் தோள் துறந்த காலை எவன் கொல்
பன்னாள் வரும் அவன் அளித்த பொழுதே.

Ainkurunūru 109, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother – in the heroine’s voice
Mother, may you live long!
Please listen to me!

The lord of the shore with
abundant
hollow-stemmed, waterlilies
has abandoned my shoulders.
Why is it that I am thinking
about his promises for days?

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me, அன்னை – mother, நம், நெய்தல் – waterlilies, நீர் படர் – spread on the water, தூம்பின் – with hollow stems, பூக்கெழு துறைவன் – lord of the seashore filled with flowers, எந் தோள் துறந்த காலை – when he abandoned my shoulders, எவன் கொல் – why is it, பன்னாள் வரும் – for many days, அவன் அளித்த பொழுதே – when he gave promises

ஐங்குறுநூறு 110,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை புன்னை
பொன்னிறம் விரியும் பூக்கெழு துறைவனை
என்னை என்றும் யாமே இவ்வூர்
பிறிது ஒன்றாகக் கூறும்
ஆங்கும் ஆக்குமோ வாழிய பாலே.

Ainkurunūru 110, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

We thought that the
man from the shore,
where golden punnai
flowers bloom, was ours.

This town says otherwise.
Will it become that?
May fate live long!

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me, அன்னை – mother, நம், mother, புன்னை பொன் நிறம் விரியும் – gold colored laurel flowers bloom, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, பூக்கெழு துறைவனை – the man from the shore filled with flowers, என்னை என்றும் யாமே – we thought that he was ours, இவ்வூர் பிறிது ஒன்றாகக் கூறும் – this town says something different, ஆங்கும் ஆக்குமோ – will it become like that, வாழிய பாலே – may fate live for long

தோழிக்கு உரைத்த பத்து – Ten Uttered to the Friend

Poems 111 – 120 are ‘தோழிக்கு உரைத்த பத்து’, ‘ten uttered to the friend’ and these are all spoken by the heroine.  In this set, the heroine uses the words, ‘our’ and ‘us’, to mean, ‘mine’ and ‘my’, when referring to her lover, because she is very close to her friend.  This is quite common in Sangam poems.

ஐங்குறுநூறு 111, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி பாணன்
சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇச்
சினைக் கயல் மாய்க்கும் துறைவன் கேண்மை
பிரிந்தும் வாழ்துமோ நாமே
அருந் தவம் முயறல் ஆற்றாதேமே.

Ainkurunūru 111, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  Separated from the
love of the lord of the seashore,
where a bard baits a string
in the nearby brackish waters
and catches pregnant kendai
fish, how will I live, not having
done harsh penances?

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, பாணன் – a bard, சூழ் கழி – surrounding brackish waters, மருங்கின் – near, நாண் இரை கொளீஇ – ties bait on a fishing string, சினைக் கயல் – pregnant kendai fish, carp, Cyprinus fimbriatus, மாய்க்கும் – kills, துறைவன் – man from such a seashore, கேண்மை – friendship, love, பிரிந்தும் – when separated வாழ்துமோ நாமே – can I live, அருந்தவம் – difficult penance, முயறல் – trying, ஆற்றாதேமே – I have not done that

ஐங்குறுநூறு 112,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி பாசிலைச்
செருந்தி தாய இருங்கழிச் சேர்ப்பன்
தான் வரக் காண்குவம் நாமே
மறந்தோம் மன்ற நாணுடை நெஞ்சே.

Ainkurunūru 112, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Listen!
Our shy hearts forgot for sure what he
said, the lord of the vast backwaters,
where cherunthi grows with green leaves.
We will see him come back for sure.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, பாசிலை – green leaves, fresh leaves, செருந்தி – sedge (வாட்கோரை), தாய – spread, இருங்கழிச் சேர்ப்பன் – the lord of the vast brackish waters, தான் வரக் காண்குவம் – we will see him coming back, நாமே மறந்தோம் – we forgot, மன்ற – for sure, நாணுடை நெஞ்சே – shy heart

ஐங்குறுநூறு 113, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நென்னல்
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு
ஊரார் பெண்டென மொழிய என்னை
அது கேட்ட அன்னாய் என்றனள் அன்னை
பைபய எம்மை என்றனென் யானே.

Ainkurunūru 113, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Listen!
Yesterday, some people in this town
said that I am the woman of the man
from the shore where tall waves break
on the white sands.

Mother, who heard that asked, “Is that
you?”  I answered very softly, “It is me.”

Notes:  There is another version with line 5 being, பைபய வெம்மை என்றனென் யானே.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, நென்னல் – yesterday, ஓங்கு திரை – tall waves, வெண்மணல் – white sand, துறைவற்கு – for the lord of the shores, ஊரார் – the town people, பெண்டென – that I am his woman, மொழிய – they said, என்னை – about me, அது கேட்ட – on hearing that, அன்னாய் என்றனள் அன்னை – mother asked me whether I’m of that nature, mother asked me whether it is true, பைபய – slowly and slowly, softly and softly, எம்மை – me, என்றனென் – I said, யானே – me

ஐங்குறுநூறு 114, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன்
நேரேம் ஆயினும் செல்குவம் கொல்லோ
கடலின் நாரை இரற்றும்
மடலம் பெண்ணை அவனுடை நாட்டே.

Ainkurunūru 114, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Listen!
We have not seen the lord of the
shores.

Shall we go to his country where a
sea stork keens from palm fronds?

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, கொண்கன் – lord of the neythal land, நேரேம் ஆயினும் – if we don’t see him, செல்குவம் கொல்லோ – can we go, கடலின் நாரை இரற்றும் – sea stork calls, keens, could be crane, pelican or stork according to the University of Madras Lexicon, மடலம் பெண்ணை – palmyra fronds/stems, அவனுடை நாட்டே – in his country

ஐங்குறுநூறு 115, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி பன் மாண்
நுண் மணல் அடை கரை நம்மோடு ஆடிய
தண்ணந் துறைவன் மறைஇ
அன்னை அருங்கடி வந்து நின்றோனே.

Ainkurunūru 115, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Listen!
The lord of the cool seashore,
who played with us on the splendid
beach with fine sand, has come to
see me secretly, since mother has put
me on tight guard.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, பன் மாண் – greatly esteemed, very splendid, நுண் மணல் – fine sand, அடை கரை – sandy seashore, நம்மோடு ஆடிய – played with us, தண்ணந் துறைவன் – the lord of the cool seashores, மறைஇ – secretly, அன்னை அருங்கடி – mother’s strict watch, வந்து நின்றோனே – he came and stood

ஐங்குறுநூறு 116, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ
நீல இருங்கழி நீலம் கூம்பு
மாலை வந்தன்று மன்ற
காலையன்ன காலை முந்துறுத்தே.

Ainkurunūru 116, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Listen!
The blue waterlilies in the dark, vast
backwaters have closed their petals.
Making us cry, evening time has arrived
clearly after sending confusing morning
time, giving us great sorrow.

Notes:  காலையன்ன காலை முந்துறுத்தே (116) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காலைப் பொழுதாகிய அந்தப் பொல்லாத காலைப் பொழுதினைத் தன் வரவிற்கு அறிகுறியாக முற்படவிடுத்து, ஒளவை துரைசாமி உரை – காலைப்போதும் மருண்மாலை போல இருளும் ஒளியும் விரவி நிற்கும் இயைபு பற்றி ‘காலையன்ன காலை என்றார்’.  ‘காலையன்ன மாலை முந்துறுத்தே’ என்று பிறரும் கூறுவர் (தொல். பொருள் 148. இளம்பூரணம், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – யமனைப் போன்ற தென்றற் காற்றை முன்னிட்டு.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, நாம் அழ – for us to cry, நீல இருங்கழி – blue wide backwaters, நீலம் கூம்பு – blue waterlilies have closed their petals, மாலை வந்தன்று – evening time has come, மன்ற – clearly, certainly, காலையன்ன – like morning time, like the god of death, காலை – morning time, the wind, முந்து உறுத்தே – it has arrived first

ஐங்குறுநூறு 117, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நலனே
இன்னது ஆகுதல் கொடிதே புன்னை
அணி மலர் துறை தொறும் வரிக்கும்
மணி நீர்ச் சேர்ப்பனை மறவாதோர்க்கே.

Ainkurunūru 117, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Listen!
It is harsh that the beauty, of those
who do not forget the lord of the
sapphire shores,
where pretty punnai flowers have
dropped, creating decorations in all
the ports, has been ruined like this.

Notes:  There is another version with line 4 being மணி நீர்ச் சேர்ப்பனை மறவாதீமே.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, நலனே – beauty, இன்னது ஆகுதல் கொடிதே – harsh that it becomes like this, புன்னை – laurel, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, அணி மலர் – beautiful flowers, துறை தொறும் வரிக்கும் – makes patterns on all the shores, மணி நீர்ச் சேர்ப்பனை – the lord of the sapphire colored seashores, மறவாதோர்க்கே – for those who do not forget

ஐங்குறுநூறு 118, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி யான் இன்று
அறன் இலாளன் கண்ட பொழுதில்
சினவு வென் தகைக்குவென் சென்றனென்
பின் நினைந்து இரங்கிப் பெயர்தந்தேனே.

Ainkurunūru 118, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Listen!
When I saw him today, that unjust
man,
I thought that I will be angry and
block him off,
but then I thought about it, took pity
on him and returned doing nothing.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, யான் – I, இன்று – today, அறன் இலாளன் கண்ட பொழுதில் – when I saw the man who has no grace, சினவுவென் – I will get angry, தகைக்குவென் – I will block, சென்றனென் – I went, பின் – now, after that, நினைந்து – thinking about it, இரங்கி பெயர்தந்தேனே – I pitied and came back

ஐங்குறுநூறு 119, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நன்றும்
எய்யாமையின் ஏதில பற்றி
அன்பிலன் மன்ற பெரிதே
மென்புலக் கொண்கன் வாராதோனே.

Ainkurunūru 119, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Listen!
The lord of the delicate shores, who has
not come, is not doing the right
thing.  He has no kindness for sure.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, நன்றும் எய்யாமையின் – since he does not do the right thing, ஏதில பற்றி – he has undertaken strange ways, அன்பிலன் – he has no kindness, மன்ற – for sure, பெரிதே – greatly, மென்புலக் கொண்கன் – lord of the delicate shores, வாராதோனே – who has not come

ஐங்குறுநூறு 120, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நல மிக
நல்ல ஆயின அளிய மென் தோளே
மல்லல் இருங்கழி நீர் அறல் விரியும்
மெல்லம்புலம்பன் வந்த மாறே.

Ainkurunūru 120, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  Since he has come,
the lord of the delicate shores,
where waters lay down fine silt
in the vast, fertile backwaters,
my pitiful, thin arms
have become very beautiful.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, நல மிக நல்ல ஆயின – they have become very beautiful, அளிய மென் தோளே – pitiable thin shoulders/arms, மல்லல் – fertile, இருங்கழி – vast backwaters, நீர் – water, அறல் – fine sand, விரியும் – spreads, மெல்லம்புலம்பன் – the lord of the delicate shores, வந்த மாறே – since he has come

கிழவற்கு உரைத்த பத்து – What was Uttered to the Hero

Poems 121 – 128 ‘கிழவற்கு உரைத்த பத்து’, ‘What was Uttered to the Hero’.   According to commentators this set is either spoken by the heroine’s friend to the hero who has an affair with a woman other than the heroine, or by a concubine to the hero about his wife/lover.   The poet did not indicate one way or the other.

ஐங்குறுநூறு 121, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – பரத்தை அல்லது தலைவியின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே
முண்டகக் கோதை நனையத்
தெண் திரைப் பௌவம் பாய்ந்து நின்றோளே.

Ainkurunūru 121, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the concubine or the heroine’s friend said to the hero
We saw your woman,
did we not, lord?

She jumped into the
clear ocean waves
and just stood there,
drenching her
mundakam garland.

Meanings:   கண்டிகும் அல்லமோ – did we not see, கொண்க – O lord of the seashore, நின் கேளே – your lover, relative, முண்டகக் கோதை – mundakam flower garland, நீர் முள்ளி, Hygrophila spinose, நனைய – getting wet, தெண் திரை – clear waves, பௌவம் – ocean, பாய்ந்து நின்றோளே – she jumped in and stood there

ஐங்குறுநூறு 122, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – பரத்தை அல்லது தலைவியின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே
ஒள் இழை உயர் மணல் வீழ்ந்தென
வெள்ளாங்குருகை வினைவுவோளே.

Ainkurunūru 122, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the concubine or the heroine’s friend said to the hero
We saw your woman,
did we not, lord?

She asked a white heron
whether it had seen the
gleaming jewels that she
lost on the sand dunes.

Meanings:   கண்டிகும் அல்லமோ – did we not see, கொண்க – O lord of the seashore, நின் கேளே – your lover, relative, ஒள் இழை – bright jewels, உயர் மணல் – sand dunes, வீழ்ந்தென – since they fell, வெள்ளாங்குருகை வினைவுவோளே – she asked the heron about it

ஐங்குறுநூறு 123, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – பரத்தை அல்லது தலைவியின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே
ஒண்ணுதல் ஆயம் ஆர்ப்பத்
தண்ணென் பெருங்கடல் திரை பாய்வோளே.

Ainkurunūru 123, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the concubine or the heroine’s friend said to the hero
We saw your woman,
did we not, lord?

She plunged into the
cool waves of the
vast ocean,
as her bright-browed
friends shouted with joy.

Meanings:   கண்டிகும் அல்லமோ – did we not see, கொண்க – O lord of the seashore, நின் கேளே – your lover, relative, ஒண் நுதல் – bright forehead, ஆயம் – friends, ஆர்ப்ப – creating an uproar, தண்ணென் பெருங்கடல் – cold big ocean, திரை பாய்வோளே – she who jumped into the waves

ஐங்குறுநூறு 124, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – பரத்தை அல்லது தலைவியின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே
வண்டல் பாவை வெளவலின்
நுண் பொடி அளைஇக் கடல் தூர்ப்போளே.

Ainkurunūru 124, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the concubine or the heroine’s friend said to the hero
We saw your woman,
did we not, lord?

She threw fine sand
into the ocean to fill it up,
since it snatched away
her sand dolls.

Meanings:   கண்டிகும் அல்லமோ – did we not see, கொண்க – O lord of the seashore, நின் கேளே – your lover, relative, வண்டல் பாவை – sand doll, வெளவலின் – seized it, நுண் பொடி – fine sands, அளைஇ – threw, mixed into the water, கடல் தூர்ப்போளே – one who fills up the ocean

ஐங்குறுநூறு 125, அம்மூவனார் – நெய்தல் திணை – பரத்தை அல்லது தலைவியின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே
தெண் திரை பாவை வெளவ
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே.

Ainkurunūru 125, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the concubine or the heroine’s friend said to the hero
We saw your woman,
did we not, lord?

She stood there weeping,
her kohl-lined eyes red,
since the crystal waves
snatched away her doll.

Meanings:   கண்டிகும் அல்லமோ – did we not see, கொண்க – O lord of the seashore, நின் கேளே – your lover, relative, தெண் திரை – clear waves, பாவை வெளவ – snatch her doll, உண்கண் – kolh decorated eyes, சிவப்ப – got red, அழுது நின்றோளே – she stood there crying

ஐங்குறுநூறு 126, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – பரத்தை அல்லது தலைவியின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே
உண்கண் வண்டினம் மொய்ப்பத்
தெண் கடல் பெருந்திரை மூழ்குவோளே.

Ainkurunūru 126, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the concubine or the heroine’s friend said to the hero
We saw your woman,
did we not, lord?

She plunged into the
big waves
of the clear ocean,
as bees swarmed around
her kohl-rimmed eyes.

Meanings:   கண்டிகும் அல்லமோ – did we not see, கொண்க – O lord of the seashore, நின் கேளே – your lover, relative, உண்கண் – kohl-lined eyes, வண்டினம் மொய்ப்ப – bees swarm, தெண் கடல் – clear ocean, பெருந்திரை – big waves, மூழ்குவோளே – she plunged

ஐங்குறுநூறு 127, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – பரத்தை அல்லது தலைவியின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே
தும்பை மாலை இளமுலை
நுண் பூண் ஆகம் விலங்குவோளே.

Ainkurunūru 127, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the concubine or the heroine’s friend said to the hero
We saw your woman,
did we not, lord?

She blocked your chest
decorated with fine ornaments,
from touching her young breasts
adorned by a thumpai flower garland.

Meanings:   கண்டிகும் அல்லமோ – did we not see, கொண்க – O lord of the seashore, நின் கேளே – your lover, relative, தும்பை மாலை – thumpai flower garland, Leucas aspera, இள முலை – young breasts, நுண் பூண் – fine jewels, ஆகம் விலங்குவோளே – one who blocked your chest

ஐங்குறுநூறு 128, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – பரத்தை அல்லது தலைவியின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே
உறாஅ வறு முலை மடாஅ
உண்ணாப் பாவையை ஊட்டுவோளே.

Ainkurunūru 128, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the concubine or the heroine’s friend said to the hero
We saw your woman,
did we not, lord?

She held her doll
that cannot suckle
against her milkless,
dry nipples,
and tried to feed it.

Meanings:   கண்டிகும் அல்லமோ – did we not see, கொண்க – O lord of the seashore, நின் கேளே – your lover, relative, உறாஅ – immature, not secreted, வறு முலை – dry nipples, மடாஅ – placing, உண்ணாப் பாவையை – doll that cannot drink, ஊட்டுவோளே – one who tries to suckle

  1. கிடைக்காத பாடல். This poem has been lost.
  2. கிடைக்காத பாடல். This poem has been lost.

பாணற்கு உரைத்த பத்து – What was Said to the Bard

Poems 131 – 140 are ‘பாணற்கு உரைத்த பத்து’, meaning ‘What was Said to the Bard’.  All the poems except 139, are spoken by the married heroine to the husband’s bard, who is a mediator between the sparring couples.  In poem 139, the heroine talks to her husband, in the presence of his messenger bard.

ஐங்குறுநூறு 131, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
நன்றே பாண கொண்கனது நட்பே
தில்லை வேலி இவ்வூர்க்
கல்லென் கௌவை எழாஅக் காலே.

Ainkurunūru 131, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the bard
O bard!  His love would have been
good if loud gossip had not risen
in this mangrove-surrounded town.

Meanings:   நன்றே – it would have been good, பாண – O bard, கொண்கனது நட்பே – the love of the lord of the shores, தில்லை வேலி இவ்வூர் – this town surrounded by blinding trees, mangroves, கல்லென் – loudly, கௌவை – slander, gossip, எழாஅக் காலே – if it had not risen

ஐங்குறுநூறு 132, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி பாண புன்னை
அரும்பு மலி கானல் இவ்வூர்
அலர் ஆகின்று அவர் அருளுமாறே.

Ainkurunūru 132, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the bard
May you live long, bard!
Listen!  Because of his graces,
there is gossip in this town
where punnai trees in seashore
groves are dense with buds.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி பாண – may you live long O bard, புன்னை அரும்பு – laurel buds, laurel tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, மலி – filled, கானல் – seashore groves, இவ்வூர் அலர் ஆகின்று – there is gossip in this town, அவர் அருளுமாறே – because of his graces

ஐங்குறுநூறு 133, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
யானெவன் செய்கோ பாண ஆனாது
மெல்லம்புலம்பன் பிரிந்தெனப்
புல்லென்றன என் புரி வளைத் தோளே.

Ainkurunūru 133, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the messenger bard
What shall I do, bard?
My arms wearing
twisted bangles,
have become dull,
since the lord of the
delicate shores left me.

Meanings:   யான் எவன் செய்கோ பாண – what shall I do O bard, ஆனாது – unable to tolerate, மெல்லம்புலம்பன் பிரிந்தென – since the lord of the delicate shores separated, புல்லென்றன – they have become dull, they have become thin, என் புரி வளை தோளே – my arms wearing twisted bangles, murukku valaiyal

ஐங்குறுநூறு 134, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
காண்மதி பாண இருங்கழிப்
பாய் பரி நெடுந் தேர்க் கொண்கனோடு
தான் வந்தன்று என் மாமைக் கவினே.

Ainkurunūru 134, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the bard
Look at this, bard!
My dark beauty
has returned
with our lord of the
vast backwaters,
his tall chariot
pulled by leaping horses.

Meanings:   காண்மதி பாண – Look at this, bard, இருங்கழி – vast/dark backwaters, பாய் பரி – leaping horses, நெடுந்தேர் – tall chariot, கொண்கனோடு – with the lord of backwaters, தான் வந்தன்று – did come, என் மாமைக் கவினே – my dark beauty

ஐங்குறுநூறு 135, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
பைதலம் அல்லேம் பாண பணைத்தோள்
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல்
நெய்தல் அம் கண்ணியை நேர்தல் நாம் பெறினே.

Ainkurunūru 135, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the bard about the other woman, as the hero listened nearby
I will not feel sad, bard,
if I get to know
the woman with
arms like bamboo,
beautiful wide loins,
and pretty bluelily eyes.

Meanings:   பைதலம் அல்லேம் பாண – I will not feel sad O bard, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – delicate wide loins, beautiful wide loins, நெய்தல் – blue waterlilies, அம் கண்ணியை – the woman with beautiful eyes, நேர்தல் – agreeable, நாம் பெறினே – if I get

ஐங்குறுநூறு 136, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
நாணிலை மன்ற பாண நீயே
கோள் நேர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த
கானலம் துறைவற்குச் சொல் உகுப்போயே.

Ainkurunūru 136, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the bard
You have no shame for sure,
O bard, to utter words on his
behalf, the lord of the shore
who caused my curved, bright,
beautiful bangles to slip down.

Meanings:   நாண் இலை – you have no shame, மன்ற – for sure, பாண – O bard, நீயே – for you, கோள் நேர் – curved and beautiful, curved and perfect, இலங்கு வளை நெகிழ்த்த – caused my bright hangles to slip down, கானலம் துறைவற்கு – for the lord of the seashore, சொல் உகுப்போயே – you are uttering words

ஐங்குறுநூறு 137, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
நின்னொன்று வினவுவல் பாண நும் ஊர்த்
திண் தேர்க் கொண்கனை நயந்தோர்
பண்டைத் தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே.

Ainkurunūru 137, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the bard
Let me ask you a question, bard!
Will the women in your town,
who desired the lord of the shore
with his sturdy chariot,
ever gain back their former beauty?

Meanings:   நின்னொன்று வினவுவல் – let me ask you a question, பாண – bard, நும் ஊர் – your town, திண் தேர் – sturdy chariot, கொண்கனை நயந்தோர் – those who desire the lord of the seashores, பண்டைத் தம் நலம் – their old beauty, பெறுபவோ மற்றே – will they get it back?

ஐங்குறுநூறு 138, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
பண்பிலை மன்ற பாண இவ்வூர்
அன்பில கடிய கழறி
மென்புலக் கொண்கனைத் தாராதோயே.

Ainkurunūru 138, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the bard
You have no character for sure,
O bard!  You did not bring back
to this town
the lord of the delicate shores,
chastising him firmly with unkind,
harsh words.

Meanings:   பண்பு இலை – you don’t have character, ability, மன்ற – for sure, பாண – O bard, இவ்வூர் – this town, அன்பில – not kind, கடிய – harshly, கழறி – pointing out firmly, chiding, மென்புலக் கொண்கனை – the lord of the delicate shores, தாராதோயே – you are not bringing him back to me

ஐங்குறுநூறு 139, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி கொண்க எம் வயின்
மாண் நலம் மருட்டும் நின்னினும்
பாணன் நல்லோர் நலம் சிதைக்கும்மே.

Ainkurunūru 139, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her husband
May you live long, lord!
Listen!  Your bard ruins the
beauty of pretty women,
even more than you who
ruined my splendid beauty.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி கொண்க – may you live long O lord, எம் வயின் மாண் நலம் – my splendid beauty, மருட்டும் – ruining, நின்னினும் – even more than you, பாணன் – bard, நல்லோர் – women, நலம் சிதைக்கும்மே – he ruins their beauty

ஐங்குறுநூறு 140, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
காண்மதி பாண நீ உரைத்தற்கு உரியை
துறை கெழு கொண்கன் பிரிந்தென
இறை கேழ் எல் வளை நீங்கிய நிலையே.

Ainkurunūru 140, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the bard
Look here, bard!
You are the perfect one
to tell the lord of the
shore about my plight.

The colorful bright bangles
on my forearms have slipped
since he left me.

Meanings:   காண்மதி பாண – look bard, நீ உரைத்தற்கு உரியை – you are the one fit to tell him, துறை கெழு கொண்கன் – lord of the neythal land with many ports/shores, பிரிந்தென – since he parted, இறை – forearms, கேழ் – colorful, bright, எல் வளை – bright bangles, நீங்கிய நிலையே – removed situation

ஞாழல் பத்து – Ten on the Cassia Tree

Poems 141 – 150 are ‘ஞாழல் பத்து’ which is ‘Ten on Cassia’.  Gnālal tree is Cassia Sophera – புலிநகக்கொன்றை, tigerclaw tree, Cassia sophera.  This set occurs in the neythal seashore land.   Each poem begins with ‘எக்கர் ஞாழல்’ – ‘Cassia on the sand dunes’.

ஐங்குறுநூறு 141, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
எக்கர் ஞாழல் செருந்தியொடு கமழத்
துவலைத் தண் துளி வீசிப்
பயலை செய்தன பனிபடு துறையே.

Ainkurunūru 141, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
On the sand dunes,
gnālal and cherunthi trees
have spread their fragrance;
cold water sprays of the
frigid shore make me pale.

Meanings:   எக்கர் – sand dunes, ஞாழல் – cassia tree, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, செருந்தியொடு – with cherunthi trees, Ochna squarrosa, panicled golden blossed pear tree, சிலந்தி மரம், கமழ – fragrance spread, துவலை – water spray, தண் துளி – cool water droplets, வீசி – sprayed, பயலை – pale, செய்தன – made it, பனிபடு துறையே – cold seashore

ஐங்குறுநூறு 142, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர்ப்படு சினைப்
புள் இறை கூரும் துறைவனை
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே.

Ainkurunūru 142, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
My friend,
I will not think of that
man from the seashore
where birds reside
on low boughs of gnālal
trees filled with flowers
in the sand dunes.
May my eyes go to sleep!

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia trees on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, இறங்கு – hanging, low, இணர்ப்படு சினை – branches with flower clusters, புள் இறை கூரும் – birds reside there, துறைவனை உள்ளேன் தோழி – I will not think about the lord of the seashore, படீஇயர் என் கண்ணே – may my eyes go to sleep

ஐங்குறுநூறு 143, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை
இனிய செய்த நின்று பின்
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே.

Ainkurunūru 143, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Her curved, delicate arms
used to give you happiness
in the wide shore
with dune gnālal trees on
which birds chirp.
Now they give you hatred.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia trees on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, புள் இமிழ் – birds chirp, அகன் துறை – wide shore, இனிய செய்த நின்று – they were sweet in the past, பின் முனிவு செய்த – now they give you hatred, இவள் – her, தட – curved, thick, மென் தோளே – delicate arms, delicate shoulders

ஐங்குறுநூறு 144, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
எக்கர் ஞாழல் இணர்படு பொதும்பர்த்
தனிக்குருகு உறங்கும் துறைவற்கு
இனிப் பசந்தன்று என் மாமைக் கவினே.

Ainkurunūru 144, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
My dark beauty
has gone pale for the
man from the shore
where a single heron
sleeps on a dune gnālal
with clusters of flowers
in the seashore grove.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia tree on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, இணர்படு – with clusters, பொதும்பர் – in the groves, தனிக் குருகு – a single heron/egret/stork, உறங்கும் – sleeps, துறைவற்கு – for the man from such shore, இனிப் பசந்தன்று – now it has became pale, என் மாமைக் கவினே – my dark beauty

ஐங்குறுநூறு 145, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
எக்கர் ஞாழல் சிறி இலைப் பெருஞ்சினை
ஓதம் வாங்கும் துறைவன்
மாயோள் பசலை நீக்கினன் இனியே.

Ainkurunūru 145, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said as the hero listened nearby
The man from the shore,
where a small-leaved, dune
gnālal tree with huge branches,
is surrounded by waves,
has removed the dark girl’s pallor.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia tree on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, சிறி இலை – small leaves, பெருஞ்சினை – huge branches, thick branches, ஓதம் – waves, வாங்கும் – surrounded, துறைவன் – the man from such shore, the lord of the shore, மாயோள் – the dark girl, பசலை நீக்கினன் இனியே – he removed her pallor

ஐங்குறுநூறு 146, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர்
நறிய கமழும் துறைவற்கு
இனிய மன்ற என் மாமைக் கவினே.

Ainkurunūru 146, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
My dark beauty is clearly
sweet to the lord of the shore
where mature bud clusters
of dune gnālal trees open
spreading their fine fragrance.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia trees on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, அரும்பு முதிர் – buds mature, அவிழ் – blossoming, open, இணர் – clusters, நறிய கமழும் – are spreading fragrance, துறைவற்கு – to the lord of the shore, இனிய – is sweet, மன்ற – for sure, என் மாமைக் கவினே – my dark beauty

ஐங்குறுநூறு 147, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
எக்கர் ஞாழல் மலர் இன் மகளிர்
ஒண் தழை அயரும் துறைவன்
தண் தழை விலையென நல்கினன் நாடே.

Ainkurunūru 147, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine
The man from the shore,
where women who are
unable to find gnālal flowers
in the sand dunes,
wear bright leaves instead,
gave his country as bride price.

Notes:  Akanānūru 90, Puranānūru 343, 344, 345, 352 and Kalithokai 103 have references to bride price.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia trees on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, மலர் இன் – without flowers, மகளிர் women, ஒண் தழை – bright leaves, அயரும் – wear, துறைவன் – man from such shore, தண் தழை – cool leaves, விலையென – as bride price, நல்கினன் நாடே – gave his country

ஐங்குறுநூறு 148, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
எக்கர் ஞாழல் இகந்துபடு பெருஞ்சினை
வீ இனிது கமழும் துறைவனை
நீ இனிது முயங்குமதி காதலோயே.

Ainkurunūru 148, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine
You should embrace sweetly
the lord of the seashore
where flowers of overgrown
dune gnālal with stout
branches spread fragrance,
since you are in love with him.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia trees on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, இகந்துபடு – overgrown (ஒளவை துரைசாமி உரை – நிலைகடந்து ஓங்கிய), பெருஞ்சினை – big branches, வீ – flowers, இனிது கமழும் – spread their fragrance, துறைவனை – the lord of such a shore, நீ – you, இனிது – sweetly, முயங்குமதி – embrace him, காதலோயே – you who are in love

ஐங்குறுநூறு 149, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
எக்கர் ஞாழல் பூவின் அன்ன
சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு
அணங்கு வளர்த்து அகறல் வல்லா தீமோ.

Ainkurunūru 149, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Do not add to the misery
of the young woman,
who on her tender breasts
has spreading yellow spots,
looking like flowers
of dune gnālal trees.
Please do not leave her.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia trees on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, பூவின் அன்ன – like flowers, சுணங்கு வளர் – yellow spots spreading, இள முலை – young breasts, மடந்தைக்கு – for the woman, அணங்கு வளர்த்து – increase her distress, அகறல் வல்லா தீமோ –  do not leave rapidly

ஐங்குறுநூறு 150, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
எக்கர் ஞாழல் நறு மலர்ப் பெருஞ்சினைப்
புணரி திளைக்கும் துறைவன்
புணர்வின் இன்னான் அரும் புணர்வினனே.

Ainkurunūru 150, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
The man from the seashore,
where waves crash on
dune gnālal trees
with fragrant flowers
and thick branches,
rarely unites with me.
When he does, he causes
me pain by leaving.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia trees on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, நறு மலர் – fragrant flowers, பெருஞ்சினை – big branches, புணரி திளைக்கும் – waves crash, துறைவன் – the man from such shore, புணர்வின் – when we unite, இன்னான் – he causes me sorrow, அரும் புணர்வினனே – he rarely unites with me

வெள்ளங் குருகுப் பத்து – Ten on the Heron

Poems 151 – 160 are ‘வெள்ளங் குருகுப் பத்து’, ‘Ten on the Heron’.   It appears that the word ‘குருகு’ might have also been used for egrets.   All these poems are set in the post-marital context.   According the the University of Madras Lexicon, the word ‘நாரை’ could be pelican (Tantalus leucocephalus), white stork (Ciconia alba) or crane (Grus cineren). The stork goes to offer his condolences to the heron parent who lost its child.    The word செத்தென (செத்து + என), could be interpreted as ‘thinking so’, or ‘since it died’.   Scholars have interpreted it both ways.   Some interpret it as the stork thinking that it is his hatchling, and that it goes to see it.   Others interpret it as the stork going to offer condolences to a dead heron hatchling.   Some have interpreted it as a dying hatching and not a dead hatchling.

ஐங்குறுநூறு 151, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி வாயில் மறுத்தப் பின் சொன்னது
வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
மிதிப்ப நக்க கண் போல் நெய்தல்
கள் கமழ்ந்து ஆனாத் துறைவற்கு
நெக்க நெஞ்சம் நேர்கல்லேனே.

Ainkurunūru 151, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said when she refused the hero entry
The lord of the seashore,
where a slow-gaited
stork that went to see
a heron’s dead hatchling,
trampled on honey-fragrant,
open, blue waterlilies
that looked like eyes, broke
my heart.  I am not agreeable.

Meanings:   வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – slow moving stork went to see it, Ciconia alba, மிதிப்ப – stepped, நக்க கண் போல் – open like eyes, blossomed like eyes, நெய்தல் – blue waterlilies, கள் கமழ்ந்து – with honey fragrance, ஆனா துறைவற்கு – to the lord of the vast shore, நெக்க – broken, melted, நெஞ்சம் – heart, நேர்கல்லேனே – I am not agreeable

ஐங்குறுநூறு 152, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
கையறுபு இரற்றும் கானலம் புலம்பந்
துறைவன் வரையும் என்ப
அறவன் போலும் அருளுமார் அதுவே.

Ainkurunūru 152, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, in a sarcastic manner when her friend asks her to accept her husband, who is planning to marry his mistress
The lord of the delicate
shores, where a slow-gaited
stork that went to see
a heron’s dead hatchling,
cried helplessly in a grove,
is about to marry her, they say.
He seems to be virtuous and gracious.

Meanings:   வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – slow moving stork went to see it, Ciconia alba, கையறுபு – helplessly, இரற்றும் – cries, கானலம் – seashore grove, புலம்பந் துறைவன் – the lord of the delicate shores, வரையும் – he’ll marry her, என்ப – they say, அறவன் போலும் – it appears that he is just, அருளுமார் அதுவே – also with grace

ஐங்குறுநூறு 153, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
உளர ஒழிந்த தூவி குலவு மணல்
போர்வில் பெறூஉம் துறைவன் கேண்மை
நன்னெடுங் கூந்தல் நாடுமோ மற்றே.

Ainkurunūru 153, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said, as the hero listened nearby
Will this girl
with fine, long hair
ever seek the love of
the lord of the seashore,
where a slow-gaited
stork that went to see
a heron’s dead hatchling,
preened, and left its feathers
on the crested sand dunes?

Meanings:   வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – slow moving stork went to see it, Ciconia alba, உளர – as it preened, ஒழிந்த – dropped, lost, தூவி – feathers, குலவு மணல் – crested sand, போர்வில் – heap, பெறூஉம் – get, துறைவன் – the lord of the seashore, கேண்மை – friendship, நன் நெடும் கூந்தல் – fine long hair, நாடுமோ மற்றே – will she ever seek

ஐங்குறுநூறு 154, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி சொன்னது
வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மடநடை நாரை
கானல் சேக்கும் துறைவனோடு
யானெவன் செய்கோ பொய்க்கும் இவ்வூரே.

Ainkurunūru 154, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said
What will I do with the
lord of the shore,
where a slow-gaited
stork that went to see
a heron’s dead hatchling,
nests in the seashore grove?
This town just lies to me.

Meanings:   வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை – the hatchling of a heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – slow moving stork that went to see it, Ciconia alba, கானல் சேக்கும் – resides in the seashore grove, துறைவனோடு – with the lord of the shore, யானெவன் செய்கோ – what will I do, பொய்க்கும் இவ்வூரே – this town lies

ஐங்குறுநூறு 155, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
பதைப்பத் ததைந்த நெய்தல் கழிய
ஓதமொடு பெயரும் துறைவதற்குப்
பைஞ்சாய்ப் பாவை ஈன்றனென் யானே.

Ainkurunūru 155, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
I bore a sedge grass child
for the lord of the seashore,
where a slow-gaited
stork that went to see
a heron’s dead hatchling,
trembled in anguish
and crushed waterlilies
that floated away on the waves.

Meanings:   வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – slow moving stork went to see it, Ciconia alba, பதைப்ப – trembled with anguish, ததைந்த நெய்தல் – crushed waterlilies, கழிய – removed, uprooted, ஓதமொடு பெயரும் – move on the flowing waves, துறைவதற்கு – the lord of the seashore, பைஞ்சாய்ப் பாவை – sedge grass doll, பஞ்சாய், கோரைப்புல், Cyperus rotundus tuberosus, ஈன்றனென் யானே – I bore, I gave

ஐங்குறுநூறு 156, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தலைவனைப் பற்றிச் சொன்னது
வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
பதைப்ப ஒழிந்த செம்மறுத் தூவி
தெள் கழிப் பரக்கும் துறைவன்
எனக்கோ காதலன் அனைக்கோ வேறே.

Ainkurunūru 156, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said about the hero
He is from the shore,
where a slow-gaited
stork that went to see
a heron’s dead hatchling,
trembled in despair,
and lost his red-spotted
feathers that spread on
the clear backwaters.

To me, he is my lover.
But mother thinks otherwise.

Notes:  This poem has been translated according to the interpretation by Dr. George Hart.  His opinion is that the words எனக்கோ காதலன் clearly means these are the words of the heroine.  Usually, the friend refers to the hero as நம் காதலர்.  Colophons (thurai) were added many centuries later and were not written by the poets themselves.  Dr. Hart says Nachininarkiniyar has written about errors in colophons.  The traditional viewpoint is that the heroine’s friend utters this poem and the words எனக்கோ காதலன் அனைக்கோ வேறே means the ‘To me he is her lover.  But she (the heroine) thinks otherwise’.

Meanings:   வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – slow moving stork went to see it, Mycteria leucocephala, painted red stork that has red patches on its white wings, பதைப்ப – trembled with anguish, ஒழிந்த – lost, செம்மறுத் தூவி – red spotted feathers, தெள் கழி – clear backwaters, பரக்கும் – spreads, துறைவன் – the man from such shore, எனக்கோ காதலன் – lover to me, அனைக்கோ வேறே – appears different to my mother (who thinks that I’m suffering due to the wrath of Murukan – முருகனின் அணங்கு)

ஐங்குறுநூறு 157, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தலைவனைப் பற்றிச் சொன்னது
வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
காலையிருந்து மாலைச் சேக்கும்
தெண் கடல் சேர்ப்பனொடு வாரான்
தான் வந்தனன் எம் காதலோனே.

Ainkurunūru 157, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said about the hero
The lord of the seashore,
where a slow-gaited
stork went to see a
heron’s dead hatchling
and stayed there
from morning to night,
did not come back.  My
beloved son returned home alone.

Meanings:   வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – slow moving stork went to see it, Ciconia alba, காலையிருந்து மாலைச் சேக்கும் – stays there from morning to night, தெண் கடல் – clear ocean, சேர்ப்பனொடு – with the lord of the seashore, வாரான் – he did not come, தான் வந்தனன் – he came alone, எம் காதலோனே – my son who I love

ஐங்குறுநூறு 158, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
கானலம் பெருந்துறைத் துணையொடு கொட்கும்
தண்ணந் துறைவன் கண்டிகும்
அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே.

Ainkurunūru 158, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the cool shore
where a slow-gaited
stork went to see a
heron’s dead hatchling,
and roamed with its mate
in the seashore groves!

Please see the sorrow of my
friend, pretty with dark body!

Meanings:   வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – slow moving stork went to see it, Ciconia alba, கானலம் – seashore groves, பெருந்துறை – big shore, துணையொடு கொட்கும் – roam with its partner, தண்ணந் துறைவன் – O lord of the cool seashore, கண்டிகும் – you should see (கண்டிகும் – காண்பாயாக), அம் மா மேனி – see her beautiful dark, or body like mango shoots, எம் தோழியது துயரே – my friend’s sorrow

ஐங்குறுநூறு 159, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொனனது
வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
பசி தின அல்கும் பனி நீர்ச் சேர்ப்ப
நின் ஒன்று இரக்குவென் அல்லேன்
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே.

Ainkurunūru 159, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the cold waters
where a slow-gaited
stork went to see
a heron’s dead hatchling,
and stayed there despite
its hunger!
I will not beg even one thing
from you!  Just return her
virtue that you took, and leave.

Meanings:   வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – slow moving stork went to see it, Ciconia alba, பசி – hunger, தின – causing sorrow, அல்கும் – stays, பனி நீர்ச் சேர்ப்ப – O lord of the cold waters, நின் ஒன்று இரக்குவென் அல்லேன் – I will not beg you for even one thing, தந்தனை சென்மோ – give it back and go, கொண்ட இவள் நலனே – her virtue that you took, her beauty that you took

ஐங்குறுநூறு 160, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொனனது
வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
நொந்ததன் தலையும் நோய் மிகும் துறைவ
பண்டையின் மிகப் பெரிது இனைஇ
முயங்குமதி பெரும மயங்கினள் பெரிதே.

Ainkurunūru 160, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the shore
where a slow-gaited
stork that went to see
a heron’s dead hatchling,
is suffering now,
ailing more than in the past!

Please embrace her, lord.
She is confused a great deal.

Meanings:   வெள்ளாங் குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – slow moving stork went to see it, Ciconia alba, நொந்ததன் தலையும் – more than just feeling sorry, நோய் மிகும் – its distress increases, துறைவ – O lord of the seashore, பண்டையின் மிகப் பெரிது இனைஇ – is sad more than in the past, முயங்குமதி – embrace her, பெரும – O lord, மயங்கினள் பெரிதே – she is confused a great deal

சிறுவெண் காக்கைப் பத்து – Ten on the Small Gull

Poems 161 – 170 are ‘சிறுவெண் காக்கைப் பத்து’, ‘Ten on the Small Gull’.  The gull represents the hero and the fish and the lilies stand for the rival women.   Some scholars have interpreted ‘சிறுவெண் காக்கை’ as a small white crow.  In this set, the gull represents the hero, and the fish and waterlilies represent rival women.

ஐங்குறுநூறு 161, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறு வெண் காக்கை
கருங்கோட்டுப் புன்னைத் தங்கும் துறைவற்குப்
பசந்து நுதல் அழியச் சாஅய்
நயந்த நெஞ்சம் நோய்ப்பாலஃதே.

Ainkurunūru 161, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
My forehead has paled
because of the man
from the shore,
where a small gull
from the vast ocean shores
nests on a black-trunked
punnai tree.
My heart that desired him
is in great distress now.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – in the vast ocean shore, சிறு வெண் காக்கை – small white gull, கருங்கோட்டுப் புன்னை – black trunked laurel tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, தங்கும் – resides, துறைவற்கு – to the man from this shore, பசந்து – paled, நுதல் – forehead, அழிய – ruined, சாஅய் – sad, நயந்த நெஞ்சம் – desired heart, நோய்ப்பாலஃதே – it is with disease, it is with distress

ஐங்குறுநூறு 162, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண் காக்கை
நீத்து நீர் இருங்கழி இரை தேர்ந்து உண்டு
பூக் கமழ் பொதும்பர்ச் சேக்கும்
துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே.

Ainkurunūru 162, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
The words of the man
from the shore,
where a small sea gull
from the vast ocean shore
picks food from the vast
backwaters, and rests in a
flower-fragrant ocean grove,
have become untruths now.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – in the vast ocean shore, சிறு வெண் காக்கை – small white gull, நீத்து நீர் – flooded waters, இருங்கழி – big backwaters, இரை தேர்ந்து உண்டு – choose and find food, பூக் கமழ் பொதும்பர் – flower fragrance filled groves, சேக்கும் – reaches, துறைவன் – lord of the seashore, சொல்லோ பிற ஆயினவே – his words became untruths

ஐங்குறுநூறு 163, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண் காக்கை
இருங்கழித் துவலை ஒலியில் துஞ்சும்
துறைவன் துறந்தெனத் துறந்து என்
இறை ஏர் முன் கை நீக்கிய வளையே.

Ainkurunūru 163, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from the shore,
where a small gull from
the wide ocean shores,
sleeps amidst the spraying
sounds of vast backwaters.

Since he left me, my bangles
left my wrists, and slipped
down my fine forearms.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – in the vast ocean shore, சிறு வெண் காக்கை – a small white gull, இருங்கழி – wide/dark backwaters, துவலை ஒலியில் – in the spraying sounds, துஞ்சும் – it sleeps, துறைவன் – man from such shore, துறந்தென – since he left me, துறந்து – left, என் – my, இறை –  wrists, ஏர் முன் கை – beautiful forearm, நீக்கிய வளையே – the slipped bangles

ஐங்குறுநூறு 164, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண் காக்கை
இருங்கழி மருங்கின் அயிரை ஆரும்
தண்ணந் துறைவன் தகுதி
நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே.

Ainkurunūru 164, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from the cool shore
where small white gulls
from the wide ocean shore,
eat ayirai fish
in the vast backwaters.

His greatness
has not helped us;
it has given rise to gossip.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – in the vast ocean shore, சிறு வெண் காக்கை – small white gull, இருங்கழி – vast backwaters, மருங்கின் – near, அயிரை ஆரும் – eat loach, cobities thermalis, தண்ணந் துறைவன் – lord of the cool shores, cool bay, தகுதி – esteem, நம்மோடு அமையாது – without helping us, not fitting, அலர் பயந்தன்றே – has given rise to gossip

ஐங்குறுநூறு 165, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண் காக்கை
அறுகழிச் சிறு மீன் ஆர மாந்தும்
துறைவன் சொல்லிய சொல் என்
இறை ஏர் எல் வளை கொண்டு நின்றதுவே.

Ainkurunūru 165, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from the shore
where small white gulls
from the vast ocean shore,
eat tiny fish from
dried-up brackish waters.

The words he uttered, has
seized the pretty, bright
bangles on my wrists.

Meanings:   பெருங்கடல் – big ocean, கரையது – in the shore, சிறு வெண் காக்கை – small white sea gull, அறு கழி – brackish pond/stream without water, சிறு மீன் – tiny fish, ஆர மாந்தும் – they eat to the full, துறைவன் – man from such shore, சொல்லிய சொல் – the words that he said, என் – my, இறை – wrists, ஏர் – beautiful, எல் வளை – bright bangles, கொண்டு நின்றதுவே – seized them

ஐங்குறுநூறு 166, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண் காக்கை
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம்
மெல்லம்புலம்பன் தேறி
நல்ல வாயின நல்லோள் கண்ணே.

Ainkurunūru 166, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said about the heroine as the hero listened nearby
He’s from the delicate shores
of the vast ocean
where a small white gull
fears striped cowry shells,
thinking they are fishing nets.

Trusting his words,
her eyes have become beautiful.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – in the huge ocean shore, சிறு வெண் காக்கை – small white gull, வரி வெண் தாலி – striped white cowry shells, or rows of cowry shells, வலை – nets, செத்து thinking, வெரூஉம் – gets scared, மெல்லம்புலம்பன் – the lord of the delicate shores, தேறி – trusting, நல்ல வாயின – have become good, நல்லோள் கண்ணே – eyes of the fine girl

ஐங்குறுநூறு 167, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண் காக்கை
இருங்கழி இனக் கெடிறு ஆரும் துறைவன்
நல்குவன் போலக் கூறி
நல்கான் ஆயினும் தொல் கேள் என்னே.

Ainkurunūru 167, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from the shore
where small white gulls
of the vast ocean shores
eat schools of keliru fish
in the vast marsh waters.

He talks like he loves me,
but does not show his love.
It does not matter, since
our friendship is ancient.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – in the huge ocean shore, சிறுவெண் காக்கை – small white gulls, இருங்கழி – wide marsh waters, wide backwaters, இனக் கெடிறு ஆரும் – eat schools of keliru fish, Marones cavasius, துறைவன் – the man from such shore, நல்குவன் போலக் கூறி – he talks like he is showering his graces, he talks like he loves me, நல்கான் ஆயினும் – even if he is not showering his graces, தொல் கேள் என்னே – he has an old friendship with me

ஐங்குறுநூறு 168, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண் காக்கை
துறை படி அம்பி அக மனை ஈனும்
தண்ணந் துறைவன் நல்கின்
ஒண்ணுதல் அரிவை பால் ஆரும்மே.

Ainkurunūru 168, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
He’s from the cool shore
where small white gulls
from the vast ocean shores,
lay their eggs inside the
boats placed on the shores.

If he shows her his love,
the bright-browed girl
will surely drink her milk.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – in the huge ocean shore, சிறுவெண் காக்கை – small white gulls, துறை படி அம்பி – boats lying on the shores, அக மனை – inside, ஈனும் – lay eggs, தண்ணந் துறைவன் – lord of the cool shore, நல்கி – shows love, ஒள் நுதல் அரிவை – young woman with a bright forehead, பால் ஆரும்மே – will drink milk

ஐங்குறுநூறு 169, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண் காக்கை
பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ்
புன்னையம் பூஞ்சினைச் சேக்கும் துறைவன்
நெஞ்சத்து உண்மை அறிந்தும்
என் செயப் பசக்கும் தோழி என் கண்ணே.

Ainkurunūru 169, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from the shore
where small white gulls
from vast ocean shores
nest in the gnālal trees
bearing clusters of flowers.
Hating that,
they move to punnai branches
with newly opening buds.

Knowing truly that he is in
my heart, why do my eyes
still grow pale, my friend?

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – in the huge ocean shore, சிறுவெண் காக்கை – small white gulls, பொன் – gold, இணர் – clustered, ஞாழல் – cassia trees, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, முனையின் – hating it, பொதி அவிழ் – buds opening from tightness, புன்னையம் பூஞ்சினைச் சேக்கும் – they reside on the flowering branches of laurel trees, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, துறைவன் – the man from such shore, நெஞ்சத்து உண்மை அறிந்தும் – knowing the truth that he is in my heart, என் செயப் பசக்கும் – why do they become pale, தோழி – my friend, என் கண்ணே – my eyes

ஐங்குறுநூறு 170, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறு வெண் காக்கை
இருங்கழி நெய்தல் சிதைக்கும் துறைவன்
நல்லன் என்றி யாயின்
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்றெவனோ.

Ainkurunūru 170, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from the shore,
where a small white gull
from the shores of the vast
ocean crushes waterlilies
in the wide backwaters.

If he is good as you say, why
do my kohl-rimmed eyes like
many-petaled flowers, grow dull?

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண் காக்கை – small white gull in the vast ocean, இருங்கழி – wide backwaters, நெய்தல் – blue or white waterlilies, சிதைக்கும் – ruins, துறைவன் – man from the shore, நல்லன் என்றி யாயின் – if you say that he is good, பல் இதழ் – many petaled, flowers with many petals, உண்கண் – kohl-rimmed eyes, பசத்தல் – becoming pale, மற்றெவனோ – why does it happen

தொண்டிப் பத்து – Ten on Thondi

Poems 171 – 180 are called ‘தொண்டிப் பத்து’ which is ‘Ten on Thondi’.  These poems are structured around comparisons to Thondi, an ancient Tamil seaport town.

ஐங்குறுநூறு 171, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
திரை இமிழ் இன்னிசை அளைஇ அயலது
முழவு இமிழ் இன்னிசை மறுகு தொறு இசைக்கும்
தொண்டி அன்ன பணைத்தோள்
ஒண் தொடி அரிவை என் நெஞ்சு கொண்டோளே.

Ainkurunūru 171, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said about the heroine
She is lovely like Thondi,
where sweet music from drums
mixes with the sweet roars of waves
and resounds on every street.

This girl with bamboo-like arms and
bright bangles has stolen my heart.

Meanings:   திரை – waves, இமிழ் – roars, இன்னிசை – sweet music, அளைஇ – mixed, அயலது – nearby, முழவு – drums, இமிழ் – sounds, இன்னிசை – sweet music, மறுகு தொறு – in every street, இசைக்கும் – sounds, தொண்டி அன்ன – like Thondi, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, ஒண் தொடி – bright bangles, அரிவை – young woman, என் நெஞ்சு கொண்டோளே – she has stolen my heart

ஐங்குறுநூறு 172, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
ஒண் தொடி அரிவை கொண்டனள் நெஞ்சே
வண்டு இமிர் பனித் துறைத் தொண்டி ஆங்கண்
உரவுக் கடல் ஒலித் திரையென
இரவினானும் துயில் அறியேனே.

Ainkurunūru 172, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said about the heroine
The girl with gleaming
bangles has stolen my heart.

Like the roaring waves
of the powerful ocean at Thondi,
where misty fords buzz with bees,
I do not know sleep even at night.

Meanings:   ஒண் தொடி – bright bangles, அரிவை – young woman, கொண்டனள் நெஞ்சே – she took my heart, வண்டு இமிர் – bee humming, பனித்துறை – cold shore, தொண்டி – Thondi town, ஆங்கண் – there, உரவுக் கடல் – strong ocean, ஒலித் திரையென – loud waves, இரவினானும் – even when it is night, துயில் அறியேனே – I do not know sleep

ஐங்குறுநூறு 173, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவனின் தோழன் சொன்னது
இரவினானும் இன்துயில் அறியாது
அரவுறு துயரம் எய்துப தொண்டித்
தண் நறு நெய்தல் நாறும்
பின் இருங்கூந்தல் அணங்குற்றோரே.

Ainkurunūru 173, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero’s friend said about the heroine
Even at night,
they do not know sweet sleep,
those who suffer
over the girl with black, braided hair
with the fragrance of cool, scented
waterlilies of Thondi.

They suffer like snakes in anguish.

Meanings:   இரவினானும் – even at night, இன்துயில் அறியாது – don’t know sweet sleep, அரவுறு துயரம் – sorrow of snakes – could be because of thunder, or because they lost their precious gems like cobras do, எய்துப – attains, தொண்டி – Thondi town, தண் நறு நெய்தல் – cool fragrant waterlilies, நாறும் – scented, பின் இருங்கூந்தல் – black braids, அணங்குற்றோரே – those who suffer

ஐங்குறுநூறு 174, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் சொன்னது
அணங்குடைப் பனித் துறைத் தொண்டி அன்ன
மணங்கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை
பொங்கு அரி பரந்த உண்கண்
அம் கலிழ் மேனி அசைஇய எமக்கே.

Ainkurunūru 174, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said about his tryst with the heroine
The girl with kohl-lined
eyes with many streaks,
her beautiful body
adorned with delicate jewels,
showed her favor to me
with a tryst in the fragrant groves
as splendid as Thondi town with gods
and misty shores, when I became sad.

Meanings:   அணங்குடை – place with gods, powerful place, பனித்துறைத் தொண்டி – Thondi town with cold shores, அன்ன – like, மணங்கமழ் – fragrant, பொழில் – grove, குறி நல்கினள் – she favored me with a tryst, நுணங்கு இழை – fine jewels, பொங்கு அரி – many streaks, பரந்த – spread, உண்கண் – kohl-rimmed eyes, அம் கலிழ் மேனி – beauty filled body, அசைஇய – sadness, எமக்கே – to us

ஐங்குறுநூறு 175, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
எமக்கு நயந்து அருளினை யாயின் பணைத்தோள்
நல் நுதல் அரிவையொடு மென்மெல இயலி
வந்திசின் வாழியா மடந்தை
தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே.

Ainkurunūru 175, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said to the heroine
Young lady, may you live long!
You showed me favors with grace.

Come here,
walking gently with your young friend
with arms like bamboo and fine brow.
Show me your Thondi-like many fine traits.

Meanings:   எமக்கு நயந்து அருளினை யாயின் – you showed me favors with grace, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, நல் நுதல் – fine forehead, அரிவையொடு – with the young girl, மென்மெல இயலி – walk very slowly, வந்திசின் – and come, வாழியா மடந்தை – young girl, தொண்டி அன்ன – like Thondi town, நின் பண்பு பல கொண்டே – with your many fine traits

ஐங்குறுநூறு 176, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் சொன்னது
பண்பும் பாயலும் கொண்டனள் தொண்டித்
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல்
கொய் தளிர் மேனி கூறுமதி தவறே.

Ainkurunūru 176, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said about his love for the heroine
The girl with bright bangles,
delicate wide loins
and the scents of new blossoms
of cool and fragrant Thondi town,
has robbed me of my virtues and sleep.

Please tell me where I made a mistake?

Meanings:   பண்பும் பாயலும் – virtue and sleep, கொண்டனள் – she took them away, தொண்டித் தண் கமழ் – cool and fragrant, புது மலர் நாறும் – fragrance of new flowers, ஒண் தொடி – bright bangles, ஐது அமைந்து – delicate, அகன்ற அல்குல் – wide loins, கொய் தளிர் – plucked sprout, மேனி – body, கூறுமதி தவறே – tell me my fault

ஐங்குறுநூறு 177, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
தவறு இலர் ஆயினும் பனிப்ப மன்ற
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடுங்கோட்டு
முண்டக நறு மலர் கமழும்
தொண்டி அன்னோள் தோள் உற்றோரே.

Ainkurunūru 177, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero in humor
Even those who have never erred
will be distressed for sure, if they see
her fragrant shoulders,
scented like long-stemmed mundakam
flowers, the woman who is lovely like
Thondi town where sand is piled on the
shore by the crashing ocean waves.

Meanings:   தவறு இலர் ஆயினும் – even if they have not erred, பனிப்ப – they will tremble, they will be distressed, மன்ற – for sure, இவறு திரை திளைக்கும் – crashing with waves, இடு மணல் – sand brought by the waves, நெடுங்கோட்டு – long-stemmed, முண்டக நறு மலர் – fragrant flowers of the mundakam plants, நீர் முள்ளி, Hygrophila spinose, கமழும் – scented, தொண்டி அன்னோள் – she is lovely like Thondi town, தோள் உற்றோரே – those who have attained her shoulders (பழைய உரை – தோளை எதிர்ப்பட்டோர்)

ஐங்குறுநூறு 178, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
தோளும் கூந்தலும் பல பாராட்டி
வாழ்தல் ஒல்லுமோ மற்றே செங்கோல்
குட்டுவன் தொண்டி அன்ன
என் கண்டும் நயந்து நீ நல்காகக் காலே.

Ainkurunūru 178, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
Is it possible to go on living,
just by praising
her shoulders and hair, when
you don’t bring her to me?

I am like Thondi, the town
of King Kuttuvan,
who rules with a just scepter.

Meanings:   தோளும் கூந்தலும் – shoulders and hair, பல பாராட்டி – praise many, வாழ்தல் – to live, ஒல்லுமோ – is it possible, மற்றே – also, செங்கோல் குட்டுவன் – Kuttuvan, Chēra king who rules with a just scepter, தொண்டி அன்ன – like Thondi, என் கண்டும் நயந்து நீ நல்காகக் காலே – when you don’t show your graces to me

ஐங்குறுநூறு 179, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நல்குமதி வாழியோ நளி நீர்ச் சேர்ப்ப
அலவன் தாக்கத் துறை இறாப் பிறழும்
இன் ஒலித் தொண்டி அற்றே
நின்னலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே.

Ainkurunūru 179, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the vast shore!
Show her your love!

This small-browed girl
who cannot live without you
is lovely like Thondi with sweet
sounds, where crabs on the
ocean shores attack shrimp.

Meanings:   நல்குமதி – show her your graces, வாழியோ – may you live long, நளி நீர்ச் சேர்ப்ப – O lord of the wide seashore, அலவன் தாக்க – crabs attack, துறை – shore, இறாப் பிறழும் – shrimp roll, இன் ஒலித் தொண்டி – Thondi town with sweet sounds, அற்றே நின்னலது இல்லா – she cannot live without you, இவள் சிறு நுதலே – her small forehead

ஐங்குறுநூறு 180, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
சிறு நனி வரைந்தனை கொண்மோ பெருநீர்
வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சிப்
பறை தபு முது குருகு இருக்கும்
துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே.

Ainkurunūru 180, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Come soon to marry her,
the girl who is lovely like
Thondi town with ports,
where an old heron that is
unable to fly waits for its
meal, fat fish that fishermen
bring from the ocean.

Notes:  The suggestion is that elders from another family have come for the hand of the heroine and that the hero should come and marry her immediately.

Meanings:   சிறு நனி – short time, a lot reduced, வரைந்தனை கொண்மோ – marry and take her, பெருநீர் வலைவர் தந்த – brought from the ocean by fishermen with nets, கொழு மீன் – fat fish, வல்சி – food, பறை தபு – feathers ruined, unable to fly, முது குருகு – old heron/egret, இருக்கும் – is there, துறை கெழு தொண்டி – Thondi town with ports, Thondi town with the seashore, அன்ன – like, இவள் நலனே – her virtue, her beauty

நெய்தல் பத்து – Ten on Waterlilies

Poems 181 – 190 are ‘நெய்தல் பத்து’, ‘neythal ten’ – waterlilies, kuvalai or āmpal flowers. Kuvalai is the blue waterlily and āmpal is the white waterlily.  The waterlily is the very image of the seashore neythal land.  The blue waterlily is used to describe the heroine’s eyes.

ஐங்குறுநூறு 181, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நெய்தல் உண்கண் நேர் இறைப் பணைத்தோள்
பொய்தல் ஆடிய பொய்யா மகளிர்
குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம்
துறை கெழு கொண்கன் நல்கின்
உறைவு இனிது அம்ம இவ் அழுங்கல் ஊரே.

Ainkurunūru 181, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
If the lord of the shore,
where faultless girls with
kohl-lined eyes like waterlilies,
delicate wrists, and arms like
bamboo, build little sand
houses and perform kuravai
dances on the crested white dunes,
would show his love for me, this town
that gossips, will be a sweet place to live.

Meanings:   நெய்தல் –  waterlily blossoms, blue waterlilies, உண்கண் – eyes with kohl, நேர் – delicate, straight, இறை – forearms, wrists, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, பொய்தல் ஆடிய – played with small sand houses, played poythal games, பொய்யா – truthful, faultless, மகளிர் – girls, குப்பை – heaped, வெண்மணல் – white hand, குரவை நிறூஉம் – they perform kuravai dances, they undertake kuravai dances, துறை கெழு கொண்கன் – the lord of the land with seashore, நல்கின் – if he loves, desires, உறைவு இனிது – sweet to reside, அம்ம – asai, an expletive, இவ் அழுங்கல் ஊரே – this town which gossips, this loud town

ஐங்குறுநூறு 182, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி சொன்னது
நெய்தல் நறு மலர் செருந்தியொடு விரைஇக்
கை புனை நறுந்தார் கமழும் மார்பன்
அருந்திறல் கடவுள் அல்லன்
பெருந்துறைக் கண்டு இவள் அணங்கியோனே.

Ainkurunūru 182, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said
The man wearing
a hand-woven, scented
flower garland with
fragrant cherunthi blossoms
mixed with waterlilies
is not a god with rare abilities.

He’s a man in anguish, ever
since he saw her on the big shore.

Meanings:   நெய்தல் – waterlilies, நறு மலர் செருந்தியொடு – with fragrant cherunthi flowers, Ochna squarrosa, panicled golden blossed pear trees, விரைஇ – mixed, கை புனை – hand-made, நறுந்தார் – fragrant garland, கமழும் – wafts fragrance, மார்பன் – chested man, அருந்திறல் கடவுள் அல்லன் – he is not a god with rare abilities, பெருந்துறைக் கண்டு இவள் அணங்கியோனே – he was in anguish when he saw her at the big shore

ஐங்குறுநூறு 183, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி சொன்னது
தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்தெனப் பண்டையின்
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை
கொடுங்கழி நெய்தலும் கூம்பக்
காலை வரினும் களைஞரோ இலரே.

Ainkurunūru 183, Ammoovanār, Neythal Thinai, What the heroine said
O helpless evening!
Since the the lord of the
cool shores has left me, you
arrive in broad daylight.

Even if you come at dawn
when the waterlilies in the
curved backwaters are
closed, there is nobody to
stop it.

Notes:  There is another version of this poem where the hero is from many landscapes.

Meanings:   தண் கடல் சேர்ப்பன் – the lord of the cool seashores, பிரிந்தென – since he left, பண்டையின் – in the past, கடும் பகல் – mid day, வருதி – you come, கையறு மாலை – O helpless evening, கொடுங்கழி நெய்தலும் – waterlilies from the curved blackwaters, கூம்ப – close, shut, காலை வரினும் – even when mornings come, களைஞரோ இலரே – there is nobody to stop it

ஐங்குறுநூறு 184, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி சொன்னது
நெய்தல் இருங்கழி நெய்தல் நீக்கி
மீன் உண் குருகு இனம் கானல் அல்கும்
கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவருடை நட்பே.

Ainkurunūru 184, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said
He’s from a seashore
town,
where flocks of heron
push aside waterlilies
in the vast backwaters,
to eat fish, and nest
in the seashore groves
that adorn the ocean.

Larger than the ocean
is his love for me.

Meanings:   நெய்தல் – seashore land, இருங்கழி – vast backwaters, நெய்தல் – waterlilies, நீக்கி – push aside, மீன் உண் குருகு இனம் – flocks of herons/egrets that eat fish, கானல் அல்கும் – stay in the seashore groves, கடல் அணிந்தன்று – adorn the ocean, அவர் ஊரே – his town, கடலினும் பெரிது எமக்கு அவருடை நட்பே – his friendship is larger than to ocean to me

ஐங்குறுநூறு 185, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
அலங்கு இதழ் நெய்தல் கொற்கை முன் துறை
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய்
அரம் போழ் அவ்வளைக் குறுமகள்
நரம்பு ஆர்த்தன்ன தீம் கிளவியளே.

Ainkurunūru 185, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said about the heroine to her friend
This red-mouthed young girl
with beautiful bangles
made from cutting conch,
her teeth like gleaming pearls
strewn at the mouth of
Korkai’s port where
petals of waterlilies sway,
has sweet words that
resonate like the strings of a yāl.

Notes:  உறைக்கும் என்ற சொல்லிற்குப் பொருள் – பொ. வே சோமசுந்தரனாரின் உரை –  ‘நிகர்க்கும், உவமவுருபின் பொருட்டாய் நின்றது’.  முத்தைப் போன்ற பற்கள்: அகநானூறு 27 – முத்தின் அன்ன நகைப் பொலிந்து இலங்கும் எயிறு, ஐங்குறுநூறு 185 – இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு, ஐங்குறுநூறு 380 – முத்து ஏர் வெண் பல், கலித்தொகை 64 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 93 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 97 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 97 – முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல், கலித்தொகை 131 – முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய், பரிபாடல் 8 – எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண்பல், பரிபாடல் திரட்டு 2 – முத்த முறுவல்,  பொருநராற்றுப்படை 27 – துவர் வாய்ப் பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண்பல், சிறுபாணாற்றுப்படை 57 – நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம், நெடுநல்வாடை 37 – முத்து உறழ் முறுவல்.

Meanings:   அலங்கு இதழ் நெய்தல் – waterlilies with petals sway, கொற்கை முன் துறை – shores of Korkai city, இலங்கு முத்து உறைக்கும் – like shining pearls, எயிறு – teeth, கெழு – with, துவர் வாய் – red mouth, coral hued mouth, அரம் – saw, போழ் – split, அவ்வளைக் குறுமகள் – young girl with beautiful conch shell bangles, நரம்பு ஆர்த்தன்ன – like the strings of the lute, தீம் கிளவியளே – sweet words

ஐங்குறுநூறு 186, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நாரை நல் இனம் கடுப்ப மகளிர்
நீர் வார் கூந்தல் உளரும் துறைவ
பொங்கு கழி நெய்தல் உறைப்ப இத்துறைப்
பல் கால் வரூஉம் தேரெனச்
செல்லாதீமோ என்றனள் யாயே.

Ainkurunūru 186, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the seashore,
where,
like good stork flocks,
women fan out their hair
wet with water!

Our mother said,
“Do not go to the shore,
where a chariot comes often,
crushing waterlilies in the
overflowing backwaters,
splashing their nectar.”

Meanings:   நாரை நல் இனம் – could be crane, pelican or stork according to the University of Madras Lexicon, fine flocks of stork flocks, Ciconia alba, கடுப்ப – like, மகளிர் – women, நீர் வார் கூந்தல் – hair drenched with water, உளரும் – dry it, fan it, துறைவ – O lord of the seashore, பொங்கு கழி – overflowing marsh waters, backwaters, நெய்தல் – waterlilies, உறைப்ப – splash nectar, or water, இத்துறை – in this shore, பல் கால் வரூஉம் தேரென – that a chariot comes many times, செல்லாதீமோ – do not go, என்றனள் யாயே – said mother

ஐங்குறுநூறு 187, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி சொன்னது
நொதுமலாளர் கொள்ளார் இவையே
எம்மொடு வந்து கடலாடு மகளிரும்
நெய்தல் அம் பகைத்தழைப் பாவை புனையார்
உடலகம் கொள்வோர் இன்மையின்
தொடலைக்கு உற்ற சில பூவினரே.

Ainkurunūru 187, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said about waterlilies
Strangers do not take these
waterlilies.  Girls who play
with us in the ocean weave
clothes for their dolls with
many different leaves.

No one wears these flowers.
Only flower sellers pluck a
few flowers to braid garlands.

Notes:  The words நெய்தல் அம் பகைத்தழை on line 3 have been interpreted differently by various scholars.  Similar words are in Kurunthokai 293 – ஆம்பல் அம் பகை நெறித் தழை and Ainkurunūru 187 – நெய்தல் அம் பகைத்தழை.  மதுரைக்காஞ்சி 397 – பிடகைப் பெய்த கமழ் நறும் பூவினர்.

Meanings:  நொதுமலாளர் கொள்ளார் இவையே – strangers do not take these, எம்மொடு வந்து கடலாடு மகளிரும் – the women who play in the ocean with us, நெய்தல் – waterlily flowers, அம் – beautiful, பகைத் தழை – differing leaves, Avvai Duraisamy – வேறு பச்சிலைகளையும் பூக்களையும் விரவித் தொடுத்தலின் பகை நெறித் தழை எனப்பட்டது, பாவை புனையார் – they do not decorate their dollars with them, they do not wear them on their dolls, உடலகம் கொள்வோர் இன்மையின் – there is nobody to wear them on their bodies, தொடலைக்கு – for garlands, உற்ற – plucked, சில – few, பூவினரே – flower sellers

ஐங்குறுநூறு 188, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் சொன்னது
இருங்கழிச் சேயிறா இனப்புள் ஆரும்
கொற்கைக் கோமான் கொற்கையம் பெருந்துறை
வைகறை மலரும் நெய்தல் போலத்
தகை பெரிது உடை காதலி கண்ணே.

Ainkurunūru 188, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said about the heroine
My lover’s eyes are splendid
like the blue waterlilies on
the large shores that belong
to the King of Korkai, where
flocks of birds gorge on red
shrimp in the vast backwaters.

Meanings:   இருங்கழி – vast backwaters, darl backwaters, சேயிறா – red shrimp, இனப்புள் – flocks of birds, ஆரும் – they eat, கொற்கைக் கோமான் – the king of Korkai (Pāndiyan), கொற்கையம் பெருந்துறை – big port in Korkai, வைகறை – early morning, மலரும் – blooming, நெய்தல் போல – like the blue waterlily flowers, தகை பெரிது உடை – they are beautiful, they are with great esteem, காதலி கண்ணே – the eyes of my lover

ஐங்குறுநூறு 189, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
புன்னை நுண் தாது உறைத்தரு நெய்தல்
பொன்படு மணியின் பொற்பத் தோன்றும்
மெல்லம்புலம்பன் வந்தென
நல்லன வாயின தோழி என் கண்ணே.

Ainkurunūru 189, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine about being happy for her friend when the hero arrives
Since the lord of the
delicate shores,
where punnai trees
drop their fine
pollen on blue waterlilies,
making them appear lovely
like sapphires set in gold,
has arrived, my eyes
have become beautiful, my friend.

Notes:   நெய்தல் பொன்படு மணியின் பொற்பத் தோன்றும் (1-2) – ஒளவை துரைசாமி உரை – பொன்னிடைப் படுத்திய நீலமணிப் போல விளங்கித் தோன்றும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொன் அழுத்தப்பட்ட முத்துப் போல பொலிவுறத் தோன்றும், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – புன்னைத் தாதிற்குப்  பொன்னும் நெய்தற் பூவிற்கு மணியும் உவமை.

Meanings:   புன்னை நுண் தாது – laurel tree minute pollen, நாகம் – Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, உறைத்தரு – dropped, நெய்தல் – blue waterlilies, பொன்படு மணியின் – like sapphires set in gold, பொற்பத் தோன்றும் – appear beautiful, மெல்லம்புலம்பன் – the lord of the delicate shores, வந்தென – since he came, நல்லன வாயின தோழி என் கண்ணே – my eyes became beautiful, my friend

ஐங்குறுநூறு 190, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ
வெண்ணெல் அரிநர் மாற்றினர் அறுக்கும்
மெல்லம்புலம்பன் மன்ற எம்
பல் இதழ் உண்கண் பனி செய்தோனே.

Ainkurunūru 190, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
The lord of the delicate shores,
where reapers who cut white
paddy, remove the cool, fragrant,
bright, waterlilies that have
bloomed from tight buds, has made
my kohl-rimmed, many-petaled,
flower-like eyes to cry, for sure.

Meanings:   தண் நறு நெய்தல் – cool fragrant waterlilies, தளை – tightness, அவிழ் – loosening, opening, வான் – bright, large, splendid, பூ – flowers, வெண்ணெல் அரிநர் – those who harvest white paddy, மாற்றினர் – removing them, அறுக்கும் – cut, மெல்லம்புலம்பன் – the lord of the delicate shores, மன்ற – for sure, எம் – my, பல் இதழ் – many petals, flowers with many petals, உண்கண் – eyes decorated with kohl, பனி செய்தோனே – he has caused them to cry

வளைப் பத்து – Ten on Bangles

Poems 191 – 200 are called ‘வளைப் பத்து’, ‘Ten on Bangles’, and they are about conch shell bangles.   The word வளை could mean bangles, or just conch shells.  The heroine’s bangles become tight when she is with her lover.   They get loose and slip off her wasting hands, when he is away.

ஐங்குறுநூறு 191, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
கடல் கோடு செறிந்த வளை வார் முன் கைக்
கழிப்பூத் தொடர்ந்த இரும் பல் கூந்தல்
கானல் ஞாழல் கவின் பெறு தழையள்
வரையர மகளிரின் அரியள் என்
நிறை அரு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே.

Ainkurunūru 191, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said about the heroine
The pretty girl wearing
tight bangles on her
forearm, made from conch
shells, beautiful clothing made
from leaves of gnālal trees in
the grove, and flowers from the
backwaters on her thick hair,
is like the mountain deities.
She took my strong heart and hid it.

Meanings:   கடல் கோடு – conch shell from the sea, செறிந்த வளை – tight bangles, stacked with bangles, வார் முன் கை – long forearms, கழிப்பூ – backwaters, தொடர்ந்த – tied together, woven, இரும் பல் – dark and thick, கூந்தல் – hair, கானல் ஞாழல் – cassia trees in the seashore grove, புலிநகக்கொன்றை, tigerclaw tree, Cassia sophera, கவின் பெறு – beautiful, தழையள் – girl wearing leaf clothes, வரையர மகளிரின் அரியள் – like the mountain goddesses, என் – my, நிறை – full, அரு நெஞ்சம் – strong heart, my constant heart (உ. வே. சாமிநாதய்யர் உரை – நிறுத்தல் அரிய என் உள்ளத்தை), கொண்டு ஒளித்தோளே – she took it and hid it

ஐங்குறுநூறு 192, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கோடு புலம் கொட்பக் கடல் எழுந்து முழுங்கப்
பாடு இமிழ் பனித்துறையோடு கலம் உகைக்கும்
துறைவன் பிரிந்தென நெகிழ்ந்தன
வீங்கின மாதோ தோழி என் வளையே.

Ainkurunūru 192, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
My friend!
When he leaves me, my bangles
slip off, and they become tight
when he comes back,
the lord of the shores,
where conch shells whirl on land
when the ocean swells and roars,
and boats leave from noisy, cold
ports.

Meanings:   கோடு புலம் கொட்ப – conch shell whirl on the land, கடல் எழுந்து முழுங்க – the ocean rises and is loud, பாடு இமிழ் – loud sounding, பனித்துறையோடு – near the cold ports, கலம் உகைக்கும் – boats are plying, துறைவன் – the lord of the ports, the lord of the shores, பிரிந்தென – when he separates, நெகிழ்ந்தன – bangles slipped, வீங்கின – arms got fatter, the bangles got tight, மாதோ – asai, expression word, தோழி – my friend, என் வளையே – my bangles

ஐங்குறுநூறு 193, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வலம்புரி உழுத வார் மணல் அடை கரை
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும்
துறை கெழு கொண்க நீ தந்த
அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே.

Ainkurunūru 193, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the sandy seashore,
where right-whorled conch
whirl in long sandy shores,
and shining rays of pearls
remove darkness!

Are the white conch bangles
that you gave her,
made in the moving waters,
better than those you gave before?

Meanings:   வலம்புரி – right-twisted conch-shells, உழுத – whirl, வார் மணல் – long sandy, அடை கரை – sand-filled shores, இலங்கு கதிர் – shining rays, முத்தம் – pearls, இருள் கெட – ruining darkness, removing darkness, இமைக்கும் – shining, துறை கெழு கொண்க – O lord of the splendid seashore, நீ தந்த – what you gave, அறை – fast waves, புனல் – moving water, வால் வளை – white conch bangles, நல்லவோ தாமே – are they better

ஐங்குறுநூறு 194, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அவ்வளை
ஒண் தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க
நன் நுதல் இன்று மால் செய்தெனக்
கொன் ஒன்று கடுத்தனள் அன்னையது நிலையே.

Ainkurunūru 194, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O Lord of the seashore!
See the plight
of the innocent girl wearing
pretty bangles and bright
bracelets made from cutting
the ocean’s conch with saws.

Her fine forehead has lost luster,
and her mother has her doubts.

Meanings:   கடல் கோடு – ocean’s conch shells, அறுத்த – cut, அரம் – saw, போழ் – split, அவ்வளை – pretty bangles, ஒண் தொடி – bright bangles, மடவரல் கண்டிகும் – see the innocent girl (கண்டிகும் – காண்பாயாக), கொண்க – O lord of the seashore, நன் நுதல் – fine forehead, இன்று – today, now, மால் செய்தென – since it has become dark, since it has lost brightness, கொன் ஒன்று – with fear, கடுத்தனள் – she doubts, she is angry, அன்னையது நிலையே – her mother’s situation

ஐங்குறுநூறு 195, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
வளைபடு முத்தம் பரதவர் பகருங்
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட மகள்
கெடல் அருந் துயரம் நல்கிப்
படலின் பாயல் வெளவியோளே.

Ainkurunūru 195, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said about the heroine
The naïve, beloved daughter
of the lord of the shores,
where fishermen sell conch
pearls, has given me distress
that cannot be removed.

She took away my sleep.

Meanings:   வளைபடு முத்தம் – conch yielded pearls, பரதவர் பகரும் – fishermen sell, கடல் கெழு – bright ocean, கொண்கன் – lord of the shores, காதல் மடமகள் – loving naive daughter, கெடல் அரும் – difficult to ruin, difficult to lose, துயரம் நல்கி – gave great sorrow, படலின் பாயல் வெளவியோளே – she has taken away my sleep

ஐங்குறுநூறு 196, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கோடு ஈர் எல் வளைக் கொழும் பல் கூந்தல்
ஆய் தொடி மட வரல் வேண்டுதி ஆயின்
தெண் கழி சேயிறாப் படூஉம்
தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ.

Ainkurunūru 196, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the seashore
with clear backwaters
where red shrimp are caught
by fisherman.

If you desire the thick-haired,
naïve woman wearing bright
bangles crafted from cutting
conch shells, please marry her.

Meanings:   கோடு – conch shells, ஈர் – cut, எல் வளை – bright bangles, கொழும் பல் கூந்தல் – luscious thick hair, ஆய் தொடி – beautiful bangles, மடவரல் – innocent girl, வேண்டுதி ஆயின் – if you desire her, தெண் – clear, கழி – brackish waters, backwaters, சேயிறா – red shrimp, படூஉம் – they are caught, தண் கடல் – cool ocean, சேர்ப்ப – O lord of the seashore, வரைந்தனை கொண்மோ – marry her

ஐங்குறுநூறு 197, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப அலவன் ஆட்டி
முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே
புலம்பு கொள் மாலை மறைய
நலம் கேழ் ஆகம் நல்குவள் எனக்கே.

Ainkurunūru 197, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said about the heroine
Her body bent down,
she playfully chased crabs,
her bright bangles jingling,
and her hair covering her face.

As lonely evening fades, she
will give me her fine breasts.

Meanings:   இலங்கு வளை – bright bangles, தெளிர்ப்ப – jingling, அலவன் ஆட்டி – chased crabs, played with crabs, முகம் புதை கதுப்பினள் – hair falling on her face covering it, இறைஞ்சி நின்றோளே – she was bent, புலம்பு கொள் – lonely, மாலை மறைய – as evening faded, நலம் கேழ் – very pretty, ஆகம் நல்குவள் எனக்கே – will give her breasts/chest/body to me

ஐங்குறுநூறு 198, நெய்தல் திணை, அம்மூவனார், தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வளையணி முன் கை வால் எயிற்று அமர் நகை
இளையர் ஆடும் தளை அவிழ் கானல்
குறுந்துறை வினவி நின்ற
நெடுந் தோள் அண்ணல் கண்டிக்கும் யாமே.

Ainkurunūru 198, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine
We saw him watching us,
your noble man with broad
shoulders,
when we played on the small
shore bank near the grove with
flowers, wearing bangles on
our forearms, and smiling
sweetly with our white teeth.

Meanings:   வளை அணி – bangle wearing, முன் கை – forearms, வால் எயிற்று – white teeth, அமர் நகை – desiring smile, இளையர் ஆடும் – young women play, தளை அவிழ் – loosening from tightness (flowers), கானல் – seashore grove, குறுந்துறை – small shore, வினவி நின்ற – stood there and watched us, நெடுந்தோள் அண்ணல் – our lord with broad shoulders, கண்டிக்கும் யாமே – we saw him

ஐங்குறுநூறு 199, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கானலம் பெருந்துறைக் கலி திரை திளைக்கும்
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது
காண்கம் வம்மோ தோழி
செறி வளை நெகிழ்த்தோன் எறி கடல் நாடே.

Ainkurunūru 199, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
Come, my friend!
Let’s climb on the sky-high
sand dunes of the vast shores
with seashore groves, where
roaring waves crash,
and gaze continuously at the
land with crashing waves,
the country of your lover who
made your tight bangles slip.

Meanings:   கானலம் பெருந்துறை – big shore with groves, கலி திரை – loud waves, திளைக்கும் – they crash, வான் உயர் – sky high, நெடு மணல் – tall sand dunes, ஏறி – climb, ஆனாது – continuously, காண்கம் – let us see, வம்மோ தோழி – come on, my friend, செறி வளை – tight bangles, நெகிழ்த்தோன் – the one who made them slip, எறி கடல் நாடே – country with attacking ocean waves

ஐங்குறுநூறு 200, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
இலங்கு வீங்கு எல் வளை ஆய் நுதல் கவினப்
பொலந் தேர்க் கொண்கன் வந்தனன் இனியே
விலங்கு அரி நெடுங்கண் ஞெகிழ்மதி
நலம் கவர் பசலையை நகுகம் நாமே.

Ainkurunūru 200, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine
The lord of the seashore
has come in his
splendid gold chariot,
to make your pretty
forehead even prettier,
my friend with bright bangles!

Now open your long, striped eyes
and shed the pallor that made
you lose your beauty.  Let us laugh!

Meanings:   இலங்கு – bright, வீங்கு எல் வளை – tight, bright bangles, ஆய் நுதல் – pretty forehead, கவின – to become beautiful, பொலந் தேர் – golden chariot, கொண்கன் வந்தனன் – lord of the seashore came, இனியே – now, விலங்கு அரி – crossing stripes, lines, நெடுங்கண் – long eyes, ஞெகிழ்மதி – open your eyes, remove the dullness, நலம் கவர் – seized beauty, took away beauty, பசலையை – the paleness, நகுகம் நாமே – let us laugh

Kapilar, Kurinji Thinai 201 – 300 – Union of lovers

கபிலர், குறிஞ்சித் திணை புணர்தலும், புணர்தல் நிமித்தமும்

Some Common Kurinji Thinai Scenarios
The mountain dwellers plant millet and aivanam grain
They guard their crops from wild boars and elephants
The heroine guards the family millet field and chases parrots
The heroine’s friend joins her often in chasing parrots
The heroine and her friend use rattles and noisy gadgets to chase parrots
The heroine meets the hero while chasing parrots, and fall in love
The heroine’s friend helps the lovers to meet
The hero comes through forest paths at night to meet his lover
The heroine worries about his safety and the friend conveys this to him
The heroine’s friend arranges for day and night trysts
The heroine and her friend play with the hero at the waterfalls
The heroine and her friend play on swings
The heroine is afflicted with love and becomes thin
Bangles slip off the arms of the heroine
The heroine’s skin has pale and yellow spots, and her eyes turn yellow
The village finds out about the affair and gossips start
The heroine’s friend asks the hero whether they can come to his town
Heroine’s mother finds out about the affair and locks her up
The heroine’s friend urges the hero to come and marry her friend
Heroine’s mother/foster mother arranges for a diviner (Murukan priest) to heal her daughter
The diviner (velan) prepares the ceremonial ground with fresh sand in their front yard
Velan does veriyāttam ritual dances, and offers a goat and other things to appease Murukan, the mountain deity
The heroine’s parents try to arrange her marriage with somebody else
The heroine does not respond to the hero’s love
The hero threatens that he is going to climb on the palmyra frond/stem horse, and be drawn around town with a picture of his beloved, to force her to love him

அன்னாய் வாழிப் பத்து – Ten with Greetings to the Mother

Songs 201 – 210 are called ‘அன்னாய் வாழிப் பத்து’, meaning ‘Ten with Greetings to Mother’.   Some of the poems are spoken by the heroine to her friend, some are by the friend to the heroine, and some are uttered to the foster mother.   In this set, the word ‘அன்னாய்’ ‘mother’ is used to address friends, much like we do today, using the wordஅம்மா’.

ஐங்குறுநூறு 201, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் ஐ
தானும் மலைந்தான் எமக்கும் தழை ஆயின
பொன் வீ மணி அரும்பினவே
என்ன மரம் கொல் அவர் சாரல் அவ்வே.

Ainkurunūru 201, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Mother, may you live long!
Please listen!

He wore leaf clothes made from
trees bearing gem-like buds and
golden flowers, growing on his
mountain slopes, and gave me some
to wear.  What kind of trees are those?

Meanings:   அன்னாய் வாழி – may you live long O mother, may you live long O friend, வேண்டு அன்னை – I request you to listen to me, என் ஐ – my lover, தானும் மலைந்தான் – wore it himself, எமக்கும் தழையாயின – gave the leaves for me to wear, பொன் – golden colored, வீ – flowers, மணி அரும்பினவே – gem-like buds, என்ன மரம் கொல் – what kind of trees, அவர் சாரல் அவ்வே – on his mountain slopes

ஐங்குறுநூறு 202, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர்ப்
பார்ப்பனக் குறுமகப் போலத் தாமும்
குடுமித் தலைய மன்ற
நெடு மலை நாடன் ஊர்ந்த மாவே.

Ainkurunūru 202, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Mother, may you live long!
Please listen!

The tufts of the horses rode
by the lord of the tall mountain
are certainly like the tufts on the
heads of our town’s brahmin boys.

Meanings:   அன்னாய் வாழி – may you live long O mother, may you live long O friend, வேண்டு அன்னை – I request you to listen to me, நம் ஊர்ப் பார்ப்பனக் குறுமகப் போல – like our town’s young Brahmin boys, தாமும் குடுமித் தலைய – they have tufted hair on their heads, மன்ற – for sure, நெடுமலை நாடன் – the lord of the tall mountains, ஊர்ந்த மாவே – the horses he rode (that were tied to his chariot)

ஐங்குறுநூறு 203, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு
உவலை கூவல் கீழ
மான் உண்டு எஞ்சிய கலிழி நீரே.

Ainkurunūru, 203, Kapilar, Kirinji Thinai – What the heroine said to her friend
Mother, may you live long!
Please listen!

In his country,
the muddied water that deer
drink and leave behind
beneath dried leaves in the pits,
is sweeter than the milk mixed
with honey from our grove.

Meanings:   அன்னாய் வாழி – may you live long O mother, may you live long O friend, வேண்டு அன்னை – I request you to listen to me, நம் படப்பை – our grove, தேன் மயங்கு பாலினும் – honey mixed with milk, இனிய – sweeter, அவர் நாட்டு – his country, உவலை – dried leaves, கூவல் – pit, கீழ – down, மான் உண்டு – deer drank, எஞ்சிய – left over, கலிழி நீரே – muddied water

ஐங்குறுநூறு 204, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை அஃது எவன் கொல்
வரையர மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇப்
பெயர்வுழிப் பெயர்வுழித் தவிராது நோக்கி
நல்லள் நல்லள் என்ப
தீயேன் தில்ல மலை கிழவோர்க்கே.

Ainkurunūru, 204, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Mother, may you live long!
Please listen!

They stand together like mountain
deities,
stare at me forever wherever I go,
and say, “good girl”, “good girl.”

Why am I not then good enough
for the lord of the mountains?

Meanings:   அன்னாய் வாழி – may you live long O mother, may you live long O friend, வேண்டு அன்னை – I request you to listen to me, அஃது எவன் கொல் – tell me why it is so, வரையர மகளிரின் – like the deities residing in the mountains, நிரையுடன் குழீஇ – gathering together, பெயர்வுழிப் பெயர்வுழித் தவிராது நோக்கி – they don’t fail to stare at me wherever I go, நல்லள் நல்லள் என்ப – ‘good girl, good girl’ they say, தீயேன் – I am not good, தில்ல – asai, an expletive, மலை கிழவோர்க்கே, – to the lord of the mountain

ஐங்குறுநூறு 205 கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் தோழி
நனி நாண் உடையள் நின்னும் அஞ்சும்
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன்
மலர்ந்த மார்பின் பாயல்
துஞ்சிய வெய்யள் நோகோ யானே.

Ainkurunūru, 205, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen!

My friend is very shy
and fears you.
She desires to sleep
on the broad chest
of the lord of the lofty
mountains with
roaring white waterfalls.

I am worried for her.

Meanings:   அன்னாய் வாழி – may you live long O mother, may you live long O friend, வேண்டு அன்னை – I request you to listen to me, என் தோழி – my friend, நனி நாண் உடையள் – is very shy, நின்னும் அஞ்சும் – she’s afraid of you, ஒலி வெள் அருவி – loud white waterfalls, ஓங்கு மலை நாடன் – man from the lofty mountain country, மலர்ந்த மார்பின் – on the wide chest, பாயல் – sleep, துஞ்சிய வெய்யள் – desires to sleep, நோகோ யானே – I am in pain

ஐங்குறுநூறு 206 கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை உவக்காண்
மாரிக் குன்றத்துக் காப்பான் அன்னன்
தூவலின் நனைந்த தொடலை ஒள் வாள்
பாசி சூழ்ந்த பெருங்கழல்
தண் பனி வைகிய வரிக் கச்சினனே.

Ainkurunūru 206, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Mother, may you live long!
Please listen!

You can see him stand like a sentinal
of this rainy mountain, with his bright,
hanging sword with raindrops, his big
warrior ankets masked with moss,
and his striped, tight waist cloth drenched
with dew.

Meanings:   அன்னாய் வாழி – may you live long O mother, may you live long O friend, வேண்டு அன்னை- I am requesting you to listen to me, உவக்காண் – look there, behold, look, மாரி – rain, குன்றத்து – of the hill, of the mountain, காப்பான் – sentinel, guard, அன்னன் – he is like, தூவல் – raindrops, தூவலின் நனைந்த – got wet in the rain, தொடலை – hanging, ஒள் வாள் – shining sword, பாசி – moss, சூழ்ந்த – surrounded, பெருங்கழல் – big war anklets, தண் – cold, பனி – dew, water, வைகிய – tight, வரிக் கச்சினனே – one who wears a striped cloth around his waist

ஐங்குறுநூறு 207, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நன்றும்
உணங்கல கொல்லோ நின் தினையே உவக்காண்
நிணம் பொதி வழுக்கின் தோன்றும்
மழைதலை வைத்து அவர் மணி நெடுங்குன்றே.

Ainkurunūru 207, Kapilar, Kurinji Thinai – What her friend said to the heroine, right before the rains
Mother, may you live long!
Please listen!  Look there!

His sapphire hued, tall mountain
with clouds on its summits
appears like meat covered with fat.

Your millet field will not get dry.

Meanings:   அன்னாய் வாழி – may you live long O mother, may you live long O friend, வேண்டு அன்னை – I request you to please listen to me, நன்றும் – it is good, உணங்கல கொல்லோ – it will not dry, நின் தினையே – your millet field, உவக்காண் – look there, நிணம் பொதி வழுக்கின் – like fat covering meat, like fat embedded on meat, தோன்றும் – it appears, மழைதலை வைத்து – with the clouds on top, அவர் மணி நெடுங்குன்றே – his sapphire colored tall mountain

ஐங்குறுநூறு 208, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை கானவர்
கிழங்கு அகழ் நெடுங்குழி மல்க வேங்கைப்
பொன் மலி புது வீத் தாஅம் அவர் நாட்டு
மணி நிற மால் வரை மறைதொறு இவள்
அணி மலர் நெடுங்கண் ஆர்ந்தன பனியே.

Ainkurunūru 208, Kapilar, Kurinji Thinai – What her friend said about the heroine
Mother, may you live long!  Please listen!

He’s from the country where abundant
fresh golden vēngai flowers drop and
fill the long trenches that mountain
dwellers dig to remove yams.

Whenever his tall sapphire-colored
mountain is hidden from her sight,
her long, pretty flower-like eyes drop tears.

Meanings:   அன்னாய் வாழி – may you live long O mother, may you live long O friend, வேண்டு அன்னை – I request you to listen to me, கானவர் – the forest dwellers, கிழங்கு – yams, tubers, அகழ் – dig, நெடுங்குழி – long/deep trenches, big pits, மல்க – fills, வேங்கை – kino tree, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, பொன் மலி – gold-like abundant, புது வீ – fresh flowers, தாஅம் – drop, அவர் நாட்டு – in his country, மணி நிற – sapphire colored, மால் – tall, வரை – mountains, மறைதொறு – whenever it is hidden from sight, இவள் – her, அணி மலர் – beautiful flowers, நெடுங்கண் – long eyes, ஆர்ந்தன பனியே – dropped tears

ஐங்குறுநூறு 209, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நீ மற்று
யான் அவர் மறத்தல் வேண்டுதி ஆயின்
கொண்டல் அவரைப் பூவின் அன்ன
வெண் தலை மா மழை சூடித்
தோன்றல் ஆனாது அவர் மணி நெடுங்குன்றே.

Ainkurunūru 209, Kapilar, Kurinji Thinai – what the heroine said to her friend
Mother, may you live long!
Please listen!

You ask me to forget him.
How can I,
when his lofty, sapphire
colored mountain,
adorned with huge clouds
as white as avarai flowers
that blossom when the
eastern winds blow,
does not fade away from sight?

Meanings:   அன்னாய் வாழி – may you live long O mother, may you live long O friend, வேண்டு அன்னை – I request you to please listen to me, நீ மற்று யான் அவர் மறத்தல் வேண்டுதி ஆயின் – you are asking me to forget him, கொண்டல் – eastern winds, அவரைப் பூவின் அன்ன – like the avarai flowers, field bean, dolichos lablab, வெண் தலை – white heads, white tops, மா மழை – big clouds, சூடி – adorned, தோன்றல் ஆனாது – does not fade away from sight, அவர் மணி நெடுங்குன்றே – his sapphire colored tall mountains

ஐங்குறுநூறு 210, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை
புலவுச் சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டுப்
பூக் கெழு குன்றம் நோக்கி நின்று
மணி புரை வயங்கிழை நிலைபெறத்
தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே.

Ainkurunūru 210, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen!

The distress of the girl with
fine jewels will subside, if she
stands on the flesh-reeking
boulders of our garden, and
looks at his sapphire-colored
mountain with flowers.

 

Notes:  This translation is based on Po. Ve. Somasundaranar’s urai.  Avvai Duraisamy interpreted the words மணி புரை வயங்கிழை as ‘sapphire-like bright jewels’. புலவுச் சேர் துறுகல்,   உ. வே. சா உரை – புலவுச் சேர் துறுகல் என்றது யாவும் தெய்வத்தினான் ஆயினவென்று மறி முதலாயின கொன்று புலவு நாறும் என்பதாம்.

Meanings:   அன்னாய் வாழி – may you live long O mother, may you live long O friend, வேண்டு அன்னை – I request you to listen to me, நம் படப்பை – our garden, புலவுச் சேர் துறுகல் – flesh-stinking boulders, ஏறி – climbing, அவர் நாட்டுப் பூக் கெழு குன்றம் நோக்கி – looking at his country’s flower filled mountain, நின்று – standing, மணி புரை – sapphire-like, வயங்கிழை –the young woman wearing fine jewels, நிலைபெற – to become stable, தணிதற்கும் உரித்து – it will go down, அவள் உற்ற நோயே – the love affliction/disease that she has attained

அன்னாய் பத்து – Ten on the Mother

Songs 211 – 220 are called ‘அன்னாய் பத்து’.  They are similar to ‘அன்னாய் வாழிப் பத்து’, the previous 10 songs.   They are songs that are the words of the heroine to her friend, her friend to her, and the friend to the foster mother.

ஐங்குறு நூறு 211, குறிஞ்சித் திணை, கபிலர் – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நெய்யொடு மயக்கிய உழுந்து நூற்றன்ன
வயலையஞ் சிலம்பின் தலையது
செயலையம் பகைத்தழை வாடும் அன்னாய்.

Ainkurunūru 211, Kapilar, Kurunji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Mother!  This skirt made
from the lovely leaves of the
asoka trees that grow on the
beautiful mountain crests with
vayalai vines that look like
threads made from ulunthu
flour mixed with ghee will wilt,
if it is not worn.

Meanings:   நெய்யொடு மயக்கிய – mixed with ghee, mixed with oil, உழுந்து நூற்றன்ன – like black gram flour made into threads, வயலை – purslane vines, Portulaca quadrifida, அம் – beautiful, சிலம்பின் தலையது – on the beautiful mountain crests, செயலை – asoka tree, Saraca indica, அம் – beautiful, பகைத் தழை – changed leaves, differing leaves, வாடும் – will fade, அன்னாய் – friend, mother

ஐங்குறுநூறு 212, கபிலர் குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
சாத்த மரத்த பூழில் எழு புகை
கூட்டு விரை கமழும் நாடன்
அறவற்கு எவனோ நாம் அகல்வு அன்னாய்.

Ainkurunūru 212, Kapilar, Kurunji Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother!  Why did we refuse
the virtuous man from the country,
where sandal and akil woods are burned,
their smoke rising up together with fragrance?

Meanings:   சாத்த மரத்த – with sandalwood tree wood, பூழில் – akil wood, eaglewood, a fragrant wood, Aquilaria agallocha, எழு புகை – smoke that rises, கூட்டு விரை கமழும் – mixed fragrance spreads, நாடன் – man from such country, அறவற்கு – to the virtuous man, எவனோ – why, நாம் அகல்வு – we refused, அன்னாய் – mother

ஐங்குறு நூறு 213, குறிஞ்சித் திணை, கபிலர் – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த
ஈர்ந்தண் பெரு வடுப் பாலையில் குறவர்
உறை வீழ் ஆலியின் தொகுக்கும் சாரல்
மீ மிசை நன்னாட்டவர் வரின்
யான் உயிர் வாழ்தல் கூடும் அன்னாய்.

Ainkurunūru 213, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
O friend!  If my man comes back
from his fine mountain country,
where wasteland mountain dwellers
collect fragrant, wet, cool, big tender
mangoes that drop off their stems like
hail stones, I might be able to live.

Notes:  நற்றிணை 6 – அத்தக் குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி, நற்றிணை 24 – விளவின் ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு, நற்றிணை 372 – பெண்ணைத் தேனுடை அழி பழம் வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு அள்ளல் இருஞ் சேற்று ஆழப் பட்டென, ஐங்குறுநூறு 213 – நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த.  மூக்கு (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காம்பு.

Meanings:   நறு வடி – fragrant tiny green mangoes, மாவடு, மாஅத்து – of mango trees, மூக்கு இறுபு உதிர்த்த – fall off the stems, ஈர்ந்தண் – wet cool, பெரு வடு – big tender mangoes, big immature mangoes, பாலையிற் குறவர் – men from the pālai land, men from the wasteland, உறை – rain, வீழ் – fall, ஆலியின் – like hail stones, தொகுக்கும் – they collect, they heap, சாரல் – mountain slopes, மீமிசை – above, நன்னாட்டவர் – the man from the fine country, வரின் – if he comes, யான் உயிர் வாழ்தல் கூடும் – I might be able to live, அன்னாய் – O friend

ஐங்குறு நூறு 214, குறிஞ்சித் திணை, கபிலர் – தோழி தலைவன் கேட்கும்படி தலைவியிடம் சொன்னது
சாரல் பலவின் கொழுந்துணர் நறும் பழம்
இருங்கல் விடர் அளை வீழ்ந்தென வெற்பில்
பெருந்தேன் இறாஅல் கீறும் நாடன்
பேர் அமர் மழைக் கண் கலிழத் தன்
சீருடை நன்னாட்டுச் செல்லும் அன்னாய்.

Ainkurunūru 214, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine, as the hero listened nearby
O friend!  He will go back to his
glorious country,
…..where huge fragrant jackfruits
…..growing in clusters on the mountain
…..slopes fall in crevices between huge
…..boulders, breaking large honeycombs,
making your large, moist eyes shed tears.

Meanings:   சாரல் பலவின் – of the jackfruit trees on the mountain slope, கொழுந்துணர் – big bunches, நறும் பழம் – fragrant fruits, இருங்கல் – black/huge boulders, விடர் அளை – split crevices, வீழ்ந்தென – they fall down, வெற்பில் – in the mountain, பெருந்தேன் இறாஅல் – large honey combs, கீறும் – split, break apart, நாடன் – the man from such country, பேர் அமர் – huge and calm, மழைக் கண் கலிழ – causing tears falling from your moist eyes, தன் சீருடை நன்னாட்டுச் செல்லும் – he will go to his glory filled country, அன்னாய் – O mother, O friend

ஐங்குறு நூறு 215, குறிஞ்சித் திணை, கபிலர் – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கட்டளை அன்ன மணி நிறத் தும்பி
இட்டிய குயின்ற துறைவயின் செலீஇயர்
தட்டைத் தண்ணுமைப் பின்னர் இயவர்
தீங்குழல் ஆம்பலின் இனிய இமிரும்
புதல் மலர் மாலையும் பிரிவோர்
இதனினும் கொடிய செய்குவர் அன்னாய்.

Ainkurunūru 215, Kurinji Thinai, Kapilar – What the heroine said to her friend
O friend!  A sapphire colored bee,
as dark as touchstone, hums sweetly
like the music of a flute that follows
the rattles and thannumai drums of
musicians near the shore.

He is cruel to leave at this evening time,
when the bush flowers are in bloom.

Meanings:   கட்டளை அன்ன – like a black rubbing stone of goldsmiths (black color), மணி நிறத் தும்பி – a dark colored bee, இட்டிய – small, குயின்ற – created, துறைவயின் – near the shore, செலீஇயர் – went, தட்டை – rattles, தண்ணுமை – big one-eyed drum, பின்னர் – after that, இயவர் – musicians, தீங்குழல் – sweet flute, ஆம்பலின் – like an āmpal flute, இனிய இமிரும் – hums sweetly, புதல் மலர் – bush flowers, மாலையும் – evening, பிரிவோர் – those who separate, இதனினும் கொடிய – harsher than this, செய்குவர் – one who does, அன்னாய் – O friend

ஐங்குறுநூறு 216, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
குறுங்கை இரும் புலிக் கோள் வல் ஏற்றை
நெடும் புதல் கானத்து மடப் பிடி ஈன்ற
நடுங்கு நடைக் குழவி கொளீஇய பலவின்
பழந்தூங்கு கொழு நிழல் ஒளிக்கும் நாடற்குக்
கொய்திடு தளிரின் வாடி நின்
மெய் பிறிதாதல் எவன் கொல் அன்னாய்.

Ainkurunūru 216, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend!  Why is your body
without luster, like a plucked
tender sprout that has wilted?

Is it because of your lover
from the country where a big,
murderous male tiger with short
front legs hides in the dense shade
of a jackfruit tree bearing fruits,
and stalks a young tottering calf
of an innocent female elephant
in the forest with tall bushes?

Meanings:   குறுங்கை – short front legs, இரும் புலி – big  tiger, dark tiger, கோள்வல் ஏற்றை – a murderous male, நெடும் புதல் கானத்து – in the forest with tall bushes, மடப்பிடி – an innocent female elephant, ஈன்ற – gave birth, நடுங்கு நடைக் குழவி – a calf with trembling walk, கொளீஇய – to seize, to kill, பலவின் – of a jackfruit tree, பழம் தாங்கு – fruit bearing, கொழு நிழல் – heavy shade, thick shade, ஒளிக்கும் – hides, நாடற்கு – for the man from such country, கொய்திடு தளிரின் – like plucked delicate sprout, வாடி – wilted, நின் – your, மெய் – body, பிறிதாதல் – tired, without luster, எவன் கொல் அன்னாய் – what is the reason O friend

ஐங்குறுநூறு 217, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பெரு வரை வேங்கைப் பொன் மருள் நறு வீ
மான் இனப் பெருங்கிளை மேயல் ஆரும்
கானக நாடன் வரவும் இவள்
மேனி பசப்பது எவன் கொல் அன்னாய்.

Ainkurunūru 217, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Mother!  Why does your body
grow sallow when your lover
from the forest country, where
big deer herds graze on fragrant
golden flowers of vēngai trees
on the tall mountains, comes here?

Meanings:   பெரு வரை – lofty mountains, வேங்கை – kino trees, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, பொன் மருள் – like gold, நறு வீ – fragrant flowers, மான் இனப் பெருங்கிளை – big herds of deer, மேயல் ஆரும் – they graze and eat, கானக நாடன் – the man from the forest country, வரவும் – when he comes, இவள் – her, மேனி பசப்பது எவன் கொல் அன்னாய் – why does your body grow sallow

ஐங்குறுநூறு 218, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நுண் ஏர் புருவத்த கண்ணும் ஆடும்
மயிர் வார் முன் கை வளையும் செறூஉம்
களிறு கோள் பிழைத்த கதஞ்சிறந்து எழு புலி
எழுதரு மழையின் குழுமும்
பெருங்கல் நாடன் வருங்கொல் அன்னாய்.

Ainkurunūru 218, Kapilar, Kurinji Thinai – What her friend said to the heroine
O my friend!  My eyes
with beautiful brows twitch.
The bangles on your forearm
with fine hair have become
tight.

These omens tell me that your
man from the lofty mountains,
where an enraged, fierce tiger
that lost its prey elephant roars
like the rising clouds,
will come back to marry you.

Meanings:   நுண் ஏர் புருவத்த – with delicate beautiful eyebrows, கண்ணும் ஆடும் – eyes twitch, tremble, மயிர் வார் முன் கை – forearm with nice hair, வளையும் செறூஉம் – bangles have become tight, களிறு – elephant, கோள் பிழைத்த – escaped death, escaped the deadly attack, கதஞ்சிறந்து எழு புலி – very angry rising tiger, எழுதரு மழையின் – like the rising clouds, குழுமும் – roars, பெருங்கல் நாடன் – the man from the mountain country, வரும் கொல் அன்னாய் – will he come my friend (yes, he will come because of the good omens)

ஐங்குறுநூறு 219, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கருங்கால் வேங்கை மாத்தகட்டு ஒள் வீ
இருங்கல் வியல் அறை வரிப்பத் தாஅம்
நன் மலை நாடன் பிரிந்தென
ஒண்ணுதல் பசப்பது எவன் கொல் அன்னாய்.

Ainkurunūru 219, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Mother!  Why does your
shiny forehead turn pale,
when the man from the
fine mountain country,
where bright flowers of
black-trunked vēngai
trees with big leaves drop
on big boulders creating
patterns, leaves you?

Meanings:   கருங்கால் வேங்கை – black-trunked kino trees, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, மாத்தகட்டு – with big outer petals, ஒள் வீ – bright flowers, இருங்கல் –  dark stones, வியல் அறை – big boulders, வரிப்பத் தாஅம் – spread decorating, நன் மலை நாடன் – the man from fine mountain country, பிரிந்தென – since he separates, when he separates, ஒள் நுதல் – bright forehead, பசப்பது எவன் கொல் அன்னாய் – why does it become pale

ஐங்குறுநூறு 220, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி
ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன்
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியன் மார்பு
முயங்காது கழிந்த நாள் இவள்
மயங்கிதழ் மழைக் கண் கலிழும் அன்னாய்.

Ainkurunūru 220, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother!  Her confused moist eyes
like flower petals, will shed tears
if she passes days without hugging
her handsome, brave, broad-chested
lover from the mountain country,
where shifting clouds pour rain,
and wide waterfalls cascade down the
mountain slopes with swaying bamboo.

Meanings:   அலங்கு மழை பொழிந்த – moving clouds poured rain, அகன் கண் அருவி – wide waterfalls, ஆடு கழை அடுக்கத்து – from the mountain ranges with swaying bamboo, இழிதரு – cascading down, நாடன் – the man from such country, பெரு வரை அன்ன – like tall mountains, திரு விறல் – beautiful and brave, வியன் மார்பு – wide chest, முயங்காது கழிந்த நாள் – the days passed without hugging, இவள் – her, மயங்கு – confusing, இதழ் – petals, மழைக்கண் – wet eyes, கலிழும் – will shed tears, அன்னாய் – mother

அம்ம வாழிப் பத்து – May you Live Long my Friend

Songs 221 – 230 are called ‘அம்ம வாழிப் பத்து’ and these are the words of the heroine to her friend, and her friend to the heroine.

ஐங்குறுநூறு 221, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி காதலர்
பாவை அன்ன என் ஆய் கவின் தொலைய
நன் மா மேனி பசப்பச்
செல்வல் என்ப தம் மலை கெழு நாடே.

Ainkurunūru 221, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  My lover says he’s
returning to his country with
mountains.  If he goes, I will lose
my doll-like, fine beauty.  My
pretty, dark body will turn pale.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – May you live long my friend, காதலர் – lover, பாவை அன்ன – like a doll, என் ஆய் கவின் – my fine beauty, தொலைய – to be lost, நன் மா மேனி – fine dark body, பசப்ப – to become sallow, to become pale, செல்வல் என்ப – ‘I will leave’ he says, தம் மலைகெழு நாடே – to his country with mountains

ஐங்குறுநூறு 222, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன்
இன் இனி வாராமாறு கொல்
சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே.

Ainkurunūru 222, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, O friend!

My forehead draped with soft,
perfect hair has turned pale.

Is it because the man wearing
a fragrant, cool garland,
who used to come often and stay
in our town,
does not come here any longer?

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, நம்மூர் – our town, நளிந்து வந்து – coming often, உறையும் – staying, நறும் தண் மார்பன் – the man with a fragrant and cool chest, இன் இனி வாராமாறு கொல் – is it because he does not come now, சில் – soft, நிரை – rows, ஓதி – hair, என் நுதல் பசப்பதுவே – my forehead has turned pale

ஐங்குறுநூறு 223, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை
வரை ஆம் இழியக் கோடல் நீடக்
காதலர்ப் பிரிந்தோர் கையற நலியும்
தண் பனி வடந்தை அச்சிரம்
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே.

Ainkurunūru 223, Kapilar, Kurinji Thinai – What her friend said to the heroine
May you live long, my friend!
Listen!  Your lover has come before
the early dew season, when the cold,
dewy northern winds that cause grief
to separated lovers, blow.

He has arrived, before the kānthal
flowers with long petals have bloomed
and waters come crashing down
the mountains as waterfalls.

Notes:  கோடல் நீட – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – ‘செங்காந்தளின் நீண்ட இதழ்கள் மலர’,  ஒளவை துரைசாமி – ‘காந்தள் வளர்ச்சியுறாநிற்பவே’.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – May you live long my friend, நம் மலை – our mountain, வரை ஆம் – mountain waters, waterfalls, இழிய – flow down, கோடல் நீட – glory lily blossoms in abundance, glory lily flowers blossom with long petals, காதலர்ப் பிரிந்தோர் – those who separated from lovers, கையற நலியும் – suffer with helpless pain, தண் பனி வடந்தை – the cold dewy northern winds, அச்சிரம் – the early dew season, முந்து வந்தனர் – he came before that, நம் காதலோரே – your lover

ஐங்குறுநூறு 224, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை
மணி நிறங் கொண்ட மா மலை வெற்பில்
துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல்
எளிய மன்னால் அவர்க்கு இனி
அரிய ஆகுதல் மருண்டனென் யானே.

Ainkurunūru 224, Kapilar, Kurinji Thinai – What her friend said to the heroine
May you live long, my friend!
Listen!  It used to be so easy for
him to play with us in the clear
waterfalls cascading down the
slopes of his tall, sapphire hued

mountain.

I worry that it will become rare.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, நம் மலை – our mountain, மணி நிறம் கொண்ட – with sapphire color, மா மலை – huge mountain, வெற்பில் – on the slopes, துணி நீர் அருவி – waterfalls with clear water, நம்மோடு ஆடல் – play with us, எளிய – easy, மன் – asai, an expression word, ஆல் – asai, an expression word, அவர்க்கு – for him, இனி அரிய ஆகுதல் – it will become rare now, மருண்டனென் யானே – I am bewildered

ஐங்குறுநூறு 225, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி பைஞ்சுனைப்
பாசடை நிவந்த பனி மலர்க் குவளை
உள் அகம் கமழும் கூந்தல் மெல்லியல்
ஏர் திகழ் ஒண்ணுதல் பசத்தல்
ஓரார் கொல் நம் காதலோரே.

Ainkurunūru 225, Kapilar, Kurinji Thinai – What her friend said to the heroine
May you live long, my friend!
Listen!  Will your lover not
think about your tenderness,
your hair with the fragrance
of the insides of cool, blue
waterlilies rising above the
leaves in the fresh springs,
and your beautiful bright
forehead that has turned yellow?

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – May you live long my friend, பைஞ்சுனை – fresh spring, பாசடை நிவந்த – rising above the green leaves, பனி மலர்க் குவளை – blue waterlilies, உள் அகம் கமழும் – inside fragrance, கூந்தல் – hair, மெல்லியல் – delicate girl, ஏர் திகழ் – beautifully shining, ஒள் நுதல் – bright forehead, பசத்தல் – becoming yellow, ஓரார் கொல் – does he think, நம் காதலோரே – your lover

ஐங்குறுநூறு 226, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலைக் காந்தள்
கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புற மாறி நின்
வன்புடை விறல் கவின் கொண்ட
அன்பிலாளன் வந்தனன் இனியே.

Ainkurunūru 226, Kapilar, Kurinji Thinai – What her friend said to the heroine
May you live long, my friend!
The man who is like a bee that
flits around drinking honey
from the clusters kānthal
blossoms that bloom on our
mountain slopes, has come back
again.

This man without kindness has
controlled your victorious strong beauty.

Meanings:   அம்ம வாழி தோழி – May you live long my friend, நம் மலை – our mountain, நறும் – fragrant, தண் – cool, சிலம்பின் – of the mountain slopes, நாறு குலைக் காந்தள் – fragrant clusters of glory lilies, கொங்கு உண் வண்டின் – like a honey drinking bee, like a pollen eating bee, பெயர்ந்து புறமாறி – moves around and changes places, நின் – your, வன்புடை – with strength, விறல் – victorious, கவின் கொண்ட – with beauty, அன்பிலாளன் – man without kindness, வந்தனன் இனியே – he has come back now

ஐங்குறுநூறு 227, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நாளும்
நல் நுதல் பசப்பவும் நறுந் தோள் ஞெகிழவும்
ஆற்றலம் யாம் என மதிப்பக் கூறி
நப்பிரிந்து உறைந்தோர் மன்ற நீ
விட்டனையோ அவர் உற்ற சூளே.

Ainkurunūru 227, Kapilar, Kurinji Thinai – What her friend said to the heroine
May you live long, my friend!
Listen!  Knowing that we could not be
consoled, he uttered honorable words
and left us, causing your fine forehead
to dull, and your fragrant arms to
become thin.

Have you forgotten his promise?

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – May you live long my friend, நாளும் – for days, நல் நுதல் – fine forehead, பசப்பவும் – becoming pale, நறுந் தோள் நெகிழவும் – fragrant arms getting slim, ஆற்றலம் யாம் என – that we could not be consoled, மதிப்பக் கூறி – he said honorably, நப்பிரிந்து – leaving us, உறைந்தோர் – the man who lives, மன்ற – asai, an expletive, நீ – you, விட்டனையோ – did you forget, அவர் உற்ற சூளே – the promise he made

ஐங்குறுநூறு 228, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நம்மூர்
நிரந்து இலங்கு அருவிய நெடு மலை நாடன்
இரந்து குறையுறாஅன் பெயரின்
என் ஆவது கொல் நம் இன் உயிர் நிலையே.

Ainkurunūru 228, Kapilar, Kurinji Thinai What her friend said to the heroine
May you live long, my friend!
Listen!  If the man from the tall
mountain country with
shimmering, full waterfalls does
not get his wishes fulfilled
and moves away from our town,
what will happen to our sweet lives?

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – May you live long my friend, நம்மூர் – our town, நிரந்து – without a break, continuous, இலங்கு அருவிய – with bright waterfalls, நெடு மலை – tall mountains, நாடன் – man from such country, இரந்து – begging, குறையுறாஅன் – his complaints not resolved, பெயரின் – if he moves, என் ஆவது கொல் நம் இன் உயிர் நிலையே – what will happen to our sweet lives

ஐங்குறுநூறு 229, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழப்
பன்னாள் பிரிந்த அறன் இலாளன்
வந்தனனோ மற்று இரவில்
பொன் போல் விறல் கவின் கொள்ளும் நின் நுதலே.

Ainkurunūru 229, Kapilar, Kurinji Thinai What her friend said to the heroine
May you live long, my friend!
Listen!  Did your unkind lover who
made us weep by leaving us for many
days, come here last night?
Your victorious, beautiful forehead
glows like gold.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – May you live long my friend, நாம் அழ – making us cry, பன்னாள் பிரிந்த – separated for many days, அறன் இலாளன் – the man without kindness, வந்தனனோ மற்று இரவில் – did he come at night, பொன் போல் – like gold, விறல் கவின் கொள்ளும் – has attained victorious beauty, நின் நுதலே – your forehead

ஐங்குறுநூறு 230, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு
சிறு தினைக் காவலன் ஆகிப் பெரிது நின்
மெல் தோள் நெகிழவும் திரு நுதல் பசப்பவும்
பொன் போல் விறல் கவின் தொலைத்த
குன்ற நாடற்கு அயர்வர் நன் மணனே.

Ainkurunūru 230, Kapilar, Kurinji Thinai – What her friend said to the heroine
May you live long, my friend!  Listen!
Our family will arrange for you to

marry the man from the mountains,
who joined us to guard our fields with
tiny-millet, has caused your delicate
arms to thin, lovely forehead to pale and
gold-like winning beauty to be ruined.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, நம்மொடு – with us, சிறு தினைக் காவலன் ஆகி – he guarded our field with tiny millet, பெரிது – greatly, நின் – your, மெல் தோள் – delicate arms, நெகிழவும் – to become thin, திரு நுதல் – beautiful forehead, பசப்பவும் – to become sallow, to pale, பொன்  போல் – gold like, விறல் – victorious, exceeding, கவின் – beauty, தொலைத்த – caused to lose, குன்ற நாடற்கு – to the man from the mountain country, அயர்வர் – those who perform,  நன் மணனே – good marriage ceremony

தெய்யோப் பத்து – Ten on the expression ‘theyyo’

The next 10 are called ‘தெய்யோப் பத்து’.   The word தெய்யோ is an expletive.   Here, it expresses some frustration.  The word தெய்ய has been used in a few other Sangam poems, as expletives.   All the poems in this set are spoken by the heroine’s friend.  Except for poem 235, all of them are addressed to the hero.

ஐங்குறுநூறு 231, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
யாங்கு வல்லுநையோ ஓங்கல் வெற்ப
இரும் பல் கூந்தல் திருந்திழை அரிவை
திதலை மாமை தேயப்
பசலை பாயப் பிரிவு தெய்யோ.

Ainkurunūru 231, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the lofty mountains!
How are you able to leave her
behind, this woman with fine jewels
and thick black hair, diminishing
the yellow spots on her dark
body, and spreading her pallor?

Meanings:   யாங்கு வல்லுநையோ – how are able to do this, ஓங்கல் வெற்ப – O lord of the lofty mountains, இரும் பல் கூந்தல் – dark thick hair, திருந்திழை – perfect jewels, அரிவை – young woman, திதலை – yellow spots, மாமை – dark, தேய – ruined, பசலை பாய – sallow spread, பிரிவு – separation, தெய்யோ – asai, an expletive

ஐங்குறுநூறு 232, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
போது ஆர் கூந்தல் இயல் அணி அழுங்க
ஏதிலாட்டியை நீ பிரிந்ததற்கே
அழல் அவிர் மணிப் பூண் நனையப்
பெயல் ஆனா என் கண்ணே தெய்யோ.

Ainkurunūru 232, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
You left like she was a stranger!

My friend with flower-adorned
hair and natural beauty is hurting.
Her eyes have not stopped crying
and her jewels with fire-like,
gleaming gems are drenched.

Meanings:   போது ஆர் – flowers filled, கூந்தல் – hair, இயல் அணி – natural beauty, அழுங்க – hurt, ஏதிலாட்டியை – like a stranger, நீ பிரிந்ததற்கே – since you left, அழல் அவிர் – fire like bright, மணிப் பூண் – gem jewels, நனைய – wet, பெயல் ஆனா என் கண்ணே – our eyes have not stopped cyring, தெய்யோ – asai, an expletive

ஐங்குறுநூறு 233, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வருவை அல்லை வாடை நனி கொடிதே
அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி
ஒல்லென இழிதரும் அருவி நின்
கல் உடை நாட்டுச் செல்லல் தெய்யோ.

Ainkurunūru 233, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said the hero
Do not go back
to your mountain country,
where roaring loud waterfalls
cascade down bringing rare gems.

You will not come back again.
The northern winds are harsh.

Meanings:   வருவை அல்லை – you will not come, வாடை நனி கொடிதே – northern winds are very harsh, அரு – rare, precious, வரை மருங்கின் – near the mountains, ஆய் மணி – beautiful gems, வரன்றி – carry it, ஒல்லென இழிதரும் அருவி – waterfalls that come down with sounds, நின் – your, கல் உடை நாட்டுச் செல்லல் – do not go to your country with mountains, தெய்யோ – asai, an expletive

ஐங்குறுநூறு 234, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
மின் அவிர் வயங்கிழை ஞெகிழச் சாஅய்
நன் நுதல் பசத்தல் ஆவது துன்னிக்
கனவில் காணும் இவளே
நனவில் காணாள் நின் மார்பே தெய்யோ.

Ainkurunūru 234, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
She sees you only in her dreams
since she is unable to see your
chest in person.
Her bright, beautiful jewels have
slipped down.
Her fine forehead has turned pale.

Meanings:   மின் அவிர் – bright, bright like lightning, வயங்கிழை – fine jewels, ஞெகிழ – slipping down, becoming loose, சாஅய் – becoming thin, நன் நுதல் – fine forehead, பசத்தல் ஆவது – it has become pale, துன்னி – getting close, கனவில் காணும் இவளே – she sees you in her dream, நனவில் காணாள் நின் மார்பே – she does not see your chest in person, தெய்யோ – asai, an expletive

ஐங்குறுநூறு 235, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கையுற வீழ்ந்த மை இல் வானமொடு
அரிது காதலர்ப் பொழுதே அதனால்
தெரி இழை தெளிர்ப்ப முயங்கிப்
பிரியலம் என்கமோ எழுகமோ தெய்யோ.

Ainkurunūru 235, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
It is a rare time for lovers
after heavy rains,
when the sky is clear
of ink-black rain clouds.

Embracing him with
your chosen jingling jewels,
will you tell him
that you will not leave him,
or will you just get up and leave?

Meanings:   கையுற – filling spaces, வீழ்ந்த – heavy rains fell, மை இல் வானமொடு – sky without dark clouds, அரிது காதலர்ப் பொழுதே – rare time for lovers, அதனால் – so, தெரி இழை – chosen jewels, தெளிர்ப்ப – jingling, முயங்கி – embrace, பிரியலம் என்கமோ – will you say we will not separate, எழுகமோ – will we leave, asai, தெய்யோ – asai, an expletive

ஐங்குறுநூறு 236, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
அன்னையும் அறிந்தனள் அலரும் ஆயின்று
நன் மனை நெடு நகர் புலம்பு கொள உறுதரும்
இன்னா வாடையும் மலையும்
நும் ஊர்ச் செல்கம் எழுகமோ தெய்யோ.

Ainkurunūru 236, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Mother has learned about it,
and gossip has risen.
Our fine, huge house has
become lonely.  The
miserable north winds hurt us.

Can we come to your town?

Meanings:   அன்னையும் அறிந்தனள் – mother has learned about it, அலரும் ஆயின்று – gossip has risen, நன் மனை – fine home, நெடு நகர் – huge house, புலம்பு கொள – in loneliness, in sorrow, உறுதரும் – blowing, touching, இன்னா வாடையும் – the painful northern winds, மலையும் – attacks us, causes distress, நும் ஊர்ச் செல்கம் – let us go to your town, எழுகமோ – rise up, தெய்யோ – asai, an expletive

ஐங்குறுநூறு 237, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
காமம் கடவ உள்ளம் இனைப்ப
யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின்
ஓங்கித் தோன்றும் உயர் வரைக்கு
யாங்கு எனப்படுவது நும்மூர் தெய்யோ.

Ainkurunūru 237, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Urged by love and distressed in mind,
if the time comes for us to come there,
where is your town in that mountain
that appears to be very tall?

Meanings:   காமம் கடவ – love causes, love goads, உள்ளம் இனைப்ப – the mind is sad, யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின் – if the time comes for us to come there, ஓங்கித் தோன்றும் – appearing tall, உயர் வரைக்கு – to the lofty mountain, யாங்கு எனப்படுவது நும்மூர் – where is your town (எங்கு என்று சொல்லப்படுவது உங்களுடைய ஊர்), தெய்யோ – asai, an expletive

ஐங்குறுநூறு 238, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வார்க்கோட்டு வயத் தகர் வாராது மாறினும்
குரூஉ மயிர்ப் புருவை நசையின் அல்கும்
மாஅல் அருவித் தண் பெருஞ் சிலம்ப
நீ இவன் வரூஉம் காலை
மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ.

Ainkurunūru 238, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord of the mountains!
In your cool big mountains
with tall waterfalls,
a bright-haired ewe
waits with love for her ram,
and is not troubled
even if he changes his mind.

Whenever you come here,
my friend’s beauty returns.

Meanings:   வார்க்கோட்டு – long horned, வயத் தகர் – strong male sheep, male goat, வாராது மாறினும் – if it changes its mind and does not come, குரூஉ மயிர்ப் புருவை – bright-haired female, நசையின் அல்கும் – waiting with desire, மாஅல் அருவி – tall waterfalls, தண் பெருஞ் – cool big, சிலம்ப – O man from the mountains, நீ இவன் வரூஉம் காலை – when you come here, மேவரும் – it comes back, மாதோ – expletive, இவள் நலனே – her beauty, தெய்யோ – asai, an expletive

ஐங்குறுநூறு 239, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
சுரும்பு உணக் களித்த புகர் முக வேழம்
இரும்பிணர்த் துறுகல் பிடி செத்துத் தழூஉம் நின்
குன்று கெழு நன்னாட்டுச் சென்ற பின்றை
நேர் இறைப் பணைத்தோள் ஞெகிழ
வாராயாயின் வாழேம் தெய்யோ.

Ainkurunūru 239, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
If you go away to your country,
where bees drink and enjoy musth
liquid flowing from the spotted face
of an elephant which embraces a
a black, rough bouder thinking it is
mate, my friend’s bamboo-like arms
with delicate wrists will grow thin
and her jewels will slip down.

She will not live if you don’t come back.

Meanings:   சுரும்பு உணக் களித்த – bees drink and are happy, புகர் முக வேழம் – spotted face male elephant, இரும்பிணர் – big and rough, துறுகல் – boulder, பிடி செத்து – thinking that it was a female elephant, தழூஉம் – embraces, நின் – your, குன்று கெழு நன்னாட்டு – mountain-filled fine country, சென்ற பின்றை – after he goes, நேர் – delicate, straight, இறை – forearms, wrists, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, ஞெகிழ – to slip, வாராயாயின் வாழேம் – we will not live if you don’t come, தெய்யோ – asai, an expletive

ஐங்குறுநூறு 240, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
அறியேம் அல்லேம் அறிந்தனம் மாதோ
பொறி வரிச் சிறைய வண்டினம் மொய்ப்பச்
சாந்தம் நாறும் நறியோள்
கூந்தல் நாறும் நின் மார்பே தெய்யோ.

Ainkurunūru 240, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the unfaithful hero
It’s not that we don’t know.
We do know.

Your chest has the fragrance
of that woman,
her hair scented with sandal
that swarms of bees hover over,
their delicate wings flecked
with spots and stripes.

Meanings:   அறியேம் அல்லேம் – not that we do not know, அறிந்தனம் – we do know, மாதோ – an asai, an expletive, பொறி வரி – dots and lines, சிறைய – with wings, வண்டினம் மொய்ப்ப – bees buzz, சாந்தம் நாறும் – has sandal fragrance, நறியோள் – the fragrant woman, கூந்தல் – hair, நாறும் – smells, நின் மார்பே – your chest, தெய்யோ – asai, an expletive

வெறிப்பத்து – Ten on Divining Dances

These ten songs are called ‘வெறிப்பத்து’, since they are about the Murukan temple priest velan’s frenzied veriyāttam ritual dances.  Veriyāttam was performed by a diviner when the heroine’s mother became worried about her daughter, when the latter lost weight and appeared sad.   Not knowing about her love affliction, the concerned mother thinks that the mountain deity Murukan is angry with her daughter.   She invites the diviner/Murukan priest/velan to perform rituals to remove that anger.  He has new sand spread on the front yard of the heroine’s house, decorates it with flowers, sacrifices a goat, divines with molucca beans (caesalpinia crista seeds), ties a talisman on the heroine’s hand and performs dances.

ஐங்குறுநூறு 241,  கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நம் உறு துயரம் நோக்கி அன்னை
வேலன் தந்தாள் ஆயின் அவ் வேலன்
வெறி கமழ் நாடன் கேண்மை
அறியுமோ தில்ல செறி எயிற்றோயே.

Ainkurunūru 241, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend with perfect teeth!
Mother invited the diviner
on seeing your distress.

Will he know of your friendship
with the man from the fragrant country?

Meanings:   நம் உறு துயரம் நோக்கி அன்னை – mother seeing our pain, வேலன் தந்தாள் – brought the Murukan priest velan, ஆயின் – if so, அவ் வேலன் – that Murukan priest velan, வெறி கமழ் நாடன் – man from the fragrance filled country, கேண்மை – friendship, அறியுமோ – does he know, தில்ல – asai, an expletive, செறி எயிற்றோயே – O one with perfect teeth

ஐங்குறுநூறு 242, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அறியாமையின் வெறியென மயங்கி
அன்னையும் அருந்துயர் உழந்தனள் அதனால்
எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ்
ஆய் மலர் உண்கண் பசப்பச்
சேய் மலை நாடன் செய்த நோயே.

Ainkurunūru 242, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
In her ignorance, mother thinks
that you incurred Murukan’s wrath,
and she is very sad.  Not to tell
her the truth now is quite harsh.

Your kohl-lined, flower-like, lovely eyes
have lost their luster.  The man from the
distant, beautiful mountains has given
this love affliction.

Notes:  சேய் மலை (5) – ஒளவை துரைசாமி உரை – சேய்மைக்கண் தோன்றும் மலை, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – நெடுந்தூரத்தில் உள்ள மலை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சேயோன் மேய மை மலை.

Meanings:   அறியாமையின் – in ignorance, வெறியென மயங்கி – confused and thinking that you incurred Murukan’s anger, அன்னையும் அருந்துயர் உழந்தனள் – mother is very sad, அதனால் – hence, எய்யாது விடுதலோ கொடிதே – it is harsh not to tell her, நிரை – rows, இதழ் – petals, ஆய் மலர் – beautiful flowers, chosen flowers, உண்கண் – eyes with kohl, பசப்ப – lost luster, சேய் மலை நாடன் செய்த நோயே – this disease caused by the man from the distant beautiful mountains

ஐங்குறுநூறு 243,  கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
கறி வளர் சிலம்பின் கடவுள் பேணி
அறியா வேலன் வெறி எனக் கூறும்
அது மனம் கொள்குவை அனையிவள்
புது மலர் மழைக்கண் புலம்பிய நோய்க்கே.

Ainkurunūru 243, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
“If you make offerings
to the god of the mountains
where pepper vines grow,
she will be cured of her affliction,”
the ignorant diviner says to you.
Mother!  You trust what he says!

Her eyes that look like fresh flowers
are drenched in distress.

Meanings:   கறி வளர் – black pepper growing, சிலம்பின் கடவுள் – mountain god (Murukan), பேணி – give offerings, அறியா வேலன் – the ignorant Murukan priest, வெறி எனக் கூறும் – says she’s possessed by the spirits, அது மனம் கொள்குவை – you trust that, you accept that not knowing the reason, அனை – O mother, இவள் – her, புது மலர் – fresh flowers, மழைக்கண் – wet eyes, புலம்பிய – in distress, நோய்க்கே – for the disease

ஐங்குறுநூறு 244,  கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி பன் மலர்
நறும் தண் சோலை நாடு கெழு நெடுந்தகை
குன்றம் பாடான் ஆயின்
என் பயஞ் செய்யுமோ வேலற்கு அவ் வெறியே.

Ainkurunūru 244, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!  Listen!
If the vēlan does not sing about
the noble man’s mountain country
with fragrant, cool groves covered
with abundant flowers,
of what use is his ritual dance?

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, பன் மலர் – many flowers, நறும் தண் சோலை நாடு கெழு – country with cool fragrant groves, நெடுந்தகை – noble man, the hero, குன்றம் – mountain country, பாடான் ஆயின் – if he doesn’t sing, என் பயஞ் செய்யுமோ – how will it benefit, வேலற்கு – for the vēlan, அவ் வெறியே – the ritual dance

ஐங்குறுநூறு 245,  கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி சொன்னது
பொய்யா மரபின் ஊர் முது வேலன்
கழங்கு மெய்ப்படுத்துக் கன்னம் தூக்கி
முருகு என மொழியும் ஆயின்
கெழுதகை கொல் இவள் அணங்கியோற்கே.

Ainkurunūru 245, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said, as the hero listened nearby
Our town’s elderly diviner
from an unfailing tradition
divines with kalangu beans,
lifts a talisman and explains
that Murukan
is the reason for her affliction.

I wonder whether that description
fits the man who caused her distress!

Meanings:   பொய்யா மரபின் – with an unfailing tradition, with a tradition of not lying, ஊர் முது வேலன் – town’s elderly velan, கழங்கு மெய்ப்படுத்து – divining using molucca beans, finding the truth from molucca beans, Caesalpinia crista, கன்னம் – talisman, தாயத்து (கன்னமென்பது நோய் தணித்தற்குப் பண்ணிக்கொடுக்கும் படிமம்), தூக்கி – lifting, முருகு என மொழியும் ஆயின் – if he says that Murukan is the reason, கெழுதகை கொல் – is it suitable, இவள் அணங்கியோற்கே – for her lover who caused her this pain

ஐங்குறுநூறு 246, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வெறி செறித்தனனே வேலன் கறிய
கல் முகை வயப் புலி கழங்கு மெய்ப்படூஉ
புன்பலம் வித்திய புனவர் புணர்த்த
மெய்ம்மையன்ன பெண்பாற் புணர்ந்து
மன்றில் பையுள் தீரும்
குன்ற நாடன் உறீஇய நோயே.

Ainkurunūru 246, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
The diviner is prepared to perform
rituals to end your affliction caused
by the lord of the pepper-growing
mountains,
where farming mountain dwellers
made a fake female tiger, fixing
kalangu beans for its eyes, and tricked
a cave-dwelling, strong male tiger to
unite with it and end its distress,
thinking that it was a real female tiger.

Meanings:   வெறி செறித்தனனே வேலன் – the velan has made preparations for veriyāttam, the velan has filled the place with items for veriyāttam, கறிய – with black pepper, கல் முகை – mountain caves, வயப்புலி – strong tiger, கழங்கு மெய்ப்படூஉ – placed kalangu beans on the body to make it look real, Molucca, Caesalpinia crista, புன்பலம் வித்திய புனவர் – mountain dwellers who seeded the fields, புணர்த்த – made, created, மெய்ம்மை அன்ன – like it is real, பெண்பால் புணர்ந்து – unites with it thinking it is a female, மன்றில் – in the common place, பையுள் தீரும் – ends its distress, குன்ற நாடன் – the lord of the mountains, உறீஇய நோயே – the disease that he gave

ஐங்குறுநூறு 247, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தமர் கேட்கும்படியாக
அன்னை தந்தது ஆகுவது அறிவென்
பொன் நகர் வரைப்பின் கன்னம் தூக்கி
முருகு என மொழியும் ஆயின்
அரு வரை நாடன் பெயர் கொலோ அதுவே.

Ainkurunūru 247, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the family listened nearby
I understand why mother brought
the diviner to your rich house
to perform rituals on new sand and
lift a talisman to tie on your arm.

If he says Murukan is the reason for
your distress,
I would like to know if that’s the name
of your lover from the harsh mountain!

Notes:  There is another version of this poem with line 1 being அன்னை தந்தது ஆகுவது அறிவன்.

Meanings:   அன்னை தந்தது – what mother brought (the velan), ஆகுவது அறிவென் – I understand the reason for that, பொன் நகர் – beautiful house, rich house, வரைப்பின் – drawings on sand/rituals or limits of the house, கன்னம் – talisman, தாயத்து (கன்னமென்பது நோய் தணித்தற்குப் பண்ணிக்கொடுக்கும் படிமம்), தூக்கி – lifting, முருகு என மொழியும் ஆயின் – and if he says that the reason is Murukan, அருவரை நாடன் – man from the harsh mountain, பெயர் கொலோ அதுவே – is that his name

ஐங்குறுநூறு 248, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி
மலைவான் கொண்ட சினைஇய வேலன்
கழங்கினால் அறிகுவது என்றால்
நன்றால் அம்ம நின்ற இவள் நலனே.

Ainkurunūru 248, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
If the enraged vēlan
finds the truth using kalangu
beans, in the yard decorated
beautifully with freshly
spread sand, it will be good
for her existing beauty.

Meanings:   பெய்ம் மணல் – poured sand, முற்றம் – front yard, கவின் – beautiful, பெற இயற்றி – created it, மலைவான் கொண்ட – being disagreeable, சினைஇய – angry, வேலன் – Murukan priest, angry diviner, கழங்கினால் – with molucca beans, Caesalpinia crista, அறிகுவது என்றால் – if he finds out (the truth), நன்றால் – it would be good, அம்ம – an asai, expletive, நின்ற இவள் நலனே – for her existing beauty

ஐங்குறுநூறு 249, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பெய்ம் மணல் வரைப்பின் கழங்குபடுத்து அன்னைக்கு
முருகு என மொழியும் வேலன் மற்றவன்
வாழிய இலங்கும் அருவிச்
சூர் மலை நாடனை அறியாதோனே.

Ainkurunūru 249, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
The diviner performs his
rituals with kalangu beans
on the newly poured sand in
your yard,
and tells mother that Murukan
is the cause.  May he live long!

He does not know about your man
from the mountain with gods and
gleaming waterfalls.

Meanings:   பெய்ம் மணல் – newly poured sand, வரைப்பின் – drawings on sand or in its limits, கழங்குபடுத்து – spreading the molucca beans and finding the truth, Caesalpinia crista, அன்னைக்கு – to mother, முருகு என மொழியும் – he says it is Murukan, வேலன் – the velan, the Murukan priest, மற்று அவன் வாழிய – and may he live long, இலங்கும் அருவி – bright waterfalls, சூர் மலை நாடனை – the man from the mountains with deities, the man from the mountain with gods, அறியாதோனே – he does not know him

ஐங்குறுநூறு 250,  கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலி கேட்கும்படி கழங்கிடம் சொன்னது
பொய்படுபு அறியாக் கழங்கே மெய்யே
மணி வரைக் கட்சி மட மயில் ஆலும் நம்
மலர்ந்த வள்ளியம் கானம் கிழவோன்
ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் இவள்
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே.

Ainkurunūru 250, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to a kalangu bean as the foster mother listened nearby
O kalangu bean that does not lie!
The truth is that the lord
of the sapphire mountains
with huge, lovely yam fields,
where delicate forest peacocks dance,
is the one who caused my friend
adorned with jewels on her young
breasts to be afflicted.

It is not the victorious Murukan.

Notes:  பொய்படுபு அறியாக் கழங்கே (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பொய்படுதலை அறியாத கழற்காயே, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொய்படுதல் அறியாத என்று பிறரால் பாராட்டப்படுகின்ற கழங்கே, பொய்மையிற் பட்டு மெய்ம்மையை அறியமாட்டாது ஒழிந்த கழங்கே.

Meanings:   பொய்படுபு அறியாக் கழங்கே – O molucca bean that does not lie (பொ. வே. சோமசுந்தரனார் தன்னுடைய உரையில் விளக்குகின்றார் – இப்பொழுது நீ பொய் கூறுகிறாய் என்பாள் ‘பொய்படு அறியா கழங்கே’ என்று விளித்தாள்), Caesalpinia crista, மெய்யே – the truth, மணி வரை – sapphire gem-like mountains, lovely mountains, கட்சி – forest, மட மயில் ஆலும் – peacocks will dance, peacocks with sing, நம் – our, மலர்ந்த – huge, வள்ளியம் கானம் – forest with valli yam vines, கிழவோன் – lord, ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் – not the victorious brave Murukan, இவள் – her, பூண் தாங்கு இள முலை – the young woman wearing jewels on her young breasts, அணங்கியோனே – the man who caused distress

குன்றக் குறவன் பத்து – Ten on Mountain Dweller

This section is called ‘குன்றக் குறவன் பத்து’.  The songs are about mountain dwellers.   All the poems are set in the pre-marital contexts.

ஐங்குறுநூறு 251, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
குன்றக் குறவன் ஆர்ப்பின் எழிலி
நுண் பல் அழி துளி பொழியும் நாட
நெடு வரைப் படப்பை நும் ஊர்க்
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே.

Ainkurunūru 251, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the mountains!
In your country, mountain
dwellers clamor, and the clouds
rain heavily with many tiny drops.

Whenever she sees the groves,
lofty mountains and the rapid
waterfalls in your town, she cries.

Meanings:   குன்றக் குறவன் ஆர்ப்பின் – if the mountain dwellers shout for rain, எழிலி – clouds, நுண் பல் – tiny many, அழி துளி – abundant rain drops, பொழியும் – they drop, நாட – O man from such country, நெடு வரை – tall mountains, படப்பை – groves, நும் ஊர் – your town, கடு வரல் அருவி – rapidly flowing waterfalls, காணினும் – when she sees, அழுமே – she cries

ஐங்குறுநூறு 252, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
குன்றக் குறவன் புல் வேய்க் குரம்பை
மன்றாடு இள மழை மறைக்கும் நாடன்
புரையோன் வாழி தோழி விரை பெயல்
அரும் பனி அளைஇய கூதிர்ப்
பெருந்தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே.

Ainkurunūru 252, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your lover from the country
where mountain dwellers
live in grass huts that are
hidden by young
dancing clouds, is a noble man.

He has come before the arrival
of the freezing cold season
that brings huge, cold northerly winds.

Meanings:   குன்றக் குறவன் – mountain dwellers, புல் வேய்க் குரம்பை – huts made with grass, மன்றாடு இள மழை – dancing young clouds, fog, மறைக்கும் – they hide, நாடன் – the man from such country, புரையோன் – an esteemed man, வாழி தோழி – may he live long my friend, விரை பெயல் – rapidly arriving, அரும் பனி – cold season, அளைஇய – combined, கூதிர் – cold, பெரும் தண் வாடையின் – big cold northern winds, முந்து வந்தனனே – he came before that

ஐங்குறுநூறு 253, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
குன்றக் குறவன் சாந்த நறும் புகை
தேங்கமழ் சிலம்பின் வரையகம் கமழும்
கானக நாடன் வரையின்
மன்றலும் உடையள் கொல் தோழி யாயே?

Ainkurunūru 253, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
If the man from the forest country
where a mountain dweller burns
sandalwood, and honey fragrant,
sweet smoke spreads all over the
mountain slopes,
desires to marry me, will mother
arrange a wedding, my friend?

Meanings:   குன்றக் குறவன் – mountain dweller, சாந்த – sandalwood’s, நறும் புகை – fragrant smoke, தேங்கமழ் – honey fragrance spreads, sweet fragrance spreads, சிலம்பின் – with mountain slopes, வரையகம் – all over the mountains, கமழும் – smells, கானக நாடன் வரையின் – if the mountain forest country man wants to marry me, மன்றலும் உடையள் கொல் – will she arrange a wedding for us, தோழி – my friend, யாயே – mother

ஐங்குறுநூறு 254, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
குன்றக் குறவன் ஆரம் அறுத்தென
நறும் புகை சூழ்ந்து காந்தள் நாறும்
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறுமகள்
கொண்டனர் செல்வர் தம் குன்று கெழு நாட்டே.

Ainkurunūru 254, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
O young girl with a bright forehead!
He will take you to his mountain
country,
where fine fragrance from sandalwood
that a mountain dweller cuts and burns,
wafts around kānthal blossoms
that are swarmed by humming bees.

Notes:  ஒளவை துரைசாமி உரை – சந்தானத்தின் புகையும் காந்தள் மலரின் மணமும் ஒருங்கு கமழ்தல் தோன்ற நறும்புகை சூழ்ந்து காந்தள் நாறும் என்றார்.  இனி, சூழ்ந்து என்பதனைச் சூழ என்பதன் திரிபு எனக் கொண்டு, நறும்புகை சூழ, காந்தள் நாறும் நுதல் என இயைத்தலும் ஒன்று.

Meanings:   குன்றக் குறவன் – mountain dweller, ஆரம் அறுத்தென – since he cuts (and burns) the sandal wood, நறும் புகை சூழ்ந்து – fragrant smoke surrounds, காந்தள் – glory lilies, நாறும் – get that fragrance, வண்டு இமிர் – bees humming, சுடர் நுதல் – bright foreheaded, குறுமகள் – young girl, கொண்டனர் செல்வர் – he will take you and go, தம் குன்று கெழு நாட்டே – to his mountainous country

ஐங்குறுநூறு 255, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது
குன்றக் குறவன் காதல் மட மகள்
வரையர மகளிர்ப் புரையும் சாயலள்
ஐயள் அரும்பிய முலையள்
செய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்கே.

Ainkurunūru 255, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero told his friend
The beloved innocent daughter
of the mountain man has the
traits of mountain deities.

She is pretty with her red mouth
and budding breasts with spots.

Meanings:   குன்றக் குறவன் காதல் மடமகள் – the beloved daughter of the mountain man, வரையர மகளிர் – mountain deities, புரையும் – like, சாயலள் – she is with those traits, ஐயள் – beautiful/delicate girl, அரும்பிய முலையள் – bud like breasts, செய்ய வாயினள் – she has red mouth, மார்பினள் சுணங்கே – she has spots on her breast

ஐங்குறுநூறு 256, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
குன்றக் குறவன் காதல் மடமகள்
வண்டுபடு கூந்தல் தண் தழைக் கொடிச்சி
வளையள் முளை வாள் எயிற்றள்
இளையள் ஆயினும் ஆர் அணங்கினளே.

Ainkurunūru 256, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
The mountain dweller’s loving
naive daughter,
with her bee-swarming fragrant
hair, cool leaf clothes,
bangles, and bright sprout-like
teeth, has caused me agony
even though she is just a young girl.

Meanings:   குன்றக் குறவன் – mountain dweller, காதல் மடமகள் – loving naive daughter, வண்டுபடு கூந்தல் – bee swarming hair, தண் தழை – cool leaves made into garments, கொடிச்சி – mountain girl, வளையள் – bangled girl, முளை – sprouts, வாள் – bright, எயிற்றள் – teeth, இளையள் ஆயினும் ஆர் அணங்கினளே – young girl, but has caused me pain

ஐங்குறுநூறு 257, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
குன்றக் குறவன் கடவுள் பேணி
இரந்தனன் பெற்ற எல் வளைக் குறுமகள்
ஆய் அரி நெடுங்கண் கலிழச்
சேயதால் தெய்ய நீ பிரியும் நாடே.

Ainkurunūru 257, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
The young bright-bangled daughter
that the mountain dweller got after
prayers and pleas to gods,
is shedding tears from her long,
beautiful, streaked eyes, since
you are going away to a distant land.

Meanings:   குன்றக் குறவன் – the mountain dweller, கடவுள் பேணி – prayed to god, இரந்தனன் பெற்ற – pleaded and got, எல் வளைக் குறுமகள் – the young daughter with bright bangles, ஆய் – pretty, அரி – lines, நெடுங்கண் கலிழ – long eyes to cry, சேயதால் – since it is far away, தெய்ய – asai, an expletive, நீ பிரியும் நாடே – the country that you are leaving for

ஐங்குறுநூறு 258, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
குன்றக் குறுவன் காதல் மடமகள்
அணி மயில் அன்ன அசை நடைக் கொடிச்சியைப்
பெரு வரை நாடன் வரையும் ஆயின்
கொடுத்தனெம் ஆயினோம் நன்றே
இன்னும் ஆனாது நன்னுதல் துயரே.

Ainkurunūru 258, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said about her
If the mountain dweller’s
loving daughter, who walks
swaying like a pretty peacock,
is given in marriage to the lord
of the lofty mountains, it will
be good.

If not, the sorrow of the girl with
a fine forehead will not end.

Meanings:   குன்றக் குறவன் காதல் – hill man’s loving, மட மகள் -innocent daughter, delicate daughter, அணி மயில் அன்ன – like a beautiful peacock, அசை நடை கொடிச்சியை – the mountain girl of swaying walk, பெரு வரை நாடன் – the lord of the tall mountains, வரையும் ஆயின் – if he marries her, கொடுத்தனெம் ஆயினோம் – if we give her in marriage, நன்றே – it will be good, இன்னும் ஆனாது – if not it will not end, நன்னுதல் துயரே –  the sorrow of the girl with a fine forehead

ஐங்குறுநூறு 259, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
குன்றக் குறவன் காதல் மடமகள்
மன்ற வேங்கை மலர் சில கொண்டு
மலை உறை கடவுள் குலமுதல் வழுத்தித்
தேம் பலிச் செய்த ஈர் நறுங் கையள்
மலர்ந்த காந்தள் நாறிக்
கலிழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கியோளே.

Ainkurunūru 259, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said about the heroine
The mountain dweller’s beloved
delicate daughter makes sweet
offerings of flowers from vēngai
trees in the common grounds, with her
wet, fragrant hands, to the ancient clan
deity who resides in the mountains.

She is fragrant like a kānthal blossom,
the teary-eyed one who afflicts me.

Notes:  குலமுதல் வழுத்தி (3) பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குலதெய்வத்தை வாழ்த்தி, ஒளவை துரைசாமி உரை – முதற் பொருளாகிய இறைவனை வழிபட்டு.  ஈர் நறுங் கையள் மலர்ந்த காந்தள் நாறிக் கலிழ்ந்த கண்ணள் (4-6) – தி. சதாசிவ ஐயர் – காந்தள் போலத் தோன்றிய ஈரிய நறிய கையையுடையாள் கலங்கிய கண்ணையுடையவளாய் வருந்துவாள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நனைந்த நறிய கையையுடையவளாய் புதுவதாக மலர்ந்த காந்தட் பூவினது மணம் கமழ்ந்து கண்ணீர் உகுக்கின்ற கண்ணையுடையவளாய்த் தோன்ற என்பதாம்.

Meanings:   குன்றக் குறவன் காதல் மடமகள் – The mountain dweller’s beloved delicate daughter, மன்ற வேங்கை மலர் – kino flowers in the town’s common ground, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, சில கொண்டு – with a few, மலை உறை கடவுள் – god living in the mountains, குலமுதல் வழுத்தி – worshipping the ancient clan deity, தேம் பலி – sweet offerings, offerings of honey, செய்த – performed, ஈர் நறும் கையள் – the woman with wet fragrant hands, மலர்ந்த காந்தள் நாறி – appearing like open glory lilies, fragrant like glory lily flowers, கலிழ்ந்த கண்ணள் – the woman with teary eyes, எம் அணங்கியோளே – the young woman who afflicts me

ஐங்குறுநூறு 260, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
குன்றக் குறவன் காதல் மடமகள்
மெந்தோள் கொடிச்சியைப் பெறற்கு அரிது தில்ல
பைம்புறப் படுகிளி ஓப்பலர்
புன்புல மயக்கத்து விளைந்தன தினையே.

Ainkurunūru 260, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
It will be very difficult
for you now to see the
mountain dweller’s loving naive
daughter with delicate arms.

The millet in the arid fields
has matured and she will no
longer come to chase the
green-backed, attacking parrots.

Notes:  மயக்கத்து (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மண்ணும் எருவும் பிறவுங் கலந்த நிலத்தில்.

Meanings:   குன்றக் குறவன் காதல் மடமகள் – innocent loving daughter of the mountain dweller, மெந்தோள் கொடிச்சியைப் பெறற்கு அரிது – difficult to obtain the mountain girl with delicate arms, தில்ல – asai, an expletive, பைம்புறப் படுகிளி ஓப்பலர் – she will not come to chase the green backed parrots that attack the grain, புன்புல மயக்கத்து – in the dry fields that were plowed (after preparing it with soil, fertilizers etc.), விளைந்தன தினையே – millet has matured

கேழல் பத்து – Ten on Boars

The next set is ‘கேழல் பத்து’ and these songs are about wild male pigs.   There are other words for boars – ‘கோட்டுமா’ (also used for male elephants with tusks).   The word ‘பன்றி’ is used for both male and female pigs.

ஐங்குறுநூறு 261, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மென்தினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி
வன் கல் அடுக்கத்துத் துஞ்சும் நாடன்
எந்தை அறிதல் அஞ்சிக் கொல்?
அதுவே மன்ற வாராமையே.

Ainkurunūru 261, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
I’m sure that the man from
the country,
where fierce-eyed boars
graze on tender millet
on the mountain ranges
and sleep on hard rocks,
has not come to see me,
because he’s afraid of my father.

Meanings:   மென்தினை – delicate millet, மேய்ந்த – grazed, தறுகண் பன்றி – fierce eyed pig, வன் கல் – hard rocks, அடுக்கத்து – mountain ranges, துஞ்சும் – it sleeps, நாடன் – man from such country, எந்தை அறிதல் – that my dad knows, அஞ்சிக் கொல் – is he afraid of that, அதுவே மன்ற – that for sure, வாராமையே – is why he hasn’t come

ஐங்குறுநூறு 262, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சிறு தினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி
துறுகல் அடுக்கத்துத் துணையொடு வதியும்
இலங்கு மலை நாடன் வரூஉம்
மருந்தும் அறியும் கொல் தோழி அவன் விருப்பே.

Ainkurunūru 262, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Tell me, my friend!
Is there any medicine that
will make the lord of the
splendid mountains,
where fierce boars live
with their mates near large
boulders and eat tiny millet,

desire me?

Meanings:   சிறு தினை மேய்ந்த – ate tiny millet, தறுகண் பன்றி – fierce pigs, துறுகல் அடுக்கத்து – in the mountain ranges with big boulders, துணையொடு வதியும் – they live with their partners, இலங்கு மலை நாடன் – lord of the bright mountains, வரூஉம் – will come, மருந்தும் அறியும் கொல் தோழி – is there any medicine that you know, my friend, அவன் விருப்பே – for him to desire

ஐங்குறுநூறு 263, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நன் பொன் அன்ன புனிறு தீர் ஏனல்
கட்டளை அன்ன கேழல் மாந்தும்
குன்று கெழு நாடன் தானும்
வந்தனன் வந்தன்று தோழி என் நலனே.

Ainkurunūru 263, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Whenever my lover
from the mountain country
where a boar as dark
as a touchstone gorges
on mature, golden millet,
comes back, my beauty
returns to me, my friend.

Meanings:   நன் பொன் அன்ன – like fine gold, புனிறு தீர் – immaturity ended, fully mature, ஏனல் – millet, கட்டளை அன்ன – like a rubbing stone of a blacksmith (black color), கேழல் – boar, மாந்தும் – it eats, குன்று கெழு நாடன் – man from the mountainous country, தானும் வந்தனன் – when he comes, வந்தன்று – comes back, தோழி – my friend, என் நலனே – my beauty

ஐங்குறுநூறு 264, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
இளம் பிறையன்ன கோட்ட கேழல்
களங்கனியன்ன பெண்பால் புணரும்
அயம் திகழ் சிலம்ப கண்டிகும்
பயந்தன மாதோ நீ நயந்தோள் கண்ணே.

Ainkurunūru 264, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the mountain
with shimmering waters,
where a boar with
tusks like crescent moons
unites with his mate
as dark as kalam fruit!

Look at the pale eyes of
the girl you love.

Meanings:  இளம் பிறையன்ன – like the crescent moon, கோட்ட – tusked, கேழல் – boar, களங்கனியன்ன – like kalākkai, களாக்காய், Corinda tree, Bengal Currant, Carissa spinarum, பெண்பால் – female, புணரும் – it mates, அயம் – water, திகழ் – bright, சிலம்ப – O man from the mountains, கண்டிகும் – you should see (கண்டிகும் – காண்பாயாக), பயந்தன – they have gone pale, மாதோ – asai, an expletive, நீ நயந்தோள் கண்ணே – the eyes of the girl you love

ஐங்குறுநூறு 265, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி சொன்னது
புலி கொல் பெண்பால் பூ வரிக் குருளை
வளை வெண் மருப்பின் கேழல் புரக்கும்
குன்று கெழு நாடன் மறந்தனன்
பொன் போல் புதல்வனோடு என்  நீத்தோனே.

Ainkurunūru 265, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said
The lord of the mountain,
where a white-tusked boar
protects a piglet with delicate
stripes, whose mother was
killed by a tiger,
has gone, leaving me with our
son who is as precious as gold.

Meanings:   புலி கொல் பெண்பால் – female killed by a tiger, பூவரிக் குருளை – a piglet with delicate/pretty stripes, வளை – curved, வெண் மருப்பின் கேழல் – white-tusked boar, புரக்கும் – protects, குன்று கெழு நாடன் – the lord of the mountain, மறந்தனன் – forgot, பொன் போல் புதல்வனோடு – with our gold-like son, என் நீத்தோனே – he has left me

ஐங்குறுநூறு 266, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
சிறு கண் பன்றிப் பெருஞ்சின ஒருத்தலொடு
குறுங்கை இரும் புலி பொரூஉம் நாட
நனி நாண் உடைய மன்ற
பனிப் பயந்தன நீ நயந்தோள் கண்ணே.

Ainkurunūru 266, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the mountain,
where a small-eyed, big
angry boar fights with a
tiger with short front legs!

My friend is very shy for sure.
The eyes of the one you love,
is filled with tears.

Meanings:   சிறு கண் பன்றி – small-eyed pig, பெருஞ்சின ஒருத்தலொடு – with a big angry boar, குறுங்கை இரும் புலி – a tiger with short front legs, பொரூஉம் – fights, நாட – O lord of such country, நனி நாண் உடைய – she is very shy, மன்ற – for sure, an asai, an expletive, பனிப் பயந்தன – they have put out tears, நீ நயந்தோள் கண்ணே – the eyes of the one you love

ஐங்குறுநூறு 267, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
சிறு கண் பன்றிப் பெருஞ்சின ஒருத்தல்
துறுகல் அடுக்கத்து வில்லோர் மாற்றி
ஐவனம் கவரும் குன்ற நாடன்
வண்டுபடு கூந்தலைப் பேணிப்
பண்பு இல சொல்லும் தேறுதல் செத்தே.

Ainkurunūru 267, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
The man from the mountains,
where a small-eyed, big fierce
boar steals wild rice after
dodging arrows of archers,
utters lies to the young woman
with fragrant, bee-swarming hair,
thinking that she trusts his words.

Meanings:   சிறு கண் பன்றி – a small-eyed pig, பெருஞ்சின ஒருத்தல் – a big angry male, துறுகல் – boulders, rocks, அடுக்கத்து – in the mountain ranges, வில்லோர் – archers, மாற்றி – cheat, ஐவனம் கவரும் – takes wild rice, steals wild rice, குன்ற நாடன் – man from the mountains, வண்டுபடு கூந்தலைப் பேணி – like he is caring for the girl with bee-swarming hair, பண்பு இல சொல்லும் – the undignified words he utters, the lies that he utters, தேறுதல் செத்தே – thinking she believes that his lies are truths

ஐங்குறுநூறு 268, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தாஅ இழந்த தழு வரிக் குருளையொடு
வள மலைச் சிறு தினை உணீஇய கானவர்
வரை ஓங்கு உயர் சிமைக் கேழல் உறங்கும்
நன் மலை நாடன் பிரிதல்
என் பயக்கும்மோ நம் விட்டுத் துறந்தே.

Ainkurunūru 268, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
The man from the fine mountains,
where a boar rests on a tall summit
with a piglet that lost its mother,
after eating small millet grains
from the fields of forest dwellers
of towering mountains,
is about to separate from us.

What good will come out of that?

Meanings:   தாஅ இழந்த – lost its mother, தழு வரி – close stripes, குருளையொடு – with a piglet, வள மலை – flourishing mountain, சிறு தினை – tiny millet, உணீஇய – to eat, கானவர் – mountain people, வரை ஓங்கு – tall mountains, உயர் சிமை – on a tall summit, கேழல் உறங்கும் – boar sleeps, நன் மலை நாடன் – man from the fine mountains, பிரிதல் – to separate, என் பயக்கும்மோ – what good will it yield, நம் விட்டுத் துறந்தே – to abandon us

ஐங்குறுநூறு 269, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கேழல் உழுதெனக் கிளர்ந்த எருவை
விளைந்த செறுவில் தோன்றும் நாடன்
வாராது அவண் உறை நீடின் நேர் வளை
இணை ஈர் ஓதி நீ அழத்
துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே.

Ainkurunūru 269, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
If the man from the country,
where boars root and lift
sedge grass and the land looks
like mature paddy fields,
stays at his place for long,
you, with your fine bangles and
oiled double braids, will start
to cry.

I might lose your friendship
due to my own folly.

Meanings:   கேழல் உழுதென – since boars dug up, கிளர்ந்த எருவை – lifted sedge grass, விளைந்த செறுவில் தோன்றும் – appears like mature paddy fields, நாடன் – the man from such country, வாராது – not coming, அவண் உறை நீடின் – if he stays there for long, நேர் வளை – fine bangles, perfect bangles, இணை – double braid, ஈர் ஓதி – wet hair/oiled hair (Nedunalvādai 44 – இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர்ந்திரி கொளீஇ), நீ அழ – making you cry, துணை நனி இழக்குவென் – I will lose your good friendship, மடமையானே – due to my stupidity

ஐங்குறுநூறு 270, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கிழங்கு அகழ் கேழல் உழுத சிலம்பில்
தலை விளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும்
புல்லென் குன்றத்துப் புலம்பு கொள் நெடு வரை
காணினும் கலிழு நோய் செத்துத்
தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே.

Ainkurunūru 270, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your lover has returned,
thinking about the illness
that makes you cry when you
see the pitiful, tall mountains
where forest dwellers reaped

their first harvest on the slopes

dug up by boars for tubers.

Meanings:   கிழங்கு – roots, tubers, yams, அகழ் – to dig, கேழல் – boars, உழுத சிலம்பில் – on the mountain slopes where they dug up, தலை விளை – first harvest (millet), கானவர் கொய்தனர் – forest people harvested, பெயரும் – they leave, புல்லென் குன்றத்து – mountain without luster, புலம்பு கொள் – pitiful, lonely, நெடு வரை – tall mountains, காணினும் – when she sees, கலிழு – crying, நோய் – love disease, செத்து – thought, தாம் வந்தனர் – he has come, நம் காதலோரே – your lover

குரங்குப் பத்து – Ten on Monkeys

Songs 271 – 280 are called ‘குரங்குப் பத்து’ and it is about monkeys.   Monkeys abound in the Kurinji mountainous land.  The male monkey is used to depict the behavior of the hero. In poem 271, the heroine’s friend reveals the love affair to the foster mother.

ஐங்குறுநூறு 271, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனைப்பற்றி செவிலியிடம் சொன்னது
அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர்
பக்கின் தோன்றும் நாடன் வேண்டின்
பல் பசுப் பெண்டிரும் பெறுகுவன்
தொல் கேள் ஆகலின் நல்குமால் இவட்கே.

Ainkurunūru 271, Kapilar, Kurinji – What the heroine’s friend said about the hero to the foster mother
The lord of the mountain country,
where female monkeys eat avarai
beans and their their stuffed cheeks
appear like bags of merchants,
can get many women, timid like cows.

His friendship with her is ancient
and he will be gracious to her.

Notes:  பல் பசுப் பெண்டிரும் (3) – ஒளவை துரைசாமி உரை – பசுவைப் போலும் இயல்புடைய பெண்டிர்.  பசு தன்னால் அன்பு செய்யப்பட்ட கன்றின்வழி நின்றொழுகுதல் போலத் தம்மால் காதலிக்கப்பட்டோர் நினைவுவழி ஒழுகும் மகளிரைப் பசுப்பெண்டிர் என்றார், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஆனேற்றைப் பெரிதும் விரும்பிப் பின்தொடர்ந்து வருகின்ற ஆன்களைப் போன்று தன்னை விரும்பிப் பின் வரும் குல மகளிர்.

Meanings:  அவரை அருந்த – ate the avarai beans, field bean, dolichos lablab, மந்தி – female monkeys, பகர்வர் – merchants, traders, பக்கின் – like the bags, நாடன் – the man from this country, தோன்றும் – appears, வேண்டின் – if he wants, பல் பசுப் பெண்டிரும் பெறுகுவன் – he can get many women who are gentle like the cows, தொல் கேள் – old friendship, ஆகலின் – so, நல்குமால் இவட்கே – he will be gracious to her (நல்கும் + ஆல், ஆல் – இடைச் சொல்)

ஐங்குறுநூறு 272, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
கரு விரல் மந்திக் கல்லா வன் பறழ்
அரு வரைத் தீந்தேன் எடுப்பி அயலது
உருகெழு நெடுஞ் சினைப் பாயும் நாடன்
இரவின் வருதல் அறியான்
வரும் வரும் என்பள் தோழி யாயே.

Ainkurunūru 272, Kapilar, Kuriji Thinai – What the heroine said to her friend, in a manner that the hero could hear, indirectly urging him to come and marry her
My friend!
He’s from the country,
where
a black-fingered female monkey’s
foolish, strong young child
disturbs a comb with sweet honey
in the fierce mountain, and
leaps on a nearby tall branch.

My lover does not come at night.
“He comes, he comes,” says mother.

Meanings:   கரு விரல் மந்தி – black-fingered female monkey, கல்லா – immature, not trained, வன் பறழ் – strong child, அரு வரை – difficult mountains, தீந்தேன் – sweet honey, எடுப்பி – disturbs, அயலது – nearby, உருகெழு – scary, terrifing, நெடும் சினை – tall branch, பாயும் – it jumps, it leaps, நாடன் – the man from such country, இரவின் வருதல் அறியான் – he does not come at night, வரும் வரும் என்பள் – “he’s been coming, he’s been coming”, she says, தோழி – my friend, யாயே – my mother

ஐங்குறுநூறு 273, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
அத்தச் செயலைத் துப்பு உறழ் ஒண் தளிர்
புன்தலை மந்தி வன் பறழ் ஆரும்
நன் மலை நாட நீ செலின்
நின் நயத்து உறைவி என்னினும் கலிழ்மே.

Ainkurunūru 273, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero, when he was about to leave
O man from the mountains,
where a young strong child
of a female monkey with scanty
hair munches on coral-colored,
bright shoots of an asoka tree!

If you leave, my friend who lives
for your love will cry far more than I.

Meanings:   அத்தச் செயலை – asoka tree in the path, Saraca indica, துப்பு – coral, உறழ் – like, ஒள் தளிர் – bright shoot, புன்தலை – scanty hair, parched hair, மந்தி – female monkey, வன் பறழ் – strong child, ஆரும் – eats, நன் மலை நாட – man from fine mountain country, நீ செலின் – if you leave, நின் நயத்து உறைவி – my friend who lives for your love, என்னினும் கலிழ்மே – will cry more than I will

ஐங்குறுநூறு 274, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மந்திக் கணவன் கல்லாக் கடுவன்
ஒண் கேழ் வயப் புலி குழுமலின் விரைந்து உடன்
குன்று உயர் அடுக்கம் கொள்ளும் நாடன்
சென்றனன் வாழி தோழி என்
மென் தோள் கவினும் பாயலும் கொண்டே.

Ainkurunūru 274, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
The man from the mountains,
where a female monkey’s crude mate
leaps in haste to the tall ranges
on hearing a bright colored tiger roar,
took away the beauty of my delicate
arms and my sleep, when he left.

Meanings:   மந்திக் கணவன் – husband of the female monkey, கல்லாக் கடுவன் – crude/untrained male, ஒண் கேழ் – bright colored, வயப் புலி – strong tiger, குழுமலின் – since it roared, விரைந்து உடன் – goes fast, குன்று உயர் அடுக்கம் கொள்ளும் – goes to the mountain ranges with peaks, நாடன் – man from such country, சென்றனன் – he went, வாழி தோழி – may you live long my friend, என் – my, மென் தோள் – delicate arms, கவினும் பாயலும் கொண்டே – taking away my beauty and my sleep

ஐங்குறுநூறு 275, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
குரங்கின் தலைவன் குரூஉ மயிர்க் கடுவன்
சூரலஞ் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை
மாரி மொக்குள் புடைக்கும் நாட
யாம் நின் நயந்தனம் எனினும் எம்
ஆய் நலம் வாடுமோ அருளுதி எனினே.

Ainkurunūru 275, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from the country,
where a monkey troop leader
with colored hair on his head,
hits the rainwater bubbles
on a big boulder with a small
cane!

She loves you very much.
If you shower your graces on her,
will her fine beauty fade away?

Meanings:   குரங்கின் தலைவன் – troop leader of the monkeys, குரூஉ மயிர்க் கடுவன் – male monkey with colored hair, சூரலஞ் சிறு கோல் கொண்டு – with a small rattan stick, சூரல் – rattan, cane, Calamus rotang, கொண்டு – with it, வியல் அறை – wide boulder, மாரி மொக்குள் – rain water bubbles, புடைக்கும் – it hits, நாட – O man from such country, யாம் நின் நயந்தனம் – she loves you very much, எனினும் – yet, எம் ஆய் நலம் – her great beauty, வாடுமோ – will it fade, அருளுதி எனினே – if you show her some pity

ஐங்குறு நூறு 276, கபிலர், தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
மந்திக் காதலன் முறி மேய் கடுவன்
தண் கமழ் நறைக் கொடி கொண்டு வியல் அறைப்
பொங்கல் இள மழை புடைக்கும் நாட
நயவாய் ஆயினும் வரைந்தனை சென்மோ
கன் முகை வேங்கை மலரும்
நன் மலை நாடன் பெண்டு எனப்படுத்தே.

Ainkurunūru 276, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the country,
where a male monkey,
the mate of a female monkey,
hits young, overflowing clouds
that spread on wide boulders
with cool, fragrant narai vines!

Even if you do not desire, please
come and marry her.
Give her the honor of being the wife
of the lord of the fine mountains with
caves, where flowering vēngai trees grow.

Meanings:   மந்தி – female monkey, காதலன் – lover, mate, முறி – delicate leaves, மேய் – eating, கடுவன் – male monkey, தண் – cool, கமழ் – fragrant, நறைக் கொடி கொண்டு – with the fragrant narai vines, வியல் அறை – wide/huge rocks, பொங்கல் – overflowing, இள மழை – young clouds, புடைக்கும் – it hits, நாட – O man from such country, நயவாய் ஆயினும் – even if you don’t desire , வரைந்தனை சென்மோ – come and marry her and go, கன் முகை – mountain caves, வேங்கை மலரும் – vēngai trees put out flowers, kino trees put out flowers, Pterocarpus marsupium, நன் மலை – fine mountains, நாடன் – man from such country, பெண்டு எனப்படுத்தே – make her your wife

ஐங்குறுநூறு 277, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
குறவர் முன்றில் மா தீண்டு துறுகல்
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும்
குன்ற நாட நின் மொழிவல் என்றும்
பயப்ப நீத்தல் என் இவள்
கயத்து வளர் குவளையின் அமர்த்த கண்ணே.

Ainkurunūru 277, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the mountains,
where a crude female monkey
leaps with her mate on a boulder
in the front yard of a house, on
which animals rub their bodies!

I have a question for you.
Why do you leave my friend, causing
her eyes as perfect as pond-grown
kuvalai flowers, to become pale?

Meanings:   குறவர் – mountain dweller, முன்றில் – front yard of a house, மா தீண்டு – animals touch, animals rub their bodies, துறுகல் –  boulder, rock, கல்லா மந்தி – untrained female monkey, crude female monkey, கடுவனோடு – with its male, உகளும் – leaps around, குன்ற நாட – O lord of the mountains, நின் மொழிவல் – I have a question for you, என்றும் – always, பயப்ப – causing paleness, நீத்தல் – leaving, என் இவள் – my friend, கயத்து வளர் – pond growing, குவளையின் – like waterlilies, அமர்த்த கண்ணே – eyes that disagree

ஐங்குறுநூறு 278, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சிலம்பின் வெதிரத்துக் கண்விடு கழைக்கோல்
குரங்கின் வன் பறழ் பாய்ந்தன இலஞ்சி
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும் நாடன்
உற்றோர் மறவா நோய் தந்து
கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே.

Ainkurunūru 278, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
The man from the country,
where a young strong monkey
leaps from a bamboo cane that
branches from a node, and the
cane springs up swiftly like a
lifted fishing rod in a pond,
gave me this disease that took
away my great beauty admired
by those who saw me.

Notes:  குறுந்தொகை 54 – கான யானை கைவிடு பசுங்கழை மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும், குறுந்தொகை 74 – விட்ட குதிரை விசைப்பினன்ன விசும்பு தோய் பசுங்கழை, புறநானூறு 302 – வெடி வேய் கொள்வது போல ஓடித் தாவுபு உகளும் மாவே, ஐங்குறுநூறு 278 – கழைக்கோல் குரங்கின் வன் பறழ் பாய்ந்தன இலஞ்சி மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும்.

Meanings:   சிலம்பின் வெதிரத்து – of the mountain bamboo, கண்விடு – sprouting on the nodes, கழைக்கோல் – bamboo cane, குரங்கின் வன் பறழ் – a monkey’s strong young child, பாய்ந்தன – when it jumps, இலஞ்சி – pond, மீன் எறி தூண்டிலின் – like a fishing rod, நிவக்கும் – is raised high, நாடன் – the man from such country, உற்று ஓர் மறவா நோய் தந்து – he gave me the disease of unforgettable pain, கண்டோர் – those who saw, தண்டா – not ruined, not reduced, நலம் கொண்டனனே – he took away my beauty, he took away my virtue

ஐங்குறுநூறு 279, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கல் இவர் இற்றி புல்லுவன ஏறிக்
குளவி மேய்ந்த மந்தி துணையோடு
வரை மிசை உகளும் நாட நீ வரின்
கல் அகத்தது எம் ஊரே
அம்பல் சேரி அலர் ஆங்கட்டே.

Ainkurunūru 279, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from the country,
where a female monkey clasps
and climbs on a white fig tree
that spreads its roots
tightly on boulders and
eats tender wild jasmine leaves
as it leaps around with its mate
on the mountain slopes!

If you come to our town
surrounded by mountains,
there will be rumor
and gossip in our village.

Meanings:   கல் – rocks, இவர் – spread, இற்றி – white figs, புல்லுவன – holding it tightly, ஏறி – climb, குளவி – wild jasmine, mara malli, panneer poo, மேய்ந்த – eating, மந்தி – female monkey, துணையோடு – with her partner, வரை – mountain, மிசை – top, உகளும் – leaps around, நாட – man from such country, நீ வரின் – if you come, கல் அகத்தது – in the midst of mountains, எம் ஊரே – our town, அம்பல் – rumour, சேரி – village/settlement/ street, அலர் ஆங்கட்டே – there will be gossip

ஐங்குறுநூறு 280, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கரு விரல் மந்திக் கல்லா வன் பார்ப்பு
இரு வெதிர் ஈர்ங்கழை ஏறிச் சிறு கோல்
மதி புடைப்பது போல தோன்றும் நாட
வரைந்தனை நீ எனக் கேட்டு யான்
உரைத்தனென் அல்லனோ அஃது என் யாய்க்கே.

Ainkurunūru 280, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from the country,
where a crude young monkey,
child of a female with black fingers,
climbs on a tall wet bamboo,
and appears to be beating the moon
with a small cane!

I heard that you have married her.
I told that to my mother.

Meanings:   கரு விரல் மந்தி – female monkey with black fingers, கல்லா வன் பார்ப்பு – crude young child, இரு – big, tall, வெதிர் ஈர்ங்கழை – wet bamboo, ஏறி – climbed, சிறு கோல் – small cane, மதி புடைப்பது போல – like hitting the moon, தோன்றும் – appears, நாட – man from such country, வரைந்தனை நீ எனக் கேட்டு – heard that you married her, யான் – I, உரைத்தனென் அல்லனோ அஃது என் யாய்க்கே – I told that to my mother

கிள்ளைப் பத்து – Ten on Parrots

Songs 281 – 290 are ‘கிள்ளைப் பத்து’ and they are about parrots.   Parrots play a very important role in Kurinji poems.   They come to eat the millet in the fields on the mountains.  Young girls who are sent to guard the fields meet their lovers while chasing marauding parrots.   All the poems in this set, except for poem 283, are set in the pre-marital context.   In 283, the heroine’s friend chides the unfaithful husband.  In 284, the heroine’s friend implies that the field is ruined, and that the couple should find another place to meet.

ஐங்குறுநூறு 281, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் சொன்னது
வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும்
கிள்ளை வாழிய பலவே ஒள் இழை
இரும்பல் கூந்தல் கொடிச்சி
பெருந்தோள் காவல் காட்டியவ்வே.

Ainkurunūru 281, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said about the parrots
May these parrots live
for thousands of eons!

They have brought the bright-jeweled
mountain girl with wide shoulders
and thick, dark hair to guard the fields.

Meanings:   வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும் – eons without limits – the words வெள்ள and ஊழி mean very huge numbers, கிள்ளை வாழிய – long live the parrots, பலவே – many, ஒள் இழை – bright jewels, இரும்பல் – dark thick, கூந்தல் – hair, கொடிச்சி – mountain girl, பெருந்தோள் – wide shoulders, large arms, காவல் காட்டியவ்வே – they caused her to protect

ஐங்குறுநூறு 282, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
சாரல் புறத்த பெருங்குரல் சிறு தினைப்
பேரமர் மழைக்கண் கொடிச்சி கடியவும்
சோலைச் சிறு கிளி உன்னும் நாட
ஆர் இருள் பெருகின வாரல்
கோட்டுமா வழங்கும் காட்டக நெறியே.

Ainkurunūru 282, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from the country
where a girl from the mountain,
with big, alluring moist eyes,
chases grove parrots that yearn
for small millet with big spears!

Do not come in the thick of darkness.
Tusked elephants roam the forest paths.

Meanings:   சாரல் புறத்த – on the mountain slope, பெருங்குரல் – big spears, சிறு தினை – tiny millet, பேரமர் – big and calm, மழைக்கண் கொடிச்சி – mountain girl with moist eyes, கடியவும் சோலைச் சிறு கிளி – small parrots in the grove, உன்னும் – think (about millet), நாட – man from such country, ஆர் இருள் பெருகின – pitch darkness has spread, வாரல் – do not come, கோட்டு மா வழங்கும் – tusked animals roam, elephants roam, காட்டக நெறியே – on the forest paths

ஐங்குறுநூறு 283, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மடமகள்
புன்புல மயக்கத்து உழுத ஏனல்
பைம்புறச் சிறு கிளி கடியும் நாட
பெரிய கூறி நீப்பினும்
பொய் வலைப்படூஉம் பெண்டு தவப் பலவே.

Ainkurunūru 283, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from the country,
where a soft-spoken, naive daughter
of a harsh forest dweller chases
small parrots with green backs from
her cultivated millet field!

When you talk big and leave,
there are many women who get caught
in your net of lies.

Notes:  பெரிய கூறி நீப்பினும் பொய் வலைப்படூஉம் பெண்டு தவப் பலவே (4-5) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – நின் குறை பல கூறி நீப்பினும் நின் பொய் வலைப்படூஉம் பெண்டிர் பலர்.  இவளும் அவர்களுள் ஒருத்தி, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கணவன்மார் கூறுகின்ற பன்மாயப் பொய்ம் மொழிகளாகிய வலையின்கண் அகப்பட்டுக் கொள்கின்ற சாலப் பலர் உளர்.  மயக்கத்து (ஐங்குறுநூறு பாடல் 260-4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மண்ணும் எருவும் பிறவுங் கலந்த நிலத்தில்.

Meanings:   வன்கண் கானவன் – harsh forest dweller, strong forest dweller, மென் சொல் மடமகள் – naive daughter of delicate words, புன்புல மயக்கத்து – in the cultivated dry land (cultivated using soil, fertilizers and other materials), உழுத – plowed, ஏனல் – millet, பைம்புற – green backs, green sides, சிறு கிளி – small parrots, கடியும் – she chases, நாட – O man from such country, பெரிய கூறி நீப்பினும் – even if you tell big lies and leave, பொய் வலைப்படூஉம் – they get caught in your net of lies, பெண்டு தவப் பலவே – there are many women

ஐங்குறுநூறு 284, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி சொன்னது
அளிய தாமே செவ்வாய்ப் பைங்கிளி
குன்றக் குறவர் கொய்தினைப் பைங்கால்
இருவை நீள் புனம் கண்டும்
பிரிதல் தேற்றாப் பேரன் பினவே.

Ainkurunūru 284, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said about the parrots
These red-beaked green parrots
are pitiful!
Even after millet is harvested
by the mountain dwellers,
they are happy to be here,
unable to leave the green stubble
in the long millet fields.

Meanings:   அளிய தாமே செவ்வாய்ப் பைங்கிளி – pitiful are the red-beaked green parrots, குன்றக் குறவர் கொய்தினை – after the mountain dwellers plucked (millet grains), பைங்கால் – green stalks, இருவை – stubble after the grain is removed, நீள் புனம் – long millet field, கண்டும் – when they see, பிரிதல் தேற்றாப் பேரன் பினவே – they are unable to leave it because of their desire

ஐங்குறுநூறு 285, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பின் இருங்கூந்தல் நல் நுதல் குறமகள்
மெல் தினை நுவணை உண்டு தட்டையின்
ஐவனச் சிறு கிளி கடியும் நாட
வீங்கு வளை நெகிழப் பிரிதல்
யாங்கு வல்லுநையோ ஈங்கு இவள் துறந்தே?

Ainkurunūru 285, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from the country,
where a mountain dweller’s daughter
with braids and fine forehead, eats
tender millet flour, and drives off little
parrots from her wild-rice field with
her rattle!

How are you able to abandon my friend,
causing her tight bangles to slip down?

Meanings:   பின் இருங்கூந்தல் – braided dark hair, braided thick hair, நல் நுதல் – fine forehead, குறமகள் – a mountain dweller’s daughter, மெல் தினை – delicate millet, நுவணை – millet flour, உண்டு – ate, தட்டையின் – with a flat rattle made from bamboo, ஐவன – mountain rice, சிறு கிளி – small parrots, கடியும் – chases, protects millet, நாட – O man from such country, வீங்கு வளை – tight bangles, நெகிழப் பிரிதல் – separating causing them to slip down, யாங்கு வல்லுநையோ – how are you able to do this, ஈங்கு இவள் துறந்தே – abandoning her here

ஐங்குறுநூறு 286, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சிறுதினை கொய்த இருவை வெண்கால்
காய்த்த அவரைப் படுகிளி கடியும்
யாணர் ஆகிய நன் மலை நாடன்
புகர் இன்று நயந்தனன் போலும்
கவரும் தோழி என் மாமைக் கவினே.

Ainkurunūru 286, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
It appears that the man
from the rich mountain country,
where parrots attack avarai beans
that grow among the field stubble
with white stalks,
after tiny millet has been harvested,
desires to be mischievous today.

He will steal my dark beauty, my friend!

Meanings:   சிறு தினை – tiny millet, கொய்த – harvested, இருவை வெண்கால் – stubble with white stalks, காய்த்த – growing, mature, அவரை – avarai beans, field bean, dolichos lablab, படுகிளி – attacking parrots, parrots that come to seize, கடியும் – chases, யாணர் ஆகிய – flourishing, நன்மலை நாடன் – man from fine country, புகர் – mischief, fault, இன்று – today, நயந்தனன் – he desired, போலும் – it appears so, கவரும் தோழி –  he will seize, he will take, என் மாமைக் கவினே – my dark beauty

ஐங்குறுநூறு 287, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நெடு வரை மிசையது குறுங்கால் வருடை
தினை பாய் கிள்ளை வெரூஉம் நாட
வல்லை மன்ற பொய்த்தல்
வல்லாய் மன்ற நீ அல்லது செயலே.

Ainkurunūru 287, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from the mountains country,
where millet-raiding parrots fear the
the short-legged goats that live on tall
mountain summits!

You are good at lying for sure,
but do not have the ability to do harm.

Meanings:   நெடு வரை – tall mountains, மிசையது – on top, குறுங்கால் வருடை – short-legged mountain goats, தினை பாய் கிள்ளை – millet-attacking parrots, வெரூஉம் – they are afraid, நாட – O man from such country, வல்லை – you are capable, மன்ற – for sure, பொய்த்தல் – at lying, வல்லாய் – you are not good at it, you are not capable, மன்ற – for sure, நீ அல்லது செயலே – to do harm

ஐங்குறுநூறு 288, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
நன்றே செய்த உதவி நன்று தெரிந்து
யாம் எவன் செய்குவம் நெஞ்சே காமர்
மெல்லியல் கொடிச்சி காப்பப்
பல் குரல் ஏனல் பாத்தரும் கிளியே.

Ainkurunūru 288, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
My heart!  How can we return
the favor to the parrots, that
come to the millet field laden
with many clusters of spears,
knowing well their good deeds?

They bring the pretty, delicate
mountain girl to protect them.

Meanings:   நன்றே செய்த உதவி – the good help they did, நன்று தெரிந்து – knowing well, யாம் எவன் செய்குவம் – what can we do, நெஞ்சே – O my heart, காமர் – pretty, மெல்லியல் – delicate, கொடிச்சி – mountain girl, காப்ப – to protect, பல் குரல் ஏனல் – millet field with many clusters of spears, millet with clusters of spears, பாத்தரும் கிளியே – parrots that come and spread

ஐங்குறுநூறு 289, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்துப்
பைங்குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளியெனக்
காவலும் கடியுநர் போல்வர்
மால் வரை நாட வரைந்தனை கொண்மோ.

Ainkurunūru 289, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from the country where
mountains soar to the sky!

It appears like they will stop her
from guarding the field on the slopes,
since parrots came to the field
with fresh grain clusters, on hearing
the sweet voice of the mountain girl,
thinking that it was the call of one of
their own.  Marry and take her along.

Meanings:   கொடிச்சி இன் குரல் – sweet voice of the mountain girl, கிளி செத்து – parrots think, அடுக்கத்து – mountain ranges, பைங்குரல் – fresh grain bunch, ஏனல் – millet, படர்தரும் – will come, கிளியென – that it’s the voice of parrots, காவலும் கடியுநர் போல்வர் – it appears like they will remove her from guarding, மால் வரை நாட – O man from sky high mountain country, வரைந்தனை கொண்மோ – marry her

ஐங்குறுநூறு 290, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி சொன்னது
அறம் புரி செங்கோல் மன்னனின் தாம் நனி
சிறந்தன போலும் கிள்ளை பிறங்கிய
பூக் கமழ் கூந்தல் கொடிச்சி
நோக்கவும் படும் அவள் ஓப்பவும் படுமே.

Ainkurunūru 290, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said
Marauding parrots,
much nicer than a king
with a just scepter, are chased
just by the looks of a mountain
girl with flower-fragrant hair.

Meanings:   அறம் புரி – desiring fairness, performing with fairness, செங்கோல் – just scepter, மன்னனின் – king’s, தாம் நனி சிறந்தன போலும் – appears that they are much better, கிள்ளை – parrots, பிறங்கிய பூக் கமழ் கூந்தல் – bright flower-fragrant hair, கொடிச்சி – the mountain girl, நோக்கவும் படும் – she looks at them, அவள் – she, ஓப்பவும் படுமே – they are chased away

மஞ்ஞைப் பத்து – Ten on Peacocks

Songs 291 – 300 are called ‘ மஞ்ஞைப் பத்து’.   All the songs in this set have peacocks in them.   Peacocks are birds of the kurinji land.  Poem 292 is unique, where the husband has married and brought home a second wife.

ஐங்குறுநூறு 291, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
மயில்கள் ஆலக் குடிஞை இரட்டும்
துறு கல் அடுக்கத்து அதுவே பணைத்தோள்
ஆய் தழை நுடங்கும் அல்குல்
காதலி உறையும் நனி நல்லூரே.

Ainkurunūru 291, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said about the heroine
My lover with swaying leaf dress
on her loins and arms like
bamboo, lives in a very fine town
on the mountains with boulders,
where peacocks dance to the
rhythmic hoots of owls.

Meanings:   மயில்கள் ஆல – peacocks dance, peacocks singing, குடிஞை இரட்டும் – owls hooting, துறு கல் அடுக்கத்து – on the mountain range with boulders, அதுவே – that, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, ஆய் தழை – pretty leaf clothing, நுடங்கும் – swaying, அல்குல் – waist, loins, காதலி உறையும் நனி நல்லூரே – fine town where my lover lives

ஐங்குறுநூறு 292, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
மயில்கள் ஆலப் பெருந்தேன் இமிரத்
தண் மழை தழீஇய மா மலை நாட
நின்னினும் சிறந்தனள் எமக்கே நீ நயந்து
நன் மனை அருங்கடி அயர
எம் நலம் சிறப்ப யாம் இனிப் பெற்றோளே.

Ainkurunūru 292, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to the hero
O man from the country,
where
cool clouds hug tall mountains,
peacocks dance, and bees hum!

She is better than you,
the one who you desired
and brought into our fine house
through a rare marriage.
She helps our virtues to flourish.

Notes:  This is the only Sangam poem which indicates that there are two wives.

Meanings:   மயில்கள் ஆல – peacocks dance, பெருந்தேன் இமிர – lots of bees hum, தண் மழை தழீஇய – cool clouds hugging, மா மலை நாட – O man from the huge mountains, நின்னினும் சிறந்தனள் – she is better than you, எமக்கே – to me, நீ – you, நயந்து – desired, நன் மனை – fine house, அருங்கடி அயர – to perform a rare marriage, எம் நலம் சிறப்ப – for our virtue to flourish, யாம் இனிப் பெற்றோளே – the woman we have now obtained

ஐங்குறுநூறு 293, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
சிலம்பு கமழ் காந்தள் நறுங்குலை அன்ன
நலம் பெறு கையின் என் கண் புதைத்தோயே
பாயல் இந்துணை ஆகிய பணைத்தோள்
தோகை மாட்சிய மடந்தை
நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே.

Ainkurunūru 293, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said to the heroine
My lover with the splendor
of a peacock and arms like bamboo!
My sweet companion in bed!
You covered my eyes with your
beautiful hands filled with the
fragrances of kānthal flower
clusters of the mountain slopes.

There is nobody else seated
in my heart, but you.

Meanings:   சிலம்பு – mountain slopes, கமழ் காந்தள் நறுங்குலை – fragrant glory lily cluster, அன்ன – like, நலம் பெறு கையின் – with beautiful hands, என் கண் புதைத்தோயே – covered my eyes, பாயல் – bed, இந்துணை – sweet companion, ஆகிய – is, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, தோகை மாட்சிய மடந்தை – splendid like a peacock, நீ அலது உளரோ – is there anyone other than you, என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே – seated in my heart

ஐங்குறுநூறு 294, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
எரி மருள் வேங்கை இருந்த தோகை
இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட
இனிது செய்தனையால் நுந்தை வாழியர்
நன் மனை வதுவை அயர இவள்
பின்னிருங் கூந்தல் மலர் அணிந்தோயே.

Ainkurunūru 294, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from the country,
where a peacock perched
on a vēngai tree
bearing flame-like flowers,
looks like a young woman
decked with jewels!

You have done a sweet thing.
May your father live long!
You celebrated your wedding
in this fine house,
adorning her dark, braided
hair with flowers.

Meanings:   எரி மருள் – flame-like, வேங்கை – kino tree flowers, Pterocarpus marsupium, இருந்த தோகை – perched peacock, இழையணி – jewels wearing, மடந்தையின் – like a young woman, தோன்றும் – appears, நாட – man from such country, இனிது செய்தனையால் – you did good things, நுந்தை வாழியர் – long live your father, நன் மனை – fine house, வதுவை – the wedding, அயர – to conduct, இவள் – her, பின்னருங் கூந்தல் – braided dark hair, மலர் அணிந்தோயே – adorned with flowers

ஐங்குறுநூறு 295, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வருவது கொல்லோ தானே வாராது
அவண் உறை மேவலின் அமைவது கொல்லோ
புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை
இருவி இருந்த குருவி வருந்துறப்
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும்
குன்று கெழு நாடனொடு சென்ற என்  நெஞ்சே?

Ainkurunūru 295, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Will my heart come back to me,
or will it stay there with desire
with the man from the country
with tall peaks and millet fields,
where mountain dwellers set fire
to the dry millet grass stubble,
and peacocks run in fear for cover,
and sparrows that come to eat the
grain become distressed and jump
up and down, appearing like young
girls playing with balls?

Notes:  அவண் உறை மேவலின் அமைவது கொல்லோ (2) – ஒளவை துரைசாமி உரை –  அங்கு உறைவதை விரும்பி அமையுமோ, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அவ்விடத்தே அதற்குச் சிறந்த உறைவிடம் பொருந்துகையினாலே வராது அமைவது கொல்லோ, மஞ்ஞை இருவி இருந்த குருவி வருந்துறப் பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும் (3-5) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மயில் அரிதாளிலேயிருந்த குருவி எழுவதும் விழுவதாய் வருந்துறச் சிறகை விரிந்து ஆடிச்செல்லும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மயில் தாமே தினை அரிதாளின் மிசை தமக்குரிய இரையை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கும் எளிய குருவிகள் அஞ்சிப் பதைத்து வருந்தும்படியாக பந்தாட்டம் நிகழ்த்துகின்ற மகளிர் தம் பந்தோடு கைகளை வீசி ஓச்சித் செல்லுதல் போன்று சிறகை விரித்து ஆரவாரத்தோடு செல்லும்.

Meanings:   வருவது கொல்லோ – will it come, தானே – it, வாராது – not coming back, அவண் உறை மேவலின் – residing there comfortably, residing there with desire, அமைவது கொல்லோ – will it stay with him, புனவர் கொள்ளியின் – in the mountain farmers’ fires that are set after harvest, புகல்வரும் – seeking protection, மஞ்ஞை – peacocks, இருவி இருந்த – on the millet grain stubble, குருவி வருந்துற – causing birds to become sad,  பந்து ஆடு மகளிரின் – like the young girls playing with balls, படர்தரும் – leaving, குன்று கெழு நாடனொடு – with the man from the country with tall mountains, சென்ற என் நெஞ்சே – my heart that went

ஐங்குறுநூறு 296 கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கொடிச்சி காக்கும் பெருங்குரல் ஏனல்
அடுக்கல் மஞ்ஞை கவரும் நாட
நடுநாள் கங்குலும் வருதி
கடுமா தாக்கின் அறியேன் யானே.

Ainkurunūru 296, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from the country
where a mountain girl protects
big millet spears in the field
from marauding peacocks!

If you come at midnight,
wild animals might attack you.
I would not know what to do.

Meanings:   கொடிச்சி காக்கும் – mountain girl protects, பெருங்குரல் – big spears, ஏனல் – millet, அடுக்கல் – mountain slopes, மஞ்ஞை – peacocks, கவரும் – they take, they eat, நாட – man from such country, நடுநாள் – midnight, கங்குலும் – midnight, வருதி – you are coming, கடுமா தாக்கின் – if wild animals attack, அறியேன் யானே – I won’t know what to do

ஐங்குறுநூறு 297 கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
விரிந்த வேங்கைப் பெருஞ்சினைத் தோகை
பூக்கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாட
பிரியினும் பிரிவது அன்றே
நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே.

Ainkurunūru 297, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from the country
where a peacock perched on a
flowering, large vēngai tree branch
looks like the women who pluck flowers!

Even if you leave her,
my friend’s love for you will not fade.

Meanings:   விரிந்த வேங்கை – flowering/spread kino tree, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, பெருஞ்சினை – large branch, தோகை – peacock, பூக்கொய் மகளிரின் தோன்றும் – appears like the women who pluck flowers, நாட – O man from such country, பிரியினும் – even if you separate, பிரிவது அன்றே – it will not leave, நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே – the naive young woman’s love for you

ஐங்குறுநூறு 298, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
மழை வரவு அறியா மஞ்ஞை ஆலும்
அடுக்கல் நல்லூர் அசை நடைக் கொடிச்சி
தான் எம் அருளாள் ஆயினும்
யாம் தன் உள்ளுபு மறந்தறியேமே.

Ainkurunūru 298, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
Even if the girl with swaying walk,
from a fine town on the mountain,
where peacocks dance
when they see rains coming,
does not grace me with her love,
my mind will never cease to think of her.

Meanings:   மழை வரவு – arriving rain, arriving clouds, அறியா மஞ்ஞை ஆலும் – peacock that knows that dances, அடுக்கல் நல்லூர் – fine town in the mountain ranges, அசை நடைக் கொடிச்சி – mountain girl with swaying walk, தான் எம் அருளாள் ஆயினும் – even if she doesn’t shower her love to me, யாம் தன் உள்ளுபு – me in my mind, மறந்தறியேமே – will not forget her

ஐங்குறுநூறு 299 கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
குன்ற நாடன் குன்றத்துக் கவாஅன்
பைஞ்சுனைப் பூத்த பகுவாய்க் குவளையும்
அம் சில் ஓதி அசை நடைக் கொடிச்சி
கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள்
தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே.

Ainkurunūru 299, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
In his mountain country,
it is rare for blue waterlilies
in the wide, fresh springs
on the slopes to bloom like the
eyes of the mountain girl with
swaying walk and fine soft hair.

It is rare even for a peacock
to be as graceful as she.

Meanings:   குன்ற நாடன் – the man from the mountain country, குன்றத்துக் கவாஅன் – slopes of the mountains, பைஞ்சுனை – fresh springs, பகுவாய் – wide mouthed, குவளை – blue waterlily, அம் – beautiful, சில் – fine, delicate, ஓதி – hair, அசை நடை – swaying walk, கொடிச்சி – mountain girl, கண் போல் மலர்தலும் – open looking like eyes, blossom looking like eyes, அரிது – it is rare, தன் போல் சாயல் – nature like hers, மஞ்ஞைக்கும் அரிதே – it is rare even for a peacock

ஐங்குறுநூறு 300, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கொடிச்சி கூந்தல் போலத் தோகை
அம் சிறை விரிக்கும் பெருங்கல் வெற்பன்
வந்தனன் எதிர்ந்தனர் கொடையே
அம் தீம் கிளவி பொலிக நின் சிறப்பே.

Ainkurunūru 300, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero 
The lord of the lofty mountain,
where peacocks spread their pretty
plumes that appear like the hair
of mountain girls, asked for your
hand.  Your family has agreed.

O girl of sweet words!
May your virtues flourish!

Meanings:   கொடிச்சி கூந்தல் போலத் தோகை – peacock plumes that appear like the hair of mountain girls, அம் சிறை – beautiful wings, விரிக்கும் – spreads, பெருங்கல் வெற்பன் – lord of the big mountain, வந்தனன் – he came, எதிர்ந்தனர் – they have agreed, கொடையே – to give, அம் தீம் கிளவி – beautiful sweet words, பொலிக நின் சிறப்பே – may your virtues flourish

 

Pālai Thinai, Ōthalanthaiyār 301-400 – Separation of lovers

ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும்

Some Common Pālai (wasteland) Thinai Scenarios
The hero leaves to earn wealth, passing the wasteland, to earn wealth (except in Akanānuru 255, the only poem in Sangam poetry where the hero leaves on a ship)
The hero and heroine elope and go through the wasteland paths
The foster mother goes in search of the heroine when the couple elope
Passers-by give advice to the hero and heroine
The heroine’s mother is very hurt since her daughter has eloped
The heroine is afraid that the hero has to go through paths with bandits and wild animals
The heroine’s friend consoles her
There are ferocious starved elephants on the path
There are vultures waiting for dead bodies
There are shallow burials of travelers covered with leaves
There are memorial stones with inscriptions, for the warriors
Cactus and thorny bushes abound in the wasteland
The heroine is distressed and bangles slip down her forearms
The hero speaks to his heart about his feelings
The heroine’s mother pleads with the crow to caw and bring her daughter back

செலவு அழுங்குவித்த பத்து – Ten on Preventing Departure

Poems 301 – 310 are ‘செலவு அழுங்குவித்த பத்து’, which means ‘Ten on Preventing Departure’.   This set of poems is spoken by the heroine’s friend, who urges the hero not to go on his quest to earn money.

ஐங்குறுநூறு 301, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
மால் வெள்ளோத்திரத்து மை இல் வால் இணர்
அருஞ்சுரம் செல்வோர் சென்னிக் கூட்டும்
அவ் வரை இறக்குவை யாயின்
மை வரை நாட! வருந்துவள் பெரிதே.

Ainkurunūru 301, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O man from the country with dark

mountains!

 

If you cross those lovely mountains
to go through the harsh wasteland,
where people protect their heads
with clusters of flawless, white
blossoms of tall vellothiram trees,
my friend will be greatly distressed.

Meanings:   மால் – tall, வெள்ளோத்திரத்து – of white ilavam trees, மை இல் – without fault, வால் இணர் – white clusters, அருஞ்சுரம் – difficult wasteland, செல்வோர் – those who travel, சென்னிக் கூட்டும் – wear on their heads (to protect against the harsh sun), அவ்வரை – those mountains/beautiful mountains, இறக்குவையாயின் – if you cross it, மை வரை நாட – O man from the country with dark mountains, O man from the country with moutains with clouds, வருந்துவள் பெரிதே – she will be very sad

ஐங்குறுநூறு 302, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
அரும் பெருள் செய் வினை தப்பற்கும் உரித்தே
பெருந்தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள்
செல்லாய் அயினோ நன்றே
மெல்லம்புலம்ப இவள் அழப் பிரிந்தே.

Ainkurunūru 302, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord of the delicate shores!
Your efforts to gain precious
wealth might lead to mistakes
that this wide-shouldered, young
woman would be able to stop.

It will be good if you do not go
leaving her here, and letting her cry.

Meanings:   அரும் பெருள் – precious wealth, செய் வினை – trying to get it, தப்பற்கும் உரித்தே – might lead to mistakes, பெருந்தோள் – wide shoulders, thick arms, அரிவை – young woman, தகைத்தற்கும் உரியள் – fit to stop it, செல்லாய் அயினோ நன்றே – it will be good if you don’t go, மெல்லம்புலம்ப – O lord of the delicate shores, இவள் அழப் பிரிந்தே – leaving and making her cry

ஐங்குறுநூறு 303, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
புதுக் கலத்து அன்ன கனிய ஆலம்
போகில் தனைத் தடுக்கும் வேனில் அருஞ்சுரம்
தண்ணிய இனியவாக
எம்மொடுஞ் சென்மோ விடலை நீயே.

Ainkurunūru 303, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Young man!  If you take my friend
along, it will be cool and sweet even
in summer,
the harsh wasteland where Pōkil
birds that come to eat red banyan
fruits that look like new clay pots,
are unable to leave the trees.

Meanings:   புதுக்கலத்து அன்ன – like new clay pots, கனிய – with fruits, ஆலம் – banyan, போகில் தனைத் தடுக்கும் – prevents the Pōkil birds, வேனில் – summer, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, difficult wasteland path, தண்ணிய இனியவாக – it will be cool and sweet, எம்மொடுஞ் சென்மோ – if you go with her, விடலை – O young man, நீயே – you

ஐங்குறுநூறு 304, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கல்லாக் கோவலர் கோலின் தோண்டிய
ஆன் நீர்ப் பத்தல் யானை வெளவும்
கல் அதர்க் கவலை செல்லின் மெல்லியல்
புயல் நெடுங் கூந்தல் புலம்பும்
வயமான் தோன்றல் வல்லாதீமே.

Ainkurunūru 304, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Esteemed man with strong horses!
If you go on the rocky, forked paths,
where elephants drink from water
pits dug with sticks by uneducated
cattle herders for their cows,
this delicate girl with dark, flowing
hair will suffer alone.  Do not go.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வயமான் தோன்றல் (304-5) – குதிரைகளை ஊர்தலில் வல்லவனான பெருமானே, வயமான் தோன்றல் (பாடல் 500-5) – அரிமான் போன்ற ஆற்றல் மிக்க பெருமானே.  ஒளவை துரைசாமி உரை – வயமான் தோன்றல் (304-5) – வலிமிக்க குதிரைகளையுடைய தலைவனே, வயமான் தோன்றல் (பாடல் 500-5) – புலி போலும் ஆற்றலையுடைய தலைவ.

Meanings:   கல்லாக் கோவலர் – unskilled cattle herders, uneducated cattle herders, கோலின் தோண்டிய – dug with sticks, ஆன் – cows, நீர்ப் பத்தல் – water pits, pits that are dug like troughs, யானை வெளவும் – elephants take, elephants seize, கல் அதர் – rock filled path, கவலை – forked paths, செல்லின் – if you go, மெல்லியல் – the delicate girl, புயல் – rainy season clouds, நெடுங் கூந்தல் – long hair, புலம்பும் – she will suffer, she will be alone, வயமான் தோன்றல் – O great man who owns strong horses, வல்லாதீமே – do not do that

ஐங்குறுநூறு 305, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
களிறு பிடி தழீஇப் பிற புலம் படராது
பசி தின வருந்தும் பைது அறு குன்றத்துச்
சுடர் தொடிக் குறு மகள் இனைய
எனைப் பயன் செய்யுமோ விடலை நின் செலவே.

Ainkurunūru 305, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O young man!
Bull elephants embrace their mates
without leaving for another place,
even when hunger ruins them.

What good will rise out of you going
over the hills, as this young girl
wearing gleaming bangles grieves?

Meanings:   களிறு – male elephants, பிடி – female elephants, தழீஇ – embrace, பிற புலம் படராது – will not move to other lands, பசி – hunger, தின – ruining, வருந்தும் – sad, பைது அறு – no benefit, parched, குன்றத்து – hills, சுடர் தொடி – bright bangles, குறு மகள் – young lady, இனைய – to be sad, எனைப் பயன் செய்யுமோ – what benefit will it yield, விடலை – O young man, நின் – your, செலவே – going

ஐங்குறுநூறு 306, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வெல் போர்க் குரிசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின்
பல் காழ் அல்குல் அவ்வரி வாடக்
குழலினும் இனைகுவள் பெரிதே
விழவு ஒலி கூந்தல் மாஅயோளே.

Ainkurunūru 306, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord victorious in battles!
If you cross the wide wasteland,
this dark girl with luscious hair
as fragrant as festivals, will be
very sad and cry louder than a flute.

Her loins decorated with many
gem strands, will grow thin.

Notes:  Puranānūru 143 – குழல் இனைவது போல் அழுதனள் பெரிதே.

Meanings:   வெல் போர் – victorious in battle, குரிசில் – lord, leader, நீ – you, வியன் சுரம் – wide wasteland, இறப்பின் – if you cross, பல் காழ் அல்குல் – loins with gem decorations, அவ்வரி வாட – beautiful lines fade, குழலினும் – more than the sound of a flute, இனைகுவள் – she will be sad, பெரிதே – loud, விழவு – celebrations (fragrant like festivities), ஒலி கூந்தல் – thick hair, மாஅயோளே – dark girl

ஐங்குறுநூறு 307, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வயமா வெரூஉம்
குன்று உடை அருஞ்சுரம் செல அயர்ந்தனையே
நன்று இல் கொண்க நின் பொருளே
பாவை யன்ன நின் துணை பிரிந்து வருமே.

Ainkurunūru 307, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O Lord of the seashores!
You are ready to leave her
to cross the difficult wasteland,
where mighty tigers fear
huge, bamboo-friction fires.

Your material wealth is not
good enough to leave your
doll-like, beautiful partner.

Meanings:   ஞெலி கழை – bamboo friction, முழங்கு அழல் – thick flames, வயமா – tigers, வெரூஉம் – get scared, குன்று உடை அருஞ்சுரம் – wastelands with hills, செல அயர்ந்தனையே – ready to leave, நன்று இல் கொண்க – this is not good O lord, நின் பொருளே – your material wealth, பாவை யன்ன – like a doll, or like Kolli Hills Pāvai, நின் துணை பிரிந்து வருமே – as you leave your partner

ஐங்குறுநூறு 308, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பல் இருங்கூந்தல் மெல்லியலோள் வயின்
பிரியாய் ஆயினும் நன்றே விரி இணர்க்
கால் எறுழ் ஒள் வீ தாஅய
முருகு அமர் மா மலை பிரிந்தெனப் பிரிமே.

Ainkurunūru 308, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
It would be good
if you do not part
from this delicate girl
with thick, dark hair!

You can leave,
if this huge mountain
where Murukan is seated and
erul trees have put out clusters
of bright flowers, leaves.

Meanings:   பல் இருங்கூந்தல் – thick black hair, மெல்லியலோள் வயின் பிரியாய் ஆயினும் நன்றே – it would be good if you don’t separate from this delicate natured girl, விரி – spread, இணர் – clusters, கால் எறுழ் – erul trees with trunks, Alstonia scholaris, ஒள் வீ – bright flowers, தாஅய – spread, முருகு அமர் மா மலை – tall mountains where Murukan is seated, பிரிந்தெனப் பிரிமே – you can leave when it leaves

ஐங்குறுநூறு 309, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வேனில் திங்கள் வெஞ்சுரம் இறந்து
செலவு அயர்ந்தனையால் நீயே நன்று
நின் நயந்து உறைவி கடுஞ்சூல் சிறுவன்
முறுவல் காண்டலின் இனிதோ
இறு வரை நாட நீ இறந்து செய் பொருளே.

Ainkurunūru 309, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O Lord of the tall mountain
country!  You’ve decided
to cross the hot wasteland
paths in summer.  Fine!

Will the wealth that you make
be sweeter than the smile
of your first-born son,
born to your wife who loves you?

Meanings:   வேனில் திங்கள் – summer month, வெஞ்சுரம் – hot wasteland paths, இறந்து செலவு – passing, அயர்ந் தனையால் – decided to go, நீயே – you, நன்று – fine, நின் நயந்து – loving you, உறைவி – wife, கடுஞ்சூல் சிறுவன் – son born in her first pregnancy, முறுவல் காண்டலின் இனிதோ – is it sweeter than his smile, இறு வரை நாட – lord of the dry/tall mountain country, நீ இறந்து – you leave, செய் பொருளே – material that you will earn

ஐங்குறுநூறு 310, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல்
இலங்கு வளை மெல் தோள் இழை நிலை நெகிழப்
பிரிதல் வல்லுவை ஆயின்
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே.

Ainkurunūru 310, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
If you leave her and go,
the strands of round, gold
coins covering her loins,
and the glittering, fine
bangles on her delicate
arms will slip down.

The beauty of her brow
will become a rare sight then.

Meanings:   பொலம் – gold, பசும் – new, பாண்டில் காசு – round coins, நிரை – rows, அல்குல் – loins, mons, இலங்கு வளை – bright bangles, மெல் தோள் – delicate arms, இழை நிலை நெகிழ – her jewels slip and fall, பிரிதல் வல்லுவை ஆயின் – if you are able to separate and go, அரிதே விடலை – it will be rare, இவள் ஆய் நுதல் – her pretty forehead, கவினே – beauty

செலவுப் பத்து – Ten on Leaving

Poems 311 – 320 are ‘செலவுப் பத்து’, which means ‘Ten on Leaving’.   These poems are about the hero leaving the heroine to earn wealth.

ஐங்குறுநூறு 311, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வேங்கை கொய்யுநர் பஞ்சுரம் விளிப்பினும்
ஆர் இடைச் செல்வோர் ஆறு நனி வெரூஉம்
காடு இறந்தனரே காதலர்
நீடுவர் கொல் என நினையும் என் நெஞ்சே.

Ainkurunūru 311, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Did my lover go through
the forest paths
where wasteland travelers
are afraid even when
those who pluck vēngai flowers
sing in panchuram tunes?

My heart thinks he’ll stay there.

Meanings:   வேங்கை கொய்யுநர் – those (young women) who pluck kino tree flowers, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, பஞ்சுரம் விளிப்பினும் – sing in panchuram pann (tune), ஆர் இடை செல்வோர் – those who go on the wasteland paths, ஆறு – paths, நனி வெரூஉம் – very afraid, காடு இறந்தனரே காதலர் – did the lover go on past that forest, நீடுவர் கொல் – will he stay there for long, என நினையும் என் நெஞ்சே – thus thinks my heart

ஐங்குறுநூறு 312, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அறம் சாலியரோ அறம் சாலியரோ
வறன் உண்டாயினும் அறம் சாலியரோ
வாள் வனப்பு உற்ற அருவிக்
கோள் வல் என் ஐயை மறைத்த குன்றே.

Ainkurunūru 312, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May virtue abound!
May virtue abound!
Even if drought arrives,
may virtue abound
in the mountains
with flashing waterfalls,
that hide my brave man!

Meanings:   அறம் சாலியரோ – may virtues flourish, அறம் சாலியரோ – may virtues flourish, வறன் உண்டாயினும் – even if drought comes, அறம் சாலியரோ – may virtues flourish, வாள் வனப்பு உற்ற – with flashing beauty, அருவி – waterfalls, கோள் வல் – strong man capable of killing, என் ஐயை – my man, மறைத்த குன்றே – the mountains that hid him

ஐங்குறுநூறு 313, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவியின் தாய் செவிலியிடம் சொன்னது
தெறுவது அம்ம நும் மகள் விருப்பே
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செலச் சாஅய்ப்
பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அடக் கலங்க
நாடு இடை விலங்கிய வைப்பின்
காடு இறந்தனள் நம் காதலோளே.

Ainkurunūru 313, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said to the foster mother after the heroine eloped
Listen!  Your daughter’s desire
has caused us great suffering
and ruined our lives.
Our hearts are hurting.

The girl we love, has crossed
wasteland between countries
and gone through the forests.

Meanings:   தெறுவது – causing sorrow, அம்ம – listen, நும் மகள் விருப்பே – your daughter’s desire, உறு துயர் அவலமொடு – with great sorrow, உயிர் செலச் சாஅய் – ruined our lives, பாழ்படு – ruined, நெஞ்சம் – heart, படர் – sad, அடக் கலங்க – causing sorrow, causing confusion, நாடு இடை – between countries, விலங்கிய – blocked, வைப்பின் – spaces, places, towns, காடு இறந்தனள் – she went through the forest, நம் காதலோளே – our beloved girl

ஐங்குறுநூறு 314, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவிர் தொடி கொட்பக் கழுது புகவு அயரக்
கருங்கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவச்
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்துத் திரிதரும்
நீளிடை அருஞ்சுரம் என்ப நம்
தோளிடை முனிநர் சென்ற ஆறே.

Ainkurunūru 314, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
They say that the long,
difficult wasteland path
on which the one who
hated my embraces traveled,
ghouls with bright bangles
fly around and eat flesh,
eagles screech and crows
caw in the skies,
and small-eyed elephants
roam around killing people.

Meanings:   அவிர் தொடி – bright bangles, கொட்ப – swirling, கழுது – ghouls, புகவு – food, அயர – eat, கருங்கண் காக்கையொடு – with black eyed crows, கழுகு – eagles, விசும்பு – sky, அகவ – make noises, screech, சிறு கண் யானை – small eyed elephant, ஆள் வீழ்துத் திரிதரும் – kills men and wanders, நீளிடை – long path, அருஞ்சுரம் – difficult wasteland, என்ப – they say, நம் தோளிடை – like between my shoulders/arms, முனிநர் – one who hates, சென்ற ஆறே – the way he went

ஐங்குறுநூறு 315, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பாயல் கொண்ட பனி மலர் நெடுங்கண்
பூசல் கேளார் சேயர் என்ப
இழை நெகிழ் செல்லல் உறீஇக்
கழை முதிர் சோலைக் காடு இறந்தோரே.

Ainkurunūru 315, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the her
He has gone through forests with
groves of dense, mature bamboos,

causing you distress.

They say that he is far away,
unable to hear the sufferings
of your flower-moist, long eyes
that are unable to sleep,
causing your fine jewels to slip.

Meanings:   பாயல் கொண்ட – sleepy (when he left), பனி மலர் – wet flowers, நெடுங்கண் – long eyes, பூசல் கேளார் – he cannot hear their problems, சேயர் என்ப – he is far away they say, இழை நெகிழ் செல்லல் – sorrow that has caused jewels to become loose, sorrow that has caused jewels to slip off, உறீஇ – causing distress, கழை – bamboo, முதிர் சோலை – mature groves, காடு இறந்தோரே – one who went through the forest

ஐங்குறுநூறு 316, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பொன் செய் பாண்டில் பொலங்கலம் நந்தத்
தேர் அகல் அல்குல் அவ்வரி வாட
இறந்தோர் மன்ற தாமே பிறங்கு மலைப்
புல் அரை ஓமை நீடிய
புலி வழங்கு அதர கானத்தானே.

Ainkurunūru 316, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He went
through forest paths
with bright mountains,
where tall ōmai trees
grow with parched trunks,
and tigers prowl.

The beautiful lines on your
loins, as wide as a chariot
seat and decorated with round
gold coins, have faded away.

Meanings:   பொன் செய் – made from gold, பாண்டில் – round coins, பொலங்கலம் – gold jewels, நந்த – in abundance, filled, தேர் அகல் – wide like a chariot seat, அல்குல் – loins, அவ்வரி வாட – that beauty faded, இறந்தோர் – the one who left to pass, மன்ற – clearly, an asai, an expletive, தாமே – he, பிறங்கு மலை – bright mountains, flourishing mountains, புல் அரை – dull colored trunks. parched trunks, ஓமை – ōmai trees, toothbrush trees, நீடிய – growing tall, filled, புலி வழங்கு – where tigers prowl, அதர – on the paths, கானத்தானே – in the forest

ஐங்குறுநூறு 317, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சூழ்கம் வம்மோ தோழி பாழ்பட்டுப்
பைது அற வெந்த பாலை வெங்காட்டு
அருஞ்சுரம் இறந்தோர் தேஎத்துச்
சென்ற நெஞ்சம் நீடிய பொருளே.

Ainkurunūru 317, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Let’s figure this out!
Come along my friend!
Why has my heart dallied
in the land that he went
to earn wealth, the harsh
wasteland with
useless, parched pālai trees?

Meanings:   சூழ்கம் – lets analyze this, வம்மோ தோழி – let’s go my friend, பாழ்பட்டு – ruined, பைது அற – without benefit, without greenery, parched, வெந்த – dried, பாலை – pālai trees, Ivorywood Tree, Wrightia tinctoria, வெங்காட்டு – dried forest, அருஞ்சுரம் – difficult wasteland, இறந்தோர் – one who went through, தேஎத்து – in the country, in the land சென்ற – went, நெஞ்சம் – heart, நீடிய – long time, பொருளே – wealth

ஐங்குறுநூறு 318, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி சொன்னது
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய
வேய் மருள் பணைத்தோள் வில் இழை நெகிழ
நசை நனி கொன்றோர் மன்ற இசை நிமிர்ந்து
ஓடு எரி நடந்த வைப்பின்
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே.

Ainkurunūru 318, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said
He who has gone past
lofty mountains with tall peaks
ravaged with raging, crackling fire,
has killed the love I had for him.

I suffer from great anguish.
My splendid beauty has paled, and
my bright jewels have slipped off my
thick arms that are like bamboo.

Meanings:   ஆய் நலம் – fine beauty, பசப்ப – to become pale, அரும் படர் – great pain, நலிய – to be sad, வேய் – bamboo, மருள் – like, பணைத்தோள் – thick arms,  வில் இழை – bright jewels, நெகிழ – to slip down, நசை – desires, நனி – lot, கொன்றோர் – the one who killed, the one who ruined, மன்ற – fore sure, an asai, an expletive, இசை – noises, நிமிர்ந்து – lifted, ஓடு எரி – moving fire, நடந்த – walked, வைப்பின் – in the places, கோடு உயர் – tall peaks, பிறங்கல் மலை – lofty mountains, இறந்தோரே – the man who passed

ஐங்குறுநூறு 319, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கண் பொர விளங்கிய கதிர் தெறு வைப்பின்
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம்
இறந்தனரோ நம் காதலர்
மறந்தனரோ தில் மறவா நம்மே.

Ainkurunūru 319, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Did my lover pass through
the forest with abundant
parched trees growing on
sandy mounds,
where the sun’s bright rays
attack eyes?  Has he forgotten
me who will not forget him?

Meanings:   கண் பொர – attacking eyes, விளங்கிய – bright, கதிர் தெறு – heat from the sun’s rays, வைப்பின் – with places, மண் புரை – sand mounds, sand hills, பெருகிய – in abundance, மரம் – trees, முளி – dried, கானம் இறந்தனரோ – did he pass through the forests, நம் காதலர் – our lover, மறந்தனரோ – did he forget, தில் – asai, an expletive, மறவா நம்மே – we who don’t forget him

ஐங்குறுநூறு 320, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து
உருமுப்படு கனலின் இரு நிலத்து உறைக்கும்
கவலை அருஞ்சுரம் போயினர்
தவல் இல் அரு நோய் தலைத்தந்தோரே.

Ainkurunūru 320, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has given me this incurable
rare disease which will not go away,
the one who went through forked paths
in the difficult wasteland
where bright, white flower clusters
of spiny-trunked, ilavam trees
that grow in the vast land,
are dispersed like embers by
strong winds accompanied by thunder.

Meanings:   முள் அரை – thorny trunked, இலவத்து – silk cotton trees, Ceiba pentandra, ஒள் – bright, இணர் வான் பூ – clustered white flowers, முழங்கு – roaring, அழல் – flames, அசை வளி – moving winds, எடுப்ப – causing, வானத்து உருமுப்படு – in the thundering skies, கனலின் – like embers, இரு நிலத்து – in the vast land, உறைக்கும் – drops, கவலை – forked paths, அருஞ்சுரம் – difficult wasteland, போயினர் – the one who went, தவல் இல் அரு நோய் தலைத்தந்தோரே – he gave me this unspoiled rare disease which will not go away

இடைச்சுரப் பத்து – Ten from the Midst of the Wasteland

Poems 321 – 330 are ‘இடைச்சுரப் பத்து’ which means ‘Ten from the Midst of the Wasteland’.   These poems reflect the feelings of the hero as he travels through very difficult wasteland.   In this set, we see the hero struggling to manage his trip through the wasteland, away from his beloved.

ஐங்குறுநூறு 321, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் சொன்னது
உலறு தலைப் பருந்தின் உளிவாய்ப் பேடை
அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறிப்
புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து
மொழி பெயர் பன் மலை இறப்பினும்
ஒழிதல் செல்லாது ஒண் தொடி குணனே.

Ainkurunūru 321, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said
Even though I have passed over
many mountains with many languages,
where a chisel-beaked female kite,
her head feathers rumpled, perches on
an ōmai tree’s beautifully forked dried
branch and screeches in her loneliness,
the virtues of the young woman with
bright bangles will not go away.

Meanings:   உலறு தலை – dry head, பருந்தின் – a kite’s, உளிவாய் – chisel shaped beak, பேடை – female, அலறு – dried, தலை – wide, ஓமை – omai trees, toothbrush trees, அம் – beautiful, கவட்டு ஏறி – climbs on the split branches, புலம்பு கொள – with sorrow, with loneliness, விளிக்கும் – it cries, நிலம் காய் – dried land, கானத்து – in the forest, மொழி பெயர் – different languages, பன் – few, மலை இறப்பினும் – even though I have passed through mountains, ஒழிதல் செல்லாது – do not go away, ஒண் தொடி – the young woman with bright bangles, குணனே – character

ஐங்குறுநூறு 322, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் சொன்னது
நெடுங் கழை முளிய வேனில் நீடிக்
கடுங்கதிர் ஞாயிறு கல் பகத் தெறுதலின்
வெய்ய வாயின முன்னே இனியே
ஒண்ணுதல் அரிவையை உள்ளு தொறும்
தண்ணிய வாயின சுரத்திடை ஆறே.

Ainkurunūru 322, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said
Before,
the wasteland path
was harsh,
with tall bamboos dried out
in the long difficult summer
with the sun’s cruel rays
that could crack mountains.

Now,
when I think of the bright-browed
young girl, the path becomes cool.

Meanings:   நெடுங் கழை – tall bamboo, முளிய – dried, வேனில் – difficult summer, நீடி – long, stretched, கடுங்கதிர் ஞாயிறு – harsh-rayed sun, கல் பக – splitting rocks, splitting mountains, தெறுதலின் – since it burnt, வெய்ய வாயின – it was difficult, முன்னே – before, இனியே – now, ஒண் நுதல் – bright forehead, அரிவையை – about the young woman, உள்ளுதொறும் – whenever I think, தண்ணிய வாயின – it has become cool, சுரத்திடை – in the wasteland, ஆறே – the path

ஐங்குறுநூறு 323, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
வள் எயிற்றுச் செந்நாய் வயவுறு பிணவிற்குக்
கள்ளியங் கடத்தினைக் கேழல் பார்க்கும்
வெஞ்சுரக் கவலை நீந்தி
வந்த நெஞ்சம் நீ நயந்தோள் பண்பே.

Ainkurunūru 323, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
O heart!  The virtues
of the woman you love
have come to you, crossing
hot wasteland forked paths
through the forest with cactus,
where a sharp-toothed male
wild dog looks for pigs to hunt
to feed his pregnant female.

Meanings:   வள் எயிற்று – with sharp teeth, செந்நாய் – Wild dog – Cuon alpinus dukhunensis (common in the Eastern and Western Ghats), வயவுறு பிணவிற்கு – to its pregnant female, கள்ளியங் கடத்தினை – at the prickly pear cactus forest, euphorbia filled forests, கேழல் பார்க்கும் – looks for pigs, வெஞ்சுர – hot wasteland’s, கவலை – forked paths, நீந்தி வந்த நெஞ்சம் – heart that crossed, நீ நயந்தோள் – the woman you love, பண்பே – good traits

ஐங்குறுநூறு 324, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் சொன்னது
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடைச்
சிறிது கண்படுப்பினும் காண்குவென் மன்ற
நள்ளென் கங்குல் நளி மனை நெடு நகர்
வேங்கை வென்ற சுணங்கின்
தேம் பாய் கூந்தல் மாஅயோளே.

Ainkurunūru 324, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said
If I doze off for a little bit
in this long, sun beaten path
that has been consumed by fire,
I would be able to see for sure the
dark woman in our splendid large
house in the pitch of darkness,
with her honey-dripping hair
and skin with pallor, its color
better than that of vēngai flowers.

 

Meanings:   எரி கவர்ந்து உண்ட – fire surrounded and burned, என்றூழ் நீள் இடை – hot long path, சிறிது கண்படுப்பினும் – even if I close my eyes a little, காண்குவென் – I will see, மன்ற –for sure, நள்ளென் கங்குல் – pitch-dark night, நளி மனை – cool house, big house, நெடு நகர் – large mansion, வேங்கை – kino flowers (yellow colored), Kino Tree, Pterocarpus marsupium, வென்ற – victorious, better than, சுணங்கின் – with pallor spots, with yellow spots, தேம் பாய் கூந்தல் – honey-dripping hair, hair with flowers with honey, மாஅயோளே – the dark young woman

ஐங்குறுநூறு 325, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – திரும்பி வந்த தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
வேனில் அரையத்து இலை யொலி வெரீஇப்
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும்
வெம்பலை அருஞ்சுரம் நலியாது
எம் வெம் காதலி பண்பு துணைப் பெற்றே.

Ainkurunūru 325, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the friend on his return
Because of the virtues of my
beloved, I was able to bear
the very hot, harsh wasteland
in summer,
where pōkil birds move away
without eating the fruits of
pipal trees, fearing the rustling
sounds of their dry leaves.

Meanings:   வேனில் – summer time, அரையத்து – of the arasa maram, pipal tree, இலையொலி – sound of the leaves, வெரீஇ – fearing, போகில் – pōkil birds, புகா உண்ணாது – without eating food, பிறிது புலம் – different land, படரும் – they move away, வெம்பலை – very hot, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland path, நலியாது – without distress, எம் வெம் காதலி – the lover I desire, பண்பு துணைப் பெற்றே – due to her virtuous nature

ஐங்குறுநூறு 326, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் சொன்னது
அழல் அவிர் நனந்தலை நிழலிடம் பெறாது
மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க
நீர் மருங்கு அறுத்த நிரம்பா இயவின்
இன்னா மன்ற சுரமே
இனிய மன்ற யான் ஒழிந்தோள் பண்பே.

Ainkurunūru 326, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said
A young stag with its
beautiful doe and fawn
is unable to find shade
in the narrow, eroded,
dry waterbed path
in the difficult wasteland.

The virtues of the woman I
left behind are sweet for sure.

Meanings:   அழல் – flame, அவிர் – bright, நனந்தலை – vast land, நிழலிடம் பெறாது – without shade, மட மான் – delicate deer, அம் பிணை – beautiful female, மறியொடு – with its fawn, திரங்க – suffering, நீர் மருங்கு அறுத்த – place where water flow had stopped, நிரம்பா – empty, இயவின் – on the narrow path, இன்னா – difficult, மன்ற – for sure, asai, or expletive, சுரமே – the wasteland, இனிய – it is sweet, மன்ற – for sure, யான் ஒழிந்தோள் பண்பே – the nature of the woman I left behind

ஐங்குறுநூறு 327, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் சொன்னது
பொறி வரித் தடக்கை வேதல் அஞ்சிச்
சிறு கண் யானை நிலந் தொடல் செல்லா
வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே
அன்ன ஆர் இடை யானும்
தண்மை செய்த இத் தகையோள் பண்பே.

Ainkurunūru 327, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said
The virtues of that fine woman
makes me feel cool,
in this path, as hot as the wasteland
with tall bamboo and parched groves,
where small-eyed elephants with dots
and lines on their faces stand still, afraid
to touch the hot ground.

Meanings:   பொறி வரித் தடக் கை – big trunks with dots and lines, வேதல் அஞ்சி – afraid of the heat, சிறு கண் யானை – small-eyed elephants, நிலந் தொடல் செல்லா – they do not touch the land, வெயில் – hot sun, முளி சோலைய – with dried groves, வேய் – bamboo, உயர் – tall, சுரனே அன்ன – like the wasteland, ஆர் இடை – on the path, யானும் தண்மை செய்த – makes me feel cool, இத் தகையோள் பண்பே – her esteemed traits

ஐங்குறுநூறு 328, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் சொன்னது
நுண் மழை தளித்தென நறு மலர் தாஅய்த்
தண்ணியவாயினும் வெய்ய மன்ற
மடவரல் இன் துணை ஒழியக்
கட முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே.

Ainkurunūru 328, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said
Even when it is cool with delicate
drizzles and spreading flower fragrances,
this place for sure is hot to me who left
my naïve, sweet woman and passed through
wastelands and forests with mature groves.

Meanings:   நுண் மழை – delicate raindrops, தளித்தென – since they fell down, நறு மலர் – fragrant flowers, தாஅய் – they have spread, தண்ணியவாயினும் – even if they are cool, வெய்ய – it is hot, மன்ற – for sure, asai, an expletive, மடவரல் – the naive woman, இன் துணை – sweet companion, ஒழிய – leaving behind, கட – the wasteland, முதிர் – mature, சோலைய – with groves, காடு இறந்தேற்கே – for me who passed through forests

ஐங்குறுநூறு 329, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் சொன்னது
ஆள் வழக்கு அற்ற பாழ்படு நனந்தலை
வெம்முனை அருஞ்சுரம் நீந்தி நம்மொடு
மறுதருவது கொல் தானே செறி தொடி
கழித்து உகு நிலையவாக
ஒழிந்தோள் கொண்ட என் உரம் கெழு நெஞ்சே.

Ainkurunūru 329, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said
Will my brave, determined heart,
taken by the young woman I left behind,
one with stacked bangles that slip down,
defy me and come here to the scorched,
ruined, wide wasteland without any
people movement?

Meanings:   ஆள் வழக்கு அற்ற – without people movement, பாழ்படு – ruined, நனந்தலை – wide space, vast land, வெம்முனை – hot place, அருஞ்சுரம் – wasteland, நீந்தி – passing, நம்மொடு – with us, மறுதருவது கொல் தானே – will it be disagreeable, will it defy me, செறி தொடி கழித்து உகு நிலையவாக – with the situation of stacked bangles slipping down, ஒழிந்தோள் – the young woman I left behind, the young woman who stayed back, கொண்ட – took, என் உரம் கெழு நெஞ்சே – my brave determined heart

ஐங்குறுநூறு 330, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
வெந்துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி
வந்தனம் ஆயினும் ஒழிக இனிச் செலவே
அழுத கண்ணள் ஆய் நலம் சிதையக்
கதிர் தெறு வெஞ்சுரம் நினைக்கும்
அவிர் கோல் ஆய் தொடி உள்ளத்துப் படரே.

Ainkurunūru 330, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
Though we have trudged
through harsh wastelands
burned by the hot sun
and the parched, dusty paths
in dry forests,
let us give up going further.

Sorrow spreads in the mind
of the woman wearing bright,
rounded, pretty bangles, when
she thinks about the hot sun.

Meanings:   வெந்துகள் ஆகிய – of hot dust, வெயில் கடம் – hot forest, நீந்தி வந்தனம் – we passed and came, ஆயினும் – yet, ஒழிக – let it end, இனிச் செலவே – going further, அழுத கண்ணள் – she of weeping eyes, ஆய் நலம் சிதைய – her beauty ruined, கதிர் தெறு – sun’s hot rays, வெஞ்சுரம் – harsh wasteland, நினைக்கும் – thinking, அவிர் – bright, கோல் – rounded, ஆய் தொடி – the young woman wearing pretty bangles, உள்ளத்துப் படரே – sadness spreads in her mind

தலைவி இரங்கு பத்து – Ten on the Lamentations of the Heroine

Poems 331 – 340 are ‘தலைவி இரங்கு பத்து’ which is ‘Ten on Lamentations of the Heroine’.   All the poems in this set are the words of the heroine to her friend, as she is struggling in her loneliness, while her husband has gone through the wasteland to seek fortune.

ஐங்குறுநூறு 331, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி அவிழ் இணர்க்
கருங்கால் மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ
அருஞ்சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள
இனிய கமழும் வெற்பின்
இன்னா என்ப அவர் சென்ற ஆறே.

Ainkurunūru 331, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  They say the path he
took is miserable.
The white, blossoming clusters
of black-trunked kadampam
tree branches in the harsh
wasteland put out fragrances
that spread on the mountains,
making those who travel
think about
the loved ones they left behind.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, அவிழ் – opening, இணர் – clusters, கருங்கால் – black-trunked,with sturdy trunks, மராஅத்து – of kadampam oak trees, Neolamarckia or Anthocephalus cadamba, Kadampa oak, வைகு – early, சினை – branches, வான் பூ – white flowers, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, செல்லுநர் – those who leave, those who go, ஒழிந்தோர் – separated ones, உள்ள – to think, இனிய கமழும் – sweet fragrances that spread, வெற்பின் – on the mountains, இன்னா – it is difficult, என்ப – they say, அவர் சென்ற ஆறே – the path that he took

ஐங்குறுநூறு 332, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி என்னதூஉம்
அறன் இல மன்ற தாமே விறல் மிசைக்
குன்று கெழு கானத்த பண்பில் மாக்கணம்
கொடிதே காதலிப் பிரிதல்
செல்லல் ஐய என்னாதவ்வே.

Ainkurunūru 332, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  The animal herds of the
forest with lovely, tall mountains
have no virtue for sure.

They did not tell him, “Sir! It is harsh
to separate from your lover.  Do not
leave her.”

Meanings:   அம்ம – listen to me, வாழி தோழி – may you live long my friend, என்னதூஉம் – even a little bit, அறன் இல – no virtue, no fairness, மன்ற – asai, an expletive, for sure, தாமே – they, விறல் – victorious, splendid, மிசை – above, குன்று கெழு – with mountains, கானத்த – in the forests, பண்பு இல் – without grace, மாக் கணம் – herds of animals, கொடிதே – it is harsh, காதலிப் பிரிதல் செல்லல் – do not go abandoning your lover, ஐய – sir, என்னாது அவ்வே – they do not ask

ஐங்குறுநூறு 333, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி யாவதும்
வல்லா கொல்லோ தாமே அவண
கல் உடை நன் நாட்டுப் புள்ளினப் பெருந்தோடு
யாஅம் துணை புணர்ந்து உறைதும்
யாங்குப் பிரிந்து உறைதி என்னாது அவ்வே.

Ainkurunūru 333, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  The huge flocks of
birds that live in the land
filled with mountains,
do not have the strength
to ask him,
“We live united with
our mates.  How can you live,
separated from your mate?”

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, யாவதும் வல்லா கொல்லோ – don’t have the strength, தாமே – themselves, அவண – there, கல் உடை – filled with mountains, நன் நாட்டு – fine country, புள்ளினப் பெரும் தோடு – huge flock of birds, யாஅம் துணை புணர்ந்து உறைதும் – we live united with our mates, யாங்குப் பிரிந்து உறைதி – how do you live separated, என்னாது அவ்வே – they don’t consider asking

ஐங்குறுநூறு 334, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி சிறி இலை
நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்திடைப்
பேதை நெஞ்சம் பின் செலச் சென்றோர்
கல்லினும் வலியர் மன்ற
பல் இதழ் உண்கண் அழப் பிரிந்தோரே.

Ainkurunūru 334, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  My naive heart followed
him as he went through the harsh
wasteland paths with large,
hot rocks where tall nelli
trees bearing small leaves grow.

He is harder than stone for sure,
the one who caused my kohl-rimmed,
many-petaled, flower-like eyes to cry.

Meanings:   அம்ம – listen to me, வாழி தோழி – may you live long my friend, சிறி இலை நெல்லி – small leaved nelli trees, Indian gooseberry trees, நீடிய – growing tall, கல் காய் – rock burning, கடத்திடை – wasteland path, பேதை நெஞ்சம் – naïve heart, பின் செல – going behind, சென்றோர் – he who went, கல்லினும் வலியர் – he is stronger than a rock, மன்ற – for sure, பல் இதழ் – many petaled, flowers with many petals, உண்கண் – kohl-rimmed eyes, அழப் பிரிந்தோரே – the man who left as I cried

ஐங்குறுநூறு 335, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நம் வயின்
நெய்தோர் அன்ன செவிய எருவை
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும்
காடு நனி கடிய என்ப
நீடி இவண் வருநர் சென்ற ஆறே.

Ainkurunūru, 335 Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Listen!
The man who has gone through
the wasteland has delayed his return.

They say that the path is very harsh,
and vultures, their ears red as blood,
clamor for stinking flesh near rocks.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, நம் வயின் – to us, நெய்தோர் அன்ன – like blood, செவிய – ears, எருவை – vulture, Pondicherry vulture, Indian black vulture, red-headed vulture, கல் புடை – rock filled, மருங்கில் – nearby, கடு முடை – flesh reeking intensely, abundant flesh, பார்க்கும் – looks for, காடு நனி கடிய என்ப – they say the forest is very harsh, நீடி – delayed, இவண் வருநர் – coming here, சென்ற ஆறே – the path that he went on

ஐங்குறுநூறு 336, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நம் வயின்
பிரியலர் போலப் புணர்ந்தோர் மன்ற
நின்றது இல்  பொருள் பிணி முற்றிய
என்றூழ் நீடிய சுரன் இறந்தோரே.

Ainkurunūru 336, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  The man who united with
me as though he would never part,
has gone beyond the scorching,
vast wasteland,

to satisfy his greed for wealth that
does not last.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, நம் வயின் – from us, பிரியலர் போல – like he would not part, புணர்ந்தோர் – the one who united with me, மன்ற – asai, an expletive, நின்றது இல் – that does not last, பொருள் பிணி – with the materialism disease, முற்றிய என்றூழ் – harsh sun’s heat, நீடிய – long, vast, சுரன் இறந்தோரே – the one who crossed the wasteland

ஐங்குறுநூறு 337, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி நம் வயின்
மெய்யுற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும்
இனிய மன்ற தாமே
பனி இருங்குன்றம் சென்றோர்க்குப் பொருளே.

Ainkurunūru 337, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!

For the man who went to the
cold, huge mountains, wealth
for sure is sweeter than holding
me tight and hugging my body.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, நம் வயின் மெய்யுற – embracing my body, விரும்பிய – with desire, கை கவர் முயக்கினும் இனிய – it is sweeter than hugging me with his hands, மன்ற – for sure, asai, an expletive, தாமே – he, பனி இருங்குன்றம் – cold huge mountain, cold dark mountain, சென்றோர்க்கு – to the one who went, பொருளே – material wealth

lthஐங்குறுநூறு 338, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது

அம்ம வாழி தோழி சாரல்
இலை இல மலர்ந்த ஓங்கு நிலை இலவம்
மலையுறு தீயில் சுர முதல் தோன்றும்
பிரிவருங் காலையும் பிரிதல்
அரிது வல்லுநர் நம் காதலோரே.

Ainkurunūru 338, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Listen!
At this difficult time of parting,
when towering ilavam trees blossom
leaflessly on the slopes,
appearing like fire on the wasteland,
my lover is smart enough to leave.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, சாரல் – mountain slope, இலை இல – without leaves, மலர்ந்த – blooming, ஓங்கு நிலை இலவம் – tall silk-cotton tree, Ceiba pentandra, மலையுறு தீயில் – forest fire, சுர முதல் தோன்றும் – appearing on the wasteland, பிரிவருங் காலையும் – even at the time to part, பிரிதல் அரிது – rare to part, வல்லுநர் நம் காதலோரே – our lover is smart – it is quite common to refer to the hero as ‘our lover’.

ஐங்குறுநூறு 339, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலைக்
குறுஞ்சினை வேம்பின் நறும் பழம் உணீஇய
வாவல் உகக்கும் மாலையும்
இன்று கொல் காதலவர் சென்ற நாடே.

Ainkurunūru 339, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  In the country
where my lover went,
are there no evenings,
when bats fly high
to eat the fragrant fruits
of small-leaved,
short-branched neem trees?

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, சிறியிலை – small leaves, குறுஞ்சினை – short branches, வேம்பின் – of neem trees, நறும் பழம் – fragrant fruits, உணீஇய – to eat, வாவல் – bats, உகக்கும் – soar, மாலையும் இன்று கொல் – are there not evenings, காதலவர் சென்ற நாடே – in the country that my lover went to

ஐங்குறுநூறு 340, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி காதலர்
உள்ளார் கொல் நாம் மருள் உற்றனம் கொல்
விட்டுச் சென்றனர் நம்மே
தட்டைத் தீயின் ஊர் அலர் எழவே.

Ainkurunūru 340, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  Does my lover think at
all?  Or, are we just confused?

He left us here and went away.
Gossip in this town has soared
high like bamboo fires.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, காதலர் உள்ளார் கொல் – does he think, நாம் மருள் உற்றனம் கொல் – are we confused, விட்டுச் சென்றனர் நம்மே – he left us and went, தட்டைத் தீயின் – like bamboo fires, ஊர் அலர் எழவே – town gossip rose

இளவேனில் பத்து – Ten on Spring Season

Poems 341 – 350 are ‘இளவேனில் பத்து,’ which means ‘Ten on Spring’.   The wife is the speaker in all these poems.   She is anxiously waiting for her husband, since spring has arrived, and he’s supposed to be home.

ஐங்குறுநூறு 341, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
குயில் பெடை இன் குரல் அகவ
அயிர்க் கேழ் நுண் அறல் நுடங்கும் பொழுதே.

Ainkurunūru 341, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
a cuckoo calls her mate
in her sweet voice
and rivulets tremble
in the bright, fine sand.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, குயில் பெடை – female cuckoo, இன் குரல் – sweet voice, அகவ – sings, calls, அயிர் – fine sand, கேழ் – bright color, நுண் – tiny, அறல் – fine sand, flowing water, நுடங்கும் – trembling, பொழுதே – time

ஐங்குறுநூறு 342, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
சுரும்பு களித்து ஆலும் இருஞ்சினைக்
கருங்கால் நுணவம் கமழும் பொழுதே.

Ainkurunūru 342, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
honeybees rejoice and hum
around fragrant nunā trees
with black trunks and thick branches.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, சுரும்பு – honeybees, களித்து – enjoy, ஆலும் – they dance, they sing, இருஞ்சினை – big branches, கருங்கால் – black trunks, நுணவம் – nunavam trees, Indian Mulberry tree, Morinda Tinctoria or Morinda Citrifolia, கமழும் – spreads fragrance, பொழுதே – at this time

ஐங்குறுநூறு 343, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
திணி நிலைக் கோங்கம் பயந்த
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே.

Ainkurunūru 343, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
beautiful swollen buds
on dense kōngam trees
have blossomed.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, திணி நிலை – firm, கோங்கம் – kōngam tree, Cochlospermum gossypium, பயந்த – yielded, அணி மிகு – very beautiful, கொழு முகை – fat buds, உடையும் – break open, பொழுதே – time

ஐங்குறுநூறு 344, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
நறும் பூங்குரவம் பயந்த
செய்யாப் பாவை கொய்யும் பொழுதே.

Ainkurunru 344, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
fragrant kuravam blossoms
that look like dolls
are ready for plucking.

Notes:  செய்யாப் பாவை (344) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குரவம் பூ உருவத்தால் பாவை போறலின் பாவை என்றே உவமவாகு பெயராற் கூறுப.  ஈண்டுச் செய்யாப் பாவை என்றது பாயா வேங்கை, பறவாக் கொக்கு என்பனபோல வெளிப்படை.  (பாயா வேங்கை – வேங்கை மலர், பறவாக் கொக்கு – மாம்பழம்).  செய்யாப் பாவை – இஞ்சி (மலைபடுகடாம் 125)  – நச்சினார்க்கினியர் உரை – இஞ்சிக் கிழங்கைப் பாவை என்பது மரபு, ஒருவரால் பண்ணப்படாத பாவை.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, நறும் பூங்குரவம் – kuravam trees that put out fragrant flowers, bottle flower tree, webera corymbosa, பயந்த – yielded, செய்யாப் பாவை – dolls that are not created (flowers that look like dolls which children use to play), கொய்யும் – plucking, பொழுதே – time

ஐங்குறுநூறு 345, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
புதுப் பூ அதிரல் தாஅய்க்
கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே.

Ainkurunūru 345, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
athiral with new flowers
have spread and adorned
the hair-colored, soft sand
which ripples in this lovely time.

Notes:  கூந்தலைப் போன்ற மணல் – ஐங்குறுநூறு 345 – கதுப்பு அறல், கலித்தொகை 32 – எஃகு இடை தொட்ட கார்க் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் மை அற விளங்கிய துவர் மணல், சிறுபாணாற்றுப்படை 6 – கதுப்பு விரித்தன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல்.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, புதுப்பூ அதிரல் – wild jasmine creepers with new flowers, தாஅய் – have spread, கதுப்பு – hair, அறல் – fine/soft sand, flowing water, அணியும் – adorns, காமர் – desirable, beautiful, பொழுதே – time

ஐங்குறுநூறு 346, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
அஞ்சினைப் பாதிரி அலர்ந்தெனச்
செங்கண் இருங்குயில் அறையும் பொழுதே.

Ainkurunūru 346, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
beautiful branches
of pāthiri trees
have put out their blooms,
and red-eyed, black
cuckoos keen for their mates.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, அம் – beautiful, சினை – branches, பாதிரி – trumpet flower trees, Stereospermum chelonoides, அலர்ந்தென – since they have bloomed, செங்கண் – red eyed, இருங்குயில் – black kuyil, Indian cuckoo bird, அறையும் – they call, பொழுதே – time

ஐங்குறுநூறு 347, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
எழில் தகை இள முலை பொலியப்
பொரிப்பூம் புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே.

Ainkurunūru 347, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
women rub the tender leaves
of punku trees that have blossoms
looking like puffed rice, and
enhance their pretty, young breasts.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, எழில் – beautiful, தகை – esteemed, perfect, இள முலை – young breasts, பொலிய – to be splendid, to be beautiful, பொரிப்பூம் புன்கின் – of beech trees with flowers like puffed rice, Indian beech tree, Pongamia Glabra or Pongamia Pinnata, முறி திமிர் பொழுதே – when tender leaves are rubbed

ஐங்குறுநூறு 348, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
வலஞ்சுரி மராஅம் வேய்ந்து நம்
மணங்கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே.

Ainkurunūru 348, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
the right-whorled blossoms
of kadampam trees
have thatched
our fragrant, cool groves.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, வலஞ்சுரி – right whorled, மராஅம் – kadampam, kadampam oak, Anthocephalus cadamba, வேய்ந்து – thatched, நம் – our, மணங்கமழ் – fragrance filled, தண் பொழில் – cool groves, மலரும் – blossoming, பொழுதே – time

ஐங்குறுநூறு 349, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
பொரி கால் மாஞ்சினை புதைய
எரி கால் இளந்தளிர் ஈனும் பொழுதே.

Ainkurunūru 349, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
mango trees
with rough trunks
are filled with flame-colored
tender sprouts that
have blanketed their branches.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, பொரி – parched, rough, cracked, கால் – trunks, மாஞ்சினை – mango tree branches, புதைய – to get buried, to be hidden, எரிகால் – flame, இளந்தளிர் – tender leaves, ஈனும் – put out sprouts, பொழுதே – time

ஐங்குறுநூறு 350, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே
வேம்பின் ஒண் பூ உறப்பத்
தேம்படு கிளவி அவர்த் தெளிக்கும் பொழுதே.

Ainkurunūru 350, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come for
the neem trees to drop their
bright flowers, and for men
to utter honey-filled words.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, வேம்பின் ஒண் பூ – bright flowers of neem trees, உறப்ப – dropping, தேம்படு – honey filled, sweet, கிளவி அவர்த் தெளிக்கும் – words are uttered by them – பொழுதே – the time

வரவுரைத்த பத்து – Ten on Announcing His Return

Poems 351 – 360 are ‘வரவுரைத்த பத்து’ which means ‘Ten on Announcing His Return’. This set is addresses to the heroine.  Her friend announces the arrival of the hero in some of the poems.  The hero addresses his wife in some of the poems.

ஐங்குறுநூறு 351, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அத்த பலவின் வெயில் தின் சிறு காய்
அருஞ்சுரம் செல்வோர் அருந்தினர் கழியும்
காடு பின் ஒழிய வந்தனர் தீர்கினிப்
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின்
நல் எழில் அல்குல் வாடிய நிலையே.

Ainkurunūru 351, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He came back leaving
the forest behind him,
where those who travel eat
small, sun-shrunk jackfruits
in the difficult wasteland path.

O young woman with kohl-lined,
flower-like eyes!  May your
sorrow end!  May your loins
regain their fine beauty!

Meanings:   அத்த பலவின் – of jackfruit trees in the wasteland, வெயில் தின் – ruined by the sun’s heat, shrunk by the sun’s heat, சிறு காய் – small fruits, அருஞ்சுரம் – difficult wasteland path, செல்வோர் – those who go, அருந்தினர் கழியும் – they eat and pass, காடு பின் ஒழிய – leaving the forest behind, came past the forest, வந்தனர் – he came, தீர்க இனி – may it end now, பல் இதழ் – flowers with many petals, உண்கண் – kohl lined eyes, மடந்தை – O young woman, நின் நல் எழில் – your fine beautiful, அல்குல் – loins, வாடிய நிலையே – faded situation

ஐங்குறுநூறு 352, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
விழுத்தொடை மறவர் வில்லிடத் தொலைந்தோர்
எழுத்துடை நடுகல் அன்ன விழுப்பிணர்ப்
பெருங்கை யானை இருஞ்சினம் உறைக்கும்
வெஞ்சுரம் அரிய என்னார்
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே.

Ainkurunūru 352, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your lover has returned.
He would not say it was
harsh, the wasteland
with furious elephants
whose huge trunks are scarred
like writings on the memorial
stones of the dead,
murdered by wasteland bandits
whose arrows shot from their
bow never miss their targets.

Meanings:   விழுத்தொடை – with fine arrows, with arrows that don’t miss their targets, மறவர் – the wasteland robbers, வில்லிடத் தொலைந்தோர் – whose who died from arrows shot from their bows, எழுத்துடை நடுகல் – memorial stone with inscriptions, அன்ன – like, விழுப்பிணர் – scarred, coarse, பெருங்கை யானை – elephants with large trunks, இருஞ்சினம் – great rage, உறைக்கும் – they flourish, there are many, வெஞ்சுரம் – the hot wasteland, அரிய – difficult, என்னார் – he who would not say so, வந்தனர் தோழி – he came my friend, நம் காதலோரே – your lover

ஐங்குறுநூறு 353, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
எரிக்கொடி கவைஇய செவ்வரை போலச்
சுடர்ப்பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம்
நீ இனிது முயங்க வந்தனர்
மா இருஞ் சோலை மலை இறந்தோரே.

Ainkurunūru 353, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He has returned, the man
who crossed mountains
with huge, dark groves,
for you to embrace sweetly
his handsome chest decorated
with gleaming jewels
that appear like a red mountain
with a ridge of tall flames.

Meanings:   எரிக்கொடி – tall flames, கவைஇய – surrounded, செவ்வரை போல – like a red mountain, சுடர்ப்பூண் விளங்கும் – bright shining jewels, ஏந்து எழில் – very handsome, அகலம் – chest, நீ – you, இனிது முயங்க – for you to sweetly embrace, வந்தனர் – he has come, மா இருஞ் சோலை – big, dark groves, மலை இறந்தோரே – crossed the mountains

ஐங்குறுநூறு 354, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஈர்ம் பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் ஏற்றை
மறியுடை மான் பிணை கொள்ளாது கழியும்
அரிய சுரன் வந்தனரே
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே.

Ainkurunūru 354, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
O woman of perfect jewels!
Because of your fine traits,
he came here fast,
passing through difficult
wasteland paths
where a devoted wild dog
that mated with his female
spared the life
of a doe with her fawn.

Meanings:    ஈர்ம் – warm/devoted, பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் – wild dog that mated with his female, Canis dukhunensis, ஏற்றை – male, மறியுடை மான் பிணை – doe with her fawn, கொள்ளாது – it will not kill, கழியும் அரிய சுரன் வந்தனரே – passed through such difficult wasteland paths, தெரி இழை – choice jewels, அரிவை – young woman, நின் பண்பு தர விரைந்தே – he came fast because of your fine traits

ஐங்குறுநூறு 355, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி
அருஞ் செயல் பொருட் பிணி பெருந்திரு உறுக எனச்
சொல்லாது பெயர்தந்தேனே பல் பொறிச்
சிறு கண் யானை திரிதரும்
நெறி விலங்கு அதர கானத்தானே.

Ainkurunūru 355, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
O woman wearing perfect jewels!
Thinking of your virtue,
I returned without telling others,
leaving the difficult task that I
undertook to earn great wealth,
passing through difficult forest
paths, where small-eyed elephants
with many spots roam.

Meanings:   திருந்து இழை அரிவை – O young woman with perfect jewels, நின் நலம் உள்ளி – thinking about your virtue, thinking about your beauty, அருஞ் செயல் – difficult task, பொருட் பிணி – disease of wealth, பெருந்திரு உறுக என – to attain great riches, சொல்லாது – not telling, பெயர்தந்தேனே – I left, பல் பொறி சிறு கண் யானை – small-eyed elephants with many body spots, திரிதரும் நெறி – roaming on the paths, விலங்கு – blocking, அதர கானத்தானே – in the forest with paths

ஐங்குறுநூறு 356, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
உள்ளுதற்கு இனிய மன்ற செல்வர்
யானை பிணித்த பொன் புனை கயிற்றின்
ஒள் எரி மேய்ந்த சுரத்திடை
உள்ளம் வாங்கத் தந்த நின் குணனே.

Ainkurunūru 356, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
The virtues that you gave
to buy my heart, are
definitely sweet to think about.

I came through wasteland
paths consumed by bright flames,
that shine like the gold ropes used
to tether the elephants of the rich.

Meanings:   உள்ளுதற்கு இனிய – it is sweet to think, மன்ற – for sure, செல்வர் – those who are wealthy, யானை – elephants, பிணித்த – tied, பொன் புனை கயிற்றின் – like ropes made with gold, ஒள் எரி மேய்ந்த – bright flame spread, சுரத்திடை – in the wasteland, உள்ளம் வாங்கத் தந்த – what you gave to buy my heart, நின் குணனே – your character

ஐங்குறுநூறு 357, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
குரவம் மலர மரவம் பூப்பச்
சுரன் அணி கொண்ட கானம் காணூஉ
அழுங்குக செய்பொருள் செலவு என விரும்பி நின்
நலம் கலிழ் மாமை கவின
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே.

Ainkurunūru 357, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your lover has come back,
my friend,
without staying back to earn,
passing through wasteland,
where kuravam and kadampam
flowers have decorated the forest,
to make your dark beauty shine.

Meanings:   குரவம் மலர – bottle flower trees have blossomed, webera corymbosa, மரவம் பூப்ப – kapdampam oak trees have bloomed, Neolamarckia or Anthocephalus cadamba, Kadampa oak, சுரன் – the wasteland, அணி கொண்ட கானம் – forest has been decorated, காணூஉ – on seeing it, அழுங்குக செய்பொருள் செலவு – he will avoid leaving to earn wealth, என விரும்பி – desiring so, நின் – your, நலம் கலிழ் மாமை – beautiful dark skin, கவின – to make it beautiful, வந்தனர் – he has come back, தோழி – my friend, நம் காதலோரே – your lover, our beloved man

ஐங்குறுநூறு 358, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கோடு உயர் பன் மலை இறந்தனர் ஆயினும்
நீட விடுமோ மற்றே நீடு நினைந்து
துடைத்தொறும் துடைத்தொறும் கலங்கி
உடைத்து எழு வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே.

Ainkurunūru 358, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your lover has passed beyond
many mountains with tall peaks.

You think about him constantly
and cry, wiping again and again
your flooding tears.

Will this prolong his trip?

Meanings:   கோடு உயர் – tall peaks, பன் மலை – many mountains, இறந்தனர் ஆயினும் – even if he passed through, நீட விடுமோ மற்றே – can it be prolonged, நீடு நினைந்து – think about it a lot, துடைத்தொறும் துடைத்தொறும் – wiping again and again, கலங்கி – crying, உடைத்து எழு – breaking and rising, வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே – flooded eyes

ஐங்குறுநூறு 359, ஓதலாந் தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
அரும் பொருள் வேட்கைய மாகி நின் துறந்து
பெருங்கல் அதரிடைப் பிரிந்த காலைத்
தவ நனி நெடிய ஆயின இனியே
அணி இழை உள்ளியாம் வருதலின்
அணிய ஆயின சுரத்திடை ஆறே.

Ainkurunūru 359, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
It became long, the wasteland
path that I took abandoning you,
desiring to earn precious wealth.

It became short,
as I thought about you and returned,
my girl with beautiful jewels.

Meanings:   அரும் பொருள் – difficult wealth, வேட்கைய மாகி – desiring it, நின் துறந்து – leaving you, பெருங்கல் – tall mountains, அதரிடைப் பிரிந்த காலை – when I left you to go on the wasteland path, தவ நனி – abundantly, greatly, நெடிய ஆயின – it became long, இனியே – now, அணி இழை – beautiful jewels, உள்ளியாம் வருதலின் – thought about you and came back, அணிய ஆயின – became short, சுரத்திடை – in the wasteland, ஆறே – path

ஐங்குறுநூறு 360, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீளிடை
அரிய வாயினும் எளிய அன்றே
அவவு உறு நெஞ்சம் கவவு நனி விரும்பிக்
கடுமான் திண் தேர் கடைஇ
நெடுமான் நோக்கி நின் உள்ளி யாம் வரவே.

Ainkurunūru 360, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
The hot sun had burned and ruined
the long path.

Although it was difficult, it became
quite easy for me as I came desiring
greatly to embrace you, my woman
with long eyes like those of a deer.

I came here riding a sturdy chariot
drawn by swift horses.

Meanings:   எரி கவர்ந்து உண்ட – fire burned and ruined, என்றூழ் நீளிடை – the hot long path, அரிய வாயினும் – even if it was difficult, எளிய அன்றே – it became easy, அவவு உறு நெஞ்சம் – desire filled heart, கவவு நனி விரும்பி – desiring greatly to embrace you, கடுமான் – swift horses, திண் தேர் – sturdy chariot, கடைஇ – riding, நெடுமான் நோக்கி – you with longs eyes like that of a deer, நின் உள்ளி யாம் வரவே – thinking about you and coming

முன்னிலைப் பத்து – Ten on Direct Addresses

Poems 361 – 370 are ‘முன்னிலைப் பத்து’ which means ‘Ten on Direct Addresses’.   These poems are about various scenarios in the pālai land.   Poem 369 and 370 appear to be like marutham thinai poems.

ஐங்குறுநூறு 361, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
உயர் கரைக் கான் யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை
வேனில் பாதிரி விரி மலர் குவைஇத்
தொடலை தை இய மடவரல் மகளே
கண்ணினும் கதவ நின் முலையே
முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே.

Ainkurunūru 361, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
O young woman braiding
garlands with summer season’s
pāthiri flowers, picking open
flowers from a heap on the tall
banks of the forest stream with
bright sand and wide shores!

Your breasts show more rage
than your eyes,
and your long, delicate arms
show more rage than your breasts.

Meanings:   உயர் கரைக் கான் யாற்று – forest stream with high shores, அவிர் மணல் – bright sand, அகன் துறை – wide ports, வேனில் பாதிரி – summer’s pāthiri flowers, yellow trumpet flowers, விரி மலர் – open flowers, குவைஇ – heaped, தொடலை தை இய – stringing garlands, weaving garlands, மடவரல் மகளே – O delicate woman, O naïve woman, கண்ணினும் கதவ நின் முலையே – your breasts show more anger than your eyes, முலையினும் கதவ – more angry than the breasts, நின் – your, தட – curved, thick, மென் தோளே – delicate arms, delicate shoulders

ஐங்குறுநூறு 362, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பதுக்கைத்து ஆய ஒதுக்கு அருங்கவலைச்
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது
யாங்கு வந்தனையோ பூந்தார் மார்ப
அருள் புரி நெஞ்சம் உய்த்தர
இருள் பொர நின்ற இரவினானே.

Ainkurunūru 362, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero, on his return
O man with flower garlands
on his chest!
How did you come through
the difficult forked path
with heaped stones that
cover the dead,
and no place to hide,
without worrying about the
fury of small-eyed elephants,
in this pitch darkness of night,
with such grace in your heart?

Meanings:   பதுக்கைத்து ஆய – with stone piles covering the dead, ஒதுக்கு – hiding place, resting place, அருங்கவலை – difficult forked path, சிறு கண் யானை – small eyed elephant, உறு பகை நினையாது – not thinking about its inherent enmity, யாங்கு வந்தனையோ – how did you come, பூந்தார் மார்ப – O man with flower garlands on your chest, அருள் புரி நெஞ்சம் – graceful heart, உய்த்தர – encouraged, இருள் பொர நின்ற இரவினானே – at night when it is pitch dark

ஐங்குறுநூறு 363, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
சிலை வில் பகழிச் செந் துவர் ஆடை
கொலை வல் எயினர் தங்கை  நின் முலைய
சுணங்கு என நினைதி நீயே
அணங்கு என நினையும் என் அணங்கு உறு நெஞ்சே.

Ainkurunūru 363, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
O little sister of murderous
hunters wearing red garments
and carrying silai tree bows
and arrows!

You think the spots on your
breasts are pallor,
but my fearing heart thinks
they are fierce deities.

Notes:  Po. Ve. Somasundaranar has interpreted the words சிலை வில் as ‘bows made from silai trees’ in Ainkurunūru.  U. Ve. Swaminatha Iyer has interpreted the words சிலை வில் as ‘a bow made from silai tree’.  Po. Ve. Somasundaranar has interpreted them as ‘an uproarious bow’ in Kurunthokai 385-2.  Nachinarkiniyar has interpreted the words அம் சிலை வல் வில் in Kalithokai-1 as சிலை மரத்தாற் செய்த வலிய வில்.

Meanings:   சிலை – made of silai trees, Albyzzia stipulata, uproarious, loud sounding, வில் – bows, பகழி – arrows, செந் துவர் ஆடை – red colored clothing, கொலை வல் – capable of killing, murderous, எயினர் தங்கை – little sister of the hunters, நின் முலைய – on your breasts, சுணங்கு என – that they are pallor spots, நினைதி நீயே – you are thinking, அணங்கு என நினையும் – it thinks that they are fierce deities, என் அணங்கு உறு நெஞ்சே – my heart that fears

ஐங்குறுநூறு 364, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
முளமா வல்சி எயினர் தங்கை
இளமா எயிற்றிக்கும் இந்நிலை அறியச்
சொல்லினென் இரக்கும் அளவை
வெள் வேல் விடலை விரையாதீமே.

Ainkurunūru 364, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O young man with a shining spear!
You should not be in a rush
until I can tell the dark girl,
little sister of hunters who eat
porcupine flesh, about your
situation, and seek her graces.

Meanings:   முளமா – porcupine, வல்சி – food, porcupine meat, எயினர் தங்கை – the younger sister of hunters, இள மா எயிற்றிக்கும் – for the young dark girl from a family of hunters, for the girl from a family of hunters who is like a young deer, இந் நிலை அறிய – to know about this situation, சொல்லினென் இரக்கும் அளவை – until I tell and seek her pity, வெள் வேல் விடலை – O young man with a bright spear, O young man with a silvery spear, விரையாதீமே – please do not be in a rush, please do not hurry

ஐங்குறுநூறு 365 , ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் மாந்தளிரிடம் சொன்னது
கண மா தொலைச்சித் தன் ஐயர் தந்த
நிண ஊன் வல்சிப் படுபுள் ஒப்பும்
நல மாண் எயிற்றி போலப் பல மிகு
நல் நலம் நயவர உடையை
என் நோற்றனையோ மாவின் தளிரே.

Ainkurunūru 365, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the tender mango sprout
O tender mango sprout!

You possess many fine traits
like the pretty girl from a
hunter’s family, who chases
birds that attack the drying,
fatty meat from a deer herd,
killed and given by her brothers.

What penance did you do?

Notes:  கண மா (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – கூட்டமான மான்கள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கூட்டமாகிய விலங்குகள்.

Meanings:   கண மா – deer herd, animal herd, தொலைச்சி – killed, தன் ஐயர் தந்த – her brothers gave, நிண ஊன் வல்சி – fatty meat food, படுபுள் ஒப்பும் – chases birds that come to seize the meat, நல – beautiful, மாண் – esteemed, எயிற்றி – the girl from a hunter family, போல – like, பல மிகு நல் நலம் நயவர உடையை – you possess many desirable fine traits, என் நோற்றனையோ – what penance did you do, மாவின் தளிரே – O mango sprout

ஐங்குறுநூறு 366, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி வேண்டன்னை தோழி
பசந்தனள் பெரிது எனச் சிவந்த கண்ணை
கொன்னே கடவுதி ஆயின் என்னதூஉம்
அறிய ஆகுமோ மற்றே
முறி இணர்க் கோங்கம் பயந்த மாறே.

Ainkurunūru 366, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!
Since my friend has gone pale,
you, with fear in your red eyes,
ask me what happened.

I do not know much, except
that the change is because of the
tender clusters of kōngam flowers.

Meanings:   அன்னாய் வாழி – greetings to you mother, வேண்டன்னை – please listen to me, தோழி பசந்தனள் பெரிது என – since my friend has become pale, சிவந்த கண்ணை – with red eyes, கொன்னே – with fear, கடவுதி யாயின் – since you ask, என்னதூஉம் – even a little bit, அறிய ஆகுமோ – I don’t know why, மற்றே – other than, முறி இணர் – tender clusters, கோங்கம் பயந்த மாறே – what the kōngam trees yielded – flowers, Cochlospermum gossypium

ஐங்குறுநூறு 367, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
பொரி அரைக் கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறுபட மிலைச்சி
விரவு மலர் அணிந்த வேனில் கான் ஆற்றுத்
தேரொடு குறுக வந்தோன்
பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே.

Ainkurunūru 367, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
O mother!  Her life is wedded
to the name of the man who
came in his chariot through
forest paths with many flowers,
wearing a garland
made by braiding together
gold-like, fresh flowers of the
rough-trunked kongam trees
with clusters of vēngai blossoms.

Meanings:   பொரி அரைக் கோங்கின் – of kōngam trees with rough trunks, Cochlospermum gossypium, பொன் மருள் பசு வீ – gold-like fresh flowers, விரி இணர் வேங்கையொடு – with bloomed clusters of kino flowers, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, வேறு பட மிலைச்சி – wearing different kinds (of flowers), விரவு மலர் அணிந்த – adorned with mixed flowers, வேனில் கான் ஆற்றுத் தேரொடு குறுக வந்தோன் – he came in summer with his chariot through forest paths, பேரொடு புணர்ந்தன்று – it is linked with his name, அன்னை – O mother, இவள் உயிரே – her life

ஐங்குறுநூறு 368, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
எரிப்பூ இலவத்து ஊழ் கழி பன் பலர்
பொரிப்பூம் புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும்
தண் பத வேனில் இன்ப நுகர்ச்சி
எம்மொடு கொண்மோ பெரும நின்
எம் மெல் ஓதி அழிவிலள் எனினே.

Ainkurunūru 368, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord!  Play with us joyously
in this cool spring season,
when the mature, flame-like
flowers of ilavam trees drop,
on the dappled shade of punku
trees bearing flowers like puffed
rice, and create patterns,

if the young woman with
delicate hair will not be ruined
by your parting.

Meanings:   எரிப்பூ இலவத்து – of silk-cotton trees with flame-like blossoms, Ceiba pentandra, ஊழ் – mature, கழி – wilt, பன் பலர் பொரிப்பூம் புன்கின் – of punku trees with many flowers that are like puffed rice, Indian Beech trees, Pongamia Glabra or Pongamia Pinnata, புகர் நிழல் வரிக்கும் – creates patterns in the spotted shade, creates patterns in the dappled shade, தண் பத வேனில் – cool spring season, இன்ப நுகர்ச்சி எம்மொடு கொண்மோ – enjoy pleasures with us, பெரும நின் – O lord, எம் மெல் ஓதி அழிவிலள் எனினே – if my friend with delicate hair will not be ruined

ஐங்குறுநூறு 369, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
வள மலர் ததைந்த வண்டுபடு நறும் பொழில்
முளை நிரை முறுவல் ஒருத்தியொடு நெருநல்
குறி நீ செய்தனை என்ப அலரே
குரவ நீள் சினை உறையும்
பருவ மாக்குயில் கௌவையின் பெரிதே.

Ainkurunūru 369, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to the unfaithful hero
They say you had a tryst
yesterday with a girl
with teeth like tender sprouts,
in the fragrant dense grove,
where bees swarm on lush flowers.

The gossip that has risen is louder
than the calls of spring’s dark cuckoos,
that reside on the long kuravam branches.

Meanings:   வள மலர் ததைந்த வண்டுபடு நறும் பொழில் – fragrant grove where bees swarm lush dense flowers, முளை நிரை முறுவல் ஒருத்தியொடு – with a girl with rows of tender sprout-like teeth, நெருநல் குறி நீ செய்தனை என்ப – that you had a tryst with her, அலரே – gossip, குரவ நீள் சினை உறையும் – resides on the long/tall branches of the kuravam tree, bottle flower tree, webera corymbosa, பருவ மாக் குயில் கௌவையின் பெரிதே – bigger than the season’s dark/large cuckoo’s calls

ஐங்குறுநூறு 370, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
வண் சினைக் கோங்கின் தண் கமழ் படலை
இருஞ்சிறை வண்டின் பெருங்கிளை மொய்ப்ப
நீ நயந்து உறைப்பட்டோள்
யாவளோ எம் மறையாதீமே.

Ainkurunūru 370, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to the hero
Do not hide it from me.
Who is the one
you desired and stayed with,
adorning her with a cool
fragrant garland with flowers from
the kōngam tree, whose thick branches
are swarmed by black-winged bees?

Meanings:   வண் சினைக் கோங்கின் – from the thick branches of kōngam trees, Cochlospermum gossypium, தண் கமழ் படலை – cool fragrant garland, இருஞ்சிறை வண்டின் பெருங்கிளை மொய்ப்ப – black-winged bees swarm on its huge branches, நீ நயந்து உறைப்பட்டோள் – the one you desired and stayed with, யாவளோ – who is she, எம் மறையாதீமே – do not hide it from me

மகட் போக்கிய வழித் தாய் இரங்கு பத்து – Ten on Lamentations of the Mother when her Daughter Eloped

Poems 371 – 380 are ‘மகட் போக்கிய வழித் தாய் இரங்கு பத்து’ which means ‘Ten on Lamentations of the Mother when her Daughter Eloped’.   The speakers are the mother and foster mother.   Ancient commentators assigned the speakers of the poems many centuries later.   However, it is hard to distinguish between the words of the mother and the foster mother.   The foster mother refers to the heroine as her daughter in most of the Sangam poems.

ஐங்குறுநூறு 371, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவியின் தாய் சொன்னது
மள்ளர் கொட்டின் மஞ்ஞை ஆலும்
உயர் நெடுங் குன்றம் படுமழை தலைஇச்
சுர நனி இனியவாகுக தில்ல
அற நெறி இதுவெனத் தெளிந்த என்
பிறை நுதல் குறுமகள் போகிய சுரனே.

Ainkurunūru 371, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said
My young daughter,
her brow like the crescent moon,
has gone with a clear knowledge
that this is the just path.

May the wasteland become sweet,
with roaring clouds pouring rain in
the tall, large mountains,
where peacocks dance to the drums
of marauders.

Notes:  படுமழை (2) – ஒளவை துரைசாமி உரை – பெயல் கருதி முழங்கும் கருமுகிலைப் படுமழை என்ப.

Meanings:   மள்ளர் கொட்டின் – when wasteland robbers hit their drums, மஞ்ஞை ஆலும் – peacocks dance, உயர் நெடும் குன்றம் – tall lofty mountains, படுமழை தலைஇ – roaring clouds to pour rain, சுர நனி இனியவாகுக – may the wasteland become very sweet to her, தில்ல – asai, an expletive, அற நெறி இதுவெனத் தெளிந்த – knowing that this is the just path, என் பிறை நுதல் குறுமகள் – my young daughter with a crescent shaped forehead, போகிய சுரனே – the wasteland where she went

ஐங்குறுநூறு 372, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவியின் தாய் சொன்னது
என்னும் உள்ளினள் கொல்லோ தன்னை
நெஞ்சு உணத் தேற்றிய வஞ்சினக் காளையொடு
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எழச்
செழும் பல் குன்றம் இறந்த என் மகளே.

Ainkurunūru 372, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said
Has my daughter thought about
me?  She has crossed over many
fertile mountains with a young man
who convinced her with promises.
Gossip has risen in this ancient town.

Meanings:   என்னும் உள்ளினள் கொல்லோ – has she thought about me, தன்னை – him, நெஞ்சு உண – for her heart to accept, தேற்றிய – explained, convinced, வஞ்சினக் காளையொடு – with a young man who made promises, அழுங்கல் – uproarious, loud, மூதூர் – ancient town, அலர் எழ – gossip to rise, செழும் பல் குன்றம் இறந்த என் மகளே – my daughter who crossed many fertile mountains

ஐங்குறுநூறு 373, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவியின் தாய் சொன்னது
நினைத்தொறும் கலிழும் இடும்பை எய்துக
புலிக் கோள் பிழைத்த கவைக் கோட்டு முது கலை
மான் பிணை அணை தர ஆண் குரல் விளிக்கும்
வெஞ்சுரம் என் மகள் உய்த்த
அம்பு அமை வல்வில் விடலை தாயே.

Ainkurunūru 373, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said
May she attain sorrow and cry
whenever she thinks about her son,
the mother of that young man with
a strong bow and fine arrows,
who led my daughter through the
harsh wasteland, where a stag with
forked antlers escaped death from a
tiger, and bellowed out to his doe to
to embrace her!

Meanings:   நினைத்தொறும் கலிழும் – to cry whenever she thinks (about her son), இடும்பை எய்துக – may she attain sorrow, புலிக் கோள் பிழைத்த – escaped death from a tiger, escaped being seized by a tiger, கவைக்கோட்டு – with forked antlers, முது கலை மான் – an old male deer, பிணை அணைதர – to embrace his female, ஆண் குரல் விளிக்கும் – calls with his male voice, வெஞ்சுரம் – harsh wasteland, என் மகள் – my daughter, உய்த்த – went, அம்பு அமை வல்வில் – strong bow with fine arrows, விடலை தாயே – the young man’s mother

ஐங்குறுநூறு 374, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவியின் தாய் சொன்னது
பல் ஊழ் நினைப்பினும் நல்லென்று ஊழ
மீளி முன்பின் காளை காப்ப
முடி அகம் புகாக் கூந்தலள்
கடுவனும் அறியாக் காடு இறந்தோளே.

Ainkurunūru 374, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said
Even if I think about it often,
it appears to be good,
my daughter whose hair is not
long enough to be tied into a knot,
going through forests,
unknown even to male monkeys,
protected by her young man,
who is strong like the god of death.

Notes:  The words பல் ஊழ் நினைப்பினும் நல்லென்று ஊழ on line 1 have also been interpreted as ‘the heroine thinking about it (eloping) and deciding that it is good’.  அகநானூறு 92 – மந்தியும் அறியா மரம் பயில் இறும்பின், நற்றிணை 194 – மந்தியும் அறியா மரம் பயில், திருமுருகாற்றுப்படை 42 – மந்தியும் அறியா மரன் பயில் அடுக்கத்து.

Meanings:   பல் ஊழ் நினைப்பினும் – even after thinking about it (the elopement) many times, நல் என்று ஊழ – deciding it as good, மீளி முன்பின் – strong like the god of death, காளை காப்ப – protected by her young man, முடி அகம் புகாக் கூந்தலள் – the young woman with hair which is not long enough for a knot, கடுவனும் அறியாக் காடு இறந்தோளே – she crossed the forests which even male monkeys don’t know

ஐங்குறுநூறு 375, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவியின் தாய் சொன்னது
இது என் பாவை பாவை இது என்
அலமரு நோக்கின் நலம்வரு சுடர் நுதல்
பைங்கிளி எடுத்த பைங்கிளி என்றிவை
காண்தொறும் காண்தொறும் கலங்க
நீங்கினளோ என் பூங்கணோளே.

Ainkurunūru 375, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said
This doll belongs
to my doll-like daughter,
and this parrot was raised
by my parrot-like daughter
with a fine, bright forehead
and darting, flower-like eyes.

She left me.  I’m distressed
whenever I see these.

Meanings:  இது என் பாவை பாவை – this is my doll like daughter’s doll, இது என் – this is my, அலமரு நோக்கின் – with darting glances, நலம்வரு சுடர் நுதல் – beautiful bright forehead, பைங்கிளி எடுத்த பைங்கிளி – this is the parrot raised by my parrot-like girl, என்றிவை – these, காண்தொறும் காண்தொறும் கலங்க – I cry whenever I see them, நீங்கினளோ என் பூங்கணோளே – my daughter with flower-like eyes left me

ஐங்குறுநூறு 376, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவியின் தாய் சொன்னது
நாள் தொறும் கலிழும் என்னினும் இடை நின்று
காடுபடு தீயின் கனலியர் மாதோ
நல் வினை நெடு நகர் கல்லெனக் கலங்கப்
பூப் புரை உண்கண் மடவரல்
போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே.

Ainkurunūru 376, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said
May it suffer more than me,
and get burned in the forest
fires, fate without justice!

It has caused my delicate
daughter with flower-like,
kohl-lined eyes to leave,
causing our well-built, tall
house to suffer in distress,
and making me cry every day.

Meanings:   நாள் தொறும் கலிழும் என்னினும் – more than me who cries every day, இடை நின்று – standing between, standing there, காடுபடு தீயின் – in the forest fires, கனலியர் – may it burn, மாதோ – asai, an expletive, நல் வினை நெடு நகர் – finely built tall house, கல்லெனக் கலங்க – to become very sad, பூப் புரை – flower-like, உண்கண் – kohl rimmed eyes, மடவரல் போக்கிய – made my delicate daughter to go, புணர்த்த – caused, made, அறன் இல் பாலே – fate without justice, fate without fairness

ஐங்குறுநூறு 377, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவியின் தாய் சொன்னது
நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை
இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம்
சென்றனள் மன்ற என் மகளே
பந்தும் பாவையும் கழங்கும் எமக்கு ஒழித்தே.

Ainkurunūru 377, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said
My daughter left her balls,
dolls and kalangu beans,
and went through difficult paths,
where thirsty weak elephants
scream like hollow trumpets
played with many instruments.

Meanings:   நீர் நசைக்கு – desire for water, ஊக்கிய – tried, உயவல் யானை – weak elephant, இயம் புணர் – played with different instruments, தூம்பின் – like the hollow tubed wind-instrument, உயிர்க்கும் – make noise, அத்தம் – difficult wasteland path, சென்றனள் மன்ற என் மகளே – my daughter left, பந்தும் – and ball, பாவையும் – and doll, கழங்கும் – and molucca beans, caesalpinia crista seeds, எமக்கு ஒழித்தே – left it with us

ஐங்குறுநூறு 378, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவியின் தாய் சொன்னது
செல்லிய முயலிப் பாஅய சிறகர்
வாவல் உகக்கும் மாலையாம் புலம்பப்
போகிய அவட்கோ நோவேன் தேமொழித்
துணையிலள் கலிழும் நெஞ்சின்
இணையேர் உண்கண் இவட்கு நோவதுமே.

Ainkurunūru 378, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said
I will not cry for my
daughter,
who left me alone to grieve
in the evening times,
when bats struggle to spread
their wings and soar.

But I will grieve
for her friend with sweet
words and beautiful, kohl-lined,
matching eyes, whose heart aches
at the loss of her companion.

Meanings:   செல்லிய – to go, முயலி – struggling, making an effort, பாஅய சிறகர் – they spread their wings to leap and fly, வாவல் – bats, உகக்கும் – soaring, மாலையாம் – in the evenings, புலம்ப – to grieve alone, போகிய அவட்கோ நோவேன் – I will not grieve for her (my daughter) who went, தேமொழி – sweet tongued, of sweet words, துணையிலள் – without her friend, கலிழும் நெஞ்சின் – with a crying heart, இணை – matching, ஏர் – beautiful, உண்கண் – eyes lined with kohl, இவட்கு நோவதுமே – I grieve for this young woman

ஐங்குறுநூறு 379, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவியின் தாய் சொன்னது
தன் அமர் ஆயமொடு நன் மண நுகர்ச்சியின்
இனிது ஆம் கொல்லோ தனக்கே பனி வரை
இனக் களிறு வழங்கும் சோலை
வயக்குறு வெள் வேல் அவர் புணர்ந்து செலவே?

Ainkurunūru 379, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said
Is leaving with her man
with a gleaming spear and
passing through groves on
cold mountains where herds
of elephants roam,
sweeter to her than celebrating
a good marriage in the company
her loving friends?

Meanings:   தன் அமர் ஆயமொடு – with her desired friends, நன் மண நுகர்ச்சியின் இனிது ஆம் கொல்லோ – is it sweeter than to enjoy a good wedding, தனக்கே – for her, பனி வரை – cold mountains, இனக்களிறு வழங்கும் – herds of elephants wander, சோலை – groves, வயக்குறு – gleaming, வெள் வேல் – bright spear, அவர் – him, புணர்ந்து – together, united, செலவே – to go

ஐங்குறுநூறு 380, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – செவிலி சொன்னது
அத்தம் நீள் இடை அவனொடு போகிய
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல்
தாயர் என்னும் பெயரே வல்லாறு
எடுத்தேன் மன்ற யானே
கொடுத்தோர் மன்ற அவள் ஆயத்தோரே.

Ainkurunūru 380, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s foster mother said
I am just mother in name
to that young girl with
pearl-like, pretty white teeth
and delicate smile, the one
who went with him through
the wasteland paths.

Those who gave her away are her friends.

Notes:  முத்தைப் போன்ற பற்கள்: அகநானூறு 27 – முத்தின் அன்ன நகைப் பொலிந்து இலங்கும் எயிறு, ஐங்குறுநூறு 185 – இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு, ஐங்குறுநூறு 380 – முத்து ஏர் வெண் பல், கலித்தொகை 64 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 93 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 97 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 97 – முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல், கலித்தொகை 131 – முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய், பரிபாடல் 8 – எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண்பல், பரிபாடல் திரட்டு 2 – முத்த முறுவல்,  பொருநராற்றுப்படை 27 – துவர் வாய்ப் பல உறு முத்தில் பழி தீர் வெண்பல், சிறுபாணாற்றுப்படை 57 – நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம், நெடுநல்வாடை 37 – முத்து உறழ் முறுவல்.

Meanings:   அத்தம் – wasteland, wasteland path, நீள் இடை – long paths, அவனொடு போகிய – went with him, முத்து ஏர் வெண் பல் – pearl-like white teeth, முகிழ் நகை – delicate smile (பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புன்னகை), மடவரல் – naïve girl, young girl, தாயர் என்னும் பெயரே வல்லாறு எடுத்தேன் – just have the name ‘her mother’, மன்ற – asai, an expletive, யானே – myself, கொடுத்தோர் – those who gave her away, மன்ற – asai, an expletive, அவள் ஆயத்தோரே – her friends

உடன்போக்கின் கண் இடைச் சுரத்து உரைத்த பத்து – Ten on what was said in the Wasteland during Elopement

Poems 381 – 390 are ‘உடன்போக்கின் கண் இடைச் சுரத்து உரைத்த பத்து’ which means ‘Ten on what was said in the Wasteland during Elopement’.

ஐங்குறுநூறு 381, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – கண்டார் சொன்னது
பைங்காய் நெல்லி பலவுடன் மிசைந்து
செங்கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர்
யார் கொல் அளியர் தாமே வார் சிறைக்
குறுங்கால் மகன்றில் அன்ன
உடன் புணர் கொள்கைக் காதலோரே.

Ainkurunūru 381, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the fellow travelers said about the hero and the heroine
Who is this pitiful couple under
the red-trunked kadampam tree,
eating fresh nelli fruits
in dappled shade?

They seem to be in love, like
the short-legged, long-winged
makandril birds in union.

Notes:  மகன்றில் புணர்ச்சி:   குறுந்தொகை 57 – நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல, பரிபாடல் 8-44 – அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர்ப் புணர்ச்சி, ஐங்குறுநூறு 381 – குறுங்கால் மகன்றில் அன்ன உடன் புணர் கொள்கை, அகநானூறு 220 – நோலா இரும்புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து காதல் மாறாக் காமர் புணர்ச்சியின்.

Meanings:   பைங்காய் நெல்லி – fresh green nellikkaay, பலவுடன் – with a few, மிசைந்து – eating, செங்கால் – red-trunked, மராஅத்த – of a kadampam tree, கடம்ப மரம், kadampam oak tree, வரி நிழல் இருந்தோர் – those in it’s streaks of shade, யார் கொல் – who are they, அளியர் தாமே – they are pitiful, வார் சிறை – long wings, குறுங்கால் மகன்றில் அன்ன – like the short-legged makandril (a water bird that mates for life), உடன் புணர் கொள்கை – principle of union, காதலோரே – the lovers

ஐங்குறுநூறு 382, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – கண்டோர் சொன்னது
புள் ஒலிக்கு அமர்த்த கண்ணன் வெள் வேல்
திருந்து கழல் காளையொடு அருஞ்சுரம் கழிவோள்
எல் இடை அசைந்த கல்லென் சீறூர்ப்
புனை இழை மகளிர்ப் பயந்த
மனை கெழு பெண்டிர்க்கு நோவுமார் பெரிதே.

Ainkurunūru 382, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the onlookers said
The girl whose eyes
startle at the cries of birds,
passed through the harsh wasteland
and rested at midday in a noisy village,
with her young man with perfect
warrior anklets and a shining spear.

What great pain must the mothers who
stay at home, who have borne daughters
adorned with fine jewels, suffer!

Meanings:   புள் ஒலிக்கு அமர்த்த கண்ணள் – her eyes are afraid of bird sounds, வெள் வேல் – shining spear, திருந்து கழல் – perfect warrior anklets, காளையொடு – with the young man, அருஞ்சுரம் – difficult wasteland path, கழிவோள் – the girl who goes, எல் இடை – at noon time, அசைந்த – rested, கல்லென் சீறூர் – loud small town, புனை இழை மகளிர் – women with fine jewels, பயந்த – who bore, மனை கெழு பெண்டிர்க்கு – to women who stay at home, நோவுமார் பெரிதே- causes great pain

ஐங்குறுநூறு 383, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – கண்டோர் சொன்னது
கோள் சுரும்பு அரற்றும் நாள் சுரத்து அமன்ற
நெடுங்கால் மராஅத்துக் குறுஞ்சினை பற்றி
வலஞ்சுரி வால் இணர் கொய்தற்கு நின்ற
மள்ளன் உள்ளம் மகிழ்கூர்ந்தன்றே
பஞ்சாய்ப் பாவைக்கும் தனக்கும்
அம் சாய் கூந்தல் ஆய்வது கண்டே.

Ainkurunūru 383, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the onlookers said
Upon seeing the girl,
her beautiful hair hanging,
portioning out flowers
for her sedge grass doll
and for herself, the warrior
felt great joy in his heart,
as he stopped and lowered
a short branch of a tall-trunked
kadampam tree, so that she
could pluck its white clusters
of right-whorled flowers
swarmed by bees drinking honey.

Meanings:   கோள் சுரும்பு – bees that take honey, bees that drink honey, அரற்றும் – they hum, they buzz, நாள் சுரத்து this day in the wasteland, அமன்ற – dense, நெடுங்கால் – tall-trunked, மராஅத்து – of kadampam trees, Neolamarckia or Anthocephalus cadamba, Kadampa oak, குறுஞ்சினை – short branch, பற்றி – held, வலஞ்சுரி – right curled, right whorled, வால் இணர் – white clusters, கொய்தற்கு நின்ற – stopped to pluck, மள்ளன் உள்ளம் மகிழ் கூர்ந்தன்றே – the young warrior’s heart attained great happiness, பஞ்சாய்ப் பாவைக்கும் – for her reed doll, பைஞ்சாய், கோரைப்புல், Cyperus rotundus tuberosus, தனக்கும் – and for her, அம் சாய் கூந்தல் – beautiful flowing hair, ஆய்வது கண்டே – on seeing her share (the flowers)

ஐங்குறுநூறு 384, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி அந்தணரிடம் சொன்னது
சேண்புலம் முன்னிய அசைநடை அந்தணிர்
நும் ஒன்று இரந்தனென் மொழிவல் எம் ஊர்
யாய் நயந்து எடுத்த ஆய் நலம் கவின
ஆரிடை இறந்தனள் என்மின்
நேர் இறை முன்கை என் ஆயத்தோர்க்கே.

Ainkurunūru 384, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – what the heroine said to a Brahmin on the path
O Brahmin who walks slowly
going to distant lands!
Let me ask you for a favor.

When you reach our town,
please tell my friends
with delicate wrists that I have
crossed over harsh paths,
enhancing my beauty that
my mother so lovingly nurtured.

Notes:  The word அந்தணிர் has been interpreted as both singular and plural.

Meanings:   சேண் புலம் முன்னிய – going to a distant land, அசை நடை அந்தணிர் – slowly walking anthanar, a Brahmin, நும் ஒன்று – to you one, இரந்தனென் – I have a request, மொழிவல் – listen to what I say, எம் ஊர் – my town, யாய் – my mother, நயந்து எடுத்த – took good care, ஆய் நலம் – analyzed beauty, chosen beauty, fine beauty, கவின – becoming more beautiful, ஆர் இடை – difficult path, இறந்தனள் – passed it, என்மின் – tell that, நேர் இறை முன் கை – delicate wrists, straight wrists, என் ஆயத்தோர்க்கே – to my friends

ஐங்குறுநூறு 385, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தன் ஊரை நோக்கி செல்லுபவர்களிடம் தலைவி சொன்னது
கடுங்கண் காளையொடு நெடுந்தேர் ஏறிக்
கோள் வல் வேங்கை மலை பிறக்கு ஒழிய
வேறு பல் அருஞ்சுரம் இறந்தனள் அவளெனக்
கூறுமின் வாழியோ ஆறு செல் மாக்கள்
நல் தோள் நயந்து பாராட்டி
எற் கெடுத்து இருந்த அறன் இல் யாய்க்கே.

Ainkurunūru 385, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to travelers who went the direction of her home town
O travelers!  May you live long!

Please tell my unfair mother
who lovingly praised my fine
arms but ruined me by locking
me up in the house,

that I have passed through many
wastelands, leaving behind
mountains with tigers capable of
killing,
having mounted a tall chariot with
my strong young man.

Notes:  எற் கெடுத்து இருந்த அறன் இல் யாய்க்கே (6) – ஒளவை துரைசாமி உரை – இற்செறிந்து (இல்லத்தில் அடைத்து) வைத்த அறன் இயல்பில்லாத என் தாய்க்கு.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – வரைவு (திருமணம்) மறுத்து என்னைக் கெடுத்த மறம் மிக்க தாய்க்கு, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தனது அறியாமையினாலே என்னை இழந்து அமைந்து மனைக்கண்ணிருந்த அற நெறி இஃதென அறிதல் இல்லாத மடவோளாகிய என் தாய்க்கு.

Meanings:   கடுங்கண் காளையொடு – with the strong young man, நெடுந்தேர் ஏறி – climbed on a tall chariot, கோள் வல் வேங்கை – tigers that are capable of killing, மலை பிறக்கு ஒழிய – leaving behind the mountains, வேறு பல் – many different, அருஞ்சுரம் – wasteland paths, இறந்தனள் அவளென – that she passed, கூறுமின் – please tell, வாழியோ – may you live long, ஆறு செல் மாக்கள் – O people who go on the path, நல் தோள் – fine shoulders, fine arms, நயந்து – desired, பாராட்டி – praised, எற் கெடுத்து இருந்த – who has caused my ruin, அறன் இல் யாய்க்கே – to my unjust mother

ஐங்குறுநூறு 386, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – கண்டார் தலைவியின் தாயிடம் சொன்னது
புன்கண் யானையொடு புலி வழங்கு அத்தம்
நயந்த காதலற் புணர்ந்து சென்றனளே
நெடுஞ் சுவர் நல் இல் மருண்ட
இடும்பை உறவி நின் கடுஞ்சூல் மகளே.

Ainkurunūru 386, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What those who saw her daughter said to the heroine’s mother
You are in this beautiful
house with tall walls,
confused and in pain
since your daughter left.

Your first-born daughter
went through the difficult,
wasteland paths, where tigers
and distressed elephants roam,
to join her loving lover.

Meanings:   புன்கண் யானையொடு – with distressed elephants, புலி வழங்கு – tigers roaming, அத்தம் – tough path, நயந்த – desired, loved, காதலர் – lover, புணர்ந்து சென்றனளே – joined with him and went, நெடும் சுவர் – tall walls, நல் இல் – good house, மருண்ட – confused, இடும்பை – pain, உறுவி – one who attained sorrow, நின் – your, கடுஞ்சூல் மகளே – your first-born daughter

ஐங்குறுநூறு 387, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – அந்தணர் செவிலியிடம் சொன்னது
அறம் புரி அருமறை நவின்ற நாவில்
திறம் புரி கொள்கை அந்தணீர் தொழுவல் என்று
ஒண் தொடி வினவும் பேதையம் பெண்டே
கண்டனெம் அம்ம சுரத்திடை அவளை
இன்துணை இனிது பாராட்டக்
குன்று உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே.

Ainkurunūru 387, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What a Brahmin said to the foster mother
O ignorant woman who says,
“I bow respectfully to you O Brahmin
of principles, whose tongue recites the
precious Vedas that preach virtue.
Have you seen my daughter wearing
bright bangles?”

Listen!  I have seen her on the wasteland
path, crossing the mountain with towering
peaks,
with her sweet companion who praises her.

Meanings:   அறம் புரி – desiring virtue, with virtue, அருமறை – precious Vedas, rare Vedas, நவின்ற நாவில் – uttering tongue, திறம் புரி கொள்கை – with good principles, அந்தணீர் – O Brahmin, தொழுவல் என்று – I bow to you with respect, I say vanakkam to you, ஒண் தொடி – bright bangled, வினவும் பேதையம் பெண்டே – O innocent woman who is asking, கண்டனெம் – we saw, அம்ம – listen, சுரத்திடை – in the wasteland path, அவளை – her, இன்துணை – sweet partner, இனிது பாராட்ட – praising her sweetly, குன்று உயர் பிறங்கல் மலை – mountain ranges with tall peaks, இறந்தோளே – she passed

ஐங்குறுநூறு 388, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – கண்டார் செவிலியிடம் சொன்னது
நெருப்பு அவிர் கனலி உருப்பு சினம் தணியக்
கருங்கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇச்
சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடிப்
பொன் ஏர் மேனி மடந்தையொடு
வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே.

Ainkurunūru 388, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What fellow travelers said to the foster mother
If you pass that small mountain
you will see the young girl,
with stacked bangles and golden
beautiful body,
crossing the wasteland with her
young man with a victorious spear,
as they rest in the striped shade
of a black-trunked tree waiting
for the bright sun’s wrath, burning
hot like fire, to go down.

Meanings:   நெருப்பு – flame, அவிர் கனலி – bright sun, உருப்பு சினம் தணிய – when the heat goes down, கருங்கால் – black-trunked, யாத்து வரி நிழல் – in the striped shade of a yā tree, Hardwickia binata, இரீஇ – staying, resting, சிறு வரை இறப்பின் – if you cross the small mountain, காண்குவை – you will see, செறி தொடி – close bangles, stacked bangles, பொன் ஏர் மேனி – gold like beautiful body, மடந்தையொடு – with the young girl, வென் வேல் விடலை – a young man with a victorious spear, முன்னிய சுரனே – the wasteland they crossed

ஐங்குறுநூறு 389, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – செவிலி கண்டாரிடம் சொன்னது
செய்வினை பொலிந்த செறி கழல் நோன்தாள்
மை அணல் காளையொடு பைய இயலிப்
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை
சென்றனள் என்றிர் ஐய
ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே.

Ainkurunūru 389, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the foster mother said to the heroine’s fellow travelers
Sirs, you said
that she has gone,
my doll-like pretty
daughter
with beautiful bangles,
walking slowly with her
dark-bearded young man
wearing finely crafted,
bright, tight warrior anklets.

Do her feet with pretty
anklets touch the ground?

Meanings:   செய்வினை – finely crafted, பொலிந்த செறி கழல் – beautiful tight war anklets, bright tight war anklets, நோன்தாள் – strong legs, மை அணல் காளையொடு – young man with dark beard, பைய இயலி – walks slowly, பாவை யன்ன – like a doll, என் ஆய் தொடி மடந்தை – my young girl with beautiful bangles, சென்றனள் என்றிர் – went you say, ஐய – sirs, ஒன்றினவோ – did they touch the ground, அவள் அம் சிலம்பு அடியே – her feet with beautiful anklets

ஐங்குறுநூறு 390, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – கண்டார் செவிலியிடம் சொன்னது
நல்லோர் ஆங்கண் பரந்து கைதொழுது
பல் ஊழ் மறுகி வினவுவோயே
திண் தோள் வல் வில் காளையொடு
கண்டனெம் மன்ற சுரத்து இடை யாமே.

Ainkurunūru 390, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What fellow travelers said to the foster mother who went looking for the eloped couple
Going everywhere, and greeting good
people holding your hands together,
confused, you ask again and again.

Certainly, we have seen her on the
path with her young man with strong
shoulders, who carries a mighty bow.

Meanings:   நல்லோர் ஆங்கண் பரந்து – seeing good people and going around, கைதொழுது – greeting holding hands together, பல் ஊழ் மறுகி வினவுவோயே – you who is confused and asks again and again, திண் தோள் – strong shoulders, வல் வில் – mighty bow, காளையொடு கண்டனெம் – we saw her with a young man, மன்ற – certainly, asai, an expletive, சுரத்து இடை – on the wasteland path, யாமே – we

மறு தரவுப் பத்து – Ten on their Return

Poems 391 – 400 are ‘மறு தரவுப் பத்து’ which means ‘Ten on Their Return’.   All these poems celebrate the return of the couple to the heroine’s mother’s home after eloping.

ஐங்குறுநூறு 391, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவியின் தாய் சொன்னது
மறு இல் தூவிச் சிறு கருங்காக்கை
அன்புடை மரபின் நின் கிளையோடு ஆரப்
பச்சூன் பெய்த பைந்நிண வல்சி
பொலம் புனை கலத்தில் தருகுவென் மாதோ
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு
அம் சில் ஓதியை வரக் கரைந்தீமே.

Ainkurunūru 391, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said
O feathered small crow with no
blemish!

With my tradition of kindness,
I will feed you and your relatives
fresh fatty meat in golden bowls,
if you can caw and bring home my
daughter with lovely, delicate hair and her
young man who carries a victorious spear.

Meanings:   மறு இல் – no blemish, தூவி – feathers, சிறுகருங் காக்கை – small black crow, அன்புடை மரபின் – with a tradition of kindness, நின் கிளையோடு – with your relatives, ஆர – to eat, பச்சூன் – fresh flesh, பெய்த – poured with, பைந்நிண – fresh fat, வல்சி – food, பொலம் புனை கலத்தில் – bowl made in gold, தருகுவென் – I will give you, மாதோ – an asai, an expletive, வெம் சின – very brave , விறல் வேல் காளையொடு – with the young man with a victorious spear, அம் சில் ஓதியை –  the girl with beautiful delicate hair, வரக் கரைந்தீமே – if you caw for them to come

ஐங்குறுநூறு 392, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வேய் வனப்பு இழந்த தோளும் வெயில் தெற
ஆய் கவின் தொலைந்த நுதலும் நோக்கிப்
பரியல் வாழி தோழி பரியின்
எல்லை இல் இடும்பை தரூஉம்
நல் வரை நாடனொடு வந்த மாறே.

Ainkurunūru 392, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long my friend!
Do not feel sad for me
since my arms have
lost their bamboo elegance,
my forehead is ruined,
and my fine beauty is lost.

If you feel sad,
it will give me endless sorrow.
I have come back
with the lord of the mountains.

Meanings:   வேய் வனப்பு – bamboo beauty, இழந்த தோளும் – lost arms/shoulders, வெயில் தெற – in the sun’s heat, ஆய் கவின் – very beautiful, தொலைந்த நுதலும் – faded forehead, நோக்கி – looked at it, பரியல் – don’t feel said, வாழி தோழி – greatings my friend, பரியின் – if you feel sad, எல்லை இல் இடும்பை – limitless sorrow, தரூஉம் – will obtain, நல் வரை நாடனொடு – man from the country with fine mountains, வந்த மாறே – since I have come

ஐங்குறுநூறு 393, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – அயலோர் தலைவியின் தாயிடம் சொன்னது
துறந்ததன் கொண்டு துயர் அடச் சாஅய்
அறம் புலந்து பழிக்கும் அம் கண் ஆட்டி
எவ்வ நெஞ்சிற்கு ஏம மாக
வந்தனளோ நின் மகளே
வெந்திறல் வெள்வேல் விடலை முந்துறவே.

Ainkurunūru 393, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What strangers told the heroine’s mother
O mother with beautiful, hurt eyes!
You have become thin and you
suffer from grief
since your daughter left you.
You cast blame on virtue.

Has she not come back as a
cure to your hurting heart,
with her brave young man
carrying a shining spear?

Meanings:   துறந்ததன் கொண்டு துயர் – in sorrow because of her abandonment, அடச் சாஅய் – became thin, அறம் புலந்து பழிக்கும் – hating and blaming virtue, அம் கண் ஆட்டி – beautiful eyes that are hurt, எவ்வ நெஞ்சிற்கு – for the hurting heart, ஏமமாக – as protection, வந்தனளோ – she has come, நின் மகளே – your daughter, வெந்திறல் – very brave, strong, வெள் வேல் – bright speared, விடலை – the young man, முந்துறவே – leading

ஐங்குறுநூறு 394, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவியின் தாய் சுற்றத்தார்க்கு சொன்னது
மாண்பு இல் கொள்கையொடு மயங்கு துயர் செய்த
அன்பு இல் அறனும் அருளிற்று மன்ற
வெஞ்சுரம் இறந்த அம் சில் ஓதிப்
பெரு மட மான் பிணை அலைத்த
சிறு நுதல் குறுமகள் காட்டிய வம்மே.

Ainkurunūru 394, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said to their relatives
Virtue with no esteem had
caused me great agony without
any kindness.

Now it has showered me with
grace.  Come on in.  Let me show
you my daughter with a fine brow
and beautiful, delicate hair,
who crossed the harsh wasteland,
her fine beauty causing agony
to a doe with delicate looks.

Meanings:   மாண்பு இல் கொள்கையொடு – with esteemless principle, மயங்கு துயர் செய்த – caused confusing agony, அன்பு இல் – without kindness, அறனும் – virtue, justice, அருளிற்று – showered grace, மன்ற – asai, an expletive, வெஞ்சுரம் இறந்த – passed through the difficult wasteland, அம் சில் ஓதி – beautiful delicate hair, பெரு மட மான் – huge naïve deer, பிணை அலைத்த – one who causes agony to a female deer, சிறு நுதல் குறுமகள் – young lady with a small forehead, காட்டிய – for me to show, வம்மே – come

ஐங்குறுநூறு 395, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
முளி வயிர்ப் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரிச்
சுடர்விடு நெடுங்கொடி விடர் குகை முழங்கும்
இன்னா அருஞ்சுரம் தீர்ந்தனம் மென்மெல
ஏகுமதி வாழியோ குறுமகள் போது கலந்து
கறங்கு இசை அருவி வீழும்
பிறங்கு இருஞ் சோலை நம் மலை கெழு நாட்டே.

Ainkurunūru 395, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine as they approach home
O young girl!  May you live long!
We have crossed harsh wasteland
where roaring flames rise high
like banners, fanned by winds
as they burn dry bamboos,
and crackle in mountain caves.

Walk slowly through our mountainous
country with flourishing huge groves,
where waterfalls cascade down,
mixed with flowers, making loud sounds.

Meanings:   முளி – dried, வயிர் – bamboos, பிறந்த வளி – rising winds, வளர் கூர் எரிச் சுடர்விடு – rising flames emitting brightness, நெடுங்கொடி – tall banners, விடர் குகை – mountain caves, முழங்கும் – roars, இன்னா அருஞ்சுரம் – difficult wasteland, தீர்ந்தனம் – we have crossed, we have passed, மென்மெல ஏகுமதி – walk very slowly, வாழியோ – may you live long, குறுமகள் – O young woman, போது கலந்து – mixed with flowers, கறங்கு இசை – loud sounds, அருவி வீழும் – waterfalls cascade down, பிறங்கு இருஞ்சோலை – flourishing huge groves, bright huge groves, நம் மலை கெழு நாட்டே – our mountainous country

ஐங்குறுநூறு 396, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
புலிப் பொறி வேங்கைப் பொன் இணர் கொய்து நின்
கதுப்பயல் அணியும் அளவை பைபயச்
சுரத்திடை அயர்ச்சியை ஆறுக மடந்தை
கல் கெழு சிறப்பின் நம்மூர்
எல் விருந்தாகிப் புகுகம் நாமே.

Ainkurunūru 396, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine as they enter their town
O delicate woman!
Let us very slowly
recover from the fatigue
caused by the wasteland,
so that I can pluck
and wear on your hair,
golden vēngai flower clusters
spotted like tigers,
and we can enter our rocky,
fine town as day guests.

Notes:  வேங்கை மலரும் புலியும் – அகநானூறு 12 – வேங்கை தாஅய தேம்பாய் தோற்றம் புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம், அகநானூறு 141 – புலிக்கேழ் உற்ற பூ இடைப் பெருஞ்சினை நரந்த நறும்பூ நாள் மலர் உதிரக் கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை, அகநானூறு 227 – புலிக் கேழ் வேங்கை, அகநானூறு 228 – வேங்கை ஒள் வீப் புலிப் பொறி கடுப்பத் தோன்றலின், நற்றிணை 389 – வேங்கையும் புலி ஈன்றன, குறுந்தொகை 47 – வேங்கை வீ உகு துறுகல் இரும்புலிக் குருளையின் தோன்றும், ஐங்குறுநூறு 396 – புலிப் பொறி வேங்கைப் பொன் இணர்.

Meanings:   புலிப் பொறி வேங்கை – kino flowers that have spots like those on tigers, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, பொன் இணர் – golden clusters of vēngai flowers, கொய்து – plucking, நின் கதுப்பு அயல் அணியும் – wearing it on the side of your hair, அளவை – occasion, time, limit, பைபயச் சுரத்திடை –  very slowly on the wasteland path, அயர்ச்சியை ஆறுக – to remove tiredness, மடந்தை – young woman, கல் கெழு – with rocks, with mountains, சிறப்பின் – with splendor, நம்மூர் – our town, எல் விருந்தாகி – as day guests, புகுகம் நாமே – let us enter

ஐங்குறுநூறு 397, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  தன் ஊர் நோக்கி செல்பவர்களிடம் தலைவி சொன்னது
கவிழ் மயிர் எருத்தின் செந்நாய் ஏற்றை
குருளைப் பன்றி கொள்ளாது கழியும்
சுரன் அணி வாரா நின்றனள் என்பது
முன்னுற விரைந்த நீர் உரைமின்
இன் நகை முறுவல் என் ஆயத்தோர்க்கே.

Ainkurunūru 397, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to travelers who were going toward her town ahead of her
O travelers walking ahead of us!

Please announce to my
delicately smiling friends in
town, “She is approaching,
having passed the wasteland,
where a male wild dog
with hair on his neck, moves
away without killing a sow and
her piglet.”

Meanings:   கவிழ் – covering, bent, மயிர் – hair, எருத்தின் – on the neck, செந்நாய் – wild dog, Cuon alpinus dukhunensis, ஏற்றை – male, குருளைப் பன்றி கொள்ளாது கழியும் – moves away without killing a sow with piglet, சுரன் – wasteland, அணி வாரா நின்றனள் என்பது – that she is passing nearby, முன்னுற விரைந்த நீர் – those who are going ahead of me, உரைமின் – please tell, இன் நகை முறுவல் – sweet delicate smile, என் ஆயத்தோர்க்கே – to my friends

ஐங்குறுநூறு 398, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
புள்ளும் அறியாப் பல் பழம் பழுனி
மடமான் அறியாத் தட நீர் நிலைஇச்
சுர நனி இனிய வாகுக என்று
நினைத்தொறும் கலிழும் என்னினும்
மிகப் பெரிது புலம்பின்று தோழி நம் ஊரே.

Ainkurunūru 398, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
I wished the forest was filled
with many fruits unknown
even to birds, and many large
reservoirs with water
unknown even to delicate deer.

I cried whenever I thought
about you, but this town
worried much more than I did,
my friend.

Meanings:   புள்ளும் அறியாப் பல் பழம் – many fruits unknown even to birds, பழுனி – filled, மடமான் – delicate deer, naïve deer, அறியா – not knowing, தட – large, நீர் நிலைஇ – water filled in spaces, சுர நனி இனிய வாகுக – may the forest path be sweet, என்று – thus, நினைத்தொறும் கலிழும் – I cried whenever I thought about you, என்னினும் – more than me, மிகப் பெரிது புலம்பின்று – they were much more worried, தோழி – my friend, நம் ஊரே – our town

ஐங்குறுநூறு 399, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவியின் தாய் சொன்னது
நும் மனைச் சிலம்பு கழீஇ அயரினும்
எம் மனை வதுவை நன் மணம் கழிகெனச்
சொல்லின் எவனோ மற்றே வென்வேல்
மை அற விளங்கிய கழல் அடிப்
பொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே?

Ainkurunūru 399, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said to the onlookers about her daughter’s ‘anklet removing ceremony’, which is performed before marriage
Why would you not tell
the mother who gave birth
to that young man, an adept liar,
his foot gleaming with faultless
warrior anklets, that even though
my daughter’s anklet removal
ceremony has been performed
at her house,
that we’ll perform a good marriage
ceremony in our house?

Meanings:   நும் மனை – your home, சிலம்பு கழீஇ அயரினும் – even if the removal of anklets happened, எம் மனை – at our home, வதுவை நன் மணம் – good marriage ceremony, கழிகென – let it happen, சொல்லின் எவனோ மற்றே – what if you go and tell, வென்வேல் – bright spear, மை அற – faultless, விளங்கிய கழல் அடி – legs with bright warrior anklets, பொய் வல் காளையை – young man who is an adept liar, ஈன்ற தாய்க்கே – to the mother who gave birth to him

ஐங்குறுநூறு 400, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – செவிலி சொன்னது
மள்ளர் அன்ன மரவம் தழீஇ
மகளிர் அன்ன ஆடு கொடி நுடக்கும்
அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில்
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி ஆய் கழல்
வெஞ்சின விறல் வேல் காளையோடு
இன்று புகுதருமென வந்தன்று தூதே.

Ainkurunūru 400, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the foster mother said
The message has come!
She will arrive today, with her
enraged, brave young man
who carries a spear and wears
beautiful warrior anklets,
the girl who had united with
him in early spring, the best
of seasons,
when swaying vines embrace
kadampam trees, like women
hugging warriors at dances.

Meanings:   மள்ளர் அன்ன மரவம் – the warrior-like kadampam oak trees, Neolamarckia or Anthocephalus cadamba, Kadampa oak,  – women perform kuravam dances embracing men, தழீஇ மகளிர் அன்ன – like women hugging, ஆடு கொடி நுடக்கும் – moving vines sway, அரும் பதம் – rare moment, கொண்ட பெரும் பத வேனில் – in early spring, காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி – united with him in love, ஆய் கழல் – beautiful war anklets, வெஞ்சின – greatly angry, விறல் வேல் காளையோடு – with the victorious/brave young man with a spear, இன்று புகுதருமென – that she will come today, வந்தன்று தூதே – the message has come

Mullai Thinai, Pēyanār 401-500, Patient waiting – Patient waiting by the heroine

பேயனார், முல்லைத் திணைஇருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும்

Some Common Mullai Thinai Scenarios
The hero goes on a business trip, and is expected at the start of the rainy season
The hero goes on the king’s business, and is expected to be back at the start of the rainy season
The heroine awaits his arrival when the rainy season arrives
The heroine is upset that the rainy season has started, and her husband has not returned
The heroine is in denial that the rainy season has started and blames the trees for showing signs of the season
The heroine’s friend consoles her when she is worried, telling her that the trees are confused
The hero is anxious to get back home once his business is over
The hero talks to his charioteer on his way back
The rains start and forest is filled with kāyā, kondrai, mullai and other flowers
The hero eventually reaches home and tells the heroine how happy he is to be back

செவிலி கூற்றுப் பத்து – Ten on What the Foster Mother Said

Songs 401-410 are ‘செவிலி கூற்றுப் பத்து’ which is ‘Ten on what the Foster Mother said’. All the songs are set in the postmarital context.  The foster mother visits the heroine and the hero at their home, and returns home and tells the heroine’s biological mother about what she had witnessed.

ஐங்குறுநூறு 401, பேயனார், முல்லைத் திணை – செவிலி தலைவியின் தாயிடம் சொன்னது
மறி இடைப்படுத்த மான் பிணை போலப்
புதல்வன் நடுவணனாக நன்றும்
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை முனிவு இன்றி
நீல் நிற வியல் அகம் கவைஇய
ஈனும் உம்பரும் பெறலருங்குரைத்தே.

Ainkurunūru 401, Pēyanār, Mullai Thinai – What the foster mother said to the heroine’s mother
It was quite sweet to see them,
lying together without discord,
their son in the middle,
like a stag and doe with their fawn,
a rare sight in this wide world
surrounded by blue oceans,
and in the world above.

Meanings:   மறி – a fawn, a baby deer, இடைப்படுத்த – had him lie in the space between, மான் – a stag, a male deer, பிணை – a doe, a female deer, போல – like, புதல்வன் – son, நடுவணனாக – him in the middle, நன்றும் இனிது – it was very sweet, மன்ற – asai, an expletive, certainly, அவர் கிடக்கை – their lying, முனிவு இன்றி – without hatred, sweetly, நீல் நிற – blue colored, வியல் அகம் – wide space, கவைஇய – surrounded, ஈனும் – here, in this world, உம்பரும் – in the next world, in the upper world, பெறலருங்குரைத்தே – it is difficult to obtain (குரை – ஓர் அசைநிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 402, பேயனார், முல்லைத் திணை – செவிலி தலைவியின் தாயிடம் சொன்னது
புதல்வன் கவைஇய தாய் புற முயங்கி
நசையினன் வதிந்த கிடக்கை பாணர்
நரம்புளர் முரற்கை போல
இனிதால் அம்ம பண்புமார் உடைத்தே.

Ainkurunūru 402, Pēyanār, Mullai Thinai – What the foster mother said to the heroine’s mother
Listen!  Caressing the mother’s back
with desire, as she lay embracing their son,
his lying there appeared sweet to me like the
music of bards with lutes.  It is of fine nature.

Meanings:    புதல்வன் – son, கவைஇய – surrounded, தாய் புற முயங்கி – hugging the mother from the back, hugging the mother from the side, நசையினன் – the man with desire, the man with love, வதிந்த – residing, being there, கிடக்கை – bed, lying posture, பாணர் – bards, நரம்பு – strings, உளர் – accompanied, முரற்கை – sound, music, போல – like, இனிதால் – sweet, அம்ம – listen, பண்புமார் உடைத்தே – has fine traits

ஐங்குறுநூறு 403, பேயனார், முல்லைத் திணை – செவிலி தலைவியின் தாயிடம் சொன்னது
புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் தலையும்
அமர்ந்த உள்ளம் பெரிதாகின்றே
அகன் பெருஞ் சிறப்பின் தந்தை பெயரன்
முறுவலின் இன்னகை பயிற்றிச்
சிறு தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே.

Ainkurunūru 403, Pēyanār, Mullai Thinai – What the foster mother said to the heroine’s mother
His loving heart grew big,
as he watched his son,
born of the union with his
beloved, his first-born who
bore his greatly esteemed
father’s name, roll his toy
chariot with unsteady steps
and smile sweetly.

Notes:  முறுவல் இன் (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பற்கள் தோன்றுதல் இல்லாத இனிய நகை.  கலித்தொகை 75 – தன் முதல்வன் பெரும் பெயர் முறை உளிப் பெற்ற புதல்வன், கலித்தொகை 81- மேதக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம், ஐங்குறுநூறு 403 – தந்தை பெயரன்.

Meanings:  புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் – son of his beloved wife with whom he united, தலையும் – first born, அமர்ந்த – desired, உள்ளம் – heart, பெரிதாகின்றே – it grew big, அகன் – widely, பெருஞ் சிறப்பின் – with great esteem, தந்தை பெயரன் – the boy with his father’s name, முறுவல் இன் – without showing the teeth, delicate smile, இன்னகை பயிற்றி – smiling sweetly, சிறு தேர் உருட்டும் – rolls his toy chariot, rolls his walker, தளர் நடை – unsteady walk, delicate walk, கண்டே – on seeing it

ஐங்குறுநூறு 404, பேயனார், முல்லைத் திணை – செவிலி தலைவியின் தாயிடம் சொன்னது
வாணுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்டத்
தானவன் சிறுபுறம் கவையினன் நன்று
நறும் பூம் தண் புறவு அணிந்த
குறும்பல் பொறைய நாடு கிழவோனே.

Ainkurunūru 404, Pēyanār, Mullai Thinai – What the foster mother said to the heroine’s mother
The man from the country
with many small mountains,
where cool forests are
blanketed with fine,
fragrant flowers, embraced
her back,
the young woman with bright
brow, as she nursed their son.

Meanings:   வாள் நுதல் – bright forehead, அரிவை – young woman, மகன் முலை ஊட்ட – nursed their son, தானவன் – he, சிறுபுறம் – back, nape, கவையினன் – he hugged her, நன்று – fine, நறும் பூம் – fragrant flowers, தண் புறவு – cool woodlands, அணிந்த – filled, adorned, குறும்பல் பொறைய – with many small mountains, நாடு கிழவோனே – the man from such country

ஐங்குறுநூறு 405, பேயனார், முல்லைத் திணை – செவிலி தலைவியின் தாயிடம் சொன்னது
ஒண் சுடர்ப் பாண்டில் செஞ் சுடர் போல
மனைக்கு விளக்காயினள் மன்ற கனைப் பெயல்
பூப் பல அணிந்த வைப்பின்
புறவு அணி நாடன் புதல்வன் தாயே.

Ainkurunūru 405, Pēyanār, Mullai Thinai – What the foster mother said to the heroine’s mother
The mother of the son
of the man from the
country with forests,
where heavy rains make
many flowers flourish,
is certainly illumination to the
house, like the red bright flame,
rising from a round lamp.

Meanings:   ஒண் சுடர் – bright flame, பாண்டில் – round lamp bowl, செஞ்சுடர் போல – red-flame like, மனைக்கு விளக்காயினள் – she is light to the house, மன்ற – certainly, asai, an expletive, கனைப்பெயல் – heavy rains, பூப் பல அணிந்த – filled with many flowers, வைப்பின் – place, புறவு அணி நாடன் – the man from the woodlands, forests, புதல்வன் தாயே – mother of his son

ஐங்குறுநூறு 406, பேயனார், முல்லைத் திணை – செவிலி தலைவியின் தாயிடம் சொன்னது
மாதர் உண்கண் மகன் விளையாடக்
காதலித் தழீஇ இனிது இருந்தனனே
தாது ஆர் பிரசம் ஊதும்
போது ஆர் புறவின் நாடு கிழவோனே.

Ainkurunūru 406, Pēyanār, Mullai Thinai – What the foster mother said to the heroine’s mother
The lord of the woodlands,
where bees hover over
flowers and drink their honey,
sweetly hugged his beloved
as their son played,
his beautiful eyes lined with kohl.

Notes:  மாதர் (1) – ஒளவை துரைசாமி உரை – காதல், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – காதல், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழகிய.

Meanings:   மாதர் – beautiful, உண்கண் – kohl-rimmed eyes, மகன் – son, விளையாட – as he played, காதலித் தழீஇ – hugging his wife, இனிது இருந்தனனே – he was sweet, தாது ஆர் – honey-drinking, பிரசம் – honeybees, ஊதும் – buzz, போது – flowers, ஆர் – filled, புறவின் நாடு கிழவோனே – the man from the woodlands

ஐங்குறுநூறு 407, முல்லைத் திணை, பேயனார், செவிலி தலைவியின் தாயிடம் சொன்னது
நயந்த காதலித் தழீஇப் பாணர்
நயம்படு முரற்கையின் யாத்த பயன் தெரிந்து
இன்புறு புணர்ச்சி நுகரும்
மென்புல வைப்பின் நாடு கிழவோனே.

Ainkurunūru 407, Pēyanār, Mullai Thinai – What the foster mother said to the heroine’s mother
The lord of the country
with fertile lands and towns,
embraces his beloved wife,
and listens to the sweet music
of a bard joyously, knowing
well the lovely music.
He is happy in his union with
his wife.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நயம்படு முரற்கையின் யாத்த பயன் தெரிந்து இன்புறு புணர்ச்சி நுகரும் (2-3) – இன்பம் பிறத்தற்குக் காரணமான பண்ணாற்றொடுத்த பாடலின் சுவையை நன்கு உணர்ந்து, பின்னர் அவளோடும் இன்பம் மிகுகின்ற புணர்ச்சியினால் ஐம்புலன்களையும் நுகராநிற்பன், ஒளவை துரைசாமி உரை – உயிர்களை இசை இன்பத்தில் படிவிக்கும் யாழின்கண் யாத்திசைத்த இசைப்பயனைத் தேர்ந்து நுகரும் இன்பம் போலும் புணர்ச்சியினை நுகருவான் ஆயினன்.

Meanings:   நயந்த காதலி – loving lover, தழீஇ – embracing, பாணர் – bard, நயம்படு – causing sweetness, முரற்கையின் – of the songs, யாத்த – tied together with tune and beat, பயன் தெரிந்து – knowing the benefits of the music, understanding the sweetness of the music, இன்புறு புணர்ச்சி நுகரும் – enjoys the happiness of union, மென்புல – fertile land, eminent land, வைப்பின் – towns, நாடு கிழவோனே – the lord of the country

ஐங்குறுநூறு 408, பேயனார், முல்லைத் திணை – செவிலி தலைவியின் தாயிடம் சொன்னது
பாணர் முல்லை பாடச் சுடர் இழை
வாணுதல் அரிவை முல்லை மலைய
இனிது இருந்தனனே நெடுந்தகை
துனி தீர கொள்கைத்தன் புதல்வனொடு பொலிந்தே.

Ainkurunūru 408, Pēyanār, Mullai Thinai – What the foster mother said to the heroine’s mother
The bard sang in mullai tune,
the young woman with bright brow
wore gleaming jewels and mullai flowers,
as the noble man sat there sweetly,
radiant, along with his perfect son.

Meanings:   பாணர் முல்லை பாட – as a bard sang in mullai tune, சுடர் இழை – bright jewels, வாள் நுதல் – bright brow, அரிவை – young woman, முல்லை மலைய – wore jasmine flowers, இனிது இருந்தனனே – was sweet, நெடுந்தகை – esteemed man, துனி – hatred, தீர – to end, கொள்கைத்தன் – perfect/principled, புதல்வனொடு – with his son, பொலிந்தே – was radiant, happy

ஐங்குறுநூறு 409, பேயனார், முல்லைத் திணை – செவிலி தலைவியின் தாயிடம் சொன்னது
புதல்வன் கவைஇயினன் தந்தை மென் மொழிப்
புதல்வன் தாயோ இருவரும் கவையினள்
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை
நனி இரும் பரப்பின் இவ் உலகுடன் உறுமே.

Ainkurunūru 409, Pēyanār, Mullai Thinai – What the foster mother said to the heroine’s mother
The father embraced his son.
The woman of delicate words,
the mother of that son,
embraced both of them.

They lay together with sweetness
that is equal to the vast world.

Meanings:   புதல்வன் – son, கவைஇயினன் – he embraced, தந்தை – father, மென் மொழி – delicate language, gentle words, புதல்வன் தாயோ – mother of the son, இருவரும் கவையினள் – embraced both, இனிது – sweetly, மன்ற – asai, an expletive, certainly, அவர் கிடக்கை – their lying around, நனி – abundant, இரும் பரப்பின் – widespread, இவ் உலகுடன் உறுமே – equal to this world

ஐங்குறுநூறு 410, பேயனார், முல்லைத் திணை – செவிலி தலைவியின் தாயிடம் சொன்னது
மாலை முன்றில் குறுங்கால் கட்டில்
மனையோள் துணைவி யாகப் புதல்வன்
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்பப்
பொழுதிற்கு ஒத்தன்று மன்னே
மென் பிணித் தம்ம பாணனது யாழே.

Ainkurunūru 410, Pēyanār, Mullai Thinai – What the foster mother said to the heroine’s mother
Even the bard’s yāl strings
with their delicate bindings,
are not equal to the joyful
evenings, when his wife is his
companion on the short-legged
cot in their front yard
and his son crawls on his chest.

Meanings:   மாலை – evening, முன்றில் – front yard, குறுங்கால் கட்டில் – short legged cot, மனையோள் – wife, துணைவியாக – along with him, புதல்வன் மார்பின் ஊரும் – son crawling on his chest, மகிழ் நகை – happy smiles, இன்பப் பொழுதிற்கு – for the sweet time, ஒத்தன்று – it is not equal, மன்னே – an asai, an expletive, மென் பிணித் தம்ம – delicately tied, பாணனது யாழே – the bard’s lute

கிழவன் பருவம் பாராட்டுப் பத்து – Husband Praising the Season

Songs 411 – 420 are ‘கிழவன் பருவம் பாராட்டுப் பத்து’ meaning ‘Husband praising the Season’.   The husband is the speaker in this set.  These poems are expressions of his joy after he returns home at the onset of the rains.

ஐங்குறுநூறு 411, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
ஆர் குரல் எழிலி அழி துளி சிதறிக்
கார் தொடங்கின்றால் காமர் புறவே
வீழ் தரு புதுப் புனல் ஆடுகம்
தாழ் இருங்கூந்தல் வம்மதி விரைந்தே.

Ainkurunūru 411, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
The loud rumbling clouds
are scattering thick raindrops.
The rainy season has started
and the meadows are lovely.
Woman with flowing dark hair!
Come soon!
Let us play in the new floods.

Meanings:   ஆர் குரல் – loud sounding, எழிலி – clouds, அழி துளி – heavy rains, சிதறி – scatter, கார் தொடங்கின்றால் – since the rains have started, காமர் புறவே – lovely meadows, புதுப்புனல் – new water, ஆடுகம் – let us play, தாழ் இருங்கூந்தல் – hanging dark hair, வம்மதி விரைந்தே – come soon

ஐங்குறுநூறு 412, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை
போது அவிழ் தளவொடு பிடவு அலர்ந்து கவினிப்
பூ அணி கொண்டன்றால் புறவே
பேர் அமர்க் கண்ணி ஆடுகம் விரைந்தே.

Ainkurunūru 412, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
My lady with big warring eyes!  Kāyā,
kondrai, kuvalai, mullai and thalavam
have opened their buds along with
the newly bloomed pidavam flowers,
making the forest beautiful.
Hurry!  Let us go and play there!

Meanings: காயா – Kāyā, flowers, Ironwood tree flowers, Memecylon edule, கொன்றை – laburnum flowers, Cassia fistula, நெய்தல் – waterlilies, முல்லை – jasmine, போது – buds, அவிழ் – open, தளவொடு – with golden jasmine flowers, செம்முல்லை, பிடவு – wild jasmine, Randia malabarica, அலர்ந்து – bloomed, கவினி – beautiful, பூ அணி கொண்டன்றால் – has become beautiful with flowers, புறவே – in the woodland, பேர் அமர் கண்ணி – O woman with warring eyes, O woman with large calm eyes, ஆடுகம் – let us play there, விரைந்தே – hurrying

ஐங்குறுநூறு 413, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
நின் நுதல் நாறும் நறுந்தண் புறவில்
நின்னே போல மஞ்ஞை ஆலக்
கார் தொடங்கின்றால் பொழுதே
பேரியல் அரிவை நாம் நயத்தகவே.

Ainkurunūru 413, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
O young woman with splendid
traits!  Now the rainy season has
started in the way we desire.
Peacocks dance like you in the
cool forest as fragrant as your
forehead.

Meanings:   நின் நுதல் – your forehead, நாறும் – is fragrant, நறுந்தண் – fragrant cool, புறவில் – in the woodland, நின்னே போல – like you, மஞ்ஞை ஆல – peacocks dance, கார் தொடங்கின்றால் – since rainy season has started, பொழுதே – at this time, பேரியல் – great traits, அரிவை – O young woman, நாம் நயத்தகவே – the way we desire

ஐங்குறுநூறு 414, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
புள்ளும் மாவும் புணர்ந்து இனிது உகளக்
கோட்டவும் கொடியவும் பூப் பல பழுனி
மெல் இயல் அரிவை கண்டிகும்
மல்லல் ஆகிய மணம் கமழ் புறவே.

Ainkurunūru 414, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
O delicate-natured
young woman!
See the fertile,
fragrant woodland
blanketed with many
kinds of flowers
on trees and vines.
Birds and animals
mate and play sweetly.

Notes:  கண்டிகும் (3) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – கண்டோம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காண்பாயாக.

Meanings:   புள்ளும் மாவும் – birds and animals, புணர்ந்து – mate, இனிது – sweetly, உகள – they romp around, they play around, கோட்டவும் – on tree branches, கொடியவும் – on vines, பூப் பல – many flowers, பழுனி – filled, மெல் இயல் அரிவை – O delicate natured young woman, கண்டிகும் –  we see, you see, மல்லல் ஆகிய – was fertile, மணம் கமழ் புறவே – the fragrant woodland

ஐங்குறுநூறு 415, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே
இதுவே மடந்தை நாம் உள்ளிய புறவே
இனிதுடன் கழிக்கின் இளமை
இனிதால் அம்ம இனியவர்ப் புணர்வே.

Ainkurunūru 415, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
O young woman!
This is the time
that we yearned for;
this forest is what
we thought about.

Youth will be sweet
when loved ones unite.

Meanings:   இதுவே – this, மடந்தை – O young woman, நாம் மேவிய பொழுதே – the time we love, இதுவே – this, மடந்தை – O young woman, நாம் உள்ளிய புறவே – the forested land that we thought about, இனிதுடன் கழிக்கின் – if we spend it sweetly, இளமை இனிதால் – youth will be sweet, அம்ம – asai, an expletive, இனியவர்ப் புணர்வே – union of lovers

ஐங்குறுநூறு 416, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
போது ஆர் நறுந் துகள் கவினிப் புறவில் தாது ஆர்ந்து
களிச் சுரும்பு அரற்றும் காமர் புதலின்
மடப் பிடி தழீஇய மாவே
சுடர்த் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே.

Ainkurunūru 416, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said about the heroine
In the splendid forest thickets,
where rejoicing bees eat pollen
from beautiful bush flowers
and buzz around, a bull elephant
embraced his naive female.

I united with the delicate woman
with sparkling bangles.

Meanings:   போது – buds, flowers, ஆர் – eat, நறுந்துகள் – pollen dust, கவினிப் புறவில் – in the beautiful mullai land, in the lovely woodland, தாது – pollen, ஆர்ந்து – eat, drink, களிச் சுரும்பு – happy bees, அரற்றும் – hum, காமர் புதலின் – on beautiful bushes, மடப் பிடி – naive female elephant, தழீஇய – embraced, மாவே – male elephant, சுடர்த் தொடி – bright bangles, மடவரல் – the young woman, the delicate woman, the naïve woman, புணர்ந்தனம் யாமே – I united with her

ஐங்குறுநூறு 417, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
கார் கலந்தன்றால் புறவே பலவுடன்
ஏர் பரந்தனவால் புனமே ஏர் கலந்து
தாது ஆர் பிரசம் மொய்ப்பப்
போது ஆர் கூந்தல் முயங்கினள் எம்மே.

Ainkurunūru 417, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said about the heroine
The rains have arrived
in the woodland;
trees and bushes flourish.

Plowing has started in the fields.
Pollen-tasting bees swarm on her
hair with flowers.  She, who has
regained her beauty, embraced me.

Notes:  ஏர் பரந்தனவால் புனமே (2) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – ஏர் – அழகு, ஏர், புனம் – பயிரிடப்பட்ட நிலம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காடுகள் நன்கு தழைத்து மலர்ந்து அழகு பரவப்பட்டன, ச. வே. சுப்பிரமணியன் உரை – பயிரிடப்பட்ட நிலங்களில் ஏர்கள் உழவுத் தொழிலைப் புரிந்தன.

Meanings:   கார் கலந்தன்றால் – since rainy season has come, புறவே – in the mullai land, பலவுடன் – with many – trees and bushes flourish, ஏர் பரந்தனவால் – since plowing has spread in the fields, புனமே – the fields, ஏர் கலந்து – beauty has been regained, தாது ஆர் – pollen eating, பிரசம் மொய்ப்ப – as bees swarm, போது ஆர் கூந்தல் – flower filled hair, முயங்கினள் எம்மே – she hugged me

ஐங்குறுநூறு 418, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
வானம்பாடி வறம் களைந்து ஆனாது
அழி துளி தலைஇய புறவில் காண்வர
வானர மகளா நீயே
மாண் முலை அடைய முயங்கி யோயே.

Ainkurunūru 418, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
Unceasing raindrops fell in the
woodlands.  The thirst and sorrow
of the skylarks have been removed.

Are you who embraced me with your
fine breasts, a celestial woman?

Notes:  Kalithokai 46 – துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின், Pattinappālai 3 – தற்பாடிய தளி உணவின் புள் தேம்பப் புயல் மாறி, Akanānūru 67 – வானம் வாழ்த்தி பாடவும் அருளாது உறை துறந்து எழிலி, Puranānūru 198 – துளி நசைப் புள்ளின்.

Meanings:   வானம்பாடி – the skylarks, வறம் களைந்து – removing their starvation, ஆனாது அழி துளி – unceasing heavy rain, nonstopping drops of rain, தலைஇய – fell, poured, புறவில் – in the forest, காண்வர – in appearance, as seen, வானர மகளா நீயே – are you a celestial woman, மாண் முலை – esteemed breasts, அடைய – to attain, முயங்கியோயே – you who embraced me

ஐங்குறுநூறு 419, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
உயிர் கலந்து ஒன்றிய செயிர் தீர் கேண்மைப்
பிரிந்துறல் அறியா விருந்து கவவி
நம் போல் நயவரப் புணர்ந்தன
கண்டிகும் மடவரல் புறவின் மாவே.

Ainkurunūru 419, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
Young woman!  Let us see
the animals of the forest
that mate with love like us.

Their lives mixed,
their love faultless,
they are in embraces
without knowing separation.

Notes:  கண்டிகும் (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – காண்போம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காண்பாயாக.

Meanings:   உயிர் கலந்து ஒன்றிய – lives mixing and becoming one, செயிர் தீர் – faultless, கேண்மை – love, friendship, பிரிந்துறல் அறியா – not knowing separation, விருந்து – new, கவவி – embracing, நம் போல் நயவரப் புணர்ந்தன – they united like us with love, கண்டிகும் – let us see, you should see, மடவரல் – O naïve woman, O young woman, புறவின் மாவே – the animals in the forest

ஐங்குறுநூறு 420, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
பொன் என மலர்ந்த கொன்றை மணி எனத்
தேம்படு காயா மலர்ந்த தோன்றியொடு
நன்னலம் எய்தினை புறவே நின்னைக்
காணிய வருதும் யாமே
வாணுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே.

Ainkurunūru 420, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the forest
O forest!
You have become beautiful,
with golden kondrai flowers,
honey-filled, sapphire-colored
kāyā, and thōndri flowers.

I will come to see you with my
bright-browed woman whose
diminished beauty I care about.

Meanings:   பொன் என மலர்ந்த கொன்றை – laburnum that has bloomed like gold, Cassia fistula, மணி எனத் தேம்படு காயா – honey filled kāyā flowers that are like sapphire gems, Ironwood tree, Memecylon edule, மலர்ந்த தோன்றியொடு – along with opened glory lilies, Gloriosa superba, நன்னலம் எய்தினை – you attained great beauty, புறவே – O forest, நின்னைக் காணிய வருதும் யாமே – I will come to see you, வாள் நுதல் அரிவையொடு – with the young woman with a bright forehead, ஆய் நலம் படர்ந்தே – thinking about her diminished beauty

விரவுப் பத்து – Ten on Miscellaneous

Poems 421 – 430 are ‘விரவுப் பத்து’ which means ‘Ten miscellaneous’.   This set represents mullai thinai in different contexts.

ஐங்குறுநூறு 421, பேயனார், முல்லைத் திணை – காதல் உணர்ந்தோர் சொன்னது
மாலை வெண் காழ் காவலர் வீச
நறும் பூம்புறவின் ஒடுங்கு முயல் இரியும்
புன்புல நாடன் மட மகள்
நலம் கிளர் பணைத்தோள் விலங்கின செலவே.

Ainkurunūru 421, Pēyanār, Mullai Thinai – onlookers who understood their love said this
The beautiful, thick arms
of the innocent daughter
of the lord of the woodland,
where rabbits in the forest
with flower scents, run away
in fear when a guard hits the
ground with his wooden stick,
have stopped her husband’s departure.

Meanings:   மாலை – evening, வெண் காழ் – hard core wood of trees, white wooden stick, காவலர் வீச – guards hit, guards hit the sticks on the ground, நறும் பூம்புறவின் – in the flower fragrant woodland, ஒடுங்கு முயல் இரியும் – hiding rabbits run away in fear, புன்புல நாடன் மட மகள் – naive daughter of the lord of the mullai land, நலங்கிளர் – beauty filled, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, விலங்கின செலவே – they have blocked his departure

ஐங்குறுநூறு 422, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
கடும் பரி நெடுந் தேர்க் கால் வல் புரவி
நெடுங் கொடி முல்லையொடு தளவ மலர் உதிர
விரையுபு கடைஇ நாம் செல்லின்
நிரை வளை முன் கை வருந்தலோ இலளே.

Ainkurunūru 422, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the charioteer
If we ride swiftly
in our tall chariot, tethered
to strong-legged horses
galloping through the forest,
where mullai that grow on long
vines have dropped along with
thalavam flowers,
the girl with stacked bangles
on her forearms, will not suffer.

Meanings:   கடும் பரி – riding very fast, நெடும் தேர் – tall chariot, கால் வல் புரவி – strong legged horses, நெடும் கொடி முல்லையொடு – along with jasmine flowers on long vines, தளவ மலர் உதிர – golden jasmine flowers have dropped, செம்முல்லை, விரையுபு – fast, கடைஇ – riding, நாம் செல்லின் – if we go, நிரை வளை – rows of bangles, stacked bangles, முன் கை – forearms, வருந்தலோ இலளே – she will not be sad

ஐங்குறுநூறு 423, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
மா மழை இடியூஉத் தளி சொரிந்தன்றே
வாணுதல் பசப்பச் செலவு அயர்ந்தனையே
யாமே நிந் துறந்து அமையலம்
ஆய் மலர் உண் கணும் நீர் நிறைந்தனவே.

Ainkurunūru 423, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
The black clouds spray
raindrops along with thunder.

You are ready to depart causing
her bright brow to become dull.
We can find no peace if you leave.
Her kohl-rimmed, flower-like
beautiful eyes are filled with tears.

Meanings:   மா மழை – big or dark rain clouds, இடியூஉ – thundering, தளி சொரிந்தன்றே – have dropped raindrops, வாள் நுதல் – bright forehead, பசப்ப – become pale, செலவு அயர்ந்தனையே – you are going to depart, யாமே – we, நிந் துறந்து அமையலம் – she can find no peace if you leave, ஆய் மலர் – beautiful flower, உண் கணும் – eyes rimmed with kohl, நீர் நிறைந்தனவே – filled with tears

ஐங்குறுநூறு 424, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
புறவு அணி நாடன் காதல் மட மகள்
ஒண்ணுதல் பசப்ப நீ செலின் தெண்ணீர்ப்
போது அவிழ் தாமரை அன்ன நின்
காதலன் புதல்வன் அழும் இனி முலைக்கே.

Ainkurunūru 424, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
If you leave,
dulling the bright forehead
of the innocent young daughter
of the lord of the land
adorned with forests,
your loving son, who is like a
lotus flower that opens its petals
in clear water, will cry for her breast.

Meanings:   புறவு அணி நாடன் – lord of the decorated mullai woodland, காதல் மட மகள் – loving innocent daughter, ஒண் நுதல் – bright forehead, பசப்ப – to become pale, நீ செலின் – if you leave, தெண்ணீர்ப் போது – clear water flower, அவிழ் தாமரை – opening lotus, அன்ன – like, நின் காதலன் புதல்வன் – your loving son, அழும் இனி முலைக்கே – will cry for her breasts

ஐங்குறுநூறு 425, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் பாகனிடம் சொன்னது
புன்புறப் பேடை சேவல் இன்புற
மன்னர் இயவரின் இரங்கும் கானம்
வல்லை நெடுந்தேர் கடவின்
அல்லல் அரு நோய் ஒழித்தல் எமக் கெளிதே.

Ainkurunūru 425, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
If you drive rapidly this tall
chariot through the forest,
loud like the king’s musicians,
a dull-feathered peahen calls
out for her mate to make him
happy,
it will be easy for me to get rid
of her painful, rare disease.

Notes:  புன்புறப் பேடை (1) – ஒளவை துரைசாமி உரை – தவிட்டுப் புறா என்னும் ஒரு வகைப் புள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொலிவற்ற முதுகினையுடைய மயிற்பெடை.

Meanings:   புன் புறப் பேடை – a female bird (peahen) with dull back feathers, சேவல் – male, இன்புற – to be happy, மன்னர் இயவரின் – like the king’s musicians, இரங்கும் கானம் – forest with sounds, வல்லை – rapidly, நெடுந்தேர் – tall chariot, கடவின் – if you ride, அல்லல் அரு நோய் – painful rare disease, ஒழித்தல் – destroying, எமக்கு எளிதே – is easy for us

ஐங்குறுநூறு 426, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
வென் வேல் வேந்தன் அரும் தொழில் துறந்து இனி
நன் நுதல் யானே செலவு ஒழிந்தனனே
முரசு பாடு அதிர ஏவி
அரசு படக் கடக்கும் அரும் சமத்தானே.

Ainkurunūru 426, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
O woman with a fine forehead!
The king with victorious spears,
who goads his army and wins
ruining enemy kings,
his war drum roaring loudly,
has abandoned his difficult duties,
and I have avoided going to war.

Meanings:   வென் வேல் வேந்தன் – king with victorious spears, அரும் தொழில் – difficult business, துறந்து – abandoned, இனி – now, நன் நுதல் – O one with a fine forehead, யானே – me, செலவு ஒழிந்தனனே – I have avoided going, முரசு பாடு அதிர – war drum roaring loudly, ஏவி – orders, அரசு பட – ruining enemy kings, கடக்கும் – wins, அரும் சமத்தானே – in difficult battles

ஐங்குறுநூறு 427, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
பேர் அமர் மலர்க் கண் மடந்தை நீயே
கார் எதிர் பொழுது என விடல் ஒல்லாயே
போருடை வேந்தன் பாசறை
வாரான் அவன் எனச் செலவு அழுங்கினனே.

Ainkurunūru 427, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
O woman with huge,
calm, flower-like eyes!
You did not consent for
me to leave you because
rainy season has started.

The warring king thought,
“He’ll never go to the battle camp
now,” and avoided his own going.

Meanings:   பேர் அமர் மலர்க்கண் – big calm flower-like eyes, மடந்தை – young woman, நீயே – you are, கார் எதிர் பொழுது என – since it is the rainy season, விடல் ஒல்லாயே – you did not agree for me to leave, போருடை வேந்தன் – battling king, பாசறை – battle camp, வாரான் அவன் என – that he does not come, செலவு – going, அழுங்கினனே – he avoided

ஐங்குறுநூறு 428, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
தேர் செலவு அழுங்கத் திரு வில் கோலி
ஆர்கலி எழிலி சோர் தொடங்கின்றே
வேந்து விடு விழுத்தொழில் ஒழிய
யான் தொடங்கினனால் நின் புறந்தரவே.

Ainkurunūru 428, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
The loud roaring clouds
that started downpour
with a beautiful rainbow,
have stopped my chariot
from leaving, to attend to
the sublime work ordered
by the king,
I have started to protect you.

Meanings:   தேர் செலவு – departure of chariot, அழுங்க – blocking, திரு வில் – beautiful rainbow, கோலி – curved, ஆர்கலி எழிலி – loud clouds, சோர் தொடங்கின்றே – it has started to rain, வேந்து விடு – ordered by the king, விழுத்தொழில் – sublime work, ஒழிய – has been abandoned, யான் தொடங்கினனால் – I have begun, நின் புறந்தரவே – to protect you

ஐங்குறுநூறு 429, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
பல் இருங்கூந்தல் பசப்பு நீ விடின்
செல்வேம் தில்ல யாமே செற்றார்
வெல் கொடி அரணம் முருக்கிய
கல்லா யானை வேந்து பகை வெலற்கே.

Ainkurunūru 429, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
O woman with thick dark hair!
If you remove your pallor, I will
leave to win the battle for our king
owing fierce elephants that ruin
enemy forts flying victory banners.

Meanings:   பல் இருங்கூந்தல் – thick dark hair, பசப்பு நீ விடின் – if you remove your sallowness, செல்வேம் – will leave, தில்ல – asai, an expletive, யாமே – I, செற்றார் – enemies, வெல் கொடி – victory banners, அரணம் முருக்கிய – breaking forts, ruining forts, கல்லா யானை – crude/harsh elephants, வேந்து பகை வெலற்கே – to win against the king’s enemies

ஐங்குறுநூறு 430, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
நெடும் பொறை மிசைய குறுங்கால் கொன்றை
அடர் பொன் என்னச் சுடர் இதழ் பகரும்
கான் கெழு நாடன் மகளோ
அழுதல் ஆன்றிசின் அழுங்குவல் செலவே.

Ainkurunūru 430, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
O daughter of the man
from the forest country,
where bright flower petals
of short-trunked kondrai
trees are like gold plates!

Please abandon your crying.
I will avoid leaving you.

Meanings:   நெடும் பொறை – tall hills, மிசைய – above, over, குறுங்கால் கொன்றை – short trunked laburnum, Cassia fistula, அடர் பொன் என்ன – like flattened/thick gold, சுடர் இதழ் – bright petals, பகரும் – yields, கான் கெழு நாடன் மகளோ – daughter of the man from the country with forests, அழுதல் ஆன்றிசின் – abandon crying, அழுங்குவல் செலவே – I will avoid going

புறவணிப் பத்து – Ten on the Beauty of the Forest

Poems 431 – 440 are ‘புறவணிப் பத்து’ which means ‘Ten on the Beauty of the Forest’.   All these poems are set in the post marital context.   All the poems are spoken by the heroine’s friend to the heroine.  The friend comforts the heroine who worries about the path that the husband took.

ஐங்குறுநூறு 431, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே
அணி நிற இரும் பொறை மீமிசை
மணி நிற உருவின தோகையும் உடைத்தே.

Ainkurunūru 431, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
The way your lover went
is beautiful!
On the large hills with lovely colors,
there are sapphire-colored peacocks.

Meanings:   நன்றே – is beautiful/good, காதலர் சென்ற – lover went, ஆறு – path, அணி நிற – with beautiful colors, இரும்பொறை – large hills, மீ – surface, மிசை – above, மணி நிற – (sapphire) gem colored, உருவின – form, தோகையும் – peacock, உடைத்தே – has

ஐங்குறுநூறு 432 பேயனார் – முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே
சுடு பொன் அன்ன கொன்றை சூடிக்
கடி புகுவனர் போல் மள்ளரும் உடைத்தே

Ainkurunūru 432, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
The way your lover went
is beautiful!
There are warriors going to
weddings wearing kondrai
flowers, the color of burned gold.

Meanings:   நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – the way your lover went is good/beautiful, சுடு பொன் – heated gold, அன்ன – like, கொன்றை சூடி – wearing laburnum flowers, கடி – wedding, புகுவனர் போல் – like those going, மள்ளர் – warriors, உடைத்தே – has

ஐங்குறுநூறு 433 பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே
நீர்ப்பட எழிலி வீசும்
கார்ப்பெயற்கு எதிரிய கானமும் உடைத்தே.

Ainkurunūru 433, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
The way your lover went
is beautiful!
Water-filled clouds merge,
and rains drench the forest.

Meanings:   நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – The way your lover went is good/beautiful, நீர்ப்பட எழிலி வீசும் – water filled clouds, வீசு – join, கார்ப்பெயற்கு எதிரிய – facing the rain, கானமும் உடைத்தே – has the forest

ஐங்குறுநூறு 434 பேயனார் , முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே
மறியுடை மான் பிணை உகளத்
தண் பெயல் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே.

Ainkurunūru 434, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
The way your lover went
is beautiful!
The does frolic with their young,
and cool rains sprinkle and bring joy.

Meanings:   நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – The way your lover went is beautiful/good, மறி – young of deer, sheep, horse, உடை – has, மான் பிணை – female deer, உகள – to frolic, தண் பெயல் – cool rains, பொழிந்த – showering, இன்பமும் உடைத்தே – has the pleasure

ஐங்குறுநூறு 435, பேயனார் , முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே
நிலன் அணி நெய்தல் மலரப்
பொலன் அணி கொன்றையும் பிடவமும் உடைத்தே.

Ainkurunūru 435, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
The way your lover went
is beautiful!
The land is adorned with waterlilies,
golden kondrai and pidavam flowers.

Meanings:   நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – The way your lover went is beautiful/good, நிலன் அணி – land adorned, நெய்தல் மலர – waterlilies have blossomed, பொலன் அணி – gold jewel, கொன்றையும் பிடவமும் உடைத்தே – has laburnum – Cassia fistula, and randia malabarica/wild jasmine

ஐங்குறுநூறு 436, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே
நன் பொன் அன்ன சுடர் இணர்க்
கொன்றையொடு மலர்ந்த குருந்துமாருடைத்தே.

Ainkurunūru 436, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
The way you lover went
is beautiful!
There are bright clusters of kondrai
like fine gold, along with wild citrus flowers.

Meanings:   நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – the way your lover went is beautiful/good, நன் பொன் அன்ன – like fine gold, சுடர் இணர் – bright clustered, கொன்றையொடு – along with laburnum trees with flowers, Cassia fistula, மலர்ந்த – bloomed, குருந்துமாருடைத்தே – also has trees with wild citrus flowers, citrus indica

ஐங்குறுநூறு 437 பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே
ஆலித் தண் மழை தலைஇய
வாலிய மலர்ந்த முல்லையும் உடைத்தே.

Ainkurunūru 437, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
The way your lover went
is beautiful!
White mullai flowers have
bloomed where cool rains and hail fell.

Meanings:   நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – The way your lover went is beautiful/good, ஆலி – hail, தண் மழை – cool rain, தலைஇய – to rain, வாலிய – white, மலர்ந்த முல்லையும் உடைத்தே – has bloomed jasmine blooms.

ஐங்குறுநூறு 438, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே
பைம்புதல் பல் பூ மலர
இன்புறத் தருந பண்புமார் உடைத்தே.

Ainkurunūru 438, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
The way your lover went
is beautiful!
It brings joy, because many
flowers bloom on green bushes.

Meanings:   நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – The way your lover went is beautiful/good, பைம்புதல் – green bushes, பல் பூ மலர – many flowers blossom, இன்புறத் தருந – to give happiness, பண்புமார் உடைத்தே – has such traits/qualities

ஐங்குறுநூறு 439, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே
குருந்தக் கண்ணிக் கோவலர்
பெருந்தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே.

Ainkurunūru 439, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
The way your lover went
is beautiful!
It has large, cool villages
where shepherds wear garlands
braided with wild citrus flowers.

Meanings:   நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – The way your lover went is good, குருந்த – kuruntham, wild citrus, citrus indica, கண்ணிக் கோவலர் – garlanded shepherds, garlanded cattle herders, பெருந்தண் – very cool, நிலைய – with the situation, with the attribute, பாக்கமும் உடைத்தே – it has towns

ஐங்குறுநூறு 440, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே
தண் பெயல் அளித்த பொழுதின்
ஒண் சுடர்த் தோன்றியும் தளவமும் உடைத்தே.

Ainkurunūru 440, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
The way your lover went
is beautiful!
Cool rains have showered
and flame-like thōndri have
blossomed along with thalavam.

Meanings:   நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – the way your lover went is good, தண் பெயல் – cool rains, அளித்த பொழுதின் – when they showered, ஒண் சுடர் – bright flame, தோன்றியும் – malabar glory lily flowers, Gloriosa superba, தளவமும் உடைத்தே – it also has thalavam flowers, golden jasmine, செம்முல்லை

பாசறைப் பத்து – Ten on the Battle Camp

Poems 441 – 450 are ‘ பாசறைப் பத்து’ which means ‘Ten on the Battle Camp’.   All the poems are set in the post marital context.  The battle has not ended, and the hero is unable to go home and be with his wife.  He is in anguish.

ஐங்குறுநூறு 441, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
ஐய ஆயின செய்யோள் கிளவி
கார் நாள் உருமொடு கையறப் பிரிந்தென
நோய் நன்கு செய்தன் எமக்கே
யாம் உறு துயரம் அவள் அறியினோ நன்றே.

Ainkurunūru 441, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said
The words of the beautiful,
perfect woman have caused me pain,
and I am helpless and afflicted with
grief, in this rainy season with thunder.

It will be good if she knows my suffering.

Meanings:   ஐய ஆயின – they are beautiful, they are delicate, செய்யோள் – the perfect woman, கிளவி – words, கார் நாள் – rainy season, உருமொடு – with thunder, கையறப் பிரிந்தென – helpless due to me separating, நோய் நன்கு செய்தன் எமக்கே – gave great disease/suffering/grief to me, யாம் உறு துயரம் – the pain that I suffer, அவள் அறியினோ நன்றே – it will be good if she knows about it

ஐங்குறுநூறு 442, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
பெருஞ்சின வேந்தன் அருந் தொழில் தணியின்
விருந்து நனி பெறுதலும் உரியள் மாதோ
இருண்டு தோன்று விசும்பின் உயர் நிலை உலகத்து
அருந்ததி அனைய கற்பின்
குரும்பை மணிப் பூண் புதல்வன் தாயே.

Ainkurunūru 442, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said
The mother of my son,
wearing jewels of sapphire
the size of tiny coconuts,
her chastity like that of
Arunthathi in the celestial
world above the dark sky,
will receive guests very gladly,
if the enraged king’s difficult
battle business ends.

Meanings:   பெருஞ்சின வேந்தன் – the very angry king, அருந்தொழில் – difficult business, battle business, தணியின் – if it ends, விருந்து – guests, நனி – greatly, பெறுதலும் உரியள் – she will receive fittingly, மாதோ – asai, an expletive, இருண்டு தோன்று – appearing dark, விசும்பின் உயர் – above the high sky, நிலை உலகத்து – in the other world, அருந்ததி அனைய கற்பின் – chastity like that of Arunthathi, குரும்பை – small coconuts, small palmyra fruits, மணிப்பூண் – sapphire jewels wearing, புதல்வன் – son’s, தாயே – mother

ஐங்குறுநூறு 443, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
நனி சேய்த்து என்னாது நல் தேர் ஏறிச் சென்று
இலங்கு நிலவின் இளம் பிறை போலக்
காண்குவெம் தில் அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல்
விண் உயர் அரண் பல வெளவிய
மண்ணுறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே.

Ainkurunūru 443, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said
If the king with clay-eyed drums,
who has seized fortresses
that rise up to the skies
ends his war duties,
not considering the distance,
I’ll climb on a fine chariot
and go and see her beautiful, bright
brow, like a glowing crescent moon.

Notes:  மண்ணுறு முரசின் (5) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நீராட்டி வணங்குதற்குரிய முரசினையுடைய, ஒளவை துரைசாமி உரை – மார்ச்சுனை அமைந்த முரசினையுடைய.

Meanings:   நனி சேய்த்து – very far, என்னாது – without thinking so, நல் தேர் ஏறி சென்று – climb on the fine chariot and go, இலங்கு நிலவின் – shining moon’s, இளம் பிறை போல – like a glowing crescent moon, காண்குவெம் – we will see, தில் – an asai, an expletive, அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் – her beautiful bright forehead, விண் உயர் அரண் – sky high fort, பல வெளவிய – captured many, மண்ணுறு முரசின் – with clay-eyed drums, with drums that are washed, வேந்து தொழில் விடினே – if the king’s work is done

ஐங்குறுநூறு 444, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
பெருந்தோள் மடவரல் காண்குவெம் தில்ல
நீண் மதில் அரணம் பாய்ந்தெனத் தொடி பிளந்து
வைந் நுதி மழுகிய தடங் கோட்டு யானை
வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து
இன்னும் தன்னாட்டு முன்னுதல் பெறினே.

Ainkurunūru 444, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said
We will see the delicate woman
with wide shoulders, if the
many-speared, victorious king,
whose big-tusked elephants
ram into enemy fortresses
with long walls,
and blunt and split their sharp
tusks ornamented with rings,
reduces his rage toward enemies,
and returns to his country.

Meanings:   பெருந்தோள் – wide shoulders, thick arms, மடவரல் – naïve young woman, delicate young woman, காண்குவெம் – we will see, தில்ல – asai, an expletive, நீண் மதில் – long walls, அரணம் – fort, பாய்ந்தென – since they leapt and attacked, தொடி – metal rings on their tusks, பிளந்து – split, வைந் நுதி மழுகிய – sharp tips got blunted, தடங் கோட்டு யானை – big-tusked elephants, வென் வேல் – victorious spears, வேந்தன் – king, பகை தணிந்து – enmity reduced, இன்னும் – even now, தன்னாட்டு – his country, முன்னுதல் பெறினே – if he thinks about going

ஐங்குறுநூறு 445, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
புகழ் சால் சிறப்பின் காதலி புலம்பத்
துறந்து வந்தனையே அருந்தொழில் கட்டூர்
நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை
உள்ளுதொறும் கலிழும் நெஞ்சம்
வல்லே எம்மையும் வர விழைந்தனையே.

Ainkurunūru 445, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to his heart
My heart!  You caused me to
abandon my splendid lover,

who is now in distress,
to come quickly to the battle camp
to perform difficult war duties.

 

Whenever I see a fine bull nudge a cow
I think about her and my heart cries.

Meanings:   புகழ் சால் – with fame, with esteem, சிறப்பின் காதலி – lover with splendor, புலம்ப – to be alone, to distressed, துறந்து வந்தனையே – you abandoned her and came, அருந்தொழில் – difficult business, கட்டூர் – battle camp, நல் ஏறு – a fine bull, தழீஇ – embracing, நாகு – a young cow, பெயர் காலை – when it goes, உள்ளுதொறும் – whenever I think (about her), கலிழும் நெஞ்சம் – my heart is distressed, வல்லே – quickly, எம்மையும் வரவிழைந்தனையே – you caused me to come away

ஐங்குறுநூறு 446, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
முல்லை நாறும் கூந்தல் கமழ் கொள
நல்ல காண்குவ மாஅ யோயே
பாசறை அருந்தொழில் உதவி நம்
காதல் நன்னாட்டுப் போதரும் பொழுதே.

Ainkurunūru 446, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
O dark woman!  When I return to our
beloved, fine country, having helped
with difficult war duties in the battle
camp,

we will see good matters happen,
and your hair with the fragrance of
jasmine flowers will attain splendor
and more fragrance.

Meanings:   முல்லை நாறும் கூந்தல் – hair with the fragrance of jasmine flowers, கமழ் கொள – attained fragrance, நல்ல – good, காண்குவம் – we will see, மாஅயோயே – O dark woman, பாசறை – battle camp, அருந்தொழில் உதவி – after helping with the difficult business, நம் காதல் – our beloved, நன்னாட்டு – fine country, போதரும் பொழுதே – when we return

ஐங்குறுநூறு 447, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
பிணி வீடு பெறுக மன்னவன் தொழிலே
பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய்ச் செம்முகை
யாடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்பப்
பாடல் சான்ற காண்கம் வாணுதலே.

Ainkurunūru 447, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said
Fluttering honeybees open the red
buds of winter’s golden jasmine
that look like mouths of kingfishers.

When I am relieved of my war duties
to my king, I will see my bright-browed
young woman who is worthy of praise.

Notes:  Natrinai 61-8 – சிரல் வாய் உற்ற தளவின்.

Meanings:   பிணி – ties, responsibilities, வீடு பெறுக – to get released, மன்னவன் – king, தொழிலே – business, duties, பனி வளர் – growing in the cold season, தளவின் – golden jasmine’s, செம்முல்லை, சிரல் வாய் – kingfisher’s mouth, செம் முகை – red buds, ஆடு – flapping, சிறை – wings, வண்டு – honeybees, அவிழ்ப்ப – open, பாடல் சான்ற – fit for songs, deserving praise, காண்கம் – let us see, வாள் நுதலே – the girl with a bright forehead

ஐங்குறுநூறு 448, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
தழங்கு குரல் முரசம் காலை இயம்பக்
கடுஞ்சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே.
மெல்ல வல் மருங்கின் முல்லை பூப்பப்
பொங்கு பெயல் கனைதுளி கார் எதிர்ந்தன்றே
அம் சில் ஓதியை உள்ளுதொறும்
துஞ்சாது அலமரல் நாம் எதிர்ந்தனமே.

Ainkurunūru 448, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said
The resounding battle drums
roared in the mornings
and the rage-filled king
took on his war duties.

Jasmine flowers have
blossomed in the woods
and abundant rains have
fallen, in this rainy season.

Whenever I think of my
beloved with beautiful soft hair,
I am distressed and unable to sleep.

Notes:  There is another edition with the first line being தழங்குரல் முரசம் காலை இயம்பக் (U. Ve. Swaminatha Iyer and Po. Ve. Somasundaram commentaries).  Avvai Duraisamy’s commentary has the line as தழங்கு குரல் முரசம் காலை இயம்பக்.

Meanings:   தழங்கு குரல் முரசம் – roaring drums, காலை இயம்ப – roared in the morning time, கடுஞ்சின வேந்தன் – the king with great rage, தொழில் – war business, எதிர்ந்தனனே – took on the responsibility, மெல்ல வல் மருங்கின் – in the delicate land, முல்லை பூப்ப – jasmine blooms, பொங்கு பெயல் – abundant rains, கனை துளி – heavy rain, கார் எதிர்ந்தன்றே – since it is rainy season, அம் சில் ஓதியை – the one with beautiful delicate hair, உள்ளுதொறும் – whenever I think about her, துஞ்சாது – without sleeping, அலமரல் – disturbed, நாம் எதிர்ந்தனமே – we undertook

ஐங்குறுநூறு 449, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப் பாகனிடம் சொன்னது
முரம்பு கண் உடையத் திரியும் திகிரியொடு
பணை நிலை முனைஇய வயமாப் புணர்ந்து
திண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே
ஒண்ணுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே.

Ainkurunūru 449, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
Harnessed with strong horses
that hate being tied in stables,
the sturdy chariot is ready to
roll on the ground with pebbles.

Let’s go and see the woman
with a glowing forehead,
when the king’s war affairs are over.

Meanings:   முரம்பு கண் உடைய – land with stones/pebbles, திரியும் திகிரியொடு – with the moving wheels, பணை நிலை முனைஇய – hating to be in the stable area, வயமாப் புணர்ந்து – strong horse tied/yoked, திண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே – sturdy fine chariot that is ready, ஒள் நுதல் – the woman with a bright forehead, காண்குவம் – let us see, வேந்து வினை முடினே – when the king’s business is over

ஐங்குறுநூறு 450, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
முரசு மாறு இரட்டும் அருந்தொழில் பகை தணிந்து
நாடு முன் யரோ பீடு கெழு வேந்தன்
வெய்ய உயிர்க்கு நோய் தணியச்
செய்யோள் இள முலைப்  படீஇயர் என் கண்ணே.

Ainkurunūru 450, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said
If the battles with rhythmic
drum beats end and the
pride-filled king decides to
return to his country after his
anger subsides,
may my eyes sleep on the young
breasts of the woman who can
reduce my pain,
she who has caused my hot sighs!

Meanings:   முரசு மாறு இரட்டும் – drum beat rhythmically, அருந்தொழில் – difficult business, பகை தணிந்து – enmity reduced, war ended, நாடு முன்னியரோ – considered returning to the country, பீடு கெழு வேந்தன் – king with pride, வெய்ய உயிர்க்கு – for my hot breath, நோய் தணியச் செய்யோள் – the perfect woman who reduced my affliction disease, இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – may my eyes sleep on her young breasts

பருவங்கண்டு கிழத்தி யுரைத்த பத்து – Ten on What the Heroine said, having seen the Coming of the Season

Poems 451 – 460 are ‘பருவங்கண்டு கிழத்தி யுரைத்த பத்து’ which means ‘Ten on What the Heroine said, having seen the Coming of the Season’.  The poems are the heroine’s addresses to her friend.  The hero’s arrival has been delayed because of his war duties.

ஐங்குறுநூறு 451, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கார் செய் காலையொடு கையறப் பிரிந்தோர்
தேர்தரு விருந்தில் தவிர்குதல் யாவது
மாற்று அருந் தானை நோக்கி
ஆற்றவும் இருத்தல் வேந்தனது தொழிலே.

Ainkurunūru 451 Pēyanār, Mullai Thinai – what the heroine said to her friend
How can he come in a chariot
to stay here,
when he has to be at the battle
camp with his king’s army that
cannot be vanquished?

He left me in this rainy season,
and I feel helpless.

Meanings:   கார் செய் காலையொடு – during the rainy season, கையற – helplessly, பிரிந்தோர் – those who are separated, தேர்தரு விருந்தில் – come in a chariot to visit, தவிர்குதல் – to stay, யாவது – how is it possible, மாற்று அரும் – cannot be vanquished, impossible to change, தானை நோக்கி – looking at his army, ஆற்றவும் இருத்தல் – waiting in the battle camp, வேந்தனது தொழிலே – the king’s business

ஐங்குறுநூறு 452, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வறந்த ஞாலம் தளிர்ப்ப வீசிக்
கறங்குரல் எழிலி கார் செய்தன்றே
பகை வெங் காதலர் திறை தரு முயற்சி
மெல் தோள் ஆய் கவின் மறையப்
பொன் புனை பீரத்து அலர் செய்தன்றே.

Ainkurunūru 452, Pēyanār, Mullai Thinai – what the heroine said to her friend
The loud, rumbling clouds
have come down as rain,
making the parched earth lush.

My lover, cruel to enemies in
his efforts at getting tributes,
has caused my delicate arms
to lose their great beauty and
for pallor to spread like peerkai
flowers that are like gold.

Notes:  ஆய் கவின் (4) – ஒளவை துரைசாமி உரை – அழகிய நலம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தேய்ந்த நலம்.

Meanings:   வறந்த ஞாலம் – dry earth, தளிர்ப்ப – become lush, வீசி – blow, கறங்குரல் எழிலி – loud clouds, கார் செய்தன்றே – caused rain, பகை வெங் காதலர் – my lover who is cruel to his enemies, திறை தரு முயற்சி – efforts to get tributes (from enemies), மெல் தோள் – delicate arms, ஆய் கவின் – great beauty, fading beauty, மறைய – to fade away, பொன் புனை பீரத்து – with ridge gourd flowers that are like gold, peerkai flowers, Luffa acutangula, அலர் செய்தன்றே – has caused for it to spread

ஐங்குறுநூறு 453, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவல்தொறும் தேரை தெவிட்ட மிசைதொறும்
வெங்குரல் புள்ளினம் ஒலிப்ப உதுக்காண்
கார் தொடங்கின்றால் காலை அதனால்
நீர் தொடங்கினவால் நெடுங்கண் அவர்
தேர் தொடங்கின்றால் நம் வயிநானே.

Ainkurunūru 453, Pēyanār, Mullai Thinai – what the heroine said to her friend
Look there!
Toads croak from pits,
and flocks of birds above
tweet in desirable tones.

Rainy season has started.
My long eyes are shedding tears,
since his chariot has not started
to move toward us.

Meanings:   அவல் தொறும் – in all the pits, தேரை தெவிட்ட – toads chirp/croak, மிசைதொறும் – every place above, வெங்குரல் – desirable tones, புள்ளினம் ஒலிப்ப – birds call, உதுக்காண் – look there, கார் தொடங்கின்றால் காலை அதனால் – since rainy season has started, நீர் தொடங்கினவால் – they started to shed tears, நெடுங்கண் – long eyes, அவர் – his, தேர் தொடங்கின்றால் – since his chariot hasn’t started, நம் வயிநானே – to come toward us

ஐங்குறுநூறு 454, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
தளவின் பைங்கொடி தழீஇப் பையென
நிலவின் அன்ன நேர் அரும்பு பேணிக்
கார் நயந்து எய்தும் முல்லை அவர்
தேர் நயந்து உறையும் என் மாமைக் கவினே.

Ainkurunūru 454, Pēyanār, Mullai Thinai – what the heroine said to her friend
My dark beauty
that is holding fast and
waiting for his chariot,
is like the white mullai flower
vine that tends its delicate buds
as white as moonlight,
and desires to embrace a tender
thavam vine, in this rainy season.

Meanings:   தளவின் – golden jasmine’s, செம்முல்லை, பைங்கொடி – green vines, தழீஇ – surrounding, பையென – slowly, நிலவின் அன்ன – like the moon, நேர் அரும்பு பேணி – tending delicate buds, tending straight buds, கார் – rainy season, நயந்து – desiring, எய்தும் முல்லை – blossoming mullai, blossoming jasmine vine, அவர் – his, தேர் நயந்து உறையும் – lives desiring his chariot (to arrive), என் மாமைக் கவினே – my dark beauty

ஐங்குறுநூறு 455 , பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அரசு பகை தணிய முரசு படச் சினைஇ
ஆர் குரல் எழிலி கார் தொடங்கின்றே
அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து
மின் இழை ஞெகிழச் சாஅய்த்
தொன்னலம் இழந்த என் தட மெல் தோளே.

Ainkurunūru 455, Pēyanār, Mullai Thinai- what the heroine said to her friend
The loud clouds roar with rage
as rainy season has started,
reducing enmity between kings,
and stopping their battle drum beats.

My long, delicate arms
have become thin and pitiable,
having lost their previous beauty,
and my bright jewels are slipping down.

Meanings:   அரசு பகை தணிய – for enmity with kings to subside, முரசு பட – drums have stopped their roars, சினைஇ – with rage, ஆர் குரல் எழிலி – loud clouds with thunder, கார் தொடங்கின்றே – rainy season has started, அளியவோ அளிய – they are pitiable, தாமே – they, ஒளி பசந்து – lost luster, மின் இழை – bright jewels, ஞெகிழ – slipped down, loosened, சாஅய் – slimmed, தொன்னலம் இழந்த – lost my prior beauty, என் – my, தட – curved, thick, மெல் தோளே – delicate arms, delicate shoulders

ஐங்குறுநூறு 456, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
உள்ளார் கொல்லோ தோழி வெள் இதழ்
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மாமலர்
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும்
அரும் பனி அளை இய கூதிர்
ஒருங்கு இவண் உறைதல் தெளித்து அகன்றோரே.

Ainkurunūru 456, Pēyanār, Mullai Thinai – what the heroine said to her friend
Does he not think about me, my friend,
the one who promised before he left that he
would live here with me, embracing me in the
harsh cold season, when the white-petaled
pakandrai flowers, as bright as the day moon,
blossom on vines that spread on the tangled
white eengai vines that appear like lush bushes?

Notes:  பகல் மதி உருவின் பகன்றை (2) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பாதித் திங்கள் வடிவினையுடைய பகன்றை, ஒளவை துரைசாமி உரை – பகற் போதில் தோன்றும் திங்களைப் போலும் உருவினையுடைய பகன்றை.  வெண் கொடி ஈங்கை பைம்புதல் அணியும் (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இண்டங் கொடி அரில் படப் பின்னிக் கிடத்தலின் புதர் எனப்பட்டது.

Meanings:   உள்ளார் கொல்லோ – does he not think, தோழி  – my friend, வெள் இதழ் – white-petaled, பகல் மதி உருவின் பகன்றை – pakandrai flowers that are in the shape of the moon that appears during the day, jalap flowers, Ipomaea turpethum, மா மலர் – big flowers, வெண் கொடி ஈங்கை – white eengai vines – sensitive mimosa vine, Mimosa rubicaulis, பைம்புதல் – lush bushes, green bushes, அணியும் – decorate, அரும் பனி – harsh cold season, அளைஇய கூதிர் – embracing during the cold season, ஒருங்கு இவண் உறைதல் – will reside here with us, தெளித்து அகன்றோரே – the one who consoled us and went, the one who explained clearly and left

ஐங்குறுநூறு 457, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெய் பனி நலிய உய்தல் செல்லாது
குருகினம் நரலும் பிரிவருங் காலைத்
துறந்து அமை கல்லார் காதலர்
மறந்தமை கல்லாது என் மடங்கெழு நெஞ்சே.

Ainkurunūru 457, Pēyanār, Mullai Thinai – what the heroine said to her friend
He left in the cold dew season
when heron flocks screech,
unable to survive.
He will not be content.

My ignorance-filled heart
will not be content to forget him.

Meanings:   பெய் பனி – falling dew, நலிய – a lot, உய்தல் – to survive, செல்லாது – without leaving, குருகினம் – heron flocks, நரலும் – screech, பிரிவருங் காலை – separating time, துறந்து – leave, அமைகல்லார் காதலர் – lover who who is not content, மறந்தமை கல்லாது – will not learn to forget him, என் மடங்கெழு நெஞ்சே – my ignorance filled heart

ஐங்குறுநூறு 458, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
துணர்க்காய்க் கொன்றைக் குழற்பழம் ஊழ்த்தன
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர்
பாணர் பெருமகன் பிரிந்தென
மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே.

Ainkurunūru 458, Pēyanār, Mullai Thinai – what the heroine said to her friend
Kondrai trees have put
out clusters of hollow fruits.
The cool flowers that faced
the rains with thunder have
dropped, resembling my eyes
that have lost their beauty
since he left,
the man so generous to bards.

Meanings:   துணர்க்காய் – clustered fruits, கொன்றை – laburnum, Cassia fistula, குழற்பழம் – tubular fruits, ஊழ்த்தன – became ripe, அதிர் பெயற்கு – rain falling with thunder, loud rains, எதிரிய – facing, meeting it, சிதர் கொள் – scattered, dropped, தண் மலர் – cool flowers, பாணர் பெருமகன் – patron of bards, பிரிந்தென – since he separated, மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே – they are like my eyes that have lost their esteemed beauty

ஐங்குறுநூறு 459, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மெல் இறைப் பணைத்தோள் பசலை தீரப்
புல்லவும் இயைவது கொல்லோ புல்லார்
ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை
வெல் போர் வேந்தனொடு சென்ற
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே.

Ainkurunūru 459, Pēyanār, Mullai Thinai – what the heroine said to her friend
Will I be able to remove the pallor
in my delicate wrists and arms like
bamboo, if I embrace the chest
of the man from the town with fields,
who has gone with the victorious king,
his great army conquering difficult enemy forts?

Meanings:   மெல் – delicate, இறை – forearms, joints, delicate wrists, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, பசலை தீர – for the paleness to be removed, புல்லவும் இயைவது கொல்லோ – is it possible to embrace, புல்லார் ஆர் அரண் கடந்த – conquered difficult enemy forts, சீர் கெழு தானை – great army, வெல்போர் வேந்தனொடு – with king who has won battles, சென்ற – went, நல் வயல் ஊரன் – man from the town with fine fields, நறும் தண் மார்பே – fragrant chest

ஐங்குறுநூறு 460, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருஞ்சின வேந்தனும் பாசறை முனியான்
இருங்கலி வெற்பன் தூதும் தோன்றா
ததை இலை வாழை முழு முதல் அசைய
இன்னா வாடையும் அலைக்கும்
என் ஆகுவன் கொல் அளியென் யானே.

Ainkurunūru 460, Pēyanār, Mullai Thinai – what the heroine said to her friend
The king seething with rage, does
not hate the battle camp in uproar.
A message has not arrived
from the lord of the loud mountains.

The miserable northern wind blows,
swaying the thick-trunked banana trees.

What will happen to me?  I am pitiful.

Meanings:  பெருஞ்சின வேந்தனும் – the king with great rage, பாசறை முனியான் – he does not hate the battle camp, இருங்கலி – uproar, வெற்பன் – the man from the mountain country, தூதும் தோன்றா – message has not arrived, ததை இலை – dense leaves, வாழை – banana tree, முழு முதல் அசைய – thick trunk swaying, இன்னா வாடையும் – the painful northern winds, அலைக்கும் – causes suffering, என் ஆகுவன் கொல் – what will happen to me, அளியென் யானே – I am pitiable

தோழி வற்புறுத்த பத்து – Ten on the Insisting Friend

Poems 461 – 470 are ‘தோழி வற்புறுத்த பத்து’ which means ‘Ten on the Friend who insists’.   The friend insists that everything is fine with the hero, and that he will arrive on time.

ஐங்குறுநூறு 461, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வான் பிசிர்க் கருவியின் பிடவு முகை தகையக்
கான் பிசிர் கற்பக் கார் தொடங்கின்றே
இனையல் வாழி தோழி எனையதூஉம்
நின் துறந்து அமைகுவர் அல்லர்
வெற்றி வேந்தன் பாசறையோரே.

Ainkurunūru 461, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
Do not feel sad!
The monsoon season has started,
clouds with lightning and thunder
spray the forest and pidavam
buds have opened beautifully.

Reacting to the rain, the trees in
the forest have sprouted.

Your lover in the victorious king’s
battle camp who abandoned you,
will not rest comfortably.

Notes:  நெடுநல்வாடை 19-20, ‘பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப’.  கான் பிசிர் கற்ப (2) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மழை பொழிந்து நின்ற பின்னர் மரங்கள் துளித்தல் இயல்பாகலின் அதனையே தற்குறிப்பேற்றமாக மரங்கள் முகிலிடத்தே கண்ட பெய்தற்தொழிலைத் தாமும் கற்பன போல துளிப்ப என்பாள் ‘கான் பிசிர் கற்ப’ என்றாள்.

Meanings:  வான் – clouds, பிசிர் – tiny water drops, கருவியின் – due to the lightning and thundering of clouds, பிடவு – wild jasmine, Randia malabarica, முகை – buds, தகைய – to attain beauty, கான் – forest, பிசிர் – tiny rain drops, கற்ப – the trees have learned from the rains and sprouted, கார் தொடங்கின்றே – the rainy season has started, இனையல் – do not feel sad, வாழி தோழி – may you live long my friend, எனையதூஉம் – even for a little while, நின் துறந்து – abandoning you, அமைகுவர் அல்லர் – he will not rest, வெற்றி வேந்தன் – the victorious king, பாசறையோரே – your lover in the battle camp

ஐங்குறுநூறு 462, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஏதில பெய்ம் மழை காரென மயங்கிய
பேதையம் கொன்றைக் கோதை நிலை நோக்கி
எவன் இனி மடந்தை நின் கலிழ்வே நின் வயின்
தகை எழில் வாட்டுநர் அல்லர்
முகை அவிழ் புறவின் நாடு இறந்தோரே.

Ainkurunūru 462, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Why are you crying, my naive
friend?
The ignorant kondrai trees,
on seeing the unseasonal rains,
think that the rainy season has
arrived, and have put out their
garland-like flower strands.

He who has passed through the
forest where buds burst into flowers,
will not spoil your great beauty.

Meanings:   ஏதில – without reason, பெய்ம்மழை – falling rain, காரென மயங்கிய – confused that it is the rainy reason, பேதையம் கொன்றை – ignorant laburnum tree, Cassia fistula, கோதை நிலை – garland like strands, நோக்கி – looking at it, எவன் இனி – why, மடந்தை – naive woman, நின் கலிழ்வே – your crying, நின் வயின் தகை எழில் வாட்டுநர் அல்லர் – does not want to hurt your esteemed beauty, முகை அவிழ் – buds opening, புறவின் நாடு இறந்தோரே – one who went through the forested land

ஐங்குறுநூறு 463, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெறத் தொடரி நின்
நலமிகு கூந்தல் தகை கொளப் புனைய
வாராது அமையலோ இலரே நேரார்
நாடுபடு நன்கலம் தரீஇயர்
நீடினர் தோழி நம் காதலோரே.

Ainkurunūru 463, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend!
Your lover is not one to
stay behind without
coming to decorate your
lovely hair with strands
of fragrant flowers
that grow on bushes.

He has delayed his arrival
to bring back fine jewels
from the enemy country.

Meanings:   புதல் மிசை – on the bushes, நறு மலர் – fragrant flowers, கவின் பெற – to attain beauty, தொடரி – to string, to tie together, நின் நலமிகு கூந்தல் – your beautiful hair, தகை கொள – to make it more beautiful, புனைய – to decorate, வாராது அமையலோ இலரே – he will not stay away without coming, நேரார் – enemies, நாடுபடு நன் கலம் தரீஇயர் – to bring fine jewels made in enemy countries, நீடினர் – he has delayed, தோழி – my friend, நம் காதலோரே – your lover

ஐங்குறுநூறு 464, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கண்ணெனக் கருவிளை மலரப் பொன்னென
இவர் கொடிப் பீரம் இரும் புதல் மலரும்
அற்சிரம் மறக்குநர் அல்லர் நின்
நல் தோள் மருவரற்கு உலமருவோரே.

Ainkurunūru 464, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Karuvilai flowers have bloomed
looking like eyes, and peerkai
gourd creepers have spread on
big bushes with golden flowers.

He is not one to forget you
in this season with early dew.
He is anxious
to embrace your fine shoulders.

Meanings:   கண்ணெனக் கருவிளை மலர – karuvilai flowers have blossomed like eyes, mussel shell creeper flowers, Clitoria ternatia, பொன்னென – like gold, இவர் கொடி – spreading creepers, பீரம் – ridge gourd flowers (golden yellow flowers), Luffa acutangula, இரும் புதல் மலரும் – they blossom on the big bushes, அற்சிரம் மறக்குநர் அல்லர் – he does not forget the early dew season, நின் நல் தோள் மருவரற்கு – to hug your fine shoulders, உலமருவோரே – he will be waiting with mental tension

ஐங்குறுநூறு 465, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நீர் இகுவு அன்ன நிமிர் பரி நெடுந்தேர்
கார் செய் கானம் பிற்படக் கடைஇ
மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க
வருவர் வாழி தோழி
செருவெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே.

Ainkurunūru 465, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
He will come in his tall chariot,
driven by horses with lifted heads,
trotting as fast as floodwaters,
for you to sweetly embrace his
desirable chest with flowers,
since the enraged king’s anger
toward his enemies has subsided.

Notes:  மயங்கு மலர் அகலம் (3) – ஒளவை துரைசாமி உரை –  கூடுதற்குரிய அகன்ற மார்பு, மாலை அணிந்து விளங்கும் மார்பு என்றும் கூறுவர், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – விருப்பம் போல் தழுவுவதற்கு ஏற்ற மார்பு, வாகை மாலை பொருந்திய மார்பு எனினுமாம்.

Meanings:   நீர் இகுவு அன்ன – like flowing waters that break shores, நிமிர் பரி – lifted head horses – the word ‘trotting’ was added, நெடுந்தேர் – tall chariot, கார் செய் கானம் – forest after rains, பிற்பட – behind him, கடைஇ – rode, மயங்கு மலர் அகலம் – attractive wide chest, desirable chest decorated with flowers, நீ இனிது முயங்க – for you to sweetly embrace, வருவர் – he will come, வாழி தோழி – may you live long my friend, செரு – war, வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – angry king’s enmity reduced

ஐங்குறுநூறு 466, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வேந்து விடு விழுத் தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு
அண்ணல் யானை அரசு விடுத்து இனியே
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல்
காமர் சுடர் நுதல் விளங்கும்
தே மொழி அரிவை தெளிந்திசின் யானே.

Ainkurunūru 466, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend with sweet words,
bright brow, and
attractive feminine qualities!
I understand clearly!

He has been sent off by the king,
owning splendid elephants with
lifted tusks, to do a sublime task,
and when his duty to the king ends,
he will come at the agreed time.

Meanings:   வேந்து விடு – sent by the king, விழுத் தொழில் – sublime task, ambassadorship, எய்தி – attain, ஏந்து கோட்டு – with lifted tusks, அண்ணல் யானை – splendid elephants, அரசு விடுத்து – relieved by the other king, இனியே – now, எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் – returning within the marked day, பெண் இயல் காமர் – one with attractive feminine traits, சுடர் நுதல் விளங்கும் – gleaming with bright foreheads, தே மொழி அரிவை – O young woman of sweet words, தெளிந்திசின் யானே – I understand it well

ஐங்குறுநூறு 467, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
புனை இழை நெகிழச் சாஅய் நொந்து நொந்து
இனையல் வாழியோ இகுளை வினைவயின்
சென்றோர் நீடினர் பெரிதெனத் தங்காது
நம்மினும் விரையும் என்ப
வெம் முரண் யானை விறல் போர் வேந்தே.

Ainkurunūru 467, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
You have become thin with pain,
and your fine jewels have slipped
down, since his arrival has been
delayed.
They say that the brave, victorious
king with hostile battle elephants
is in a bigger hurry than we are.

Meanings:   புனை இழை நெகிழ – beautiful jewels have slipped down, சாஅய் நொந்து நொந்து இனையல் – you have become thin and are suffering with pain, வாழியோ இகுளை – may you live long, my friend, வினைவயின் சென்றோர் – the one who went for his work, நீடினர் – he has delayed, பெரிதெனத் தங்காது – not staying for long, நம்மினும் – more than us, விரையும் – come fast, என்ப – they say, வெம் முரண் யானை – very hostile elephants, very mighty elephants, angry fighting elephants, விறல் – victorious, போர் வேந்தே – battling king

ஐங்குறுநூறு 468, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வரி நுணல் கறங்கத் தேரை தெவிட்டக்
கார் தொடங்கின்றே காலை இனி நின்
நேர் இறை பணைத்தோட்கு ஆர் விருந்தாக
வடி மணி நெடுந்தேர் கடைஇ
வருவர் இன்று நம் காதலோரே.

Ainkurunūru 468, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Rainy season has started, and toads
and frogs with stripes are croaking.

Your lover will ride his tall chariot
adorned with beautiful bells,
and come as a guest to your
bamboo-like arms with delicate wrists.

Meanings:   வரி நுணல் – frogs with stripes, கறங்க – croaks, தேரை தெவிட்ட – toads chirp/croak, கார் தொடங்கின்றே காலை – since the rainy season has started, இனி – now, நின் நேர் இறை – your delicate wrists, perfect wrists, பணைத்தோட்கு – to the one (you) with bamboo- like arms, வடி மணி – beautiful bells, cast bells, ringing bells, நெடுந்தேர் கடைஇ – riding a tall chariot, ஆர் விருந்தாக வருவர் இன்று – he will come as a guest, நம் காதலோரே – our lover

ஐங்குறுநூறு 469, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பைந்தினை உணங்கல் செம்பூழ் கவரும்
வன்புல நாடன் தரீஇய வலன் ஏர்பு
அங் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு
பெயல் தொடங்கின்றே வானம்
காண்குவம் வம்மோ பூங்கணோயே.

Ainkurunūru 469, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
O woman with flower-like eyes!
Clouds have risen with strength
and rain has started with loud
thunder in the beautiful dark skies,
to bring back the lord of dry hills
where red quails steal millet.

Let us go and see him arrive.

Notes:  வலன் ஏர்பு – அகநானூறு 43, 84, 188, 278, 298, 328, நற்றிணை 37, 264, 328, குறுந்தொகை 237, ஐங்குறுநூறு 469, பதிற்றுப்பத்து 24, 31, நெடுநல்வாடை 1, பட்டினப்பாலை 67, முல்லைப்பாட்டு 4, திருமுருகாற்றுப்படை 1.

Meanings:   பைந்தினை – fresh millet, உணங்கல் – dried, செம்பூழ் – காடை, quail, Turuix taigoor,  கவரும் – they seize, they eat, வன் புல நாடன் – man from the arid land, man from the mullai land, தரீஇய – to give, வலன் ஏர்பு – climbing on the right side, climbing with strength, அம் கண் – beautiful space, இரு விசும்பு – dark clouds, அதிர – roar, ஏறொடு – with thunder, பெயல் தொடங்கின்றே வானம் – the sky has started to rain, காண்குவம் – let us go and see it, வம்மோ – come my friend, பூங்கணோயே – O woman with flower-like eyes, O woman with beautiful eyes

ஐங்குறுநூறு 470, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
இரு நிலம் குளிர்ப்ப வீசி அல்கலும்
அரும் பனி அளை இய அற்சிரக் காலை
உள்ளார் காதலர் ஆயின் ஒள் இழை
சிறப்பொடு விளங்கிய காட்சி
மறக்க விடுமோ நின் மாமைக் கவினே.

Ainkurunūru 470, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Even if your lover
does not think about you
in this season with early dew,
when the vast land is cooled
daily by cold, harsh winds,
will he not have the splendid vision of
your dark beauty with gleaming jewels?

Meanings:   இரு நிலம் குளிர்ப்ப – vast land cool, வீசி – blows, அல்கலும் – every day, அரும் பனி – harsh cold, அளைஇய – mingles, spreads, அற்சிரக் காலை – early dew season, உள்ளார் – does not think, காதலர் – lover, ஆயின் – however, ஒள் இழை – bright jewels, சிறப்பொடு விளங்கிய காட்சி – the vision of splendidness, மறக்க விடுமோ – can it be forgotten, நின் மாமைக் கவினே – your dark beauty

பாணன் பத்து – Ten on the Bard

Poems 471 – 480 are ‘பாணன் பத்து’ which means ‘Ten on the Bard’.  The bard is the messenger, between the husband who is delayed in the battle camp and his wife.

ஐங்குறுநூறு 471, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி பாணனிடம் சொன்னது
எல் வளை நெகிழ மேனி வாடப்
பல் இதழ் உண்கண் பனி அலைக் கலங்கத்
துறந்தோன் மன்ற மறம் கெழு குருசில்
அது மற்று உணர்ந்தனை போலாய்
இன்னும் வருதி என் அவர் தகவே.

Ainkurunūru 471, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to the messenger bard
He abandoned her, the brave lord.
Her bright bangles have slipped,
her body has grown thin,
and her many-petaled, kohl-rimmed
teary eyes are distressed.

And you still come on his behalf?

Meanings:  எல் வளை நெகிழ – bright bangles slip down, மேனி வாட – body grows thin, பல் இதழ் – many petaled, flowers with many petals, உண்கண் – kohl-rimmed eyes, பனி அலைக் கலங்க – teary eyes are distressed, துறந்தோன் – the man who abandoned, மன்ற – asai, an expletive, certainly, மறம் கெழு குருசில் – the brave lord, அது மற்று உணர்ந்தனை போலாய் – like you understand that, இன்னும் வருதி என் அவர் தகவே – you still come on his behalf

ஐங்குறுநூறு 472, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி பாணனிடம் சொன்னது
கைவல் சீறியாழ் பாண நுமரே
செய்த பருவம் வந்து நின்றதுவே
எம்மின் உணரார் ஆயினும் தம் வயின்
பொய்படு கிளவி நாணலும்
எய்யார் ஆகுதல் நோகோ யானே.

Ainkurunūru 472, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to the messenger bard
O bard with a small yāl
in your adept hands!

The agreed season has arrived.
Even if your lord has not noticed
it and does not feel embarrassed,
I am in pain,
suffering over his words that lied.

Meanings:  கைவல் – dexterous hand, சீறியாழ் பாண – bard who plays small lutes, நுமரே – your lord, செய்த பருவம் வந்து நின்றதுவே – that season he agreed to return has arrived, எம்மின் உணரார் ஆயினும் – even if he doesn’t understand what it does to us, தம் வயின் பொய்படு கிளவி – because of his words that are lies, நாணலும் எய்யார் ஆகுதல் – he does not feel embarrassed, நோகோ யானே – I am in pain

ஐங்குறுநூறு 473, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
பலர் புகழ் சிறப்பின் நும் குருசில் உள்ளிச்
செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் மன்ற
இன்னா அரும் படர் எம் வயின் செய்த
பொய்வலாளர் போலக்
கைவல் பாண எம் மறாவாதீமே.

Ainkurunūru 473, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine said to the messenger bard
O dexterous bard!
If you think about your lord
who has been praised
by many for his greatness,
and desire to go back to him,
a liar who caused me pain,
please do not forget me.

Meanings:  பலர் புகழ் சிறப்பின் – with greatness praised by many, நும் குருசில் உள்ளி – thinking about your lord, செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் – if you go to him, மன்ற – asai, an expletive, இன்னா அரும் படர் எம் வயின் செய்த – caused me great pain, பொய்வலாளர் போல – like that liar, கைவல் பாண – O bard with dexterous hands, எம் மறாவாதீமே – do not forget me

ஐங்குறுநூறு 474, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவி பாணன் கேட்கும்படி சொன்னது
மை அறு சுடர் நுதல் விளங்கக் கறுத்தோர்
செய் அரண் சிதைத்த செருமிகு தானையொடு
கதழ் பரி நெடுந்தேர் அதர் படக் கடைஇச்
சென்றவர்த் தருகுவல் என்னும்
நன்றால் அம்ம பாணனது அறிவே.

Ainkurunūru 474, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine said as the bard listened nearby
This bard is an intelligent man!   It is good
that he says he can bring back the man who
went in his tall chariot with swift horses on
creating paths, with a battle-experienced
army that ruins the fortresses of enemies,
so that my flawless, bright forehead can shine.

Meanings:  மை அறு – blemishless, faultless, சுடர் நுதல் – bright forehead, விளங்க – to shine, கறுத்தோர் – enemies, செய் அரண் சிதைத்த – ruined their fortresses, செருமிகு தானையொடு – with his army with great battle skills, கதழ் பரி – swift horses, நெடுந்தேர் – tall chariot, அதர் படக் கடைஇ – riding it creating paths, சென்றவர்த் தருகுவல் என்னும் – he says ‘I will bring back the one who went’, நன்றால் – it is good, அம்ம – an asai, an expletive, பாணனது அறிவே – the bard’s intelligence

ஐங்குறுநூறு 475, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
தொடி நிலை கலங்க வாடிய தோளும்
வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கிப்
பெரிது புலம்பினனே சீறியாழ்ப் பாணன்
எம் வெம் காதலொடு பிரிந்தோர்
தம்மோன் போலான் பேரன்பினனே.

Ainkurunūru 475, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend about the messenger bard
On seeing my bangles
slip off my thin arms
and my tender-mango-like
pretty eyes lose their beauty,
the bard of small yāl grieved
greatly.

He is not like his lord, the man
who left with my ardent love.
The bard is a very kind man.

Meanings:   தொடி நிலை கலங்க – bangles slipping down, வாடிய தோளும் – and thin shoulders/arms, வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் – and eyes pretty like tender mangoes that have lost their beauty, மாவடு, நோக்கிப் பெரிது புலம்பினனே சீறியாழ்ப் பாணன் – the bard who plays a small lute was distressed greatly on seeing that, எம் வெம் காதலொடு பிரிந்தோர் – the man who separated with my intense love, தம்மோன் போலான் – he is not like his lord, பேரன்பினனே – he is a very kind man

ஐங்குறுநூறு 476, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
கருவி வானம் கார் சிறந்து ஆர்ப்ப
பருவம் செய்தன பைங்கொடி முல்லை
பல் ஆன் கோவலர் படலைக் கூட்டும்
அன்பு இல் மாலையும் உடைத்தோ
அன்பு இல் பாண அவர் சென்ற நாடே.

Ainkurunūru 476, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine said to the bard
O bard without kindness!
In the country he went,
are there loveless evenings
when herders owning cows
braid garlands with mullai
flowers from green vines
that have bloomed, in this
tumultuous rainy season
with thunder and lightning?

Meanings:   கருவி வானம் – clouds with thunder and lightning, கார் சிறந்து – rainy season is flourishing, ஆர்ப்ப – creating uproars, பருவம் செய்தன – have blossomed, பைங்கொடி – green vines, முல்லை – jasmine flowers, பல் ஆன் – many cows, கோவலர் – cattle herders, படலைக் கூட்டும் – make leaf/flower garlands, அன்பு இல் மாலையும் உடைத்தோ – are there evenings which do not have any kindness, அன்பு இல் பாண – O bard with no kindness, அவர் சென்ற நாடே – in the country he went to

ஐங்குறுநூறு 477, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் பாணனிடம் சொன்னது
பனி மலர் நெடுங்கண் பசலை பாயத்
துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள்
கையறு நெஞ்சிற்கு உயவுத் துணையாகச்
சிறு வரைத் தங்குவை யாயின்
காண்குவை மன்னால் பாண எம் தேரே.

Ainkurunūru 477, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the bard
O bard!
If you stay there for a little while
and be a comforting companion to her,
the one who suffers great pain
with a helpless heart and spreading
pallor in her moist, flower-like, long
eyes, you will see my chariot, for sure.

Meanings:    பனி மலர் நெடுங்கண் – cool flower-like long eyes, பசலை பாய – pallor spreads, துனி மலி துயரமொடு – with great sorrow, அரும் படர் உழப்போள் – the young woman who suffers great pain, கையறு நெஞ்சிற்கு – to her helpless heart, உயவுத் துணையாக – as a companion to comfort, சிறு வரைத் தங்குவை யாயின் – if you can stay for a little bit, காண்குவை – you will see, மன் – asai, an expression word, ஆல் – asai, an expression word, பாண – O bard, எம் தேரே – my chariot

ஐங்குறுநூறு 478, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் பாணனிடம் சொன்னது
நீடினம் என்று கொடுமை தூற்றி
வாடிய நுதலள் ஆகிப் பிறிது நினைந்து
யாம் வெம் காதலி நோய் மிகச் சாஅய்ச்
சொல்லியது உரைமதி நீயே
முல்லை நல்யாழ்ப் பாண மற்று எமக்கே.

Ainkurunūru 478, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the bard
O bard of the fine yāl
on which you play mullai tunes!
My desired lover who has grown
thin with faded brow and suffers
greatly, has complained
about my delay and cruelty,
because she thinks of me otherwise.
Tell me about it.

Meanings:   நீடினம் என்று – since I have delayed, கொடுமை – cruelty, தூற்றி – blamed, complained, வாடிய நுதலள் ஆகி – with faded brow, பிறிது நினைந்து – thinking otherwise of me, யாம் வெம் காதலி – desired lover, நோய் மிகச் சாஅய்ச் சொல்லியது – what she said when she became thin and suffered, உரைமதி – tell it, நீயே – you, முல்லை நல்யாழ்ப் பாண – O bard who plays mullai tunes on his fine lute, மற்று எமக்கே – about it to me

ஐங்குறுநூறு 479, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் பாணனிடம் சொன்னது
சொல்லுமதி பாண சொல்லுதோறும் இனிய
நாடிடை விலங்கிய எம் வயின் நாள்தொறும்
அரும்பனி கலந்த அருளில் வாடை
தனிமை எள்ளும் பொழுதில்
பனி மலர்க் கண்ணி கூறியது எமக்கே.

Ainkurunūru 479, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the messenger bard
Say it bard,
to me who has moved
to another country,
where every day,
harsh dew
mixed with ruthless
northern winds,
mocks my loneliness.

Tell me what the girl
with cool, flower-like
eyes said. What you say is
sweet, whenever you say it.

Meanings:   சொல்லுமதி பாண – tell me bard, சொல்லுதோறும் – whenever you say, இனிய – it is sweet, நாடிடை விலங்கிய எம் வயின் – to me who moved away to another country, நாள்தொறும் – every day, அரும் பனி கலந்த – mixed with harsh dew, அருள் இல் வாடை – northern wind with no pity, தனிமை எள்ளும் பொழுதில் – when it mocks my loneliness, பனி மலர்க் கண்ணி – girl with cool flower-like eyes, the girl with moist flower-like eyes, கூறியது – what she said, எமக்கே – to me

ஐங்குறுநூறு 480, பேயனார், முல்லைத் திணை – பாணன் தலைவனிடம் சொன்னது
நினக்கு யாம் பாணரும் அல்லேம் எமக்கு
நீயுங் குருசிலை யல்லை மாதோ
நின் வெங் காதலி தனி மனைப் புலம்பி
ஈரிதழ் உண்கண் உகுத்த
பூசல் கேட்டும் அருளாதோயே.

Ainkurunūru 480, Pēyanār, Mullai Thinai – What the angry bard said to the hero
I am no longer your bard
and you are no longer my lord.

Your desirable beloved laments
alone in her house,
and her wet-lidded, kohl-rimmed
eyes shed tears.

You have not been gracious
even after you heard her struggles.

Meanings:   நினக்கு யாம் பாணரும் அல்லேம் – I am not your bard, எமக்கு நீயும் குருசிலை அல்லை – you are not my Lord, மாதோ – asai, an expletive, நின் வெம் காதலி – your desired beloved, தனி மனைப் புலம்பி – laments alone in her house, ஈர் இதழ் – wet lidded, உண்கண் – kohl-rimmed eyes, உகுத்த – shed, பூசல் கேட்டும் அருளாதோயே – you are not gracious even after you heard her suffering

தேர் வியங்கொண்ட பத்து – Ten to Urge on the Chariot

Poems 481 – 490 are ‘தேர் வியங்கொண்ட பத்து’ which means ‘Ten to Urge on the Chariot’.  The hero has been relieved of his war duties and he is heading home.  These poems are uttered by the hero to his charioteer.

ஐங்குறுநூறு 481, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
சாய் இறைப் பணைத்தோள் அவ்வரி அல்குல்
சேய் இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட
முள் இட்டு ஊர்மதி வலவ நின்
புள் இயல் கலிமாப் பூண்ட தேரே.

Ainkurunūru 481, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the charioteer
Ride on, O charioteer!
Ride your chariot yoked to
proud horses, as swift as birds
in flight, using your sharp goad,
so that I may end my love
sickness, thinking of the pretty
woman wearing lovely jewels,
her delicate arms like bamboo,
her loins with beautiful lines.

Meanings:   சாய் – curved, delicate, இறை – joints, பணைத்தோள் – thick arms, bamboo-like arms, அவ்வரி அல்குல் – loins with pretty lines, சேய் இழை – perfect jewels, red jewels, மாதரை – the beautiful woman, உள்ளி – thinking, நோய் விட – for my disease to end, முள் இட்டு – use your goad with a sharp end, ஊர்மதி வலவ – ride O charioteer, நின் – your, புள் இயல் – bird like, கலிமாப் பூண்ட தேரே – the chariot to which proud horses are yoked

ஐங்குறுநூறு 482, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
தெரி இழை அரிவைக்குப் பெரு விருந்தாக
வல் விரைத்து கடவுமதி பாக வெள் வேல்
வென்று அடு தானை வேந்தனொடு
நாளிடைச் சேப்பின் ஊழியின் நெடிதே.

Ainkurunūru 482, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the charioteer
Ride with haste, O charioteer,
so that I may be a special guest
to the woman with choice jewels!

Even if I delay a day with the king
on our way back, it will seem
like it is longer than an eon.

Meanings:   தெரி இழை அரிவைக்கு – the young woman with choice jewels, பெரு விருந்தாக – as a great guest, வல் விரைத்து கடவுமதி பாக – ride very fast O charioteer, வெள் வேல் – bright spears, வென்று – win, அடு – battle, தானை – army, வேந்தனொடு நாளிடைச் சேப்பின் – if I stay even a day with the king on our way, ஊழியின் நெடிதே – it is longer than an eon

ஐங்குறுநூறு 483, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
ஆறு வனப்பு எய்த அலர் தாயினவே
வேந்து விட்டனனே மா விரைந் தனவே
முன்னுறக் கடவுமதி பாக
நன்னுதல் அரிவை தன்னலம் பெறவே.

Ainkurunūru 483, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the charioteer
Ride with haste, O charioteer,
with your swift horses,
so that the girl
with a beautiful forehead
can regain her beauty.

The path has attained beauty
with abundant flowers,
and the king has released me.

Meanings:   ஆறு – path, வனப்பு எய்த – to attain beauty, அலர் தாயினவே – flowers have dropped and spread, வேந்து விட்டனனே – the king has released, மா விரைந்தனவே – for the horses to go fast, முன்னுறக் கடவுமதி பாக – ride them fast charioteer, நன்னுதல் அரிவை – fine foreheaded woman, தன்னலம் பெறவே – to get her beauty back

ஐங்குறுநூறு 484, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
வேனில் நீங்கக் கார் மழை தலைஇக்
காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து
கடியக் கடவுமதி பாக
நெடிய நீடினம் நேரிழை மறந்தே.

Ainkurunūru 484, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the charioteer
Ride very fast, O charioteer,
fitting your pride!
Monsoon rains have poured.
Summer has ended and the
forest has become beautiful.

I have been away for too long
forgetting the lady with fine jewels.

Meanings:   வேனில் நீங்க – as summer ended, கார் மழை தலைஇ – and rains have poured, காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது – the forest has become beautiful now, பாடு சிறந்து – fitting pride, excelling, கடியக் கடவுமதி பாக – ride fast O charioteer, நெடிய நீடினம் – I have delayed for a long time, நேரிழை மறந்தே – forgetting the woman with fine jewels

ஐங்குறுநூறு 485, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீரப்
பெருந்தோள் நலம்வர யாமும் முயங்க
ஏமதி வலவ தேரே
மா மருண்டு உகளும் மலர் அணிப் புறவே.

Ainkurunūru 485, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the charioteer
Ride on, O charioteer, through
the forest adorned with flowers,
where startled deer leap away in fear,
so that her deep distress can end,
and I can embrace her large arms
which can regain their beauty.

Meanings:   அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர – for her deeply spread distress to end, பெருந்தோள் நலம்வர – for her large arms to become beautiful, யாமும் முயங்க – for me to embrace her, ஏமதி வலவ தேரே – ride the chariot O charioteer, மா மருண்டு உகளும் – deer are confused and they leap away, மலர் அணி புறவே – forest adorned with flowers

ஐங்குறுநூறு 486, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
பெரும் புன் மாலை ஆனாது நினைஇ
அரும் படர் உழத்தல் யாவது என்றும்
புல்லி ஆற்றாப் புரையோள் காண
வள்பு தெரிந்து ஊர்மதி வலவ நின்
புள் இயல் கலி மாப் பூண்ட தேரே.

Ainkurunūru 486, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the charioteer
Ride on, O charioteer,
using your whip on your proud
horses, as swift as birds,
for me to see my esteemed woman
who is constantly thinking about
me in the painful evening hours.

How can she endure this?
My embraces will not satisfy her.

Meanings:   பெரும் புன் மாலை – very sad evening time, ஆனாது – constantly, without a break, நினைஇ – thinking, அரும் படர் – great sorrow, உழத்தல் யாவது என்றும் – how could one endure, புல்லி ஆற்றா – not satisfied with embraces, புரையோள் காண – to see the esteemed woman, வள்பு தெரிந்து – know your whip, use your whip, ஊர்மதி வலவ – ride O charioteer, நின் புள் இயல் கலி மாப் பூண்ட தேரே – your bird-like proud horses tied chariot

ஐங்குறுநூறு 487, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
இது மன் பிரிந்தோர் உள்ளும் பொழுதே
செறி தொடி உள்ளம் உவப்ப
மதியுடை வலவ ஏமதி தேரே.

Ainkurunūru 487, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the charioteer
Ride your chariot,
O intelligent charioteer,
so that we can make her happy,
the one with stacked bangles.

Those separated brood at this time.

Meanings:   இது மன் பிரிந்தோர் உள்ளும் பொழுதே – this is the time for those separated to brood, செறி தொடி – tight bangles, stacked bangles, உள்ளம் உவப்ப – heart to be happy, மதியுடை வலவ – O intelligent charioteer, ஏமதி தேரே – ride the chariot

ஐங்குறுநூறு 488, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
கருவி வானம் பெயல் தொடங்கின்றே
பெரு விறல் காதலி கருதும் பொழுதே
விரி உளை நன் மாப் பூட்டிப்
பருவரல் தீரக் கடவுமதி தேரே.

Ainkurunūru 488, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the charioteer
Ride fast, O charioteer,
with horses donning wide
tufts, hitched to your chariot,
to end the sorrow of my
greatly victorious lover, as she
thinks about me, when the
rains have started to come
down with lightning and thunder.

Meanings:   கருவி வானம் – the clouds with thunder and lightning, பெயல் தொடங்கின்றே – have started to rain, பெரு விறல் காதலி – greatly victorious lover, greatly beautiful lover, கருதும் பொழுதே – when she thinks (about me), விரி உளை – wide tufts, wide mane, நன் மாப் பூட்டி – fine horses tied (to the chariot), பருவரல் தீர – for sorrow to end, கடவுமதி தேரே – ride the chariot fast (O charioteer)

ஐங்குறுநூறு 489, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
அம் சிறை வண்டின் அரியினம் மொய்ப்ப
மென்புல முல்லை மலரும் மாலைப்
பையுள் நெஞ்சின் தையல் உவப்ப
நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின்
வண் பரி நெடுந்தேர் கடவுமதி விரைந்தே.

Ainkurunūru 489, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the charioteer
Ride your tall chariot
in haste, O charioteer,
urging your sturdy horses
with finely twisted strong ropes,
so that my woman who is with a sad
heart can be happy during this
evening time, when mullai flowers
in the woodlands bloom and hordes
of beautiful winged bees buzz on them.

Meanings:   அம் சிறை வண்டின் – of beautifully winged bees, அரியினம் மொய்ப்ப – bee hordes swarm, மென்புல முல்லை – jasmine flowers from the woodland, மலரும் மாலை – blooming time, blooming evening time, பையுள் நெஞ்சின் – with a sad heart, தையல் – young woman, உவப்ப – to become happy, நுண் புரி – finely twisted, வண் கயிறு இயக்கி – using strong ropes (reins), நின் வண் பரி – your sturdy horses, நெடுந்தேர் கடவுமதி விரைந்தே – ride your tall chariot in haste O charioteer

ஐங்குறுநூறு 490, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தேர்ப்பாகனிடம் சொன்னது
அம் தீம் கிளவி தான் தர எம் வயின்
வந்தன்று மாதோ காரே ஆவயின்
ஆய்த்தொடி அரும் படர் தீர
ஆய் மணி நெடுந்தேர் கடவுமதி விரைந்தே.

Ainkurunūru 490, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the charioteer
Ride fast your tall chariot with
beautiful bells, O charioteer,
to end the great distress of my
woman wearing pretty bangles!
Rainy season has arrived to bring
her of beautiful, sweet words to me.

Meanings:   அம் தீம் கிளவி – beautiful sweet words, தான் தர – to give, எம் வயின் – to me, வந்தன்று – it came, மாதோ – asai, an expletive, காரே – the rains, ஆவயின் – at this time, ஆய்த்தொடி – beautiful bangles, chosen bangles, அரும் படர் தீர – great sorrow to end, ஆய் மணி – beautiful bells, நெடுந்தேர் கடவுமதி விரைந்தே – ride fast your tall chariot

வரவுச் சிறப்பு உரைத்த பத்து – Ten on Celebration of Return

Poems 491 – 500 are ‘வரவுச் சிறப்பு உரைத்த பத்து’ which means, ‘Ten on Celebration of Return’.   The hero’s return is reason for joyous celebrations.

ஐங்குறுநூறு 491, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
கார் எதிர் காலையாம் ஓவின்று நலிய
நொந்து நொந்து உயவும் உள்ளமொடு
வன்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே.

Ainkurunūru 491, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
I have come here fast,
young woman,
to give back your beauty.
I suffered unceasingly
during the rainy season,
pained again and again
with a sad heart.

Meanings: கார் எதிர் காலையாம் – during the rainy season, ஓவின்று – without a break, நலிய – with sadness, நொந்து நொந்து உயவும் உள்ளமொடு – very painful sad heart, வன்தனெம் மடந்தை – I came here young woman, நின் ஏர் தர – your beauty to increase, விரைந்தே – with speed

ஐங்குறுநூறு 492, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
நின்னே போலும் மஞ்ஞை ஆல நின்
நன்னுதல் நாறும் முல்லை மலர
நின்னே போல மா மருண்டு நோக்க
நின்னே உள்ளி வந்தனென்
நன்னுதல் அரிவை காரினும் விரைந்தே.

Ainkurunūru 492, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
Like you, peacocks
dance and deer look
bewildered.
Mullai flowers bloom
with the fragrance
of your fine forehead.

O young woman with
a fine forehead!
I came here thinking
about you,
faster than the rain clouds.

Meanings:    நின்னே போலும் – like you, மஞ்ஞை ஆல – peacocks dance, நின் நன்னுதல் நாறும் முல்லை மலர – mullai flowers have opened with the fragrance of your fine forehead, நின்னே போல மா மருண்டு நோக்க – deer have bewildered looks like you, நின்னே உள்ளி வந்தனென் – I came thinking about you, நன்னுதல் அரிவை – O young woman with a fine forehead, காரினும் விரைந்தே – faster than the monsoon’s clouds

ஐங்குறுநூறு 493, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க
மாதர் மான் பிணை மறியொடு மறுகக்
கார் தொடங்கின்றே காலை
நேர் இறை முன்கை நின் உள்ளியாம் வரவே.

Ainkurunūru 493, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
In this rainy season when
bulls fight with each other
and thunder roars in response,
and a handsome stag romps
around with his doe and fawn,

I thought about you and came,
O woman with straight forearms.

Notes:  ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க (1) – ஒளவை துரைசாமி உரை – ஏறு முன்னது ஆனேறும் பின்னது இடியேறுமாம்.  ஏறுகள் மாறுபாடு மிக்குச் சிலைக்க, அவற்றிற்கு எதிராக விசும்பில் இடியேறு முழங்க.  இடியொலி கேட்டு அச்சுற்ற ஏற்றினம் குளிர் மிகுதியால் முரண் மிக்குச் சிலைத்தலின், ஏறு முரண் சிறப்ப என்றார்.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முரண் சிறந்து நின்ற ஆனேற்றுக்கும் தனக்கும் ஏறு என்னும் பெயர் பொதுவாகலினாலும் நிற்றலானும் இடியேறு அவ்வானேற்றின் எதிர் முழங்கிற்று எனத் தற்குறிபேற்றமாக ஓதினர்.  மாதர் (2) – ஒளவை துரைசாமி உரை – காதல், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – அழகிய, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அழகிய.

Meanings:   ஏறு முரண் சிறப்ப – bulls fought with each other, ஏறு எதிர் இரங்க – thunder roared in response, மாதர் – beautiful, மான் – stag, பிணை – female deer, doe, மறியொடு – with fawn, மறுக – romp around, play, கார் தொடங்கின்றே காலை – when rainy season has started, நேர் இறை – straight forearms, முன் கை – wrists, நின் உள்ளியாம் வரவே – I thought about you and came

ஐங்குறுநூறு 494, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
வண்டு தாது ஊதத் தேரை தெவிட்டத்
தண் கமழ் புறவின் முல்லை மலர
இன்புறுத்தன்று பொழுதே
நின் குறி வாய்த்தனம் தீர்க இனி படரே.

Ainkurunūru 494, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
Bees feed on flower pollen
and toads croak
in the cool, fragrant woodland
where mullai flowers bloom.
The season has brought pleasure.

I have come back when you asked
me.  Get rid of your sorrow now.

Meanings:   வண்டு தாது ஊத – bees buzz around pollen, தேரை தெவிட்ட – toads croak/chirp, தண் கமழ் புறவின் – in the cool fragrant woodland, முல்லை மலர – jasmine blooms, இன்புறுத்தன்று பொழுதே – the season has brought pleasure, நின் குறி வாய்த்தனம் – when you asked me to be here, தீர்க இனி படரே – may your sorrow end

ஐங்குறுநூறு 495, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
செந்நில மருங்கில் பல் மலர் தாஅய்ப்
புலம்பு தீர்ந்து இனிய வாயின புறவே
பின்னிருங் கூந்தல் நன்னலம் புனைய
உள்ளுதொறும் கலிழும் நெஞ்சமொடு
முள் எயிற்று அரிவையாம் வந்த மாறே.

Ainkurunūru 495, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to the heroine
The forest with its red soil,
where many flowers have spread
has become sweet, ending its
desolation in the paths that I took.

Young woman with sharp teeth!
I came here with an anxious heart,
thinking about beautifully
decorating your plaited dark hair.

Meanings:    செந்நில மருங்கில் – in the red land, பல் மலர் தாஅய் – many flowers have spread, புலம்பு தீர்ந்து – loneliness ended, இனிய வாயின – became sweet, புறவே – forest, பின்னிருங் கூந்தல் – braided black hair, நன்னலம் புனைய – decorate it beautifully, உள்ளுதொறும் – whenever I think, கலிழும் நெஞ்சமொடு – anxious heart, crying heart, முள் எயிற்று – with sharp teeth, அரிவை – young woman, யாம் வந்த மாறே – the path that I took

ஐங்குறுநூறு 496, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப
மா மலை புலம்பக் கார் கலித்து அலைப்பப்
பேரமர்க்கண்ணி நின் பிரிந்து உறைநர்
தோள் துணையாக வந்தனர்
போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும் புகவே.

Ainkurunūru 496, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend with large, calm eyes!
Heavy rain falls with uproar, causing
deer to flee to the thickets and the
mountains with flourishing millet
to be lonely.

He has come back to be your partner
again.  May your hair adorned with
closed buds, be decorated with flowers.

Meanings:   மா புதல் சேர – deer runs to the bushes, thickets, வரகு – millet, இணர் சிறப்ப -clusters, bunches flourish, மாமலை புலம்ப – big mountains to be lonely, கார் – rains, கலித்து – with uproar, அலைப்ப – lashing, பேரமர் கண்ணி – O one with large calm eyes, நின் பிரிந்து – separated from you, உறைநர் – the man one who lives in another place, தோள் துணையாக வந்தனர் – he has come to be your partner to your arms, போது அவிழ் – buds open, கூந்தலும் – also your hair, பூ – flowers, விரும்புகவே – let it desire

ஐங்குறுநூறு 497, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
குறும் பல் கோதை கொன்றை மலர
நெடுஞ்செம் புற்றம் ஈயல் பகர
மாபசி மறுப்பக் கார் தொடங்கின்றே
பேரியல் அரிவை நின் உள்ளிப்
போர் வெம் குருசில் வந்தமாறே.

Ainkurunūru 497, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
The kondrai flowers bloom
into many short strands,
flying white ants come out
of anthills,
and animals refuse to eat
at the start of the rainy season.

Woman of excellent traits!
Thinking about you, the lord who
is desirous of battles has arrived.

Meanings:   குறும் பல் கோதை – many short garlands, கொன்றை மலர – laburnum flowers bloom, Cassia fistula, நெடுஞ்செம் புற்றம் – tall red termite mounds, ஈயல் – white ants, பகர – send them out, மா பசி மறுப்ப – animals deny hunger, கார் தொடங்கின்றே – the rains have started, பேரியல் அரிவை – O woman of great traits, நின் உள்ளி – thinking about you, போர் வெம் குருசில் – the lord who is desirous of battles, வந்தமாறே – he has come

ஐங்குறுநூறு 498, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தோள் கவின் எய்தின தொடி நிலை நின்றன
நீள் வரி நெடுங்கண் வாள் வனப்பு உற்றன
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டென
விரைசெலல் நெடுந்தேர் கடைஇ
வரையக நாடன் வந்த மாறே.

Ainkurunūru 498, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Since the lord of the mountains
came back, riding his fast chariot,
after the king owning elephants
with lifted tusks released him from
his duties,
your arms have become beautiful,
your bangles have stayed in place,
and your large eyes with long streaks
have regained their flashing beauty.

Meanings:   தோள் கவின் எய்தின – arms have attained beauty, தொடி நிலை நின்றன – bangles have stayed, நீள் வரி – long striped, நெடுங்கண் – long eyes, வாள் வனப்பு உற்றன – have become bright, ஏந்து கோட்டு யானை – raised tusked elephants, வேந்து தொழில் விட்டென – since he was released from the king’s business, விரை செலல் – came fast, நெடுந்தேர் கடைஇ – riding his fast chariot, வரையக நாடன் வந்த மாறே – the lord of the mountainous country

ஐங்குறுநூறு 499, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பிடவம் மலரத் தளவம் நனையக்
கார் கவின் கொண்ட கானம் காணின்
வருந்துவள் பெரிதென அருந்தொழிற்கு அகலாது
வந்தனரால் நம் காதலர்
அம் தீம் கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே.

Ainkurunūru 499, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
O woman of sweet words!
Thinking that you will be sad
on seeing the beautiful forest
with pidavam flowers
and thalavam buds
in this rainy season, he came back
without doing his difficult work,
so that you can regain your fine beauty.

Meanings:   பிடவம் மலர – pidavam flowers have blossomed, Randia Malabarica, தளவம் நனைய – with golden jasmine buds, செம்முல்லை, கார் – rains, கவின் கொண்ட கானம் – forest which has become beautiful, காணின் வருந்துவள் – she will be sad if she sees it, பெரிதென – greatly, அரும் தொழிற்கு – for the difficult business, அகலாது – not going, வந்தனரால் – he has come, நம் காதலர் – your lover, அம் தீம் கிளவி – beautiful sweet words, நின் ஆய் நலம் கொண்டே – your fine beauty

ஐங்குறுநூறு 500, பேயனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கொன்றைப் பூவின் பசந்த உண்கண்
குன்றக நெடுஞ் சுனைக் குவளை போலத்
தொல் கவின் பெற்றன இவட்கே வெல் போர்
வியன் நெடும் பாசறை நீடிய
வயமான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே.

Ainkurunūru 500, Pēyanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O lord who is mighty like a tiger!
Since you returned after a long
stay from the wide, long battle camp
of victorious battles,
her eyes, kohl-rimmed, which had turned
pale like kondrai flowers, have regained
their beauty, like kuvalai flowers that
bloom in the wide mountain springs.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வயமான் தோன்றல் (304-5) – குதிரைகளை ஊர்தலில் வல்லவனான பெருமானே, வயமான் தோன்றல் (பாடல் 500-5) – அரிமான் போன்ற ஆற்றல் மிக்க பெருமானே.  ஒளவை துரைசாமி உரை – வயமான் தோன்றல் (304-5) – வலிமிக்க குதிரைகளையுடைய தலைவனே, வயமான் தோன்றல் (பாடல் 500-5) – புலி போலும் ஆற்றலையுடைய தலைவ.

Meanings:   கொன்றைப் பூவின் – like laburnum flowers, Cassia fistula, பசந்த உண்கண் – pale yellow kohl-rimmed eyes, குன்றக நெடுஞ்சுனைக் குவளை போல – like blue waterlilies from the long springs on the mountain, தொல் கவின் பெற்றன – they attained their prior beauty, இவட்கே – to her, வெல் போர் – victorious battles, வியன் நெடும் பாசறை – wide long battle camp, நீடிய – stayed there, delayed, வயமான் தோன்றல் – O lord who is strong like a tiger (Avvai Duraisamy), O lord who is strong like a lion (Po. Ve. Somasundaranar), நீ வந்த மாறே – after you came

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: