எட்டுத்தொகை – ஐங்குறுநூறு

ஐங்குறுநூறு  – Ainkurunūru

Translation by Vaidehi

Ainkurunūru 1-500

Copyright ©  All Rights Reserved

If you go to http://sangailakkiyam.org, you can learn some easy poems, take up a very easy test and get a certificate. 

தமிழ் உரை நூல்கள்:
ஐங்குறுநூறு – ஔவை துரைசாமி – தமிழ் மண் பதிப்பகம், சென்னை
ஐங்குறுநூறு – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை
ஐங்குறுநூறு – தி. சதாசிவ ஐயர் – உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை

Please substitute the …….. in the poems with blank spaces.  Vaidehi

Marutham Thinai, Ōrampokiyār 1 – 100 – Hero’s infidelity and the heroine’s resentment

மருதத் திணை, ஓரம்போகியார்ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும்

Some Common Marutham Thinai Scenarios
The hero takes a concubine
The hero plays with his concubine/concubines in the river
The heroine is very sad and hurt
The heroine’s friend confronts the hero about his affair
The concubine talks about her feelings
The concubine talks about the heroine
The hero uses a messenger bard to send word to the heroine
The heroine tells the bard about her sad feelings
The heroine tells the hero how hurt she is
The heroine tells the hero about gossips that have risen
The heroine tells the hero that he was seen with his concubines
The heroine’s friend speaks her mind to the messenger bard
The heroine’s friend refuses the hero entry into his marital house

வேட்கைப் பத்து – Ten on Wishing
Poems 1 – 10 are spoken by the heroine’s friend to the hero.   She refers to the heroine as ‘mother’.  The poems begin with praises for Āthan and Avini, members of the Chēra dynasty.  யாயே (3) – பழைய உரை – தலைவியை யாயென்றது புலத்தற்கு காரணமாயின உளவாகவும் அவை மனங்கொள்ளாத சிறப்பை நோக்கி.  யாமே (3) – பழைய உரை – யாமே எனப் பன்மை வாய்பாட்டாற் கூறியது, ஆயத்தாரையும் உளப் படுத்தற்கு.

ஐங்குறுநூறு 1, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன்! வாழி அவினி!
நெல் பல பொலிக, பொன் பெரிது சிறக்க,
என வேட்டோளே யாயே, யாமே,
நனைய காஞ்சிச் சினைய சிறு மீன்
யாணர் ஊரன் வாழ்க,
பாணனும் வாழ்க, என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 1, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May paddy fields yield rich harvest!
May the country flourish!
So desired my friend!

We desired
that the man from the rich town
with budding kānji trees
and pregnant small fish,
live a long life along with his bard!

Notes:  The unfaithful hero returns home to the heroine who accepts him.  He asks the heroine’s friend about how the heroine managed in his absence.  The heroine’s friend utters these words which reveal the fine traits of the heroine.   உள்ளுறை – பழைய உரை – பூவும் புலாலும் ஒக்க விளையும் ஊரன் என்றது குலமகளிரைப் போலப் பொது மகளிரையும் ஒப்புக் கொண்டொழுகுவான் என்பதாம்.

Meanings:  வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, நெல் பல பொலிக – may there be abundant rice paddy, பொன் பெரிது சிறக்க – may there be riches, என வேட்டோளே – thus she desired (ஏ – அசை நிலை, an expletive), யாயே – friend (ஏ – அசை நிலை, an expletive), யாமே – we (ஏ – அசை நிலை, an expletive), நனைய – with buds, காஞ்சி – portia tree, பூவரச மரம், Thespesia populnea, சினைய சிறு மீன் – pregnant small fish, யாணர் ஊரன் – the man from prosperous town, வாழ்க – may he live long, பாணனும் வாழ்க –  let the bard live long, என வேட்டேமே – we desired (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 2, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன்! வாழி அவினி!
விளைக வயலே, வருக இரவலர்,
என வேட்டோளே யாயே, யாமே,
பல் இதழ் நீலமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும்
தண் துறை ஊரன் கேண்மை,
வழிவழிச் சிறக்க, என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 2, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May fields yield harvest!
May those in need come for alms!
So desired my friend!

We desired that her friendship
with the man from the cool shore
where many-petaled, blue waterlily
blossoms are like the white waterlily
flowers, will flourish forever.

Notes:  The unfaithful hero returns home to the heroine who accepts him.  He asks the heroine’s friend about how the heroine managed in his absence.  The heroine’s friend utters these words which reveal the fine traits of the heroine.   உள்ளுறை – பழைய உரை – சிறப்புடைய கருங்குவளையுடனே சிறப்பில்லாத நெய்தல் நிகர்க்கும் ஊரன் என்றது, குலமகளிருடனே பொதுமகளிர் இகலும் ஊரன் என்றவாறு.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, விளைக வயலே – may the fields yield harvest, வருக இரவலர் – may those in need come, என வேட்டோளே யாயே – that’s what my friend desired, யாமே – I, பல் இதழ் நீலமொடு – with blue waterlilies with many petals, நெய்தல் நிகர்க்கும் – are looking like white waterlilies, it is white waterlily in this context,  தண் துறை ஊரன் – the man from the cool shore town, கேண்மை – friendship, love, வழிவழிச் சிறக்க – let it flourish again and again, let it flourish forever, என வேட்டேமே – we desired (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 3, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன்! வாழி அவினி!
பால் பல ஊறுக, பகடு பல சிறக்க,
என வேட்டோளே யாயே, யாமே,
வித்திய உழவர் நெல்லொடு பெயரும்
பூக்கஞல் ஊரன், தன் மனை
வாழ்க்கை பொலிக என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 3, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May milk flow abundantly!
May bulls thrive!
So desired my friend!

We desired
for the family life of the man
from the town with flowers,
where farmers who seed
get abundant rice paddy, to flourish.

Notes:  The unfaithful hero returns home to the heroine who accepts him.  He asks the heroine’s friend about how the heroine managed in his absence.  The heroine’s friend utters these words which reveal the fine traits of the heroine.   உள்ளுறை – பழைய உரை – உழவர் முன்பு விளைந்த செருவின் நெல்லொடு பெயருமென்றது, பின்வரும் பரத்தையர்க்கு வருவாய்பண்ணி அக்காலத்து உளராகிய பரத்தையரோடு இன்பம் நுகர்வான் என்பதாம்.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, பால் பல ஊறுக – may milk flow abundantly, பகடு பல சிறக்க – may many bulls thrive, என வேட்டோளே – desired, யாயே – mother, யாமே – I, வித்திய உழவர் – farmers who planted seeds, நெல்லொடு பெயரும் – they return with rice paddy, பூக்கஞல் ஊரன் – the man from the town with flowers, தன் மனை வாழ்க்கை – his family life, பொலிக என – may it flourish, வேட்டேமே – we desired (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 4, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன்! வாழி அவினி!
பகைவர் புல் ஆர்க, பார்ப்பார் ஓதுக,
என வேட்டோளே யாயே, யாமே,
பூத்த கரும்பின் காய்த்த நெல்லின்
கழனி ஊரன் மார்பு
பழனம் ஆகற்க, என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 4, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May enemies eat grass!
May Brahmins chant!
So desired my friend!

We desired
that the chest of the man,
from the town where sugarcane
blooms and paddy mature,
not become common property.

Notes:  The unfaithful hero returns home to the heroine who accepts him.  He asks the heroine’s friend about how the heroine managed in his absence.  The heroine’s friend utters these words which reveal the fine traits of the heroine.   உள்ளுறை – பழைய உரை – பூத்துப் பயன்படாக் கரும்பினையும் காய்த்துப் பயன்படும் நெல்லினையுடைய ஊரன் என்றது, ஈன்று பயன்படாத பொது மகளிரையும் பயன்படும் குலமகளிரையும் ஒப்ப நினைப்பான் என்றவாறு.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, பகைவர் புல் ஆர்க – may enemies eat grass, பார்ப்பார் ஓதுக – may Brahmins chant, என வேட்டோளே யாயே – so desired mother, யாமே – I, பூத்த கரும்பின் – with flowering sugarcanes, காய்த்த நெல்லின் – with dried rice paddy, கழனி ஊரன் மார்பு – the chest of man from the town with fields, பழனம் ஆகற்க – may it not become common land, என வேட்டேமே – we desired (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 5, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன்! வாழி அவினி!
பசியில் ஆகுக, பிணி சேண் நீங்குக,
என வேட்டோளே யாயே, யாமே,
முதலை போத்து முழு மீன் ஆரும்
தண் துறை ஊரன் தேர், எம்
முன்கடை நிற்க, என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 5, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May there be no hunger!
May diseases go far away!
So desired my friend!

We desired
that the man from the cool shore,
where male crocodiles swallow
huge fish, come in his chariot
and wait in our front yard.

Notes:  The unfaithful hero returns home to the heroine who accepts him.  He asks the heroine’s friend about how the heroine managed in his absence.  The heroine’s friend utters these words which reveal the fine traits of the heroine.   உள்ளுறை – பழைய உரை – முதலை போத்து முழு மீன் ஆரும் தண் துறை ஊரன் என்றது, ஒருங்கு வாழ்வாரைப் பழைமை நோக்காது உயிர் கவர்வான் என்பதாம்.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, பசியில் ஆகுக – may there be no hunger, பிணி சேண் நீங்குக – may disease go far away, என வேட்டோளே யாயே – so desired mother, யாமே – I, முதலை போத்து – male crocodile, முழு மீன் ஆரும் – swallows fat fish, swallows huge fish, தண் துறை ஊரன் – the man from town with cool shore, தேர் – chariot, எம் – our, முன்கடை நிற்க – should stand in the front yard, என வேட்டேமே – we desired (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 6, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன்! வாழி அவினி!
வேந்து பகை தணிக, யாண்டு பல நந்துக,
என வேட்டோளே யாயே, யாமே,
மலர்ந்த பொய்கை முகைந்த தாமரைத்
தண் துறை ஊரன் வரைக,
எந்தையும் கொடுக்க, என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 6, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May the king’s enemies go away!
May he thrive for many years!
So desired my friend!

We desired
that the man from the cool shore,
where lotus plants puts out buds
in large ponds, come and marry her,
with the consent of our father.

Notes:  The unfaithful hero returns home to the heroine who accepts him.  He asks the heroine’s friend about how the heroine managed in his absence.  The heroine’s friend utters these words which reveal the fine traits of the heroine.   உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொய்கைய்க்கண் அரும்பெடுத்த தாமரையுடைய தண் துறை என்றது, சிறந்த குடியின்கண் தோன்றிய எம்பெருமான் வாழ்க்கைத் துணைவியைத் தேர்ந்து கொண்டனை, அவளும் அறவாழ்க்கைக்குச் சமைந்து நின்றாள்.  அவளை மணந்துகொண்டு நீ பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்னும் குறிப்புடையேம் யாங்கள் என்னும் உள்ளுறை பொருளுடையது என்க.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, வேந்து பகை தணிக – may the king’s enemies go away, யாண்டு பல நந்துக – may he flourish for many years, என வேட்டோளே யாயே – so desired mother, யாமே – I, மலர்ந்த பொய்கை – wide ponds, முகைந்த தாமரை – lotus plants that put out buds, தண் துறை ஊரன் – the man from town with cool shore, வரைக – may he marry her, எந்தையும் கொடுக்க – our father should give her hand in marriage, என – thus, வேட்டேமே – we desired (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 7, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன்! வாழி அவினி!
அறன் நனி சிறக்க, அல்லது கெடுக,
என வேட்டோளே யாயே, யாமே,
உளைப்பூ மருதத்துக் கிளைக் குருகு இருக்கும்
தண் துறை ஊரன், தன்னூர்க்
கொண்டனன் செல்க, என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 7, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May virtue flourish abundantly!
May evil be destroyed!
So desired my friend!

We desired
that the man from the town
with a cool shore with marutham
trees, with tufted flowers,
on which flocks of heron sit,
would take her along when he leaves.

Notes:  The unfaithful hero returns home to the heroine who accepts him.  He asks the heroine’s friend about how the heroine managed in his absence.  The heroine’s friend utters these words which reveal the fine traits of the heroine.   உள்ளுறை – தி. சதாசிவ ஐயர் உரை – உளைப்பூ மருதத்துக் கிளைக் குருகு இருக்கும் தண் துறை ஊரன் என்றது, செல்வமனைக்கண் கிளையோடு கிளைஞர் குறைவின்றி வாழும் ஊரன் என்றதாம்.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, அறன் நனி சிறக்க – may virtue flourish splendidly, அல்லது கெடுக – may evil be ruined, என வேட்டோளே யாயே – so desired mother, யாமே – I, உளைப்பூ மருதத்து – on the marutham trees with tufted flowers, Arjuna Tree, Terminalia arjuna, கிளை குருகு இருக்கும் – flocks of cranes/herons sit on the trees, தண் துறை ஊரன் – the man from cool shore, தன்னூர் – his town, கொண்டனன் செல்க – he should take along and leave, என வேட்டேமே – we desired (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 8, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன்! வாழி அவினி!
அரசு முறை செய்க, களவு இல் ஆகுக,
என வேட்டோளே யாயே, யாமே,
அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும்
பூக்கஞல் ஊரன், சூள் இவண்
வாய்ப்பதாக, என வேட்டோமே.

Ainkurunūru 8, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May the king rule with justice!
May there be no stealing!
So desired my friend!

We desired that the man from the
town dense with flowers,
where a beautiful peacock rests
on a swaying branch of a mango
tree,
make his promises become truths.

Notes:  The unfaithful hero returns home to the heroine who accepts him.  He asks the heroine’s friend about how the heroine managed in his absence.  The heroine’s friend utters these words which reveal the fine traits of the heroine.   உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மாமரத்தின்கண் அணிமயில் இருக்கும் ஊரன் என்றதற்கு, அது போல எம் பெருமானுடைய சுற்றம் கெழுமிய அறத் திருமனைக்கு விளக்காக எம்பெருமாட்டி வீற்றிருந்து அணி செய்வாளாக என்று விரும்பினேம் என்பது.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, அரசு முறை செய்க – may the king rule with justice, களவு இல் ஆகுக – may there be no stealing, என வேட்டோளே யாயே – so desired mother, யாமே – I, அலங்கு சினை – swaying branch, மாஅத்து – of a mango tree, அணி மயில் இருக்கும் – beautiful peacock is there, பூக்கஞல் ஊரன் – the man from flower-filled town, சூள் – promise, இவண் – here, வாய்ப்பதாக – to become truths, to happen, என – thus, வேட்டேமே – we desired (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 9, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன்! வாழி அவினி!
நன்று பெரிது சிறக்க, தீது இல் ஆகுக,
என வேட்டோளே யாயே, யாமே,
கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும்
தண் துறை ஊரன் கேண்மை,
அம்பல் ஆகற்க, என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 9, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May goodness flourish abundantly!
May there be no evil!
So desired my friend!

We desired that the love of the man
from the cool shore town,
where a stork gorges on carp fish
and rests on a haystack, not be
slandered.

Notes:  The unfaithful hero returns home to the heroine who accepts him.  He asks the heroine’s friend about how the heroine managed in his absence.  The heroine’s friend utters these words which reveal the fine traits of the heroine.   உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – தலைவியின் நலன் உண்டவன் அவளை உடனே வரைந்து கொள்ள நினையாது வரைவிடை வைத்துப் பிரிந்து தன் மனைக் கண்ணே தங்கினான் எனத் தான் அக்காலத்தில் கருதியமை தோன்ற, கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் தண் துறை ஊரன் என உள்ளுறைத்தாள்.  தி. சதாசிவ ஐயர் உரை – கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் தண் துறை ஊரன் என்றது, நாரை இரை தப்பாது கவர்ந்து கொள்ளற்குக் காலம் பார்த்துத் தங்கியிருத்தல்போல அவனும் தப்பாது வரைந்து கொள்ளும் ஊரன் என்பதாம்.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, நன்று பெரிது சிறக்க – may goodness flourish well, தீது இல் ஆகுக – may there be no evil, என வேட்டோளே யாயே – so desired mother, யாமே – I, கயல் ஆர் – fish eating, Cyprinus fimbriatus, நாரை – could be crane, pelican or stork according to the University of Madras Lexicon, போர்வில் சேக்கும் – reaches a haystack, goes to a haystack, தண் துறை ஊரன் – the man from cool shore town, கேண்மை – friendship, love, அம்பல் ஆகற்க – may it not be slandered, may it not become gossip, என வேட்டேமே – we desired (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 10, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வாழி ஆதன்! வாழி அவினி!
மாரி வாய்க்க, வளம் நனி சிறக்க,
என வேட்டோளே யாயே, யாமே,
பூத்த மாஅத்துப் புலால் அம் சிறுமீன்
தண் துறை ஊரன், தன்னொடு
கொண்டனன் செல்க, என வேட்டேமே.

Ainkurunūru 10, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Long live Āthan!  Long live Avini!
May rains shower!
May there be flourishing abundance!
So desired my friend!

We desired that the man from the cool
shore town with flowering mango
trees and tiny, stinking fish,
take her along with him when he goes.

Notes:  The unfaithful hero returns home to the heroine who accepts him.  He asks the heroine’s friend about how the heroine managed in his absence.  The heroine’s friend utters these words which reveal the fine traits of the heroine.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மலர்ந்து மணங்கமழும் மாமரத்தையும் புலால் நாறும் சிறுமீனையும் ஒருங்கே தண்துறை உடைத்தாற்போன்று இவ்வூரின்கண், நின்னை அகமலர்ந்து வரவேற்கும் யாங்களும் உளேம், அலர் தூற்றும் சிறுபுன்மாக்களும் உளர்.  ஆதலால் எம்பெருமான் விரைந்து தலைவியை உடன்கொண்டு செல்க என்று விரும்பினேம் என்னும் குறிப்புடையது என்க.

Meanings:   வாழி ஆதன் – long live Āthan, வாழி அவினி – long live Avini, மாரி வாய்க்க – may the rains fall, வளம் நனி சிறக்க – may there be flourishing abundance, என வேட்டோளே யாயே – so desired mother, யாமே – I, பூத்த மாஅத்து – with flowering mango trees, புலால் அம் சிறுமீன் – stinking beautiful small fish, தண் துறை ஊரன் – the man from town with cool shore, தன்னொடு – along with him, கொண்டனன் செல்க – take her along and leave, என வேட்டேமே – we desired (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

வேழம் பத்து – Ten on Reeds

Poems 11 – 20 are called ‘வேழம் பத்து’.  வேழம் means reeds.  In this set of poems reeds are used to describe infidelity situations.  The reeds are compared to the concubines.  Reeds are used as floats in poem 15.  In poem 20, the heroine’s ruined life is compared to ruined dragonfly eggs.  The heroine’s friend uses the word ‘we’ and ‘us’ since both the women are very close friends.   All the poems in this set are uttered by the heroine to her friend except poem 16, which is spoken by her friend to the messenger bard.

ஐங்குறுநூறு 11, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் அல்லது பாணனிடம் சொன்னது
மனை நடு வயலை வேழம் சுற்றும்
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நாணி,
நல்லன் என்றும் யாமே,
அல்லன் என்னும் என் தட மென்தோளே.

Ainkurunūru 11, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend or to the messenger bard
He’s from a fine shore town
where a vayalai vine planted
in the house coils around a reed.

I say that he is good, despite
being ashamed of his cruelty;
my wide, delicate shoulders
say that he is not good.

Notes:  The heroine utters these words to the friend or the messenger bard who try to comfort her.   உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மனைநடு வயலை என்றது கட்டுக் காவலுள் அடங்கிய மனையிலே நட்டுப் பேணி வளர்க்கப்படும் வயலைக் கொடி என்பதுபட நின்றது.  இஃது அறநெறிக்கண் அடங்கி ஒழுக வேண்டியவனான தலைவனுக்கு உள்ளுறை உவமம்.  இனி, வேழம் என்றதும் கட்டுங் காவலுமின்றி மனம் போனவாறு ஒழுகும் பரத்தையர்க்கு உள்ளுறை உவமம்.  பழைய உரை – மனைக்கண் வயலை புறத்து வேழம் சுற்றும் ஊரன் என்றது, மணமனைக்கண்ணே வைகு ஞான்றும் பரத்தையர் திறமே சூழ்வான் என்பதாம்.

Meanings:   மனை நடு வயலை – a purslane vine planted in the house, Portulaca quadrifida, வேழம் சுற்றும் – surround the reeds, துறை கேழ் ஊரன் – the man from a town with a fine shore, கொடுமை நாணி – ashamed of his cruelty, நல்லன் என்றும் – that he’s good, யாமே அல்லன் – that he’s not, என்னும் என் தட மென்தோளே – my wide delicate shoulders reveal that (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 12, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி சொன்னது
கரை சேர் வேழம் கரும்பின் பூக்கும்
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நன்றும்,
ஆற்றுக தில்ல யாமே,
தோற்க தில்ல என் தட மென் தோளே.

Ainkurunūru 12, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said
He’s from a fine shore town
where reeds on the riverbank
blossom like sugar canes.

I am able to tolerate his cruelty.
But my curved, delicate arms have
become thin.  May they be ruined!

Notes:  The heroine is asked by the hero’s messengers to accept him.  Even though she wants to take him back, she is upset that he was still involved with concubines.  உள்ளுறை – பழைய உரை – கரை மருங்கு நிற்கும் வேழம் வயலகத்து விளைக்கும் தீங்கரும்பு போலப் பொலியும் ஊரன் என்றது, பொது மகளிர்க்குக் குலமகளிரைப் போலச் சிறப்புச் செய்கிற்பான் என்றவாறு.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கரை சேர் வேழம் கரும்பின் பூக்கும் ஊரன் என்றது, வரம்பினுள் அடங்காமல் வரம்பின் மேல் தன் விருப்பப்படி வளரும் வேழம் சாறும் இனிமையும் அற்றதாய் உட்துளையுடையதாய் இருந்தும், அகத்தே செறிவுடையதும் ஆற்றவும் இனிமைபயப்பதும் பெரும்பயன் தருவதும் வயலகத்தே அடங்கி வாழ்வதுமாகிய கரும்புபோல் பூத்துக் காண்போரை மருட்டும் துறையை உடையனாகலின் தலைவன், அகத்தே அன்பும் இனிமையும் அற்றவராய் அகத்தே பொய்மையேயுடையரும், பயன் அற்றவரும் ஆகிய பரத்தையரின் புறத் தோற்றத்தால் மயங்கி எம்மை புறக்கணிக்கின்றான் என்பது.

Meanings:  கரை சேர் வேழம் – the reeds on the shore, கரும்பின் பூக்கும் – they flower like sugar canes, துறை கேழ் ஊரன் – the man from a town with a fine shore, கொடுமை நன்றும் ஆற்றுக – I am very able to tolerate his cruelty, தில்ல – இடைச் சொல், ஈறு திரிந்தது வந்தது, a particle, யாமே – me (ஏ – அசை நிலை, an expletive), தோற்க – they are thin, தில்ல – இடைச் சொல், ஈறு திரிந்தது வந்தது, a particle, என் தட மென் தோளே – may my curved/wide delicate arms (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 13, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பரியுடை நன்மான் பொங்கு உளையன்ன
அடைகரை வேழம் வெண்பூப் பகரும்,
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர்,
துஞ்சு ஊர் யாமத்தும், துயில் அறியலரே.

Ainkurunūru 13, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from a cool port town
where reeds on the sandy shores put
out white blossoms resembling the
head ornaments of fine, swift horses.

Even when the town is sleeping at
midnight, his women do not sleep.

Notes:  The heroine is asked to take back her husband, by his messengers.  She refuses him entry.  உள்ளுறை – பழைய உரை – பரியுடை நன்மான் தலைக்கணிந்த வெண்கவரிப் போல வேழம் வெண்பூவைக் கொள்வாரைக் குறித்துக் கொடுக்கும் ஊரன் என்றது நன்றுபோலக் காட்டித் தம் நலத்தினை விற்பார் வாழும் ஊர் என்றவாறு.

Meanings:   பரியுடை – rapidly trotting, நன்மான் – fine horses, பொங்கு உளையன்ன – like the full plumes, like the head ornament (கவரி, சாமரம்), அடைகரை – sand-filled shores, water-filled shores, வேழம் – the reeds, வெண்பூப் பகரும் – put out white flowers, தண் துறை ஊரன் – the man from the cool port town, பெண்டிர் – women, துஞ்சு ஊர் – sleeping town, யாமத்தும் துயில் அறியலரே – they do not know sleep (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 14, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கொடிப் பூ வேழம் தீண்டி அயல
வடுக்கொண் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும்
அணித்துறை ஊரன் மார்பே,
பனித் துயில் செய்யும் இன் சாயற்றே.

Ainkurunūru 14, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from a beautiful shore town
where reeds with long flowers
rub against the nearby delicate,
lush shoots of mango trees with
tiny, green fruits.

His chest is tender and sweet for
cool sleep.

Notes:  Even though the hero had extra-marital relationships, the heroine has a soft corner for him in her heart.  She utters this to her friend who asks her why she thinks about him.  உள்ளுறை – பழைய உரை – நீண்ட பூவினுடைய வேழம் தீண்டுதலான் வடுக்கொண் மாஅத்து வண்தளிர் நுடங்குமென்றது, பரத்தையரால் தனக்கு உளதாகிய மெலிவு கூறியவாறு.

Meanings:   கொடி – orderly, long, பூ – flowers, வேழம் – reed, தீண்டி – touched, அயல – nearby, வடுக்கொண் மாஅத்து – of mango trees with tiny green mangoes, மாவடு, வண் தளிர் நுடங்கும் – the lush tender shoots sway/ tremble, அணித்துறை ஊரன் – the man from the town with beautiful shores, மார்பே – his chest, பனித் துயில் – cool sleep, செய்யும் – causes, இன் சாயற்றே – is of sweet nature (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 15, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மணல் ஆடு மலிர் நிறை விரும்பிய ஒண் தழைப்
புனல் ஆடு மகளிர்க்குப் புணர் துணை உதவும்,
வேழ மூதூர் ஊரன்,
ஊரன் ஆயினும், ஊரன் அல்லன்னே.

Ainkurunūru 15, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from an old town
where he plays with women
wearing bright leaf garments,
in the full river waters flooding
the sandy shores.

He’s like a reed float to them.
Even though he’s from this town,
he is not of our town.

Notes:  The heroine utters these words to her friend, revealing her feelings about her husband.  தெப்பம் – நீர் விளையாட்டுக்கு மிதவையாக உதவுவது (raft, float).  உள்ளுறை – பழைய உரை – புனலாடும் மகளிர்க்குப் புணர்ந்த துணையை உதவுகின்ற வேழத்தையுடைய ஊரன் ஆதலால் புனலாடும் பரத்தையர்க்கு வேழம் செய்வனவெல்லாம் செய்வான் (அவர்களுக்கு தெப்பமாக இருப்பான்) என்பதாம்.  புலியூர் கேசிகன் உரை – வேழப் புணை புனலாடு மகளிர்க்குப் பற்றும் துணையாகி விளங்குதலே போலத் தலைவனும் பற்றும் துணையாகி ஒழுகுதலால் அவன் அவற் பால் செல்லும் மனத்தினன் அன்றி, நம்பாற் கலந்த உளத்தன் ஆகாமையின் ‘ஊரன் அல்லன்’ என்கிறாள்.

Meanings:   மணல் ஆடு – flowing in the sand, மலிர் நிறை – full flood, full river, விரும்பிய – desired, ஒண் தழை – bright leaf garments, புனல் ஆடு மகளிர்க்கு – to women playing in the water, புணர் – together, துணை உதவும் – he is like support, he is like a float, வேழ – with reeds (கொறுக்கை), மூதூர் – ancient town, ஊரன் ஆயினும் – even though he’s from such a town, ஊரன் அல்லன்னே – he is not of our town (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 16, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தூது வந்த பாணனிடம் சொன்னது
ஓங்கு பூ வேழத்துத் தூம்பு உடைத் திரள் கால்
சிறு தொழு மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும்
பூக்கஞல் ஊரனை உள்ளிப்,
பூப் போல் உண்கண் பொன் போர்த்தனவே.

Ainkurunūru 16, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the messenger bard
He’s from a town
full of flowers,
where servant maids save
kohl in the hollow stems of
reeds with rising blossoms.

Thinking about him,
her flower-like, kohl-rimmed
eyes have become golden yellow.

Notes:  The heroine’s friend utters these words to the hero’s messengers, refusing entry.  உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – சிறுதொழுமகளிர் தம் அஞ்சனம் கெடாதவாறு பெய்து வைதற்கு வேழம் பயன்படுமாறு போல, பரத்தையர் தம் நலம் கெடாதவாறு கூடியிருந்து பயன் நுகரும் வகையில் அவர்கட்கு எளியனாய் இயைந்து தலைவன் ஒழுகுகின்றான் எனக் கொள்க.

Meanings:   ஓங்கு பூ வேழத்து – of reeds with rising blooms, தூம்பு உடைத் திரள் கால் – thick stems which are hollow, thick tubular stems, சிறு தொழு மகளிர் – women who serve, servant women, அஞ்சனம் பெய்யும் – keep/pour kohl paste, (கண் மை), பூக்கஞல் ஊரனை – the man from a town filled with flowers, உள்ளி – thinking about him, பூப்போல் உண்கண் – flower-like eyes with kohl, பொன் போர்த்தனவே – eyes are covered with a golden yellow color (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 17, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
புதர் மிசை நுடங்கும் வேழ வெண்பூ
விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன்,
புதுவோர் மேவலன் ஆகலின்,
வறிதாகின்று என் மடங்கெழு நெஞ்சே.

Ainkurunūru 17, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from a town
where white reed flowers
sway above bushes,
like herons flying in the sky.

He desires new women,
and goes after them.
My naive heart is wretched.

Notes:  The heroine’s friend tells her that it is the nature of men to seek concubines, and that she should not worry about it.  The heroine utters these words to her friend.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முட் புதரிலே நின்று அதன் மேல் அசையும் மணமற்ற இழிந்த வேழ வெண்பூ தூயதான வானத்தில் பறக்கும் சிறந்த அன்னம் போலக் காணப்படுதல் போன்று இவனுக்கும் இழிகுலத்தில் தோன்றி நடிக்கும் பரத்தையர், தூயவரும் சிறந்தவருமாகிய குலமகளிர் போலக் காணப்படுகின்றனர் என்பதாம்.

Meanings:   புதர் – bushes, மிசை – above, நுடங்கும் – swaying, வேழ – of reeds, வெண்பூ – white flowers, விசும்பு ஆடு – in the sky, குருகின் – appears like herons/egrets/storks, தோன்றும் – appear, ஊரன் – the man from the town, புதுவோர் – new women, new concubines, மேவலன் – he desires, ஆகலின் – so, வறிதா கின்று – feels parched, என் மடங்கெழு நெஞ்சே – my naive heart (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 18, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனின் நண்பர்களிடம் சொன்னது
இருஞ்சாய் அன்ன செருந்தியொடு வேழம்
கரும்பின் அலமரும் கழனி ஊரன்,
பொருந்தும் மலரன்ன என் கண் அழப்
பிரிந்தனன் அல்லனோ, பிரியலென் என்றே?

Ainkurunūru 18, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero’s friends
The man from a town with fields
where dark grass, sedge, and reed
sway like sugarcane,
said that he would never leave me.

But he left.  Did he not, making my
flower-like, perfect eyes shed tears?

Notes:  The heroine utters these words to the messenger bard and other friends of the hero and refuses them entry.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வேழமானது தன்னைப் போன்ற பயனற்ற தண்டாங்கோரையோடும் நெட்டிக்கோரையோடும் சுழன்றாற் போன்று இழிந்த பரத்தையர் தம் தோழியரோடு குலமகளிரைப் போலத் தருக்கித் திரிகின்றமையால் தலைவன் அவர் மயக்கிற்பட்டுத் தன் உறுதிமொழியையும் தப்பி ஒழுகாநின்றான் என்பதாம்.

Meanings:   இருஞ்சாய் – black sāy grass (தண்டாங்கோரைப் புல்), அன்ன – like, செருந்தியொடு – with cherunthi (வாட்கோரை, sedge), வேழம் – reed, கரும்பின் அலமரும் – swirl like sugarcane, sway like sugarcane, கழனி ஊரன் – the man from the town with fields, பொருந்தும் மலரன்ன – perfect flower-like, என் கண் அழ – causing my eyes to cry, பிரிந்தனன் – he left, அல்லனோ – did he not, பிரியலென் என்றே – after telling me that he will not leave (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 19, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
எக்கர் மாஅத்துப் புதுப் பூம் பெருஞ்சினை
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணங்கமழும் தண் பொழில்,
வேழ வெண்பூ வெள்ளுளை சீக்கும்
ஊரன் ஆகலின், கலங்கி,
மாரி மலரின் கண் பனி உகுமே.

Ainkurunūru 19, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from a town where
white reed flowers in cool groves
rub against mango trees growing
on the sand dunes, their big
branches full of fresh blossoms
with the scents of lovers’ bodies.

Because of him,
my eyes panic and shed tears, like
rain-drenched flowers.

Notes:  The heroine and her friend refuse entry to the unfaithful hero’s messenger bard and friends.  The heroine utters these words to her friend.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மாமரத்தின் சினைக்கண் புதுவதாக அரும்பும் நறுமணமுடைய மலரை அதன்கீழ் வளர்ந்துவரும் வேழத்தினது மணமற்ற இழிந்த பூத்துடைத்து அழித்தல் போன்று, சேணிடைப் பிரிந்துபோய் மீண்ட தலைவனோடு நான் புதிய இன்பம் நுகர்வதனை, அன்பும் பயனும் இல்லாத பரத்தையர் அவனை மடக்கிக் கொண்டு அழித்தொழியா நின்றனர் என்பதாம்.

Meanings:   எக்கர் – sand, மாஅத்து – of mango trees, புதுப் பூம் பெருஞ்சினை – large branches with fresh blossoms, புணர்ந்தோர் – lovers who united, மெய்ம் மணங்கமழும் – has the fragrance of bodies, தண் பொழில் – cool grove, வேழ வெண்பூ – white reed flowers, வெள்ளுளை சீக்கும் – white petals rub against it, ஊரன் – the man from such town, ஆகலின் – so, கலங்கி – confused, மாரி மலரின் – like rainy season flowers, கண் பனி உகுமே – drop cold tears (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 20, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அறுசில் கால அஞ்சிறைத் தும்பி
நூற்றிதழ்த் தாமரைப் பூச்சினை சீக்கும்
காம்பு கண்டன்ன தூம்பு உடை வேழத்துத்
துறை நணி ஊரனை உள்ளி, என்
இறை ஏர் எல் வளை நெகிழ்பு ஓடும்மே.

Ainkurunūru 20, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from a town with shores
where hollow reeds that look
like bamboos grow on banks
and destroy the eggs of the
beautifully-winged, six-legged
bees laid in a nearby
lotus flowers with hundred petals.

I think about him a lot.
The bright bangles
on my beautiful wrists slip down.

Notes:  The heroine utters these words to her friend who insists on her taking her unfaithful husband back.  உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – தாமரைப் பூவகத்து உளவாகிய தும்பியின் சினையை வேழத்தின் பூச் சிதைக்கும் என்றது, தலைமகள்பால் தங்கின தலைமகனைப் பரத்தையர் விலக்குவர் என்றவாறு.

Meanings:   அறு – six, சில் – small, delicate, கால – with legs, அம் சிறைத் தும்பி – bees with beautiful wings, நூற்றிதழ்த் தாமரை – lotus flowers with hundred petals, பூச்சினை – eggs in the flowers, சீக்கும் – they attack, they destroy, காம்பு கண்டன்ன – appearing like bamboo, தூம்பு உடை – tubular, with hollow core, வேழத்து துறை நணி ஊரனை – the man from the town near the shore with reeds, உள்ளி – thinking about him, என் – my, இறை – forearms, ஏர் – beautiful,  எல் வளை – bright bangles, நெகிழ்பு ஓடும்மே – they slip and run down (ஏ – அசை நிலை, an expletive)

கள்வன் பத்து (களவன் பத்து)Ten on Crabs

Poems 21 – 30 are called ‘ களவன் பத்து’ and they are about crabs.  These poems could be interpreted as having one or more crabs. Poems 28, 29 and 30 are set in a pre-marital context.  நச்சினார்க்கினியரின் கலித்தொகை உரை நூலில் ‘களவன்’ என்று உள்ளது (பாடல் 88).  பொ. வே. சோமசுந்தரனார், வேங்கடசாமி நாட்டார், ஒளவை துரைசாமி, உ. வே. சாமிநாதையர் ஆகியவர்களின் அகநானூறு, ஐங்குறுநூறு உரை நூல்களில் ‘கள்வன்’ என்று உள்ளது.

ஐங்குறுநூறு 21, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
முள்ளி நீடிய முதுநீர் அடைகரைப்
புள்ளிக் களவன் ஆம்பல் அறுக்கும்,
தண் துறை ஊரன் தெளிப்பவும்,
உண்கண் பசப்பது எவன் கொல் அன்னாய்?

Ainkurunūru 21, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the friend said to the heroine
The man from a cool shore town,
where speckled crabs
on the sandy shores of
old ponds with mulli bushes
cut off stems of white waterlilies,
told you clearly to end your doubts.

Why are your kohl-lined eyes pale, my friend?

Notes:  The heroine’s friend utters these words to the heroine who does not trust the hero who told her that he has been faithful.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நண்டு ஆம்பலின் தண்டை அறுத்து தனக்குரித்தாகிய அடைகரையின் கண்ணே உறையுமாறு போன்று தலைவனும் இனி பரத்தையர் தொடர்பை விடுத்தது இல்லின்கண் எஞ்ஞான்றும் நின்னைப் பிரியாது உறைவான்.

Meanings:   முள்ளி நீடிய – mulli bushes that are growing, முள்ளிச் செடி, Asteracantha Longifolia, Hygrophila spinose, முதுநீர் – old ponds, large rivers, அடைகரை – water-filled shores, sand-filled shores, புள்ளிக் களவன் ஆம்பல் அறுக்கும் – spotted crabs cut white waterlilies, தண் துறை ஊரன் – the man from the cool shore town, தெளிப்பவும் – even when he stated clearly, even when he promised, உண்கண் – kohl-lined eyes, பசப்பது எவன் கொல் அன்னாய் – why are they pale oh friend

ஐங்குறுநூறு 22, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அள்ளல் ஆடிய புள்ளிக் களவன்,
முள்ளி வேர் அளைச் செல்லும் ஊரன்,
நல்ல சொல்லி மணந்து, இனி
நீயேன் என்றது, எவன் கொல் அன்னாய்?

Ainkurunūru 22, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
The man from a town,
where spotted crabs playing
in mud hide between roots
of mulli bushes, said
fine words and united with me.

Now he has left me.
What happened to his words?

Notes:  The heroine who is sad that her husband is unfaithful says this to her friend.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சேற்றில் அளைந்த நண்டு அச்சேற்றோடு அளையில் செல்லுமாறுபோல இவனும் ஊரவர் தூற்றும் பழி தன் மேலதுவாகவே நாணாது பரத்தையர் இல்லின்கண் செல்கின்றான் என்பதாம், புலியூர் கேசிகன் உரை –  களவன் அள்ளலாடிச் சேறுபட்டதை நினையாதே முள்ளி வேரளைக்கண் உள்ள தன் அளையிற்  புகுந்தாற்போலத், தலைவனும் பரத்தையரோடு இன்புற்ற தன் அடையாளத்தோடேயே தன் மனைக்கண் வந்து புகுவானாயினன்.

Meanings:   அள்ளல் – mud, ஆடிய – playing, புள்ளிக் களவன் – spotted crabs, முள்ளி வேர் – mulli bush roots, முள்ளிச் செடி, Asteracantha Longifolia, Hygrophila spinose, அளை – hiding holes, செல்லும் – goes there, ஊரன் – man from such town, நல்ல சொல்லி மணந்து – said fine words and united, இனி – now, நீயேன் என்றது – him saying that he will not separate, எவன் கொல் – what happened, அன்னாய் – my friend

ஐங்குறுநூறு 23, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
முள்ளி வேர் அளைக் களவன் ஆட்டிப்
பூக்குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன்,
தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து, இனித்
தாக்கணங்கு ஆவது, எவன் கொல் அன்னாய்?

Ainkurunūru 23, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
The man from a town
adorned with flowing waters,
where girls pluck flowers
and chase crabs living
between roots of mulli bushes,
made clear promises and united
with me.
Now he’s like an attacking deity.
Why has he changed, my friend?

Notes:   The heroine who is sad that her husband is unfaithful says this to her friend.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மகளிர் தம் வளையகத்தே வாழும் நண்டினை அலைத்துப் பின்னும் பல்வேறு மலர்களையும் பறித்து வருமாறு போல இவனும் இல்லின்கண் வதியும் என்னையும் வருத்திப் பல்வேறு பரத்தையரையும் நுகர்ந்து வருகின்றான் என்பது.

Meanings:   முள்ளி – mulli bushes, முள்ளிச் செடி, Asteracantha Longifolia, Hygrophila spinose, வேர் அளை – spaces between roots, களவன் – crabs, ஆட்டி – played, பூக்குற்று – plucking flowers, எய்திய புனல் அணி ஊரன் – the man who comes from the town with flowing water, தேற்றம் செய்து – explained clearly, promised, நம் புணர்ந்து – united with me, married me, இனி – now, தாக்கு அணங்கு ஆவது எவன் கொல் அன்னாய் – why has he become like an attacking deity now oh friend

ஐங்குறுநூறு 24, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தாய் சாப் பிறக்கும் புள்ளிக் களவனொடு,
பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவனூர்,
எய்தினன் ஆகின்று கொல்லோ? மகிழ்நன்
பொலந்தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர்
நலங்கொண்டு துறப்பது, எவன் கொல் அன்னாய்?

Ainkurunūru 24, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What her friend said to the heroine
Did he acquire the trait of his town,
where mothers of speckled crabs die
after bearing their young, and
crocodiles eat their young?

Oh friend!  Why does he abandon
women, after enjoying their virtues,
embracing them as their gold bangles
jingle?

Notes:  The friend who heard fom the messengers that the hero goes from one prostitute to another, said this to the heroine.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தாய் சாப்பிறக்கும் புள்ளிக் கள்வனுடைய என்றது, நம்முடைய பழைய நலம் அழியும்படி கூறும் பொய்யை உடையவன் என்றும், பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து என்றது, தன்னுடைய இசை கெடும்படி ஒழுகுபவன் என்பது.  புலியூர் கேசிகன் உரை – தாய் சாவப் பிறக்கும் களவனையும் தன் பிள்ளைத் தின்னும் முதலையையும் உடைய கொடுமையான ஊரினன் ஆதலால், அவன் விரும்பிய மகளிரை முயங்குதலும், நலன் உண்ணலும், பின் அன்பற்றுத் துறத்தலும் அவனுக்கும் உரிய அருளற்ற  கொடுந்தன்மையேயாம் என்று கூறுவதாகக் கொள்க.

Meanings:   தாய் சா – mothers dying, பிறக்கும் – they are born, புள்ளிக் களவனொடு – with spotted crabs, பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து – it has crocodiles that eat their own infants, அவன் ஊர் – his town, எய்தினன் ஆகின்று கொல் – did he attain those traits, மகிழ்நன் – the hero (மருத நிலத்தலைவன்), பொலந்தொடி – gold bangles, தெளிர்ப்ப – to jingle, முயங்கியவர் – the man who embraced, நலங்கொண்டு – taking their goodness, taking their virtue துறப்பது – leaving, abandoning, எவன் கொல் அன்னாய் – why is it oh mother

ஐங்குறுநூறு 25, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அயல் புறந்தந்த புனிற்று வளர் பைங்காய்
வயலைச் செங்கொடி களவன் அறுக்கும்,
கழனி ஊரன் மார்பு, பலர்க்கு
இழை நெகிழ் செல்லல் ஆகும் அன்னாய்.

Ainkurunūru 25, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What her friend said to the heroine
He’s from a town with fields
where crabs sever red sprouting
vayalai vines in the house,
bearing new, tender, green fruit.

His chest causes sorrow that makes
jewels of many women to slip, oh friend.

Notes:  The friend who heard fom the messengers that the hero goes from one prostitute to another, said this to the heroine.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அவனால் திருமணம் செய்து கொள்ளப்பட்டு மகவீன்று மனைக் கண் இருந்து வாழும் என் இன்ப வாழ்க்கையைப் பரத்தையர் கெடுக்கின்றனர் என்பது.

Meanings:   அயல் – nearby, புறந்தந்த – protected, புனிற்று வளர் – newly sprouting, பைங்காய் – tender green fruit, வயலைச் செங்கொடி – red purslane creepers, Portulaca quadrifida, களவன் அறுக்கும் – crabs cut them, கழனி ஊரன் – the man from a town with fields, மார்பு – chest, பலர்க்கு – for many, இழை – jewels, நெகிழ் செல்லல் ஆகும் – will cause sorrow that will make jewels loose, அன்னாய் – O my friend

ஐங்குறுநூறு 26, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கரந்தை அம் செறுவில் துணை துறந்து, களவன்
வள்ளை மென் கால் அறுக்கும் ஊரன்,
எம்மும் பிறரும் அறியான்,
இன்னன் ஆவது, எவன் கொல் அன்னாய்?

Ainkurunūru 26, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What her friend said to the heroine
He’s from a town
where a crab
leaves his mate in a
lovely field with thistle,
and severs the delicate
shoots of a vallai vine.

He does not know us,
nor does he know others.
Why is he like this, my friend?

Notes:  The heroine’s friend shares her concern about the hero, after turning away the messengers sent by him.  உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – கரந்தைச் செறுவில் துணை துறந்து சென்ற கள்வன் வள்ளைக் கொடியின் மெல்லிய தண்டினை அறுக்கும் ஊரன் என்றதனால், தலைவன் தான் காதலித்த பரத்தையைக் கைவிட்டுப் பிற பரத்தையரைப் பற்றிப் பின் அவரையும் அம்முறையே துறந்து ஒழுகுகின்றான் என்பது.

Meanings:   கரந்தை – globe thistle, Spaeranthus indicus, அம் செறுவில் – in the beautiful field, துணை துறந்து – leaving its mate, leaving his partner, களவன் – a crab, வள்ளை – vallai vine, Creeping Bindweed, Ipomaea aquatica, மென் கால் – delicate stems, அறுக்கும் – it cuts, it severs, ஊரன் – the man from such town, எம்மும் பிறரும் அறியான் – he doesn’t understand us or others, இன்னன் ஆவது எவன் கொல் அன்னாய் – why is it like this O my friend

ஐங்குறுநூறு 27, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டு, களவன்
தண் அக மண் அளைச் செல்லும் ஊரற்கு,
எல் வளை நெகிழச் சாஅய்
அல்லல் உழப்பது, எவன் கொல் அன்னாய்?

Ainkurunūru 27, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What her friend said to the heroine
He’s from a town where a crab carries
ears of red paddy from a lovely field
to his cool hole in the mud.

You have become thin and your bright
bangles have slipped down.
Why do you agonize over him, my friend?

Notes:  The friend consoles the worried heroine, stating that the hero delays returning home only because he is busy earning wealth.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தலைவன் நாடோறும் இல்லத்திற்கு வேண்டிய பொருளை ஈட்டி வருவதன் காரணமாகக் காலந்தாழ்த்து வருகின்றனன் அல்லால் பிழையேதுமிலன் என்றாள்.

Meanings:   செந்நெல் – red paddy, fine paddy, அம் செறுவில் – in the beautiful field, கதிர் கொண்டு – taking the grains, களவன் – crab, தண் அக – cool inside, மண் அளைச் செல்லும் – go into its mud hole, ஊரற்கு – for the man from such town, எல் வளை – bright bangles, நெகிழ – to slip down, சாஅய் – you have become thin, அல்லல் உழப்பது – to become sad, எவன் கொல் அன்னாய் – why is it my friend

ஐங்குறுநூறு 28, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
உண் துறை அணங்கிவள் உறை நோய் ஆயின்,
தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு,
ஒண்தொடி நெகிழச் சாஅய்
மென் தோள் பசப்பது, எவன் கொல் அன்னாய்?

Ainkurunūru 28, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Oh mother!  If her disease
is caused by the fierce deity
of the drinking-water port,
why have her delicate arms become
pale and thin, their bright bangles
slipping down,
for the man from the town where
crabs draw lines on cool mud?

Notes:  தோழி செவிலிக்கு அறத்தொடு நின்றது.  தொல். களவியல் 35 – தோழி தானே செவிலி மகளே.  The friend lets the foster mother know that the heroine’s illness is due to the hero, thereby indicating that there is no need for veriyāttam.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – அலவன் வரித்ததாலே தண் சேறும் அழகுற்றுத் தோன்றுமாப்போலே, தலைவன் வரைந்து வந்து இவளை கோடலால் இவளும் இந்நலிவின் நீங்கிப் புதுப் பொலிவு அடைவாள் என்பதாம்.  மருதத் திணை – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மருதத்துக் குறிஞ்சி நிகழ்ந்தது.

Meanings:   உண் துறை – drinking water port, அணங்கிவள் – deity that causes fear, உறை நோய் – disease that she has, ஆயின் – if so, தண் சேறு – cool mud, களவன் – crabs, வரிக்கும் – they draw lines, they make patterns, decorates, ஊரற்கு – for the man from such town, ஒண்தொடி – bright bangles, நெகிழ – slip off, சாஅய் – become thin, மென்தோள் – delicate arms, பசப்பது எவன் கொல் – why do they become pale, அன்னாய் – oh mother

ஐங்குறுநூறு 29, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
மாரி கடி கொளக் காவலர் கடுக,
வித்திய வெண்முளை களவன் அறுக்கும்,
கழனி ஊரன் மார்புற மரீஇத்,
திதலை அல்குல் நின் மகள்
பசலை கொள்வது, எவன் கொல் அன்னாய்?

Ainkurunūru 29, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
He’s from a town with fields
where a crab severs the white
sprouts of a newly sown paddy plant,
and a guard comes running quickly
in the rain to protect the field.

She has embraced his chest.
Mother, why has your daughter gone
pale with yellow spots on her loins?

Notes:  தோழி செவிலிக்கு அறத்தொடு நின்றது.  தொல். களவியல் 35 – தோழி தானே செவிலி மகளே.  The friend lets the foster mother know about the heroine’s love for the hero, since she heard that the family refused to get her married to him.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மாரி கடி கொளவும் காவலர் கடுகவும் நண்டு உழவர் வித்திய வெண்முளையை அறுத்தாற்போன்று ஊரனும் தமர் அறியாமலும் காவல் கடந்து வந்தும் நின் மகளைக் கூடினான் என்பது, ஒளவை துரைசாமி உரை – வித்திய விதையிடத்துத் தோன்றும் வெண்முளையைக் கள்வன் அறுக்கும் என்றது, தாம் பயந்த மகளிடத்துத் தோன்றும் குடிமைச் சிறப்பினை வரைவு எதிர்கொள்ளாது தமர் அவண் மறுத்துச் சிதைக்கின்றனர் என்பது.  மருதத் திணை – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை –  மருதத்துக் குறிஞ்சி நிகழ்ந்தது.

Meanings:   மாரி – rain, கடி கொள காவலர் – watchmen come to protect, a guard comes to protect, கடுக – rapidly, வித்திய – sown, வெண்முளை – white sprouts, களவன் அறுக்கும் – a crab cuts, severs, கழனி ஊரன் – the man from a town with fields, மார்புற மரீஇ – embracing the chest, திதலை அல்குல் – her loins with spots, நின் மகள் – your daughter, பசலை கொள்வது – getting pallor, becoming pale, எவன் கொல் அன்னாய் – why is it oh mother

ஐங்குறுநூறு 30, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
வேப்பு நனை அன்ன நெடுங்கண் களவன்,
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின்
இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு, இவள்
பெருங்கவின் இழப்பது, எவன் கொல் அன்னாய்?

Ainkurunūru 30, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
He’s from a town where
abundant paddy flowers
fall on the cool mud hole
of a crab with eyes as long
as neem buds.

Mother, why does she lose her
great beauty because of him?

Notes:  தோழி செவிலிக்கு அறத்தொடு நின்றது.  தொல். களவியல் 35 – தோழி தானே செவிலி மகளே.  The friend lets the foster mother know about the heroine’s love for the hero, since she heard that the family refused to get her married to him.  அகநானூறு 176 – வேப்பு நனை அன்ன நெடுங்கண் நீர் ஞெண்டு.  உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – அலவன் மண் அளை நிறைய நெற்பூ உதிர்ந்து கிடத்தல் போலத் தலைமகன் மலையகம் நிறையத் தீதின்றியன்ற செல்வம் மிகுந்துள்ளது என்பது.  மருதத் திணை – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை –  மருதத்துக் குறிஞ்சி நிகழ்ந்தது.

Meanings:   வேப்பு நனை – buds of neem trees, Azadirachta indica, அன்ன – like, நெடுங்கண் களவன் – long-eyed crab, தண் அக – cool inside, மண் அளை – mud hole, நிறைய – lot, நெல்லின் இரும் பூ – the abundant flowers of rice plants, உறைக்கும் – drop, ஊரற்கு – to the man from such town, இவள் பெருங்கவின் இழப்பது – she loses her great beauty, எவன் கொல் அன்னாய் – why is it oh mother

தோழிக்கு உரைத்த பத்து – Ten Uttered to the friend

Poems 31 – 40 are poems that are addressed to friends, beginning with the lines, ‘அம்ம வாழி தோழி’.  அம்ம – கேட்பித்தல் பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle which means ‘listen’.

ஐங்குறுநூறு 31, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! மகிழ்நன்
கடன் அன்று என்னும் கொல்லோ,
நம் ஊர் முட முதிர் மருதத்துப் பெருந்துறை
உடனாடு ஆயமோடு உற்ற சூளே?

Ainkurunūru 31, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – what the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Will my man who promised
in the company of our friends
when we played on the big shore
with a bent old marutham tree,
be true to his word?

Or, will he say that it
was just uttered out of duty?

Notes:  The heroine comes to know that the hero is playing in the water with other women.  The hero’s messengers (his bard and friends) are near her when she utters these words.   She questions the purpose of his past promise to her when she was with her friends in the past.  ஐங்குறுநூறு 75 – தொன்னிலை மருதத்துப் பெருந்துறை.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, மகிழ்நன் – the hero, கடன் அன்று – out of duty, unable to keep up, என்னும் கொல்லோ – did he say that, நம் ஊர் – our town’s, முட முதிர் – bent and old, மருதத்துப் பெருந்துறை – big port with a marutham tree, Arjuna Tree, Terminalia arjuna, உடனாடு ஆயமோடு – with friends, உற்ற சூளே – the promises he made that he will be faithful

ஐங்குறுநூறு 32, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! மகிழ்நன்
ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு, எழு நாள்
அழுப என்ப அவன் பெண்டிர்,
தீ உறு மெழுகின் ஞெகிழ்வனர் விரைந்தே.

Ainkurunūru 32, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
They say that his women
melted swiftly like wax on fire
and wailed for seven days,
just because he came
to our house for a single day.

Notes:   The heroine utters these words about her husband’s concubines in the presence his messengers (his bard and friends).

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, மகிழ்நன் – the hero, ஒரு நாள் – one day, நம் இல் வந்ததற்கு – since he came to our house, எழு நாள் அழுப – they cried for seven days, என்ப – they say, அவன் பெண்டிர் – his women (his concubines), தீ உறு மெழுகின் – like wax that melts in fire, like candle that melts in flame, ஞெகிழ்வனர் – they melted, விரைந்தே – rapidly

ஐங்குறுநூறு 33, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! மகிழ்நன்
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூம் பெருந்துறைப்
பெண்டிரோடு ஆடும் என்ப, தன்
தண் தார் அகலம் தலைத்தலைக் கொளவே.

Ainkurunūru 33, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
They say that he plays
with women on the big shore
with large flowers and tall
 marutham trees, as they
embrace his cool, garlanded
chest.

Notes:  The heroine utters these words about her husband’s concubines in the presence his messengers (his bard and friends).

Meaings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, மகிழ்நன் – my man – the hero, மருது உயர்ந்து ஓங்கிய – tall marutham trees, Arjuna Tree, Terminalia arjuna, விரி பூம் – wide flowers, பெருந்துறைப் பெண்டிரோடு ஆடும் – plays with women in the big ports, என்ப – they say, தன் தண் தார் – his cool garland, அகலம் – chest, தலைத்தலைக் கொளவே – embracing (his chest) all over

ஐங்குறுநூறு 34, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! நம் ஊர்ப்
பொய்கைப் பூத்த புழைக்கால் ஆம்பல்
தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன,
ஏதிலாளற்குப் பசந்த என் கண்ணே.

Ainkurunūru 34, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
This stranger has caused my
eyes to become yellow,
like the pollen in the
hollow-stemmed white waterlily
blossoms of our town’s pond.

Notes:  The heroine utters these words about her husband’s concubines in the presence his messengers (his bard and friends).

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நம் ஊர்ப் பொய்கை – (in) our town’s pond, பூத்த புழைக்கால் ஆம்பல் – bloomed hollow-stemmed white waterlilies, தாது ஏர் வண்ணம் – color like that of pollen, கொண்டன – they got, ஏதிலாளற்கு – for the stranger, the hero, பசந்த – they have become yellow, என் கண்ணே – my eyes

ஐங்குறுநூறு 35, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! நம் ஊர்ப்
பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால்
நிறத்தினும் நிழற்றுதல் மன்னே,
இனிப் பசந்தன்று, என் மாமைக் கவினே.

Ainkurunūru 35, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
My dark beauty used to be brighter
than the fiber-peeled, tender stalks
of white waterlilies in our town’s
pond.  Now it has become sallow.

Notes:  The heroine utters these words about her husband’s concubines in the presence his messengers (his bard and friends).  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – நார் உரிக்கப்பட்ட ஆம்பலின் தண்டு பேரெழிலும் ஒளியும் உடையதேனும், அதனைக் கவிந்து பேணிக் காக்கும் நாரினை இழந்தமையாலே விரைவில் அழகிழந்து வாடிப் போவது போல, அவன் செய்யும் கொடுமையால் என் மாமைக் கவினும் காப்பாரின்றிக் கெட்டது என்பது.

Meanings:  அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நம் ஊர்ப் பொய்கை ஆம்பல் – āmpal flowers in our town’s pond, white waterlilies, நார் உரி – fiber removed, மென் கால் – delicate stems, நிறத்தினும் நிழற்றுதல் – brighter than that color, மன் – கழிவுக் குறிப்பு, ஏ – அசை நிலை, இனிப் பசந்தன்று – it became sallow now, என் மாமைக் கவினே – my dark beauty

ஐங்குறுநூறு 36, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! ஊரன்
நம் மறந்து அமைகுவன் ஆயின், நாம் மறந்து
உள்ளாது அமைதலும் அமைகுவம் மன்னே,
கயல் எனக் கருதிய உண்கண்,
பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே.

Ainkurunūru 36, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
If he can forget us,
we can also forget him,
if only our kohl-rimmed,
carp-like eyes
don’t grow dull and pallid.

Notes:  The heroine utters these words about her husband’s concubines in the presence his messengers (his bard and friends).

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, ஊரன் – my man from our town, நம் மறந்து அமைகுவன் ஆயின் – if he can forget us, நாம் மறந்து உள்ளாது அமைதலும் அமைகுவம் – we can also forget him and be without thinking about him, மன் – ஒழியிசை, ஏ – அசை நிலை, an expletive, கயல் என – like carp fish, Cyprinus fimbriatus, கருதிய – considered, உண்கண் – kohl decorated eyes, பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே – if only they do not become tired and yellow/sallow

ஐங்குறுநூறு 37, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தன் தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! மகிழ்நன்
நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க
வல்லன் வல்லன், பொய்த்தல்
தேற்றான் உற்ற சூள் வாய்த்தல்லே.

Ainkurunūru 37, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend
May you live long, my friend!
He is an expert liar who lies
to women who love him,
and makes their kohl-rimmed
eyes grow dim and full of tears.

He does not keep his promises.

Notes:  The hero’s concubine uttered these words to her friend in the presence of the heroine’s friends.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, மகிழ்நன் – the hero, நயந்தோர் – those who desired, உண்கண் – kohl-rimmed eyes, பசந்து – they become sallow, பனி மல்க – tear-filled, வல்லன் வல்லன் பொய்த்தல் – he is a very smart liar, தேற்றான் உற்ற சூள் வாய்த்தல்லே – he does not know to keep up his promises

ஐங்குறுநூறு 38, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தன் தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! மகிழ்நன்
தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும்,
தண் தளிர் வெளவும் மேனி,
ஒண்தொடி முன் கை யாம், அழப் பிரிந்தே.

Ainkurunūru 38, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend
May you live long, my friend!
Not knowing the love
of women who trust his words,
he has made us, women with
bright, cool, sprout-like pretty
bodies and bright bangles,
to weep when he leaves.

Notes:  The hero’s concubine utters these words when she finds out that the hero has been considering going back to his wife.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, மகிழ்நன் – the hero, தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும் – that he does not know what his words do, தண் தளிர் வெளவும் மேனி – cool sprout-like attractive bodies, ஒண்தொடி – bright bangles, முன் கை – forearms, யாம் அழப் பிரிந்தே – left making you cry

ஐங்குறுநூறு 39, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தன் தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! ஊரன்
வெம்முலை அடைய முயங்கி நம் வயின்
திருந்திழைப் பணைத்தோள் ஞெகிழப்
பிரிந்தனன் ஆயினும், பிரியலன் மன்னே.

Ainkurunūru 39, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend
May you live long, my friend!
Even though the man who
embraced our breasts that
yield desire has left us, making
our arms like bamboo, donning
flawless jewels to waste away,
he has really not parted from us.

Notes:  The hero’s concubine uttered these words to her friend in the presence of the heroine’s friends, after she heard that the heroine told others that the hero has returned to her.  She is confident that he will come back to her.  வெம்முலை (2) – ஒளவை துரைசாமி உரை – விருப்பம் தரும் நம்முடைய மார்பகம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – விரும்புவதற்கு காரணமான முலைகள்.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, ஊரன் – our hero, வெம்முலை அடைய முயங்கி – embraced our breasts that yield pleasure, நம் வயின் – from us, திருந்திழை – flawlessly jeweled, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, ஞெகிழப் பிரிந்தனன் ஆயினும் – even though he has left making it slim, பிரியலன் – he truly hasn’t parted, மன் – ஒழியிசை, ஏ – அசை நிலை

ஐங்குறுநூறு 40, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தன் தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! மகிழ்நன்
ஒண்தொடி முன் கை யாம் அழப் பிரிந்து, தன்
பெண்டிர் ஊர் இறை கொண்டனன் என்ப,
கெண்டை பாய்தர அவிழ்ந்த
வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடு கிழவோனே.

Ainkurunūru 40, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend
May you live long, my friend!
They say that our man
from the country where carp
leap and open white waterlily
blossoms that seduce bees,
has gone to stay at his wife’s town,
leaving us wearing gleaming,
bangles on our wrists, to weep.

Notes:  The hero’s concubine uttered these words to her friend in the presence of the heroine’s friends.  அகநானூறு 76, 276 – அவன் பெண்டிர், அகநானூறு 216, ஊரன் பெண்டிர் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, பரத்தையின் கூற்றாக அமைந்த மூன்று மருதத்திணை பாடல்களிலும் – அவன் பெண்டிர் என்றது தலைவியைக் குறித்து கூறியவாறு. ஈண்டுச் செறலால் ஒருமை பன்மையாயிற்று.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வண்டுபிணி ஆம்பலையுடைய ஊரன் எனவே ஆம்பல் வண்டு ஓரோவழி பிறவிடங்களினும் செல்லுவதுண்டாயினும் அவற்றை மீண்டும் தம்பால் வருவித்துக் கொள்ளும் இயல்புடைய தேனைத் தன்பால் உடையவாய் அவற்றைப் பிணித்துக் கொள்ளுதல் போன்று, தலைவன் உலகியல்பற்றித் தன் மனைக்கண் சென்றானாயினும், மீண்டும் எம்மனைக்கு வருமாறு செய்யும் பெண்மை நலமும் பேரழகும் உடையேம் யாம் என்க, புலியூர் கேசிகன் உரை – கெண்டை பாய்தற்கு ஆம்பல் மலரினும், அது தான் வண்டைப் பிணித்து நிற்பதேயன்றிக் கெண்டையை அல்லவாதல் போல, உலகியல்பற்றி அவன் தன் மனை சென்றானாயினும், அவன் அன்பு எம்மிடத்தேயே என்றும் மாறாதபடி நிலவுவதாகும் என்பதாம்.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, மகிழ்நன் – the hero, ஒண்தொடி – bright bangles, முன் கை – forearms, யாம் அழ பிரிந்து – made us cry as he parted, தன் பெண்டிர் ஊர் இறை கொண்டனன் – he went and stayed in his wife’s town, என்ப – they say, கெண்டை பாய்தர – carp leaping, fish belonging to the Cyprinidae family, cyprinus fimbriatus, அவிழ்ந்த வண்டு பிணி ஆம்பல் – open white waterlilies that enamor and control bees, நாடு கிழவோனே – the man from such country

புலவிப் பத்து – Ten on Sulking

Poems 41 to 50 are ten poems on sulking (ஊடல்).  These poems are set in a post-marital context.  The hero has returned home after his many affairs, and arrives with his bard and other friends.   He tries to gain entry into their marital house.  The heroine and her friend refuse him entry.

ஐங்குறுநூறு 41, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி பாணனிடமும் தலைவனின் நண்பர்களிடமும் சொன்னது
தன் பார்ப்புத் தின்னும் அன்பு இல் முதலையொடு
வெண்பூம் பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப, அதனால்
தன் சொல் உணர்ந்தோர் மேனி
பொன் போல் செய்யும் ஊர் கிழவோனே.

Ainkurunūru 41, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the husband’s bard and friends
They say, that in his town,
there are ponds
teeming with white flowers
where crocodiles with no
kindness eat their own young.

He turns to gold paleness, the
bodies of women who trust his words.

Notes:  The hero’s bard and friends request the heroine to accept the hero.  She rejects their request and utters these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தன் பார்ப்புத் தின்னும் அன்பு இல் முதலையையும் வெள்ளிய பூவையும் ஒருசேரவுடைய ஊரன் என்பது, தலைவன் தன்னை நம்பி வாழ்வோரை வருத்துகின்றவனும், அன்பு சிறிதும் இல்லாதவனும் என்றாகும்.  இனி வெண்பூ என்றது அவன் சொல்லை மெய்யென்று நம்பும் இயல்புடைய வெள்ளை மனமுடைய தன்னை நோக்கியது என்று கோடலே சிறப்பு.

Meanings:   தன் பார்ப்புத் தின்னும் – eating their young, அன்பு இல் முதலையொடு – with crocodiles with no kindness, வெண்பூம் பொய்கைத்து – with ponds with white flowers, அவன் ஊர் – his town, என்ப – they say, அதனால் தன் சொல் உணர்ந்தோர் – those who trusted his words, மேனி பொன் போல் செய்யும் – make their bodies pale yellow like gold, ஊர் கிழவோனே – the lord of such town

ஐங்குறுநூறு 42, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் பரத்தையைப் பற்றிச் சொன்னது
மகிழ் மிகச் சிறப்ப மயங்கினள் கொல்லோ
யாணர் ஊர, நின் மாண் இழை அரிவை
காவிரி மலிர் நிறை அன்ன நின்
மார்பு நனி விலக்கல் தொடங்கியோளே?

Ainkurunūru 42, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to her husband, about one of his concubines
Did she get confused
when she drank a lot?

Oh man from a prosperous town!
Your woman with fine jewels has
tarted to avoid your chest that is
like Kaviri River in full spate.

Notes:  The heroine who learned that one of the concubines of the hero was upset with him, lets him know that she is aware of it.  She is refusing him entry into their marital house.  ஒளவை துரைசாமி உரை – ஆசிரியர் நச்சினாக்கினியர், இதனைத் தோழி கூற்றாகக் கொண்டு, “உயர்மொழிக் கிளவியும் உரியவால் அவட்கே” என்பதற்கு (தொல். பொருள் 240) உதாரணமாகக் காட்டி “இதனுட் காவிரி பெருக்குப் போலத் தலைவியை நோக்கி வருகின்ற மார்பினைத் தான் விலக்குமாறு என்னை எனத் தலைவியை உயர்த்துக் கூறியவாறு காண்க” என்பர்.  அவ்வாறு விலக்குதற்கு காரணம் மகிழ்மிகச் சிறத்தலாற் பிறக்கும் மயக்கம் போலும் என்கின்றாள் ஆகலினாலும், அஃது உயர்மொழிக் கிளவியாகாமையாலும் அவர் கூறியது பொருந்தாமை உணர்ந்து கொள்க.

Meanings:   மகிழ் மிகச் சிறப்ப – drinking a lot of alcohol, giddy with lots of alcohol, மயங்கினள் கொல்லோ – did she get confused, யாணர் ஊர – oh man from a prosperous town, நின் – your, மாண் இழை – fine jewels, அரிவை – young woman, காவிரி மலிர் நிறை – Kaviri in full spate, அன்ன – like, நின் மார்பு – your chest, நனி விலக்கல் தொடங்கியோளே – she one who has started to avoid you a lot now

ஐங்குறுநூறு 43, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
அம்பணத்து அன்ன யாமை ஏறிச்,
செம்பின் அன்ன பார்ப்புப் பல துஞ்சும்
யாணர் ஊர! நின்னினும்
பாணன் பொய்யன், பல் சூளினனே.

Ainkurunūru 43, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
Oh man from a prosperous town
where copper-colored young turtles
climb and sleep on their mother who
is humped like a measuring bowl!

Your bard who promises a lot is a
better liar than you.

Notes:  The heroine uttered these words to the hero when he came home with his bard.  உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – யாமையின் மீது அதன் பார்ப்பு ஏறித் துஞ்சும் என்றதனால், தலைமகன் மார்பின்மீது அவன் புதல்வன் அமர்ந்து துயில்கின்றமை பெற்றதாம். பெறவே மகப்பயந்து வாழ்வார்க்கு அம்மக்கள் தம் மார்பின்மீது ஏறி விளையாட்டு அயர்தலும் அமர்ந்து கிடக்கும் துயிறலுமாகிய இச் செயல்களாற் இன்பத்திலும் இம்மைக்கண் சீறியது பிறிதின்மையின் அதனைச் சுட்டி உள்ளுரத்துரைத்தவாறாயிற்று.

Meanings:   அம்பணத்து அன்ன – like a grain measuring bowl, யாமை – turtle, ஏறி – climb, செம்பின் அன்ன – like copper, பார்ப்பு – young ones, பல துஞ்சும் – a few of them sleep, யாணர் ஊர – oh man from a prosperous town, நின்னினும் – more than you, பாணன் பொய்யன் – your bard is a liar, பல் சூளினனே – he gives many promises

ஐங்குறுநூறு 44, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
தீம் பெரும் பொய்கை யாமை இளம் பார்ப்புத்,
தாய் முகம் நோக்கி வளர்ந்திசினாஅங்கு,
அதுவே ஐய நின் மார்பே,
அறிந்தனை ஒழுகுமதி, அறனுமார் அதுவே.

Ainkurunūru 44, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord, she lives looking at your
chest, like tortoise hatchings
that grow up looking at the
faces of their mothers in the
sweet huge ponds.

Know this and behave well.
That is the just thing to do.

Meanings:  The heroine’s friend utters these words to the hero who returns home after staying with his concubines for a long time.  தீம் பெரும் பொய்கை – sweet big pond, யாமை – tortoise, இளம் பார்ப்பு – young ones, தாய் முகம் நோக்கி – looking at their mother’s face, வளர்ந்திசினாஅங்கு – like they grow up there, அதுவே – like that, ஐய – sir, நின் மார்பே – your chest, அறிந்தனை ஒழுகுமதி – understand this and behave well, அறனுமார் அதுவே – that is the just thing (ஒளவை துரைசாமி உரை – ஆர் = அசை நிலை, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மார் அசை நிலை)

ஐங்குறுநூறு 45, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது, தலைவி கூறுவதைப் போல்
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து,
வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும்
யாறு அணிந்தன்று நின் ஊரே!
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே.

Ainkurunūru 45, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the unfaithful hero, as the voice of the heroine
Lord, your town is ornamented
with a river that gets cold and
muddied during the cold season,
and becomes sapphire colored
in summer.

But my eyes are always adorned
with yellow color.

Notes:  The heroine’s friend utters these words to the hero who returns home after staying with his concubines for a long time.  பழைய உரை – கலங்குதலும் தெளிதலும் உடைத்தாகிய யாற்றின் இயல்பும் பெறாது என்றும் பசந்தே ஒழுகுகின்றாள் இவள் என்பதாம்.  இப்பாடல் தோழியின் கூற்றாக அமைந்துள்ளது, ஒளவை துரைசாமி உரை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரைகளில்.  ஒளவை துரைசாமி தன்னுடைய உரையில் ‘இதனைத் தலைவி கூற்றாகக் கோடற்கும் இயைபுண்டு என அறிக’ என்கின்றார்.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – என் கண் என்றாள் ஒற்றுமைப்பற்றி தோழி தலைவி உறுப்பினைத் தன் உறுப்பென்றல் மரபாதலின்.  ஒன்றித் தோன்றுந் தோழி மேன (தொல். அகத்திணையியல் 42) என்பதனால் தோழி கூற்றும் தலைவி கூற்றாகும் எனக் கூறுவர் பேராசிரியர்.  ஒளவை துரைசாமி உரை – தலைவி உறுப்பினைத் தன் உறுப்பாகக் கூறியது, ‘எம்மென வரூஉங் கிழமைத் தோற்றம் அல்லாவாயினும் புல்லுவ உளவே’ – தொல். பொருள் 221.  தலைவி கூறுவதுபோல் தோழி கூறுதல் குறுந்தொகை 236ஆம் பாடலின் தமிழண்ணல் உரை – இது நாடக வழக்கு.  வழக்கறிஞர் கட்சிக்காரராக தம்மை எண்ணிப் பேசுவது போன்றது.  தலைவி கூற்று எனற்பாலது சிறிது மிகைப்படின், பண்பு கருதி தோழி கூற்றென வகுத்துள்ளனர்.  தோழியாகவே தோன்றும் உண்மைப் பாத்திரமாகவும் தலைவியின் குரலாக ஒலிக்கும் நிழற்பாத்திரமாகவும் இருவகைப்பட இருப்பதைப் பகுத்தறிய வேண்டும். 

Meanings:   கூதிர் ஆயின் – if it is the cold season, தண் கலிழ் தந்து – it becomes cold and muddied, வேனில் ஆயின் – if it is summer, மணி நிறம் கொள்ளும் – becomes sapphire colored, யாறு – river, அணிந்தன்று – is ornamented, நின் ஊரே – in your town, பசப்பு அணிந்தனவால் – they have become pale, they have turned yellow (அணிந்தன + ஆல், ஆல் – ஓர் அசைச் சொல்), மகிழ்ந – O my husband, என் கண்ணே – my eyes

ஐங்குறுநூறு 46, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நினக்கே அன்று அஃது எமக்குமார் இனிதே,
நின் மார்பு நயந்த நன்னுதல் அரிவை
வேண்டிய குறிப்பினை ஆகி,
ஈண்டு நீ அருளாது, ஆண்டு உறைதல்லே.

Ainkurunūru 46, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
It is good for you and sweet for us,
if you know what she desires,
and be with the young woman with a
fine forehead, who desires your chest.

You do not need to do us any favors
here.  Please stay there with her.

Notes:  The heroine’s friend utters these words to the hero who returns after a long time with his concubines, when he is outside the house.  ஒளவை துரைசாமி உரை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இரு அறிஞர்களும் இந்தப் பாடலைத் தலைவியின் கூற்றாகவே கொண்டுள்ளனர்.  எனினும் நச்சினார்க்கினியரும் இளம்பூரணரும் தங்களுடைய தொல்காப்பிய உரையில் இந்தப் பாடலைத் தலைவியின் கூற்றாகவே கொண்டனர் என்று தனது உரையில் ஒளவை துரைசாமி குறிப்பிடுகின்றார்.

Meanings:   நினக்கே அன்று அஃது – for you as well, that is, எமக்கும் ஆர் இனிதே – it is also sweet for us (ஆர் = அசை நிலை), நின் மார்பு நயந்த – one who liked your chest, நன்னுதல் அரிவை – the young woman with a fine forehead, வேண்டிய குறிப்பினை ஆகி – consider what she desires, ஈண்டு நீ அருளாது – you don’t need to do favors here, ஆண்டு உறைதல்லே – please stay there

ஐங்குறுநூறு 47, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடமும் பாணனிடமும் சொன்னது
முள் எயிற்றுப் பாண் மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த
அகன் பெரு வட்டி நிறைய, மனையோள்
அரி கால் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஊர!
மாண் இழை ஆயம் அறியும், நின்
பாணன் போலப் பல பொய்த்தல்லே.

Ainkurunūru 47, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero and his bard
Oh man from a town
where a housewife gives large
quantities of green lentils
to the bard’s daughter with sharp
teeth, in exchange for keliru fish
that she brings in her large bowl!

My friends with fine jewels and I know
that you are a liar, just like your bard.

Notes:  The hero sends his bard to plead his case.  The heroine refuses entry.  He then comes back with his bard.  The heroine utters these words to him.  Barter is mentioned in Akanānūru 60, 61, 126, 140, 245, 296, 390, Natrinai 183, Kurunthokai 221, 269, Ainkurunūru 47, Porunarātruppadai 214-215, 216-7, Pattinappālai 28-30, and Malaipadukādam 413-414.  பாணரும் மீனும்:  அகநானூறு 196 – வராஅல் துடிக் கண் கொழுங்குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்குப் பாட்டி ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெஞ்சோறு தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து, அகநானூறு 216 – நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள், குறுந்தொகை 169 – பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல, ஐங்குறுநூறு 47 – முள் எயிற்றுப் பாண்மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 48 – வலை வல் பாண்மகன் வால் எயிற்று மடமகள் வராஅல் சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 49 – பாண்மகள் சில் மீன் சொரிந்து,  ஐங்குறுநூறு 111 – பாணன் சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇச் சினைக் கயல் மாய்க்கும், புறநானூறு 348 – மீன் சீவும் பாண் சேரி, மதுரைக்காஞ்சி 269 – மீன் சீவும் பாண் சேரியொடு, பெரும்பாணாற்றுப்படை 284-285 – கோள்வல் பாண்மகன் தலைவலித்து யாத்த நெடுங்கழைத் தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பாண்மகள் கொணர்ந்த இழிந்த மீனுக்குச் சமமாக மனையாட்டி சிறந்த நெல்லைக் கொடுப்பது போன்று நீயும் பரத்தையர் தரும் இழிந்த காம இன்பத்திற்கு ஈடாக உயர்ந்தோரிடத்துச் செய்ய வேண்டிய தலையளியை அவர்பாற் செய்யாநின்றனை.

Meanings:   முள் எயிற்று – with sharp teeth, பாண்மகள் – the bard’s daughter, இன் கெடிறு – tasty kediru fish – கெளிறு, Marones cavasius, சொரிந்த – poured, அகன் பெரு வட்டி – wide big bowl, wide big basket, நிறைய – full, மனையோள் – wife, அரி – harvested, reaped, கால் – stems, பெரும் பயறு – lots of green lentil, பச்சைப் பயிறு, பாசிப் பயிறு, நிறைக்கும் – she fills, ஊர – oh man from such town, மாண் இழை – splendid jewels, ஆயம் – friends, அறியும் – know, நின் – your, பாணன் போலப் பல பொய்த்தல்லே – tell lies like your bard

ஐங்குறுநூறு 48, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடமும் பாணனிடமும் சொன்னது
வலை வல் பாண்மகன் வால் எயிற்று மடமகள்
வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள், மனையோள்
யாண்டு கழி வெண்ணெல் நிறைக்கும் ஊர!
வேண்டேம் பெரும, நின் பரத்தை
யாண்டுச் செய் குறியோடு, ஈண்டு நீ வரலே.

Ainkurunūru 48, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero and his bard
Oh man from a town where a wife
pours year-old white paddy
into a basket emptied of varāl fish
brought by the naive, white-toothed
daughter of a bard, handy with nets!

I do not desire for you to come here,
oh lord, bearing marks made by your
mistress!

Notes:  The hero returns home with marks created on his body by his concubine.  The upset heroine utters these words.  பாணரும் மீனும்:  அகநானூறு 196 – வராஅல் துடிக் கண் கொழுங்குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்குப் பாட்டி ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெஞ்சோறு தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து, அகநானூறு 216 – நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள், குறுந்தொகை 169 – பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல, ஐங்குறுநூறு 47 – முள் எயிற்றுப் பாண்மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 48 – வலை வல் பாண்மகன் வால் எயிற்று மடமகள் வராஅல் சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 49 – பாண்மகள் சில் மீன் சொரிந்து,  ஐங்குறுநூறு 111 – பாணன் சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇச் சினைக் கயல் மாய்க்கும், புறநானூறு 348 – மீன் சீவும் பாண் சேரி, மதுரைக்காஞ்சி 269 – மீன் சீவும் பாண் சேரியொடு, பெரும்பாணாற்றுப்படை 284-285 – கோள்வல் பாண்மகன் தலைவலித்து யாத்த நெடுங்கழைத் தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இழிந்த வரால்மீனின் பொருட்டுச் சிறந்த வெண்ணெல்லைக் கொடுக்கும் மனையாள் போன்று நீயும் புல்லிய காம இன்பத்தால் உயரிய பண்பாட்டினை இழக்கின்றனை என்றது.

Meanings:   வலை வல் பாண்மகன் – bard who is a good fisherman using a net, வால் எயிற்று மட மகள் – white-toothed innocent daughter, வராஅல் – varāl fish, murrel fish, Slacate nigra, Ophiocephalus punctatus, Ophiocephalus marulius, சொரிந்த வட்டியுள் – pouring in a basket, மனையோள் – housewife, யாண்டு கழி வெண்ணெல் – white rice that is over a year old, நிறைக்கும் – fills (her basket), ஊர – oh man from such town, வேண்டேம் பெரும – we do not desire my lord, நின் பரத்தை – your concubine, ஆண்டுச் செய் குறியோடு – with the marks made by her, ஈண்டு நீ வரலே – your coming here

ஐங்குறுநூறு 49, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடமும் பாணனிடமும் சொன்னது
அம் சில் ஓதி அசை நடைப் பாண்மகள்,
சில் மீன் சொரிந்து, பல் நெல் பெறூஉம்
யாணர் ஊர! நின் பாண்மகன்
யார் நலம் சிதையப் பொய்க்குமோ இனியே?

Ainkurunūru 49, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero and his bard
Oh man from a prosperous town
where a bard’s slow-gaited daughter
with beautiful, delicate hair
received a lot of paddy
for having poured out a few fish!

Whose beauty is going to be ruined
now, with those lies of your bard?

Notes:  The heroine who heard from the bard that the hero united with his concubine after the bard went to her as his messenger, is upset when the hero comes to her with his bard.  She utters this in anger.  பாணரும் மீனும்:  அகநானூறு 196 – வராஅல் துடிக் கண் கொழுங்குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்குப் பாட்டி ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெஞ்சோறு தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து, அகநானூறு 216 – நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள், குறுந்தொகை 169 – பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல, ஐங்குறுநூறு 47 – முள் எயிற்றுப் பாண்மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 48 – வலை வல் பாண்மகன் வால் எயிற்று மடமகள் வராஅல் சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 49 – பாண்மகள் சில் மீன் சொரிந்து,  ஐங்குறுநூறு 111 – பாணன் சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇச் சினைக் கயல் மாய்க்கும், புறநானூறு 348 – மீன் சீவும் பாண் சேரி, மதுரைக்காஞ்சி 269 – மீன் சீவும் பாண் சேரியொடு, பெரும்பாணாற்றுப்படை 284-285 – கோள்வல் பாண்மகன் தலைவலித்து யாத்த நெடுங்கழைத் தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பாண்மகள் சில மீன் கொடுத்துப் பல வேறு நெல்களையும் பெரும் ஊரன் என்றது ஒரு சில பொய்களைக் கூறியே பல வேறு மகளிரின் நலத்தை நீ நுகர்வை என்பதாம்.

Meanings:   அம் சில் ஓதி – beautiful delicate hair, அசை நடைப் பாண் மகள் – bard’s daughter of slow walk, சில் மீன் – a few fish, சொரிந்து – pouring, பல் நெல் – lots of paddy, பெறூஉம் – gets, யாணர் – prosperity, new income, ஊர – oh man from such town, நின் – your, பாண் மகன் – bard, யார் நலம் சிதைய – whose beauty to be ruined, பொய்க்குமோ – will he lie, இனியே – now

ஐங்குறுநூறு 50, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
துணையோர் செல்வமும் யாமும் வருந்துதும்,
வஞ்சி ஓங்கிய யாணர் ஊர!
தஞ்சம் அருளாய் நீயே, நின்
நெஞ்சம் பெற்ற இவளுமார் அழுமே.

Ainkurunūru 50, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the prosperous town
where vanji trees flourish!
Your relatives who depend on you
and we are sad because you left her.

Please show her some mercy!
Your wife,
who has you in her heart, cries.

Notes:  The hero returns to his marital house after a long time with his concubine.  The heroine’s friend utters these words to him.  துணையோர் செல்வமும் (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நின்னைப் பற்றுக்கோடாகக் கொண்டு வாழும் இயல்புடைய சுற்றத்தார் செல்வமும்.

Meanings:  துணையோர் செல்வமும் – the wealth of relatives, யாமும் வருந்துதும் – we are sad, வஞ்சி – Salis tetrasperma – P.L. Sami, Salis purpurea – R. Panchavarnam, ஓங்கிய – flourishing, யாணர் ஊர – oh man from a prosperous town, தஞ்சம் அருளாய் நீயே – please show pity and give her protection, நின் – your, நெஞ்சம் பெற்ற – she who has you in her heart, இவளும் ஆர் அழுமே – she cries (ஆர் = அசை நிலை)

தோழி கூற்றுப் பத்து – Ten Addresses by the Heroine’s friend

Poems 51 – 60 are called ‘தோழி கூற்றுப் பத்து’ which means ‘Ten addresses by the Heroine’s friend’.   In poems 41-59, the unfaithful hero tries to return home, and the heroine’s friend utters these to him.  Poem 60 is set in a pre-marital context.

ஐங்குறுநூறு 51, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நீர் உறை கோழி நீலச் சேவல்
கூர் உகிர்ப் பேடை வயாஅம் ஊர!
புளிங்காய் வேட்கைத்தன்று நின்
மலர்ந்த மார்பு, இவள் வயாஅ நோய்க்கே.

Ainkurunūru 51, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from a town where
a pregnant female waterfowl
with sharp claws, yearns for
her blue colored mate.

Her desire for your broad chest
used to be like craving for
tamarind.  It is not like that any
longer.

Notes:  The hero returns from his concubine but goes back to her again.  He returns again and the heroine’s friend chides him and refuses entry.  புளிங்காய் வேட்கைத்தன்று நின்
மலர்ந்த மார்பு (3,4) –  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை, சதாசிவ ஐயர் உரை, புலியூர் கேசிகன் உரை – இவற்றில் ‘தலைவனின் மார்பு தலைவிக்கு புளியங்காய் வேட்கை போன்றுள்ளது’ என்றுள்ளது.  ஒளவை துரைசாமி, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரைகளில் ‘முன்பு புளியங்காய் வேட்கை போன்றிருந்தது.  இப்பொழுது அவ்வாறில்லை’ என்றுள்ளது.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பேடையானது சேவலை நினைத்து கடுஞ்சூலான் வந்த வயாநோய் தீரும் ஊரன் என்றது, அதுபோல் இவளும் தன் வேட்கையை நின் மார்பை நினைந்தே ஒருவாறு ஆற்றுவாளாயினள் என்பதாம்.

Meanings:   நீர் உறை – water-living, கோழி நீலச் சேவல் – a blue male waterfowl, கூர் உகிர்ப் பேடை – a sharp-clawed female, வயாஅம் – it desires in its pregnancy, ஊர – oh man from such town, புளிங்காய் வேட்கைத்தன்று, வேட்கைத்து அன்று – it is like the desire for tamarind, it used to be like the desire for tamarind and it is not like that now, நின் மலர்ந்த மார்பு – your broad chest, இவள் – her, வயாஅ நோய்க்கே – for her desire disease for you that is like pregnancy disease

ஐங்குறுநூறு 52, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் நகையாடிச் சொன்னது
வயலைச் செங்கொடிப் பிணையல் தைஇச்,
செவ்விரல் சிவந்த, சேய் அரி மழைக்கண்,
செவ்வாய்க் குறுமகள் இனைய,
எவ்வாய் முன்னின்று மகிழ்ந, நின் தேரே?

Ainkurunūru 52, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero, teasing him
Causing this red-mouthed,
young lady with fingers that
got redder stringing red
vayalai vines as garlands,
and red-streaked, moist eyes
to grieve, where, oh lord, has
your chariot decided to go?

Notes:  The hero has come back to the heroine.  At that time, the heroine’s friend jokes about his infidelity.  உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – மனையகத்துத் தான் பேணி வளர்த்த கொடியே ஆயினும் அதனாற் பிணையல் தொடுத்தது பொறாது சிவக்கும் செவ்விரலுடையவள் என்றது, நின்னால் பேணப்படும் நலமுடையளாயினும் நின் தேர் பிறிதோரிடத்து நின்றவழியும் பொறாது கண்கலுழ்ந்து வாய்வெருவி மெய் வேறுபடுவாளாயினள் எனத் தலைவியின் ஆற்றாமையைச் சுட்டி நிற்பது தோன்ற, ‘பிணையல் தைஇச் செவ்விரல் சிவந்த சேய் அரி மழைக்கண் செவ்வாய்க் குறுமகள்’ என்றாள்.

Meanings:   வயலைச் செங்கொடி – red purslane vine, Portulaca quadrifida, பிணையல் – garland, தைஇ – stringing, tying, செவ்விரல் சிவந்த – red fingers reddened, perfect fingers reddened, சேய் அரி – red lines, மழைக்கண் – moist eyes, செவ்வாய்க் குறுமகள் – the young woman with red mouth, இனைய – to feel sad, எவ்வாய் முன்னின்று மகிழ்ந – where has it decided to go oh lord, நின் தேரே – your chariot

ஐங்குறுநூறு 53, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
துறை எவன் அணங்கும் யாம் உற்ற நோயே?
சிறை அழி புதுப் புனல் பாய்ந்தெனக் கலங்கிக்
கழனித் தாமரை மலரும்
பழன ஊர, நீ உற்ற சூளே!

Ainkurunūru 53, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from a town
where lotus flowers in paddy fields
bloom when new floodwater breaks
the banks and muddies the fields!

How will the shore agonize us?
Your false promises are the reason
for our sorrow!

Notes:  The hero has been playing in the water with his concubine in the water where he used to play with the heroine in the past.  The heroine’s friend is upset with him.  நீ உற்ற சூளே (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நீ செய்த சூளைத் தப்பி நீ ஒழுகினமை.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புதுப்புனல் அணையை உடைத்துக்கொண்டு பாய்ந்தவளவிலே கலங்கிப் பின்னர் மலருந் தாமரையையுடைய ஊரன் என்றது, சூள்மொழியைத் தப்பி நீ சென்றபொழுது தலைவி நின்னோடு பிணங்கிப் பின்னர் நின்னைக் கூடி மகிழ்தற்கேதுவாக பரத்தமையுடையை என்பதாம், ஒளவை துரைசாமி உரை – சிறையழிக்கும் புதுப்புனல் பாயக் கழனித் தாமரை கலங்கி மலரும் பழனங்களையுடைய ஊரன் என்றது, மகளிர் நலம் சிதைக்கும் புறவொழுக்கத்தை நீ மேற்கொண்டு ஒழுகுவதால் பொறாது முன்னர் வேறுபட்டு பின்னர்க் கூடும் பரத்தையர் பலரை உடையயையாயினாய் என்றவாறாம்.

Meanings:   துறை எவன் அணங்கும் – how would the shore agonize us, யாம் உற்ற நோயே – the disease that I have, சிறை அழி – breaking the banks, புதுப் புனல் பாய்ந்தென – since new flood waters leap, கலங்கி – getting muddy, கழனித் தாமரை மலரும் – field lotus flowers bloom, பழன ஊர – oh man from a town with ponds, நீ உற்ற சூளே – the promises you made (that you did not keep)

ஐங்குறுநூறு 54, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி வாயில் மறுத்து, தலைவனிடம் சொன்னது
திண் தேர்த் தென்னவன் நல் நாட்டு உள்ளதை
வேனில் ஆயினும் தண் புனல் ஒழுகும்
தேனூர் அன்ன இவள் தெரி வளை நெகிழ,
ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த
பஞ்சாய்க் கோதை மகளிர்க்கு
அஞ்சுவல் அம்ம, அம்முறை வரினே.

Ainkurunūru 54, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero, refusing him entry
If you leave our town in your
chariot to visit your concubines,
the chosen bangles of my friend,
who is lovely like Thēnūr town of
Pāndiyan with sturdy chariots,
where water flows even in summer
season, will slip down her arms.

We will be afraid of the women to
whom you have given sedge garlands.

Notes:  The heroine who heard that the hero’s concubines disrespected her friends, refuses to accept the hero.  The heroine’s friend who is aware of this, utters these words.  ஊரின் (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பரத்தையர் சேரியிடத்தே தேர் ஊர்ந்து செய்வாயாயின், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஊரின்கண் இருந்தேயும்.

Meanings:   திண் தேர்த் தென்னவன் – Pāndiyan king with a sturdy chariots, நல் நாட்டு – fine country, உள்ளதை – what is there (ஐ – சாரியை, an augment), வேனில் ஆயினும் – even in summer, தண் புனல் ஒழுகும் – cold water flows, தேனூர் – (in) Thēnūr, அன்ன – like, இவள் தெரி வளை நெகிழ – for her chosen bangles to slip down, ஊரின் ஊரனை – you who goes to different towns (ஐ – சாரியை, an augment), நீ தர வந்த – given by you, பஞ்சாய்க் கோதை – garlands made with sedge, பைஞ்சாய், கோரைப்புல், Cyperus rotundus tuberosus, மகளிர்க்கு அஞ்சுவல் – afraid of those women, அம்ம – அசை, an expletive, அம்முறை வரினே – if that happens

ஐங்குறுநூறு 55, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கரும்பின் எந்திரம் களிற்று எதிர் பிளிற்றும்
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள்
நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின்,
பல்லோர் அறியப் பசந்தன்று நுதலே.

Ainkurunūru 55, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
You desired my pretty friend
who is lovely like Thēnūr,
where the king donates chariots,
and sugarcane crushing equipment
sound like trumpets of bull elephants.

Since you abandoned her,
her forehead has become pale, and
many have noticed it.

Notes:  The hero wants to return to the heroine after having an extra-marital affair.  The heroine’s friend who sees the heroine’s sorrow utters these words and refuses him entry.  களிற்று எதிர் பிளிற்றும் (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – கரும்பின் ஆலை முழக்கிற்கு யானை முழக்கம் உவமை.  ஒளவை துரைசாமி உரை – ஆலையில் எழும் ஓசையை ஒப்ப களிறு பிளிறும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கரும்பாட்டும் ஆலைப் பொறி ஆண் யானையின் பிளிற்று ஒலிக்கு மாறாக ஒலிக்கும்.  பெரும்பாணாற்றுப்படை – 259-260 – கணம் சால் வேழம் கதழ்வுற்றாங்கு எந்திரம் சிலைக்கும்.  புறநானூறு 322 – கரும்பின் எந்திரம் சிலைப்பின் அயலது இருஞ்சுவல் வாளை பிறழும்.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – களிற்று எதிர் கரும்பின் எந்திரம் பிளிற்றும் என்றது, உயிருடைய யானைக்கு மாறாக உயிரற்ற பொறி ஆரவாரித்தல் போன்று, கற்புடைய தலைவிக்கு மாறாகக் கய மகளிர் நின்னைக் கைக்கொண்டு விட்டனர் என்பதாம்.

Meanings:   கரும்பின் எந்திரம் – the sugarcane crushing equipment, களிற்று எதிர் பிளிற்றும் – sound like the trumpeting sounds of bull elephants, echo the sounds of trumpeting elephants, தேர் வண் கோமான் – king who donates chariots, தேனூர் அன்ன – like Thēnūr town, இவள் நல் அணி – her fine beauty, நயந்து – desired, நீ துறத்தலின் – since you abandoned her, பல்லோர் அறிய – for many to know, பசந்தன்று நுதலே – her forehead has paled

ஐங்குறுநூறு 56, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா
வெல் போர்ச் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள்
நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப,
எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே?

Ainkurunūru 56, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
My beautiful friend resembles Āmoor,
the town of the victorious Chōlas,
which does not know dark nights
since shining lamps make days bright.

Her glowing forehead has become pale.
What good are your consoling words?

Notes:  The hero wants to return to the heroine who is very sad about his extra-marital affair.  He promises her that he has not unfaithful.  The friend points out his lies and refuses him entry.  உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – இராநாள் உளதாகவும், விளக்கங்கள் தம் ஒளியால் அதனை அறியாவண்ணம் மறைப்பதுபோல, நின்பாற் பரத்தமை உளதாகவும், அதனை இப்பொய்ம்மொழிகளால் மறைத்து தெளிவிக்கின்றாய் என்பது.

Meanings:   பகல் கொள் விளக்கோடு – with lamps that give light that makes it appear like day, இரா நாள் – the nights, அறியா – it does not know, வெல் போர் – victorious in battles, சோழர் ஆமூர் அன்ன – like Āmoor town belonging to the Chōla kings, இவள் நலம்பெறு –  her beautiful, சுடர் நுதல் – bright forehead, தேம்ப – to become ruined, to become pale, எவன் பயம் செய்யும் – how will it help, நீ தேற்றிய மொழியே – the words you say in consolation

ஐங்குறுநூறு 57, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பகலின் தோன்றும் பல் கதிர்த் தீயின்
ஆம்பல் அம் செறுவின் தேனூர் அன்ன
இவள் நலம் புலம்பப் பிரிய
அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே?

Ainkurunūru 57, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
My friend’s beauty,
resembling Thēnūr with pretty
fields with white waterlilies
and ritual flames with many
rays that appear like daytime,
is ruined since you left her.

Is your lover pretty like your wife?

Notes:  The heroine’s friend who found out about the hero’s extra-marital affair questions him.  உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – இல்வாழ்வார்க்கு உரிய வேள்வியினையும் வளவயற்கு அணி செய்யும் ஆம்பலினையும் கூறியதால், தலைவிபால் மனையறம் புரிதற்குரிய மாட்சியும் கொடைக்கடன் இறுத்தற்குரிய வளமையும் கூறிச் சிறப்பித்தவாறாயிற்று, புலியூர் கேசிகன் உரை – ஆம்பலுக்கு உவமையாகப் பகலில் தோன்றும் பல்கதிர்ப் பெருந்தீயினைக் கொண்டால், அழகான மெல்லியராகத் தோன்றும் பரத்தையர், அவரைச் சார்ந்தாரைப் பகல் எரி தீப்போல் தவறாதே எரித்தழிக்கும் கொடிய இயல்பினர் என்பது.

Meanings:   பகலின் தோன்றும் – appearing like daytime, பல் கதிர் – many rays, தீயின் – with flames, ஆம்பல் – waterlilies, அம் செறுவின்- with beautiful fields, தேனூர் அன்ன இவள் நலம் – her beauty which is like Thēnūr, புலம்ப – to be ruined, பிரிய – leaving, அனை நலம் உடையளோ – is she pretty, is she virtuous (like your wife), மகிழ்ந – oh lord, நின் பெண்டே – your woman, your mistress

ஐங்குறுநூறு 58, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
விண்டு அன்ன வெண்ணெல் போர்வின்
கைவண் விராஅன் இருப்பை அன்ன
இவள் அணங்கு உற்றனை போறி,
பிறர்க்கும் அனையையால், வாழி நீயே.

Ainkurunūru 58, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
You are afraid of my friend,
who is as beautiful as Iruppai city
with mountain-high, heaped, white
rice hay, and its generous donor Virān.

It appears that you are afraid of all the
other women, too.  May you live long!

Notes:  The unfaithful hero pretends that he is upset with the heroine who has sensed his affairs.  The heroine’s friend who is aware of the situation, utters these words.  பிறர்க்கும் (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பிற பெண்டிர், ஒளவை துரைசாமி உரை – பிற மகளிர்.  பழைய உரை – கைவண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என்றது, நினது இல் வாழ்க்கைக் உரியதாகிய குணங்களால் உயர்ந்ததால் என்றவாறு.

Meanings:   விண்டு அன்ன – like mountains, வெண்ணெல் போர்வின் – with heaps of white paddy grass, கைவண் – charitable, விராஅன் – a donor named Virān, இருப்பை அன்ன – like Iruppai city, இவள் – her, அணங்கு உற்றனை போறி – it appears that you are afraid, பிறர்க்கும் – to others, to other women, அனையையால் – because of that, வாழி நீயே – may you live long

ஐங்குறுநூறு 59, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கேட்டிசின் வாழியோ மகிழ்ந ஆற்றுற
மையல் நெஞ்சிற்கு எவ்வம் தீர
நினக்கு மருந்தாகிய யான் இனி
இவட்கு மருந்து அன்மை நோம் என் நெஞ்சே.

Ainkurunūru 59, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord, may you live long!
In the past
I was medicine to your confused
heart, and I ended your sorrow.

Now
I am unable to be medicine to her;
my heart aches.

Notes:  The heroine is distressed over her husband’s infidelities.  The friend, who in the past helped the couple to meet during days and nights in secrecy, utters these words to the hero.

Meanings:   கேட்டிசின் – listen, வாழியோ – may you live long, மகிழ்ந – oh lord, ஆற்றுற மையல் நெஞ்சிற்கு – to appease your confused heart, எவ்வம் தீர – for sorrow to end, நினக்கு மருந்தாகிய யான் – I was medicine to you, இனி இவட்கு மருந்து அன்மை – now I am not able to be medicine to her, நோம் என் நெஞ்சே – my heart aches

ஐங்குறுநூறு 60, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பழனக் கம்புள் பயிர்ப் பெடை அகவும்
கழனி ஊர! நின் மொழிவல் என்றும்
துஞ்சு மனை நெடு நகர் வருதி,
அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே?

Ainkurunūru 60, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from a town with fields
where a male coot in a pond
calls out to attract his loving
mate!  I say this to you:

You have been coming to our big
house when everyone is asleep.
Are you not afraid
of the spear in her father’s hand?

Notes:  வரைவு கடாயது.  The heroine’s friend utters this to the hero who has been delaying marrying the heroine.  She utters these words to him when he comes for his night meeting.  She suggests that he marry her instead of coming at night facing risks (வரைவு கடாவுதல்).  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பழனக் கம்புள் பயிர்ப் பெடை அகவும் கழனியூர என்றது பழனத்தின்கண் உள்ள சம்பங்கோழியின் சேவல், வரம்புடைய கழனியிலிருந்து தன்னைக் காதலித்து அழைக்கும் பெடையின் இயல்பறியாமல் அதனை வருந்திக் கூவி அழைப்பது போன்று நீயும் கடிமனைக்கண்ணிருந்து நின் வரைவினை எதிர்பார்த்து வருந்தியிருக்கும் தலைவியின் நிலையறிந்து வரையாமல் வீணே இருளிலும் பகலிலும் வந்து வந்து போகின்றாய் என்றவாறாம்.  மருதத் திணை – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை –  திணை மயக்குறுதலுள் மருதத்துக் குறிஞ்சி நிகழ்ந்தது.

Meanings:   பழனக் கம்புள் பயிர்ப்பெடை அகவும் – where a male coot in a pond calls its loving mate, கழனி ஊர – oh man from this town with fields, நின் மொழிவல் – I say to you, என்றும் – always, துஞ்சு மனை – when everyone in the house is sleeping, நெடு நகர் வருதி – you come to our tall house, அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – don’t you fear her father’s hand spear

கிழத்திக் கூற்றுப் பத்து – Ten Adresses by the wife

Poems 61 – 70 are uttered by the heroine to her unfaithful husband.  They are all in the post-marital context.   Poem 68 is a rare one.  It reveals that there is a concubine living in the same house.

ஐங்குறுநூறு 61, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
நறு வடி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம்பழம்
நெடு நீர்ப் பொய்கைத் துடுமென விழூஉம்,
கைவண் மத்தி கழாஅர் அன்ன,
நல்லோர் நல்லோர் நாடி,
வதுவை அயர விரும்புதி நீயே.

Ainkurunūru 61, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
You desire to unite with these fine
women, who are lovely like Kalār,
town of charitable Mathi,
where fragrant tiny green mangoes
that have matured to sweet, ripe
fruits splash down into large ponds.

Notes:  The hero goes from one concubine to another.  When he came home one day, the heroine told him that she was aware of his behavior.  He accepted his mistake and promised that he would change. The heroine utters these words in response.  வதுவை அயர (61) – ஒளவை துரைசாமி உரை – பரத்தையரைத் தலைவன் கூட.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நறுவடி மாஅத்து விளைந்துகு தீம்பழம் அதற்கு உரிமையுடையோர்க்குப் பயன்படாமல் பொய்கையில் வீழ்ந்து அங்கு வாழும் மீன்கட்கே இறையாதல் போன்று இல்லற உரிமையுடைய எனக்குப் பயன்படாமல் பரத்தையர் சேரியிற் சென்று ஆண்டுறையும் பரத்தையர் பலர்க்கும் பயப்படுவாயாயினை என்பது, ஒளவை துரைசாமி உரை – நறுவடி மாவின்கண் விளைந்து முதிர்ந்த தீம்பழம் அதனின் நீங்கி நெடுநீர்க் குட்டத்துத் துடும் என விழும் என்றது, பரத்தையர் சேரிக்கண் நலங்கனிந்து சிறந்த பரத்தையர் தம் தாயர் முதலாயினாரின் நீங்கி நின்னொடு வதுவையிற் கூடி மகிழ்வர் என்பது, புலியூர் கேசிகன் உரை – மாவின் முதிர்ந்த கனி தானாகவே குளத்து நீரில் துடுமென விழூஉம் என்றது, அவ்வாறே பரத்தையர் சேரியிலே பக்குவமான இளங்கன்னியர் தலைவனின் வலையிலே தாமாகவே வந்து ஆரவாரத்துடன் விழுவாராயினர் என்பது.  இல்லறமாற்றி இன்புற்றிருந்த தலைவன் அப்பிடியினின்றும் விலகி பரத்தையரின் போய் வீழ்ந்தான் என்பது, மாவின் நறுங்கனி பொய்கையின்கண் வீழ்ந்து அழிவது போலாகும் என்பதும் பொருந்தும்.

Meanings:   நறு வடி – fragrant tiny green mangoes, மாவடு, மாஅத்து – of mango trees, விளைந்து உகு – they ripen and fall, தீம்பழம் – sweet fruits, நெடு நீர்ப் பொய்கை – big pond, துடுமென விழூஉம் – they drop with sounds, கைவண் – charitable, மத்தி – a king named Mathi, கழாஅர் – name of a town, அன்ன – like, நல்லோர் – nice people, நல்லோர் நாடி – seek women, seek concubines, வதுவை அயர – to conduct marriage, to unite, விரும்புதி நீயே – you desire

ஐங்குறுநூறு 62, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
இந்திர விழவின் பூவின் அன்ன,
புன்தலைப் பேடை வரி நிழல் அகவும்,
இவ்வூர் மங்கையர்த் தொகுத்து, இனி
எவ்வூர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே?

Ainkurunūru 62, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
Lord!  You attract women in
this town, where a peahen,
with its tiny head looking like
the flowers of Inthira festival,
calls her mate from a strip of shade.
Which town will your chariot stop next?

Notes:  The hero who goes from one concubine to another comes home one day.  The upset heroine utters these words to him.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புன்தலைப் பெடை நிரம்பா நிழலிருந்து அகவும் இவ்வூர் என்றது, நின் பிரிவாலே பொலிவிழந்து ஆதரவற்ற இவ்வில்லின்கண் யான் இருந்து தேம்பாநின்றேன் என்பது, இந்திரவிழவிற்  பூவினன்ன என்பதை மங்கையர்க்கு அடையாக்கி, ஒளவை துரைசாமி உரை – இந்திரவிழவின்கண் வேறுவேறு நிலத்தினின்றும் பூக்கள் பல கொணர்ந்து தொகுத்துப் பயன்கோடல் போல, வேறுவேறு ஊர்களிலிருந்தும் மகளிரைக் கொணர்ந்து வதுவையின்பம் கொள்கின்றாய் என்பது.

Meanings:   இந்திர விழவின் பூவின் அன்ன – like the flowers used during the Inthira festival, புன்தலைப் பேடை – a female peacock with a delicate head, வரி நிழல் – in a strip of shade, அகவும் – it calls, இவ்வூர் மங்கையர் – the women in this town, தொகுத்து – collecting, attracting, இனி எவ்வூர் நின்றன்று – now in which town will it stop, மகிழ்ந – oh lord, நின் தேரே – your chariot

ஐங்குறுநூறு 63, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
பொய்கைப் பள்ளிப் புலவு நாறு நீர்நாய்,
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊர!
எம் நலம் தொலைவது ஆயினும்,
துன்னலம் பெரும, பிறர்த் தோய்ந்த மார்பே.

Ainkurunūru 63, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
Oh man from a town
where a flesh-reeking otter
catches a vālai fish every
day in the pond, for his meal!

Lord!  Even if my beauty is lost,
I will not embrace your chest
that has been hugged by others.

Notes:  The heroine refused the unfaithful husband and utters these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நீர்நாய் பொய்கையைத் தான் வாழுமிடமாகக் கொண்டிருந்தும் தன்னுடலில் நாறும் புலானாற்றத்தைக் கழுவிக் கொள்ளாமல் மீண்டும் புலனாறும் இழிதகவுடைய வாளை மீனையே இரையாகப் பெறுதல் போன்று நீதானும் நினது குடிப் பிறப்பிற்கேற்றப்படி தூய காதல் நெறியிலே நில்லாயாய் இழிந்த காம இன்பமே காமுற்று நாடோறும் பரத்தையரை நாடி நுகர்கின்றனை என்பதாம்.

Meanings:   பொய்கை பள்ளி – living in a pond, புலவு நாறு நீர்நாய் – flesh-stinking otter, வாளை – scabbard fish, trichiurus haumela, நாள் இரை பெறூஉம் – gets as daily food, ஊர – oh man from such town, எம் நலம் தொலைவது ஆயினும் – even if my beauty is lost, துன்னலம் – I will not embrace you, பெரும – oh lord, பிறர்த் தோய்ந்த மார்பே – the chest that other women have embraced

ஐங்குறுநூறு 64, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
அலமரல் ஆயமோடு அமர் துணை தழீஇ,
நல மிகு புதுப் புனல் ஆடக் கண்டோர்,
ஒருவரும் இருவரும் அல்லர்,
பலரே தெய்ய, எம் மறையாதீமே!

Ainkurunūru 64, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
When you hugged your lover
and played with her
in the splendid freshet
surrounded by her friends,
not one or two persons,
but many saw you with her.

Do not hide that from me!

Notes:  The heroine hears that the hero plays in the water with his concubines.  She utters these words after being upset with her husband who comes home like he is an innocent man who has not done anything wrong.

Meanings:  அலமரல் – surrounded by, ஆயமோடு – with friends, அமர் துணை தழீஇ – hugging your loving partner, நல மிகு புதுப்புனல் – fine new flood/freshet, ஆடக் கண்டோர் – those who saw you play, ஒருவரும் இருவரும் அல்லர் – not just one or two persons, பலரே – many, தெய்ய – asai, an expletive, எம் மறையாதீமே – don’t hide that from me

ஐங்குறுநூறு 65, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
கரும்பு நடு பாத்தியில் கலித்த ஆம்பல்
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர!
புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி
முயங்கன்மோ, தெய்ய, நின் மார்பு சிதைப்பதுவே.

Ainkurunūru 65, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to th hero
Oh man from a town
with flowing streams,
where flourishing waterlilies
in sugarcane plots satisfy
the hunger of honeybees!

Do not embrace my body
that has delivered a son.
It will spoil your chest.

Notes:  The hero returns home from his concubine on hearing that his wife has given birth to a son.  When he approaches the heroine, she utters these words in anger.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கரும்பு நடு பாத்தியில் கலித்த ஆம்பல் சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர என்றது, நாம் இல்லறஞ் செய்தற்கியற்றிய இவ் இல்லத்தே பரத்தையர் குழுமி அவர் சுற்றத்தாரை ஓம்பாநிற்பர் என்பது.

Meanings:   கரும்பு நடு பாத்தியில் – in patches were sugarcane is planted, கலித்த ஆம்பல் – flourishing white waterlily, சுரும்பு பசி களையும் – removes the hunger of honeybees, பெரும் புனல் ஊர – oh man from such town, புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி – my body which gave birth to a son, முயங்கன்மோ – do not embrace me, தெய்ய – அசை, an expletive, நின் மார்பு சிதைப்பதுவே – it will ruin your chest

ஐங்குறுநூறு 66, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
உடலினென் அல்லேன், பொய்யாது உரைமோ,
யார் அவள் மகிழ்ந, தானே தேரொடு,
தளர் நடைப் புதல்வனை உள்ளி, நின்
வள மனை வருதலும், வெளவியோளே?

Ainkurunūru 66, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
I shall not get angry.  Tell me
without lying.  Who is she, my
lord, the woman who blocked
your return to our rich house
in your chariot,
even though you had thought
of your son with unsteady steps?

Notes:  The hero stays home after the birth of his son for whom he has great love.  One day when he left the house for some time, the heroine suspects that he has returned to his concubine.  She utters these words in anger.

Meanings:   உடலினென் அல்லேன் – I will not get angry, பொய்யாது உரைமோ – tell without lying, யார் அவள் மகிழ்ந – who is she, lord, தானே தேரொடு – riding in your chariot, தளர் நடைப் புதல்வனை உள்ளி – thinking about your son with unsteady steps, நின் வள மனை – your rich house, வருதலும் – coming, வெளவியோளே – the woman who seized you, the woman who blocked you

ஐங்குறுநூறு 67, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
மடவள் அம்ம நீ இனிக் கொண்டோளே,
தன்னொடு நிகரா என்னொடு நிகரிப்
பெரு நலம் தருக்கும் என்ப, விரி மலர்த்
தாது உண் வண்டினும் பலரே,
ஓதி ஒண்ணுதல் பசப்பித்தோரே.

Ainkurunūru 67, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
The ignorant woman you have,
the one who cannot rival me,
compares herself with me,
and is quite arrogant about
her great beauty, they say.

She does not know about the
other women,
many more than the bees
eating pollen from blossoms,
whose bright brows near their
hair that you have turned pale.

Notes:  The heroine hears that her husband’s concubine spoke ill of her.  In her anger, she utters these words to her husband in the presence of his bard and friends.  பசப்பித்தோரே (5) – ஒளவை துரைசாமி உரை – நின்னால் நலன் நுகரப்பட்டு பசக்கப்பட்ட மகளிர், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அவளிடத்தினின்றும் நின்னைப் பிரியும்படி செய்து அவளுடைய நெற்றியில் பசலை பாயும்படி செய்யும் மகளிர்.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – வண்டொன்று பலப்பல மலரினும் சென்று சென்று தேனுண்டு, பின் அப்பூக்களை நாடாது வாடி உதிரவிட்டுக் கழித்தல் போலத் தலைவனும் புதியரான பரத்தையரை நாடிச் சென்று கூடி இன்புற்று அவர்களை கைவிட்டு விடும் இயல்பினன் என்பது.

Meanings:   மடவள் – naive woman, ignorant woman, அம்ம – அசை, an expletive, நீ இனிக் கொண்டோளே – the woman you have taken now, தன்னொடு – with her, நிகரா – cannot be compared, என்னொடு நிகரி – she compares herself with me, பெரு நலம் – great beauty, தருக்கும் என்ப – they say she is arrogant, விரி மலர் – blossomed flowers, தாது உண் வண்டினும் – more than the bees which eat pollen, பலரே – many women, ஓதி – hair, ஒண்ணுதல் பசப்பித்தோரே – those who bright foreheads have become pale, those who make her bright forehead become pale

ஐங்குறுநூறு 68, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
கன்னி விடியல் கணைக் கால் ஆம்பல்,
தாமரை போல மலரும் ஊர!
பேணாளோ நின் பெண்டே,
யான் தன் அடங்கவும், தான் அடங்கலளே.

Ainkurunūru 68, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
Oh man from a town
where a thick-stemmed
waterlily blooms like a lotus
flower at early dawn!

Your woman does not care.
I’ve tried to control her,
but she will not be controlled.

Notes:  This is a rare poem where the wife tries to control the concubine.  The husband’s concubine spoke ill of the heroine and told others that the heroine spoke ill of her.  The heroine who is upset utters these to her husband.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இழிந்த ஆம்பல் உயரிய தாமரை மலர்போலத் தோன்றுதற்கு காரணம் விடியற்காலத்திற்கு இயல்பான இருள் கதிரவனால் நன்கு அழிக்கப்பட்டாமையே ஆதல் போன்று நின் பெண்டின் பேதைமை நீ நன்கு அகற்றாமையே ஆகும்.  அகற்றியிருப்பையேல் அவள் என்னைப் பழிதூற்றாது அமைந்திருத்தலும் கூடும், ஒளவை துரைசாமி உரை – சிறப்பில்லாத ஆம்பல் தாமரைபோல மலரும் என்றதனால், கற்புச் சிறப்பு இன்மையால் அடங்கிக் கிடைத்தற்குரிய பரத்தை, குலமகளிர் போலச் சிறப்புடையாள் எனக் கருதித் தருக்குகின்றாள் என்றவாறு.

Meanings:   கன்னி விடியல் – early dawn, கணைக் கால் ஆம்பல் – thick-stemmed white waterlily, தாமரை போல மலரும் – blooms like lotus, ஊர – oh man from such town, பேணாளோ – does she respect me (rhetorical question), she does not respect, she does not care, நின் பெண்டே – your woman, யான் தன் அடங்கவும் – I try to control her, தான் அடங்கலளே – she does not submit, she does not let me control her

ஐங்குறுநூறு 69, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டனெம் அல்லமோ மகிழ்ந, நின் பெண்டே,
பலர் ஆடு பெருந்துறை மலரொடு வந்த
தண் புனல் வண்டல் உய்த்தென,
உண்கண் சிவப்ப, அழுது நின்றோளே.

Ainkurunūru 69, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
Lord, did we not see your woman?
The cool freshets that flow with flowers
erased her sand doll on the shore
of the big port where many play.

She stood there crying;
her kohl-lined eyes became red.

Notes:  The hero had a young concubine.  The heroine questions him about it.  He denies having an affair.  The heroine uttered these words in anger.

Meanings:   கண்டனெம் அல்லமோ – did we not see that, மகிழ்ந – my lord, நின் பெண்டே – your woman, பலர் ஆடு பெருந்துறை – big port where many play in the water, மலரொடு வந்த – came with flowers, தண் புனல் – cool stream waters, வண்டல் உய்த்தென – since her sand doll broke, since her little sand house broke, உண்கண் – eyes with kohl, சிவப்ப – becoming red, அழுது நின்றோளே – she stood there crying

ஐங்குறுநூறு 70, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
பழனப் பன் மீன் அருந்த நாரை,
கழனி மருதின் சென்னிச் சேக்கும்,
மா நீர்ப் பொய்கை யாணர் ஊர!
தூயர் நறியர் நின் பெண்டிர்,
பேஎய்  அனையம் யாம், சேய் பயந்தனமே.

Ainkurunūru 70, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
Oh man from a prosperous town
where a stork perches on top
of a marutham tree near a field
and gorges himself on pond fish!

Your women are pure and fragrant.
I am like a demon that bore a child.

Notes:  The heroine who has given birth to a son, thinks that her husband will think of her as an older woman. She uttered these words in anger when her husband returned from his concubines. உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நாரை பொது நிலத்தில் உள்ள பல்வேறு மீன்களையும் பிடித்துத் தின்றுவிட்டு வாளா தங்குதற் பொருட்டே நன்செய் நிலத்திலுள்ள மருதமரத்தின் உச்சிக்கு வருதல் போன்று, நீயும் பொழுதெல்லாம் பல்வேறு பரத்தை மகளிரை ஆராய்ந்து கூடியிருந்து தூய இவ் இல்லத்திற்கு வாளா உலகியல்பு குறித்தே வருகின்றனை என்பது.

Meanings:   பழன – pond, பன் மீன் அருந்த – to eat many fish, நாரை – could be crane, pelican or stork according to the University of Madras Lexicon, stork is Ciconia alba according to the University of Madras Lexicon, கழனி மருதின் – of  a marutham tree near the field, Arjuna Tree, Terminalia arjuna, சென்னிச் சேக்கும் – stays on the top, மா நீர்ப் பொய்கை – huge water tank, யாணர் ஊர – oh man from a prosperous town, தூயர் நறியர் நின் பெண்டிர் – your women are pure and fragrant, பேஎய் அனைய – like a demon, யாம் – me, சேய் பயந்தனமே – I have given birth to a child

புனலாட்டுப் பத்து – Ten on Bathing in the Freshets

Poems 71 – 80 are about bathing in new floods.   These poems are set in a post-marital context.   The hero plays in the floodwaters with his concubines.   The heroine is aware of this.  This set has interesting poems uttered by the heroine, the hero, the heroine’s friend and the hero’s concubine.

ஐங்குறுநூறு 71, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
சூது ஆர் குறுந்தொடிச் சூரமை நுடக்கத்து,
நின் வெங்காதலி தழீஇ, நெருநை
ஆடினை என்ப புனலே, அலரே
மறைத்தல் ஒல்லுமோ மகிழ்ந,
புதைத்தல் ஒல்லுமோ ஞாயிற்றது ஒளியே?

Ainkurunūru 71, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the unfaithful hero
Lord, they say yesterday
you embraced and played in
the river with your lover who
wore small, hollow bangles.

Gossip has risen.  It is not possible
to hide that.  Is it possible to cover
the sun’s brilliance?

Notes:  The hero lies to the heroine that he has not been unfaithful to her.  She utters these words in anger and sulks.  சூது ஆர் (1) – ஒளவை துரைசாமி உரை – சூது, சூதாடுவோர் இயக்கும் காய். தொடியின் மூட்டுவாய் அச்சூதாடுகாய் போறலின், சூதென்றது ஆகுபெயர்.  உள்ளே புழையுடைய என்றும் உண்டு.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வஞ்சகம் பொருந்திய காதலி.

Meanings:   சூது ஆர் – with hollow core, with clasps that are like gambling dice, குறுந்தொடி – small bangles, small bracelets, சூர் அமை – curved, fierce, நுடக்கத்து – with movement, நின் வெங்காதலி – your desired lover, தழீஇ – embracing, நெருநை – yesterday, ஆடினை – you played with her, என்ப – they say, புனலே – in the river, அலரே மறைத்தல் ஒல்லுமோ – is it possible to hide gossip, மகிழ்ந – oh lord, புதைத்தல் ஒல்லுமோ ஞாயிற்றது ஒளியே – is it possible to cover the sun’s brightness, is it possible to hide the sun’s brightness

ஐங்குறுநூறு 72, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
வயல் மலர் ஆம்பல் கயில் அமை நுடங்கு தழைத்
திதலை அல்குல், துயல்வரும் கூந்தல்,
குவளை உண்கண், ஏஎர் மெல்லியல்,
மலர் ஆர் மலிர் நிறை வந்தெனப்,
புனலாடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே.

Ainkurunūru 72, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
She was my partner in love
when we played in the freshets
crammed with fresh flowers,
a delicate beauty, her loins with
pallor spots covered in a well-clasped,
swaying skirt made from white waterlilies
from the field, mixed with leaves.
Her long tresses swayed, and her
eyes like waterlilies were lined with kohl.

Notes:  The heroine is upset over her husband’s extra-marital affairs.  The hero utters these words to her friend, knowing that the heroine is listening, reminiscing about their secret love when he played with the heroine in the river.

Meanings:   வயல் மலர் ஆம்பல் – field white waterlilies, கயில் அமை – well clasped, நுடங்கு – swaying, தழை – leaves, திதலை அல்குல் – loins with pallor spots, துயல்வரும் கூந்தல் – swaying hair, குவளை – blue waterlilies, உண்கண் – eyes with kohl, கண்மை, ஏஎர் மெல்லியல் – the beautiful delicate young woman, மலர் ஆர் – beautiful flowers, மலிர் நிறை வந்தென – when there were floods, புனலாடு – playing in the water, புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே – she became my partner in love

ஐங்குறுநூறு 73, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
வண்ண ஒண் தழை நுடங்க, வால் இழை,
ஒண்ணுதல் அரிவை, பண்ணை பாய்ந்தெனக்,
கள் நறுங்குவளை நாறித்
தண் என்றிசினே, பெருந்துறைப் புனலே.

Ainkurunūru 73, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
When the woman with shining
forehead and pure jewels
plunged into the water with her
bright colored, swaying leaf skirt,
the flowing water in the huge shore
became cool, and the fragrance
of honey from waterlilies spread.

Notes:  The heroine is upset over her husband’s extra-marital affairs.  The hero utters these words to her friend, knowing that the heroine is listening, reminiscing about their secret love when he played with the heroine in the river.  பண்ணை (2) – ஒளவை துரைசாமி உரை – புனலாடலும் விளையாட்டே யாதலின் பண்ணை எனப்பட்டது. ‘கெடவரல் பண்ணை ஆயிரண்டும் விளையாட்டு’ என்ப (தொல். சொல் 319).  என்றிசினே (4) – ஒளவை துரைசாமி உரை – இறந்தகால முற்றுவினைத் திரிசொல்.  ‘அவற்றுள் இகுமும் சின்னும் ஏனை இடத்தொடும் தகுநிலை உடையன என்மனார் புலவர்’ (தொல்காப்பியம், சொல் 275) என்பதனால், சின் படர்க்கைக்கும் அமைவதாயிற்று, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – இசின் – அசை.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – அத் தடம் போல இவள் உறக் கலங்கித் தெளிந்து தண் என்றாள் என்பது கருதி உணரப்பட்டது.

Meanings:   வண்ண ஒண் தழை – colorful bright leaves (clothing), நுடங்க – swaying, வால் இழை – pure jewels, ஒண்ணுதல் அரிவை – the woman with a bright forehead, பண்ணை பாய்ந்தென – when she plunged into the water to play, கள் நறுங்குவளை நாறி – smelled of the honey in the blue waterlily flowers, தண் என்றிசினே – it was cold (சின் – படர்க்கை அசைச்சொல், an expletive of the third person), பெருந்துறைப் புனலே – the flowing waters of the big shore

ஐங்குறுநூறு 74, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
விசும்பு இழி தோகைச் சீர் போன்றிசினே,
பசும் பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்றக்,
கரை சேர் மருதம் ஏறிப்
பண்ணை பாய்வோள், தண் நறும் கதுப்பே.

Ainkurunūru 74, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
She climbed up a marutham tree
on the bank and plunged into the
water with her gently gleaming new
gold jewels, her cool, fragrant, pretty
hair, appearing like the feathers of
a peacock descending from the sky.

Notes:  The heroine is upset over her husband’s extra-marital affairs.  The hero utters these words to her friend, knowing that the heroine is listening, reminiscing about their secret love when he played with the heroine in the river.

Meanings:   விசும்பு – sky, இழி – descending, தோகை – peacock’s plume, சீர் போன்று – splendid like, பசும் பொன் – fresh gold, new gold, அவிர் இழை – bright jewels, பைய – gently, delicately, நிழற்ற – being bright, gleaming, கரை சேர் மருதம் ஏறி – climbed on a marutham tree on the bank, Arjuna Tree, Terminalia arjuna, பண்ணை பாய்வோள் – she plunged into the water to play, தண் நறும் கதுப்பு – cool fragrant hair

ஐங்குறுநூறு 75, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பலர் இவண் ஒவ்வாய் மகிழ்ந, அதனால்
அலர் தொடங்கின்றால் ஊரே, மலர
தொன்னிலை மருதத்துப் பெருந்துறை
நின்னோடு ஆடினள் தண் புனல் அதுவே.

Ainkurunūru 75, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord, you played with her in the
cool waters of the big shore,
in the ancient shore with
marutham trees with blossoms.

Many saw you and gossip has risen
in town, but you still do not accept it.

Notes:  The hero who comes home after playing in the river with his concubine denies he did that.  The heroine’s friend utters these words to him.  ஐங்குறுநூறு 31 – முதிர் மருதத்துப் பெருந்துறை.

Meanings:   பலர் – many, இவண் – here, ஒவ்வாய் – you don’t agree, மகிழ்ந – my lord, அதனால் அலர் தொடங்கின்றால் – gossip has risen, ஊரே – in town, மலர – with flowers, தொன்னிலை மருதத்துப் பெருந்துறை – big shore with an old marutham tree, Arjuna Tree, Terminalia arjuna, நின்னோடு ஆடினள் – she played with you, தண் புனல் அதுவே – in the cool flowing waters

ஐங்குறுநூறு 76, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பஞ்சாய்க் கூந்தல், பசு மலர்ச் சுணங்கின்,
தண் புனல் ஆடித் தன் நலம் மேம்பட்டனள்,
ஒண்தொடி மடவரல், நின்னோடு,
அந்தர மகளிர்க்குத் தெய்வமும் போன்றே.

Ainkurunūru 76, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
That innocent young woman who
played with you in the cool freshets,
her hair like sedge,
yellow spots like fresh flowers,
beautiful girl with bright bangles,
looks like a goddess to celestial women.

Notes:  The hero who comes home after playing in the river with his concubine denies he did that.  The heroine’s friend utters these words to him.

Meanings:   பஞ்சாய்க் கூந்தல் – hair like panchāy reed (soft sedge variety), பைஞ்சாய், கோரைப்புல், Cyperus rotundus tuberosus, பசு மலர் – fresh flowers, சுணங்கின் – with pallor spots, with yellow spots, தண் புனல் – cool flowing water, ஆடி – she played, தன் நலம் மேம்பட்டனள் – she was very beautiful, ஒண்தொடி – bright bangles, மடவரல் – naive young woman, நின்னோடு – with you, அந்தர மகளிர்க்குத் தெய்வமும் போன்றே – she is like a goddess to celestial women

ஐங்குறுநூறு 77, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தலைவனிடம் சொன்னது
அம்ம வாழியோ, மகிழ்ந! நின் மொழிவல்!
பேரூர் அலர் எழ நீரலைக் கலங்கி,
நின்னொடு தண் புனல் ஆடுதும்,
எம்மோடு சென்மோ, செல்லல் நின் மனையே.

Ainkurunūru 77, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What a concubine said to the hero
Lord, may you live long!
Listen!  Let me tell you this!
I will play with you splashing
the waters of this cool stream,
until gossip rises in the big town,

If you play with us, not returning
to your house.

Notes:  A concubine who was aware that the hero played in the river with the heroine in the past, uttered these words.   அம்ம வாழியோ (1) – சதாசிவ ஐயர் உரை – முன்னிலை அசை, மெய்ப்பாடு பெருமிதம்.  அம்ம – ஒளவை துரைசாமி உரை – கேட்பித்தற் பொருட்டாய இடைச்சொல்.

Meanings:  அம்ம – கேட்பித்தல் பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle, listen, வாழியோ – may you live long, மகிழ்ந – oh lord, நின் மொழிவல் – let me tell you, பேரூர் – big town, அலர் எழ – gossip has risen, நீரலைக் கலங்கி – splashing the waters, நின்னொடு – with you, தண் புனல் ஆடுதும் – playing in the cool waters, எம்மோடு சென்மோ – go with us, செல்லல் நின் மனையே – do not go to your house

ஐங்குறுநூறு 78, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தலைவனிடம் சொன்னது
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி
மதில் கொல் யானையின், கதழ்பு நெறி வந்த
சிறை அழி புதுப் புனல் ஆடுகம்,
எம்மொடு கொண்மோ, எம் தோள் புரை புணையே.

Ainkurunūru 78, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to the hero
Play with us in the new
floods that break the banks,
rushing with the speed
of fortress-ruining elephants
belonging to King Killi with
fast horses, and tall spears
with bright blades.

Hold on to my shoulders
that are like floats.

Notes:  A concubine who was aware that the hero played in the river with the heroine in the past, uttered these words.

Meanings:   கதிர் இலை – bright blades, நெடு வேல் – tall spears, கடு மான் – fast horses, கிள்ளி – Chola king Killi, மதில் கொல் யானையின் – like the fort attacking elephants, கதழ்பு நெறி வந்த – fast flowing on its path, சிறை அழி – ruining the banks/shores, புதுப் புனல் – new floods, ஆடுகம் எம்மொடு – play with us, கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே – hold on to my shoulders that are like floats

ஐங்குறுநூறு 79, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தையின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
புதுப்புனல் ஆடி அமர்த்த கண்ணள்,
யார் மகள் இவளெனப் பற்றிய மகிழ்ந!
யார் மகள் ஆயினும் அறியாய்,
நீ யார் மகனை, எம் பற்றியோயே?

Ainkurunūru 79, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine’s friend said to the hero
Lord, you caught the hands
of the young woman who played in
the new floods, her eyes reddened,
and asked, “Whose daughter is she?”

You do not know whose daughter
she is.  Whose son are you anyway,
to hold our hands?

Notes:  The hero played in the river by himself.  His concubine was upset.  The hero pretended that he was not aware of her anger and joked to her holding her hands.  The concubine’s friend who was there uttered these words to the hero.

Meanings:   புதுப்புனல் – new floods, new flowing waters, ஆடி – played in the water, அமர்த்த கண்ணள் – young woman with red eyes, young woman with warring eyes, யார் மகள் இவளென – whose daughter is she, பற்றிய – held (her hands), மகிழ்ந – lord, யார் மகள் ஆயினும் – whose ever’s daughter she is, அறியாய் – you do not know, நீ யார் மகனை – whose son are you, எம் பற்றியோயே – you hold us

ஐங்குறுநூறு 80, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
புலக்குவெம் அல்லேம், பொய்யாது உரைமோ,
நலத்தகு மகளிர்க்குத் தோள் துணை ஆகித்,
தலைப் பெயல் செம் புனல் ஆடித்,
தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந, நின் கண்ணே.

Ainkurunūru 80, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
I will not get upset
if you tell me without lying.

Your shoulders as rafts to beautiful
women, you played in the red waters
from the new rains and your eyes are
are red, oh lord.

Notes:  The heroine who finds out that the hero was playing in the river with his concubine utters these words to him, when he comes home.

Meanings:   புலக்குவெம் அல்லேம் – I will not be upset with you, I will not hate you, பொய்யாது உரைமோ – tell me without lying, நலத்தகு மகளிர்க்கு – to the beautiful women, தோள் துணை ஆகி – shoulders became support to them, shoulders became rafts for them, தலைப் பெயல் – heavy rains, first rains, செம் புனல் ஆடி – playing in the red flood waters, தவ நனி சிவந்தன – they became very red, மகிழ்ந – oh lord, நின் கண்ணே – your eyes

புலவி விராய பத்து – Ten on Varieties of Sulking

Poems 81 – 90 are ‘புலவி விராய பத்து’ and they are poems about different kinds of sulking.   These poems are all in the post-marital context.

ஐங்குறுநூறு 81, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தலைவனிடம் சொன்னது
குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை,
அரிப் பறை வினைஞர் அல்கு மிசைக் கூட்டும்,
மலர் அணி வாயில் பொய்கை ஊர! நீ
என்னை நயந்தனென் என்ற நின்
மனையோள் கேட்கின், வருந்துவள் பெரிதே.

Ainkurunūru 81, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to the hero
Oh man from a town
with a pond decked
with flowers at its entry,
where drummers who beat
parai drums eat the flesh
of tortoises with white
stomachs, cracked open
and left behind by herons!

If your wife hears that you
desire me, she’ll suffer greatly.

Notes:  The heroine chides the hero and talks ill of the concubine.  The concubine utters these to the hero who comes to see her, in the presence of the heroine’s friends.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குருகால் உண்ணப்பட்ட யாமைத் தசையைப் பறையர் இரவு உணவிற்குச் சேர்த்து வைப்பர் என்றது, எம்மால் நுகர்ந்து எச்சிலாகிய நின் மார்பையே தலைவி நுகர்தற்கு காவல் செய்து போற்றுகின்றாள் என்பது.

Meanings:   குருகு – herons/storks/egrets, உடைத்து உண்ட – broke and ate, வெள் அகட்டு யாமை – tortoises with white stomachs, அரிப் பறை – rhythmic drum beats, வினைஞர் – artists, drummers, அல்கு மிசை கூட்டும் – eat the leftover food, மலர் அணி வாயில் – beautiful flowers at the entry, பொய்கை ஊர – oh man from a town with ponds, நீ என்னை நயந்தனென் என்ற – you stating that you desire me, நின் மனையோள் – your wife, கேட்கின் வருந்துவள் – she will be sad if she hears that, பெரிதே – greatly

ஐங்குறுநூறு 82, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
வெகுண்டனள் என்ப பாண, நின் தலைமகள்,
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார்த்
தாது உண் பறவை வந்து, எம்
போது ஆர் கூந்தல் இருந்தன எனவே.

Ainkurunūru 82, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the messenger bard
O bard!  I hear that your mistress
was enraged because the bees
that eat pollen from the clustered
flowers of the fragrant garland
that our lord wears on his chest,
sat on the newly opened flowers
that adorn my beautiful hair.

Notes:  The heroine refuses entry and utters these words to the messenger bard, for him to take them to her unfaithful husband.

Meanings:   வெகுண்டனள் என்ப – they say she was enraged, பாண – O bard, நின் தலைமகள் – your mistress, your boss, மகிழ்நன் மார்பின் – on my husband’s chest, அவிழ் – open, இணர் – clustered, நறும் தார்த் தாது – fragrant flower garland’s pollen, உண் – eating, பறவை – bees, வந்து எம் போது ஆர் கூந்தல் இருந்தன எனவே – came and sat on the flowers on my beautiful hair

ஐங்குறுநூறு 83, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொனனது
மணந்தனை அருளாய் ஆயினும், பைபையத்
தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர்,
ஒண்தொடி முன் கை ஆயமும்,
தண் துறை ஊரன் பெண்டு எனப்படற்கே.

Ainkurunūru 83, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
You married me, but never cared.
Leave me slowly, little by little.

Go away to the women whose wrists
are decked with bright bangles,
who others say are the women of
the lord of the town with cool shores.

Notes:  The heroine is upset since the hero has extra-marital affairs.  She chides him and asks him to go away to his concubines.

Meanings:   மணந்தனை – you married me, அருளாய் – you were not nice to me, you did not shower your graces on me, ஆயினும் – however, பைபையத் தணந்தனை ஆகி – leave me little by little, உய்ம்மோ – go away, நும் ஊர் – your town, ஒண்தொடி – bright bangles, முன் கை – forearms, ஆயமும் – the ladies, தண் துறை ஊரன் – the man from the cool shore town, பெண்டு – women, எனப்படற்கே – told by others

ஐங்குறுநூறு 84, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
செவியின் கேட்பினும் சொல் இறந்து வெகுள்வோள்,
கண்ணிற் காணின் என்னாகுவள் கொல்,
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும்
தைஇத் தண் கயம் போலப்,
பலர் படிந்து உண்ணு, நின் பரத்தை மார்பே?

Ainkurunūru 84, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
When she hears it with her ears,
she is upset beyond words.
What will happen if she sees
with her own eyes,
women with fragrant flowers
and five-part braids,
playing on your chest,
and enjoying it
like it were Thai month’s cool
pool, where many women play?

Notes:  The heroine’s friend chides the hero who enters the marital house.

Meanings:   செவியின் கேட்பினும் – if she heard, சொல் இறந்து – beyond words, வெகுள்வோள் – she will be very upset, கண்ணிற் காணின் என்னாகுவள் கொல் – what will she do if she sees with her eyes, நறு வீ – fragrant flowers, ஐம்பால் மகளிர் – women with five-part braids, ஆடும் தைஇத் தண் கயம் போல – like the cool pond where women play in the cool thai month, பலர் படிந்து உண்ணு – many hugged and enjoyed, நின் பரத்தை மார்பே – your chest used by prostitutes

ஐங்குறுநூறு 85, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
வெண் நுதல் கம்புள் அரிக்குரல் பேடை,
தண் நறும் பழனத்துக் கிளையோடு ஆலும்,
மறு இல் யாணர் மலி கேழ் ஊர! நீ
சிறுவரின் இனைய செய்தி,
நகாரோ பெரும, நின் கண்டிசினோரே?

Ainkurunūru 85, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
Oh man from a faultless rich town,
where a coot with a white forehead
calls sweetly with her flock in a cool,
fragrant field!

You are behaving like children.
Lord, won’t those who see you laugh?

Notes:  The heroine who is upset that her husband is greatly infatuated with his concubines utters these words in anger.  அரிக்குரல் (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – இனிய குரல், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அரித்தெழும் ஓசை, ஒளவை துரைசாமி உரை – அரித்தெழும் ஓசை.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சம்பங்கோழிப் பெடை (தன் சேவலன்றியும்) தனது கிளையோடு மகிழ்ந்து ஆலும் என்றது, “பெருமானே, நீ அவ்வாறு தணந்து போயினை எனினும் யான் எனக்குரிய கடமைகளிலே நெஞ்சு நிறுத்தி நமது சுற்றத்தோடு ஒருவாறு மகிழ்ந்திருக்கின்றேன்” என்பது.

Meanings:   வெண் நுதல் – white forehead, கம்புள் – coot, நாம தாரா, அரிக்குரல் – sweet tones, intermittent tones, sharp tones, பேடை – female, தண் நறும் – cool fragrant, பழனத்து – in a field, கிளையோடு ஆலும் – calls along with her flock, மறு இல் – faultless, யாணர் மலி கேழ் ஊர – oh man from a very prosperous town, நீ சிறுவரின் இனைய செய்தி – you are behaving like children, நகாரோ – won’t they laugh, பெரும – oh lord, நின் கண்டிசினோரே – those who see you

ஐங்குறுநூறு 86, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை தலைவனிடம் சொன்னது
வெண்தலைக் குருகின் மென்பறை விளிக் குரல்,
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர!
எம் இவண் நல்குதல் அரிது,
நும் மனை மடந்தையொடு தலைப்பெய்தீமே.

Ainkurunūru 86, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to the hero
Oh man from a town
where delicate-winged chicks
of herons with white heads call
loudly from the nearby huge fields!

It is difficult for you to be at my place.
Go to your home and live with your wife.

Notes:  The hero is at his concubine’s house.  The heroine’s friends come there bringing him a message from his young son.  His concubine who heard that utters these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குருகின் பார்ப்புக்களின் விளிக்குரல் நெடிய கழனிக்கண் சென்று ஒலிக்கும் ஊரன் என்றது, நின்னுடைய மகவின் இனிய அழைப்பாகிய மழலைமொழி இப் பரத்தையர் சேரிவரையில் எட்டுவதாயிற்று என்பது.

Meanings:   வெண்தலைக் குருகின் – of white headed herons/egrets/storks, மென்பறை – young chicks with delicate wings, விளிக் குரல் – bird calls, நீள் வயல் – vast fields, long fields, நண்ணி இமிழும் – hear close to them, ஊர – oh man from such town, எம் – with me, இவண் – here, நல்குதல் – showering graces, அரிது- it is difficult, நும் மனை மடந்தையொடு – with your wife in your house, தலைப்பெய்தீமே – go and live with her

ஐங்குறுநூறு 87, மருதத் திணை – பரத்தை தலைவனிடம் சொன்னது
பகன்றைக் கண்ணிப் பல் ஆன் கோவலர்,
கரும்பு குணிலா மாங்கனி உதிர்க்கும்
யாணர் ஊர! நின் மனையோள்
யாரையும் புலக்கும், எம்மை மற்று எவனோ?

Ainkurunūru 87, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to the hero
Oh man from a flourishing town
where cow herders wearing
pakandrai flower garlands, use
sugarcanes to drop ripe mangoes!

Your wife hates everybody.
Why would I be an exception?

Notes:  The hero’s concubine heard that the heroine spoke ill of her.  She utters these words to the hero in the presence of the heroine’s friends.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கோவலர் கரும்பு குணிலா மாங்கனி உதிர்க்கும் யாணர் ஊர என்றது, இனிய உணவாகிய கரும்பினையே இன்னாமை செய்யும் குணிலாக மாற்றிக் கொண்டு இனிய மாவின் கனியை உதிர்த்து போல நின் மனையாட்டி என்னுடைய இனிய செயல்களையே இன்னாச் செயல்களாகத் திரித்து கொண்டு என்னைத் தூற்றிப் பொல்லாங்கு செய்வாளாயினள் என்பது, புலியூர் கேசிகன் உரை – கரும்பைக் கைக்கொண்ட கோவலர், அதனைச் சுவைத்தும் இன்புற்றதோடும் அமையாராய், அதனையே குறுந்தொடியாகக் கொண்டு எறிந்து மாங்கனியையும் உதிர்க்கும் வளமுடைய ஊரன் என்றது, இவ்வாறே தலைவனும் பரத்தையரை நுகர்ந்து இன்புற்றபின் அவரையே இகழ்ந்துக் கூறித் தலைவியை தெளிவித்து அவளையும் அடையும் இயல்பினன் என்று கூறுகின்றாள்.

Meanings:   பகன்றை – சிவதை மலர், சீந்தில் மலர், Indian jalap, கண்ணி – garland, பல் ஆன் கோவலர் – herders with many cows, கரும்பு குணிலா – using the sugarcanes as sticks, மாங்கனி உதிர்க்கும் – drop mangoes, யாணர் ஊர – oh man from prosperous town, புது வருமானம் உடைய ஊரல் உள்ளவனே, நின் மனையோள் – your wife, யாரையும் புலக்கும் – she hates everybody, எம்மை மற்று எவனோ – will she leave me alone

ஐங்குறுநூறு 88, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை சொன்னது, தலைவியின் தோழியர் கேட்கும்படியாக
வண்டு உறை நயவரும் வள மலர்ப் பொய்கைத்
தண் துறை ஊரனை, எவ்வை, எம் வயின்
வருதல் வேண்டுதும் என்ப,
ஒல்லேம் போல் யாம் அது வேண்டுதுமே.

Ainkurunūru 88, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said, as the heroine’s friends listened nearby
The wife of the man from a town
with ponds filled with lush flowers
desired by honeybees, says that I
want her husband to come to me.

I pretend that it is not true,
but that is what I really desire.

Notes:  The hero’s concubine heard that the heroine said that it would be impossible for his concubines to steal her husband from her.  She became upset and uttered these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வண்டு உறை நயவரும் வள மலர்ப் பொய்கைத் தண் துறை ஊரன் என்றது, தலைவனை யாம் வலிந்து மடக்கிக் கொள்கின்றோமில்லை.  மலர்ச் சிறப்பாலே வண்டுகள் தாமே அவற்றில் சென்று உறைதலை நயந்தாற்போல எமது பெண்மைநலச் சிறப்பாலே அவன் தானே எம்மனைக்கண் வருதலை விரும்பி வந்து உறைகின்றான்.  எனவே தான் பழியுடையாள் அல்லல் என்றாளுமாயிற்று.  தண் துறை என்றது, எம்பால் வருவற்கு யாம் மிகவும் இன்பஞ்செய்யும் இயல்புடையேம் என்னும் குறிப்புடையது, புலியூர் கேசிகன் உரை – வள்ளிய துறையிடத்தே பூத்துக் கிடக்கும் வளவிய புதுமலர்களைக் கொண்ட பொய்கையுடைய ஊரன் என்றது, காண்பார் யாரும் விறுப்போடே தாம் வேண்டுமட்டும் கொய்துக் கொள்ளுதலைப் போலத் தலைவனும் அவனை விரும்புகின்ற மகளிரெல்லாம் எளிதாக அடைந்து இன்புறுதற்குரிய பொதுநிலைத் தன்மை கொண்டவன் என்பதாம்.

Meanings:   வண்டு உறை நயவரும் – where bees come with desire, வள மலர்ப் பொய்கை – pond, lush with flowers, தண் துறை – cool port, ஊரனை – man from such town, எவ்வை – his wife who is like a sister to me, எம் வயின் வருதல் வேண்டுதும் என்ப – she says that I want him to come to me, ஒல்லேம் போல் – like I don’t agree to that, யாம் அது வேண்டுதுமே – that is what I desire

ஐங்குறுநூறு 89, மருதத் திணை – பரத்தை பாணனிடம் சொன்னது, தலைவியின் தோழியர் கேட்கும்படியாக
அம்ம வாழி பாண! எவ்வைக்கு
எவன் பெரிது அளிக்கும் என்ப, பழனத்து
வண்டு தாது ஊதும் ஊரன்
பெண்டென விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே.

Ainkurunūru 89, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to the bard, as the heroine’s friends listened nearby
May you live long, O bard!
Listen!  I heard that my lover
from a town with ponds
where bees swarm on pollen,
loves his wife greatly
because of her good traits.

Notes:  The hero’s concubine hears that the hero has great love for his wife.  She is jealous.  She utters these to the bard.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வண்டு பழனத்துத் தாது ஊதும் ஊரன் என்றது, வண்டுகள் பொது நிலத்தே மலரும் மலர்களை நாடி நாடிச் சென்று தாது ஊதல் போன்று, தலைவனும் பெண்மை நலம் நுகர்தற் பொருட்டு எம் சேரியையே நாடுகிறான், தலைவி அவனுக்கு அத்தகைய இன்பம் தரும் இயல்புடையவள் அல்லள் என்பது.

Meanings:  அம்ம – கேட்பித்தல் பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle, listen, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, பாண – O bard, எவ்வைக்கு – to my sister (the heroine), எவன் பெரிது அளிக்கும் – the reason he shows much kindness, என்ப – they say, பழனத்து – in the ponds, வண்டு தாது ஊதும் ஊரன் – the man from a town where bees swarm on flower pollen, பெண்டென விரும்பின்று – the reason for him desiring his wife, அவள் தன் பண்பே – it is because of her good traits

ஐங்குறுநூறு 90, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – பரத்தை சொன்னது, தலைவியின் தோழியரும் தலைவனும் கேட்கும்படியாக
மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன கொல்?
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான் கொல்?
அன்னதாகலும் அறியாள்,
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே.

Ainkurunūru 90, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the concubine said, as the heroine’s friends and hero listened nearby
Did bees acquire
my lover’s esteemed traits
or did he acquire theirs?

Not knowing his nature,
she slanders me, the mother
of his son.

Notes:  The hero’s concubine heard that the heroine spoke ill of her.  She utters these words in anger in the presence of the heroine’s friends so that the heroine will hear about it.

Meanings:   மகிழ்நன் மாண் குணம் – the lord’s esteemed traits, வண்டு கொண்டன கொல் – did the bees acquire, வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான் கொல் – did the lord acquire the great traits of bees, அன்னதாகலும் அறியாள் – she does not understand his nature, எம்மொடு புலக்கும் – she slanders me, she talks about me with hatred, அவன் புதல்வன் தாயே – his son’s mother, his wife

எருமைப் பத்து – Ten on the Water Buffalo

Poems 91 – 100 are called ‘எருமைப் பத்து’ – ten for the water buffalo.  Ōrampōkiyār uses the buffalo very effectively to portray human behavior.  Poems 91, 92, 93 and 94 are set in a pre-marital context.

ஐங்குறுநூறு 91, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நெறி மருப்பு எருமை நீல இரும் போத்து,
வெறி மலர்ப் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும்,
கழனி ஊரன் மகள் இவள்,
பழன வெதிரின் கொடிப் பிணையலளே.

Ainkurunūru 91, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What her friend said to the hero
She, the young daughter of a man
from a town with fields,
……….where a blue male buffalo with
……….curved horns, ruins fragrant, white
……….waterlilies in a pond,
wears a long garland of sugarcane flowers.

Notes:  The hero requests the heroine’s friend to arrange for a meeting with the heroine.  The friend utters these words, denying his request and stating that the heroine is very young and her father is a very strict man.  நெறி மருப்பு எருமை (1) – ஒளவை துரைசாமி உரை – முடங்கிய கொம்புகளையுடைய எருமை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இடையிடையே நெறித்துவிட்டாற்போன்று வரி வரியாக அமைந்த கொம்பினையுடைய எருமை, புலியூர் கேசிகன் உரை – வளைந்த கொம்பு, தி. சதாசிவ ஐயர் உரை – திருகிய கொம்பு.  மருதத் திணை – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை –  திணை மயக்குறுதலுள் மருதத்துக் குறிஞ்சி நிகழ்ந்தது.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நாற்றங்கொள்ளப்படாத கரும்பின் பூவாற் செய்யப்பட்ட நெடிய மாலையுடையவள் என்பதால் பேதையென்றவாறு அறிக.  எருமைப் போத்து வெறிமலர்ப் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும் ஊரன் என்றது, நல்ல தன்மையை ஆராயாது கெடுக்கும் ஊரானாதலால் நினக்கு ஈண்டு வருதல் பொருந்தாது என்பதாம்.

Meanings:   நெறி மருப்பு எருமை – buffalo with curved horns, நீல இரும் போத்து – blue male, வெறி மலர் – fragrant flowers, பொய்கை ஆம்பல் – white waterlilies in the pond, மயக்கும் – ruins them, கழனி ஊரன் மகள் இவள் – she’s the daughter of the man from the pond town, பழன வெதிரின் – with sugarcane (flowers) in the fields, கொடிப் பிணையலளே – she wears a long woven garland

ஐங்குறுநூறு 92, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
கருங்கோட்டு எருமைச் செங்கண் புனிற்று ஆக்
காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும்,
நுந்தை நும் ஊர் வருதும்,
ஒண்தொடி மடந்தை, நின்னை யாம் பெறினே.

Ainkurunūru 92, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the hero said to the heroine
O young woman with
bright bangles!

I’ll come to your town
to your father’s house,
where a red-eyed female
buffalo suckles her calf,
only if I can marry you.

Notes:  The heroine’s friend urges the hero who does not think about marriage, to come and marry the heroine.  In response, he utters these words to the heroine.  மருதத் திணை – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை –  திணை மயக்குறுதலுள் மருதத்துக் குறிஞ்சி நிகழ்ந்தது.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – எருமை புனிற்றா தன் அன்புடைய குழவிக்கு ஊறுமுலை மடுக்கும் என்றது, என் அன்பிற்குரிய நின்னை நான் விரைந்து மணந்து நன்கு தலையளி செய்வேன் என்பது, புலியூர் கேசிகன் உரை – ‘தலைவியின் தாய் தன் மகள் மீதுள்ள பேரன்பினால் தமர் மறுத்தவிடத்தும் அறத்தொடு நின்று மகளின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவள்’ என்னும் உறுதியைப் புலப்படுத்தவே அவ்வூர்க்கண் கன்று ஈன்ற எருமையும் தன் கன்றுக்கு ஊறுமுலை மடுக்கும் அன்பு மிகுதியைச் சுட்டிக் கூறினன் எனலாம். ‘பெறினே வருதும்’ என்றது ‘பெறுவதானால் வரைவொடு வருவோம்’ என உரைத்து தோழியது ஒத்துழைப்பை விரும்பியதாம்.

Meanings:   கருங்கோட்டு – with black horns, எருமைச் செங்கண் – buffalo with red eyes, புனிற்று – that gave birth recently, ஆ – female cow, காதல் குழவிக்கு – to its loving calf, ஊறு முலை மடுக்கும் – it gives flowing milk from its breasts, நுந்தை – your father, நும் ஊர் வருதும் – I will come to your town, ஒண்தொடி – bright bangles, மடந்தை – O young woman, நின்னை யாம் பெறினே – if I can get you in marriage

ஐங்குறுநூறு 93, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி செவிலித் தாயிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
எருமை நல் ஏற்று இனம் மேயல் அருந்தெனப்,
பசு மோரோடமோடு ஆம்பல் ஒல்லா
செய்த இனைய மன்ற, பல் பொழில்
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி, இவள்
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே.

Ainkurunūru 93, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother, as the hero listened nearby
The fine herds of male buffaloes
grazed on the fresh red catechu
flowers and white waterlilies,
ruining them in the public groves.

Hating to eat their pollen,
honeybees are buzzing the new
blossoms adorning her hair.

Notes:  The heroine’s hair has acquired various fragrances after she united with the hero, and bees are swarming her hair.  The foster mother asks for the reason for the fragrance and the heroine’s friend responds with these words.  She is requesting the hero to come and marry the heroine.  மருதத் திணை – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை –  திணை மயக்குறுதலுள் மருதத்துக் குறிஞ்சி நிகழ்ந்தது.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வண்டுகள் வறிய பொழிலை வெறுத்து இவள் முச்சி ஊதும் என்றது, சிறைப்புறத்தே நின்ற தலைவனுக்கு, தலைவியின் தமர் ஐயுற்று இற்செறித்து விட்டமையால் இவள் அவர்களை வெறுத்து நின் தண்ணளி ஒன்றையே விரும்புகிறாள்.  ஆதலின் விரைந்து வரைந்து கோடல் நன்றென குறிப்பால் உணர்த்தியமையும் என்க, ஒளவை துரைசாமி உரை – எருமையின் ஏற்றினம் மேய்ந்தமையால் வண்டினம் மோரோடமும் ஆம்பலும் ஒல்லாவாயின என்றது, தலைவனோடு கூடியதால் தலைமகள்பால் உற்ற வேறுபாட்டினை அவள் தமர் உணர்ந்து இற்செறித்தமையும் அவை தாதுண வெறுக்கையவாகி இவள் போது அவிழ் முச்சி ஊதும் என்றது, அயலார் தமக்குரிய செயல் மேற் செல்லாது இவளது வேறுபாட்டினைச் சூழ்ந்து அலர் கூறாநிற்பர் என்பது.

Meanings:   எருமை – buffaloes, நல் ஏற்று இனம் – a fine herds of bulls, மேயல் அருந்தென – since they grazed, பசு மோரோடமோடு – with fresh red catechu, செங்கருங்காலி, ஆம்பல் – white waterlilies, ஒல்லா செய்த – ruined them, இனைய – like this, மன்ற பல் பொழில் – few groves in the common land, தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி – hating to eat the pollen, இவள் – her, போது அவிழ் – buds opening, முச்சி – hair on the head, ஊதும் வண்டே – humming bees

ஐங்குறுநூறு 94, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
மள்ளர் அன்ன தடங்கோட்டு எருமை
மகளிர் அன்ன துணையோடு வதியும்,
நிழல் முதிர் இலஞ்சிப் பழனத்ததுவே
கழனித் தாமரை மலரும்,
கவின் பெறு சுடர் நுதல் தந்தை ஊரே.

Ainkurunūru 94, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the hero said to his heart
My bright-browed,
pretty girl’s father’s town
has sturdy warrior-like,
big-horned, male buffaloes
that live with their females
in the shade of mature ilanji
trees near the pond,
and lotus flowers blossom
in the nearby fields.

Notes:  வரைவிடை வைத்துப் பிரிந்த தலைவன் மீள்கின்றான்.  The hero who went to earn money for their marriage is returning to get married.  இறைச்சி – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இனித் தலைவியோடு வதியலாம் என்னும் நினைவானும், தாமரை மலரும் என்றது, தன் வரவினால் முகமலர்ந்து மகிழ்வாள் என்னும் நினைவானும் எழுந்த இறைச்சி.

Meanings:   மள்ளர் அன்ன – like warriors, தடங்கோட்டு எருமை – big/curved horned buffalo, மகளிர் அன்ன துணையோடு – with their female partners, வதியும் – they live there, நிழல் – shaded, முதிர் இலஞ்சி – mature ape-flower tree, பழனத்ததுவே – near the pond, in the common ground, கழனித் தாமரை மலரும் – field lotus flowers bloom, கவின் பெறு – beautiful, சுடர் நுதல் – the young woman with a bright forehead (சுடர் நுதல் – பண்புத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை, an attributive compound), தந்தை ஊரே – father’s town

ஐங்குறுநூறு 95, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனைப் பற்றிச் சொன்னது
கருங்கோட்டு எருமை கயிறு பரிந்து அசைஇ
நெடுங்கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும்,
புனல் முற்று ஊரன், பகலும்
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன், எமக்கே.

Ainkurunūru 95, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine said about the hero
The man from a town
surrounded by water,
where a black-horned buffalo
breaks his tether and grazes
on long-spiked paddy grains,
has given me this rare disease,
that hurts me even during the day.

Notes:  The hero stayed in his concubine’s house for a long time.  When he wanted to return to his home, he sent his messengers.  The heroine uttered these words about him to the messengers and refused entry.  அகநானூறு 46 – செங்கண் காரான் ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து, ஐங்குறுநூறு 95 – கருங்கோட்டு எருமை கயிறு பரிந்து.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – எருமை கயிற்றை அறுத்துக் கொண்டு புதிய மேயலாகிய நெற்பயிரைத் தின்னுவது போன்று தலைவன் இல்லத்தார்க்கு ஓதிய அறத்தினைப் பெரிதும் புறக்கணித்துத் தீநெறியிலே சென்று வறிய காம இன்பம் துய்க்கின்றான் என்பது, புலியூர் கேசிகன் உரை – எருமை தன்னைக் கட்டிய கயிற்றை அறுத்துப் போய் நெற்பயிரைச் சென்று மேயும் ஊரன் என்றது, அவ்வாறே தலைவனும் தன் குடிப் பெருமையும் காதல் மனைவிக்குச் செய்யும் கடமையுமாகிய கட்டுப்பாடுகளை விட்டு நீங்கிச் சென்று பரத்தையோடு உறவாடிக் களிப்பானாயினான்.  உழவரின் சினத்துக்கும் ஒறுப்புக்கும் சிறிதும் அஞ்சாதே தன் நாச் சுவையே கருதிச் செல்லும் எருமைபோல ஊராரின் பழிக்கும் உறவினரின் வெறுப்புக்கும் கவலையற்றுத் தன் இன்பமே நச்சித் திரியும் மடவோனாயினன் தலைவன் என்பதும் அவனைத் தகைப்பாரிலரே என்பதும் ஆம்.  இனி எருமை கட்டிய கயிறு அறுத்துப் போய் விளை வயலை மேய்ந்து கழித்தாற்போலப் பரத்தையும் தன் தாயின் கட்டுப்பாட்டை மீறிச் சென்று தலைவனோடு உறவாடி இன்புறுவதன் மூலம் விளைவயல் போலப் பெரும்பயன் தருதற்குரிய தலைவியின் மனையற வாழ்க்கையைச் சிதைப்பவள் ஆயினள் என்றலும் பொருந்தும்.

Meanings:   கருங்கோட்டு எருமை – a black horned buffalo, கயிறு பரிந்து – broke the ropes, அசைஇ – goes, நெடுங்கதிர் – long spikes, நெல்லின் – of rice paddy, நாள் மேயல் ஆரும் – grazes new grains during the day, புனல் முற்று ஊரன் – the man from a town surrounded by ponds, பகலும் – even during the day time, படர் மலி – spreading greatly, அரு நோய் – painful disease, செய்தனன் எமக்கே – he caused me

ஐங்குறுநூறு 96, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவனின் தோழர்கள் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
அணி நடை எருமை ஆடிய அள்ளல்
மணி நிற நெய்தல் ஆம்பலொடு கலிக்கும்,
கழனி ஊரன் மகள் இவள்,
பழன ஊரன் பாயல் இன் துணையே.

Ainkurunūru 96, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the messengers said about the heroine
She is the daughter of a man
from a town with paddy fields,
where buffaloes walk in fine strides
and play in mud,
and blue waterlilies, the color of
sapphire, flourish with white lilies.

To the man from a town with ponds,
she is a partner in bed.

Notes:  The heroine forgave and accepted the hero who returned from his concubine’s house.  The messenger bard and the hero’s friends who saw this praise her in this poem.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – எருமை பாய்ந்து உழக்கிய சேற்றின் கண்ணேயே அதற்கு நல்லுணவாகிய நெய்தலும் ஆம்பலும் மலர்ந்து அதற்கும் பேரின்பம் நல்குமாறு போல நம்பெருமாட்டி நம்பெருமானால் பெரிதும் நலிவுற்றிருந்தும் அதனைப் பாராட்டாமல் அவனைக் கண்டபொழுதே அகமும் புறமும் ஒருங்கே மலர்ந்து இன்பம் நல்குவாளாயினள் என்பது.  இனி மணிநிற நெய்தலோடு ஆம்பல் மலரும் ஊரன் என அவள் தந்தைக்கு  அடையாக நின்று அவளது குடிப்பெருமை உணர்த்தலும் உணர்க.  இனி பழன ஊரன் என்று தலைவனைக் கூறியது ஊர்ப்பொதுநிலம் போன்று மகளிர் பலர்க்கும் பயன்படுபவன் என அவன் பரத்தமையைக் குரைத்தது, புலியூர் கேசிகன் உரை – தலைவன் ஊர் பொதுநிலம் போல பரத்தையர் பலருக்கும் இன்பமளிக்கும் தன்மையனாயினும், அவள்  உரிமையுடைய கழனியைக் காத்துப் பயன்கொள்ளும் ஊரனின் மகளாதலின் அவன் தனக்கே உரியவன் என்னும் மணம் பெற்ற உரிமையால், அவனை ஏற்றுக் கொண்டு, அவனுக்கு மகிழ்ச்சி தந்து உதவும் செவ்வியலாயினள் என்பதாம்.

Meanings:   அணி நடை எருமை – buffalo with beautiful walk, ஆடிய – played, அள்ளல் – mud, மணி நிற நெய்தல் – sapphire colored blue waterlilies, ஆம்பலொடு கலிக்கும் – flourish together with white waterlilies, கழனி ஊரன் மகள் இவள் – she is the daughter of a man from a field town, பழன ஊரன் – man from a town with ponds, பாயல் இன் துணையே – sweet partner in bed

ஐங்குறுநூறு 97, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவன் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
பகன்றை வான் மலர் மிடைந்த கோட்டைக்
கருந்தாள் எருமைக் கன்று வெரூஉம்,
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள்,
பொய்கைப் பூவினும் நறுந் தண்ணியளே.

Ainkurunūru 97, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the hero said about the heroine
She is cooler and more fragrant
than the pond flowers,
the daughter of a man
from a town with lakes,
where a buffalo calf is afraid
of its black-legged mother who has
white pakandrai flowers on her horns.

Notes:  The heroine who thinks that her husband has extra-marital affairs, sulks.  The hero convinces her that he is not unfaithful and praises her.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – எருமைக் கன்று தாயின் கொம்பில் சிக்கிய பகன்றை மலரைக் கண்டு தாயன்று என்று கருதி வெரூஉம் ஊரன் மகள் என்றது, இவளும் யான் அணிந்த மாலையைக் கண்டு இவன் பரத்தையர் பொருட்டு இதனை அணிந்தனன் போலும் என்று கருதி ஊடாநிற்பள் என்று அவள் பேதமைக் கருதித் தலைவன் தன் நெஞ்சினுள்ளே நகைத்தான் என்பது, புலியூர் கேசிகன் உரை – தாய் எருமையின் கோட்டில் கிடந்த பகன்றை மலரைக் கண்டு, அதனை வேறாக நினைத்து அதன் கன்று வெருவினாற் போல, தன் மார்பிடத்து மாலையினைக் கண்டு, பிறர் சூட்டியது எனப் பிறழக் கொண்டு தன்னை வேறுபட்டானாக நினைத்துத் தலைவியும் வெருவி அஞ்சினள்.  கன்று அஞ்சினும் அதனை நெருங்கி அதன் அச்சம் தீர்த்துப் பாலூட்டி இன்புறுத்தும் தாய் எருமையின் செவ்விபோல அவள் தன்னைப் புறக்கொழுக்கத்தான் என மயங்கிப் புலம்பினும் தான் அப்புலவி நீக்கி அவளை இன்புறுத்தும் அன்புச்  செவ்வியன் என்று தலைவன் சொல்லுவதாகவும் உவமையால் உய்த்து உணரப்படும்.

Meanings:   பகன்றை வான் மலர் – white pakandrai flowers, jalap flowers, மிடைந்த – wearing, கோட்டை – with horns, கருந்தாள் எருமை – a buffalo with black legs, கன்று வெரூஉம் – calf fears, பொய்கை ஊரன் – a man from town with ponds, மகள் இவள் – she is his daughter, பொய்கைப் பூவினும் நறுந் தண்ணியளே – she is cooler and more fragrant than the pond flowers

ஐங்குறுநூறு 98, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
தண் புனல் ஆடும் தடங்கோட்டு எருமை,
திண் பிணி அம்பியின் தோன்றும் ஊர!
ஒண்தொடி மட மகள் இவளினும்,
நுந்தையும் யாயும் கடியரோ நின்னே?

Ainkurunūru 98, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from a town,
where tightly tied boats look
like stout-horned buffaloes
playing in the stream!

Will your father and mother
scold you more than this
naive young woman wearing
bright bangles on her arms?

Notes:  The hero complains to the heroine’s friend that his wife rejected him.  The friend justifies the heroine’s action, suggesting that the heroine is right to expect the husband to be righteous.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – எருமை தன் இயல்புக்கேற்ப நீராடுங்கால் காண்போர் காட்சிப் பிழையாலே தோணிபோல் தோன்றுதல் போன்று, தலைவியும் தனக்குரிய உரிமையாலே நின்னை ஒறுக்குங்கால், நினைத்து கருத்து பிழையாலே மிகை செய்வாளாகத் தோன்றுகின்றது என்பது.

Meanings:   தண் புனல் – cool stream, ஆடும் – plays, தடங்கோட்டு எருமை – thick-horned buffalo, திண் பிணி அம்பியின் – like tightly tied boats, தோன்றும் – appears, ஊர – oh man from such town, ஒண்தொடி – bright bangles, மட மகள் – innocent girl, இவளினும் – more than her, நுந்தையும் யாயும் – your father and mother, கடியரோ நின்னே – will they scold you more, will they be harsh to you

ஐங்குறுநூறு 99, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தலைவன் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
பழனப் பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை
கழனி எருமை கதிரொடு மயக்கும்,
பூக்கஞல் ஊரன் மகள் இவள்,
நோய்க்கு மருந்தாகிய பணைத் தோளோளே.

Ainkurunūru 99, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the hero said about the heroine
The young woman with bamboo-like
arms, daughter of the man from a town
with flowers,
where buffaloes trample on red ant nests
on bittermelon vines, ruining them along
with rice plants, is medicine to my disease.

Notes:  The hero returns from his concubine.  Contrary to the advice given by her friends, the heroine forgives and accepts him.  The hero utters these words praising her.  பழனப் பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை (1) – ஒளவை துரைசாமி உரை – பழனங்களில் உள்ள பாகற்கொடி இலைகளில் முயிறுகள் உறைகின்ற கூடுகள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பழனத்தின்கண் படர்ந்த பாகற் கொடியின்கண் முயிற்று எறும்புகள் மொய்த்து இயற்றிய கூடு.  நற்றிணை 180 – பழனப் பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை – பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை – வயல் அருகிலிருக்கின்ற பலா மரத்தின் இலைகளைக் கூடாக்கி முயிறுகள் முட்டையிட்டு நெருங்கியுறைகின்ற கூடுகள், ஒளவை துரைசாமி உரை – பழனக் கரையினின்ற பலாமரத்தில் வாழும் முயிறுகள் கூடியமைத்த கூடு.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முயிறு மூசு குடம்பையை நெற்கதிரோடு எருமை மயக்குமென்றது, யான் செய்த கொடுமையையும் அவர்கள் தன் மேல் காதலித்துக் கூறியவற்றையும் சிதைத்து தன் பக்கத்தில் நின்றாள் என்பதாம்.

Meanings:   பழனப் பாகல் – bittermelon vine in the fields, முயிறு – red ants, weaver ants, Formica smaragdina, மூசு – gather around, குடம்பை – nests, கழனி எருமை – field buffaloes, கதிரொடு மயக்கும் – ruins them along with rice plants, பூக்கஞல் – flower-filled, ஊரன் – the man from such town, மகள் இவள் – she’s his daughter, நோய்க்கு மருந்தாகிய – medicine to my disease, cure to my disease, பணைத் தோளோளே – the young woman with bamboo-like arms, the young woman with thick arms

ஐங்குறுநூறு 100, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை,
மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும்,
யாணர் ஊரன் மகள் இவள்,
பாணர் நரம்பினும் இன் கிளவியளே.

Ainkurunūru 100, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
She is the daughter of a man
from a town with new wealth,
where women bathing in rivers
bury their bright jewels
in shifting sand dunes, and
buffaloes dig up and expose them.

Her words are sweeter than
the yāl strings of bards.

Notes:  The unfaithful who returned home asked the heroine’s friend to help him get back with the heroine.  She argued with him and blamed him, but the heroine accepts him.  The friend lets the hero know about it and praises the heroine.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புனலாடு மகளிர் சிமையத்து இட்டு மறந்த இழையைக் கிளைத்துப் புலப்படுத்தினாற் போன்று, தலைவி நீ பண்டு களவுக் காலத்தே செய்து மறந்த நலன்களையெல்லாம் எடுத்துக் காட்டி நின்னைப் பாராட்டுகின்றனள் என்பது.

Meanings:   புனல் ஆடு மகளிர் – women bathing in rivers or ponds, இட்ட – placed, ஒள் இழை – bright jewels, மணல் ஆடு சிமையத்து – in the peaks of the shifting sand dunes, எருமை கிளைக்கும் – buffaloes dig them up, யாணர் ஊரன் – man from a rich town, மகள் – daughter, இவள் – she, பாணர் – bards, நரம்பினும் – more than the lute strings, இன் கிளவியளே – her words are sweet

 

 

 

Neythal Thinai, Ammoovanār 101-200 – Anxious waiting by the heroine

அம்மூவனார், நெய்தல் திணைஇரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும்

Some Common Neythal Thinai Scenarios
The heroine and her friend dry fish on the seashore
Their fathers and brothers go into the ocean to fish
The heroine plays with her friends on the seashore
The heroine waits anxiously for the hero who is away
There is gossip in their settlement when the love affair is known
The heroine’s friend assures her that the hero will come on his chariot
The heroine’s body becomes pale and weak due to the separation
The heroine is distressed and unable to sleep at night

தாய்க்கு உரைத்த பத்து – Ten Uttered to the Mother

Poems 101 – 110 are ‘தாய்க்கு உரைத்த பத்து’ – ‘Ten Uttered to the Mother’, and they are spoken by the heroine’s friend to the foster mother.  தொல்காப்பியம், களவியல் 34 – ஆய் பெருஞ்சிறப்பின் அரு மறை கிளத்தலின் தாய் எனப்படுவோள் செவிலி ஆகும், நச்சினார்க்கினியர் உரை – ஆராய்ந்து துணியப்பட்ட பெருஞ்சிறப்புக் காரணமாக, கூறுதற்கரிய மறைப் பொருளெல்லாம் குறிப்பாலன்றிக் கூற்றால் கூறத்தக்காள் ஆதலின் தாயெனச் சிறப்பித்துச் சொல்லப்படுவாள் செவிலியேயாம்.

ஐங்குறுநூறு 101, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி! வேண்டு அன்னை! உதுக்காண்!
ஏர் கொடிப் பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு,
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று, நின் மகள்
பூப் போல் உண்கண் மரீஇய
நோய்க்கு மருந்தாகிய, கொண்கன் தேரே.

Ainkurunūru 101, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!  Look there!

Tearing beautiful, green adumpu
vines on the shore and ruining
the blue waterlilies as it goes down
near the backwaters, the chariot
of the lord of the seashore has come,
to be the remedy for the grief in your
daughter’s flower-like, kohl-lined eyes.

Notes:  The heroine’s friend lets the foster mother know that the hero is coming to marry the heroine.  உள்ளுறை – பழைய உரையாசிரியர் – தேர் அடும்பு பரிய அதனை ஊர்ந்து இழிந்து நெய்தலை மயக்கி வந்தது என்றது, களவில் கூட்டம் வெளிப்பட்ட பின்பும் வரையாது பிரிந்தான் என்று அலர் கூறுவார் வருந்த வந்தான் என்றவாறு.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me with desire, அன்னை – mother, உதுக்காண் – look there , ஏர் கொடி – beautiful vines, பாசடும்பு – green adumpu vines, Ipomoea pes caprae, பரிய – tearing, ஊர்பு – riding, இழிபு – going down, நெய்தல் – waterlilies, மயக்கி – destroying, வந்தன்று – it has come (the chariot), நின் மகள் – your daughter, பூப் போல் உண்கண் மரீஇய நோய்க்கு மருந்தாகிய – who is the remedy for the pallor disease that is in her flower-like kohl-rimmed eyes, கொண்கன் – the lord of the seashore, தேரே – chariot

ஐங்குறுநூறு 102,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி! வேண்டு அன்னை! நம் ஊர்
நீல் நிறப் பெருங்கடல் புள்ளின் ஆனாது,
துன்புறு துயரம் நீங்க,
இன்புற இசைக்கும், அவர் தேர் மணிக் குரலே.

Ainkurunūru 102, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

Like constant chirps of birds
of the big blue ocean near our
town, his chariot bells chime,
removing our deep distress.

Notes:  The heroine’s friend lets the foster mother know that the hero is coming to marry the heroine.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தேர்மணிக்குரல் புள்ளின் இசைப்ப வருதலால் அவன் பண்டு போலக் களவின்பம் காமுற்று வருவான் அல்லன் வரைவொடு வருகின்றான் என்பது தோன்ற, தேர்மணிக்குரல் இசைக்கும் என்றாள்.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me with desire, அன்னை – mother, நம் ஊர் – our town, நீல் நிறப் பெருங்கடல் – blue colored big ocean, புள்ளின் – like those of birds, ஆனாது – continuous, துன்புறு துயரம் நீங்க – for her great sorrow to be removed, இன்புற – to be happy, இசைக்கும் – rings, அவர் தேர் மணிக் குரலே – his chariot bell sounds

ஐங்குறுநூறு 103, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி! வேண்டு அன்னை! புன்னையொடு
ஞாழல் பூக்கும் தண்ணந்துறைவன்
இவட்கு அமைந்தனெனால், தானே
தனக்கு அமைந்ததன்று இவள் மாமைக் கவினே.

Ainkurunūru 103, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

The lord of the seashore
where punnai and gnālal
trees are in bloom,
is a perfect match for her;
her dark beauty
is a perfect match for him.

Notes:  The heroine’s friend tells the foster mother this when the hero comes and marries the heroine.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புன்னையொடு ஞாழல் பூக்குமென்றது, குடிப்பிறப்பும் உருவும் நலனும் ஒத்தல் கூறியவாறு.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு அன்னை – listen to me oh mother with desire, புன்னையொடு – along with laurel trees, நாகம், Mast wood Trees, Calophyllum inophyllum, ஞாழல் பூக்கும் – cassia trees bloom, புலிநகக் கொன்றை, tigerclaw tree, Cassia Sophera, தண்ணந்துறைவன் – the lord of the cool seashore (தண்டுறைவன் என்பது தண்ணந்துறைவன் ஆவது, அம் – சாரியை, an augment), இவட்கு அமைந்தனெனால் – since he is a match for her, தானே தனக்கு அமைந்தன்று – it is perfect for him, இவள் மாமைக் கவினே – her dark beauty

ஐங்குறுநூறு 104,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி! வேண்டு அன்னை! நம் ஊர்ப்
பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிகச் சாஅய்,
நள்ளென வந்த இயல் தேர்ச்
செல்வக் கொண்கன் செல்வன் அஃது ஊரே.

Ainkurunūru 104, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

This is the town of son of the
rich lord of the seashore,
his body grown thin, who rode
his chariot to our town in night’s
darkness in the past,
when many were fast asleep.

Notes:  The heroine has given birth to a son.  The foster mother goes to see the baby.  The heroine’s friend appreciates the town of the hero, thereby indicating that the heroine has a good married life.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me with desire, அன்னை – mother, நம் ஊர் – our town, பலர் மடி பொழுதின் – when many are asleep, நலம் மிகச் சாஅய் – his body grown very thin, his beauty lost, நள்ளென வந்த – came at night, இயல் தேர் – rode his chariot, செல்வக் கொண்கன் – the rich lord of the seashore, செல்வன் – son, அஃது ஊரே – his town

ஐங்குறுநூறு 105,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி! வேண்டு அன்னை! முழங்கு கடல்
திரைதரு முத்தம் வெண்மணல் இமைக்கும்
தண்ணந்துறைவன் வந்தெனப்,
பொன்னினும் சிவந்தன்று, கண்டிசின் நுதலே.

Ainkurunūru 105, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

When the lord of the seashore,
where roaring waves bring pearls
that sparkle in the white sand,
comes to see her, her forehead
glows more than gold.  Just look at it.

Notes:  The foster mother is worried about the heroine.  The heroine’s friend tells her that the hero has come requesting marriage, and that the heroine is very happy about it.  உள்ளுறை – பழைய உரையாசிரியர் – ஓதத்தால் அலைப்புண்டு போந்த முத்தம் மணற் கண்ணே கிடந்து விளங்கும் என்றது, தன் வருத்தம் நோக்காது நமக்கு நிலைநின்ற இன்பத்தைத் தருவான் என்றவாறு.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me with desire, அன்னை – mother, நம், முழங்கு கடல் – roaring ocean, திரைதரு முத்தம் – pearls given by waves, வெண்மணல் – white sands, இமைக்கும் – glitter, தண்ணந்துறைவன் – lord of the cool seashore (தண்டுறைவன் என்பது தண்ணந்துறைவன் ஆவது, அம் – சாரியை, an augment), வந்தென – when he comes, பொன்னினும் சிவந்தன்று – brighter/redder than gold, கண்டிசின் நுதலே – look at her forehead

ஐங்குறுநூறு 106,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி! வேண்டு அன்னை! அவர் நாட்டுத்
துதிக்கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும்
தண் கடல் வளையினும் இலங்கும், இவள்
அம் கலிழ் ஆகம், கண்டிசின் நினைந்தே.

Ainkurunūru 106, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

Look at her beautiful body
that is much paler than the
conch shell in his country’s
cool ocean,
where a gander with leathery
legs mounts on it,
mistaking it for his mate.

Please understand the reason.

Notes:  The heroine’s friend tells the foster mother that the heroine’s body is paler than a conch shell, thereby indicating that the reason for this change is her love for the hero and not real illness where they need to bring a velan and perform veriyāttam.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இவள் ஆகம்  சங்குபோல் வெளிறுற்று ஆதலால் இது காமநோயே அன்றித் தெய்வம் முதலியவற்றால் உண்டான பிறிதொரு நோயன்று என அறிந்து கொள்க என்றவாறு.  அன்னம் வளையைத் துணையெனக் கருதி அணைய முயலும் என்றது, அன்னாய் நீ தலைவனால் உண்டான பசலை நோயைப் பிறிது நோயெனக் கருதி மருள்கின்றனை என்னும் குறிப்புடையது.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me with desire, அன்னை – mother, நம், அவர் நாட்டு – his country’s, துதிக்கால் அன்னம் – male goose/duck with leathery legs, துணை செத்து – thinks that it is his partner, மிதிக்கும் – it mounts, தண் கடல் – cool ocean, வளையினும் இலங்கும் – brighter than conch shell, paler than a conch shell, இவள் அம் கலிழ் ஆகம் – her beauty filled chest, கண்டிசின் – look at that, நினைந்தே – thinking about it, analyzing it

ஐங்குறுநூறு 107,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி! வேண்டு அன்னை! என் தோழி
சுடர் நுதல் பசப்பச் சாஅய்ப் படர் மெலிந்து,
தண் கடல் படுதிரை கேட்டொறும்
துஞ்சாள் ஆகுதல், நோகோ யானே.

Ainkurunūru 107, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

My friend’s bright forehead
has become pale, she is sad
and her body has grown thin.
Whenever she hears
the cold ocean’s crashing waves,
she does not sleep; I am sad.

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  The heroine’s friend tells the foster mother that the heroine is distressed.  The suggestion is for the family to arrange for a wedding.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me with desire, அன்னை – mother, என் தோழி – my friend, சுடர் நுதல் – bright forehead, பசப்ப – has become dull, has become pale, சாஅய் – has become sad, has become thin, படர் – spread, மெலிந்து – has become thin, தண் கடல் – cool ocean, படுதிரை கேட்டொறும் – whenever she hears the crashing waves, whenever she hears the loud waves, துஞ்சாள் ஆகுதல் – she does not sleep, நோகோ யானே – I am sad, I am in pain

ஐங்குறுநூறு 108,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி! வேண்டு அன்னை! கழிய
முண்டக மலரும் தண் கடல் சேர்ப்பன்
எந் தோள் துறந்தனன் ஆயின்,
எவன் கொல் மற்று, அவன் நயந்த தோளே?

Ainkurunūru 108, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

If the lord of the cool sea,
where mundakam flowers
bloom in brackish waters,
abandons her shoulders,
what will happen to them,
the shoulders that he desired?

Notes:  The foster mother is concerned that the hero has not come to marry the heroine.  The heroine’s friend comforts her by saying that he will not abandon the heroine.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கழிய முண்டகம் மலரும் சேர்ப்பன் என்றது, முள்ளுடையதாய் இன்னாதாய்த் தோன்றினும் முள்ளி நறுமணங் கமழ மலர்தல் போன்று, வரைவு நீட்டித்தலாலே கொடியவன் போலக் காணப்படினும் அகத்தே அன்பு நிரம்பியவன் ஆகலின் விரைந்து வந்து தலைவியை மணந்து கொண்டு அளிப்பன், ஐயுற வேண்டாம் என்னும் குறிப்புடையது என்க.  பேராசிரியர் தன்னுடைய தொல்காப்பிய உரையில் ‘கிழவோட்கு உவமம் ஈரிடத்து உரித்தே’ (தொல். உவம 29) இச்செய்யுளை எடுத்துக்காட்டி, ‘கழிய முண்டக மலரும் என முள்ளுடையதனைப் பூ மலருமென்று உள்ளுறுத்ததனால் இருவர் காமத்துறைக்கண்ணும் ஒருதலை இன்னா ஒருதலை இனிதென்றாள் என்பது, என்று கூறியுள்ளார்.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me with desire, அன்னை – mother, கழிய முண்டக மலரும் – mundakam plants put out flowers in the brackish waters, நீர் முள்ளி, Hygrophila spinose, தண் கடல் சேர்ப்பன் – the lord of the cool oceans, எந் தோள் துறந்தனன் ஆயின் – if he abandons our shoulders, எவன் கொல் – what will happen, மற்று அவன் நயந்த தோளே – the shoulders he desired

ஐங்குறுநூறு 109,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி! வேண்டு அன்னை! நெய்தல்
நீர்ப்படர் தூம்பின் பூக்கெழு துறைவன்
எந் தோள் துறந்த காலை, எவன் கொல்
பன்னாள் வரும் அவன் அளித்த பொழுதே?

Ainkurunūru 109, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

The lord of the shore with
abundant
hollow-stemmed, waterlilies
has abandoned her shoulders.
Why is it that I am thinking
about his promises for days?

Notes:  The heroine’s friend assures the foster mother that the hero will come and marry the heroine.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – நெய்தல் நீர்ப்படர் தூம்பின் பூக்கெழு தலைவன் என்றது, நீறுள்ளேயே படர்ந்து வெளித்தோன்றாது மறைந்து விளங்கினும், நெய்தற் கொடியானது பூக் கெழுமிய தன் தன்மையிற் குன்றாதாய்ப் புறத்தே பலர் கண்டு மகிழுமாறு போலத் தலைவனும் தன் நிலைமை பற்றி யாதும் நமக்கு உணர்த்தாதேயும், சொன்னபடி வாராதேயும், காலம் தாழ்த்தவனாக விளங்கினும், மணத்தோடு ஊரறிய வருதலில் ஒருபோதும் தவற மாட்டான்.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me with desire, அன்னை – mother, நம், நெய்தல் – waterlilies, நீர்ப்படர் – spread on the water, தூம்பின் – with hollow stems, பூக்கெழு துறைவன் – the lord of the seashore filled with flowers, எந் தோள் துறந்த காலை – when he abandoned our shoulders, எவன் கொல் – why is it, பன்னாள் வரும் – comes for many days in our thought, அவன் அளித்த பொழுதே – when he gave promises

ஐங்குறுநூறு 110,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அன்னை வாழி! வேண்டு அன்னை! புன்னை
பொன்னிறம் விரியும் பூக்கெழு துறைவனை
என் ஐ என்றும் யாமே, இவ்வூர்
பிறிது ஒன்றாகக் கூறும்
ஆங்கும் ஆக்குமோ? வாழிய பாலே.

Ainkurunūru 110, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

We thought that the
man from the shore,
where golden punnai
flowers bloom, was ours.

This town says otherwise.
Will fate make it like that?
May it live long!

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  The heroine’s friend says to the foster mother that the heroine thought of the hero as her man during the secret love phase.  Now a stranger has come for her hand in marriage and there is gossip in town.  The suggestion is for the family to get the heroine married to the hero.  ஒளவை துரைசாமி உரை – ஆசிரியர் இளம்பூரணர் ‘மறைந்தவற் காண்டல்’ என்ற சூத்திரத்து ‘வேற்று வரைவு வரின் அது மாற்றுதற்கண்’ நிகழும் கூற்றுக்கு இப்பாட்டினை உதாரணமாக்குவர்.  நச்சினார்க்கினியர் தன்னுடைய தொல்காப்பிய உரையில், “இறந்துபாடு பயக்குமாற்றால் தன் திறத்து அயலார் வரையக் கருதிய ஞான்று அதனை மாற்றுவதற்கு தலைவி கூற்று நிகழும்” என உரைத்து இதனை எடுத்துக் காட்டினர். இப்பாட்டு தாய்க்குரைத்த பத்தில் கோக்கப்பட்டமையாலும், தலைவி நேரே தாய்க்கு அறத்தொடு நில்லாள் ஆதலாலும், தலைவி கூற்றினைத் தோழி கொண்டெடுத்து மொழிதலாலும், ஈண்டுத் தோழி கூற்றென்று கோடல் பொருந்துமெனக் கொள்க.  பால் (5) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தெய்வம், ஒளவை துரைசாமி உரை, தி. சதாசிவ ஐயர் உரை – ஊழ்.  வாழிய (5) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – வெறுப்புக் குறிப்பு, ஒளவை துரைசாமி உரை – அசை, தி. சதாசிவ ஐயர் உரை – வாழ்வினையுடைய.

Meanings:   அன்னை வாழி – mother! may you live long, வேண்டு – listen to me with desire, அன்னை – mother, நம், mother, புன்னை பொன் நிறம் விரியும் – gold colored laurel flowers bloom, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, பூக்கெழு துறைவனை – the man from the shore filled with flowers, என் ஐ என்றும் யாமே – we thought that he was our lord, இவ்வூர் பிறிது ஒன்றாகக் கூறும் – this town says something different, ஆங்கும் ஆக்குமோ – will it make it like that, வாழிய – asai, lasting, may it live long, பாலே – fate

தோழிக்கு உரைத்த பத்து – Ten Uttered to the Friend

Poems 111 – 120 are ‘தோழிக்கு உரைத்த பத்து’, ‘ten uttered to the friend’ and these are all spoken by the heroine.

ஐங்குறுநூறு 111, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி! பாணன்
சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇச்
சினைக் கயல் மாய்க்கும் துறைவன் கேண்மை,
பிரிந்தும் வாழ்துமோ நாமே,
அருந்தவம் முயறல் ஆற்றாதேமே?

Ainkurunūru 111, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
Listen!  Separated from the
love of the lord of the seashore,
where a bard baits a string in
the nearby brackish waters and
catches and kills pregnant kendai
fish, how will I live, not having
done harsh penances?

Notes:  The heroine has been confined to the house.  Aware of the hero’s presence, she is telling her friend about it.  The suggestion is for the hero to come and marry her.  பாணரும் மீனும்:  அகநானூறு 196 – வராஅல் துடிக் கண் கொழுங்குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்குப் பாட்டி ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெஞ்சோறு தீம் புளிப் பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து, அகநானூறு 216 – நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்மகள், குறுந்தொகை 169 – பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல, ஐங்குறுநூறு 47 – முள் எயிற்றுப் பாண்மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 48 – வலை வல் பாண்மகன் வால் எயிற்று மடமகள் வராஅல் சொரிந்த, ஐங்குறுநூறு 49 – பாண்மகள் சில் மீன் சொரிந்து,  ஐங்குறுநூறு 111 – பாணன் சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇச் சினைக் கயல் மாய்க்கும், புறநானூறு 348 – மீன் சீவும் பாண் சேரி, மதுரைக்காஞ்சி 269 – மீன் சீவும் பாண் சேரியொடு, பெரும்பாணாற்றுப்படை 284-285 – கோள்வல் பாண்மகன் தலைவலித்து யாத்த நெடுங்கழைத் தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பாணன் கழிமருங்கின் நாணில் இரை கொளீஇ இரக்கமின்றிக் கொண்ட கயலைக் கொல்லுமாறு போல, இனி நம் உறவினரும், ஈண்டுப் புறத்தே திரிந்து ஆடல் பயிலும் நம்மை நல்லன போலவும் நயவ போலும் வஞ்சகமொழி கூறி யாம் கற்புக்கடம் பூண்டமையையும் பொருட்படுத்தாராய் இற்செறிப்பர், ஒளவை துரைசாமி உரை – பாணன் நாண் இரை கொள்வித்துச் சினைக் கயலை மாய்க்கும் துறைவன் என்றது தன் கேண்மையால் இன்பம் நுகர்வித்துக் கடிது வரையாது வருத்துகின்றான் என்றது.

Meanings:   அம்ம – கேட்பித்தல் பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle, listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, பாணன் – a bard, சூழ் கழி – brackish waters that surround town, மருங்கின் – nearby, நாண் இரை கொளீஇ – he ties bait on a fishing string, சினைக் கயல் – pregnant kendai fish, carp, Cyprinus fimbriatus, மாய்க்கும் – he kills, துறைவன் – the man from such a seashore, கேண்மை – friendship, love, பிரிந்தும் – when separated வாழ்துமோ நாமே – can I live, அருந்தவம் – difficult penance, முயறல் – trying, ஆற்றாதேமே – I have not done that

ஐங்குறுநூறு 112,  அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! பாசிலைச்
செருந்தி தாய இருங்கழிச் சேர்ப்பன்
தான் வரக் காண்குவம் நாமே,
மறந்தோம் மன்ற நாணுடை நெஞ்சே.

Ainkurunūru 112, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Listen!
Our shy hearts forgot for sure what he
said, the lord of the vast backwaters,
where cherunthi trees grow with green
leaves.  We will see him come back for sure.

Notes:  The heroine utters this as a way to comfort her friend who worries whether they hero will come and marry her.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அவனுடைய நெய்தல் நிலப்பரப்பின்கண் பசிய இலைகளையுடைய செருந்தி மரங்கள் பரவி நின்று உயிரினங்களுக்கு நறு நிழல் தந்து புரக்குமாறு போல அவனுடைய தேற்றுரைகளிடத்தே நமக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் நன்மொழிகளும் பல உள்ளது என்பது, ஒளவை துரைசாமி உரை – பாசிலைச் செருந்தி தாய இருங்கழிச் சேர்ப்பன் என்றது தலைவனின் செல்வ மனையின் சிறப்புணர்த்தியவாறு.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, பாசிலை – green leaves, fresh leaves, செருந்தி – Panicled golden-blossomed pear trees, Ochna squarrosa, தாய – spread, இருங்கழிச் சேர்ப்பன் – the lord of the vast brackish waters, தான் வரக் காண்குவம் – we will see him come back, நாமே மறந்தோம் – we forgot, மன்ற – for sure, நாணுடை நெஞ்சே – shy hearts

ஐங்குறுநூறு 113, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி! நென்னல்
ஓங்கு திரை வெண்மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு
ஊரார் பெண்டென மொழிய, என்னை
அது கேட்ட ‘அன்னாய்’ என்றனள் அன்னை,
பைபய ‘எம்மை’ என்றனென் யானே.

Ainkurunūru 113, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!  Listen!
Yesterday, some people in this town
said that I am the woman of the man
from the shore where tall waves break
on the white sand.

Mother, who heard that asked, “Is that
true?”  I answered softly, “It is me.”

Notes:  பைபய வெம்மை என்றனென் யானே (வரி 5) என்றும் பாடல் உண்டு.  எம்மை (5) – ச. வே. சுப்பிரமணியன் உரை, வெம்மை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, ஒளவை துரைசாமி உரை.  பைபய வெம்மை என்றனென் யானே –  ஒளவை துரைசாமி உரை – ஊரார் கூறும் அலர்க்கு பொருளாயினர் தலைமக்கள் இருவருமாகலின் ‘எம்மை’ என்றாள், தோழியை உளப்படுத்தற்கு எம்மை என்றாள் என்றலும் உண்டு, ‘யாம் எம்மை என்றனன்’ என இயைக்க, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெம்மை – மெல்ல மெல்ல இது கொடுமை என்று என்னுள்ளேயே சொல்லிக் கொண்டேன் காண் என்பது.  உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – ஓங்குதிரை வெண்மணற் கரையை உடைக்கும் என்றதனால், ஊரில் எழுந்த அலர் இவ்வொழுக்கத்தினை சிதைப்பதாயிற்று, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கடல் திரை கரையகத்து வெண்மணலைச் சிதைப்பது போன்று, ஊரவர் கூறும் அலர்மொழி என் வெள்ளை மனத்தைச் சிதையாநிற்கும் என்றாள்.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நென்னல் – yesterday, ஓங்கு திரை – tall waves, வெண்மணல் – white sand, துறைவற்கு – for the lord of the shores, ஊரார் – the town people, பெண்டென – that I am his woman, மொழிய – they said, என்னை – to me, அது கேட்ட – on hearing that, அன்னாய் என்றனள் அன்னை – mother asked me whether I’m of that nature, mother asked me whether it is true, பைபய – slowly and slowly, softly and softly, எம்மை – me, என்றனென் – I said, யானே – me

ஐங்குறுநூறு 114, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி! கொண்கன்
நேரேம் ஆயினும், செல்குவம் கொல்லோ
கடலின் நாரை இரற்றும்
மடலம் பெண்ணை அவனுடை நாட்டே?

Ainkurunūru 114, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!  Listen!
We have not seen the lord of the
shores.

Shall we go to his country where a
sea stork keens from palm fronds?

Notes:  The heroine is worried that the hero has not come to marry her after their secret love.  Aware that the hero is listening, she utters these words to her friend.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கடலிடத்தாகிய நாரை சென்று ஆரவாரிக்கும் பனையையுடைய நாடு என்றது, நாமும் அந்த நாரை போன்று அவனிருக்குமிடம் சென்று நம் குறையைக் கூறுவோம் என்பது, கடற்கண்ணுள்ள மீனைக் கவர்ந்து உண்டற்குரிய நாரை பெண்ணை மடலின்கண் தங்கி இரற்றுதல் போலச் செறிப்புற்றுக் கிடக்கும் என் ஐ வரைதலை நினையாது தன் மனைக்கண்ணே தங்கினான் எனச், சிறைப்புறத்து நின்ற தலைமகனை வரைவு கடாதாற்பயத்ததாய் என்பது.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, கொண்கன் – lord of the neythal land, நேரேம் ஆயினும் – if we don’t see him, செல்குவம் கொல்லோ – can we go, கடலின் நாரை இரற்றும் – sea stork calls, keens, could be crane, pelican or stork according to the University of Madras Lexicon, மடலம் பெண்ணை – palmyra fronds/stems, அவனுடை நாட்டே – in his country

ஐங்குறுநூறு 115, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி! பன் மாண்
நுண் மணல் அடை கரை நம்மோடு ஆடிய
தண்ணந்துறைவன் மறைஇ,
அன்னை அருங்கடி வந்து நின்றோனே.

Ainkurunūru 115, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!  Listen!
The lord of the cool seashore,
who played with us on the splendid
beach with fine sand, has come to
see me secretly, escaping my mother’s
tight guard.

Notes:  The hero comes to see the heroine even though she has been confined to the house.  Since he has not come to marry her, the heroine utters these words to her friend as a way of urging him to come and marry her.

Meanings:   அம்ம – கேட்பித்தல் பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle, listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, பன் மாண் – greatly esteemed, very splendid, நுண் மணல் – fine sand, அடை கரை – sandy seashore, நம்மோடு ஆடிய – played with us, தண்ணந்துறைவன் – the lord of the cool seashores (தண்டுறைவன் என்பது தண்ணந்துறைவன் ஆவது, அம் – சாரியை, an augment), மறைஇ – secretly, அன்னை அருங்கடி – mother’s strict watch, வந்து நின்றோனே – he came and stood

ஐங்குறுநூறு 116, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி! நாம் அழ,
நீல இருங்கழி நீலம் கூம்பு
மாலை வந்தன்று மன்ற,
காலையன்ன காலை முந்துறுத்தே.

Ainkurunūru 116, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!  Listen!
The blue waterlilies in the dark, vast
backwaters have closed their petals.
Making us cry, evening time has arrived
clearly after sending confusing morning
time, giving us great sorrow.

Notes:  காலையன்ன காலை முந்துறுத்தே (116) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காலைப் பொழுதாகிய அந்தப் பொல்லாத காலைப் பொழுதினைத் தன் வரவிற்கு அறிகுறியாக முற்படவிடுத்து, ஒளவை துரைசாமி உரை – காலைப்போதும் மருண்மாலை போல இருளும் ஒளியும் விரவி நிற்கும் இயைபு பற்றி ‘காலையன்ன காலை என்றார்’.  ‘காலையன்ன மாலை முந்துறுத்தே’ என்று பிறரும் கூறுவர் (தொல். பொருள் 148. இளம்பூரணம், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – யமனைப் போன்ற தென்றற் காற்றை முன்னிட்டு.  இறைச்சி – ஒளவை துரைசாமி உரை – பிரிந்து உறை மகளிர் காதலர் வருவரெனக் கருதி ஆற்றுமாறு பயக்கும் காலைப் பொழுது போலும் காலையை முந்துற விடுத்து, ஆற்றாமை பயக்கும் மாலைப் பொழுது பின் வந்தது என்றதனால், அருளுவான் போல முந்துற வந்து கூடி இப்பொழுது வரையாமல் வருத்துகின்றான்.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நாம் அழ – for us to cry, நீல இருங்கழி – blue wide backwaters, நீலம் கூம்பு – blue waterlilies have closed their petals, மாலை வந்தன்று – evening time has come, மன்ற – clearly, certainly, காலையன்ன – like morning time, like the god of death, காலை – morning time, the wind, முந்து உறுத்தே – it has arrived first

ஐங்குறுநூறு 117, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி! நலனே
இன்னது ஆகுதல் கொடிதே, புன்னை
அணி மலர் துறை தொறும் வரிக்கும்
மணி நீர்ச் சேர்ப்பனை மறவாதோர்க்கே.

Ainkurunūru 117, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!  Listen!
It is harsh that the beauty of those
who do not forget the lord of the
sapphire shores,
where pretty punnai flowers have
dropped, creating decorations in all
the ports, has been ruined like this.

Notes:  The heroine’s friend blames the hero for not coming and marrying her.  The heroine utters these words to her friend, aware that the hero is listening.  There is another version with line 4 being மணி நீர்ச் சேர்ப்பனை மறவாதீமே.  உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – புன்னையினுடைய அணிமலர் துறைதோறும் வரிக்கும் என்றதனால், தலைமகனுடைய கூட்டம் நமக்கு எய்துந்தோறும் மேனி நலம் பெறுவதாயிற்று என்றாள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புன்னை அணி மலர் துறைதோறும் உதிர்ந்து கோலஞ் செய்தாற் போன்று சேர்ப்பனும் குறியிடந்தோறும் நம்மைத் தலைக்கூடித் தண்ணளி புரிந்தனன், அந்நன்றி மறக்கப்பாலதன்று.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நலனே – beauty, இன்னது ஆகுதல் கொடிதே – harsh that it becomes like this, புன்னை – laurel, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, அணி மலர் – beautiful flowers, துறை தொறும் வரிக்கும் – makes patterns on all the shores, decorating the place, மணி நீர்ச் சேர்ப்பனை – the lord of the sapphire colored seashores, மறவாதோர்க்கே – for those who do not forget

ஐங்குறுநூறு 118, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி! யான் இன்று
அறன் இலாளன் கண்ட பொழுதில்,
சினவுவென், தகைக்குவென் சென்றனென்,
பின் நினைந்து, இரங்கிப் பெயர்தந்தேனே.

Ainkurunūru 118, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!  Listen!
When I saw him today, that unjust
man,
I thought that I will be angry and
block him off,
but then I thought about it, took pity
on him and returned doing nothing.

Notes:  அறன் இலாளன் (2) – ஒளவை துரைசாமி உரை – விரைந்து வரைதலைச் செய்யாது நீட்டித்து குறித்துச் சினவுவென் என்றும் தன் துயர் துடைக்காத தலைமகனை அறன் இலாளன் என்றாள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அறத்தைக் கைப்பிடித்தல் இல்லாதவன்.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, யான் – I, இன்று – today, அறன் இலாளன் கண்ட பொழுதில் – when I saw the man who has no grace, சினவுவென் – I will get angry, தகைக்குவென் – I will block, சென்றனென் – I went, பின் – now, after that, நினைந்து – thinking about it, இரங்கி பெயர்தந்தேனே – I pitied him and came back

ஐங்குறுநூறு 119, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி! நன்றும்
எய்யாமையின் ஏதில பற்றி,
அன்பிலன் மன்ற பெரிதே,
மென்புலக் கொண்கன் வாராதோனே.

Ainkurunūru 119, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!  Listen!
The lord of the delicate shores, who
does not understand my distress, has
not considered marrying me.

He has no kindness for sure.

Notes:  The heroine who is aware that the hero is standing nearby, utters these words since she is worried that the hero has not come to marry her.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நன்றும் எய்யாமையின் – since he does not understand my distress, ஏதில பற்றி – he has undertaken other ways that are not concerned about marriage, அன்பிலன் – he has no kindness, மன்ற – for sure, பெரிதே – greatly, மென்புலக் கொண்கன் – the lord of the delicate shores, வாராதோனே – who has not come to marry me

ஐங்குறுநூறு 120, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி! நல மிக
நல்ல ஆயின அளிய மென்தோளே,
மல்லல் இருங்கழி நீர் அறல் விரியும்
மெல்லம்புலம்பன் வந்தமாறே.

Ainkurunūru 120, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
Listen!  Since he has come,
the lord of the delicate shores,
where water lays down fine silt
in the vast, fertile backwaters,
my pitiful, thin arms
have become very beautiful.

Notes:  The heroine who is happy to see the hero, utters these words to her friend.  இறைச்சி – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வரைவதற்கு வேண்டுவன ஈட்டிக் கொணர்ந்தமை தோன்ற மல்லம் இருங்கழி நீர் அறல் விரியும் என்றாள்.  அவன் அளியினை நினைந்து மகிழ்வாள் மெல்லம்புலம்பன் என இழுமென் மொழியால் இயம்பினாள்.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நல மிக நல்ல ஆயின – they have become very beautiful, அளிய மென்தோளே – the pitiable thin arms, மல்லல் – fertile, இருங்கழி – vast backwaters, நீர் – water, அறல் – fine sand, விரியும் – spreads, மெல்லம்புலம்பன் – the lord of the delicate shores, வந்தமாறே – since he has come

கிழவற்கு உரைத்த பத்து – What was Uttered to the Hero

Poems 121 – 128 ‘கிழவற்கு உரைத்த பத்து’, ‘What was Uttered to the Hero’.   According to commentators this set is either spoken by the heroine’s friend to the hero who has an extra-marital affair, or by a concubine to the hero about his other concubine.  This set of poems have Marutham elements.

ஐங்குறுநூறு 121, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – பரத்தை அல்லது தலைவியின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க, நின் கேளே,
முண்டகக் கோதை நனையத்,
தெண் திரைப் பௌவம் பாய்ந்து நின்றோளே.

Ainkurunūru 121, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the concubine or the heroine’s friend said to the hero
We saw your woman,
did we not, lord?

She jumped into the
clear ocean waves
and just stood there,
drenching her
mundakam garland.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The colophon to this poem states that these words were uttered in anger either by a jealous concubine or by the heroine’s friend.

Meanings:   கண்டிகும் அல்லமோ – did we not see, கொண்க – oh lord of the seashore, நின் கேளே – your lover, relative, முண்டகக் கோதை – mundakam flower garland, நீர் முள்ளி, Hygrophila spinose, நனைய – getting wet, தெண் திரை – clear waves, பௌவம் – ocean, பாய்ந்து நின்றோளே – she jumped in and stood there

ஐங்குறுநூறு 122, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – பரத்தை அல்லது தலைவியின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க, நின் கேளே,
ஒள் இழை உயர் மணல் வீழ்ந்தென,
வெள்ளாங்குருகை வினவுவோளே.

Ainkurunūru 122, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the concubine or the heroine’s friend said to the hero
We saw your woman,
did we not, lord?

She asked a white heron
whether it had seen the
gleaming jewels that she
lost on the sand dunes.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The colophon to this poem states that these words were uttered in anger either by a jealous concubine or by the heroine’s friend.

Meanings:   கண்டிகும் அல்லமோ – did we not see, கொண்க – oh lord of the seashore, நின் கேளே – your lover, relative, ஒள் இழை – bright jewels, உயர் மணல் – sand dunes, வீழ்ந்தென – since they fell, வெள்ளாங்குருகை வினவுவோளே – she asked the heron about it

ஐங்குறுநூறு 123, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – பரத்தை அல்லது தலைவியின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க, நின் கேளே,
ஒண்ணுதல் ஆயம் ஆர்ப்பத்,
தண்ணென் பெருங்கடல் திரை பாய்வோளே.

Ainkurunūru 123, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the concubine or the heroine’s friend said to the hero
We saw your woman,
did we not, lord?

She plunged into the
cool waves of the
vast ocean,
as her bright-browed
friends shouted with joy.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The colophon to this poem states that these words were uttered in anger either by a jealous concubine or by the heroine’s friend.

Meanings:   கண்டிகும் அல்லமோ – did we not see, கொண்க – oh lord of the seashore, நின் கேளே – your lover, relative, ஒண்ணுதல் – bright forehead, ஆயம் – friends, ஆர்ப்ப – creating an uproar, தண்ணென் பெருங்கடல் – cold big ocean, திரை பாய்வோளே – she who jumped into the waves

ஐங்குறுநூறு 124, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – பரத்தை அல்லது தலைவியின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க, நின் கேளே,
வண்டல் பாவை வெளவலின்,
நுண் பொடி அளைஇக் கடல் தூர்ப்போளே.

Ainkurunūru 124, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the concubine or the heroine’s friend said to the hero
We saw your woman,
did we not, lord?

She threw fine sand
into the ocean to fill it up,
since it snatched away
her sand doll.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The colophon to this poem states that these words were uttered in anger either by a jealous concubine or by the heroine’s friend.

Meanings:   கண்டிகும் அல்லமோ – did we not see, கொண்க – oh lord of the seashore, நின் கேளே – your lover, relative, வண்டல் பாவை – sand doll, வெளவலின் – since they seized it, நுண் பொடி – fine sands, அளைஇ – picked and threw, mixed into the water, கடல் தூர்ப்போளே – the woman who fills up the ocean

ஐங்குறுநூறு 125, அம்மூவனார் – நெய்தல் திணை – பரத்தை அல்லது தலைவியின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க, நின் கேளே,
தெண் திரை பாவை வெளவ,
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே.

Ainkurunūru 125, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the concubine or the heroine’s friend said to the hero
We saw your woman,
did we not, lord?

She stood there weeping,
her kohl-lined eyes red,
since the crystal waves
snatched away her doll.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The colophon to this poem states that these words were uttered in anger either by a jealous concubine or by the heroine’s friend.

Meanings:   கண்டிகும் அல்லமோ – did we not see, கொண்க – oh lord of the seashore, நின் கேளே – your lover, relative, தெண் திரை – clear waves, பாவை வெளவ – since they snatched her doll, உண்கண் – kolh decorated eyes, சிவப்ப – getting red, அழுது நின்றோளே – she stood there crying

ஐங்குறுநூறு 126, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – பரத்தை அல்லது தலைவியின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க, நின் கேளே,
உண்கண் வண்டினம் மொய்ப்பத்,
தெண் கடல் பெருந்திரை மூழ்குவோளே.

Ainkurunūru 126, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the concubine or the heroine’s friend said to the hero
We saw your woman,
did we not, lord?

She plunged into the
big waves of the clear
ocean, since bees swarmed
around her kohl-rimmed
eyes.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The colophon to this poem states that these words were uttered in anger either by a jealous concubine or by the heroine’s friend.

Meanings:   கண்டிகும் அல்லமோ – did we not see, கொண்க – oh lord of the seashore, நின் கேளே – your lover, relative, உண்கண் – kohl-lined eyes, வண்டினம் மொய்ப்ப – since bees swarmed, தெண் கடல் – clear ocean, பெருந்திரை – big waves, மூழ்குவோளே – she plunged

ஐங்குறுநூறு 127, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – பரத்தை அல்லது தலைவியின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே,
தும்பை மாலை இளமுலை,
நுண் பூண் ஆகம் விலங்குவோளே.

Ainkurunūru 127, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the concubine or the heroine’s friend said to the hero
We saw your woman,
did we not, lord?

She blocked your chest
decorated with fine ornaments,
from touching her young breasts
adorned by a thumpai flower garland.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The colophon to this poem states that these words were uttered in anger either by a jealous concubine or by the heroine’s friend.

Meanings:   கண்டிகும் அல்லமோ – did we not see, கொண்க – oh lord of the seashore, நின் கேளே – your lover, relative, தும்பை மாலை – thumpai flower garland, Leucas aspera, இள முலை – young breasts, நுண் பூண் – fine jewels, ஆகம் விலங்குவோளே – the woman who blocked your chest

ஐங்குறுநூறு 128, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – பரத்தை அல்லது தலைவியின் தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க, நின் கேளே,
உறாஅ வறுமுலை மடாஅ,
உண்ணாப் பாவையை ஊட்டுவோளே.

Ainkurunūru 128, Ammoovanār, Neythal Thinai – what the concubine or the heroine’s friend said to the hero
We saw your woman,
did we not, lord?

She held her doll
that cannot suckle
against her milkless,
dry nipples,
and tried to feed it.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The colophon to this poem states that these words were uttered in anger either by a jealous concubine or by the heroine’s friend.

Meanings:   கண்டிகும் அல்லமோ – did we not see, கொண்க – oh lord of the seashore, நின் கேளே – your lover, relative, உறாஅ – immature, not secreted, வறுமுலை – dry nipples, மடாஅ – placing, உண்ணாப் பாவையை – doll that cannot drink, ஊட்டுவோளே – the woman who tries to breast-feed

  1. கிடைக்காத பாடல். This poem has been lost.
  2. கிடைக்காத பாடல். This poem has been lost.

பாணற்கு உரைத்த பத்து – What was Said to the Bard

Poems 131 – 140 are ‘பாணற்கு உரைத்த பத்து’, meaning ‘What was Said to the Bard’.  All the poems except 139, are spoken by the married heroine to the husband’s bard, who is a mediator between the sparring couples.  In poem 139, the heroine talks to her husband, in the presence of his messenger bard.

ஐங்குறுநூறு 131, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
நன்றே பாண கொண்கனது நட்பே,
தில்லை வேலி இவ்வூர்க்
கல்லென் கௌவை எழாஅக் காலே.

Ainkurunūru 131, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the bard
O bard!  His love would have been
good if loud gossip had not risen
in this mangrove-surrounded town.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The bard comes as a messenger of the unfaithful husband and sings the praises of the hero.  She gets upset and utters these words.  உள்ளுறை உவமம் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தில்லை மரத்தின் கீழ் இருப்போர் மெய்யும் கண்ணும் வெந்து துன்புறுமாறுபோல, நின் தலைவன் அளியின்கண் பட்ட யான் பெரிதும் வருந்துவது இயல்பாயிற்று என்றவாறு.

Meanings:   நன்றே – it would have been good, பாண – O bard, கொண்கனது நட்பே – the love of the lord of the shores, தில்லை வேலி இவ்வூர் – this town surrounded by blinding trees, mangroves, கல்லென் – loudly, கௌவை – slander, gossip, எழாஅக் காலே – if it had not risen

ஐங்குறுநூறு 132, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி பாண! புன்னை
அரும்பு மலி கானல் இவ்வூர்
அலர் ஆகின்று அவர் அருளுமாறே.

Ainkurunūru 132, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the bard
May you live long, bard!
Listen!  Because of his graces,
there is gossip in this town
where punnai trees in seashore
groves are dense with buds.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The heroine complains about her unfaithful husband to the messenger bard, who sings the praises of the hero.  The heroine utters these words as a response to the bard.  உள்ளுறை உவமம் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இவ்வூரின்கண் இப்பொழுது எவ்வாறு புன்னை மரந்தொறும் அரும்புகள் முகிழ்கின்றனவோ, அவ்வாறே அவன் பழியும் எல்லா மக்கள்பாலும் அரும்பி அலரா நின்றது என்பதாம்.

Meanings:   அம்ம – கேட்பித்தல் பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle, listen, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, பாண – oh bard, புன்னை அரும்பு – laurel buds, laurel tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, மலி – filled, கானல் – seashore groves, இவ்வூர் அலர் ஆகின்று – there is gossip in this town, அவர் அருளுமாறே – because of his graces

ஐங்குறுநூறு 133, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
யானெவன் செய்கோ பாண, ஆனாது
மெல்லம்புலம்பன் பிரிந்தெனப்
புல்லென்றன என் புரி வளைத் தோளே?

Ainkurunūru 133, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the messenger bard
What shall I do, bard?
My arms wearing
twisted bangles,
have become dull,
since the lord of the
delicate shores left me.

Notes:  பொருள்வயின் பிரிவு.  The heroine utters these words to the bard who tells her that she should not worry about the hero who has gone to earn wealth.

Meanings:  யான் எவன் செய்கோ பாண – what shall I do O bard, ஆனாது – unable to tolerate, மெல்லம்புலம்பன் பிரிந்தென – since the lord of the delicate shores separated, புல்லென்றன – they have become dull, they have become thin, என் புரி வளை தோளே – my arms wearing twisted bangles, முறுக்கு வளையல்

ஐங்குறுநூறு 134, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
காண்மதி பாண, இருங்கழிப்
பாய் பரி நெடுந்தேர்க் கொண்கனோடு
தான் வந்தன்று, என் மாமைக் கவினே.

Ainkurunūru 134, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the bard
Look at this, bard!
My dark beauty
has returned
with our lord of the
vast backwaters,
his tall chariot
pulled by leaping horses.

Notes:  The bard is upset on seeing the heroine who has lost her beauty.  He comforts her and requests her not to worry about her husband.  She utters these words as a response to him.

Meanings:   காண்மதி பாண – Look at this O bard, இருங்கழி – vast/dark backwaters, பாய் பரி – leaping horses, நெடுந்தேர் – tall chariot, கொண்கனோடு – with the lord of backwaters, தான் வந்தன்று – it has come back, என் மாமைக் கவினே – my dark beauty

ஐங்குறுநூறு 135, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பைதலம் அல்லேம் பாண, பணைத்தோள்
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல்
நெய்தல் அம் கண்ணியை நேர்தல் நாம் பெறினே.

Ainkurunūru 135, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the bard about the other woman, as the hero listened nearby
I will not feel sad, bard,
if I get to know
the woman with
arms like bamboo,
beautiful wide loins,
and pretty bluelily eyes.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The hero is attracted to a concubine and tries to attain her.  The heroine who learns about it is distressed.  The hero sends his bard to find out the reason for her sorrow.  The bard asks her why she is worried when her husband is faithful to her.  The heroine responds with these words.

Meanings:   பைதலம் அல்லேம் பாண – I will not feel sad O bard, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – delicate wide loins, beautiful wide loins, நெய்தல் – blue waterlilies, அம் கண்ணியை – the woman with beautiful eyes, நேர்தல் – seeing in person, similar to her, நாம் பெறினே – if I get

ஐங்குறுநூறு 136, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
நாணிலை மன்ற பாண, நீயே
கோள் நேர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த
கானலம் துறைவற்குச் சொல் உகுப்போயே.

Ainkurunūru 136, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the bard
You have no shame for sure,
O bard, to utter words on his
behalf, the lord of the shore
who caused my curved, bright,
beautiful bangles to slip down.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The heroine utters these words to the bard who comes as a messenger and praises her husband.

Meanings:   நாண் இலை – you have no shame, மன்ற – for sure, பாண – O bard, நீயே – for you, கோள் நேர் – curved and beautiful, curved and perfect, இலங்கு வளை நெகிழ்த்த – caused my bright hangles to slip down, கானலம் துறைவற்கு – for the lord of the seashore, சொல் உகுப்போயே – you are uttering words

ஐங்குறுநூறு 137, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
நின்னொன்று வினவுவல் பாண, நும் ஊர்த்
திண் தேர்க் கொண்கனை நயந்தோர்
பண்டைத் தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே?

Ainkurunūru 137, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the bard
Let me ask you a question, bard!
Will the women in your town,
who desired the lord of the shore
with his sturdy chariot,
ever gain back their former beauty?

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The heroine utters these words to the messenger bard who asks her why she is upset with her husband despite admitting him to the house in the past.

Meanings:   நின்னொன்று வினவுவல் – let me ask you a question, பாண – O bard, நும் ஊர் – your town, திண் தேர் – sturdy chariot, கொண்கனை நயந்தோர் – those who desire the lord of the seashore, பண்டைத் தம் நலம் – their old beauty, பெறுபவோ மற்றே – will they get it back?

ஐங்குறுநூறு 138, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
பண்பிலை மன்ற பாண, இவ்வூர்
அன்பில கடிய கழறி
மென்புலக் கொண்கனைத் தாராதோயே.

Ainkurunūru 138, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the bard
You have no character for sure,
O bard!  You did not bring back
to this town
the lord of the delicate shores,
chastising him firmly with unkind,
harsh words.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The hero has returned home from his concubine, and the heroine has accepted him.  The bard who is not aware of it, comes as a messenger.  The heroine teases the bard with these words.

Meanings:   பண்பு இலை – you don’t have character, ability, மன்ற – for sure, பாண – O bard, இவ்வூர் – this town, அன்பில – not kind, கடிய – harshly, கழறி – pointing out firmly, chiding, மென்புலக் கொண்கனை – the lord of the delicate shores, தாராதோயே – you are not bringing him back to me

ஐங்குறுநூறு 139, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி கொண்க! எம் வயின்
மாண் நலம் மருட்டும் நின்னினும்,
பாணன் நல்லோர் நலம் சிதைக்கும்மே.

Ainkurunūru 139, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her husband
May you live long, lord!
Listen!  Your bard ruins the
beauty of pretty women,
even more than you who
ruined my splendid beauty.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The unfaithful hero has returned from his concubine.  The heroine accepts him.  The bard comes there.  She utters these words at that time.  குறுந்தொகை 127 – ஒரு நின் பாணன் பொய்யனாக உள்ள பாணர் எல்லாம் கள்வர் போல்வர், நற்றிணை 200 – கை கவர் நரம்பின் பனுவல் பாணன் செய்த அல்லல் பல்குவ வை எயிற்று ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் பொய் பொதி கொடுஞ்சொல் ஓம்புமின்.

Meanings:   அம்ம – கேட்பித்தல் பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle, listen, வாழி – அசை நிலை, an expletive, கொண்க – oh lord, எம் வயின் மாண் நலம் – my splendid beauty, மருட்டும் – ruining, நின்னினும் – even more than you, பாணன் – bard, நல்லோர் – women, நலம் சிதைக்கும்மே – he ruins their beauty

ஐங்குறுநூறு 140, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி பாணனிடம் சொன்னது
காண்மதி பாண, நீ உரைத்தற்கு உரியை
துறை கெழு கொண்கன் பிரிந்தென
இறை கேழ் எல் வளை நீங்கிய நிலையே.

Ainkurunūru 140, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to the bard
Look here, bard!
You are the perfect one
to tell the lord of the
shore about my plight.

The colorful bright bangles
on my forearms have slipped
since he left me.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The hero has gone to his concubine.  The heroine requests the bard to go as a messenger to her husband and inform him of her plight.

Meanings:   காண்மதி பாண – look O bard, நீ உரைத்தற்கு உரியை – you are the one fit to tell him, துறை கெழு கொண்கன் – the lord of the neythal land with many ports/shores, பிரிந்தென – since he parted, இறை – forearms, கேழ் – colorful, bright, எல் வளை – bright bangles, நீங்கிய நிலையே – removed situation

ஞாழல் பத்து – Ten on the Cassia Tree

Poems 141 – 150 are ‘ஞாழல் பத்து’ which is ‘Ten on Cassia’.  Gnālal tree is Cassia Sophera – புலிநகக்கொன்றை, tigerclaw tree, Cassia sophera.  This set occurs in the neythal seashore land.   Each poem begins with ‘எக்கர் ஞாழல்’ – ‘Cassia on the sand dunes’.   Poem 143 is in a post-marital setting.  Poem 148 and 149 are right after the wedding.  Poem 150 is in a post-marital setting.

ஐங்குறுநூறு 141, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
எக்கர் ஞாழல் செருந்தியொடு கமழத்
துவலைத் தண் துளி வீசிப்
பயலை செய்தன, பனிபடு துறையே.

Ainkurunūru 141, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
On the sand dunes,
gnālal and cherunthi trees
have spread their fragrance;
cold water sprays of the
frigid shore, make me pale.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  Her friend consoles the sad heroine who utters these words.

Meanings:   எக்கர் – sand dunes, ஞாழல் – cassia tree, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, செருந்தியொடு – with cherunthi trees, Ochna squarrosa, panicled golden blossed pear tree, சிலந்தி மரம், கமழ – fragrance spread, துவலை – water spray, தண் துளி – cool water droplets, வீசி – sprayed, பயலை – pale, செய்தன – made it, பனிபடு துறையே – cold seashore

ஐங்குறுநூறு 142, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர்ப்படு சினைப்
புள் இறை கூரும் துறைவனை
உள்ளேன் தோழி, படீஇயர் என் கண்ணே.

Ainkurunūru 142, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
My friend,
I will not think of that
man from the seashore
where birds reside
on low boughs of gnālal
trees filled with flowers
in the sand dunes.
May my eyes go to sleep!

Notes:  The hero who has been meeting the heroine in secrecy has not made any effort to seek marriage.  When he came to meet her one night, the heroine who is aware that he is nearby, utters these words to her friend.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஞாழலின் தாழ்ந்த கிளையிலே மலர்கள் வருத்தப் பறவைகள் நெடும்பொழுது உறையும் என்பது, தலைவன் யான் பிரிவாற்றாமையாலே பெரிதும் வருந்துதலையும் பொருட்படுத்தாமல் வரைதற்கு வராமலும் நெடிது தங்கினான் என்பது, புலியூர் கேசிகன் உரை – ஞாழலின் தாழ்ந்த பூச்சினைகள் புள்ளினம் வரத் தாம் வருந்தி கெடுதலுறுமாறுபோல பிரிவென்னும் துயரம் என்பால் வந்து தங்குதலாலே, யானும் படர் மிகுந்து நலிந்து மலிவேன் என்றதாம்.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia trees on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, இறங்கு – hanging, low, இணர்ப்படு சினை – branches with flower clusters, புள் இறை கூரும் – birds reside there, துறைவனை உள்ளேன் தோழி – I will not think about the lord of the seashore, படீஇயர் என் கண்ணே – may my eyes go to sleep

ஐங்குறுநூறு 143, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை
இனிய செய்த நின்று பின்
முனிவு செய்த, இவள் தட மென் தோளே.

Ainkurunūru 143, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Her curved, delicate arms
used to give you happiness
in the wide shore
with dune gnālal trees on
which birds chirp.
Now they give you hatred.

Notes:  The hero returns from his concubine’s house.  The heroine’s friend utters these words to him.   உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஞாழலின்கண் புள் இமிழ் அகன் துறை என்றது, இக்காலத்தே நின்னொழுக்கம்பற்றி ஊரில் உள்ளோர் அனைவரும் பழி தூற்றா நின்றனர் என்பது.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia trees on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, புள் இமிழ் – birds chirp, அகன் துறை – wide shore, இனிய செய்த நின்று – they were sweet in the past, பின் முனிவு செய்த – now they give you hatred, இவள் – her, தட – curved, thick, மென் தோளே – delicate arms, delicate shoulders

ஐங்குறுநூறு 144, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
எக்கர் ஞாழல் இணர்படு பொதும்பர்த்
தனிக்குருகு உறங்கும் துறைவற்கு,
இனிப் பசந்தன்று, என் மாமைக் கவினே.

Ainkurunūru 144, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
My dark beauty
has gone pale for the
man from the shore
where a single heron
sleeps on a dune gnālal
with clusters of flowers
in the seashore grove.

Notes:  The hero has not made any effort to marry the heroine.  She is upset.  Her friend consoles her.  The heroine responds with these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இணர்படு பொதும்பர் தரும் இன்பத்தாலே குருகு தன் பெடையை மறந்து இனிதே அப் பொழிலிலே உறங்கினாற் போன்று துறைவனும் தன் செல்வமனைக்கண் சென்றபொழுது ஆண்டுளவாகும் பிற இன்பங்களினாலே நம்மை மறந்து உறைகின்றான் என்பது.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia tree on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, இணர்படு – with clusters, பொதும்பர் – in the groves, தனிக் குருகு – a single heron/egret/stork, உறங்கும் – sleeps, துறைவற்கு – for the man from such shore, இனிப் பசந்தன்று – now it has become pale, என் மாமைக் கவினே – my dark beauty

ஐங்குறுநூறு 145, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி சொன்னது, தலைவி கேட்கும்படியாக
எக்கர் ஞாழல் சிறி இலைப் பெருஞ்சினை
ஓதம் வாங்கும் துறைவன்,
மாயோள் பசலை நீக்கினன் இனியே.

Ainkurunūru 145, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the friend said as the heroine listened nearby
The man from the shore,
where a small-leaved, dune
gnālal tree with huge branches,
is surrounded by waves,
has removed the dark girl’s pallor.

Notes:  The heroine’s family refuses her hand in marriage to the hero when he asked them.  He sent his family elders to talk to her family, which ultimately agreed to the wedding.  The heroine’s friend is letting the heroine know of the good news.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஞாழலின் சினையை ஓதம் வளைக்கும் துறைவன் என்றது, முன்னர் நம் சுற்றத்தாரை நம் பெருமான் ஆன்றோரை விடுத்து உடன்படவித்து விட்டனன் என்னும் குறிப்புடையது.  முன்னர் உடன்படாமைக்கு நம் சுற்றத்தாருள் எம்பெருமான் மாண்பினை உணராத சிறுமையுடையோரும் பலர் உளர்.  பின்னர் உடன்பட்டமைக்கு அவருள் அவன் தகவு உணரும் பெருமையுடையோரும் சிலர் உளர் என்பாள் சிறிய இலைகளையுடைய பெரிய சினை என்றாள்.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia tree on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, சிறி இலை – small leaves, பெருஞ்சினை – huge branches, thick branches, ஓதம் – waves, வாங்கும் – surrounded, துறைவன் – the man from such shore, the lord of the shore, மாயோள் – the dark girl, பசலை நீக்கினன் இனியே – he removed her pallor

ஐங்குறுநூறு 146, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர்
நறிய கமழும் துறைவற்கு,
இனிய மன்ற, என் மாமைக் கவினே.

Ainkurunūru 146, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
My dark beauty is clearly
sweet to the lord of the shore
where mature bud clusters
of dune gnālal trees open
spreading their fine fragrance.

Notes:  The heroine had been sad since the hero had not come for her hand.  He finally came and requested marriage.  The happy heroine utters these words to her friend.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – எக்கர் மேனின்ற ஞாழல் மரம் அரும்பெடுத்து நாளரும்பாகி நாளடைவிலே முதிர்ந்து மலர்ந்து நறுமணம் பரப்புமாறுபோல நம்பெருமான் நட்பும் களவாகி நாளடைவில் முதிர்ந்து இப்பொழுது பல்லோர் அறியும் வரைவாகிக் கற்பொழுக்கமாகி அன்பும் அறனும் கமழ்வதாயிற்று என்பது.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia trees on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, அரும்பு முதிர் – buds mature, அவிழ் – blossoming, open, இணர் – clusters, நறிய கமழும் – are spreading fragrance, துறைவற்கு – to the lord of the shore, இனிய – is sweet, மன்ற – for sure, என் மாமைக் கவினே – my dark beauty

ஐங்குறுநூறு 147, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
எக்கர் ஞாழல் மலர் இன் மகளிர்
ஒண் தழை அயரும் துறைவன்,
தண் தழை விலையென நல்கினன், நாடே.

Ainkurunūru 147, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine
The man from the shore,
where women who are
unable to find gnālal flowers
in the sand dunes,
wear bright leaves instead,
gave his country as bride price.

Notes:  The hero’s family elders come to the heroine’s family and arrange for a wedding offering substantial bride price.  The heroine’s friend lets her know about it.  Akanānūru 90, Puranānūru 343, 344, 345, 352 and Kalithokai 103 have references to bride price.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மலர் கிடைக்கப் பெறாத மகளிர் தழையையே கொண்டு விளையாட்டு அயர்வர் என்றது, நினக்கு முலை விலையாக இப்பேருலகம் முழுவதுமே பெறாது ஆயினும் அவ்வுலகத்தை அவன் முழுதும் உடையனவாயிருப்பின் அதனையே வழங்கியிருப்பன்.  அஃது அமையாமையின் அவன் சிறப்பாக ஓம்பும் நாட்டையே வழங்குவானாயினன் என்பது.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia trees on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, மலர் இன் – without flowers, மகளிர் women, ஒண் தழை – bright leaves, அயரும் – wear, துறைவன் – man from such shore, தண் தழை – cool leaves, விலையென – as bride price, நல்கினன் நாடே – gave his country

ஐங்குறுநூறு 148, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
எக்கர் ஞாழல் இகந்துபடு பெருஞ்சினை
வீ இனிது கமழும் துறைவனை,
நீ இனிது முயங்குமதி, காதலோயே.

Ainkurunūru 148, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine
You should embrace sweetly
the lord of the seashore
where flowers of overgrown
dune gnālal with stout
branches spread fragrance,
since you are in love with him.

Notes:  The wedding has happened.  The friend who takes the heroine to the hero for her first night with him, utters these words.   உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – எக்கர் ஞாழலின்கண் இகந்துபடு பெருஞ்சினையினது பெருங்குடித் தோன்றலாகிய நம் பெருமானது மாண்புமிக்க நெஞ்சத்தே அரும்பிய காதலும் நன்கு முதிர்ந்து பதனடைந்து திகழ்கின்றது காண் என்பது.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia trees on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, இகந்துபடு – overgrown (ஒளவை துரைசாமி உரை – நிலைகடந்து ஓங்கிய), பெருஞ்சினை – big branches, வீ – flowers, இனிது கமழும் – spread their fragrance, துறைவனை – the lord of such a shore, நீ – you, இனிது – sweetly, முயங்குமதி – embrace him, காதலோயே – you who are in love

ஐங்குறுநூறு 149, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
எக்கர் ஞாழல் பூவின் அன்ன
சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு,
அணங்கு வளர்த்து, அகறல் வல்லாதீமோ.

Ainkurunūru 149, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Do not add to the misery
of the young woman,
who on her tender breasts
has spreading yellow spots,
looking like flowers
of dune gnālal trees.
Please do not leave her.

Notes:  The heroine’s friend appeals to the hero to never leave his wife and cause her misery.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia trees on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, பூவின் அன்ன – like flowers, சுணங்கு வளர் – yellow spots spreading, இள முலை – young breasts, மடந்தைக்கு – for the woman, அணங்கு வளர்த்து – increasing her distress, அகறல் வல்லாதீமோ –  do not have the ability to leave rapidly

ஐங்குறுநூறு 150, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
எக்கர் ஞாழல் நறு மலர்ப் பெருஞ்சினைப்
புணரி திளைக்கும் துறைவன்,
புணர்வின் இன்னான், அரும் புணர்வினனே.

Ainkurunūru 150, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
The man from the seashore,
where waves crash on
dune gnālal trees
with fragrant flowers
and thick branches,
rarely unites with me.
When he does, he causes
me pain by leaving.

Notes:  The unfaithful hero leaves the heroine and comes back.  The heroine accepts him.  He leaves her again and comes back.  This time the heroine does not embrace him with love.  When her friend asks her about it, the heroine utters these words. உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – எக்கர் ஞாழல் நறுமலர்ப் பெருஞ்சினையைப் புணரிதிளைக்கும் என்றது, கடல் அலைகள் வந்து வந்து மோதி மோதி மூழ்குவித்துப் போவது போன்று இவனும் நம்பால் அடிக்கடி வந்து அளி செய்வான் போன்று துன்ப நினைவுகளையே தோற்றுவித்துப் போய் விடுவான் என்பது.

Meanings:   எக்கர் ஞாழல் – cassia trees on the sand dunes, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, நறு மலர் – fragrant flowers, பெருஞ்சினை – big branches, புணரி திளைக்கும் – waves crash, துறைவன் – the man from such shore, புணர்வின் – when we unite, இன்னான் – he causes me sorrow, அரும் புணர்வினனே – he rarely unites with me

வெள்ளங்குருகுப் பத்து – Ten on the Heron

Poems 151 – 160 are ‘வெள்ளங்குருகுப் பத்து’, ‘Ten on the Heron’.   It appears that the word ‘குருகு’ might have also been used for both herons and egrets.   All these poems are set in the post-marital context.   According the the University of Madras Lexicon, the word ‘நாரை’ could be pelican (Tantalus leucocephalus), white stork (Ciconia alba) or crane (Grus cineren). The stork goes to offer his condolences to the heron parent who lost its child.    The word செத்தென (செத்து + என), could be interpreted as ‘thinking so’, or ‘since it died’.   Avvai Duraisamy has interpreted it as ‘thinking so’.  Po. Ve. Somasundaranar, Thi. Sathasiva Iyer and U. Ve. Saa have interpreted as ‘since it died’.   Some scholars have interpreted as the stork thinking that it is his hatchling, and that it goes to see it.   Others interpret it as the stork going to offer condolences for the death of a heron hatchling.   Some scholars have interpreted it as a dying hatching.

ஐங்குறுநூறு 151, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி வாயில் மறுத்தப் பின் சொன்னது
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
மிதிப்ப, நக்க கண் போல் நெய்தல்
கள் கமழ்ந்து ஆனாத் துறைவற்கு,
நெக்க நெஞ்சம் நேர்கல்லேனே.

Ainkurunūru 151, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said when she refused the hero entry
The lord of the seashore,
where a slow-gaited
stork that went to see
a heron’s dead hatchling,
trampled on honey-fragrant,
and opened blue waterlilies
that looked like eyes, broke
my heart.  I am not agreeable.

Notes:   நெய்தலுள் மருதம்.  The hero who wants to return from his concubine’s house requests the heroine’s friend to carry a message to the heroine, asking her to let him return home.  When the friend requests the heroine to let her husband inside the house, the heroine responds uttering these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெள்ளாங்குருகு தன் பார்ப்பைப் போலத் தோன்றிற்றாக அதனைக் காண்டற்குச் சென்ற மடநடை நாரை மிதித்தலானே நெய்தல் மலர் சிதைந்து இடையறாது தேன்காலும் துறை எனப் பொருள் கொண்டு  தலைவனுக்குப் பரத்தை குலமடந்தையாகிய என்னைப் போலச் சிறந்தவளாகத் தோன்றுதலாலே அவளைக் காமுற்றுச் செல்வானாக அவன் நடையாலே (ஒழுக்கத்தாலே) என் நெஞ்சம் புண்பட்டு அன்பாலே இடையறாது கசிந்துருகி வருந்தா நின்றது காண் என்பது. வெள்ளங்குகுருகு பரத்தையாகவும் பிள்ளை தலைவியாகவும் நாரை தலைவனாகவும் கொள்க.

Meanings:   வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – the slow moving stork that went to see it, Ciconia alba, மிதிப்ப – since it stepped on them, நக்க கண் போல் – opened like eyes, blossomed like eyes, நெய்தல் – blue waterlilies, கள் கமழ்ந்து – with honey fragrance, ஆனா துறைவற்கு – to the lord of the vast shore, நெக்க – broken, melted, நெஞ்சம் – heart, நேர்கல்லேனே – I am not agreeable

ஐங்குறுநூறு 152, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
கையறுபு இரற்றும் கானலம் புலம்பந்
துறைவன் வரையும் என்ப,
அறவன் போலும் அருளுமார் அதுவே.

Ainkurunūru 152, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
The lord of the delicate
shores, where a slow-gaited
stork that went to see
a heron’s dead hatchling,
cried helplessly in a grove,
is about to marry her, they say.
He seems to be virtuous and gracious.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The hero returns from his concubine’s house.  The heroine is upset with him since she heard that the hero is going to marry his concubine.  The heroine’s friend asked her the reason for her sulking.  The heroine responds with these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்தெனக் காணிய சென்ற மட நடை நாரை கையறுபு இரற்றும் என்றது, பரத்தை அன்பு மாறுபட்டு வாயில் மறுத்ததாலே தூதாகச் சென்ற வாயில்கள் அவளை வாயினேர்விக்க மாட்டாது தலைவன்பால் வந்து தம் கையறவு கூறி நிற்கின்றனர் என்பதாம்.

Meanings:   வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – the slow-moving stork went to see it, Ciconia alba, கையறுபு – helplessly, இரற்றும் – cries, கானலம் – seashore grove, புலம்பந் துறைவன் – the lord of the delicate shores, வரையும் – he’ll marry her, என்ப – they say, அறவன் போலும் – it appears that he is just, அருளும் ஆர் அதுவே – also that is grace (ஆர் = அசை நிலை)

ஐங்குறுநூறு 153, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
உளர ஒழிந்த தூவி குலவு மணல்
போர்வில் பெறூஉம் துறைவன் கேண்மை,
நன்னெடுங்கூந்தல் நாடுமோ மற்றே?

Ainkurunūru 153, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said, as the hero listened nearby
Will this girl
with fine, long hair
ever seek the love of
the lord of the seashore,
where a slow-gaited
stork that went to see
a heron’s dead hatchling,
preened, and left its feathers
on the crested sand dunes?

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The hero returns from his concubine’s house with his friends.  The heroine’s friend utters these words.   உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்தெனக் காணிய சென்ற மட நடை நாரை ஆங்கிருந்து சிறகு உளர்தலாலே வீழ்ந்த தூவி மணற் குன்றிலே பறந்து வீழ்தலாலே ஆண்டுப் பெறூஉம் ஊரன் என்றது.  பரத்தையின் காதல் இடையறவு பட்டதாக அதனைச் சீர்திருத்தச் சென்ற தலைவன் தன் தவறின்மையைக் கூறும்பொருட்டு வெளியிட்ட சொற்களைத் தலைவி தன் இல்லத்திருந்தே தன் பாங்காயினர் கூறக் கேட்டிருக்கின்றாள் என்பது.

Meanings:   வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – the slow moving stork went to see it, Ciconia alba, உளர – as it preened, ஒழிந்த – dropped, lost, தூவி – feathers, குலவு மணல் – crested sand, போர்வில் – heap, பெறூஉம் – get, துறைவன் – the lord of the seashore, கேண்மை – friendship, நன் நெடும் கூந்தல் – fine long hair, நாடுமோ மற்றே – will she ever seek

ஐங்குறுநூறு 154, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி சொன்னது
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மடநடை நாரை
கானல் சேக்கும் துறைவனோடு
யானெவன் செய்கோ? பொய்க்கும் இவ்வூரே.

Ainkurunūru 154, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said
What will I do with the
lord of the shore,
where a slow-gaited
stork that went to see
a heron’s dead hatchling,
nests in the seashore grove?
This town just lies to me.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The heroine’s friend takes pity on the hero and asks the heroine to let him in.  The heroine gets upset with her and responds with these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காணிய சென்ற நாரை கானல் சேக்கும் என்றது, பரத்தையர் சேரிக்குச் செல்லும் தலைவன் ஆண்டே தங்கி விடுகின்றான் என்பது.

Meanings:   வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை – the hatchling of a heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – the slow-moving stork that went to see it, Ciconia alba, கானல் சேக்கும் – resides in the seashore grove, துறைவனோடு – with the lord of the shore, யானெவன் செய்கோ – what will I do, பொய்க்கும் இவ்வூரே – this town lies

ஐங்குறுநூறு 155, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
பதைப்பத் ததைந்த நெய்தல் கழிய
ஓதமொடு பெயரும் துறைவதற்குப்,
பைஞ்சாய்ப் பாவை ஈன்றனென் யானே.

Ainkurunūru 155, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
I bore a sedge grass child
for the lord of the seashore,
where a slow-gaited
stork that went to see
a heron’s dead hatchling,
trembled in anguish
and crushed waterlilies
that floated away on the waves.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The hero desires to come back.  The pregnant heroine is angry with the hero since he is unfaithful to her.  Her friend advises her to be amicable to him.  She gets upset with her friend and utters this, stating that he is there just because she is pregnant and not because he loves her.  She says that she has already given him a child, which is a sedge grass doll that she gave him during their secret love phase.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குருகின் பிள்ளை இறந்தமைக்காகப் புதைத்த நாரையால் சிதறிய நெய்தல் மலர் ஓதமொடு பெயரும் துறைவன் என்றது, பரத்தையர் கேண்மை இடையறவுபட்டதாக அதன் பொருட்டு அவரைக் காணச் சென்ற தலைவன் அவர் ஊடலைப் பொறாமல் வருந்திக் கூறிய சொற்கள் என் பாங்காயினர் வாயிலாக என் செவிக்கு எட்டியிருக்கின்றன காண், இத்தகையோன் எங்கனம் நம்மோடு இருந்து இல்லறம் நடத்துவான் என்பது.

Meanings:   வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – the slow moving stork went to see it, Ciconia alba, பதைப்ப – trembled with anguish, ததைந்த நெய்தல் – crushed waterlilies, கழிய – removed, uprooted, ஓதமொடு பெயரும் – move on the flowing waves, துறைவதற்கு – the lord of the seashore, பைஞ்சாய்ப் பாவை – sedge grass doll, பஞ்சாய், கோரைப்புல், Cyperus rotundus tuberosus, ஈன்றனென் யானே – I bore, I gave

ஐங்குறுநூறு 156, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவனின் நண்பர்களிடம் தோழி சொன்னது
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
பதைப்ப ஒழிந்த செம்மறுத் தூவி
தெள் கழிப் பரக்கும் துறைவன்,
எனக்கோ காதலன், அனைக்கோ வேறே.

Ainkurunūru 156, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero’s friends
The man from the shore,
where a slow-gaited
stork that went to see
a heron’s dead hatchling,
trembled in despair,
and lost his red-spotted
feathers that spread on
the clear backwaters,

appears to me as loving her.
But my friend thinks otherwise.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The hero sends his messengers to the heroine requesting entry into the marital house.  The heroine’s friend utters these words and refuses entry.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெள்ளாங்குருகினை இழவு கண்டு அளாவலச் சென்ற நாரை பதைத்தலாலே உதிர்ந்த தூவி தெண்கழி நீரெலாம் பரவிக் கெடுக்கும் என்றது, தன்பால் ஊடியிருந்தமையாலே அன்பை இழந்திருந்த பரத்தையை ஊடல் தீர்க்கச் சென்ற துறைவன், அவள் பின்னும் பிணங்குதல் கண்டு உளம் நடுங்கி அவளைத் தெளித்ததற்குக் கூறிய வஞ்சகப் பொய்ம்மொழிகள் தலைவியின் பாங்காயினர் வாயிலாக அவள் நெஞ்சத்தே புகுந்து அவளை வறுத்துகின்றன என்பது.

Meanings:   வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – the slow moving stork went to see it, Mycteria leucocephala, painted red stork that has red patches on its white wings, பதைப்ப – trembled with anguish, ஒழிந்த – lost, செம்மறுத் தூவி – red spotted feathers, தெள் கழி – clear backwaters, பரக்கும் – spreads, துறைவன் – the man from such shore, எனக்கோ காதலன் –  to me he is her lover, அனைக்கோ வேறே – but he is different to my friend

ஐங்குறுநூறு 157, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தலைவனைப் பற்றிச் சொன்னது
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
காலையிருந்து மாலைச் சேக்கும்,
தெண் கடல் சேர்ப்பனொடு வாரான்,
தான் வந்தனன், எம் காதலோனே.

Ainkurunūru 157, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said about the hero
The lord of the seashore,
where a slow-gaited
stork went to see a
heron’s dead hatchling
and stayed there
from morning to night,
did not come back.  My
beloved son returned home alone.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The heroine is concerned that her unfaithful husband will seek entry into their home with their son who is playing on the street.  The son comes home alone.  The relieved heroine utters these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெள்ளாங்குருகைக் காணச் சென்ற நாரை காலையிலிருந்து மாலைவரையிருந்தும் மீளாமல் ஆங்கேயே தங்கும் சேர்ப்பன் என்றது, தலைவன் பகற்பொழுதிலே சேரியிலே வதித்தலோடமையாது இரவினும் அவர்பாலே தங்கிவிடுகின்றான் எனத் தலைவன் கொடுமை கூறியவாறென்க.

Meanings:   வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – the slow moving stork went to see it, Ciconia alba, காலையிருந்து மாலைச் சேக்கும் – stays there from morning to night, தெண் கடல் – clear ocean, சேர்ப்பனொடு – with the lord of the seashore, வாரான் – he did not come, தான் வந்தனன் – he came alone, எம் காதலோனே – my son who I love

ஐங்குறுநூறு 158, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
கானலம் பெருந்துறைத் துணையொடு கொட்கும்
தண்ணந்துறைவன் கண்டிகும்,
அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே.

Ainkurunūru 158, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the cool shore
where a slow-gaited
stork went to see a
heron’s dead hatchling,
and roamed with its mate
in the seashore groves!

Please see the sorrow of my
friend, pretty with dark body!

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The heroine’s friend utters these words to the unfaithful hero and refuses him entry.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெள்ளாங் குருகினைக் காணிய சென்ற நாரை (மீண்டும் வந்து) கானலம் பெருந்துறையிடத்துத் தன் துணையோடு சுற்றித் திரியும் என்றது, காமக்கிழத்தியின் அன்பு இடையறுந்தமையால் அவளை ஊடல் தீர்க்கச் சென்றாய்.  அவள் ஊடல் தீராமையால் மீண்டு வந்து தலைவியோடு அளவளாவ முயல்கின்றாள் என்பது.

Meanings:   வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – the slow moving stork went to see it, Ciconia alba, கானலம் – seashore groves, பெருந்துறை – big shore, துணையொடு கொட்கும் – roam with its partner, தண்ணந்துறைவன் – oh lord of the cool seashore (தண்டுறைவன் என்பது தண்ணந்துறைவன் ஆவது, அம் – சாரியை, an augment), கண்டிகும் – you should see (கண்டிகும் – காண்பாயாக), அம் மா மேனி – see her beautiful dark, or body like mango shoots, எம் தோழியது துயரே – my friend’s sorrow

ஐங்குறுநூறு 159, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொனனது
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
பசி தின அல்கும் பனி நீர்ச் சேர்ப்ப
நின் ஒன்று இரக்குவென் அல்லேன்,
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே.

Ainkurunūru 159, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the cold waters
where a slow-gaited
stork went to see
a heron’s dead hatchling,
and stayed there despite
its hunger!
I will not beg even one thing
from you!  Just return her
virtue that you took, and leave.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The unfaithful hero tries to enter the home during meal time, hoping the heroine will take pity on him.  The heroine’s friend utters these words and refuses entry.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குருகினைக் காணச் சென்ற நாரை பசி நலியவும் ஆண்டே உறையும் என்றது, பரத்தையரை வயப்படுத்தும் கருமமே கண்ணாகிய நீ பசியை ஒரு பொருளென மதியாமல் அவர்பாலே தங்கும் இயல்புடையை என்பது நாங்கள் உணர்குவம் என்பது.

Meanings:   வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – the slow moving stork went to see it, Ciconia alba, பசி – hunger, தின – causing sorrow, அல்கும் – stays, பனி நீர்ச் சேர்ப்ப – oh lord of the cold waters, நின் ஒன்று இரக்குவென் அல்லேன் – I will not beg you for even one thing, தந்தனை சென்மோ – you give it back and go, கொண்ட இவள் நலனே – her virtue that you took, her beauty that you took

ஐங்குறுநூறு 160, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொனனது
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்தெனக்
காணிய சென்ற மட நடை நாரை
நொந்ததன் தலையும் நோய் மிகும் துறைவ!
பண்டையின் மிகப் பெரிது இனைஇ
முயங்குமதி பெரும, மயங்கினள் பெரிதே.

Ainkurunūru 160, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the shore
where a slow-gaited
stork that went to see
a heron’s dead hatchling,
is suffering now,
ailing more than in the past!

Go and embrace her, lord.
She is confused a great deal.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The hero tries to come into his marital house since he had a quarrel with his concubine.  The heroine’s friend utters these words urging him to go back to his concubine, and refuses entry.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை இறந்தமை காணச் சென்ற மடநடை நாரை தொந்ததன் மேலும் நோய்மிகும் என்றது, பெருமானே!  நின் காமக் கிழத்தியின் அன்பு இடையறிவுபட்டமை கருதி வருந்தினாய்; அவள்பாற் சென்றுழி அவள் நின்னோடு பின்னரும் ஊடினாள் ஆகலின் மேலும் வருந்தினை; அவ்வூடல் பேர்த்து அவளைத் தழுவ வழியில்லாமல் ஈங்கு வந்தனை என்று இகழ்ந்தபடியாம்.  இதன்கண் அவ்வூடல் தீர்ந்து அவளை முயங்கமாட்டாயாய் ஈண்டுற்றனை என்பது.

Meanings:   வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை – the hatchling of the heron/egret, செத்தென – since it had died, காணிய சென்ற மட நடை நாரை – the slow moving stork went to see it, Ciconia alba, நொந்ததன் தலையும் – more than just feeling sorry, நோய் மிகும் – its distress increases, துறைவ – oh lord of the seashore, பண்டையின் மிகப் பெரிது இனைஇ – is sad more than in the past, முயங்குமதி – embrace her, பெரும – oh lord, மயங்கினள் பெரிதே – she is confused a great deal

சிறுவெண்காக்கைப் பத்து – Ten on the Small Gull

Poems 161 – 170 are ‘சிறுவெண்காக்கைப் பத்து’, ‘Ten on the Small Gull’.  Indian black-headed sea gulls, Larus ichthyactus.  The gull represents the hero and the fish and the lilies stand for the rival women.  In this set, the gull represents the hero, and the fish and waterlilies represent rival women.  Poems 164, 165, 167, 169 and 170 are set in a post-marital context.

ஐங்குறுநூறு 161, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண்காக்கை
கருங்கோட்டுப் புன்னைத் தங்கும் துறைவற்குப்,
பசந்து நுதல் அழியச் சாஅய்
நயந்த நெஞ்சம், நோய்ப்பாலஃதே.

Ainkurunūru 161, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
My forehead has paled
because of the man
from the shore,
where a small gull
from the vast ocean shores
nests on a black-trunked
punnai tree.
My heart that desired him
is in great distress now.

Notes:  The hero has not come to see the heroine since gossip has risen.  The heroine is sad.  She says this to her friend who consoles her.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கடற்காக்கை தனக்குரிய இரை தேர்தல் ஒழிந்து புன்னைக் கோட்டில் மடிந்து உறைதல் போன்று நம் தலைவனும் வரைதற்கு ஆவன முயலாது வாளா தன் மனைக்கண் அடங்கினான் என்பதாம்.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – in the vast ocean shore, சிறுவெண்காக்கை – small white gull, கருங்கோட்டுப் புன்னை – black trunked laurel tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, தங்கும் – resides, துறைவற்கு – to the man from this shore, பசந்து – paled, நுதல் – forehead, அழிய – ruined, சாஅய் – sad, நயந்த நெஞ்சம் – desired heart, நோய்ப்பாலஃதே – it is with disease, it is with distress

ஐங்குறுநூறு 162, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண்காக்கை
நீத்து நீர் இருங்கழி இரை தேர்ந்து உண்டு,
பூக் கமழ் பொதும்பர்ச் சேக்கும்
துறைவன் சொல்லோ, பிற ஆயினவே.

Ainkurunūru 162, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
The words of the man
from the shore,
where a small sea gull
from the vast ocean shore
picks food from the vast
backwaters, and rests in a
flower-fragrant ocean grove,
have become untruths now.

Notes:  The hero has not come to see the heroine since gossip has risen.  The heroine is sad.  She says this to her friend who consoles her.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காக்கை நீந்துநீர் இருங்கழி இரை தேர்ந்து உண்டு பூக்கமழ் பொதும்பர்ச் சேக்கும் என்றது, தலைவன் தான் விரும்புகின்ற களவின்பம் வாய்த்த அளவிலே அமைதியுடையவனாய்த் தன் மனைக் கண் சென்று ஆண்டு நுகரும் பிற இன்பங்களிலே நெஞ்சம் போக்கி நம்மைப் பற்றிச் சிந்தியாமலேயே தங்கிவிடுகின்றான் என்பது.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – in the vast ocean shore, சிறுவெண்காக்கை – small white gull, நீத்து நீர் – flooded waters, இருங்கழி – big backwaters, இரை தேர்ந்து உண்டு – choose and find food, பூக் கமழ் பொதும்பர் – flower fragrance filled groves, சேக்கும் – reaches, துறைவன் – the lord of the seashore, சொல்லோ பிற ஆயினவே – his words became untruths

ஐங்குறுநூறு 163, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண்காக்கை
இருங்கழித் துவலை ஒலியில் துஞ்சும்
துறைவன் துறந்தெனத், துறந்து என்
இறை ஏர் முன் கை நீக்கிய வளையே.

Ainkurunūru 163, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from the shore,
where a small gull from
the wide ocean shores,
sleeps amidst the spraying
sounds of vast backwaters.

Since he left me, my bangles
left my wrists, and slipped
down my fine forearms.

Notes:  The hero has not come to see the heroine since gossip has risen.  The heroine is sad.  She says this to her friend who consoles her.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காக்கை இருங்கழித் துவலை ஒலியில் துஞ்சும் என்றது, காக்கை தன் மீது துவலை வீசி ஓவென இரையும் பேரொலியையும் பொருளாக மதியாமல் இனிதே உறங்குமாறு போல, நம் பெருமானும் இவ்வூரவர் கூறும் அம்பலும்  அலம் பொருளென மதியாமல் தன் மனைக்கண்ணே கவலையின்றி உறைகின்றான் என்பது.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – in the vast ocean shore, சிறுவெண்காக்கை – a small white gull, இருங்கழி – wide/dark backwaters, துவலை ஒலியில் – in the spraying sounds, துஞ்சும் – it sleeps, துறைவன் – the man from such shore, துறந்தென – since he left me, துறந்து – left, என் – my, இறை – wrists, ஏர் முன் கை – beautiful forearm, நீக்கிய வளையே – the slipped bangles

ஐங்குறுநூறு 164, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண்காக்கை
இருங்கழி மருங்கின் அயிரை ஆரும்
தண்ணந்துறைவன் தகுதி,
நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே.

Ainkurunūru 164, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from the cool shore
where small white gulls
from the wide ocean shore,
eat ayirai fish
in the vast backwaters.

His greatness
has not helped us;
it has given rise to gossip.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The hero has extra-marital affairs.  The heroine is sad and gossip has risen in town.  She utters these words to her friend.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இரை தேரும் சிறுவெண்காக்கை நல்லன தேராமல் புல்லிய அயிரையை உண்ணும் என்றது, பரத்தையருள்ளும் நல்லாரை நாடாது புல்லியோரை நாடுகின்றான் என்பது.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – in the vast ocean shore, சிறுவெண்காக்கை – small white gull, இருங்கழி – vast backwaters, மருங்கின் – near, அயிரை ஆரும் – eat loach, cobities thermalis, தண்ணந்துறைவன் – the lord of the cool shores, cool bay (தண்டுறைவன் என்பது தண்ணந்துறைவன் ஆவது, அம் – சாரியை, an augment), தகுதி – esteem, நம்மோடு அமையாது – without helping us, not fitting, அலர் பயந்தன்றே – has given rise to gossip

ஐங்குறுநூறு 165, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண்காக்கை
அறுகழிச் சிறு மீன் ஆர மாந்தும்
துறைவன் சொல்லிய சொல், என்
இறை ஏர் எல் வளை கொண்டு நின்றதுவே.

Ainkurunūru 165, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from the shore
where small white gulls
from the vast ocean shore,
eat tiny fish from
dried-up brackish waters.

The words he uttered, have
seized the pretty, bright
bangles on my wrists.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The hero has extra-marital affairs.  The heroine is sad.  She utters these words to her friend.  உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை- சிறுவெண்காக்கை நீர் குறைந்த கழிக்கண் உள்ள சிறு மீனை அருந்தும் துறைவன் என்றதனால், நீர்மை குன்றிய பரத்தையர் சேரியுள்ளும் பொய்ச்சூள் புரிந்து புல்லியாரை நயந்து ஒழுகுகின்றாள் என்பது.

Meanings:   பெருங்கடல் – big ocean, கரையது – in the shore, சிறுவெண்காக்கை – small white sea gull, அறு கழி – brackish pond/stream without water, சிறு மீன் – tiny fish, ஆர மாந்தும் – they eat to the full, துறைவன் – man from such shore, சொல்லிய சொல் – the words that he said, என் – my, இறை – wrists, ஏர் – beautiful, எல் வளை – bright bangles, கொண்டு நின்றதுவே – seized them

ஐங்குறுநூறு 166, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண்காக்கை,
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம்
மெல்லம்புலம்பன் தேறி,
நல்லவாயின, நல்லோள் கண்ணே.

Ainkurunūru 166, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said about the heroine as the hero listened nearby
He’s from the delicate shores
of the vast ocean
where a small white gull
fears striped cowry shells,
thinking they are fishing nets.

Trusting his words,
her eyes have become beautiful.

Notes:  The hero does not think about marriage despite coming to visit the heroine.  The heroine’s friend utters these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காக்கை பலகறைகளைக் கண்டு வலையென்று அஞ்சி வாளா போனாற் போன்றது, தலைவனும் நாம் வரைவு வற்புறுத்தும் மொழிகளும் தம்முள் வஞ்சம் பொதிந்தனவோ என்று ஐயுற்று வரைவு நீட்டிப்பான் போலும் என்பது.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – in the huge ocean shore, சிறுவெண்காக்கை – small white gull, வரி வெண் தாலி – striped white cowry shells, or rows of cowry shells, வலை – nets, செத்து thinking, வெரூஉம் – it fears, மெல்லம்புலம்பன் – the lord of the delicate shores, தேறி – trusting, நல்லவாயின – have become good, நல்லோள் கண்ணே – eyes of the fine girl

ஐங்குறுநூறு 167, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண்காக்கை
இருங்கழி இனக் கெடிறு ஆரும் துறைவன்
நல்குவன் போலக் கூறி
நல்கான் ஆயினும், தொல் கேள் என்னே.

Ainkurunūru 167, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from the shore
where small white gulls
of the vast ocean shores
eat schools of keliru fish
in the vast marsh waters.

He talks like he loves me,
but does not show his love.
It does not matter, since
our friendship is ancient.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The hero wants to return from his concubine.  He sends his messengers.  When her friend blames him, the heroine utters these words praising their love.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காக்கை நன்மீன் இருப்பவும் உண்டபின் துன்புறுத்தும் முள்ளுடைய கெடிற்றுமீனை உண்டாற்போன்று, நம் பெருமானும் இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் ஆக்கந்தரும் எம் பெருமாட்டியிருப்பவே இம்மையிற் பழியும் மறுமைக்கண் நிரயமும் தருதற்கேதுவான பரத்தையரைத் தேடித் திரிகின்றான் என்பதாம், ஒளவை துரைசாமி உரை- பெருங்கடற்கரையதாகிய வெண்காக்கை ஆண்டுள்ள நன்மீன்களை உண்டற்கு அமையினும் கழிக்கண் வாழும் கெடிற்றுமீனை உண்ணும் துறைவன் ஆதலால், தலைமகன் தன் தலைமைக்கேற்ப நமக்கே தலையளி செய்து ஒழுக்கற்பாலனாயினும் சேரிக்கண் வாழும் சிறப்பில்லாத பரத்தையரை நுகர்கின்றான் என்பது.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – in the huge ocean shore, சிறுவெண்காக்கை – small white gulls, இருங்கழி – wide marsh waters, wide backwaters, இனக் கெடிறு ஆரும் – eat schools of keliru fish, Marones cavasius, துறைவன் – the man from such shore, நல்குவன் போலக் கூறி – he talks like he is showering his graces, he talks like he loves me, நல்கான் ஆயினும் – even if he is not showering his graces, தொல் கேள் என்னே – he has an old friendship with me

ஐங்குறுநூறு 168, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண்காக்கை
துறைபடி அம்பி அக மனை ஈனும்
தண்ணந்துறைவன் நல்கின்,
ஒண்ணுதல் அரிவை பால் ஆரும்மே.

Ainkurunūru 168, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
He’s from the cool shore
where small white gulls
from the vast ocean shores,
lay their eggs inside the
boats placed on the shores.

If he shows her his love,
the bright-browed young
woman will drink her milk.

Notes:   தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  The heroine who is in love with the hero is distressed when strangers come for her hand in marriage.  The heroine’s friend utters these words to the foster mother who wants to know why the heroine is sad.  She lets the foster mother know about the heroine’s love affair.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காக்கை தன் முட்டையினைப் பாதுகாவலான தோணியின் அகமனைக்கண் இட்டு வைத்தாற் போன்று துறைவனும் தன்னுடைய சிறந்த கேண்மையினைத் தலைவியின் நெஞ்சத்தே நன்கு பதித்து வைத்தனன் என்பது.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – in the huge ocean shore, சிறுவெண்காக்கை – small white gulls, துறை படி அம்பி – boats lying on the shores, அக மனை – inner residence, inner space, ஈனும் – they lay eggs, தண்ணந்துறைவன் – lord of the cool shore (தண்டுறைவன் என்பது தண்ணந்துறைவன் ஆவது, அம் – சாரியை, an augment), நல்கி – shows love, ஒண்ணுதல் அரிவை – the young woman with a bright forehead, பால் ஆரும்மே – she will drink milk

ஐங்குறுநூறு 169, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண்காக்கை
பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ்
புன்னையம் பூஞ்சினைச் சேக்கும் துறைவன்
நெஞ்சத்து உண்மை அறிந்தும்,
என் செயப் பசக்கும் தோழி என் கண்ணே.

Ainkurunūru 169, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from the shore
where small white gulls
from vast ocean shores
nest in the gnālal trees
bearing clusters of flowers.
Hating that,
they move to punnai branches
with newly opening buds.

Knowing truly that he is in
my heart, why do my eyes
still grow pale, my friend?

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The messengers of the unfaithful hero tell the heroine who is sulking to make peace with her husband.  Her friend feels the same.  The heroine responds with these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சிறுவெண்காக்கை ஞாழல் மரத்தினை வெறுத்துழிப் புதிதாகப் பொதியவிழும் புன்னை மரக்கிளைதொறும் தாவித் தாவிச் சென்று உறையுமாறுபோல, நம் பெருமானும் நம்மையும் நம்மை ஒத்த காமக் கிழத்தியையும் வெறுப்புழிப் புதிதாகப் பருவமடைகின்ற சேரிப் பரத்தையர் மகளிரை நாடி நாடி அவர் மனைதோறும் சென்று உறைகின்றான் என்பது.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது – in the huge ocean shore, சிறுவெண்காக்கை – small white gulls, பொன் – gold, இணர் – clustered, ஞாழல் – cassia trees, புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree, முனையின் – hating it, பொதி அவிழ் – buds opening from tightness, புன்னையம் பூஞ்சினைச் சேக்கும் – they reside on the flowering branches of laurel trees, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, துறைவன் – the man from such shore, நெஞ்சத்து உண்மை அறிந்தும் – knowing the truth that he is in my heart, என் செயப் பசக்கும் – why do they become pale, தோழி – my friend, என் கண்ணே – my eyes

ஐங்குறுநூறு 170, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண்காக்கை
இருங்கழி நெய்தல் சிதைக்கும் துறைவன்
நல்லன் என்றியாயின்,
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்றெவனோ?

Ainkurunūru 170, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
He’s from the shore,
where a small white gull
from the shores of the vast
ocean crushes waterlilies
in the wide backwaters.

If he is good as you say, why
do my kohl-rimmed eyes like
many-petaled flowers, grow dull?

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The heroine’s friend advises her to make peace with her unfaithful husband, stating that he loves her very much.  The heroine responds with these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காக்கை கழியின்கண் உள்ள நெய்தல் மலர்களைச் சிதைக்கும் என்றது, அது போலவே தலைவனும் சேரியின்கண்ணுள்ள பரத்தை மகளிர்களை நயந்து நயந்து பின்னர் நயன்தாரைக் கைவிட்டு அவர் நலத்தை என் நலம் கெடுமாறு போலக் கெடும்படி செய்கின்றான் என்பது.

Meanings:   பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண்காக்கை – small white gull in the vast ocean, இருங்கழி – wide backwaters, நெய்தல் – blue or white waterlilies, சிதைக்கும் – ruins, துறைவன் – man from the shore, நல்லன் என்றியாயின் – if you say that he is good, பல் இதழ் – many petaled, flowers with many petals, உண்கண் – kohl-rimmed eyes, பசத்தல் – becoming pale, மற்றெவனோ – why does it happen

தொண்டிப் பத்து – Ten on Thondi

Poems 171 – 180 are called ‘தொண்டிப் பத்து’ which is ‘Ten on Thondi’.  These poems are structured around comparisons to Thondi, an ancient Tamil seaport town.

ஐங்குறுநூறு 171, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் சொன்னது
திரை இமிழ் இன்னிசை அளைஇ, அயலது
முழவு இமிழ் இன்னிசை மறுகு தொறு இசைக்கும்
தொண்டி அன்ன, பணைத்தோள்
ஒண்தொடி அரிவை, என் நெஞ்சு கொண்டோளே.

Ainkurunūru 171, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said
She is lovely like Thondi,
where sweet music from drums
mixes with the sweet roars of waves
and resounds on every street.

This girl with bamboo-like arms and
bright bangles has stolen my heart.

Notes:  After their union, the hero says this to the heroine when she is with her friends.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தொண்டி மாந்தர் நுகர்தற்குரிய ஐந்து வகை இன்பத்தையும் தன்பால் கொண்டிருத்தல் போன்று இவளும் அவ்வின்பங்கள் அனைத்தையும் தன்பால் உடையாள் ஆயினள் என்பது.

Meanings:   திரை – waves, இமிழ் – roars, இன்னிசை – sweet music, அளைஇ – mixed, அயலது – nearby, முழவு – drums, இமிழ் – sounds, இன்னிசை – sweet music, மறுகு தொறு – in every street, இசைக்கும் – sounds, தொண்டி அன்ன – like Thondi, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, ஒண்தொடி – bright bangles, அரிவை – young woman, என் நெஞ்சு கொண்டோளே – she has stolen my heart

ஐங்குறுநூறு 172, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் தன் தோழனிடம் சொன்னது
ஒண்தொடி அரிவை கொண்டனள் நெஞ்சே,
வண்டு இமிர் பனித் துறைத் தொண்டி ஆங்கண்
உரவுக் கடல் ஒலித் திரையென,
இரவினானும், துயில் அறியேனே.

Ainkurunūru 172, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said to this friend
The young woman with gleaming
bangles has stolen my heart.

Like the roaring waves
of the powerful ocean at Thondi,
where misty fords buzz with bees,
I do not know sleep even at night.

Notes:  The hero utters these words to his friends who ask him why he is unable to sleep at night.  உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – உரவுக்கடல் ஒலித்திரை என்றதனால், எழுந்தெழுந்து அடங்கும் திரைகளைப் போலக் கூடுவதற்கு உரிய காரணம் புலனாயவிடத்து எழுச்சியும், கூடாமை நினைந்தவழித் தளர்ச்சியும் தோன்றி இடையறாக் கலக்கம் எய்துவித்தமை பெறப்பட்டது என்றது, புலியூர் கேசிகன் உரை – உரவுக் கடல் ஒலித்திரை இரவினும் ஓயாதே எழுந்து மோதி துன்புறுமாறுபோல யானும் துயில் இழந்து உணர்வு எழுந்து அலைக்கழிப்ப வருந்தியிருப்பேன் என்றது.

Meanings:   ஒண்தொடி – bright bangles, அரிவை – young woman, கொண்டனள் நெஞ்சே – she took my heart, வண்டு இமிர் – bee humming, பனித்துறை – cold shore, தொண்டி – Thondi town, ஆங்கண் – there, உரவுக் கடல் – strong ocean, ஒலித் திரையென – loud waves, இரவினானும் – even when it is night, துயில் அறியேனே – I do not know sleep

ஐங்குறுநூறு 173, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவனின் தோழன் தன்னுள்ளே சொன்னது
இரவினானும் இன்துயில் அறியாது,
அரவுறு துயரம் எய்துப, தொண்டித்
தண் நறு நெய்தல் நாறும்
பின் இருங்கூந்தல் அணங்குற்றோரே.

Ainkurunūru 173, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero’s friend said to himself
Even at night,
they do not know sweet sleep,
those who suffer
over the girl with black, braided hair
with the fragrance of cool, scented
waterlilies of Thondi.

They suffer like snakes in anguish.

Notes:  The hero’s friend who sees the hero suffer from love sickness, utters these words after he sees the beauty of the heroine.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – தொண்டியின் தண் நறு நெய்தல் தொலைவுக்கும் மணங்கமழ்ந்து உணர்வெழுச்சி ஊட்டலேப் போலத் தன்னூரில் இருக்கும் அவளும் தொலைவிடத்தானான தலைவனிடத்தேயும் தன் நினைவாலே எழும் உணர்வு மீதூறச் செய்வாள் என்பதாம்.

Meanings:   இரவினானும் – even at night, இன்துயில் அறியாது – don’t know sweet sleep, அரவுறு துயரம் – sorrow of snakes (could be because of thunder, or because they lose their precious gems), எய்துப – they attain, தொண்டி – Thondi town, தண் நறு நெய்தல் – cool fragrant waterlilies, நாறும் – fragrant, பின் இருங்கூந்தல் – black braids, அணங்குற்றோரே – those who suffer

ஐங்குறுநூறு 174, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் தன்னுள்ளே சொன்னது
அணங்குடைப் பனித் துறைத் தொண்டி அன்ன,
மணங்கமழ் பொழில் குறி நல்கினள், நுணங்கு இழை
பொங்கு அரி பரந்த உண்கண்,
அம் கலிழ் மேனி, அசைஇய எமக்கே.

Ainkurunūru 174, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said to himself
The young woman with kohl-lined
eyes with many streaks,
her beautiful body adorned with
delicate jewels, showed her favor to
me with a tryst in the fragrant grove
as splendid as Thondi town with gods
and misty shores, when I became sad.

Notes:  The hero’s friend praises the beauty of the heroine after he sees her.  The happy hero utters these words to himself

Meanings:   அணங்குடை – place with gods, powerful place, பனித்துறைத் தொண்டி – Thondi town with cold shores, அன்ன – like, மணங்கமழ் – fragrant, பொழில் – grove, குறி நல்கினள் – she favored me with a tryst, நுணங்கு இழை – fine jewels, பொங்கு அரி – many streaks, பரந்த – spread, உண்கண் – kohl-rimmed eyes, அம் கலிழ் மேனி – beauty filled body, அசைஇய – was with sadness, எமக்கே – to us

ஐங்குறுநூறு 175, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
எமக்கு நயந்து அருளினையாயின் பணைத்தோள்
நல் நுதல் அரிவையொடு, மென்மெல இயலி
வந்திசின், வாழியோ மடந்தை,
தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே.

Ainkurunūru 175, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said to the heroine
O young woman! May you live long!
You showed me favors with grace.

Come here,
walking gently with your young friend
with arms like bamboo and fine brow.
Show me your Thondi-like many fine traits.

Notes:  The hero requests the heroine to she should always come with her friend when she comes to see him.

Meanings:   எமக்கு நயந்து அருளினையாயின் – you showed me favors with grace, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, நல் நுதல் – fine forehead, அரிவையொடு – with the young girl, மென்மெல இயலி – walk very slowly, வந்திசின் – and come, வாழியோ மடந்தை – may you live long O young woman, தொண்டி அன்ன – like Thondi town, நின் பண்பு பல கொண்டே – with your many fine traits

ஐங்குறுநூறு 176, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
பண்பும் பாயலும் கொண்டனள், தொண்டித்
தண் கமழ் புது மலர் நாறும், ஒண்தொடி,
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல்,
கொய் தளிர் மேனி, கூறுமதி தவறே.

Ainkurunūru 176, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
The young woman with bright bangles,
delicate wide loins
and the scents of new blossoms
of cool and fragrant Thondi town,
has robbed me of my virtues and sleep.

Please tell me where I made a mistake?

Notes:  The hero who is love-sick sees the heroine and her friend together.  He asks the heroine’s friend why he ended up in this situation.

Meanings:   பண்பும் பாயலும் – virtue and sleep, கொண்டனள் – she took them away, தொண்டித் தண் கமழ் – cool and fragrant, புது மலர் நாறும் – fragrance of new flowers, ஒண்தொடி – woman wearing bright bangles (பண்புத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை, an attributive compound), ஐது அமைந்து – delicate, அகன்ற அல்குல் – wide loins, கொய் தளிர் – plucked sprout, மேனி – body, கூறுமதி தவறே – please tell me my fault

ஐங்குறுநூறு 177, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
தவறு இலர் ஆயினும் பனிப்ப மன்ற,
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடுங்கோட்டு
முண்டக நறு மலர் கமழும்
தொண்டி அன்னோள், தோள் உற்றோரே.

Ainkurunūru 177, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Even those who have never erred
will be distressed for sure, if they see
her fragrant shoulders,
scented like long-stemmed mundakam
flowers, the woman who is lovely like
Thondi town where sand is piled on the
shore by the crashing ocean waves.

Notes:  The hero who is love-sick asks the heroine and her friend why he ended up in this situation.  The heroine’s friend utters these words in response.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இவறு திரை திளைக்கும் இடுமணல் நெடுங்கோட்டு முண்டக நறுமலர் கமழும் என்றது, இவள் நினக்கு இனியள் ஆயினும் இவர் தமர் கொடியவர்.  அடிக்கடி ஈண்டு வருவர்.  அவர் மனமுவந்து இவளை நினக்கு வழங்குவாருமல்லர் என்பது.

Meanings:   தவறு இலர் ஆயினும் – even if they have not erred, பனிப்ப – they will tremble, they will be distressed, மன்ற – for sure, இவறு திரை திளைக்கும் – crashing with waves, இடு மணல் – sand brought by the waves, நெடுங்கோட்டு – long-stemmed, முண்டக நறு மலர் – fragrant flowers of the mundakam plants, நீர் முள்ளி, Hygrophila spinose, கமழும் – scented, தொண்டி அன்னோள் – she is lovely like Thondi town, தோள் உற்றோரே – those who have attained her shoulders (பழைய உரை – தோளை எதிர்ப்பட்டோர்)

ஐங்குறுநூறு 178, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
தோளும் கூந்தலும் பல பாராட்டி
வாழ்தல் ஒல்லுமோ, மற்றே செங்கோல்
குட்டுவன் தொண்டி அன்ன
என் கண்டும் நயந்து நீ நல்காகக் காலே?

Ainkurunūru 178, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
Is it possible to go on living,
just by praising her arms and
hair, when don’t shower your
graces and bring her,

to me who is like Thondi, the
town of King Kuttuvan,
who rules with a just scepter.

Notes:  The love-sick hero pleads to the heroine’s friend to help him see her.

Meanings:   தோளும் கூந்தலும் – arms and hair, shoulders and hair, பல பாராட்டி – praise many, வாழ்தல் – to live, ஒல்லுமோ – is it possible, மற்றே – also, செங்கோல் குட்டுவன் – Kuttuvan, Chēra king who rules with a just scepter, தொண்டி அன்ன – like Thondi, என் கண்டும் நயந்து நீ நல்காகக் காலே – when you don’t show your graces to me

ஐங்குறுநூறு 179, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நல்குமதி, வாழியோ, நளி நீர்ச் சேர்ப்ப!
அலவன் தாக்கத் துறை இறாப் பிறழும்
இன் ஒலித் தொண்டி அற்றே,
நின்னலது இல்லா, இவள் சிறு நுதலே.

Ainkurunūru 179, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the vast shore!
Show her your love!

This small-browed girl
who cannot live without you
is lovely like Thondi with sweet
sounds, where crabs on the
ocean shores attack shrimp.

Notes:  The heroine’s friend utters these words to the hero as he is leaving after his tryst with the heroine.  She suggests that he come and marry her.  உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – அலவன் தாக்குதலால் துறைக்கண் வாழும் இறால் மீன் பிறழும் என்றது, இவள் நுதல் பசத்தலால் புறத்தார்க்கு இவ்வொழுக்கமுண்மை புலனாம் என்றது, புலியூர் கேசிகன் உரை – அலவன் தாக்கத் துறை இறாப் பிறழுவதுப் போன்றே, உங்கள் களவுறவை அறிந்த அலவற் பெண்டிர் பழி தூற்றத் தலைவியும் அதனால் பெரிதும் நலிவடைவாள் என்பதாம்.

Meanings:   நல்குமதி – please show her your graces, வாழியோ – may you live long, நளி நீர்ச் சேர்ப்ப – oh lord of the wide seashore, அலவன் தாக்க – crabs attack, துறை – shore, இறாப் பிறழும் – shrimp roll, இன் ஒலித் தொண்டி – Thondi town with sweet sounds, அற்றே நின்னலது இல்லா – she cannot live without you, இவள் சிறு நுதலே – her small forehead

ஐங்குறுநூறு 180, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
சிறு நனி வரைந்தனை கொண்மோ, பெருநீர்
வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சிப்
பறை தபு முது குருகு இருக்கும்
துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே.

Ainkurunūru 180, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Come soon to marry her,
the girl who is lovely like
Thondi town with ports,
where an old heron that is
unable to fly waits for its
meal, fat fish that fishermen
bring from the ocean.

Notes:  The heroine’s friend utters these words to the hero, suggesting that he come and marry her immediately since others are seeking her hand.  உள்ளுறை – பழைய உரை –  வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சிக்கண்ணே பறத்தல் கெட்ட முதுகுருகு இருக்கும் என்றது, நொதுமலர்க்கு மகட் பேச வந்திருக்கின்ற சான்றோர் உளர் என்பது.

Meanings:   சிறு நனி – short time, a lot reduced, வரைந்தனை கொண்மோ – marry her, பெருநீர் வலைவர் தந்த – brought from the ocean by fishermen with nets, கொழு மீன் – fat fish, வல்சி – food, பறை தபு – feathers ruined, unable to fly, முது குருகு – old heron/egret, இருக்கும் – is there, துறை கெழு தொண்டி – Thondi town with ports, Thondi town with the seashore, அன்ன – like, இவள் நலனே – her virtue, her beauty

நெய்தல் பத்து – Ten on Waterlilies

Poems 181 – 190 are ‘நெய்தல் பத்து’, ‘neythal ten’ – waterlilies, kuvalai or āmpal flowers. Kuvalai is blue waterlily and āmpal is white waterlily.  The waterlily is the very image of the seashore neythal land.  The blue waterlily is often used to describe the heroine’s eyes.   Poems 184 and 188 are set in a post-marital context.

ஐங்குறுநூறு 181, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நெய்தல் உண்கண் நேர் இறைப் பணைத்தோள்
பொய்தல் ஆடிய பொய்யா மகளிர்
குப்பை வெண்மணல் குரவை நிறூஉம்
துறை கெழு கொண்கன் நல்கின்,
உறைவு இனிது அம்ம, இவ் அழுங்கல் ஊரே.

Ainkurunūru 181, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
If the lord of the shore,
where faultless girls with
kohl-lined eyes like waterlilies,
delicate wrists, and arms like
bamboo, build little sand
houses and perform kuravai
dances on the crested white dunes,
would show his love for me, this town
that gossips, will be a sweet place to live.

Notes:  The heroine was concerned about the hero not coming and marrying her.  He friend tells her that he is coming soon to marry her.  The heroine utters these words in response.  குரவை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – எழுவரேனும் எண்மரேனும் கைகோத்து ஆடும் கூத்து.  வரிக்கூத்தின் ஓர் உறுப்பு.  விநோதக் கூத்து ஆறனுள் ஒன்று.

Meanings:   நெய்தல் –  waterlily blossoms, blue waterlilies, உண்கண் – eyes with kohl, நேர் – delicate, straight, இறை – forearms, wrists, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, பொய்தல் ஆடிய – played with small sand houses, played poythal games, பொய்யா – truthful, faultless, மகளிர் – girls, குப்பை – heaped, வெண்மணல் – white hand, குரவை நிறூஉம் – they perform kuravai dances, they undertake kuravai dances, துறை கெழு கொண்கன் – the lord of the land with seashore, நல்கின் – if he loves, desires, உறைவு இனிது – sweet to reside, அம்ம – அசை, an expletive, இவ் அழுங்கல் ஊரே – this town which gossips, this loud town

ஐங்குறுநூறு 182, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
நெய்தல் நறு மலர் செருந்தியொடு விரைஇக்
கை புனை நறுந்தார் கமழும் மார்பன்
அருந்திறல் கடவுள் அல்லன்,
பெருந்துறைக் கண்டு இவள் அணங்கியோனே.

Ainkurunūru 182, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
The man wearing
a hand-woven, scented
flower garland with
fragrant cherunthi blossoms
mixed with waterlilies
is not a god with rare abilities.

He’s the one who caused her anguish
since she saw him on the big shore.

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  The heroine is kept under guard in her home.  She is distressed.  Her foster mother worries about her.  The heroine’s friend utters these words to let her know that the heroine’s sorrow is caused by her lover and not by the wrath of a deity.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கற்புக்கடம் பூண்ட தலைவி காப்பு மிகுதியான் தலைவனைக் காணப் பெறாது மெலிந்தனளாக, அவள் மெலிவு கண்ட செவிலி கட்டினும் கழங்கினும் பார்த்து இவட்கு இந்நோய் தெய்வத்தானாயது கொல் என ஐயுற்று வேலற்கு வெறியாட்டெடுப்ப முயலுதல் கண்ட தோழி செவிலிக்குத் தலைவி கற்புக் கடம் பூண்ட செய்தியைக் குறிப்பால் உணரக் கூறியது.

Meanings:   நெய்தல் – waterlilies, நறு மலர் செருந்தியொடு – with fragrant cherunthi flowers, Ochna squarrosa, panicled golden blossed pear trees, விரைஇ – mixed, கை புனை – hand-made, நறுந்தார் – fragrant garland, கமழும் மார்பன் – the man with a fragrant chest, அருந்திறல் கடவுள் அல்லன் – he is not a god with rare abilities, பெருந்துறைக் கண்டு இவள் அணங்கியோனே – caused her anguish when she saw him on the big shore

ஐங்குறுநூறு 183, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி மாலையிடம் சொன்னது
கணங்கொள் அருவி கான்கெழு நாடன்,
குறும்பொறை நாடன், வயல் ஊரன்,
தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்தெனப் பண்டையின்
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை,
கொடுங்கழி நெய்தலும் கூம்பக்
காலை வரினும் களைஞரோ இலரே.

Ainkurunūru 183, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to evening time
O helpless evening!
Since the lord of the forest
with many waterfalls, the lord
of the land with small mountains,
the lord of the town with fields,
and the lord of the cool shores
has left me,
you arrive in broad daylight.

Even if you come at dawn
when the waterlilies in the curved
backwaters are closed, there is
nobody to remove my sorrow.

Notes:  தலைவன் வரைவிடை வைத்து பிரிந்துழி தலைவி மாலைக்குச் சொல்லியது.  The heroine addresses ‘evening time’ in this poem.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சேர்ப்பனுக்கு ஏனைய நிலங்களும் உடைமை கூறி அவனது திருவுடைமையைச் சிறப்பித்தது.

Meanings:   கணங்கொள் அருவி கான்கெழு நாடன் – the lord of the forest with many waterfalls,
குறும்பொறை நாடன் – the lord of the land with many mountains, வயல் ஊரன் – the lord of the town with fields, தண் கடல் சேர்ப்பன் – the lord of the cool seashores, பிரிந்தென – since he left, பண்டையின் – like in the past, கடும் பகல் – mid day, வருதி – you come, கையறு மாலை – O helpless evening, கொடுங்கழி நெய்தலும் – waterlilies from the curved blackwaters, கூம்ப – close, shut, காலை வரினும் – even if you come in the mornings, களைஞரோ இலரே – there is nobody to remove my sorrow

ஐங்குறுநூறு 184, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி சொன்னது
நெய்தல் இருங்கழி நெய்தல் நீக்கி
மீன் உண் குருகு இனம் கானல் அல்கும்
கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே,
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவருடை நட்பே.

Ainkurunūru 184, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said
He’s from a seashore
town,
where flocks of heron
push aside waterlilies
in the vast backwaters,
to eat fish, and nest
in the seashore groves
that adorn the ocean.

Larger than the ocean
is his love for me.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The unfaithful hero who wants to return home sends his bard and friends to plead his case to the heroine.  The heroine utters these words with sarcasm.  குறுந்தொகை 3 – நீரினும் ஆரளவின்றே சாரல் கருங்கோல் குறிஞ்சிப் பூக் கொண்டு பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நெய்தல் நிலத்து பறவையாகிய குருகு தனக்குரிய இருங்கழியில் மீனுண்டு ஆண்டு நெய்தல் மலர்மிசைத் தங்குதலே இயல்பாகவும் அம்மலரை வெறுத்துச் செயற்கையாகிய நந்தவனத்தில் சென்று தங்குதல் போன்று நம் பெருமானும் தனக்குரிய இல்லற முறையாலே இல் இருந்து இன்பம் நுகர்ந்து தன் மனைவியோடு உறையாமல் வெறுத்துப் பரத்தையர் சேரியிலே சென்று உறைகின்றான் என்றாள்.

Meanings:   நெய்தல் – seashore land, இருங்கழி – vast backwaters, நெய்தல் – waterlilies, நீக்கி – push aside, மீன் உண் குருகு இனம் – flocks of herons/egrets that eat fish, கானல் அல்கும் – stay in the seashore groves, கடல் அணிந்தன்று – adorn the ocean, அவர் ஊரே – his town, கடலினும் பெரிது எமக்கு அவருடை நட்பே – his friendship is larger than to ocean to me

ஐங்குறுநூறு 185, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
அலங்கு இதழ் நெய்தல் கொற்கை முன் துறை
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய்
அரம் போழ் அவ்வளைக் குறுமகள்,
நரம்பு ஆர்த்தன்ன, தீம் கிளவியளே.

Ainkurunūru 185, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said about the heroine to her friend
This red-mouthed young
woman with beautiful bangles
made from cutting conch,
her teeth like gleaming pearls
strewn at the mouth of
Korkai’s port where
petals of waterlilies sway,
has sweet words that
resonate like the strings of a yāl.

Notes:  The hero who united with the heroine, pleads to her friend to help them meet again.  The friend pretends like she does not know who his lover is.  The hero responds with these words.  உறைக்கும் (2) – பொ. வே சோமசுந்தரனாரின் உரை –  ‘நிகர்க்கும், உவமவுருபின் பொருட்டாய் நின்றது’.  முத்தைப் போன்ற பற்கள்: அகநானூறு 27 – முத்தின் அன்ன நகைப் பொலிந்து இலங்கும் எயிறு, ஐங்குறுநூறு 185 – இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு, ஐங்குறுநூறு 380 – முத்து ஏர் வெண்பல், கலித்தொகை 64 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 93 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 97 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 97 – முத்து ஏய்க்கும் வெண்பல், கலித்தொகை 131 – முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய், பரிபாடல் 8 – எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண்பல், பரிபாடல் திரட்டு 2 – முத்த முறுவல்,  பொருநராற்றுப்படை 27 – துவர் வாய்ப் பல உறு முத்தில் பழி தீர் வெண்பல், சிறுபாணாற்றுப்படை 57 – நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம், நெடுநல்வாடை 37 – முத்து உறழ் முறுவல்.

Meanings:   அலங்கு இதழ் நெய்தல் – waterlilies with petals sway, கொற்கை முன் துறை – shores of Korkai city, இலங்கு முத்து உறைக்கும் – like shining pearls, எயிறு – teeth, கெழு – with, துவர் வாய் – red mouth, coral hued mouth, அரம் – saw, போழ் – split, அவ்வளைக் குறுமகள் – young girl with beautiful conch shell bangles, நரம்பு ஆர்த்தன்ன – like the strings of the lute, தீம் கிளவியளே – her sweet words

ஐங்குறுநூறு 186, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நாரை நல் இனம் கடுப்ப மகளிர்
நீர் வார் கூந்தல் உளரும் துறைவ!
பொங்கு கழி நெய்தல் உறைப்ப இத்துறைப்
பல் கால் வரூஉம் தேரெனச்
செல்லாதீமோ, என்றனள் யாயே.

Ainkurunūru 186, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the seashore,
where,
like good stork flocks,
women fan out their hair
wet with water!

Our mother said,
“Do not go to the shore,
where a chariot comes often,
crushing waterlilies in the
overflowing backwaters,
splashing their nectar.”

Notes:  தோழி வரைவு கடாவுவது.  The heroine’s friend utters these words to the hero suggesting that he come and marry the heroine, when he is about to leave after a tryst with the heroine.  She lets him know that the heroine is confined to the house.

Meanings:   நாரை நல் இனம் – could be crane, pelican or stork according to the University of Madras Lexicon, fine flocks of stork flocks, Ciconia alba, கடுப்ப – like, மகளிர் – women, நீர் வார் கூந்தல் – hair drenched with water, உளரும் – dry it, fan it, துறைவ – oh lord of the seashore, பொங்கு கழி – overflowing marsh waters, backwaters, நெய்தல் – waterlilies, உறைப்ப – splash nectar, or water, இத்துறை – in this shore, பல் கால் வரூஉம் தேரென – that a chariot comes many times, செல்லாதீமோ – do not go, என்றனள் யாயே – said mother

ஐங்குறுநூறு 187, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி சொன்னது
நொதுமலாளர் கொள்ளார் இவையே
எம்மொடு வந்து கடலாடு மகளிரும்
நெய்தல் அம் பகைத்தழைப் பாவை புனையார்
உடலகம் கொள்வோர் இன்மையின்
தொடலைக்கு உற்ற சில பூவினரே.

Ainkurunūru 187, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend
Strangers do not take these
waterlilies.  Young women who
play with us in the ocean weave
clothes for their dolls with many
different leaves.

No one wears these flowers.
Only flower sellers pluck a few
flowers to braid garlands.

Notes:  தோழி கையுறை மறுத்தது.  The hero brings a garment made with leaves for the heroine and asks her friend to give it to her.  The friend refuses the garment and says this to him.  பகைத்தழை (3) – வேறு பச்சிலைகளையும் பூக்களையும் விரவித் தொடுத்தலின் பகை நெறித் தழை எனப்பட்டது, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பல்வேறு வகைப்பட்ட தழைகள்.  குறுந்தொகை 293 – ஆம்பல் அம் பகை நெறித் தழை, ஐங்குறுநூறு 187 – நெய்தல் அம் பகைத்தழை.  மதுரைக்காஞ்சி 397 – பிடகைப் பெய்த கமழ் நறும் பூவினர்.

Meanings:  நொதுமலாளர் கொள்ளார் இவையே – strangers do not take these, எம்மொடு வந்து கடலாடு மகளிரும் – the women who play in the ocean with us, நெய்தல் – waterlily flowers, அம் – beautiful, பகைத் தழை – differing leaves, பாவை புனையார் – they do not decorate their dollars with them, they do not wear them on their dolls, உடலகம் கொள்வோர் இன்மையின் – there is nobody to wear them on their bodies, தொடலைக்கு – for garlands, உற்ற – plucked, சில – few, பூவினரே – flower sellers

ஐங்குறுநூறு 188, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் சொன்னது
இருங்கழிச் சேயிறா இனப்புள் ஆரும்
கொற்கைக் கோமான் கொற்கையம் பெருந்துறை
வைகறை மலரும் நெய்தல் போலத்
தகை பெரிது உடை காதலி கண்ணே.

Ainkurunūru 188, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said about the heroine
My lover’s eyes are splendid
like the blue waterlilies on
the large shores that belong
to the King of Korkai, where
flocks of birds gorge on red
shrimp in the vast backwaters.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The unfaithful hero returns home from his concubine, with his friends.  Even though she is sulking, the heroine is hospitable.  The hero praises his wife on seeing her hospitality and household management.

Meanings:   இருங்கழி – vast backwaters, darl backwaters, சேயிறா – red shrimp, இனப்புள் – flocks of birds, ஆரும் – they eat, கொற்கைக் கோமான் – the king of Korkai (Pāndiyan), கொற்கையம் பெருந்துறை – big port in Korkai, வைகறை – early morning, மலரும் – blooming, நெய்தல் போல – like the blue waterlily flowers, தகை பெரிது உடை – they are beautiful, they are with great esteem, காதலி கண்ணே – the eyes of my lover

ஐங்குறுநூறு 189, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
புன்னை நுண் தாது உறைத்தரு நெய்தல்
பொன்படு மணியின் பொற்பத் தோன்றும்
மெல்லம்புலம்பன் வந்தென,
நல்லன வாயின தோழி என் கண்ணே.

Ainkurunūru 189, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine
Since the lord of the
delicate shores,
where punnai trees
drop their fine
pollen on blue waterlilies,
making them appear lovely
like sapphires set in gold,
has arrived, my eyes
have become beautiful, my friend.

Notes:  The heroine’s friend comes with the good news that the hero is coming to marry her.  On seeing her happy face, the heroine asks for the reason.  The friend utters these words in response.  நெய்தல் பொன்படு மணியின் பொற்பத் தோன்றும் (1-2) – ஒளவை துரைசாமி உரை – பொன்னிடைப் படுத்திய நீலமணிப் போல விளங்கித் தோன்றும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொன் அழுத்தப்பட்ட முத்துப் போல பொலிவுறத் தோன்றும், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – புன்னைத் தாதிற்குப்  பொன்னும் நெய்தற் பூவிற்கு மணியும் உவமை.

Meanings:   புன்னை நுண் தாது – laurel tree minute pollen, நாகம் – Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, உறைத்தரு – dropped, நெய்தல் – blue waterlilies, பொன்படு மணியின் – like sapphires set in gold, பொற்பத் தோன்றும் – appear beautiful, மெல்லம்புலம்பன் – the lord of the delicate shores, வந்தென – since he came, நல்லன வாயின தோழி என் கண்ணே – my eyes became beautiful, my friend

ஐங்குறுநூறு 190, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ
வெண்ணெல் அரிநர் மாற்றினர் அறுக்கும்
மெல்லம்புலம்பன் மன்ற, எம்
பல் இதழ் உண்கண் பனி செய்தோனே.

Ainkurunūru 190, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
The lord of the delicate shores,
where reapers who cut white
paddy, remove the cool, fragrant,
bright, waterlilies that have
bloomed from tight buds, has made
her kohl-rimmed, many-petaled,
flower-like eyes to cry, for sure.

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  The foster mother is worried on seeing the heroine depressed.  The heroine’s friend lets her know about the heroine’s love affair.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கற்புக்கடம் பூண்ட  தலைவியின் மெய் வேறுபாடு கண்டு இவட்கு இம்மெலிவு தெய்வத்தானாயது கொல் என்று ஐயுற்று அறிஞரை வினவியும் கட்டினும் கழங்கினும் பார்த்தும் வெறியாட நினைக்கின்ற தாய்க்குத் தோழி கூறியது.

Meanings:   தண் நறு நெய்தல் – cool fragrant waterlilies, தளை – tightness, அவிழ் – loosening, opening, வான் – bright, large, splendid, பூ – flowers, வெண்ணெல் அரிநர் – those who harvest white paddy, மாற்றினர் – removing them, அறுக்கும் – cut, மெல்லம்புலம்பன் – the lord of the delicate shores, மன்ற – for sure, எம் – our, பல் இதழ் – many petaled, flowers with many petals, உண்கண் – eyes decorated with kohl, பனி செய்தோனே – he has caused them to shed tears

வளைப் பத்து – Ten on Bangles

Poems 191 – 200 are called ‘வளைப் பத்து’, ‘Ten on Bangles’, and they are about conch shell bangles.    The heroine’s bangles become tight when she is with her lover.   They get loose and slip off her wasting hands, when he is away.  Poem 198 is set in a post-marital context.

ஐங்குறுநூறு 191, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் சொன்னது
கடல் கோடு செறிந்த வளை வார் முன் கைக்,
கழிப்பூத் தொடர்ந்த இரும் பல் கூந்தல்,
கானல் ஞாழல் கவின் பெறு தழையள்,
வரையர மகளிரின் அரியள், என்
நிறை அரு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே.

Ainkurunūru 191, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said
The pretty girl wearing
tight bangles on her
forearm, made from conch
shells, beautiful clothing made
from leaves of gnālal trees in
the grove, and flowers from the
backwaters on her thick hair,
is like the mountain deities.
She took my strong heart and hid it.

Notes:  The hero’s friend feels sorry for the love-sick hero.  When he inquires about the heroine, the hero utters these words.

Meanings:   கடல் கோடு – conch shell from the sea, செறிந்த வளை – tight bangles, stacked with bangles, வார் முன் கை – long forearms, கழிப்பூ – backwaters, தொடர்ந்த – tied together, woven, இரும் பல் – dark and thick, கூந்தல் – hair, கானல் ஞாழல் – cassia trees in the seashore grove, புலிநகக்கொன்றை, tigerclaw tree, Cassia sophera, கவின் பெறு – beautiful, தழையள் – girl wearing leaf clothes, வரையர மகளிரின் அரியள் – like the mountain goddesses, என் – my, நிறை – full, அரு நெஞ்சம் – strong heart, my constant heart (உ. வே. சாமிநாதய்யர் உரை – நிறுத்தல் அரிய என் உள்ளத்தை), கொண்டு ஒளித்தோளே – she took it and hid it

ஐங்குறுநூறு 192, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கோடு புலம் கொட்பக், கடல் எழுந்து முழுங்கப்,
பாடு இமிழ் பனித்துறையோடு கலம் உகைக்கும்
துறைவன் பிரிந்தென நெகிழ்ந்தன,
வீங்கின மாதோ தோழி, என் வளையே.

Ainkurunūru 192, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
My friend!
When he leaves me, my bangles
slip off, and they become tight
when he comes back,
the lord of the shores,
where conch shells whirl on land
when the ocean swells and roars,
and boats leave from noisy, cold
ports.

Notes:  The hero has returned after earning wealth for their future.  The heroine is very happy.  She utters these words, as though she is accusing her bangles.   உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பரதவர், கடல் கோடு புலங் கொட்ப எழுந்து முழங்கவும், அதனாலே அலைகள் ஆரவாரிக்கும் பனித்துறையிலே மரக்கலத்தை அஞ்சாமல் செலுத்தினாற் போன்று, நம்பெருமானும், அலர் தூற்றிய நொதுமலர் மனச் சுழற்சி எய்தவும், நம் சுற்றத்தார் மகிழ்ச்சி பொங்கி தன்னை எதிர் கொண்டழைக்கவும், நம் இல்லத்தே இன்னியங்கள் முழங்கவும் வரைவொடு புகுந்தான் என்பது.  வீங்கின (4) – ஒளவை துரைசாமி உரை – வீங்குதல் உடல் பூரித்துத் தடுத்தலால், தன்னிலையில் பெருகி விரிந்து காட்டுதல், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கையின்கண் கிடந்தது விம்முவனவாயின, தி. சதாசிவ ஐயர் உரை – வளை இறுகின.

Meanings:   கோடு புலம் கொட்ப – conch shell whirl on the land, கடல் எழுந்து முழுங்க – the ocean rises and is loud, பாடு இமிழ் – loud sounding, பனித்துறையோடு – near the cold ports, கலம் உகைக்கும் – boats are plying, துறைவன் – the lord of the ports, the lord of the shores, பிரிந்தென – when he separates, நெகிழ்ந்தன – the bangles slipped, வீங்கின – the bangles got tight, arms became fatter, மாதோ – மாது, ஓ – அசை நிலைகள், expletives, தோழி – my friend, என் வளையே – my bangles

ஐங்குறுநூறு 193, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வலம்புரி உழுத வார் மணல் அடை கரை,
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும்,
துறை கெழு கொண்க! நீ தந்த
அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே?

Ainkurunūru 193, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the sandy seashore,
where right-whorled conch
whirl in long sandy shores,
and shining rays of pearls
remove darkness!

Are the white conch bangles
you gave her,
made in the roaring, moving water,
better than those you gave before?

Notes:  The hero who has not come for the hand of the heroine, used to gift bangles to her during courtship.  Now he has brought more bangles.  The heroine’s friend asks him whether these bangles are better than the ones he gave in the past.  She is requesting him to come and marry the heroine.  உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – இலங்குகதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைத்தல் போல, நின் வரைவால் இவள் மேனி வேறுபாடுகண்டு அலர் கூறுவாரால் உளதாகும் வருத்தம் நீங்குமென அலர் அச்சம் கூறி தோழி வரைவு கடாயவாறு.

Meanings:   வலம்புரி – right-twisted conch-shells, உழுத – whirl, வார் மணல் – long sandy, அடை கரை – sand-filled shores, இலங்கு கதிர் – shining rays, முத்தம் – pearls, இருள் கெட – ruining darkness, removing darkness, இமைக்கும் – shining, glitterin, துறை கெழு கொண்க – oh lord of the splendid seashore, நீ தந்த – what you gave, அறை – loud waves, புனல் – moving water, வால் வளை – white conch bangles, நல்லவோ – are they better, தாமே (தாம் + ஏ) – அசைகள், expletives,

ஐங்குறுநூறு 194, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அவ்வளை
ஒண்தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க!
நன்னுதல் இன்று மால் செய்தெனக்,
கொன் ஒன்று கடுத்தனள், அன்னையது நிலையே.

Ainkurunūru 194, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh Lord of the seashore!
See the plight of the naive
young woman wearing
pretty bangles and bright
bracelets made from cutting
the ocean’s conch with saws.

Her fine forehead has lost luster,
and her mother has her doubts.

Notes:  தோழி வரைவு கடாயது.  The hero comes for a day tryst.  When he is about to return, the heroine’s friend confronts him and utters these words.  She indicates that the heroine will be confined to the house and urges marriage.

Meanings:   கடல் கோடு – ocean’s conch shells, அறுத்த – cut, அரம் – saw, போழ் – split, அவ்வளை – pretty bangles, ஒண்தொடி – bright bangles, மடவரல் கண்டிகும் – see the innocent young woman (கண்டிகும் – காண்பாயாக), கொண்க – oh lord of the seashore, நன்னுதல் – fine forehead, இன்று – today, now, மால் செய்தென – since it has become dark, since it has lost brightness, கொன் ஒன்று – with fear, கடுத்தனள் – she doubts, she is angry, அன்னையது நிலையே – her mother’s situation

ஐங்குறுநூறு 195, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
வளைபடு முத்தம் பரதவர் பகருங்,
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட மகள்,
கெடல் அருந் துயரம் நல்கிப்,
படலின் பாயல் வெளவியோளே.

Ainkurunūru 195, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said about the heroine
The naïve, beloved daughter
of the lord of the shores,
where fishermen sell conch
pearls, has given me distress
that cannot be removed.

She took away my sleep.

Notes:  The hero who has gone to earn wealth, thinks about the heroine and utters these words.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – வளைபடு முத்தம் பரதவர் பகருங் கடல்கெழு கொண்கன் காதல் மட மகள் என்றது அவன் விரும்பிய வரைப்பொருளைத் தந்தால் அவனும் அவளை எனக்கு மணஞ்செய்து தந்துவிடுவான். அஃது உடனே இயலாமையிலே யானும் இவ்வாறு பொருள் தேடித் தனித்து வந்து வாடி வருந்துகின்றேன் என்று நினைத்து உளம் வருந்தியதாகவும் கொள்க.  வளைபடு முத்தமாகிய பெறற்கரிய ஒன்றையே விலை பகரும் பரதவர் ஆதலின், அவர் மகட்கும் அவர் விரும்பும் முலைவிலையான வரைப் பொருளை பெறுவதிலேயே நாட்டம் உடையவர் என்றதுமாம்.

Meanings:   வளைபடு முத்தம் – conch yielded pearls, பரதவர் பகரும் – fishermen sell, கடல் கெழு – bright ocean, கொண்கன் – lord of the shores, காதல் மடமகள் – loving naive daughter, கெடல் அரும் – difficult to ruin, difficult to lose, துயரம் நல்கி – gave great sorrow, படலின் பாயல் வெளவியோளே – she has seized my sleep

ஐங்குறுநூறு 196, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கோடு ஈர் எல் வளைக், கொழும் பல் கூந்தல்,
ஆய் தொடி மட வரல் வேண்டுதி ஆயின்,
தெண் கழி சேயிறாப் படூஉம்
தண் கடல் சேர்ப்ப, வரைந்தனை கொண்மோ.

Ainkurunūru 196, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the seashore
with clear backwaters
where red shrimp are caught
by fisherman.

If you desire the thick-haired,
naïve woman wearing bright
bangles crafted from cutting
conch shells, please marry her.

Notes:  The hero urges the heroine’s friend to arrange for a tryst.  She refuses it.  He requests again.  The heroine’s friend responds uttering these words.  She urges the hero to marry the heroine.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கழியிடத்தே செயிறாப் பிடிக்க விரும்பும் பரதவர் அதற்குரிய வலை முதலியன வீசி அம்மீனைப் பிடித்துக் கோடல் போன்று நீயும் எம்பெருமாட்டியைச் சான்றோரை விடுத்து மகட் பேசித் திருமணம் புரிந்து கொள்க என்பது.

Meanings:   கோடு – conch shells, ஈர் – cut, எல் வளை – bright bangles, கொழும் பல் கூந்தல் – luscious thick hair, ஆய் தொடி – beautiful bangles, மடவரல் – innocent girl, வேண்டுதி ஆயின் – if you desire her, தெண் – clear, கழி – brackish waters, backwaters, சேயிறா – red shrimp, படூஉம் – they are caught, தண் கடல் – cool ocean, சேர்ப்ப – oh lord of the seashore, வரைந்தனை கொண்மோ – marry her

ஐங்குறுநூறு 197, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தலைவன் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப அலவன் ஆட்டி,
முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே,
புலம்பு கொள் மாலை மறைய,
நலம் கேழ் ஆகம் நல்குவள் எனக்கே.

Ainkurunūru 197, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the hero said about the heroine
Her body bent down,
she playfully chased crabs,
her bright bangles jingling,
and her hair covering her face.

As lonely evening fades, she
will give me her fine breasts.

Notes:  தோழி வரைவு கடாயது தலைவன் இடந்தலைப் பாட்டின்கண் சொல்லியது.  The heroine awaits the hero at the arranged place of tryst, where the couple united previously.  The hero who is happy to see her, utters these words.

Meanings:   இலங்கு வளை – bright bangles, தெளிர்ப்ப – jingling, அலவன் ஆட்டி – chased crabs, played with crabs, முகம் புதை கதுப்பினள் – hair falling on her face covering it, இறைஞ்சி நின்றோளே – she bent down, புலம்பு கொள் – lonely, மாலை மறைய – as evening faded, நலம் கேழ் – very pretty, ஆகம் நல்குவள் எனக்கே – will give her breasts/chest/body to me

ஐங்குறுநூறு 198, நெய்தல் திணை, அம்மூவனார், தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
வளையணி முன் கை, வால் எயிற்று அமர் நகை,
இளையர் ஆடும் தளை அவிழ் கானல்,
குறுந்துறை வினவி நின்ற,
நெடுந்தோள் அண்ணல் கண்டிகும் யாமே.

Ainkurunūru 198, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine
We came and asked us
about the small shore,
your noble man with broad
shoulders, when we played
near the grove with
flowers, wearing bangles on
our forearms, and smiling
sweetly with our white teeth.

He stood there for a while
without leaving.  We will see
him soon.

Notes:  நெய்தலுள் மருதம்.  The unfaithful hero returns from his concubine’s house after many days.  The heroine’s friend who saw him return utters these words to the heroine.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – தளை அவிழ் கானலிலே வளையணி முன்கை வால் எயிற்று அமர் நகை இளையர் ஆடும் இடத்தே சென்றும், அவருள் யாரிடத்தும் மனம்போக்கி மயங்காது நின்னையே நாடுவானாகிக் ‘குறுந்துறை யாது?’ என்றவனாகிய நெடுந்தோள் அண்ணல் என்றது, என்றும் அவன் நின்பாலேயே மாறாப் பேரன்பினன் என்பது.

Meanings:   வளை அணி – bangle wearing, முன் கை – forearms, வால் எயிற்று – with white teeth, அமர் நகை – desiring smile, இளையர் ஆடும் – young women play, தளை அவிழ் – loosening from tightness (flowers), கானல் – seashore grove, குறுந்துறை – small shore, வினவி நின்ற – stood there and asked us, நெடுந்தோள் அண்ணல் – our lord with broad shoulders, கண்டிகும் யாமே – we will see him

ஐங்குறுநூறு 199, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கானலம் பெருந்துறைக் கலி திரை திளைக்கும்
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி, ஆனாது
காண்கம், வம்மோ தோழி,
செறி வளை நெகிழ்த்தோன் எறி கடல் நாடே.

Ainkurunūru 199, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
Come, my friend!
Let’s climb on the sky-high
sand dunes of the vast shores
with seashore groves, where
roaring waves crash,
and gaze continuously at the
land with crashing waves,
the country of your lover who
made your tight bangles slip.

Notes:  Gossip had risen in town during secret love.  Not wanting it to grow further, the hero stays away for a while.  The heroine becomes very sad.  Her friend who wants to comfort her asks her to go along with her and climb on the sand hills to see his town.

Meanings:   கானலம் பெருந்துறை – big shore with groves, கலி திரை – loud waves, திளைக்கும் – they crash, வான் உயர் – sky high, நெடு மணல் – tall sand dunes, ஏறி – climb, ஆனாது – continuously, காண்கம் – let us see, வம்மோ தோழி – you come my friend, செறி வளை – tight bangles, நெகிழ்த்தோன் – the one who made them slip, எறி கடல் நாடே – country with attacking ocean waves

ஐங்குறுநூறு 200, அம்மூவனார், நெய்தல் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
இலங்கு வீங்கு எல் வளை ஆய் நுதல் கவினப்
பொலந் தேர்க் கொண்கன் வந்தனன், இனியே,
விலங்கு அரி நெடுங்கண் ஞெகிழ்மதி,
நலம் கவர் பசலையை நகுகம் நாமே.

Ainkurunūru 200, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine
The lord of the seashore
has come in his splendid gold
chariot,
to make your dulled forehead
pretty, oh friend wearing
splendid, loose, bright bangles!

Now open your long eyes with red
lines and shed the pallor that made
you lose your beauty.  Let us laugh!

Notes:  உடன்போக்கிற்குத் தலைவன் வந்ததைத் தோழி தலைவியிடம் கூறியது.  The heroine has been confined to the house and is unable to see the hero.  The friend arranges for the couple to elope.  The hero comes to the arranged place for the couple to meet and elope.  The heroine’s friend who sees him there comes to the sleeping heroine and asks her to wake up and leave.  ஆய் நுதல் (1) – ஒளவை துரைசாமி உரை – ஆய்நுதல் என்புழி ஆய்தல் சுருங்குதல்.  பசலையால் ஒளி சுருங்கினமையின் ஆய்நுதல் எனப்பட்டது, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஒளி மழுங்கிய நுதல், பிறர் ஆராய்ந்து அலர் தூற்றுவதற்குக் காரணமான நுதலுமாம்.  இலங்கு வீங்கு எல் வளை (1) – தி. சதாசிவ ஐயர் உரை – விளங்குகின்ற இறுகிய ஒளியுடைய வளையல்கள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஒளிருகின்ற விம்முகின்ற ஒளி வளையல்கள், ஒளவை துரைசாமி உரை – விளக்கமுற நெகிழ்ந்து இலங்குகின்ற வளையல்கள்.  நெடுங்கண் ஞெகிழ்மதி (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நெடிய விழிகளைத் திறந்திடு, ஒளவை துரைசாமி உரை – கண்கள் துயில் நீக்கித் தெளிவாயாக.

Meanings:   இலங்கு – bright, வீங்கு எல் வளை – tight bright bangles, ஆய் நுதல் கவின – forehead that had diminished beauty to become beautiful, பொலந் தேர் – golden chariot, கொண்கன் வந்தனன் – the lord of the seashore came, இனியே – now, விலங்கு அரி – crossing red lines, red lines that are wide across, நெடுங்கண் ஞெகிழ்மதி – please open your long eyes, நலம் கவர் – seized beauty, took away beauty, பசலையை – the paleness, நகுகம் நாமே – let us laugh

 

 

 

Kapilar, Kurinji Thinai 201 – 300 – Union of lovers

கபிலர், குறிஞ்சித் திணை புணர்தலும், புணர்தல் நிமித்தமும்

Some Common Kurinji Thinai Scenarios
The mountain dwellers plant millet and aivanam grain
They guard their crops from wild boars and elephants
The heroine guards the family millet field and chases parrots
The heroine’s friend joins her often in chasing parrots
The heroine and her friend use rattles and noisy gadgets to chase parrots
The heroine meets the hero while chasing parrots, and fall in love
The heroine’s friend helps the lovers to meet
The hero comes through forest paths at night to meet his lover
The heroine worries about his safety and the friend conveys this to him
The heroine’s friend arranges for day and night trysts
The heroine and her friend play with the hero at the waterfalls
The heroine and her friend play on swings
The heroine is afflicted with love and becomes thin
Bangles slip off the arms of the heroine
The heroine’s skin has pale and yellow spots, and her eyes turn yellow
The village finds out about the affair and gossips start
The heroine’s friend asks the hero whether they can come to his town
Heroine’s mother finds out about the affair and locks her up
The heroine’s friend urges the hero to come and marry her friend
Heroine’s mother/foster mother arranges for a diviner (Murukan priest) to heal her daughter
The diviner (velan) prepares the ceremonial ground with fresh sand in their front yard
Velan does veriyāttam ritual dances, and offers a goat and other things to appease Murukan, the mountain deity
The heroine’s parents try to arrange her marriage with somebody else
The heroine does not respond to the hero’s love
The hero threatens that he is going to climb on the palmyra frond/stem horse, and be drawn around town, to force her to accept him

அன்னாய் வாழிப் பத்து – Ten on requesting to listen

Poems 201 – 210 are called ‘அன்னாய் வாழிப் பத்து’, meaning ‘Ten on requesting to listen.   Some of the poems are spoken by the heroine to her friend, some are by the friend to the heroine, and some are uttered to the foster mother.   The word ‘அன்னாய்’ is used to address the mother, the heroine and her friend.  Poem 203 is in a post-marital setting.

ஐங்குறுநூறு 201, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, செவிலித்தாய் கேட்கும்படி
அன்னாய் வாழி! வேண்டு அன்னை! என் ஐ
தானும் மலைந்தான், எமக்கும் தழை ஆயின
பொன் வீ மணி அரும்பினவே,
என்ன மரம் கொல் அவர் சாரல் அவ்வே?

Ainkurunūru 201, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the foster mother listened nearby
Mother, may you live long!
Please listen to me!

He wore leaf clothes made from
trees bearing gem-like buds and
golden flowers, growing on his
mountain slopes, and gave me some
to wear.  What kind of trees are those?

Notes:  தலைவி தோழிக்கு அறத்தொடு நின்றது.  தொல். பொருளியல் 12 – எளித்தல், ஏத்தல், வேட்கை உரைத்தல், கூறுதல் உசாதல், ஏதீடு, தலைப்பாடு, உண்மை செப்புங் கிளவியொடு, தொகைஇ எழு வகைய என்மனார் புலவர் – இங்கு தலைப்பாடு (நற்செயல்) பொருந்தும்.  There are marriage negotiations with other families.  The heroine is very sad.  She utters these words to her friend as her foster mother listened, indicating her relationship with the hero.

Meanings:  அன்னாய் – oh mother, oh friend, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, வேண்டு அன்னை – I request you to listen to me with desire, என் ஐ – my lover, தானும் மலைந்தான் – he wore it himself, எமக்கும் தழையாயின – he also gave the leaves for me to wear, பொன் – golden colored, வீ – flowers, மணி அரும்பினவே – gem-like buds, என்ன மரம் கொல் – what kind of trees are those, அவர் சாரல் அவ்வே – on his mountain slopes

ஐங்குறுநூறு 202, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி! வேண்டு அன்னை! நம் ஊர்ப்
பார்ப்பனக் குறுமகப் போலத் தாமும்
குடுமித் தலைய மன்ற,
நெடு மலை நாடன் ஊர்ந்த மாவே.

Ainkurunūru 202, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Mother, may you live long!
Please listen to me!

The tufts of the horses rode
by the lord of the tall mountain
are certainly like the tufts on the
heads of our town’s brahmin boys.

Notes:  The hero was gone to earn wealth.  The heroine was very sad.  The heroine’s friend who is aware that the hero has come with a proposal for marriage, lets the heroine know that the hero intends to marry her and take her along.

Meanings:   அன்னாய் – oh mother, oh friend, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, வேண்டு அன்னை – I request you to listen to me with desire, நம் ஊர்ப் பார்ப்பனக் குறுமகப் போல – like our town’s young Brahmin boys, தாமும் குடுமித் தலைய – they have tufted hair on their heads, மன்ற – for sure, நெடுமலை நாடன் – the lord of the tall mountains, ஊர்ந்த மாவே – the horses he rode (that were tied to his chariot)

ஐங்குறுநூறு 203, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி! வேண்டு அன்னை! நம் படப்பை
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய, அவர் நாட்டு
உவலை கூவல் கீழ
மான் உண்டு எஞ்சிய கலிழி நீரே.

Ainkurunūru, 203, Kapilar, Kirinji Thinai – What the heroine said to her friend
Mother, may you live long!
Please listen to me!

In his country,
the muddied water that deer
drink and leave behind
beneath dried leaves in the pits,
is sweeter than the milk mixed
with honey from our grove.

Notes:  The married heroine visits her parental home.  Her friend asks her about the water situation in her husband’s town.  The heroine responds with these words.

Meanings:  அன்னாய் – oh mother, oh friend, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, வேண்டு அன்னை – I request you to listen to me with desire, நம் படப்பை – our grove, தேன் மயங்கு பாலினும் – more than honey mixed with milk, இனிய – it is sweeter, அவர் நாட்டு – his country, உவலை – dried leaves, கூவல் – pit, கீழ – down, below, மான் உண்டு – deer drinking, எஞ்சிய – left over, கலிழி நீரே – muddied water

ஐங்குறுநூறு 204, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அன்னாய் வாழி! வேண்டு அன்னை! அஃது எவன் கொல்
வரையர மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇப்
பெயர்வுழிப் பெயர்வுழித் தவிராது நோக்கி,
‘நல்லள் நல்லள்’ என்ப,
தீயேன் தில்ல மலை கிழவோர்க்கே?

Ainkurunūru, 204, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
Mother, may you live long!
Please listen to me!

They stand together like mountain
deities,
stare at me forever wherever I go,
and say, “good girl”, “good girl.”

Why am I not then good enough
for the lord of the mountains?

Notes:  The hero delays marrying the heroine.  The heroine utters these words to her friend aware that he’s listening.  She indicates to him that gossip will rise and that he needs to come and marry her soon.

Meanings:  அன்னாய் – oh mother, oh friend, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, வேண்டு அன்னை – I request you to listen to me with desire, அஃது எவன் கொல் – tell me why it is so, வரையர மகளிரின் – like the deities residing in the mountains, நிரையுடன் குழீஇ – gathering together, பெயர்வுழிப் பெயர்வுழித் தவிராது நோக்கி – they don’t fail to stare at me wherever I go (பெயர்வுழி = பெயர் + உழி, உழி = ஏழாம் வேற்றுமை உருபு), நல்லள் நல்லள் என்ப – ‘good girl, good girl’ they say, தீயேன் – I am not good, தில்ல – அசை, an expletive, மலை கிழவோர்க்கே – to the lord of the mountain

ஐங்குறுநூறு 205 கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி! வேண்டு அன்னை! என் தோழி
நனி நாண் உடையள், நின்னும் அஞ்சும்,
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன்
மலர்ந்த மார்பின் பாயல்
துஞ்சிய வெய்யள், நோகோ யானே.

Ainkurunūru, 205, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

My friend is very shy
and fears you.
She desires to sleep
on the broad chest
of the lord of the lofty
mountains with
roaring white waterfalls.

I am worried for her.

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  The heroine and hero are involved in secret love.  However, there are marriage negotiations with other families.  The heroine who is devoted to the hero is very sad.  The foster mother asks why the heroine is distressed.  The heroine’s friend lets her know of the love affair.

Meanings:   அன்னாய் – oh mother, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, வேண்டு அன்னை – I request you to listen to me with desire, என் தோழி – my friend, நனி நாண் உடையள் – is very shy, நின்னும் அஞ்சும் – she’s afraid of you, ஒலி வெள் அருவி – loud white waterfalls, ஓங்கு மலை நாடன் – man from the lofty mountain country, மலர்ந்த மார்பின் – on the wide chest, பாயல் – sleep, துஞ்சிய வெய்யள் – she desires to sleep, நோகோ யானே – I am in pain

ஐங்குறுநூறு 206 கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி! வேண்டு அன்னை! உவக்காண்,
மாரிக் குன்றத்துக் காப்பான் அன்னன்,
தூவலின் நனைந்த தொடலை ஒள் வாள்
பாசி சூழ்ந்த பெருங்கழல்
தண் பனி வைகிய வரிக் கச்சினனே.

Ainkurunūru 206, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Mother, may you live long!
Please listen to me!  Look there!

You can see him stand like a sentinal
of this rainy mountain, with his bright,
hanging sword with raindrops, his big
warrior ankets masked with moss,
and his striped, tight waist cloth drenched
with dew.

Notes:  The heroine has been confined to the house.  The heroine’s friend arranges for a night tryst.  The hero comes and waits for the heroine.  The friend lets the heroine know about it.

Meanings:   அன்னாய் – oh mother, oh friend, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, வேண்டு அன்னை- I am requesting you to listen to me with desire, உவக்காண் – look there, behold, look, மாரி – rain, குன்றத்து – of the hill, of the mountain, காப்பான் – sentinel, guard, அன்னன் – he is like, தூவல் – raindrops, தூவலின் நனைந்த – got wet in the rain, தொடலை – hanging, ஒள் வாள் – shining sword, பாசி – moss, சூழ்ந்த – surrounded, பெருங்கழல் – big war anklets, தண் – cold, பனி – dew, water, வைகிய – tight, வரிக் கச்சினனே – he wears a striped cloth around his waist

ஐங்குறுநூறு 207, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி! வேண்டு அன்னை! நன்றும்
உணங்கல கொல்லோ நின் தினையே? உவக்காண்!
நிணம் பொதி வழுக்கின் தோன்றும்
மழை தலை வைத்த அவர் மணி நெடுங்குன்றே.

Ainkurunūru 207, Kapilar, Kurinji Thinai – What her friend said to the heroine, right before the rains
Mother, may you live long!
Please listen to me!

Look there!

His sapphire hued, tall mountain
with clouds on its summits
appears like meat covered with fat.

Your millet field will not get dry.

Notes:  The heroine is worried that her family’s millet field has not received enough rain and that millet crops might dry and she will be unable to go there and meet the hero.  Her friend consoles her.

Meanings:   அன்னாய் – oh mother, oh friend, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long வேண்டு அன்னை – I request you to please listen to me with desire, நன்றும் – it is good, உணங்கல – it will not get dry, கொல்லோ – கொல், ஓ – அசைநிலைகள், expletives, நின் தினையே – your millet field, உவக்காண் – look there, நிணம் பொதி வழுக்கின் – like fat covering meat, like fat embedded on meat, தோன்றும் – it appears, மழை தலை வைத்த – with the clouds on top, அவர் மணி நெடுங்குன்றே – his sapphire colored tall mountain

ஐங்குறுநூறு 208, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி! வேண்டு அன்னை! கானவர்
கிழங்கு அகழ் நெடுங்குழி மல்க வேங்கைப்
பொன் மலி புது வீத் தாஅம் அவர் நாட்டு
மணி நிற மால் வரை மறைதொறு, இவள்
அணி மலர் நெடுங்கண் ஆர்ந்தன பனியே.

Ainkurunūru 208, Kapilar, Kurinji Thinai – what the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

He’s from the country where abundant
fresh golden vēngai flowers drop and
fill the long trenches that mountain
dwellers dig to remove yams.

Whenever his tall sapphire-colored
mountain was hidden from her sight,
her long, pretty, flower-like eyes shed tears.

Notes:  The heroine’s friend utters these words to the foster mother, praising her, since she has worked with the family and arranged for the couple to get married.  She says the heroine does not shed tears like in the past.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கானவர் கிழங்கு அகற்குழியை வேங்கையின் பொன்னிற மலர் பரந்து மறைக்கும் என்றது, தலைவன் நற்குடியினின்றும் தலைவியைக் களவில் கைக் கொண்டமையால் உண்டாய அலர் மொழியை நீ உட்பட நம் சுற்றத்தார் வரைவு உடன்பட்டுச் செய்த இத்திருமணமாகிய நற்செயல் மாற்றிப் பெரும் புகழாக்கிவிட்டது என்பது.

Meanings:  அன்னாய் – oh mother, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, வேண்டு அன்னை – I request you to listen to me with desire, கானவர் – the forest dwellers, கிழங்கு – yams, tubers, அகழ் – dig, நெடுங்குழி – long/deep trenches, big pits, மல்க – filling, வேங்கை – kino tree, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, பொன் மலி – gold-like abundant, புது வீ – fresh flowers, தாஅம் – drop, அவர் நாட்டு – in his country, மணி நிற – sapphire colored, மால் – tall, வரை – mountains, மறைதொறு – whenever it is hidden from sight, இவள் – her, அணி மலர் – beautiful flowers, நெடுங்கண் – long eyes, large eyes, ஆர்ந்தன பனியே – they dropped tears

ஐங்குறுநூறு 209, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி! வேண்டு அன்னை! நீ மற்று
யான் அவர் மறத்தல் வேண்டுதி ஆயின்,
கொண்டல் அவரைப் பூவின் அன்ன
வெண்தலை மா மழை சூடித்
தோன்றல் ஆனாது, அவர் மணி நெடுங்குன்றே.

Ainkurunūru 209, Kapilar, Kurinji Thinai – what the heroine said to her friend
Mother, may you live long!
Please listen to me!

You are asking me to forget him.
How can I,
when his lofty, sapphire-hued
mountain,
adorned with huge clouds as
white as avarai flowers that
blossom when the eastern winds
blow,
does not fade away from sight?

Notes:  The hero left to earn wealth for their marriage.  The heroine is sad.  Her friend asks her to bear her pain.  The heroine responds with these words.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – மழை பெய்தற்குக் கால்வீழ்த்த இருட்சியால் தான் மறையப் பெறாது விளங்கித் தோன்றும் அவர் மணி நெடுங்குன்றம் என்றது, என்ன தான் நாணும் அச்சமும் கொண்டு யான் அடக்கி மறைத்தற்கு முயலினும் என் உள்ளத்துத் துயரம் என்னை நலிவிப்பதனால் புறத்தும் வெளிப்படத் தோன்றி விடுகின்றது என்பது.

Meanings:   அன்னாய் – oh mother, oh friend, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, வேண்டு அன்னை – I request you to please listen to me with desire, நீ மற்று யான் அவர் மறத்தல் வேண்டுதி – you are asking me to forget him, ஆயின் – if so, கொண்டல் – eastern winds, அவரைப் பூவின் அன்ன – like the avarai flowers, field bean, dolichos lablab, வெண்தலை – white tops, மா மழை – huge clouds, சூடி – adorned, தோன்றல் ஆனாது – does not fade away from sight, அவர் மணி நெடுங்குன்றே – his sapphire-colored tall mountains

ஐங்குறுநூறு 210, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி! வேண்டு அன்னை! நம் படப்பைப்
புலவுச் சேர் துறுகல் ஏறி, அவர் நாட்டுப்
பூக் கெழு குன்றம் நோக்கி நின்று,
மணி புரை வயங்கிழை நிலைபெறத்
தணிதற்கும் உரித்து, அவள் உற்ற நோயே.

Ainkurunūru 210, Kapilar, Kurinji Thinai – what the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!

The distress of the young
woman with fine jewels will
subside, if she stands on the
flesh-reeking boulders of our
garden,
and looks at his sapphire-hued
mountain with flowers.

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  The heroine is confined to the house.  She is depressed.  The foster mother thinks that veriyāttam needs to be performed to heal her.  The heroine’s friend utters these words, letting the foster mother know about the love affair.  புலவுச் சேர் துறுகல் (2) – உ. வே. சா உரை – புலவுச் சேர் துறுகல் என்றது யாவும் தெய்வத்தினான் ஆயினவென்று மறி முதலாயின கொன்று புலவு நாறும் என்பதாம்.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – நம் படப்பைப் புலவுச் சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டுப் பூக் கெழு குன்றம் நோக்கி நின்று என்றது, நம்முடைய தாழ்மை உணர்வை கைவிட்டு, அவருடைய உயர்வினைப் போற்றி, இவளை அவரோடு மணம் புணர்த்தலே நாம் செய்தக்கதாம் என்பது.

Meanings:   அன்னாய் – oh mother, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, வேண்டு அன்னை – I request you to listen to me with desire, நம் படப்பை – our garden, புலவுச் சேர் துறுகல் – flesh-stinking boulders, ஏறி – climbing, அவர் நாட்டுப் பூக் கெழு குன்றம் நோக்கி – looking at his country’s flower filled mountain, நின்று – standing, மணி புரை – sapphire-like, வயங்கிழை –the young woman wearing fine jewels, நிலைபெற – to become stable, தணிதற்கும் உரித்து – it will go down, அவள் உற்ற நோயே – the love affliction/disease that she has attained

அன்னாய் பத்து – Ten on the Mother

Poems 211 – 220 are called ‘அன்னாய் பத்து’.  They are similar to ‘அன்னாய் வாழிப் பத்து’, the previous 10 poems.   They are poems that are the words of the heroine to her friend, her friend to her, and the friend to the foster mother.

ஐங்குறுநூறு 211, குறிஞ்சித் திணை, கபிலர் – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நெய்யொடு மயக்கிய உழுந்து நூற்றன்ன,
வயலையஞ் சிலம்பின் தலையது,
செயலையம் பகைத்தழை வாடும் அன்னாய்.

Ainkurunūru 211, Kapilar, Kurunji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Oh friend!  This skirt made
from the lovely leaves of the
asoka trees that grow on the
beautiful mountain crests with
vayalai vines that look like
threads made from ulunthu
flour mixed with ghee will wilt,
if it is not worn.

Notes:  After the couple united, the hero gave a leaf garment to the heroine’s friend to give to the heroine.  The friend utters these words to the heroine, requesting her to accept it.

Meanings:   நெய்யொடு மயக்கிய – mixed with ghee, mixed with oil, உழுந்து நூற்றன்ன – like ulunthu (black gram lentil) flour made into threads, வயலை – purslane vines, Portulaca quadrifida, அம் – beautiful, சிலம்பின் தலையது – on the beautiful mountain crests, செயலை – asoka tree, Saraca indica, அம் – beautiful, பகைத் தழை – changed leaves, differing leaves, வாடும் – will will, அன்னாய் – friend, mother

ஐங்குறுநூறு 212, கபிலர் குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
சாத்த மரத்த பூழில் எழு புகை,
கூட்டு விரை கமழும் நாடன்
அறவற்கு, எவனோ நாம் அகல்வு அன்னாய்?

Ainkurunūru 212, Kapilar, Kurunji Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother!  Why did we refuse
the virtuous man from the country,
where sandal and akil woods are burned,
their smoke rising up together with fragrance?

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  The heroine’s parents who are not aware of the love affair rejected the marriage proposal from the hero.  The heroine’s friend tells the foster mother about the affair and requests the family to marry the heroine to her lover.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சாந்த மரப் பொழில் என்றது தலைவியின் குடியை, அகில் என்றது உயர் குடித் தோன்றலாகிய தலைவனை, புகை என்றது அவன் உள்ளத்தே பொங்கியெழுந்த காதல் உணர்ச்சியை, சந்தன மரம் என்றது தலைவியை, அதன் மணம் என்றது தலைவியின் நெஞ்சத்தே கிளர்ந்து எழும் காதல் உணர்ச்சியை, கூட்டு மணம் கமழும் என்றது தலைவன் விடுத்த சான்றோர் அவ்விருவருக்கும் மணம் பேசிவந்த திருமணச் செய்தியை என்க.

Meanings:   சாத்த மரத்த – with sandalwood tree wood, பூழில் – akil wood, eaglewood, a fragrant wood, Aquilaria agallocha, எழு புகை – smoke that rises, கூட்டு விரை கமழும் – mixed fragrance spreads, நாடன் – man from such country, அறவற்கு – to the virtuous man, எவனோ – why, நாம் அகல்வு – we refused, அன்னாய் – mother

ஐங்குறுநூறு 213, குறிஞ்சித் திணை, கபிலர் – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த
ஈர்ந்தண் பெரு வடுப், பாலையில் குறவர்
உறை வீழ் ஆலியின் தொகுக்கும் சாரல்
மீ மிசை நன்னாட்டவர் வரின்,
யான் உயிர் வாழ்தல் கூடும் அன்னாய்.

Ainkurunūru 213, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Oh friend!  If my man comes back
from his fine mountain country,
where wasteland mountain dwellers
collect fragrant, wet, cool, big tender
mangoes that drop off their stems like
hail stones, I might be able to live.

Notes:  The heroine utters these words after hearing from her friend that the hero is coming to marry her.  நற்றிணை 6 – அத்தக் குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி, நற்றிணை 24 – விளவின் ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு, நற்றிணை 372 – பெண்ணைத் தேனுடை அழி பழம் வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு அள்ளல் இருஞ் சேற்று ஆழப் பட்டென, ஐங்குறுநூறு 213 – நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த.  மூக்கு (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காம்பு.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இற்றுவீழும் வடியினைக் குறவர் தொகுப்பர் என்றது, பாலை நிலத்தின்கண் வெம்பி வீழும் வடுக்களைத் தொகுக்கும் குறவர் போன்று நம்பெருமானும் யான் துயரத்தாலே நைந்து இறந்துபடும் எல்லைவரை வாளாவிருந்து அவ்வெல்லைக்கண் வரைதற்கு வர முயல்வாயாயினன் எனத் தலைவனை பழித்தபடியாம்.

Meanings:   நறு வடி – fragrant tiny green mangoes, மாவடு, மாஅத்து – of mango trees, மூக்கு இறுபு உதிர்த்த – fall off the stems, ஈர்ந்தண் – wet cool, பெரு வடு – big tender mangoes, big immature mangoes, பாலையிற் குறவர் – men from the pālai land, men from the wasteland, உறை – rain, வீழ் – falling, ஆலியின் – like hail stones, தொகுக்கும் – they collect, they heap, சாரல் – mountain slopes, மீமிசை – above, நன்னாட்டவர் – the man from the fine country, வரின் – if he comes, யான் உயிர் வாழ்தல் கூடும் – I might be able to live, அன்னாய் – oh friend

ஐங்குறுநூறு 214, குறிஞ்சித் திணை, கபிலர், தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
சாரல் பலவின் கொழுந்துணர் நறும் பழம்
இருங்கல் விடர் அளை வீழ்ந்தென, வெற்பில்
பெருந்தேன் இறாஅல் கீறும் நாடன்,
பேர் அமர் மழைக் கண் கலிழத், தன்
சீருடை நன்னாட்டுச் செல்லும் அன்னாய்.

Ainkurunūru 214, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
Oh friend!  He will go back to his
glorious country,
…..where huge fragrant jackfruits
…..growing in clusters on the mountain
…..slopes fall in crevices between huge
…..boulders, breaking large honeycombs,
making your large, moist eyes shed tears.

Notes:  Gossip has risen in town because of the love affair between the hero and heroine.  The hero stays away for some time because of this.  The heroine is depressed.  The heroine’s friend who is aware that the hero is listening, utters these words to the heroine, hoping that the hero will change his mind and come like before.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பலாப்பழம் வீழ்தலானே விடரகத்துள்ள அளையின் கண்ணதாகிய தேனடை சிதைதற்கிடனான நாடன் என்றது, தனது ஒழுக்கத்தாலே நம்முடைய இயற்கை நலத்தையும் அழிப்பவன் என்பது.

Meanings:   சாரல் பலவின் – of the jackfruit trees on the mountain slope, கொழுந்துணர் – big bunches, நறும் பழம் – fragrant fruits, இருங்கல் – black/huge boulders, விடர் அளை – split crevices, வீழ்ந்தென – since they fall down, வெற்பில் – in the mountain, பெருந்தேன் இறாஅல் – large honey combs, கீறும் – split, break apart, நாடன் – the man from such country, பேர் அமர் – huge and calm, மழைக் கண் கலிழ – causing tears falling from your moist eyes, தன் சீருடை நன்னாட்டுச் செல்லும் – he will go to his glory-filled country, அன்னாய் – oh mother, oh friend

ஐங்குறுநூறு 215, குறிஞ்சித் திணை, கபிலர் – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
கட்டளை அன்ன மணி நிறத் தும்பி,
இட்டிய குயின்ற துறைவயின் செலீஇயர்,
தட்டைத் தண்ணுமைப் பின்னர் இயவர்
தீங்குழல் ஆம்பலின் இனிய இமிரும்,
புதல் மலர் மாலையும் பிரிவோர்,
இதனினும் கொடிய செய்குவர் அன்னாய்.

Ainkurunūru 215, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
Oh friend!  He is cruel to leave at this
evening time when the bush flowers
are in bloom, and a sapphire-colored
bee, as dark as a touchstone, hums
sweetly like the music of a flute that
follows the rattles and thannumai
drums of the musicians near the shore.

Notes:  The hero comes to see the heroine during their day trysts.  She is sad when he leaves in the evenings and desires night trysts as well.  She utters these words to her friend one evening, aware that the hero is standing nearby.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இயவருடைய தட்டை தண்ணுமையாகிய வல்லோசையுடைய கருவிகள் முழங்கிப் போய பின்னர்ப் புதரினின்றும் வண்டெழுந்து முரன்று அலையுமாறு அவர் ஆரவாரமுடையன கூறிச் சென்ற பின்னர் என் நெஞ்சம் இனைந்து நைகின்றது என்பது.

Meanings:   கட்டளை அன்ன – like a black rubbing stone of goldsmiths (black color), மணி நிறத் தும்பி – a dark colored bee, இட்டிய – small, குயின்ற – created, துறைவயின் – near the shore, செலீஇயர் – went, தட்டை – rattles, தண்ணுமை – big one-eyed drum, பின்னர் – after that, இயவர் – musicians, தீங்குழல் – sweet flute, ஆம்பலின் – like an āmpal flute, இனிய இமிரும் – hums sweetly, புதல் மலர் – bush flowers, மாலையும் – evening, பிரிவோர் – those who separate, இதனினும் கொடிய – harsher than this, செய்குவர் – the man who does, அன்னாய் – oh friend, oh mother

ஐங்குறுநூறு 216, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
குறுங்கை இரும்புலிக் கோள் வல் ஏற்றை,
நெடும் புதல் கானத்து, மடப் பிடி ஈன்ற
நடுங்கு நடைக் குழவி கொளீஇய, பலவின்
பழந்தூங்கு கொழு நிழல் ஒளிக்கும் நாடற்குக்,
கொய்திடு தளிரின் வாடி, நின்
மெய் பிறிதாதல் எவன் கொல் அன்னாய்?

Ainkurunūru 216, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
My friend!  Why is your body
without luster, like a plucked
tender sprout that has wilted?

Is it because of your lover
from the country where a big,
murderous male tiger with short
front legs hides in the dense shade
of a jackfruit tree bearing fruits,
and stalks a young tottering calf
of an innocent female elephant
in the forest with tall bushes?

Notes:  Happy with their secret love, the hero does not think about marriage.  The heroine is sad about it.  Her friend who is aware that the hero is standing nearby, utters these words to the heroine, to let the hero know about his cruelty and suggesting that he come and marry soon.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புலிக் கோள் வல் ஏற்றை நெடும் புதல் கானத்து, மடப் பிடி ஈன்ற நடுங்கு நடைக் குழவி கொளீஇய பலவின் பழந்தூங்கு கொழு நிழல் ஒளிக்கும் என்பது, முகிழ்ந்துள்ள இளமை மிக்க பென்மைப் பெருநலத்தைச் செவ்வி பெறும் பொழுதெல்லாம் பற்றி நுகர்தற் பொருட்டே இனிய வஞ்சக மொழிகளைப் போர்வையாகக் கொண்டு இக்களவொழுக்கத்தின் ஊடே மறைந்திருக்கின்றானல்லது வரைந்து கொண்டு அறவாழ்வு நடத்துதலில் கருத்திலன், அவன் பொருட்டு நீ வருந்துதலாற் பயனில்லை என்பது.  நெடும்புதற் கானம் தலைவியின் குடிக்கும், மடப்பிடி தலைவிக்கும், அஃதீன்ற குழவி தலைவியின்பாற் பருவங்கொண்டுள்ள பெண்மை நலத்திற்கும், பழம் அவன் இனிய வஞ்சக மொழிக்கும் ஒளித்தல் களவொழுக்கத்தே கரந்து திரிதற்கும் உவமையாக நுண்ணிதிற் கண்டு கொள்க.

Meanings:   குறுங்கை – short front legs, இரும்புலி – big  tiger, dark tiger, கோள்வல் ஏற்றை – a murderous male, நெடும் புதல் கானத்து – in the forest with tall bushes, மடப்பிடி – an innocent female elephant, ஈன்ற – gave birth, நடுங்கு நடைக் குழவி – a calf with trembling walk, கொளீஇய – to seize, to kill, பலவின் – of a jackfruit tree, பழம் தாங்கு – fruit bearing, கொழு நிழல் – heavy shade, thick shade, ஒளிக்கும் – hides, நாடற்கு – for the man from such country, கொய்திடு தளிரின் – like plucked delicate sprout, வாடி – wilted, நின் – your, மெய் – body, பிறிதாதல் – tired, without luster, எவன் கொல் அன்னாய் – what is the reason oh friend

ஐங்குறுநூறு 217, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பெரு வரை வேங்கைப் பொன் மருள் நறு வீ
மான் இனப் பெருங்கிளை மேயல் ஆரும்,
கானக நாடன் வரவும், இவள்
மேனி பசப்பது எவன் கொல் அன்னாய்?

Ainkurunūru 217, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Mother!  Why does your body
grow sallow when your lover
from the forest country, where
big deer herds graze on fragrant
golden flowers of vēngai trees
on the tall mountains, is here?

Notes:  The hero who went to earn wealth for married life has returned.  The heroine’s friend lets the heroine know about it.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மானும் அதன் இனமாகிய சுற்றமும் வேங்கைப் பொன்மலரைத் தின்னும் என்றது, இனி நின்னோடு கூடி யாங்களும் சுற்றமும் தலைவன் நின்னை வரைந்து கொண்டு இல்லறம் நிகழ்த்துங்கால் உண்டு மகிழ்ந்திருப்போம் என்பது.

Meanings:   பெரு வரை – lofty mountains, வேங்கை – kino trees, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, பொன் மருள் – like gold, நறு வீ – fragrant flowers, மான் இனப் பெருங்கிளை – big herds of deer, மேயல் ஆரும் – they graze and eat, கானக நாடன் – the man from the forest country, வரவும் – when he comes, இவள் – her, மேனி பசப்பது எவன் கொல் அன்னாய் – why does your body grow sallow

ஐங்குறுநூறு 218, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நுண் ஏர் புருவத்த கண்ணும் ஆடும்,
மயிர் வார் முன் கை வளையும் செறூஉம்,
களிறு கோள் பிழைத்த கதஞ்சிறந்து எழு புலி
எழுதரு மழையின் குழுமும்
பெருங்கல் நாடன், வருங்கொல் அன்னாய்.

Ainkurunūru 218, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said her
O my friend!  My eyes
with beautiful brows twitch.
The bangles on my forearm
with fine hair have become
tight.

These omens tell me that your
man from the lofty mountains,
where an enraged, fierce tiger
that lost its prey elephant roars
like the rising clouds,
will come back to marry you.

Notes:  The hero’s family approached the heroine’s family to arrange a wedding.  Not knowing about their daughter’s love affair, the family refuse the alliance.  The heroine is unable to bear her pain.  Her friend consoles her saying that the hero will come soon and marry her. உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – களிறுகோள் பிழைத்தமையால் கதஞ்சினந்து எழுபுலி முழங்கும் என்றது, நம் சுற்றத்தார் வரைவு மறுத்தலானே ஊக்கஞ்சிறந்து முன்னையினும் பன்மடங்கு முயன்று நம் சுற்றத்தாரை உடம்படுவித்துக் கொண்டு வரைவொடு வருவான் என்பது.

Meanings:   நுண் ஏர் புருவத்த – with delicate beautiful eyebrows, கண்ணும் ஆடும் – eyes twitch,  மயிர் வார் முன் கை – forearms with fine hair, வளையும் செறூஉம் – bangles have become tight, களிறு – a male elephant, கோள் பிழைத்த – escaped death, escaped the deadly attack, கதஞ்சிறந்து எழு புலி – very angry rising tiger, எழுதரு மழையின் – like the rising clouds, குழுமும் – it roars, பெருங்கல் நாடன் – the man from the mountain country, வரும் கொல் அன்னாய் – he will come my friend (கொல் = அசை, an expletive)

ஐங்குறுநூறு 219, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கருங்கால் வேங்கை மாத்தகட்டு ஒள் வீ,
இருங்கல் வியல் அறை வரிப்பத் தாஅம்
நன் மலை நாடன் பிரிந்தென,
ஒண்ணுதல் பசப்பது, எவன் கொல் அன்னாய்?

Ainkurunūru 219, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Oh friend!  Why does your
shiny forehead turn pale,
when the man from the
fine mountain country,
where bright flowers of
black-trunked vēngai
trees with big leaves drop
on big boulders creating
patterns, leaves you?

Notes:  The hero has gone to earn wealth for their marriage.  The heroine is sad.  Her friend utters these words to insist that she should be patient and bear the separation. உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – வேங்கையின் மலர் வியல் அறைக்கண் பரக்கும் என்றது, நீ பசப்பது புறத்தார்க்குப் புலனாகி ஊரெங்கும் அலராய் விடும் எனத் தோழி உரைத்தவாறு.  பழைய உரைக்காரர், வேங்கையின் ஒள் வீ வியல் அறைக்கண் பரப்பது போலத் தான் நின்னை வரைவுமாற்றால் தன் பெருமை நலம் ஊரறியச் செய்வன் என்ற கருத்துப்பட உரைத்தார்.

Meanings:   கருங்கால் வேங்கை – black-trunked kino trees, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, மாத்தகட்டு – with big outer petals, ஒள் வீ – bright flowers, இருங்கல் –  dark stones, வியல் அறை – big boulders, வரிப்பத் தாஅம் – spread decorating, நன் மலை நாடன் – the man from fine mountain country, பிரிந்தென – since he separated, when he separated, ஒண்ணுதல் – bright forehead, பசப்பது எவன் கொல் அன்னாய் – why does it become pale oh friend

ஐங்குறுநூறு 220, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி,
ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன்
பெருவரை அன்ன, திரு விறல் வியன் மார்பு
முயங்காது கழிந்த நாள், இவள்
மயங்கிதழ் மழைக் கண் கலிழும் அன்னாய்.

Ainkurunūru 220, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Oh mother!  Her confused moist eyes
like flower petals, will shed tears
if she passes days without hugging
her handsome, brave, broad-chested
lover from the mountain country,
where shifting clouds pour rain,
and wide waterfalls cascade down the
mountain slopes with swaying bamboo.

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  தொல். பொருளியல் 12 – எளித்தல், ஏத்தல், வேட்கை உரைத்தல், கூறுதல், உசாதல், ஏதீடு தலைப்பாடு, உண்மை செப்புங் கிளவியொடு, தொகைஇ எழு வகைய என்மனார் புலவர் – உண்மை செப்புங் கிளவி இங்குப் பொருந்தும்.  The heroine’s family has been getting marriage proposals from others for their daughter.  The heroine is sad.  Her friend utters these words to the foster mother to let her know that the heroine is in love with the hero.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மழைபொழியத் தோன்றிய அகன்ற அருவிகள் அடுக்கத்திடையே இழியும் நாடன் என்றது, தலைவன் புரிந்த தலையளியால் உயிர் வாழ்கின்றாள் என்றும், நொதுமலர்க்கு வரைவு உடன்படின் உயிர்வாழாள் என்பது.

Meanings:   அலங்கு மழை பொழிந்த – moving clouds poured rain, அகன் கண் அருவி – wide waterfalls, ஆடு கழை அடுக்கத்து – from the mountain ranges with swaying bamboo, இழிதரு – cascading down, நாடன் – the man from such country, பெரு வரை அன்ன – like tall mountains, திரு விறல் – beautiful and brave, வியன் மார்பு – wide chest, முயங்காது கழிந்த நாள் – the days passed without hugging, இவள் – her, மயங்கு – confusing, இதழ் – petals, மழைக்கண் – wet eyes, கலிழும் – will shed tears, அன்னாய் – oh mother

அம்ம வாழிப் பத்து – May you Live Long my Friend

Songs 221 – 230 are called ‘அம்ம வாழிப் பத்து’ and these are the words of the heroine to her friend, and her friend to the heroine.

ஐங்குறுநூறு 221, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி! காதலர்,
பாவை அன்ன என் ஆய் கவின் தொலைய,
நன் மா மேனி பசப்பச்,
செல்வல் என்ப, தம் மலைகெழு நாடே.

Ainkurunūru 221, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
Listen!  My lover says he’s
returning to his country with
mountains.  If he goes, I will lose
my doll-like, fine beauty.  My
pretty, dark body will turn pale.

Notes:  The hero tells the heroine that he will on a quest to earn wealth for their marriage.  She asks her to bear the separation pain.  The heroine utters these words to her friend, knowing that the hero is nearby.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மலைகெழு நாடு என்றது, அந்நாட்டிற்குப் போகும் அவர் அம்மலை போன்று ஆண்டே நிலைபெற்றுவிடாமே வருதல் வேண்டும் என்பது.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, காதலர் – lover, பாவை அன்ன – like a doll, என் ஆய் கவின் – my fine beauty, தொலைய – to be lost, நன் மா மேனி – fine dark body, பசப்ப – to become sallow, to become pale, செல்வல் என்ப – ‘I will leave’ he says, தம் மலைகெழு நாடே – to his country with mountains

ஐங்குறுநூறு 222, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி! நம் ஊர்
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன்,
இன் இனி வாராமாறு கொல்,
சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே.

Ainkurunūru 222, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, oh friend!

My forehead draped with soft,
perfect hair has turned pale.

It is because the man wearing
a fragrant, cool garland,
who used to come often and stay
in our town,
does not come here any longer.

Notes:  ‘நின் நுதல் பசத்தற்குக் காரணம் என்ன?’ என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது.  The hero and heroine meet during their day trysts and night trysts.  Then the hero is unable to come and see her for a while.  The heroine is unable to bear this temporary separation.  One day when she saw the hero come and stand nearby, she utters these words to her friend, as a way of letting the hero know of her situation.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நம்மூர் – our town, நளிந்து வந்து – coming often, உறையும் – staying, நறும் தண் மார்பன் – the man with a fragrant and cool chest, இன் இனி வாராமாறு கொல் – because he does not come now (மாறு – ஏதுப் பொருள் (காரணப் பொருள்) உணர்த்தும் ஓர் இடைச்சொல், a particle signifying reason, கொல் – அசைநிலை, an expletive), சில் நிரை ஓதி – woman with  soft full hair (விளி, an address, பண்புத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை, an attributive compound), என் நுதல் பசப்பதுவே – my forehead has turned pale

ஐங்குறுநூறு 223, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! நம் மலை
வரை ஆம் இழியக், கோடல் நீடக்,
காதலர்ப் பிரிந்தோர் கையற நலியும்,
தண் பனி வடந்தை அச்சிரம்
முந்து வந்தனர், நம் காதலோரே.

Ainkurunūru 223, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
Listen!  Your lover has come before
the early dew season, when the cold,
dewy northern winds that cause grief
to separated lovers, blow.

He has arrived, before the kānthal
flowers with long petals have bloomed
and waters come crashing down
the mountains as waterfalls.

Notes:  The hero went on a quest to earn wealth for the couple’s married life.  He succeeded in his effort and arrives to marry her.  The heroine’s friend announces the good news to her.  கோடல் நீட (2) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – ‘செங்காந்தளின் நீண்ட இதழ்கள் மலர’,  ஒளவை துரைசாமி – ‘காந்தள் வளர்ச்சியுறாநிற்பவே’.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நம் மலை – our mountain, வரை ஆம் – mountain waters, waterfalls, இழிய – flow down, கோடல் நீட – glory lily blossoms in abundance, glory lily flowers blossom with long petals, காதலர்ப் பிரிந்தோர் – those who separated from lovers, கையற நலியும் – suffer with helpless pain, தண் பனி வடந்தை – the cold dewy northern winds, அச்சிரம் – the early dew season, முந்து வந்தனர் – he came before that, நம் காதலோரே – your lover

ஐங்குறுநூறு 224, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி! நம் மலை
மணி நிறங் கொண்ட மா மலை வெற்பில்,
துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல்
எளிய மன்னால் அவர்க்கு, இனி
அரிய ஆகுதல், மருண்டனென் யானே.

Ainkurunūru 224, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
Listen!  It used to be so easy for
him to play with us in the clear
waterfalls cascading down the
slopes of his tall, sapphire-hued
mountain.

I worry that it will become rare.

Notes:  The heroine has been confined to her house by her family.  Aware that the hero is standing nearby, she utters these words to her friend, to let the hero know of her situation.  She is suggesting that he come and marry her soon.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நம் மலை – our mountain, மணி நிறம் கொண்ட – with sapphire color, மா மலை – huge mountain, வெற்பில் – on the mountain slopes, துணி நீர் அருவி – waterfalls with clear water, நம்மோடு ஆடல் – playing with us, எளிய – it was easy, மன் – அசை, an expletive, ஆல் – ஓர் அசைச்சொல், an expletive, அவர்க்கு – for him, இனி அரிய ஆகுதல் – it will become rare now, மருண்டனென் யானே – I am bewildered, I am greatly confused

ஐங்குறுநூறு 225, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! பைஞ்சுனைப்
பாசடை நிவந்த பனி மலர்க் குவளை
உள் அகம் கமழும் கூந்தல் மெல்லியல்,
ஏர் திகழ் ஒண்ணுதல் பசத்தல்,
ஓரார் கொல், நம் காதலோரே.

Ainkurunūru 225, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
Listen!  You think your lover does
not think about your tenderness,
your hair with the fragrance of the
insides of cool, blue waterlilies
rising above the leaves in the fresh
springs, and your beautiful, bright
forehead that has turned yellow.

Do not worry!  He will come soon
and marry you.

Notes:  The hero was happy with their secret love and did not think about marriage.  The heroine’s friend urged him to come and marry the heroine.  He left on a quest to earn wealth.  The heroine is sad.  The friend utters these words to console her.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, பைஞ்சுனை – fresh spring, பாசடை நிவந்த – rising above the green leaves, பனி மலர்க் குவளை – blue waterlilies, உள் அகம் கமழும் – inside fragrance, கூந்தல் – hair, மெல்லியல் – delicate young woman, ஏர் திகழ் – beautifully shining, ஒண்ணுதல் – bright forehead, பசத்தல் – becoming yellow, ஓரார் கொல் – does he think, நம் காதலோரே – your lover

ஐங்குறுநூறு 226, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! நம் மலை
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலைக் காந்தள்
கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து, புற மாறி, நின்
வன்புடை விறல் கவின் கொண்ட
அன்பிலாளன், வந்தனன் இனியே.

Ainkurunūru 226, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
The man who is like a bee that
flits around drinking honey
from the clusters kānthal
blossoms that bloom on our
mountain slopes, has come back
again.

This man without kindness has
controlled your victorious, strong beauty.

Notes:  The hero left on a quest to earn wealth for their marriage.  The heroine was sad.  He achieved his goal and came to marry the heroine.  The heroine’s friend who saw him arrive, utters these words to the heroine.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நம் மலை – our mountain, நறும் – fragrant, தண் – cool, சிலம்பின் – of the mountain slopes, நாறு குலைக் காந்தள் – fragrant clusters of glory lilies, கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து – moving around like a honey drinking bee, moving around like a pollen eating bee, புறமாறி – moves around and changes places, நின் – your, வன்புடை – with strength, விறல் – victorious, கவின் கொண்ட – with beauty, அன்பிலாளன் – the man without kindness, வந்தனன் இனியே – he has come back now

ஐங்குறுநூறு 227, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி! நாளும்
நல் நுதல் பசப்பவும், நறுந்தோள் ஞெகிழவும்,
ஆற்றலம் யாம் என மதிப்பக் கூறி,
நப்பிரிந்து உறைந்தோர் மன்ற, நீ
விட்டனையோ, அவர் உற்ற சூளே?

Ainkurunūru 227, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
Listen!  Knowing that we could not be
consoled, he uttered honorable words
and left us, causing your fine forehead
to dull, and your fragrant arms to
become thin.
Do you not trust his promise?

Notes:  The heroine’s friend utters these words to the heroine who is worried since he did not come to see her for a few days.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நாளும் – for days, நல் நுதல் – fine forehead, பசப்பவும் – becoming pale, நறுந்தோள் நெகிழவும் – fragrant arms getting slim, ஆற்றலம் யாம் என – that we could not be consoled, மதிப்பக் கூறி – he said honorably, நப்பிரிந்து – leaving us, away from us, உறைந்தோர் – the man who lives, மன்ற – அசை, an expletive, நீ – you, விட்டனையோ – have you let go, do you not trust, அவர் உற்ற சூளே – the promise that he made

ஐங்குறுநூறு 228, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, செவிலித்தாய் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி! நம்மூர்
நிரந்து இலங்கு அருவிய நெடு மலை நாடன்,
இரந்து குறையுறாஅன் பெயரின்,
என் ஆவது கொல், நம் இன் உயிர் நிலையே?

Ainkurunūru 228, Kapilar, Kurinji Thinai, What the heroine’s friend said to her, as the foster mother listened nearby
May you live long, my friend!
Listen!  If the man from the tall
mountain country with
shimmering, full waterfalls does
not get his wishes fulfilled
and moves away from our town,
what will happen to our sweet lives?

Notes:  The hero’s family comes with a marriage proposal.  The heroine’s family which is not aware of the love affair rejected the proposal.  The heroine’s friend utters these words letting the foster mother know of the love situation.  She is requesting that the family arrange the couple’s marriage soon.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – நிரந்து இலங்கு அருவிய நெடு மலை நாடன் என்றது, சேர்ந்தாருடன் இடையறாத நட்பினையுடையவன் என்பதாம்.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நம்மூர் – our town, நிரந்து – without a break, continuous, இலங்கு அருவிய – with bright waterfalls, நெடு மலை – tall mountains, நாடன் – man from such country, இரந்து – begging, குறையுறாஅன் – his complaints not resolved, பெயரின் – if he moves, என் ஆவது கொல் நம் இன் உயிர் நிலையே – what will happen to our sweet lives

ஐங்குறுநூறு 229, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! நாம் அழப்
பன்னாள் பிரிந்த அறன் இலாளன்,
வந்தனனோ மற்று இரவில்,
பொன் போல் விறல் கவின் கொள்ளும், நின் நுதலே.

Ainkurunūru 229, Kapilar, Kurinji Thinai What her friend said to the heroine
May you live long, my friend!
Listen!  Did your unkind lover who
made us weep by leaving us for many
days, come here last night?
Your victorious, beautiful forehead
glows like gold.

Notes:  The hero went on a quest to earn wealth for their marriage.  The heroine becomes sad during the separation.  Finally, when she finds out that the hero has returned to marry her, she is very happy.  Her friend utters these words to her, pretending like she is not aware of the hero’s return.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நாம் அழ – making us cry, பன்னாள் பிரிந்த – separated for many days, அறன் இலாளன் – the man without kindness, வந்தனனோ மற்று இரவில் – did he come at night, பொன் போல் – like gold, விறல் கவின் கொள்ளும் – has attained victorious beauty, நின் நுதலே – your forehead

ஐங்குறுநூறு 230, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! நம்மொடு
சிறு தினைக் காவலன் ஆகிப், பெரிது நின்
மெல் தோள் நெகிழவும், திரு நுதல் பசப்பவும்,
பொன் போல் விறல் கவின் தொலைத்த
குன்ற நாடற்கு, அயர்வர் நன் மணனே.

Ainkurunūru 230, Kapilar, Kurinji Thinai, What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend! Listen!
Our family will arrange for you to
marry the man from the mountains,
who joined us to guard our fields with
tiny-millet, who caused your delicate
arms to thin, lovely forehead to pale and
gold-like, winning beauty to be ruined.

Notes:  The hero sends his family elders to the heroine’s family to request the hand of their daughter.  The heroine worried that her family might not agree to this wedding.  Her friend who witnessed the arrangements going well, utters these words to the heroine.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நம்மொடு – with us, சிறு தினைக் காவலன் ஆகி – he guarded our field with tiny millet, பெரிது – greatly, நின் – your, மெல் தோள் – delicate arms, நெகிழவும் – to become thin, திரு நுதல் – beautiful forehead, பசப்பவும் – to become sallow, to pale, பொன்  போல் – gold like, விறல் – victorious, exceeding, கவின் – beauty, தொலைத்த – caused to lose, குன்ற நாடற்கு – to the man from the mountain country, அயர்வர் – they will perform,  நன் மணனே – a good marriage ceremony

தெய்யோப் பத்து – Ten on ‘theyyo’

The next 10 are called ‘தெய்யோப் பத்து’.   The word தெய்யோ is a modified expletive.  Here, it expresses some frustration.  The word தெய்ய has been used in a few other Sangam poems as expletives.  All the poems in this set are spoken by the heroine’s friend.  Except for poem 235, all of them are addressed to the hero.  Poem 240 is in a post-marital setting.

ஐங்குறுநூறு 231, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
யாங்கு வல்லுநையோ ஓங்கல் வெற்ப,
இரும் பல் கூந்தல் திருந்திழை அரிவை,
திதலை மாமை தேயப்,
பசலை பாயப், பிரிவு தெய்யோ?

Ainkurunūru 231, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the lofty mountains!
How are you able to leave her
behind, this woman with fine jewels
and thick black hair, her dark beauty
with pallor spots ruined, and paleness
spreading on her body?

Notes:  The hero did not come to see the heroine for a few days since gossip had risen in town.  The heroine’s friend utters these words to him, accusing him of causing agony to the heroine.

Meanings:   யாங்கு வல்லுநையோ – how are able to do this, ஓங்கல் வெற்ப – oh lord of the lofty mountains, இரும் பல் கூந்தல் – dark thick hair, திருந்திழை – perfect jewels, அரிவை – young woman, திதலை – yellow spots, மாமை தேய – her dark beauty to be ruined, பசலை பாய – sallow to spread, பிரிவு – separation, தெய்யோ – தெய்ய அசைநிலை இடைச்சொல். அது தெய்யோவெனத் திரிந்தது, a modified expletive

ஐங்குறுநூறு 232, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
போது ஆர் கூந்தல் இயல் அணி அழுங்க,
ஏதிலாளனை நீ பிரிந்ததற்கே,
அழல் அவிர் மணிப் பூண் நனையப்,
பெயல் ஆனா என் கண்ணே தெய்யோ.

Ainkurunūru 232, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
You left like a stranger!

My friend with flower-adorned
hair and natural beauty is hurting.
Her eyes have not stopped crying
and her jewels with fire-like,
gleaming gems are drenched.

Notes:  The hero did not come for a few days to see the heroine.  When he came, he asked the heroine’s friend about how the heroine was doing.  The heroine’s friend replies with these words.

Meanings:   போது ஆர் – flowers filled, கூந்தல் – hair, இயல் அணி – natural beauty, அழுங்க – hurt, ஏதிலாளனை – you are a stranger, நீ பிரிந்ததற்கே – since you left, அழல் அவிர் – fire like bright, மணிப் பூண் – gem jewels, நனைய – wet, பெயல் ஆனா என் கண்ணே – our eyes have not stopped cyring, தெய்யோ – தெய்ய அசைநிலை இடைச்சொல். அது தெய்யோவெனத் திரிந்தது, a modified expletive

ஐங்குறுநூறு 233, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வருவை அல்லை, வாடை நனி கொடிதே,
அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி
ஒல்லென இழிதரும் அருவி, நின்
கல் உடை நாட்டுச் செல்லல் தெய்யோ.

Ainkurunūru 233, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said the hero
Do not go back
to your mountain country,
where roaring loud waterfalls
cascade down bringing rare gems.

You will not come back soon.
The northern winds are harsh.

Notes:  The hero said he would not be able to come and see the heroine for a few days since he has to work on certain matters for the marriage and that he would come and marry her after that.  The heroine’s friend lets him know that she will not be able to bear even a few days of separation.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – போந்த பொருள் நின்னாட்டு அருவி விரைந்து மணிவரன்றி ஆரவாரத்தோடு வீழுமாறு போல நீயும் வரைதற்கு வேண்டும் பொருளை விரைந்து ஈட்டிக் கொண்டு ஆண்டுத் தங்குதலின்றி மணத்திற்குரிய ஆரவாரத்தோடு விரைந்து வருக என்பதாம்.  மீண்டும் அன்பு மாறி ஆண்டு தங்கிவிடாதே என்பதை நின்னாடு கல்லுடை நாடாயிற்றே என்று குறிப்பால் உணர்த்தினாள்.

Meanings:   வருவை அல்லை – you will not come, வாடை நனி கொடிதே – northern winds are very harsh, அரு வரை மருங்கின் – from the precious mountains, from the harsh mountains, ஆய் மணி – beautiful gems, வரன்றி – carrying them, ஒல்லென இழிதரும் அருவி – waterfalls that come down with sounds, நின் – your, கல் உடை நாட்டுச் செல்லல் – do not go to your country with mountains, தெய்யோ – தெய்ய அசைநிலை இடைச்சொல். அது தெய்யோவெனத் திரிந்தது, a modified expletive

ஐங்குறுநூறு 234, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
மின் அவிர் வயங்கிழை ஞெகிழச் சாஅய்,
நன்னுதல் பசத்தல் ஆவது, துன்னிக்
கனவில் காணும் இவளே,
நனவில் காணாள், நின் மார்பே தெய்யோ.

Ainkurunūru 234, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
She sees you only in her dreams
since she is unable to see your
chest in person.
Her bright, beautiful jewels have
slipped down.
Her fine forehead has turned pale.

Notes:  The hero comes to see the heroine regularly during their secret love phase.  He is also making effort to come and marry her.  He asked the heroine’s friend why the heroine’s forehead turns pale.  The friend utters these words in response.

Meanings:   மின் அவிர் – bright, bright like lightning, வயங்கிழை – fine jewels, ஞெகிழ – slipping down, becoming loose, சாஅய் – becoming thin, நன்னுதல் – fine forehead, பசத்தல் ஆவது – it has become pale, துன்னி – getting close, கனவில் காணும் இவளே – she sees you in her dream, நனவில் காணாள் நின் மார்பே – she does not see your chest in person, தெய்யோ – தெய்ய அசைநிலை இடைச்சொல். அது தெய்யோவெனத் திரிந்தது, a modified expletive

ஐங்குறுநூறு 235, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கையுற வீழ்ந்த மை இல் வானமொடு
அரிது காதலர்ப் பொழுதே, அதனால்
தெரி இழை தெளிர்ப்ப முயங்கிப்
பிரியலம் என்கமோ, எழுகமோ தெய்யோ?

Ainkurunūru 235, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
It is a rare time for lovers
after heavy rains,
when the sky is clear
of ink-black rain clouds.

Embracing him with
your chosen jingling jewels,
will you tell him
that you will not leave him,
or will you just get up and leave?

Notes:  The heroine’s friend encourages the couple to elope, and they agree.  The hero arrives at the place indicated by the heroine’s friend.  The friend utters these words to the heroine when she arrives to take her to the indicated place.

Meanings:   கையுற – filling spaces, வீழ்ந்த – heavy rains fell, மை இல் வானமொடு – sky without dark clouds, அரிது காதலர்ப் பொழுதே – rare time for lovers, அதனால் – so, தெரி இழை – chosen jewels, தெளிர்ப்ப – jingling, முயங்கி – embrace, பிரியலம் என்கமோ – will you say we will not separate, எழுகமோ – can we get ready to leave, அசை நிலை, தெய்யோ – தெய்ய அசைநிலை இடைச்சொல். அது தெய்யோவெனத் திரிந்தது, a modified expletive

ஐங்குறுநூறு 236, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
அன்னையும் அறிந்தனள், அலரும் ஆயின்று,
நன் மனை நெடு நகர் புலம்பு கொள, உறுதரும்
இன்னா வாடையும் மலையும்,
நும் ஊர்ச் செல்கம், எழுகமோ தெய்யோ?

Ainkurunūru 236, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Mother has learned about it,
and gossip has risen.
Our fine, huge house has
become lonely.  The
miserable north winds hurt us.

Can we come to your town?

Notes:  The hero has not come to marry the heroine despite their secret love.  The heroine’s friend lets him know that the heroine will be confined to the house.  She is requesting the hero to come and marry her friend.

Meanings:   அன்னையும் அறிந்தனள் – mother has learned about it, அலரும் ஆயின்று – gossip has risen, நன் மனை – fine home, நெடு நகர் – huge house, புலம்பு கொள – in loneliness, in sorrow, உறுதரும் – blowing, touching, இன்னா வாடையும் – the painful northern winds, மலையும் – attacks us, causes distress, நும் ஊர்ச் செல்கம் – let us go to your town, எழுகமோ – can we get ready to leave, தெய்யோ – தெய்ய அசைநிலை இடைச்சொல். அது தெய்யோவெனத் திரிந்தது, a modified expletive

ஐங்குறுநூறு 237, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
காமம் கடவ, உள்ளம் இனைப்ப,
யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின்,
ஓங்கித் தோன்றும் உயர் வரைக்கு,
யாங்கு எனப்படுவது நும்மூர் தெய்யோ?

Ainkurunūru 237, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Urged by love and distressed in mind,
if the time comes for us to come there,
where is your town in that mountain
that appears to be very tall?

Notes:  The hero came but missed the night tryst due to an error.  He returned without seeing the heroine.  When he came back again the next day, the heroine’s friend let him know that the heroine suffered not being able to see him.  She urges marriage.

Meanings:   காமம் கடவ – love causes, love goads, உள்ளம் இனைப்ப – the mind is sad, யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின் – if the time comes for us to come there, ஓங்கித் தோன்றும் – appearing tall, உயர் வரைக்கு – to the lofty mountain, யாங்கு எனப்படுவது நும்மூர் – where is your town (எங்கு என்று சொல்லப்படுவது உங்களுடைய ஊர்), தெய்யோ – தெய்ய அசைநிலை இடைச்சொல். அது தெய்யோவெனத் திரிந்தது, a modified expletive

ஐங்குறுநூறு 238, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வார்க்கோட்டு வயத் தகர் வாராது மாறினும்,
குரூஉ மயிர்ப் புருவை நசையின் அல்கும்,
மாஅல் அருவித் தண் பெருஞ்சிலம்ப,
நீ இவன் வரூஉம் காலை,
மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ.

Ainkurunūru 238, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord of the mountains!
In your cool big mountains
with tall waterfalls,
a bright-haired ewe
waits with love for her ram,
and is not troubled
even if he changes his mind.

Whenever you come here,
my friend’s beauty returns.

Notes:  The heroine’s friend lets the hero know that whenever he comes the heroine is happy and whenever he does not come she is miserable.  She urges the hero to come and marry the heroine.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – வார்கோட்டு வயத் தகர் வாராது மாறினும் பின்பு வரக்கூடும் என்னும் ஆசையாலே புருவை தங்கும் என்றது, இவளும் அவ்வாறே நின்னைக் காணலாம் என்னும் ஆசையால் உயிர் வாழ்கின்றாள் என்பது.

Meanings:   வார்க்கோட்டு – long horned, வயத் தகர் – strong male sheep, male goat, வாராது மாறினும் – if it changes its mind and does not come, குரூஉ மயிர்ப் புருவை – bright-haired female, நசையின் அல்கும் – waiting with desire, மாஅல் அருவி – tall waterfalls, தண் பெருஞ் – cool big, சிலம்ப – oh man from the mountains, நீ இவன் வரூஉம் காலை – when you come here, மேவரும் – it comes back, மாதோ – மாது, ஓ – அசை நிலைகள், expletives, இவள் நலனே – her beauty, தெய்யோ – தெய்ய அசைநிலை இடைச்சொல். அது தெய்யோவெனத் திரிந்தது, a modified expletive

ஐங்குறுநூறு 239, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
சுரும்பு உணக் களித்த புகர் முக வேழம்
இரும்பிணர்த் துறுகல் பிடி செத்துத் தழூஉம், நின்
குன்று கெழு நன்னாட்டுச் சென்ற பின்றை,
நேர் இறைப் பணைத்தோள் ஞெகிழ,
வாராய் ஆயின், வாழேம் தெய்யோ.

Ainkurunūru 239, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
If you go away to your country,
where bees drink and enjoy musth
liquid flowing from the spotted face
of an elephant which embraces a
a black, rough bouder thinking it is
mate, my friend’s bamboo-like arms
with delicate wrists will grow thin
and her jewels will slip down.

She will not live if you don’t come back.

Notes:  The hero said to the heroine that he will earn money for their marriage and return.  But the heroine’s friend lets him know that the heroine will not live if you don’t come back soon.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – மதங்கொண்ட வேழமானது அறிவிழந்து சென்று துறுகல்லைப் பிடி என்று தழுவும் நாடன் என்றது, நீயும் நின் அறிவை மயக்கத் தகுதியற்றாள் தழுவிக்கிடத்தலும் கூடும் என்று நகையாடியதாம்.

Meanings:   சுரும்பு உணக் களித்த – bees drink and are happy, புகர் முக வேழம் – a elephant with a spotted face, இரும்பிணர் – big and rough, துறுகல் – boulder, பிடி செத்து – thinking that it is a female elephant, தழூஉம் – it embraces, நின் – your, குன்று கெழு நன்னாட்டு – mountainous fine country, சென்ற பின்றை – after you go, நேர் – delicate, straight, இறை – forearms, wrists, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, ஞெகிழ – to slip, வாராய் ஆயின் வாழேம் – we will not live if you don’t come, தெய்யோ – தெய்ய அசைநிலை இடைச்சொல். அது தெய்யோவெனத் திரிந்தது, a modified expletive

ஐங்குறுநூறு 240, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
அறியேம் அல்லேம், அறிந்தனம் மாதோ,
பொறி வரிச் சிறைய வண்டினம் மொய்ப்பச்
சாந்தம் நாறும் நறியோள்
கூந்தல் நாறும், நின் மார்பே தெய்யோ.

Ainkurunūru 240, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
It’s not that we don’t know.
We do know.

Your chest has the fragrance
of that woman,
her hair scented with sandal
that swarms of bees hover over,
their delicate wings flecked
with spots and stripes.

Notes:  குறிஞ்சியில் மருதம்.  The hero has an extra-marital affair.  When the heroine asks him about it, he denies.  The heroine’s friend chides him revealing the evidence.

Meanings:   அறியேம் அல்லேம் – not that we do not know, அறிந்தனம் – we do know, மாதோ – மாது, ஓ – அசை நிலைகள், expletives, பொறி வரி – dots and lines, சிறைய – with wings, வண்டினம் மொய்ப்ப – bees buzz, சாந்தம் நாறும் – has sandal fragrance, நறியோள் – the fragrant woman, கூந்தல் – hair, நாறும் – smells, நின் மார்பே – your chest, தெய்யோ – தெய்ய அசைநிலை இடைச்சொல். அது தெய்யோவெனத் திரிந்தது, a modified expletive

வெறிப்பத்து – Ten on Divining Dances

These ten songs are called ‘வெறிப்பத்து’, since they are about the Murukan temple priest velan’s frenzied veriyāttam ritual dances.  Veriyāttam was performed by a diviner when the heroine’s mother/foster mother became worried about her daughter, when the latter lost weight and appeared sad.   Not knowing about her love affliction, the concerned mother thinks that the mountain deity Murukan is angry with her daughter.   She invites the diviner/Murukan priest/velan to perform rituals to remove that anger.  He has new sand spread on the front yard of the heroine’s house, decorates it with flowers, sacrifices a goat, divines with molucca beans (caesalpinia crista seeds), ties a talisman on the heroine’s hand and performs dances.

ஐங்குறுநூறு 241,  கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, செவிலித்தாய் கேட்கும்படி
நம் உறு துயரம் நோக்கி அன்னை
வேலன் தந்தாள் ஆயின், அவ் வேலன்
வெறி கமழ் நாடன் கேண்மை
அறியுமோ தில்ல, செறி எயிற்றோயே?

Ainkurunūru 241, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the foster mother listened nearby
My friend with perfect teeth!
Mother invited the diviner
on seeing your distress.

Will he know of your friendship
with the man from the fragrant country?

Notes:  The heroine requests her friend to let the foster mother know about her love for the hero, since the foster mother is planning to bring a Murukan priest to heal her illness.

Meanings:   நம் உறு துயரம் நோக்கி அன்னை – mother seeing our pain, வேலன் தந்தாள் – brought the Murukan priest velan, ஆயின் – if so, அவ் வேலன் – that Murukan priest velan, வெறி கமழ் நாடன் – man from the fragrance filled country, கேண்மை – friendship, அறியுமோ – will he know, தில்ல – அசை, an expletive, செறி எயிற்றோயே – O one with perfect teeth

ஐங்குறுநூறு 242, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அறியாமையின் வெறியென மயங்கி
அன்னையும் அருந்துயர் உழந்தனள், அதனால்
எய்யாது விடுதலோ கொடிதே, நிரை இதழ்
ஆய் மலர் உண்கண் பசப்பச்
சேய் மலை நாடன் செய்த நோயே.

Ainkurunūru 242, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
In her ignorance, mother thinks
that you incurred Murukan’s wrath,
and she is very sad.  Not to tell
her the truth now is quite harsh.

Your kohl-lined, flower-like, lovely eyes
have lost their luster.  The man from the
distant, beautiful mountains has given
this love affliction.

Notes:  The heroine’s mother arranges for the Murukan priest to perform a veriyāttam ritual, on seeing her daughter’s illness.  The heroine’s friend utters these words to the heroine urging her to tell her mother the truth.  சேய் மலை (5) – ஒளவை துரைசாமி உரை – சேய்மைக்கண் தோன்றும் மலை, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – நெடுந்தூரத்தில் உள்ள மலை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சேயோன் மேய மை மலை.

Meanings:   அறியாமையின் – in ignorance, வெறியென மயங்கி – confused and thinking that you incurred Murukan’s anger, அன்னையும் அருந்துயர் உழந்தனள் – mother is very sad, அதனால் – hence, எய்யாது விடுதலோ கொடிதே – it is harsh for her to not know, நிரை – rows, இதழ் – petals, ஆய் மலர் – beautiful flowers, chosen flowers, உண்கண் – eyes with kohl, பசப்ப – lost luster, சேய் மலை நாடன் செய்த நோயே – this disease caused by the man from the distant beautiful mountains

ஐங்குறுநூறு 243, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
கறி வளர் சிலம்பின் கடவுள் பேணி
அறியா வேலன் வெறி எனக் கூறும்
அது மனம் கொள்குவை அனையிவள்
புது மலர் மழைக்கண் புலம்பிய நோய்க்கே.

Ainkurunūru 243, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
“If you make offerings
to the god of the mountains
where pepper vines grow,
she will be cured of her affliction,”
the ignorant diviner says to you.
Mother!  You trust what he says!

Her eyes that look like fresh flowers
are drenched in distress.

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  தொல். பொருளியல் 12 – எளித்தல், ஏத்தல், வேட்கை உரைத்தல், கூறுதல், உசாதல், ஏதீடு தலைப்பாடு, உண்மை செப்புங் கிளவியொடு, தொகைஇ எழு வகைய என்மனார் புலவர் – இங்குக் கூறுதல் பொருந்தும்.

Meanings:   கறி வளர் – black pepper growing, சிலம்பின் கடவுள் – mountain god (Murukan), பேணி – give offerings, அறியா வேலன் – the ignorant Murukan priest, வெறி எனக் கூறும் – says she’s possessed by the spirits, அது மனம் கொள்குவை – you trust that, you accept that not knowing the reason, அனை – oh mother, இவள் – her, புது மலர் – fresh flowers, மழைக்கண் – wet eyes, புலம்பிய – in distress, நோய்க்கே – for the disease

ஐங்குறுநூறு 244,  கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, செவிலித்தாய் கேட்கும்படி
அம்ம வாழி தோழி பன் மலர்
நறும் தண் சோலை நாடு கெழு நெடுந்தகை
குன்றம் பாடான் ஆயின்
என் பயஞ்செய்யுமோ வேலற்கு அவ் வெறியே.

Ainkurunūru 244, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the foster mother listened nearby
May you live long, my friend!  Listen!
If the vēlan does not sing about
the noble man’s mountain country
with fragrant, cool groves covered
with abundant flowers,
of what use is his ritual dance?

Notes:  The heroine’s friend utters these words, aware that the foster mother is listening to her.  She lets the foster mother know about the heroine’s love affair.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, பன் மலர் – many flowers, நறும் தண் சோலை நாடு கெழு – country with cool fragrant groves, நெடுந்தகை – noble man, the hero, குன்றம் – mountain country, பாடான் ஆயின் – if he doesn’t sing, என் பயஞ்செய்யுமோ – how will it benefit, வேலற்கு – for the vēlan, அவ் வெறியே – the ritual dance

ஐங்குறுநூறு 245,  கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
பொய்யா மரபின் ஊர் முது வேலன்
கழங்கு மெய்ப்படுத்துக் கன்னம் தூக்கி
முருகு என மொழியும் ஆயின்
கெழுதகை கொல் இவள் அணங்கியோற்கே.

Ainkurunūru 245, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said, as the hero listened nearby
Our town’s elderly diviner
from an unfailing tradition
divines with kalangu beans,
lifts a talisman and explains
that Murukan
is the reason for her affliction.

I wonder whether that description
fits the man who caused her distress!

Notes:  தோழி வரைவு கடாயது.  The foster mother brings a Murukan priest to heal the heroine of her illness.  The heroine’s friend utters these words, knowing that the hero is listening.  She urges marriage

Meanings:   பொய்யா மரபின் – with an unfailing tradition, with a tradition of not lying, ஊர் முது வேலன் – town’s elderly velan, கழங்கு மெய்ப்படுத்து – divining using molucca beans, finding the truth from molucca beans, Caesalpinia crista, கன்னம் – talisman, தாயத்து (கன்னமென்பது நோய் தணித்தற்குப் பண்ணிக்கொடுக்கும் படிமம்), தூக்கி – lifting, முருகு என மொழியும் ஆயின் – if he says that Murukan is the reason, கெழுதகை கொல் – is it suitable, இவள் அணங்கியோற்கே – for her lover who caused her this pain

ஐங்குறுநூறு 246, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
வெறி செறித்தனனே வேலன் கறிய
கல் முகை வயப் புலி கழங்கு மெய்ப்படூஉ
புன்பலம் வித்திய புனவர் புணர்த்த
மெய்ம்மையன்ன பெண்பாற் புணர்ந்து
மன்றில் பையுள் தீரும்
குன்ற நாடன் உறீஇய நோயே.

Ainkurunūru 246, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
The diviner is prepared to perform
rituals to end your affliction caused
by the lord of the pepper-growing
mountains,
where farming mountain dwellers
made a fake female tiger, fixing
kalangu beans for its eyes, and tricked
a cave-dwelling, strong male tiger to
unite with it and end its distress,
thinking that it was a real female tiger.

Notes:  தோழி வரைவு கடாயது.  The heroine’s friend utters these words, aware that the hero is nearby.  She urges the hero to come and marry the heroine.

Meanings:   வெறி செறித்தனனே வேலன் – the velan has made preparations for veriyāttam, the velan has filled the place with items for veriyāttam, கறிய – with black pepper, கல் முகை – mountain caves, வயப்புலி – strong tiger, கழங்கு மெய்ப்படூஉ – placed kalangu beans on the body to make it look real, Molucca, Caesalpinia crista, புன்பலம் வித்திய புனவர் – mountain dwellers who seeded the fields, புணர்த்த – made, created, மெய்ம்மை அன்ன – like it is real, பெண்பால் புணர்ந்து – unites with it thinking it is a female, மன்றில் – in the common place, பையுள் தீரும் – ends its distress, குன்ற நாடன் – the lord of the mountains, உறீஇய நோயே – the disease that he gave

ஐங்குறுநூறு 247, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தமர் கேட்கும்படியாக
அன்னை தந்தது ஆகுவது அறிவென்
பொன் நகர் வரைப்பின் கன்னம் தூக்கி
முருகு என மொழியும் ஆயின்
அரு வரை நாடன் பெயர் கொலோ அதுவே.

Ainkurunūru 247, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the family listened nearby
I understand why mother brought
the diviner to your rich house
to perform rituals on new sand and
lift a talisman to tie on your arm.

If he says Murukan is the reason for
your distress,
I would like to know if that’s the name
of your lover from the harsh mountain!

Notes:  The heroine’s friend utters these words to her knowing that her family members are nearby.  She tries to stop the veriyāttam ritual.  There is another version of this poem with line 1 being அன்னை தந்தது ஆகுவது அறிவன்.

Meanings:   அன்னை தந்தது – what mother brought (the velan), ஆகுவது அறிவென் – I understand the reason for that, பொன் நகர் – beautiful house, rich house, வரைப்பின் – within the limits, கன்னம் – talisman, தாயத்து (கன்னமென்பது நோய் தணித்தற்குப் பண்ணிக்கொடுக்கும் படிமம்), தூக்கி – lifting, முருகு என மொழியும் ஆயின் – and if he says that the reason is Murukan, அருவரை நாடன் – man from the harsh mountain, பெயர் கொலோ அதுவே – is that his name

ஐங்குறுநூறு 248, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி
மலைவான் கொண்ட சினைஇய வேலன்
கழங்கினால் அறிகுவது என்றால்
நன்றால் அம்ம நின்ற இவள் நலனே.

Ainkurunūru 248, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
If the enraged vēlan
finds the truth using kalangu
beans, in the yard decorated
beautifully with freshly
spread sand, it will be good
for her existing beauty.

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  The heroine’s friend utters these words through which she reveals the love affair of the heroine.  She urges marriage.

Meanings:   பெய்ம் மணல் – poured sand, முற்றம் – front yard, கவின் – beautiful, பெற இயற்றி – created it, மலைவான் கொண்ட – being disagreeable, சினைஇய – angry, வேலன் – Murukan priest, angry diviner, கழங்கினால் – with molucca beans, Caesalpinia crista, அறிகுவது என்றால் – if he finds out (the truth), நன்றால் – it would be good, அம்ம – அசை நிலை, an expletive, நின்ற இவள் நலனே – for her existing beauty

ஐங்குறுநூறு 249, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவியின் தாய் கேட்கும்படி
பெய்ம் மணல் வரைப்பின் கழங்குபடுத்து அன்னைக்கு
முருகு என மொழியும் வேலன் மற்றவன்
வாழிய இலங்கும் அருவிச்
சூர் மலை நாடனை அறியாதோனே.

Ainkurunūru 249, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as her mother listened nearby
The diviner performs his
rituals with kalangu beans
on the newly poured sand in
your yard,
and tells mother that Murukan
is the cause.  May he live long!

He does not know about your man
from the mountain with gods and
gleaming waterfalls.

Notes:  The heroine’s friend utters these words, knowing that the heroine’s naïve mother who trust the Murukan priest is listening.

Meanings:   பெய்ம் மணல் – newly poured sand, வரைப்பின் – within the limits, கழங்குபடுத்து – spreading the molucca beans and finding the truth, Caesalpinia crista, அன்னைக்கு – to mother, முருகு என மொழியும் – he says it is Murukan, வேலன் – the velan, the Murukan priest, மற்று அவன் வாழிய – and may he live long, இலங்கும் அருவி – bright waterfalls, சூர் மலை நாடனை – the man from the mountains with deities, the man from the mountain with gods, அறியாதோனே – he does not know him

ஐங்குறுநூறு 250,  கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலித்தாய் கேட்கும்படி கழங்கிடம் சொன்னது
பொய்படுபு அறியாக் கழங்கே மெய்யே
மணி வரைக் கட்சி மட மயில் ஆலும் நம்
மலர்ந்த வள்ளியம் கானம் கிழவோன்
ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் இவள்
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே.

Ainkurunūru 250, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to a kalangu bean as the foster mother listened nearby
Oh kalangu bean that does not lie!
The truth is that the lord
of the sapphire mountains
with huge, lovely yam fields,
where delicate forest peacocks dance,
is the one who caused my friend
adorned with jewels on her young
breasts to be afflicted.

It is not the victorious Murukan.

Notes:  தோழி அறத்தொடு நிலைக் குறித்துச் சொல்லியது.  The heroine’s friend utters these words, as the foster mother listened.  பொய்படுபு அறியாக் கழங்கே (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பொய்படுதலை அறியாத கழற்காயே, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொய்படுதல் அறியாத என்று பிறரால் பாராட்டப்படுகின்ற கழங்கே, பொய்மையிற் பட்டு மெய்ம்மையை அறியமாட்டாது ஒழிந்த கழங்கே.

Meanings:   பொய்படுபு அறியாக் கழங்கே – oh molucca bean that does not lie (பொ. வே. சோமசுந்தரனார் தன்னுடைய உரையில் விளக்குகின்றார் – இப்பொழுது நீ பொய் கூறுகிறாய் என்பாள் ‘பொய்படு அறியா கழங்கே’ என்று விளித்தாள்), Caesalpinia crista, மெய்யே – the truth, மணி வரை – sapphire gem-like mountains, lovely mountains, கட்சி – forest, மட மயில் ஆலும் – peacocks will dance, peacocks with sing, நம் – our, மலர்ந்த – huge, வள்ளியம் கானம் – forest with valli yam vines, கிழவோன் – lord, ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் – not the victorious brave Murukan, இவள் – her, பூண் தாங்கு இள முலை – the young woman wearing jewels on her young breasts, அணங்கியோனே – the man who caused distress

குன்றக் குறவன் பத்து – Ten on Mountain Dweller

This section is called ‘குன்றக் குறவன் பத்து’.  The songs are about mountain dwellers.   All the poems are set in pre-marital context.

ஐங்குறுநூறு 251, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
குன்றக் குறவன் ஆர்ப்பின், எழிலி
நுண் பல் அழி துளி பொழியும் நாட!
நெடு வரைப் படப்பை நும் ஊர்க்
கடுவரல் அருவி காணினும், அழுமே.

Ainkurunūru 251, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the mountains!
In your country, mountain
dwellers clamor, and the clouds
rain heavily with many tiny drops.

Whenever she sees the groves,
lofty mountains and the rapid
waterfalls in your town, she cries.

Notes:  The hero who is very happy with the couple’s secret love does not think about marriage.  The heroine’s friend lets him know that the heroine is sad whenever she does not see him.  The friend urges him to come and marry the heroine.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குன்றக் குறவன் ஆர்ப்பின் எழிலி துளி பொழியும் என்றது, நின் மலையில் உறையும் ஏழிலிக்கு உளதாகிய அளியுடைமையும் நின் மாட்டில்லை.  அது தானும் குறவன் ஆரவாரிக்கவே அவள் குறையறிந்து அது தீர மழை பொழிகின்றது.  நீயோ இவள் கண்கனிந்து அழாநிரப்பவும் அளி செய்கின்றாயில்லை என்பது.  புலியூர் கேசிகன் உரை – கடு வரல் அருவி காணினும், அழும் என்றது, நின் நாட்டிடத்து மலையினின்றும் வருதலை நினைத்து, அதன்பால் நின் கொடுமையினைக் கூறுவாள் போல இவள் அழாநிற்பாள்.

Meanings:   குன்றக் குறவன் ஆர்ப்பின் – if the mountain dwellers shout for rain, எழிலி – clouds, நுண் பல் – tiny many, அழி துளி – abundant rain drops, பொழியும் – they drop, நாட – oh man from such country, நெடு வரை – tall mountains, படப்பை – groves, நும் ஊர் – your town, கடுவரல் அருவி – rapidly flowing waterfalls, காணினும் – when she sees, அழுமே – she cries

ஐங்குறுநூறு 252, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
குன்றக் குறவன் புல் வேய்க் குரம்பை
மன்றாடு இள மழை மறைக்கும் நாடன்
புரையோன், வாழி தோழி, விரை பெயல்
அரும் பனி அளைஇய கூதிர்ப்
பெருந்தண் வாடையின், முந்து வந்தனனே.

Ainkurunūru 252, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your lover, from the country
where mountain dwellers
live in grass huts that are
hidden by young
dancing clouds, is a noble man.

He has come before the arrival
of the freezing cold season
that brings huge, cold northerly winds.

Notes:  The hero who had gone to earn wealth has returned even before the promised time of return.  The heroine’s friend announces this good news to the heroine.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – குன்றக் குறவன் புல் வேய்க் குரம்பை மன்றாடு இள மழை மறைக்கும் நாடன் என்றது, பிரிவின்கண் தங்கட்கு வந்த துன்பத்தினை இவன் தன் பெருந்தன்மையால் மறையச் செய்தான் என்பது.

Meanings:   குன்றக் குறவன் – mountain dwellers, புல் வேய்க் குரம்பை – huts made with grass, மன்றாடு இள மழை – dancing young clouds, fog, மறைக்கும் – they hide, நாடன் – the man from such country, புரையோன் – an esteemed man, வாழி தோழி – may he live long my friend, விரை பெயல் – rapidly arriving, அரும் பனி – cold season, அளைஇய – combined, கூதிர் – cold, பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே – he came before the very cold northern winds

ஐங்குறுநூறு 253, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
குன்றக் குறவன் சாந்த நறும் புகை
தேங்கமழ் சிலம்பின் வரையகம் கமழும்
கானக நாடன் வரையின்,
மன்றலும் உடையள் கொல் தோழி, யாயே?

Ainkurunūru 253, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
If the man from the forest country
where a mountain dweller burns
sandalwood, and honey fragrant,
sweet smoke spreads all over the
mountain slopes,
desires to marry me, will mother
arrange a wedding, my friend?

Notes:  The hero who had gone to earn wealth has returned even before the promised time of return.  The heroine’s friend announces this good news to the heroine.  The heroine responds with these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சாந்தம் நறும்புகை இயல்பாகவே சிலம்பின்கண் கமழும் தேன் மணத்தோடு விரவிக் காடெல்லாம் கமழ்ந்து அக் காட்டினூடே இருக்கும் தீ நாற்றத்தை மாற்றுவது போன்று, எம் பெருமான் வரைதலானே உண்டாகும் சிறப்பு நம் சுற்றத்தார் செய்யும் மான்றச் சிறப்பொடு விரவி நாடெங்கும் பரவி ஊரில் உண்டாகிய அம்பலையும் அலரையும் அழிக்கும் என்பது.

Meanings:   குன்றக் குறவன் – mountain dweller, சாந்த – sandalwood’s, நறும் புகை – fragrant smoke, தேங்கமழ் – honey fragrance spreads, sweet fragrance spreads, சிலம்பின் – with mountain slopes, வரையகம் – all over the mountains, கமழும் – smells, கானக நாடன் வரையின் – if the mountain forest country man wants to marry me, மன்றலும் உடையள் கொல் – will she arrange a wedding for us, தோழி – my friend, யாயே – mother

ஐங்குறுநூறு 254, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
குன்றக் குறவன் ஆரம் அறுத்தென,
நறும் புகை சூழ்ந்து காந்தள் நாறும்,
வண்டு இமிர், சுடர் நுதல் குறுமகள்
கொண்டனர் செல்வர், தம் குன்று கெழு நாட்டே.

Ainkurunūru 254, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
O young woman with a bright brow!
He will take you to his mountain
country,
where fine fragrance from sandalwood
that a mountain dweller cuts and burns,
wafts around kānthal blossoms
that are swarmed by humming bees.

Notes:  The heroine has been confined to the house and other marriage proposals are being considered by the family.  The heroine’s friend is arranging for the couple to elope.  She has spoken to the hero who has agreed.  She utters these words urging the heroine to go with him.  ஒளவை துரைசாமி உரை – சந்தானத்தின் புகையும் காந்தள் மலரின் மணமும் ஒருங்கு கமழ்தல் தோன்ற நறும்புகை சூழ்ந்து காந்தள் நாறும் என்றார்.  இனி, சூழ்ந்து என்பதனைச் சூழ என்பதன் திரிபு எனக் கொண்டு, நறும்புகை சூழ, காந்தள் நாறும் நுதல் என இயைத்தலும் ஒன்று.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – சாந்த நரம்புகை காந்தள் சூழ்ந்து நாறும் குன்றுகெழு நாடு என்று தலைவன் நாட்டைக் குறித்தது, நீயும் அவனுடன் சென்று அவன் ஊரில் மணம்கூடி இல்லறம் ஆற்றின் அதன் செவ்வியை அனைவரும் போற்றுவர் என்பது.

Meanings:   குன்றக் குறவன் – mountain dweller, ஆரம் அறுத்தென – since he cuts (and burns) the sandal wood, நறும் புகை சூழ்ந்து – fragrant smoke surrounds, காந்தள் – glory lilies, நாறும் – get that fragrance, வண்டு இமிர் – bees humming, சுடர் நுதல் – bright foreheaded, குறுமகள் – young girl, கொண்டனர் செல்வர் – he will take you and go, தம் குன்று கெழு நாட்டே – to his mountainous country

ஐங்குறுநூறு 255, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது
குன்றக் குறவன் காதல் மட மகள்,
வரையர மகளிர்ப் புரையும் சாயலள்,
ஐயள், அரும்பிய முலையள்,
செய்ய வாயினள், மார்பினள் சுணங்கே.

Ainkurunūru 255, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero told his friend
The beloved innocent daughter
of the mountain man has the
traits of mountain deities.

She is pretty with her red mouth
and budding breasts with spots.

Notes:  On seeing the hero who is in love, his friend asks him about the heroine.  The hero responds with these words.

Meanings:   குன்றக் குறவன் காதல் மடமகள் – the beloved daughter of the mountain man, வரையர மகளிர் – mountain deities, புரையும் – like, சாயலள் – she is with those traits, ஐயள் – beautiful/delicate young woman, அரும்பிய முலையள் – bud like breasts, செய்ய வாயினள் – she has red mouth, மார்பினள் சுணங்கே – she has spots on her breast

ஐங்குறுநூறு 256, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
குன்றக் குறவன் காதல் மடமகள்,
வண்டுபடு கூந்தல் தண் தழைக் கொடிச்சி,
வளையள், முளை வாள் எயிற்றள்,
இளையள் ஆயினும், ஆர் அணங்கினளே.

Ainkurunūru 256, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
The mountain dweller’s loving
naive daughter,
with her bee-swarming fragrant
hair, cool leaf clothes,
bangles, and bright sprout-like
teeth, has caused me great
agony even though she is young.

Notes:  The hero urges the heroine’s friend to arrange for him to meet the heroine.  The friend responds saying she is too young.  The hero utters these words on hearing that.

Meanings:   குன்றக் குறவன் – mountain dweller, காதல் மடமகள் – loving naive daughter, வண்டுபடு கூந்தல் – bee swarming hair, தண் தழை – cool leaves made into garments, கொடிச்சி – mountain girl, வளையள் – young woman wearing bangles, முளை – sprouts, வாள் – bright, எயிற்றள் – teeth, இளையள் ஆயினும் ஆர் அணங்கினளே – young girl, but has caused me pain

ஐங்குறுநூறு 257, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
குன்றக் குறவன் கடவுள் பேணி
இரந்தனன் பெற்ற எல் வளைக் குறுமகள்,
ஆய் அரி நெடுங்கண் கலிழச்
சேயதால் தெய்ய, நீ பிரியும் நாடே.

Ainkurunūru 257, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
The young bright-bangled daughter
that the mountain dweller got after
prayers and pleas to gods,
is shedding tears from her long,
beautiful, streaked eyes, since
you are going away to a distant land.

Notes:  The hero has decided to go on a quest to earn wealth for their marriage.  The heroine’s friend lets him know that the heroine will be distressed if he leaves.

Meanings:   குன்றக் குறவன் – the mountain dweller, கடவுள் பேணி – prayed to god, இரந்தனன் பெற்ற – pleaded and got, எல் வளைக் குறுமகள் – the young daughter with bright bangles, ஆய் – pretty, அரி – lines, நெடுங்கண் கலிழ – long eyes to cry, சேயது ஆல் – it is far away (ஆல் = அசைச் சொல்), தெய்ய – அசை, an expletive, நீ பிரியும் நாடே – the country that you are leaving for

ஐங்குறுநூறு 258, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியைப் பற்றிச் செவிலித்தாயிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி  
குன்றக் குறுவன் காதல் மடமகள்,
அணி மயில் அன்ன அசை நடைக் கொடிச்சியைப்,
பெரு வரை நாடன் வரையும் ஆயின்,
கொடுத்தனெம் ஆயினோம் நன்றே,
இன்னும் ஆனாது, நன்னுதல் துயரே.

Ainkurunūru 258, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said about her to the foster mother, as the hero listened nearby
If the mountain dweller’s
loving daughter, who walks
swaying like a pretty peacock,
is given in marriage to the lord
of the lofty mountains, it will
be good.

If not, the sorrow of this young
woman with a fine forehead will
not end.

Notes:  The hero sends his family elders to the heroine’s family with a marriage proposal.  Her family which is not aware of the love affair, rejects their proposal.  The heroine is very sad.  Her friend lets the foster mother and other family members about the situation, urging them to get the heroine married to the hero.

Meanings:   குன்றக் குறவன் காதல் – hill man’s loving, மட மகள் -innocent daughter, delicate daughter, அணி மயில் அன்ன – like a beautiful peacock, அசை நடை கொடிச்சியை – the mountain girl of swaying walk, பெரு வரை நாடன் – the lord of the tall mountains, வரையும் ஆயின் – if he marries her, கொடுத்தனெம் ஆயினோம் – if we give her in marriage, நன்றே – it will be good, இன்னும் ஆனாது – if not it will not end, நன்னுதல் துயரே –  the sorrow of the young woman with a fine forehead (நன்னுதல் – பண்புத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை, an attributive compound)

ஐங்குறுநூறு 259, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தலைவியைப் பற்றிச் சொன்னது
குன்றக் குறவன் காதல் மடமகள்,
மன்ற வேங்கை மலர் சில கொண்டு,
மலை உறை கடவுள் குலமுதல் வழுத்தித்
தேம் பலிச் செய்த ஈர் நறுங்கையள்,
மலர்ந்த காந்தள் நாறிக்
கலிழ்ந்த கண்ணள், எம் அணங்கியோளே.

Ainkurunūru 259, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said about the heroine
The mountain dweller’s beloved
delicate daughter makes sweet
offerings of flowers from vēngai
trees in the common grounds, with her
wet, fragrant hands, to the ancient clan
deity who resides in the mountains.

She is fragrant like a kānthal blossom,
the teary-eyed one who afflicts me.

Notes:  The hero sends his family elders to the heroine’s family with a marriage proposal.  Her family rejects their proposal.  The heroine is very sad.  She prays to god at night.  The hero comes there.  He utters these words on seeing the heroine.  குலமுதல் வழுத்தி (3) பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குலதெய்வத்தை வாழ்த்தி, ஒளவை துரைசாமி உரை – முதற் பொருளாகிய இறைவனை வழிபட்டு.  ஈர் நறுங்கையள் மலர்ந்த காந்தள் நாறிக் கலிழ்ந்த கண்ணள் (4-6) – தி. சதாசிவ ஐயர் – காந்தள் போலத் தோன்றிய ஈரிய நறிய கையையுடையாள் கலங்கிய கண்ணையுடையவளாய் வருந்துவாள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நனைந்த நறிய கையையுடையவளாய் புதுவதாக மலர்ந்த காந்தட் பூவினது மணம் கமழ்ந்து கண்ணீர் உகுக்கின்ற கண்ணையுடையவளாய்த் தோன்ற என்பதாம்.

Meanings:   குன்றக் குறவன் காதல் மடமகள் – The mountain dweller’s beloved delicate daughter, மன்ற வேங்கை மலர் – kino flowers in the town’s common ground, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, சில கொண்டு – with a few, மலை உறை கடவுள் – god living in the mountains, குலமுதல் வழுத்தி – worshipping the ancient clan deity, தேம் பலி – sweet offerings, offerings of honey, செய்த – performed, ஈர் நறும் கையள் – the woman with wet fragrant hands, மலர்ந்த காந்தள் நாறி – appearing like open glory lilies, fragrant like glory lily flowers, கலிழ்ந்த கண்ணள் – the woman with teary eyes, எம் அணங்கியோளே – the young woman who afflicts me

ஐங்குறுநூறு 260, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
குன்றக் குறவன் காதல் மடமகள்,
மெந்தோள் கொடிச்சியைப் பெறற்கு அரிது தில்ல,
பைம்புறப் படுகிளி ஓப்பலர்,
புன்புல மயக்கத்து விளைந்தன தினையே.

Ainkurunūru 260, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
It will be very difficult
for you now to see the
mountain dweller’s loving naive
daughter with delicate arms.

The millet in the arid fields
has matured and she will no
longer come to chase the
green-backed, attacking parrots.

Notes:  The hero and heroine have been meeting in her family’s millet field during the day, when she was send to chase birds that came for the millet.  The heroine will not be able to meet him since the millet is ready to harvested.  The heroine’s friend lets him know about it.  She urges marriage.  மயக்கத்து (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மண்ணும் எருவும் பிறவுங்கலந்த நிலத்தில்.

Meanings:   குன்றக் குறவன் காதல் மடமகள் – innocent loving daughter of the mountain dweller, மெந்தோள் கொடிச்சியைப் பெறற்கு அரிது – difficult to obtain the mountain girl with delicate arms, தில்ல – அசை, an expletive, பைம்புறப் படுகிளி ஓப்பலர் – she will not come to chase the green backed parrots that attack the grain, புன்புல மயக்கத்து – in the dry fields that were plowed (after preparing it with soil, fertilizers etc.), விளைந்தன தினையே – millet has matured

கேழல் பத்து – Ten on Boars

The next set is ‘கேழல் பத்து’ and these songs are about wild male pigs.  Poem 265 is in a post-marital setting.

ஐங்குறுநூறு 261, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
மென்தினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி,
வன் கல் அடுக்கத்துத் துஞ்சும் நாடன்,
எந்தை அறிதல் அஞ்சிக் கொல்,
அதுவே மன்ற வாராமையே?

Ainkurunūru 261, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
I am sure that the man
from the country,
where fierce boars graze
on tender millet and sleep
in the mountains with hard
boulders, did not come to
see me, because he is afraid
of my father.

Notes:  The hero missed his night tryst with the heroine by coming at the wrong time.  The heroine’s friend knew about it.  The next day when he comes, the heroine’s friend who is aware of his presence, utters these words to the heroine.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தினை மேய்ந்த பன்றி வன்கல் அடுக்கத்துத் துஞ்சும் நாடன் என்றது, நம் பெருமானும் தான் வேண்டுமாற்றால் தன்னலமே கருதி இன்பம் துய்த்து நம்மைக் கருதாதவனாய்த் தன் மனைக்கண் அடங்கினான் என்பது.

Meanings:   மென்தினை – delicate millet, மேய்ந்த – grazed, தறுகண் பன்றி – fierce pigs, வன்கல் அடுக்கத்து – in the mountain ranges with hard boulders, துஞ்சும் – it sleeps, நாடன் – the man from such country, எந்தை அறிதல் – that my dad knows, அஞ்சிக் கொல் – is he afraid, அதுவே – that, மன்ற – for sure, வாராமையே – he hasn’t come

ஐங்குறுநூறு 262, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சிறு தினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி,
துறுகல் அடுக்கத்துத் துணையொடு வதியும்,
இலங்கு மலை நாடன் வரூஉம்
மருந்தும் அறியும் கொல் தோழி, அவன் விருப்பே?

Ainkurunūru 262, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Tell me, my friend!
Is there any medicine that
will make the lord of the
splendid mountains,
where fierce boars live
with their mates near large
boulders and eat tiny millet,
desire me?

Notes:  The heroine has been confined to her house.  Unable to see the hero, she worries whether their love will continue and whether he will come and marry her.  She utters these words to her friend who consoles her.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – சிறு தினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி துறுகல் அடுக்கத்துத் துணையொடு வதியும் என்றது, களவின்பம் நுகர்ந்த தலைவன் நின்னை விரைவிலேயே வரைந்துகொண்டு தன் இல்லத்திற்கு அழைத்துச் சென்று கவவுக்கை நெகிழாது அறவாழ்க்கை நடத்துவான் என்பது.

Meanings:   சிறு தினை மேய்ந்த – ate tiny millet, தறுகண் பன்றி – fierce pigs, துறுகல் அடுக்கத்து – in the mountain ranges with big boulders, துணையொடு வதியும் – they live with their partners, இலங்கு மலை நாடன் – lord of the bright mountains, வரூஉம் – will come, மருந்தும் அறியும் கொல் தோழி – is there any medicine that you know, my friend, அவன் விருப்பே – for him to desire

ஐங்குறுநூறு 263, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நன் பொன் அன்ன புனிறு தீர் ஏனல்,
கட்டளை அன்ன கேழல் மாந்தும்,
குன்று கெழு நாடன், தானும்
வந்தனன், வந்தன்று தோழி, என் நலனே.

Ainkurunūru 263, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
When my lover
from the mountains,
where a boar as dark
as a touchstone gorges
on mature, golden millet,
came back, my beauty
came back to me, my friend.

Notes:  The heroine heard from others that the hero has earned wealth and has come to marry her.  She utters these words to her friend who is not aware of the hero’s arrival.

Meanings:   நன் பொன் அன்ன – like fine gold, புனிறு தீர் – immaturity ended, fully mature, ஏனல் – millet, கட்டளை அன்ன – like a rubbing stone of a blacksmith (black color), கேழல் – boar, மாந்தும் – it eats, குன்று கெழு நாடன் – the man from the mountainous country, தானும் வந்தனன் – when he returned, வந்தன்று – it has come back, தோழி – my friend, என் நலனே – my beauty

ஐங்குறுநூறு 264, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
இளம் பிறையன்ன கோட்ட கேழல்,
களங்கனியன்ன பெண்பால் புணரும்,
அயம் திகழ் சிலம்ப! கண்டிகும்,
பயந்தன மாதோ, நீ நயந்தோள் கண்ணே.

Ainkurunūru 264, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the mountain
with shimmering waters,
where a boar with
tusks like crescent moons
unites with his mate
as dark as kalam fruit!

Look at the pale eyes of
the young woman you love.

Notes:  The hero comes for his day tryst.  The heroine is pining to get married to him.  The heroine’s friend tells him that he should come soon and marry the heroine.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கேழல் செவ்வி அறிந்து பிணவைப் புணரும் என்பது, கீழ்ச் சாதி விலங்கினங்களின்பால் இயல்பாகவே காணப்படுகின்ற அளியுடைமைதானும் நின்பாற் கண்டிலேம் என்பது.

Meanings:  இளம் பிறையன்ன – like the crescent moon, கோட்ட – with tusks, கேழல் – boar, களங்கனியன்ன – like kalākkai, களாக்காய், Corinda tree, Bengal Currant, Carissa spinarum, பெண்பால் – female, புணரும் – it mates, அயம் – water, திகழ் – bright, சிலம்ப – oh man from the mountains, கண்டிகும் – you should see (கண்டிகும் – காண்பாயாக), பயந்தன – they have gone pale, மாதோ – மாது, ஓ – அசை நிலைகள், expletives, நீ நயந்தோள் கண்ணே – the eyes of the girl you love

ஐங்குறுநூறு 265, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தலைவனின் நண்பர்களிடம் சொன்னது
புலி கொல் பெண்பால் பூ வரிக் குருளை,
வளை வெண்மருப்பின் கேழல் புரக்கும்,
குன்று கெழு நாடன் மறந்தனன்,
பொன் போல் புதல்வனோடு என்  நீத்தோனே.

Ainkurunūru 265, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to the hero’s friends
The lord of the mountain,
where a white-tusked boar
protects a piglet with delicate
stripes, whose mother was
killed by a tiger,
has gone, leaving me with our
son who is as precious as gold.

Notes:  குறிஞ்சியில் மருதம்.  The hero who has been in his concubine’s house for a long time, sends his friends as messengers to the heroine who is upset.  She utters these words to them and refuses entry.

Meanings:   புலி கொல் பெண்பால் – female killed by a tiger, பூவரிக் குருளை – a piglet with delicate/pretty stripes, வளை – curved, வெண்மருப்பின் கேழல் – white-tusked boar, புரக்கும் – protects, குன்று கெழு நாடன் – the lord of the mountain, மறந்தனன் – he has forgotten, பொன் போல் புதல்வனோடு – with our gold-like son, என் நீத்தோனே – he has left me

ஐங்குறுநூறு 266, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
சிறு கண் பன்றிப் பெருஞ்சின ஒருத்தலொடு,
குறுங்கை இரும்புலி பொரூஉம் நாட!
நனி நாண் உடைய மன்ற,
பனிப் பயந்தன, நீ நயந்தோள் கண்ணே.

Ainkurunūru 266, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the mountain,
where a small-eyed, big
angry boar fights with a
tiger with short front legs!

My friend is very shy.
The eyes of the woman you
love, is filled with tears.

Notes:  Others have come to ask for the hand of the heroine.  She is very distressed.  Her friend utters these words to the hero, urging marriage.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – பன்றி ஒருத்தலோடு புலி பொருதும் நாட என்றது, நின் ஆண்மையும் உணர்வும் தோன்ற அயலவர் வரைவை வென்று, நினக்கே இவளைக் கொள்ளுதற்கு முயல்வாயாக என்பது.

Meanings:   சிறு கண் பன்றி – small-eyed pig, பெருஞ்சின ஒருத்தலொடு – with a big angry boar, குறுங்கை இரும்புலி – a tiger with short front legs, பொரூஉம் – fights, நாட – oh lord of such country, நனி நாண் உடைய – she is very shy, மன்ற – for sure, அசை, an expletive, பனிப் பயந்தன – they have put out tears, நீ நயந்தோள் கண்ணே – the eyes of the one you love

ஐங்குறுநூறு 267, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
சிறு கண் பன்றிப் பெருஞ்சின ஒருத்தல்,
துறுகல் அடுக்கத்து வில்லோர் மாற்றி,
ஐவனம் கவரும் குன்ற நாடன்,
வண்டுபடு கூந்தலைப் பேணிப்,
பண்பு இல சொல்லும், தேறுதல் செத்தே.

Ainkurunūru 267, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
The man from the mountains,
where a small-eyed, big fierce
boar steals wild rice after
dodging the arrows of archers,
utters lies to the young woman
with fragrant, bee-swarming hair,
thinking that she trusts his words.

Notes:  The hero who is happy with their secret love, does not think about marriage.  He keeps promising the heroine that he’ll come and marry her.  However, he has not kept up his word.  The heroine’s friend who is aware of the hero’s presence utters these words.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – பன்றி வில்லோர் மாற்றி ஐவனம் கவரும் என்றது, அவனும் அவ்வாறே தமர் அறியாது விறுப்பினன். முறையாக மணந்து வாழும் அறநெறி பேணுவான் அல்லன்.

Meanings:   சிறு கண் பன்றி – a small-eyed pig, பெருஞ்சின ஒருத்தல் – a big angry male, துறுகல் – boulders, rocks, அடுக்கத்து – in the mountain ranges, வில்லோர் – archers, மாற்றி – cheat, ஐவனம் கவரும் – takes wild rice, steals wild rice, குன்ற நாடன் – man from the mountains, வண்டுபடு கூந்தலைப் பேணி – like he is caring for the girl with bee-swarming hair, பண்பு இல சொல்லும் – the undignified words he utters, the lies that he utters, தேறுதல் செத்தே – thinking she believes that his lies are truths

ஐங்குறுநூறு 268, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
தாஅ இழந்த தழு வரிக் குருளையொடு,
வள மலைச் சிறு தினை உணீஇய, கானவர்
வரை ஓங்கு உயர் சிமைக் கேழல் உறங்கும்,
நன் மலை நாடன், பிரிதல்
என் பயக்கும்மோ, நம் விட்டுத் துறந்தே?

Ainkurunūru 268, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
The man from the fine mountains,
where a boar rests on a tall summit
with a piglet that lost its mother,
after eating small millet grains from
the fields of forest dwellers
of towering mountains,
is about to separate from us.

What good will come out of that?

Notes:  The heroine has heard from the hero that he will go to a distant land to earn wealth for their marriage.  She is sad that he will leave soon.  Her friend who is aware of the hero’s presence, utters these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தாய் இழந்த தழுவரிக் குருளையோடு வளமலையிலே சென்று சிறுதினை உண்ணக் கருதிய பன்றி அந்நெறியில் முயலாமல் ஏறுதற்கரிய மலைக் குவட்டிற் சென்று குட்டியையும் மறந்து உறங்கும் என்றது, தன் சுற்றத்தாரையும் இழந்து தலைவனையே புகலிடமாகக் கொண்டு வாழாநின்ற தலைவியை வரைந்து அழைத்துக் கொண்டுபோய் தன் வளமனைக் கண்ணிலிருந்து பேரின்பம் நுகரக் கருதிய தலைவன், ஈண்டிருந்தே வரைந்து கொண்டாதல் உடன் அழைத்துக் கொண்டு போய் ஆதல் தன் கருத்தினை நிறைவேற்றிக் கொள்ள அறியாமல் நொடிப்பொழுதும் பிரிவினைப் பொறாத இவளைப் பிரிந்து நெடுந்தொலை சென்று ஆண்டு தலைவியையும் மறந்து உறைவானாயின் ஈண்டு தலைவி இறந்து படுதலன்றி வேறு யாது பயன் என்றவாறு.

Meanings:   தாஅ இழந்த – lost its mother, தழு வரி – close stripes, குருளையொடு – with a piglet, வள மலை – flourishing mountain, சிறு தினை – tiny millet, உணீஇய – to eat, கானவர் – mountain people, வரை ஓங்கு – tall mountains, உயர் சிமை – on a tall summit, கேழல் உறங்கும் – boar sleeps, நன் மலை நாடன் – man from the fine mountains, பிரிதல் – to separate, என் பயக்கும்மோ – what good will it yield, நம் விட்டுத் துறந்தே – to abandon us

ஐங்குறுநூறு 269, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
கேழல் உழுதெனக் கிளர்ந்த எருவை,
விளைந்த செறுவில் தோன்றும் நாடன்,
வாராது அவண் உறை நீடின், நேர் வளை
இணை ஈர் ஓதி நீ அழத்,
துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே.

Ainkurunūru 269, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
If the man from the country,
where boars root and lift
sedge grass and the land looks
like mature paddy fields,
stays at his place for long,
you, with your fine bangles and
oiled double braids, will start
to cry.

I might lose your friendship
due to my own folly.

Notes:  The heroine’s friend helped the hero meet the heroine, at his request.  However, she is upset that he does not regularly to see the heroine.  She utters these words to the heroine, knowing that the hero is listening.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – கேழல் உழுதெனக் கிளர்ந்த எருவை விளைந்த செறுவில் தோன்றும் நாடன் என்றது சான்றாண்மை அற்ற அவனும் தன் விருப்பம் நிறைவேறற்பொருட்டுச் செய்தன எல்லாம் சிறந்தன போல் தோன்றினாலும், உண்மையில், சிறந்தவன் அல்ல அவன்.

Meanings:   கேழல் உழுதென – since boars dug up, கிளர்ந்த எருவை – lifted sedge grass, விளைந்த செறுவில் தோன்றும் – appears like mature paddy fields, நாடன் – the man from such country, வாராது – not coming, அவண் உறை நீடின் – if he stays there for long, நேர் வளை – fine bangles, perfect bangles, இணை – double braid, ஈர் ஓதி – wet hair/oiled hair (Nedunalvādai 44 – இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர்ந்திரி கொளீஇ), நீ அழ – making you cry, துணை நனி இழக்குவென் – I will lose your good friendship, மடமையானே – due to my stupidity

ஐங்குறுநூறு 270, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கிழங்கு அகழ் கேழல் உழுத சிலம்பில்,
தலைவிளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும்,
புல்லென் குன்றத்துப் புலம்பு கொள் நெடு வரை
காணினும் கலிழு நோய் செத்துத்
தாம் வந்தனர், நம் காதலோரே.

Ainkurunūru 270, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your lover has returned,
thinking about the illness
that makes you cry when you
see the pitiful, tall mountains
where forest dwellers reaped
their first harvest on the slopes
dug up by boars for tubers.

Notes:  The hero who had gone to earn wealth has returned.  The heroine’s friend utters these words to the heroine, letting her know of the hero’s arrival.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கானவர் தாம் உழுது வருந்தாமல் கேழல் உழுத புழுதியில் விளைந்த தலை விளைவினைக் கொய்து கொண்டு பெயரும் குன்றம் என்றது, பெருமகளே வருந்தற்க, நம் பெருமான் ஊழ்தானே காட்டிய நின்பால் வித்திய அன்பு விதையானது காதல் பயிராகி நன்கு விளைந்ததன்றோ? அதன் முதல் விளைவாகிய திருமணத்தை இனி நம் பெருமான் நிகழ்த்தி நின்னைத் தன் இல்லத்திற்குக் கொண்டு போவான் என்பது.

Meanings:   கிழங்கு – roots, tubers, yams, அகழ் – to dig, கேழல் – boars, உழுத சிலம்பில் – on the mountain slopes where they dug up, தலை விளை – first crop, first harvest (millet), கானவர் கொய்தனர் – forest people harvested, பெயரும் – they leave, புல்லென் குன்றத்து – mountain without luster, புலம்பு கொள் – pitiful, lonely, நெடு வரை – tall mountains, காணினும் – when she sees, கலிழு – crying, நோய் – love disease, செத்து – thought, தாம் வந்தனர் – he has come, நம் காதலோரே – your lover

குரங்குப் பத்து – Ten on Monkeys

Songs 271 – 280 are called ‘குரங்குப் பத்து’ and it is about monkeys.   Monkeys abound in the Kurinji mountainous land.  The male monkey is used to depict the behavior of the hero. In poem 271, the heroine’s friend reveals the love affair to the foster mother.

ஐங்குறுநூறு 271, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர்
பக்கின் தோன்றும் நாடன் வேண்டின்,
பல் பசுப் பெண்டிரும் பெறுகுவன்,
தொல் கேள் ஆகலின், நல்குமால் இவட்கே.

Ainkurunūru 271, Kapilar, Kurinji – What the heroine’s friend said to the foster mother
The lord of the mountain country,
where female monkeys eat avarai
beans and their stuffed cheeks
appear like the bags of merchants,
can get many women, timid like cows.

His friendship with her is ancient
and he will be gracious to her.

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  The hero sends his family elders with a marriage proposal.  The heroine’s family which is not aware of the affair, refuses the proposal.  The heroine’ friend utters these words to the foster mother to let her know about the love affair and the hero’s fine traits.  பல் பசுப் பெண்டிரும் (3) – ஒளவை துரைசாமி உரை – பசுவைப் போலும் இயல்புடைய பெண்டிர்.  பசு தன்னால் அன்பு செய்யப்பட்ட கன்றின்வழி நின்றொழுகுதல் போலத் தம்மால் காதலிக்கப்பட்டோர் நினைவுவழி ஒழுகும் மகளிரைப் பசுப்பெண்டிர் என்றார், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஆனேற்றைப் பெரிதும் விரும்பிப் பின்தொடர்ந்து வருகின்ற ஆன்களைப் போன்று தன்னை விரும்பிப் பின் வரும் குல மகளிர்.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – அவரையைத் தின்ற மந்தியானது பண்ட வணிகரின் பை போலத் தோன்றும் நாடன் என்றது, அவன் நாட்டில் வாழ்வன பிறவும் மேலான உணவுகளில் குறைவின்றி இன்புற்று வாழும் செழுமை காட்டித் தலைவியும் அவனை மணப்பின் மிகச் செழுமையோடு கவலையற்று வாழ்வாள் என்பது.

Meanings:  அவரை அருந்த – ate the avarai beans, field bean, dolichos lablab, மந்தி – female monkeys, பகர்வர் – merchants, traders, பக்கின் – like the bags, நாடன் – the man from this country, தோன்றும் – appears, வேண்டின் – if he wants, பல் பசுப் பெண்டிரும் பெறுகுவன் – he can get many women who are gentle like the cows, தொல் கேள் – old friendship, ஆகலின் – so, நல்குமால் இவட்கே – he will be gracious to her (நல்கும் + ஆல், ஆல் – இடைச் சொல்)

ஐங்குறுநூறு 272, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
கரு விரல் மந்திக் கல்லா வன்பறழ்,
அரு வரைத் தீந்தேன் எடுப்பி, அயலது
உருகெழு நெடுஞ்சினைப் பாயும் நாடன்,
இரவின் வருதல் அறியான்,
‘வரும் வரும்’ என்பள், தோழி யாயே.

Ainkurunūru 272, Kapilar, Kuriji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
My friend!
He’s from the country,
where
a black-fingered female monkey’s
foolish, strong young child
disturbs a comb with sweet honey
in the fierce mountain, and
leaps on a nearby tall branch.

My lover does not come at night.
“He comes, he comes,” says mother.

Notes:  The hero came the previous night for their tryst.  He was unable to see the heroine due to many hindrances like her mother who was awake, dogs barking, guards moving around etc.  He comes back the next day.  The heroine who is aware of his presence, utters these words to her friend.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – மந்தியின் வன்பறழ் தலைவனாகவும், தேன் தலைவியோடு பெரும் காம இன்பமாகவும், தேனீக்கள் சுற்றத்தாராகவும், பறழ் சினையிற் பாய்ந்தது தலைவன் தமர்க்கு அஞ்சி தப்பியதாகவும், யாய் வரும் என்றது அதனைக் கேட்டு கூறியதாகவும் கொள்ளுக.  அஃதாவது இன்பம் மறந்து உயிர் தப்பினாற் போதும் என்று ஓடிச் செல்லுதல் என்பதாம்.

Meanings:   கரு விரல் மந்தி – black-fingered female monkey, கல்லா – immature, not trained, வன் பறழ் – strong child, அரு வரை – difficult mountains, தீந்தேன் – sweet honey, எடுப்பி – disturbs, அயலது – nearby, உருகெழு – scary, terrifing, நெடும் சினை – tall branch, பாயும் – it jumps, it leaps, நாடன் – the man from such country, இரவின் வருதல் அறியான் – he does not come at night, வரும் வரும் என்பள் – “he’s been coming, he’s been coming”, she says, தோழி – my friend, யாயே – my mother

ஐங்குறுநூறு 273, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
அத்தச் செயலைத் துப்பு உறழ் ஒண் தளிர்,
புன்தலை மந்தி வன் பறழ் ஆரும்
நன் மலை நாட! நீ செலின்,
நின் நயத்து உறைவி, என்னினும் கலிழ்மே.

Ainkurunūru 273, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the mountains,
where a young strong child
of a female monkey with scanty
hair munches on coral-colored,
bright shoots of an asoka tree!

If you leave, my friend who lives
for your love will cry far more than I.

Notes:  The hero decided to go and earn wealth for their marriage.  He convinces the heroine.  He lets the heroine’s friend know about it.  The friend is upset since she knows that the heroine will suffer greatly.  She utters these words to the hero.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – அசோகத் தளிரை மந்தியின் பறழ் தின்னும் என்றது, காலத்தால் இவளை நீயும் வந்து மணந்து கொள்ளாதிருப்பின், இவளை பிரிவு நோய் பற்றி அழித்துவிடும் என்பது.

Meanings:   அத்தச் செயலை – asoka tree in the path, Saraca indica, துப்பு – coral, உறழ் – like, ஒள் தளிர் – bright shoot, புன்தலை – scanty hair, parched hair, மந்தி – female monkey, வன் பறழ் – strong child, ஆரும் – eats, நன் மலை நாட – oh man from fine mountain country, நீ செலின் – if you leave, நின் நயத்து உறைவி – my friend who lives for your love, என்னினும் கலிழ்மே – will cry more than I will

ஐங்குறுநூறு 274, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மந்திக் கணவன் கல்லாக் கடுவன்,
ஒண் கேழ் வயப் புலி குழுமலின் விரைந்து உடன்
குன்று உயர் அடுக்கம் கொள்ளும் நாடன்,
சென்றனன், வாழி தோழி, என்
மென் தோள் கவினும் பாயலும் கொண்டே.

Ainkurunūru 274, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
The man from the mountains,
…..where a female monkey’s crude
…..mate leaps in haste to the tall ranges
…..on hearing a bright colored tiger roar,
took away the beauty of my delicate
arms and my sleep, when he left.

Notes:  The hero leaves to earn wealth for their marriage.  The heroine is depressed.  Her friend consoles her and asks her to be patient.  The heroine responds with these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நம்பெருமான் பிரிந்தானாக என்னலும் உறக்கமும் என்னைக் கைவிட்டுப் போயினகாண், என் வேறுபாடு கண்டு இவ்வூர் அலர் தூற்றுமே என்றும், எம்பெருமான் எப்பொழுது வருகுவன்? வராது தங்கிவிடுவானோ? வாரான் ஆயின் எவ்வாறு உய்குவன்? என்ன எண்ணி எண்ணி வருந்துகின்றேன் என்பது,  புலியூர் கேசிகன் உரை –  புலியின் குழுமலுக்கு அஞ்சிக் கடுவன் குன்றின் உயர்ந்த பக்கத்தே ஓடும் நாடும் என்றது, யான் அவனை வரைவு முடுக்கற் பொருட்டுப் படைந்துக் கூறிய, ‘யாய் அறிந்தினள்’ ‘வேற்று வரைவு வருதலுண்டு’ என்னும் சொற்களைக் கேட்டு அஞ்சினனாக, அவன் விரைந்து பொருள்தேடி வருதற்பொருட்டு வேற்றுநாடு நோக்கிச் சென்றனன் என்றதாம்.

Meanings:   மந்திக் கணவன் – husband of the female monkey, கல்லாக் கடுவன் – a crude monkey, a monkey that knows only what monkeys do, ஒண் கேழ் – bright colored, வயப் புலி – strong tiger, குழுமலின் – since it roared, விரைந்து உடன் – goes fast, குன்று உயர் அடுக்கம் கொள்ளும் – goes to the mountain ranges with peaks, நாடன் – the man from such country, சென்றனன் – he went, வாழி தோழி – may you live long my friend, என் – my, மென் தோள் – delicate arms, கவினும் பாயலும் கொண்டே – taking away my beauty and my sleep

ஐங்குறுநூறு 275, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
குரங்கின் தலைவன் குரூஉ மயிர்க் கடுவன்,
சூரலஞ் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை
மாரி மொக்குள் புடைக்கும் நாட!
யாம் நின் நயந்தனம் எனினும், எம்
ஆய் நலம் வாடுமோ, அருளுதி எனினே?

Ainkurunūru 275, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country,
where a monkey troop leader
with colored hair on his head,
hits the rainwater bubbles
on a big boulder with a small
cane!

She loves you very much.
If you shower your graces on her,
will her fine beauty fade away?

Notes:  The hero who is very happy with secret love does not think about marriage.  Also, he is also not regular in coming to see the heroine.  The heroine’s friend goes to the place of tryst one day and tells him this.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கடுவன் மாரிமொக்குள் சிறுகோல் கொண்டு புடைக்கும் நாட என்றது, தாமே நொடிப்பொழுதில் அழிந்தொழியும் மொக்குகளைக் குரங்கு கோல் கொண்டு புடைத்து நனி விரைவில் அழித்தாற்போன்று நீ எம்மை நயவாமையால் வரையாது ஒழுகும் ஒழுக்கமே யாங்கள் மாரிமொக்குகள் போன்று நின்றாங்கு நின்று அழிந்தொழியப் போதியதாகவும் களவொழுக்கத்தானும் நீ இடையீடு செய்து செய்து எம்மைக் கொல்கின்றனை காண் என்பது.

Meanings:   குரங்கின் தலைவன் – troop leader of the monkeys, குரூஉ மயிர்க் கடுவன் – male monkey with colored hair, சூரலஞ் சிறு கோல் கொண்டு – with a small rattan stick, சூரல் – rattan, cane, Calamus rotang, கொண்டு – with it, வியல் அறை – wide boulder, மாரி மொக்குள் – rain water bubbles, புடைக்கும் – it hits, நாட – oh man from such country, யாம் நின் நயந்தனம் – we love you (she loves you very much), எனினும் – yet, எம் ஆய் நலம் – her great beauty, வாடுமோ – will it fade, அருளுதி எனினே – if you show her some pity

ஐங்குறுநூறு 276, கபிலர், தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
மந்திக் காதலன் முறி மேய் கடுவன்,
தண் கமழ் நறைக் கொடி கொண்டு வியல் அறைப்
பொங்கல் இள மழை புடைக்கும் நாட!
நயவாய் ஆயினும், வரைந்தனை சென்மோ,
கன் முகை வேங்கை மலரும்
நன் மலை நாடன் பெண்டு எனப்படுத்தே.

Ainkurunūru 276, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the country,
where a male monkey,
the mate of a female monkey,
hits young, overflowing clouds
that spread on wide boulders
with cool, fragrant narai vines!

Even if you do not desire, please
come and marry her.
Give her the honor of being the wife
of the lord of the fine mountains with
caves, where flowering vēngai trees grow.

Notes:  The hero who is very happy with secret love does not think about marriage.  The heroine’s friend requests him to come soon and marry the heroine to lead a good married life.  உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – மேன்மேற் படிந்து குளிர்ந்து மழைபெயற்குரிய இள முகிலைக் கடுவன் நறைக் கொடி கொண்டு அலைக்கும் நாட என்றது, வரைந்து கூடி மகப் பெறுதற்குரியவளாகிய இவளைக் களவை நீட்டித்து அலைக்கின்றாய் என்பது.

Meanings:   மந்தி – female monkey, காதலன் – lover, mate, முறி – delicate leaves, மேய் – eating, கடுவன் – male monkey, தண் – cool, கமழ் – fragrant, நறைக் கொடி கொண்டு – with the fragrant narai vines, வியல் அறை – wide/huge rocks, பொங்கல் – overflowing, இள மழை – young clouds, புடைக்கும் – it hits, நாட – oh man from such country, நயவாய் ஆயினும் – even if you don’t desire , வரைந்தனை சென்மோ – come and marry her and go, கன் முகை – mountain caves, வேங்கை மலரும் – vēngai trees put out flowers, kino trees put out flowers, Pterocarpus marsupium, நன் மலை – fine mountains, நாடன் – man from such country, பெண்டு எனப்படுத்தே – make her your wife

ஐங்குறுநூறு 277, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
குறவர் முன்றில் மா தீண்டு துறுகல்,
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும்,
குன்ற நாட!  நின் மொழிவல், என்றும்
பயப்ப நீத்தல், என் இவள்
கயத்து வளர் குவளையின் அமர்த்த கண்ணே?

Ainkurunūru 277, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the mountains,
where a crude female monkey
leaps with her mate on a boulder
in the front yard of a house, on
which animals rub their bodies!

I have a question for you.
Why do you leave my friend, causing
her eyes as perfect as pond-grown
kuvalai flowers, to become pale?

Notes:  The hero who is very happy with secret love does not think about marriage.  Gossip has risen in town.  The heroine’s friend who is worried that the family will know about it soon, requests the hero to come and marry the heroine.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – கல்லா மந்தியானது குறவர் முன்றிலின் மாதீண்டு துறுகல்லிடத்தே கடுவனோடு உகளும் நாட என்றது, சுற்றத்தாரின் நடுவே இவ்வொழுக்கம் புலனாகிய போது விளையும் ஏதத்திற்கு நாணாதவன் நீ என்றது.

Meanings:   குறவர் – mountain dweller, முன்றில் – front yard of a house, மா தீண்டு – animals touch, animals rub their bodies, துறுகல் –  boulder, rock, கல்லா மந்தி – a crude female monkey, a monkey which does not know anything other than what monkeys know, கடுவனோடு – with its male, உகளும் – leaps around, குன்ற நாட – oh lord of the mountains, நின் மொழிவல் – I have a question for you, என்றும் – always, பயப்ப – causing paleness, நீத்தல் – leaving, என் இவள் – my friend, கயத்து வளர் – pond growing, குவளையின் – like waterlilies, அமர்த்த கண்ணே – eyes that disagree with each othe

ஐங்குறுநூறு 278, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
சிலம்பின் வெதிரத்துக் கண்விடு கழைக்கோல்
குரங்கின் வன் பறழ் பாய்ந்தன, இலஞ்சி
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும் நாடன்,
உற்றோர் மறவா நோய் தந்து,
கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே.

Ainkurunūru 278, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
The man from the country,
where a young strong monkey
leaps from a bamboo cane that
branches from a node, and the
cane springs up swiftly like a
lifted fishing rod in a pond,
gave me this disease that took
away my great beauty admired
by those who saw me.

Notes:  The hero who is very happy with secret love does not think about marriage.  The distraught heroine utters these words to her friend, knowing that the hero is listening.  குறுந்தொகை 54 – கான யானை கைவிடு பசுங்கழை மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும், குறுந்தொகை 74 – விட்ட குதிரை விசைப்பினன்ன விசும்பு தோய் பசுங்கழை, புறநானூறு 302 – வெடி வேய் கொள்வது போல ஓடித் தாவுபு உகளும் மாவே, ஐங்குறுநூறு 278 – கழைக்கோல் குரங்கின் வன் பறழ் பாய்ந்தன இலஞ்சி மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும்.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தலைவன் தன்னோடிருந்து அளவளாந்துணையும் நம் நோய் உணர்வான் போன்றும் விரைவின் வரைதற்கு முயல்வான் போலவும் நாம் வேண்டுதற்கும் இடனில்லாதபடி நம்பாற் பேரன்புடையவன் போன்று பன்மாயப் பொய்ம்மொழிகள் பலவும் பேசி நம்மைப் பிரிந்து அப்பாற் சென்ற பொழுதே நம்மை மறந்து ஏதிலான் போன்று ஆகிவிடுகின்றான் என்பது.

Meanings:   சிலம்பின் வெதிரத்து – of the mountain bamboo, கண்விடு – sprouting on the nodes, கழைக்கோல் – bamboo cane, குரங்கின் வன் பறழ் – a monkey’s strong young child, பாய்ந்தன – when it jumps, இலஞ்சி – pond, மீன் எறி தூண்டிலின் – like a fishing rod, நிவக்கும் – is raised high, நாடன் – the man from such country, உற்று ஓர் மறவா நோய் தந்து – he gave me the disease of unforgettable pain, கண்டோர் – those who saw, தண்டா – not ruined, not reduced, நலம் கொண்டனனே – he took away my beauty, he took away my virtue

ஐங்குறுநூறு 279, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கல் இவர் இற்றி புல்லுவன ஏறிக்,
குளவி மேய்ந்த மந்தி துணையோடு
வரை மிசை உகளும் நாட! நீ வரின்,
கல் அகத்தது எம் ஊரே,
அம்பல் சேரி அலர் ஆங்கட்டே.

Ainkurunūru 279, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country,
where a female monkey clasps
and climbs on a white fig tree
that spreads its roots
tightly on boulders and
eats tender wild jasmine leaves
as it leaps around with its mate
on the mountain slopes!

If you come to our town
surrounded by mountains,
there will be rumor
and gossip in our village.

Notes:  The heroine is confined to her house, and the hero is unable to see her during the day.  The hero asks the heroine’s friend to help him see the heroine at night.  The friend says that it would be very difficult to do that.  She urges him to come and marry the heroine.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – இற்றி மேல் படர்ந்த தளிரை மேய்ந்த மந்தி தன் துணையோடு வரையகத்தே உகளும் நாடன் என்றது, நின்னைத் தழுவி இன்புற்றவளான இவளும், நின் ஊர்க்கண்ணே இனி நின்னுடனேயே ஒன்றுபட்டாளாக ஊரறிய வாழ்தல் வேண்டும் என்பது.

Meanings:   கல் – rocks, இவர் – spread, இற்றி – white figs, புல்லுவன – holding it tightly, ஏறி – climb, குளவி – wild jasmine, mara malli, panneer poo, மேய்ந்த – eating, மந்தி – female monkey, துணையோடு – with her partner, வரை – mountain, மிசை – top, உகளும் – leaps around, நாட – oh man from such country, நீ வரின் – if you come, கல் அகத்தது – in the midst of mountains, எம் ஊரே – our town, அம்பல் – rumour, சேரி – village/settlement/ street, அலர் ஆங்கட்டே – there will be gossip

ஐங்குறுநூறு 280, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கரு விரல் மந்திக் கல்லா வன் பார்ப்பு,
இரு வெதிர் ஈர்ங்கழை ஏறிச் சிறு கோல்
மதி புடைப்பது போல தோன்றும் நாட!
வரைந்தனை நீ எனக் கேட்டு, யான்
உரைத்தனென் அல்லனோ, அஃது என் யாய்க்கே.

Ainkurunūru 280, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country,
where a crude young monkey,
child of a female with black fingers,
climbs on a tall wet bamboo,
and appears to be beating the moon
with a small cane!

I heard that you have married her.
I told that to my mother.

Notes:  The hero took the heroine to his town and married her.  The heroine’s friend who comes to know about the marriage, utters these words to the hero.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – மந்தியின் குட்டியானது மூங்கிற் கலையின் மீதேறிச் சிறுகோலால் மதியைப் புடைப்பது போலத் தோன்றினாலும், அஃது அவ்வாறு செய்ய இயலாமை எவரும் அறிதலே போல, நீயும் இவளை உடனழைத்துச் சென்று தமர்க்குக் கொடுமை இழைத்தாய் போலத் தோன்றினாலும், நீ தான் அவளை முறையாக மணந்துகொண்டு, அவட்கு நன்மையே செய்தாய் என்பதாம், எமக்கும் அதனால் மன நிறைவும் புகழுமே சேரச் செய்தாய் என்பதாம்.

Meanings:   கரு விரல் மந்தி – female monkey with black fingers, கல்லா வன் பார்ப்பு – crude young child, இரு – big, tall, வெதிர் ஈர்ங்கழை – wet bamboo, ஏறி – climbed, சிறு கோல் – small cane, மதி புடைப்பது போல – like hitting the moon, தோன்றும் – appears, நாட – oh man from such country, வரைந்தனை நீ எனக் கேட்டு – on hearing that you married her, யான் – I, உரைத்தனென் அல்லனோ அஃது என் யாய்க்கே – did I not tell that to mother, I told that to my mother

கிள்ளைப் பத்து – Ten on Parrots

Songs 281 – 290 are ‘கிள்ளைப் பத்து’ and they are about parrots.   Parrots play a very important role in Kurinji poems.   They come to eat the millet in the fields on the mountains.  Young women who are sent to guard the fields meet their lovers while chasing marauding parrots.   All the poems in this set, except for poem 283, are set in the pre-marital context.   In 283, the heroine’s friend chides the unfaithful husband.  In 284, the heroine’s friend implies that the field is ruined, and that the couple should find another place to meet.

ஐங்குறுநூறு 281, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் சொன்னது
வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும்,
கிள்ளை வாழிய பலவே, ஒள் இழை
இரும்பல் கூந்தல் கொடிச்சி
பெருந்தோள் காவல் காட்டியவ்வே.

Ainkurunūru 281, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said about the parrots
May these parrots live for many eons
with huge numbers of years as limits!

They have brought the bright-jeweled
mountain girl with wide shoulders
and thick, dark hair to guard the fields.

Notes:  The hero who unites with the heroine in secret love, comes to the millet field one day when the heroine is guarding the field.  He praises the parrots that allow the heroine to leave home and meet him.  பதிற்றுப்பத்து 63 – ஆயிர வெள்ள ஊழி, பதிற்றுப்பத்து 90 – ஊழி வெள்ள வரம்பின ஆக. வெள்ள வரம்பின் ஊழி (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வெள்ளம் வரம்பின் ஊழி என்றது வெள்ளம் என்னும் பேரண்ணை தமக்கு அளவாகக் கொண்ட ஊழிகள் பற்பல என்றவாறு, ஒளவை துரைசாமி உரை – பேரண்ணை வரம்பாக உடைய ஊழியாகிய காலம் முடியுனும் முடியாது நெடிது வாழுமாக என்றவாறு.

Meanings:   வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும் – eons with large numbers of years as limits (வெள்ளம் = ஒரு பேரெண், தாமரை ஆம்பல் என்ற இரண்டு பேரெண்களுக்கு நடுவில் உள்ளது), கிள்ளை வாழிய – long live the parrots, பலவே – many, ஒள் இழை – bright jewels, இரும்பல் – dark thick, கூந்தல் – hair, கொடிச்சி – mountain girl, பெருந்தோள் – wide shoulders, large arms, காவல் காட்டியவ்வே – they caused her to protect

ஐங்குறுநூறு 282, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
சாரல் புறத்த பெருங்குரல் சிறு தினைப்
பேரமர் மழைக்கண் கொடிச்சி கடியவும்
சோலைச் சிறு கிளி உன்னும் நாட!
ஆர் இருள் பெருகின வாரல்,
கோட்டுமா வழங்கும் காட்டக நெறியே.

Ainkurunūru 282, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country
where a girl from the mountain,
with big, alluring moist eyes,
chases grove parrots that yearn
for small millet with big spears!

Do not come in the thick of darkness.
Tusked elephants roam the forest paths.

Notes:  The hero is very happy with the couple’s secret love and does not consider marriage.  The heroine’s friend utters these words to him, when she sees him return after uniting with the heroine.  She is urging him to come and marry the heroine.   உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – கொடிச்சி கடியவும் சோலைச் சிறு கிளிகள் தினையையே உண்ணும் நாட என்றது, காவலர் கவனமாகக் காத்து ஒழுகவும், களவு ஒழுக்கத்தையே நீயும் விரும்பாநின்றாய் என்பதாம்.  கிளி தான் மடமையானது.  வரும் துயர் பற்றி நினையாதது.  நீயுமோ அவ்வாறு அறியாமையுடையை? என்பது.

Meanings:   சாரல் புறத்த – on the mountain slope, பெருங்குரல் – big spears, சிறு தினை – tiny millet, பேரமர் – big and calm, மழைக்கண் கொடிச்சி – mountain girl with moist eyes, கடியவும் சோலைச் சிறு கிளி – small parrots in the grove, உன்னும் – think (about millet), நாட – oh man from such country, ஆர் இருள் பெருகின – pitch darkness has spread, வாரல் – do not come, கோட்டு மா வழங்கும் – tusked animals roam, elephants roam, காட்டக நெறியே – on the forest paths

ஐங்குறுநூறு 283, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மடமகள்,
புன்புல மயக்கத்து உழுத ஏனல்
பைம்புறச் சிறு கிளி கடியும் நாட!
பெரிய கூறி நீப்பினும்,
பொய் வலைப்படூஉம் பெண்டு, தவப் பலவே.

Ainkurunūru 283, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country,
where a soft-spoken, naive daughter
of a harsh forest dweller chases
small parrots with green backs from
her cultivated millet field!

When you talk big and leave,
there are many women who get caught
in your net of lies.

Notes:  குறிஞ்சியில் மருதம்.  The heroine who was upset with the unfaithful hero, accepts him gladly, after her friend refuses him entry.  The heroine’s friend who saw him in his house, utters these words.  பெரிய கூறி நீப்பினும் பொய் வலைப்படூஉம் பெண்டு தவப் பலவே (4-5) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – நின் குறை பல கூறி நீப்பினும் நின் பொய் வலைப்படூஉம் பெண்டிர் பலர்.  இவளும் அவர்களுள் ஒருத்தி, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கணவன்மார் கூறுகின்ற பன்மாயப் பொய்ம் மொழிகளாகிய வலையின்கண் அகப்பட்டுக் கொள்கின்ற சாலப் பலர் உளர்.  மயக்கத்து (ஐங்குறுநூறு பாடல் 260-4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மண்ணும் எருவும் பிறவுங்கலந்த நிலத்தில்.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – புனம் வந்து படியும் கூட்டம் கூட்டமான கிளிகளை எல்லாம் அவள் ஒருத்தியாலேயே கடிந்து விரட்டுதல் இயலாத போதும், தன் உரிமை காக்கும் உணர்வினளான அவள், ஓயாதே அவற்றை முடிந்தவரை கடிந்து வருவது போல், நின்னை நாடி வரும் பிற மகளிரையும் யாமும் முயன்று தடுத்தல் வேண்டும் என்றதாம்.

Meanings:   வன்கண் கானவன் – harsh forest dweller, strong forest dweller, மென் சொல் மடமகள் – naive daughter of delicate words, புன்புல மயக்கத்து – in the cultivated dry land (cultivated using soil, fertilizers and other materials), உழுத – plowed, ஏனல் – millet, பைம்புற – green backs, green sides, சிறு கிளி – small parrots, கடியும் – she chases, நாட – oh man from such country, பெரிய கூறி நீப்பினும் – even if you tell big lies and leave, பொய் வலைப்படூஉம் – they get caught in your net of lies, பெண்டு தவப் பலவே – there are many women

ஐங்குறுநூறு 284, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி சொன்னது
அளிய தாமே செவ்வாய்ப் பைங்கிளி,
குன்றக் குறவர் கொய் தினைப் பைங்கால்
இருவை நீள் புனம் கண்டும்,
பிரிதல் தேற்றாப் பேரன்பினவே.

Ainkurunūru 284, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said about the parrots
These red-beaked green parrots
are pitiful!
Even after millet is harvested
by the mountain dwellers,
they are happy to be here,
unable to leave the green stubble
in the long millet fields.

Notes:  The millet field has been harvested.  The heroine is confined to the house and the couple are unable to meet.  The heroine’s friend who comes to the millet field sees the hero and utters these words about parrots.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – எம் சுற்றத்தார் தினையை அரிந்த பின்னர் இக்கிளிகள் பண்டு தாம் தின்ற தினைக் கதிர்களையே நினைந்துகொண்டு இவ்விடத்தேயே வருந்தி இருப்பது போன்றே, இதுகாறும் இத் தினைப்புனத்தே நின்னைக் கண்டு கண்டு பேறின்பமுற்ற எம் பெருமாட்டியும் எம் சுற்றத்தார் அவளை இல்லத்தில் வைத்த போதும் மறவாமல் நின் வரவினையே எதிர்பார்த்திருப்பாள்.  ஆதலால் இனி இடமில்லை என்று கருதி நீ வராது இருந்துவிடாதே.

Meanings:   அளிய தாமே செவ்வாய்ப் பைங்கிளி – pitiful are the red-beaked green parrots தாமே (தாம் + ஏ) – அசைகள், expletives, குன்றக் குறவர் கொய் தினை – after the mountain dwellers plucked the millet, பைங்கால் – green stalks, இருவை – stubble after the grain is removed, நீள் புனம் – long millet field, கண்டும் – even on seeing, பிரிதல் தேற்றாப் பேரன்பினவே – they are unable to leave it because of their great love

ஐங்குறுநூறு 285, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பின் இருங்கூந்தல் நல் நுதல் குறமகள்
மெல் தினை நுவணை உண்டு தட்டையின்
ஐவனச் சிறு கிளி கடியும் நாட!
வீங்கு வளை நெகிழப் பிரிதல்
யாங்கு வல்லுநையோ, ஈங்கு இவள் துறந்தே?

Ainkurunūru 285, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country,
where a mountain dweller’s daughter
with braids and fine forehead, eats
tender millet flour, and drives off little
parrots from her wild-rice field with
her rattle!

How are you able to abandon my friend,
causing her tight bangles to slip down?

Notes:  During the secret love phase, the hero was unable to come and meet the heroine for some time due to his work.  When he returned, the heroine’s friend utters these words to him.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – குறமகள் தினைமாவை உண்டபடி, ஐவனம் படியும் கிளிகளைக் கடியும் நாட என்றது, இவளும் நீ முன் செய்த தண்ணளியை மனங்கொண்டு தன்னை வருத்தவரும் காமநோயினைப் பிறர் காணாதவாறு, தன் பொறுமையால் காத்து வருகின்றாள் என்பதாம்.

Meanings:   பின் இருங்கூந்தல் – braided dark hair, braided thick hair, நல் நுதல் – fine forehead, குறமகள் – a mountain dweller’s daughter, மெல் தினை – delicate millet, நுவணை – millet flour, உண்டு – ate, தட்டையின் – with a flat rattle made from bamboo, ஐவன – mountain rice, சிறு கிளி – small parrots, கடியும் – chases, protects millet, நாட – oh man from such country, வீங்கு வளை – tight bangles, நெகிழப் பிரிதல் – separating causing them to slip down, causing them to become losse, யாங்கு வல்லுநையோ – how are you able to do this, ஈங்கு இவள் துறந்தே – abandoning her here

ஐங்குறுநூறு 286, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சிறுதினை கொய்த இருவை வெண்கால்
காய்த்த அவரைப் படுகிளி கடியும்
யாணர் ஆகிய நன் மலை நாடன்,
புகர் இன்று நயந்தனன் போலும்,
கவரும் தோழி, என் மாமைக் கவினே.

Ainkurunūru 286, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
It appears that the man
from the rich mountain country,
where parrots attack avarai beans
that grow among the field stubble
with white stalks,
after tiny millet has been harvested,
desires to be mischievous today.

He will steal my dark beauty, my friend!

Notes:  The hero who had agreed to eloping, changed his mind, and desired to go and earn wealth for their marriage.  The heroine understood this intuitively.  She tells her friend about it.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – யாணராகிய நன்மலை நாடன் என்றது, விரும்பின் எளிதாகவே வரை பொருளைத் தந்து மணந்து கொள்ளும் வளமுடையவன் என்பதனை உளங்கொண்டு கூறியதாம்.  தினைகவர்ந்த கிளிகள், பின் அவரையையும் கவர்தற்கு வருமாறுபோலக் களவின்பம் பெற்றவன், உடன் போக்கையும் துணிதலே முறையாகும் என்பது கூறினதாகவும் கொள்க.

Meanings:   சிறு தினை – tiny millet, கொய்த – harvested, இருவை வெண்கால் – stubble with white stalks, காய்த்த – growing, mature, அவரை – avarai beans, field bean, dolichos lablab, படுகிளி – attacking parrots, parrots that come to seize, கடியும் – chases, யாணர் ஆகிய – flourishing, நன்மலை நாடன் – man from fine country, புகர் – mischief, fault, இன்று – today, நயந்தனன் – he desired, போலும் – it appears so, கவரும் தோழி –  he will seize, he will take, என் மாமைக் கவினே – my dark beauty

ஐங்குறுநூறு 287, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நெடு வரை மிசையது குறுங்கால் வருடை,
தினை பாய் கிள்ளை வெரூஉம் நாட!
வல்லை மன்ற பொய்த்தல்,
வல்லாய் மன்ற, நீ அல்லது செயலே.

Ainkurunūru 287, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the mountains country,
where millet-raiding parrots fear the
the short-legged goats that live on tall
mountain summits!

You are good at lying for sure,
but do not have the ability to do harm.

Notes:  The hero who is very happy with the couple’s secret love, does not think about marriage.  When the heroine’s friend pressed him to come and marry the heroine, he gave her excuses.  The heroine’s friend utters this to him.  உள்ளுறை – பழைய உரை – தமக்கு ஓர் இடையூறும் செய்யாத நெடுவரைக்கண்ணே வாழும் வருடையைத் தினை மேய்கின்ற கிள்ளை வெரூஉம் நாட என்றது, எம் சுற்றத்தார் வரைவிற்கு இடையூறு செய்யார் என்பது அறியாது வெருவுகின்றாய் என்பதாம்.

Meanings:   நெடு வரை – tall mountains, மிசையது – on top, குறுங்கால் வருடை – short-legged mountain goats, தினை பாய் கிள்ளை – millet-attacking parrots, வெரூஉம் – they fear, நாட – oh man from such country, வல்லை – you are capable, மன்ற – for sure, பொய்த்தல் – at lying, வல்லாய் – you are not good at it, you are not capable, மன்ற – for sure, நீ அல்லது செயலே – to do harm

ஐங்குறுநூறு 288, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
நன்றே செய்த உதவி நன்று தெரிந்து,
யாம் எவன் செய்குவம் நெஞ்சே, காமர்
மெல்லியல் கொடிச்சி காப்பப்,
பல் குரல் ஏனல் பாத்தரும் கிளியே?

Ainkurunūru 288, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
My heart!  How can we return
the favor to the parrots, that
come to the millet field laden
with many clusters of spears,
knowing well their good deeds?

They bring the pretty, delicate
young woman to protect them.

Notes:  The hero and heroine meet in secret for some time.  Her parents send her to the millet field to chase parrots that come to seize the mature spears of millet.  The hero who is very happy about it since he will get to meet her, says this to his heart.

Meanings:   நன்றே செய்த உதவி – the good help they did, நன்று தெரிந்து – knowing well, யாம் எவன் செய்குவம் – what can we do, நெஞ்சே – O my heart, காமர் – pretty, மெல்லியல் – delicate, கொடிச்சி – woman from the mountain, காப்ப – to protect, பல் குரல் ஏனல் – millet field with many clusters of spears, millet with clusters of spears, பாத்தரும் கிளியே – parrots that come and spread

ஐங்குறுநூறு 289, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்துப்
பைங்குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளியெனக்,
காவலும் கடியுநர் போல்வர்,
மால் வரை நாட! வரைந்தனை கொண்மோ.

Ainkurunūru 289, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country where
mountains soar to the sky!

It appears like they will stop her
from guarding the field on the slopes,
since parrots came to the field with
fresh grain clusters, on hearing the
sweet voice of the young woman and
thinking that it was the call of one of
their own.  Marry and take her along.

Notes:  The heroine has been confined to the home by her parents.  The heroine’s friend urges the hero to come and marry her.  He did not do that.  The hero kept saying that he would marry her after harvest time.  The heroine’s friend utters these words to him, urging him to come and marry soon.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கொடிச்சியின் குரலைத் தம் இனமாகிய கிளியின் குரல் என்று கருதி ஏனலிலே கிளி படரும் என்றது, குறிப்பாகத் தலைவி தினை காத்தாற்குச் செல்லின் நின் போல்வார் அவளைக் கருதி ஆண்டு வருதலும் கூடும் என்று கருதியே அவளை இத்தொழிலில் விடார் ஆயினர் என்பது.

Meanings:   கொடிச்சி இன் குரல் – sweet voice of the mountain girl, கிளி செத்து – parrots think, அடுக்கத்து – mountain ranges, பைங்குரல் – fresh grain bunch, ஏனல் – millet, படர்தரும் – will come, கிளியென – that it’s the voice of parrots, காவலும் கடியுநர் போல்வர் – it appears like they will remove her from guarding, மால் வரை நாட – oh man from sky high mountain country, வரைந்தனை கொண்மோ – marry her

ஐங்குறுநூறு 290, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
அறம் புரி செங்கோல் மன்னனின், தாம் நனி
சிறந்தன போலும் கிள்ளை, பிறங்கிய
பூக் கமழ் கூந்தல் கொடிச்சி
நோக்கவும் படும், அவள் ஓப்பவும் படுமே.

Ainkurunūru 290, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said, as the hero listened nearby
Marauding parrots,
much nicer than a king
with a just scepter, are chased
just by the looks of the mountain
girl with flower-fragrant hair.

Notes:  The heroine’s friend refused to arrange for a night tryst that the hero requested, since she wanted the hero to marry the heroine.  The hero comes to see the heroine the next day.  The friend utters these words, aware that the hero is there.  It is to let him know that her family will be sending her to guard millet.

Meanings:   அறம் புரி – desiring fairness, performing with fairness, செங்கோல் – just scepter, மன்னனின் – king’s, தாம் நனி சிறந்தன போலும் – appears that they are much better, கிள்ளை – parrots, பிறங்கிய பூக் கமழ் கூந்தல் – bright flower-fragrant hair, கொடிச்சி – the mountain girl, நோக்கவும் படும் – she looks at them, அவள் – she, ஓப்பவும் படுமே – they are chased away

மஞ்ஞைப் பத்து – Ten on Peacocks

Songs 291 – 300 are called ‘ மஞ்ஞைப் பத்து’.   All the songs in this set have peacocks in them.   Peacocks are birds of the kurinji land.  Poem 292 and 294 are post marital.  Poem 292 is an unique poem, where the husband has married and brought home a second wife.

ஐங்குறுநூறு 291, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் பாகனிடம் சொன்னது
மயில்கள் ஆலக் குடிஞை இரட்டும்,
துறுகல் அடுக்கத்து அதுவே, பணைத்தோள்,
ஆய் தழை, நுடங்கும் அல்குல்
காதலி, உறையும் நனி நல்லூரே.

Ainkurunūru 291, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said to his charioteer
My lover with swaying leaf dress
on her loins and arms like
bamboo, lives in a very fine town
on the mountains with boulders,
where peacocks dance to the
rhythmic hoots of owls.

Notes:  The hero who is returning from his wealth-seeking trip utters these words to his charioteer.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – தலைவியும் தானுமாகிய மயிற் சேவலும் பெடையும் கூடிக் களித்தாடுவதற்கு உறுதுணையாக ஆங்குத் தோழி தமக்கு ஆவனவெல்லாம் கைம்மாறு கருதாது செய்த நன்றியை நினைந்து, மயில்கள் ஆலக் குடிஞை இரட்டும் என்றான் என்பதாம்.

Meanings:   மயில்கள் ஆல – peacocks dance, peacocks singing, குடிஞை இரட்டும் – owls hooting, துறுகல் அடுக்கத்து – on the mountain range with boulders, அதுவே – that, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, ஆய் தழை – pretty leaf clothing, நுடங்கும் – swaying, அல்குல் – waist, loins, காதலி உறையும் நனி நல்லூரே – fine town where my lover lives

ஐங்குறுநூறு 292, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
மயில்கள் ஆலப், பெருந்தேன் இமிரத்,
தண் மழை தழீஇய மா மலை நாட!
நின்னினும் சிறந்தனள், எமக்கே நீ நயந்து
நன் மனை அருங்கடி அயர,
எம் நலம் சிறப்ப, யாம் இனிப் பெற்றோளே.

Ainkurunūru 292, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to the hero
Oh man from the country,
where
cool clouds hug tall mountains,
peacocks dance, and bees hum!

She is better than you,
the one who you desired
and brought into our fine house
through a rare marriage.
She helps our virtues to flourish.

Notes:  This is the only Sangam poem which indicates that there are two wives.  The heroine was unable to bear children and so the hero married again.  The heroine is happy about the situation.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – மயில்கள் ஆல, தேன்கள் இமிர, மழை பெய்யும் நாட என்றது, மழையும் அவற்றின் விருப்பினை அருளோடே நிறைவேற்றினமை போல, நீயும் யாம் விரும்பியவாறே எமக்கும் ஒரு தங்கையைக் கொணர்ந்தனை என்றதுமாம்.

Meanings:   மயில்கள் ஆல – peacocks dance, பெருந்தேன் இமிர – lots of bees hum, தண் மழை தழீஇய – cool clouds hugging, மா மலை நாட – oh man from the huge mountains, நின்னினும் சிறந்தனள் – she is better than you, எமக்கே – to me, நீ – you, நயந்து – desired, நன் மனை – fine house, அருங்கடி அயர – to perform a rare marriage, எம் நலம் சிறப்ப – for our virtue to flourish, யாம் இனிப் பெற்றோளே – the woman we have now obtained

ஐங்குறுநூறு 293, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
சிலம்பு கமழ் காந்தள் நறுங்குலை அன்ன
நலம் பெறு கையின், என் கண் புதைத்தோயே,
பாயல் இந்துணை ஆகிய பணைத்தோள்
தோகை மாட்சிய மடந்தை,
நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே?

Ainkurunūru 293, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said to the heroine
My lover with the splendor of
a peacock and arms like bamboo!
My sweet companion in bed!
You covered my eyes with your
beautiful hands filled with the
fragrances of the kānthal flower
clusters of the mountain slopes.

Is there is nobody else seated in
my heart, but you?  No, there is not!

Notes:  The hero has come to meet the heroine during the day.  When he is waiting for her, she comes and covers his eyes with her hands.  He utters these lines at that time.

Meanings:   சிலம்பு – mountain slopes, கமழ் காந்தள் நறுங்குலை – fragrant glory lily cluster, அன்ன – like, நலம் பெறு கையின் – with beautiful hands, என் கண் புதைத்தோயே – covered my eyes, பாயல் – bed, இந்துணை – sweet companion, ஆகிய – is, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, தோகை மாட்சிய மடந்தை – splendid like a peacock, நீ அலது உளரோ – is there anyone other than you, என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே – seated in my heart

ஐங்குறுநூறு 294, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
எரி மருள் வேங்கை இருந்த தோகை,
இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட!
இனிது செய்தனையால் நுந்தை வாழியர்,
நன் மனை வதுவை அயர இவள்
பின்னிருங்கூந்தல் மலர் அணிந்தோயே.

Ainkurunūru 294, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country,
where a peacock perched
on a vēngai tree
bearing flame-like flowers,
looks like a young woman
decked with jewels!

You have done a sweet thing.
May your father live long!
You celebrated your wedding
in this fine house,
adorning her dark, braided
hair with flowers.

Notes:  The heroine’s friend praises the hero for marrying the heroine.

Meanings:   எரி மருள் – flame-like, வேங்கை – kino tree flowers, Pterocarpus marsupium, இருந்த தோகை – perched peacock, இழையணி – jewels wearing, மடந்தையின் – like a young woman, தோன்றும் – appears, நாட – oh man from such country, இனிது செய்தனையால் – you did good things, நுந்தை வாழியர் – long live your father, நன் மனை – fine house, வதுவை – the wedding, அயர – to conduct, இவள் – her, பின்னருங்கூந்தல் – braided dark hair, மலர் அணிந்தோயே – adorned with flowers

ஐங்குறுநூறு 295, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வருவது கொல்லோ, தானே வாராது
அவண் உறை மேவலின் அமைவது கொல்லோ,
புனவர் கொள்ளியின் புகல்வரும் மஞ்ஞை
இருவி இருந்த குருவி வருந்துறப்,
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும்
குன்று கெழு நாடனொடு, சென்ற என்  நெஞ்சே?

Ainkurunūru 295, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Will my heart come back to me,
or will it stay there with desire
with the man from the country
with tall peaks and millet fields,
where mountain dwellers set fire
to the dry millet grass stubble,
and peacocks run in fear for cover,
and sparrows that come to eat the
grain become distressed and jump
up and down, appearing like young
girls playing with balls?

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine thinks about her heart that went to him.  அவண் உறை மேவலின் அமைவது கொல்லோ (2) – ஒளவை துரைசாமி உரை –  அங்கு உறைவதை விரும்பி அமையுமோ, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அவ்விடத்தே அதற்குச் சிறந்த உறைவிடம் பொருந்துகையினாலே வராது அமைவது கொல்லோ, மஞ்ஞை இருவி இருந்த குருவி வருந்துறப் பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும் (3-5) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மயில் அரிதாளிலேயிருந்த குருவி எழுவதும் விழுவதாய் வருந்துறச் சிறகை விரிந்து ஆடிச்செல்லும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மயில் தாமே தினை அரிதாளின் மிசை தமக்குரிய இரையை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கும் எளிய குருவிகள் அஞ்சிப் பதைத்து வருந்தும்படியாக பந்தாட்டம் நிகழ்த்துகின்ற மகளிர் தம் பந்தோடு கைகளை வீசி ஓச்சித் செல்லுதல் போன்று சிறகை விரித்து ஆரவாரத்தோடு செல்லும்.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – எரி கொள்ளிக்கு அஞ்சி புகலிடம் தேடிச் சென்ற மயில், அவ்வச்சம் தீர்ந்ததும், இருவியிற் படிந்துள்ள குருவிகள் வெருவுமாறு ஆடிச் செல்லும் நாட என்றது, அவ்வாறே அலர் அஞ்சி தன் மனைவயிற் சென்று ஒடுங்கிய தலைவன், பின் வரைந்து வருதலை நினையானாய், யானும் என் தோழியரும் வருந்தி வாடச் செய்தவனாய்ப் பிரிந்து போயினன் என்பதாம்.

Meanings:   வருவது கொல்லோ – will it come, தானே – it, வாராது – not coming back, அவண் உறை மேவலின் – residing there comfortably, residing there with desire, அமைவது கொல்லோ – will it stay with him, புனவர் கொள்ளியின் – in the mountain farmers’ fires that are set after harvest, புகல்வரும் – coming to their safe places, seeking protection, மஞ்ஞை – peacocks, இருவி இருந்த – on the millet grain stubble, குருவி வருந்துற – causing birds to become sad, பந்து ஆடு மகளிரின் – like the young girls playing with balls, படர்தரும் – leaving, குன்று கெழு நாடனொடு – with the man from the country with tall mountains, சென்ற என் நெஞ்சே – my heart that went

ஐங்குறுநூறு 296 கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கொடிச்சி காக்கும் பெருங்குரல் ஏனல்,
அடுக்கல் மஞ்ஞை கவரும் நாட!
நடுநாள் கங்குலும் வருதி,
கடுமா தாக்கின், அறியேன் யானே.

Ainkurunūru 296, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country
where a young woman protects
big millet spears in the field
from marauding peacocks!

If you come at midnight,
wild animals might attack you.
I would not know what to do.

Notes:  The hero requests the heroine’s friend to arrange for a night tryst.  She refuses, citing dangers.  She is suggesting that he come and marry the heroine.

Meanings:   கொடிச்சி காக்கும் – young woman from the mountain protects, பெருங்குரல் – big spears, ஏனல் – millet, அடுக்கல் – mountain slopes, மஞ்ஞை – peacocks, கவரும் – they take, they eat, நாட – oh man from such country, நடுநாள் – midnight, கங்குலும் – midnight, வருதி – you are coming, கடுமா தாக்கின் – if wild animals attack, அறியேன் யானே – I won’t know what to do

ஐங்குறுநூறு 297 கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
விரிந்த வேங்கைப் பெருஞ்சினைத் தோகை,
பூக்கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாட!
பிரியினும் பிரிவது அன்றே,
நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே.

Ainkurunūru 297, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country
where a peacock perched on a
flowering, large vēngai tree branch
looks like the women who pluck flowers!

Even if you leave her,
my friend’s love for you will not fade.

Notes:  During the secret love phase, the hero tells the heroine’s friend that he would not be able to come and see the heroine for some time.  The heroine’s friend utters these words.   உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – மலர்ந்த வேங்கைச் சினைக்கண் இருக்கும் மயில், மகளிர் போலத் தோன்றும் நாட என்றது, நீயும் புரியாய்  எனினும் புரிவான் போலத் தோன்றுகின்றனை என்பதாம்.

Meanings:   விரிந்த வேங்கை – flowering/spread kino tree, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, பெருஞ்சினை – large branch, தோகை – peacock, பூக்கொய் மகளிரின் தோன்றும் – appears like the women who pluck flowers, நாட – oh man from such country, பிரியினும் – even if you separate, பிரிவது அன்றே – it will not leave, நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே – the naive young woman’s love for you

ஐங்குறுநூறு 298, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
மழை வரவு அறியா மஞ்ஞை ஆலும்,
அடுக்கல் நல்லூர் அசை நடைக் கொடிச்சி,
தான் எம் அருளாள் ஆயினும்,
யாம் தன் உள்ளுபு மறந்தறியேமே.

Ainkurunūru 298, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
Even if the girl with swaying walk,
from a fine town on the mountain,
where peacocks dance
when they see rains coming,
does not grace me with her love,
my mind will never cease to think of her.

Notes:  The hero requested the heroine’s friend to arrange for a tryst with the heroine.  The friend requests the heroine to meet with the hero.  The heroine refuses the request outwardly but is agreeable in her mind.  The hero utters these words, on hearing the news from the friend.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – மழையது வரவை அறிந்து மஞ்ஞை ஆலும் என்றது, யான் நின்னிடத்தே வருகின்றதனை அறிந்து அவள் தன்னையே நினைத்து யான் வருதலை உணர்ந்து மகிழ்வாள் என்பதாம்.

Meanings:  மழை வரவு – arriving rain, arriving clouds, அறியா மஞ்ஞை ஆலும் – peacock that knows that dances, அடுக்கல் நல்லூர் – fine town in the mountain ranges, அசை நடைக் கொடிச்சி – mountain girl with swaying walk, தான் எம் அருளாள் ஆயினும் – even if she doesn’t shower her love to me, யாம் தன் உள்ளுபு – me in my mind, மறந்தறியேமே – will not forget her

ஐங்குறுநூறு 299 கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
குன்ற நாடன் குன்றத்துக் கவாஅன்,
பைஞ்சுனைப் பூத்த பகுவாய்க் குவளையும்,
அம் சில் ஓதி அசை நடைக் கொடிச்சி
கண் போல் மலர்தலும் அரிது, இவள்
தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே.

Ainkurunūru 299, Kapilar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
In his mountain country,
it is rare for blue waterlily
blossoms in the fresh springs
on the slopes to bloom like the
eyes of the mountain girl with
swaying walk and fine soft hair.

It is rare even for a peacock
to be as graceful as she.

Notes:  The hero utters this about the heroine after uniting with her.

Meanings:   குன்ற நாடன் – the man from the mountain country, குன்றத்துக் கவாஅன் – slopes of the mountains, பைஞ்சுனை – fresh springs, பகுவாய் குவளை – fully blossomed blue waterlilies, அம் – beautiful, சில் – fine, delicate, ஓதி – hair, அசை நடை – swaying walk, கொடிச்சி – mountain girl, கண் போல் மலர்தலும் – open looking like eyes, blossom looking like eyes, அரிது – it is rare, தன் போல் சாயல் – nature like hers, மஞ்ஞைக்கும் அரிதே – it is rare even for a peacock

ஐங்குறுநூறு 300, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கொடிச்சி கூந்தல் போலத் தோகை
அம் சிறை விரிக்கும் பெருங்கல் வெற்பன்
வந்தனன், எதிர்ந்தனர் கொடையே,
அம் தீம் கிளவி, பொலிக நின் சிறப்பே.

Ainkurunūru 300, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
The lord of the lofty mountain,
where peacocks spread their pretty
plumes that appear like the hair
of mountain girls, asked for your
hand.  Your family has agreed.

O girl of sweet words!  May your
virtues flourish!

Notes:  The hero send his family elders with the marriage proposal to the heroine’s family, which accepted the proposal.  The heroine’s friend gives her the happy news.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – கொடிச்சி கூந்தல் போல மஞ்ஞை சிறகை விரிக்கும் வெற்பன் என்றது, நின் மகிழ்ச்சிக்கு தகுந்தவாறு தமரும் மகிழ்ச்சியோடு அவனுக்கே நின்னை கொடை நேர்ந்தனர் என்பது.

Meanings:   கொடிச்சி கூந்தல் போலத் தோகை – peacocks with plumes that appear like the hair of mountain girls, அம் சிறை – beautiful wings, விரிக்கும் – they spread, பெருங்கல் வெற்பன் – lord of the big mountain, வந்தனன் – he came, எதிர்ந்தனர் – they have accepted the proposal, they have agreed, கொடையே – to give in marriage, அம் தீம் கிளவி – beautiful sweet words, பொலிக நின் சிறப்பே – may your virtues flourish

 

Pālai Thinai, Ōthalanthaiyār 301-400 – Separation of lovers

ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும்

Some Common Pālai (wasteland) Thinai Scenarios
The hero leaves to earn wealth, passing the wasteland, to earn wealth (except in Akanānuru 255, the only poem in Sangam poetry where the hero leaves on a ship)
The hero and heroine elope and go through the wasteland paths
The foster mother goes in search of the heroine when the couple elope
Passers-by give advice to the hero and heroine
The heroine’s mother is very hurt since her daughter has eloped
The heroine is afraid that the hero has to go through paths with bandits and wild animals
The heroine’s friend consoles her
There are ferocious starved elephants on the path
There are vultures waiting for dead bodies
There are shallow burials of travelers covered with leaves
There are memorial stones with inscriptions, for the warriors
Cactus and thorny bushes abound in the wasteland
The heroine is distressed and bangles slip down her forearms
The hero speaks to his heart about his feelings
The heroine’s mother pleads with the crow to caw and bring her daughter back

செலவு அழுங்குவித்த பத்து – Ten on Preventing Departure

Poems 301 – 310 are ‘செலவு அழுங்குவித்த பத்து’, which means ‘Ten on Preventing Departure’.   This set of poems is spoken by the heroine’s friend, who urges the hero not to go on his quest to earn money.

ஐங்குறுநூறு 301, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
மால் வெள்ளோத்திரத்து மை இல் வால் இணர்
அருஞ்சுரம் செல்வோர் சென்னிக் கூட்டும்,
அவ் வரை இறக்குவையாயின்,
மை வரை நாட! வருந்துவள் பெரிதே.

Ainkurunūru 301, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country with
mountains with dark clouds!

If you cross those lovely mountains
to go through the harsh wasteland,
where people protect their heads
with clusters of flawless, white
blossoms of tall vellothiram trees,
my friend will be greatly distressed.

Notes:  The hero announces to the heroine’s friend that he will be leaving to earn wealth.  The friend utters this response.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நீ செல்லக்கருதிய பாலையிற் செல்வோர் அதன் வெம்மையை ஆற்றுவதற்கு  வெள்ளோத்திர மலரினும் உளது.  அந்தோ நீ பிரியின் அவள் அப் பிரிவு ஆற்றாது வெம்பும் வெப்பத்தை ஆற்றுவிக்க யான் மருந்தறியேன் காண் என்பது.

Meanings:   மால் – tall, வெள்ளோத்திரத்து – of white ilavam trees, மை இல் – without fault, வால் இணர் – white clusters, அருஞ்சுரம் – difficult wasteland, செல்வோர் – those who travel, சென்னிக் கூட்டும் – wear on their heads (to protect against the harsh sun), அவ்வரை – those mountains, இறக்குவையாயின் – if you cross it, மை வரை நாட – oh man from the country with dark mountains, oh man from the country with moutains with clouds, வருந்துவள் பெரிதே – she will be very sad

ஐங்குறுநூறு 302, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
அரும் பொருள் செய் வினை தப்பற்கும் உரித்தே,
பெருந்தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள்,
செல்லாய் அயினோ நன்றே,
மெல்லம்புலம்ப, இவள் அழப் பிரிந்தே.

Ainkurunūru 302, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the delicate shores!
Your efforts to gain precious
wealth might lead to mistakes
that this wide-shouldered, young
woman would be able to stop.

It will be good if you do not go
leaving her here, making her cry.

Notes:  The hero is getting ready to leave on a quest to earn wealth.  He requests the heroine’s friend to console the heroine when he is away.  The friend urges him to abandon his travel.

Meanings:   அரும் பொருள் – precious wealth, செய் வினை – trying to get it, தப்பற்கும் உரித்தே – might lead to mistakes, பெருந்தோள் – wide shoulders, thick arms, அரிவை – young woman, தகைத்தற்கும் உரியள் – she is fit to stop it, செல்லாய் அயினோ நன்றே – it will be good if you don’t go, மெல்லம்புலம்ப – oh lord of the delicate shores, இவள் அழப் பிரிந்தே – leaving and making her cry

ஐங்குறுநூறு 303, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
புதுக் கலத்து அன்ன கனிய ஆலம்,
போகில் தனைத் தடுக்கும் வேனில் அருஞ்சுரம்,
தண்ணிய இனியவாக,
எம்மொடுஞ் சென்மோ விடலை நீயே.

Ainkurunūru 303, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Young man!  If you take my friend
along, it will be cool and sweet even
in summer,
the harsh wasteland where Pōkil
birds that come to eat red banyan
fruits that look like new clay pots,
are unable to leave the trees.

Notes:  The hero announces that he is going to earn wealth.  The heroine’s friend asks him to take the heroine with him.  When he refuses to take her along since it will be hot in the wasteland, the heroine’s friend utters these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கனியுடைய ஆலமரம் பறவையின் செலவைத் தடுத்துத் தன்பால் இருத்திக் கொள்ளும் வேனில் என்றது, எம் பெருமாட்டியை உடன் கொண்டு போகாய் எனின் அவள் ஒருதலையாக நின் செலவினைத் தடுத்து தன்பால் இருத்திக்கொள்வள் என்பது.

Meanings:   புதுக்கலத்து அன்ன – like new clay pots, கனிய – with fruits, ஆலம் – banyan, போகில் தனைத் தடுக்கும் – prevents the Pōkil birds, வேனில் – summer, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, difficult wasteland path, தண்ணிய இனியவாக – it will be cool and sweet, எம்மொடுஞ் சென்மோ – may you go with her, விடலை – O young man, நீயே – you

ஐங்குறுநூறு 304, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கல்லாக் கோவலர் கோலின் தோண்டிய
ஆன் நீர்ப் பத்தல் யானை வெளவும்,
கல் அதர்க் கவலை செல்லின், மெல்லியல்
புயல் நெடுங்கூந்தல் புலம்பும்,
வயமான் தோன்றல், வல்லாதீமே.

Ainkurunūru 304, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O esteemed man with strong horses!
If you go on the rocky, forked paths,
where elephants drink from water
pits dug with sticks by uneducated
cattle herders for their cows, this
delicate young woman with dark,
flowing hair will suffer.  Do not go.

Notes:  The hero is getting ready to leave to earn wealth.  The heroine’s friend utters these words when she finds out about it.  வயமான் தோன்றல் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பாடல் 304 – குதிரைகளை ஊர்தலில் வல்லவனான பெருமானே, பாடல் 500 – அரிமான் போன்ற ஆற்றல் மிக்க பெருமானே.  ஒளவை துரைசாமி உரை – பாடல் 304 – வலிமிக்க குதிரைகளையுடைய தலைவனே, பாடல் 500-5 – புலி போலும் ஆற்றலையுடைய தலைவ.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – கோவலர் நீரை யானை வௌவிக் கொண்டு அவரை நலிவுக்கு உட்படுத்தலே போல, இவள் நலனையும் பசலை பற்றிப் பறித்து வௌவிக் கொண்டு, இவளைப் பெரிதும் நலியச் செய்யும் என்பது,  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கோவலர் கோல் கொண்டு அரிதின் முயன்று தோண்டிய குழியின் நீரை அயன்மையுடைய காட்டு யானைகள் கவர்ந்து கொள்ளுதற்கிடமான கல்லதர் என்றது, நீ இவளைப் பிரிந்து செல்லின் இவளது ஒப்பற்ற பேரெழில் பசலைப் பாய்ந்து அழியும் என்றது. கோவலர் குந்தாலி முதலியன இன்றிக் கோலாலே தோண்டிய குழியின் நீர் என்றது, கொள்வாரும் கொடுப்பாருமின்றி நீயிரே நும்முள் தலைப்பட்டு மேற்கொண்ட காதல் வாழ்க்கை என்பது.  ஆன் உண்ணாது யானை உண்ணும் என்றது நீ நுகராமல் பசலை உண்டழிக்கும் என்றது.

Meanings:   கல்லாக் கோவலர் – unskilled cattle herders, uneducated cattle herders, cattle herders who have no other skills, கோலின் தோண்டிய – dug with sticks, ஆன் – cows, நீர்ப் பத்தல் – water pits, pits that are dug like troughs, யானை வெளவும் – elephants take, elephants seize, கல் அதர் – rock filled path, கவலை – forked paths, செல்லின் – if you go, மெல்லியல் – the delicate girl, புயல் – rainy season clouds, நெடுங்கூந்தல் – long hair, புலம்பும் – she will suffer, she will be alone, வயமான் தோன்றல் – O great man who owns strong horses, வல்லாதீமே – do not be capable to do that

ஐங்குறுநூறு 305, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
களிறு பிடி தழீஇப் பிற புலம் படராது,
பசி தின வருந்தும் பைது அறு குன்றத்துச்,
சுடர் தொடிக் குறு மகள் இனைய,
எனைப் பயன் செய்யுமோ விடலை, நின் செலவே?

Ainkurunūru 305, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O young man!
Bull elephants embrace their mates
without leaving for another place,
even when hunger ruins them.

What good will rise out of you going
over the hills, as this young woman
wearing gleaming bangles grieves?

Notes:  The hero announces his desire to go on a wealth-seeking trip.  The heroine’s friend utters these words to him.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – பிடி தழீஇய களிறு உணவற்றதாற் பசி மிக்கெழுந்து வருத்தஞ் செய்யும் நிலையினும் அதனைப் பிரிந்து செல்லாதே உடனிருக்கும் குன்றம் என்றது, அதனைக் காணும் நீயும் நின் செயற்கு வருந்தி துயருட்படுவை யாதலின், நீ மேற்கொண்ட வினையானும் நின் மனம் முற்றச் செல்லாத நிலையில், அதுவும் பயன் தராது போகும் என்றது.

Meanings:   களிறு – male elephants, பிடி – female elephants, தழீஇ – embrace, பிற புலம் படராது – will not move to other lands, பசி – hunger, தின – ruining, வருந்தும் – sad, பைது அறு – no benefit, parched, குன்றத்து – hills, சுடர் தொடி – bright bangles, குறு மகள் – young woman, இனைய – to be sad, எனைப் பயன் செய்யுமோ – what benefit will it yield, விடலை – O young man, நின் – your, செலவே – going

ஐங்குறுநூறு 306, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வெல் போர்க் குரிசில்! நீ வியன் சுரம் இறப்பின்,
பல் காழ் அல்குல் அவ்வரி வாடக்,
குழலினும் இனைகுவள் பெரிதே,
விழவு ஒலி கூந்தல் மாஅயோளே.

Ainkurunūru 306, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord victorious in battles!
If you cross the wide wasteland,
this dark girl with luscious hair
as fragrant as festivals, will be
very sad and cry louder than a flute.

Her loins decorated with many
gem strands, will grow thin.

Notes:  The hero desires to go and earn wealth.  When he announces it, the heroine’s friend utters these words to him.  Puranānūru 143 – குழல் இனைவது போல் அழுதனள் பெரிதே.

Meanings:   வெல் போர் – victorious in battle, குரிசில் – oh lord, oh leader, நீ – you, வியன் சுரம் – wide wasteland, இறப்பின் – if you cross, பல் காழ் அல்குல் – loins with gem decorations, அவ்வரி வாட – beautiful lines fade, குழலினும் – more than the sound of a flute, இனைகுவள் – she will be sad, பெரிதே – loud, விழவு – celebrations (fragrant like festivities), ஒலி கூந்தல் – thick hair, மாஅயோளே – dark girl

ஐங்குறுநூறு 307, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வயமா வெரூஉம்,
குன்று உடை அருஞ்சுரம் செல அயர்ந்தனையே,
நன்று இல் கொண்க, நின் பொருளே,
பாவையன்ன நின் துணை பிரிந்து வருமே.

Ainkurunūru 307, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh Lord of the seashore!
You are ready to leave her
to cross the difficult wasteland,
where mighty tigers fear
huge, bamboo-friction fires.

Your material wealth is not
good enough to leave your
doll-like, beautiful partner.

Notes:  The hero desires to go and earn wealth.  When he announces it, the heroine’s friend utters these words to him.  உள்ளுறை – புலியூர் கேசிகன் உரை – மூங்கில்கள் உரசுதலாலே எழுந்த முழங்கு அழல் கண்டு வயப்புலி அஞ்சும் என்றது, அன்பினாலே இணைந்த நும்மிடைத் தோன்றும் பிரிவென்னும் பெரு நெருப்பைக் கண்டு, யானும் பெரிதும் அஞ்சுகின்றேன் என்பது. பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வயமா வெரூஉம் குன்று என்றது, மூங்கிற் புதரையே புகலிடமாகக் கொண்டு அதன்கண் இனிதே உறங்கும் புலி, அதன் கோலிலேயே தோன்றிய தீக்கு அஞ்சுதல்போன்று நின்னையே புகலிடமாகக் கொண்டு நின்னருளிலேயே இனிது வாழும் எம் பெருமாட்டி நின் நெஞ்சத்தே தோன்றிய இக் கருத்தினை உணரின் வருந்துவள் என்பது.

Meanings:   ஞெலி கழை – bamboo friction, முழங்கு அழல் – thick flames, வயமா – tigers, வெரூஉம் – they fear, குன்று உடை அருஞ்சுரம் – wastelands with hills, செல அயர்ந்தனையே – you are ready to leave, நன்று இல் கொண்க – this is not good oh lord, நின் பொருளே – your material wealth, பாவையன்ன – like a doll, like Kolli Hills Pāvai, நின் துணை பிரிந்து வருமே – as you leave your partner

ஐங்குறுநூறு 308, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பல் இருங்கூந்தல் மெல்லியலோள் வயின்
பிரியாய் ஆயினும் நன்றே, விரி இணர்க்
கால் எறுழ் ஒள் வீ தாஅய,
முருகு அமர் மா மலை பிரிந்தெனப், பிரிமே.

Ainkurunūru 308, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
It would be good if you
do not part from this
delicate young woman
with thick, dark hair!

You can leave,
if this huge mountain
where Murukan is seated and
erul trees have put out clusters
of bright flowers, leaves.

Notes:  The hero announces his desire to go on a wealth-seeking trip.  The heroine’s friend utters these words to him.

Meanings:   பல் இருங்கூந்தல் – thick black hair, மெல்லியலோள் வயின் பிரியாய் ஆயினும் நன்றே – it would be good if you don’t separate from this delicate natured girl, விரி – spread, இணர் – clusters, கால் எறுழ் – erul trees with trunks, Alstonia scholaris, ஒள் வீ – bright flowers, தாஅய – spread, முருகு அமர் மா மலை – tall mountains where Murukan is seated, பிரிந்தெனப் பிரிமே – you can leave when it leaves

ஐங்குறுநூறு 309, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வேனில் திங்கள் வெஞ்சுரம் இறந்து
செலவு அயர்ந்தனையால் நீயே நன்று,
நின் நயந்து உறைவி கடுஞ்சூல் சிறுவன்
முறுவல் காண்டலின் இனிதோ,
இறுவரை நாட, நீ இறந்து செய் பொருளே?

Ainkurunūru 309, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh Lord of the tall mountain
country!  You’ve decided
to cross the hot wasteland
in summer.  Fine!

Will the wealth that you make
be sweeter than the smile
of your first-born son,
born to your wife who loves you?

Notes:  The hero announces his desire to go on a wealth-seeking trip.  The heroine’s friend utters these words to him.

Meanings:   வேனில் திங்கள் – summer month, வெஞ்சுரம் – hot wasteland, இறந்து செலவு – passing, அயர்ந் தனையால் – decided to go, நீயே – you, நன்று – fine, நின் நயந்து – loving you, உறைவி – wife, கடுஞ்சூல் சிறுவன் – son born in her first pregnancy, முறுவல் காண்டலின் இனிதோ – is it sweeter than his smile, இறுவரை நாட – oh lord of the tall mountain country, நீ இறந்து – you leave, செய் பொருளே – material that you will earn

ஐங்குறுநூறு 310, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல்,
இலங்கு வளை மெல் தோள் இழை நிலை நெகிழப்
பிரிதல் வல்லுவை ஆயின்,
அரிதே விடலை, இவள் ஆய் நுதல் கவினே.

Ainkurunūru 310, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
If you leave her and go,
the strands of round, gold
coins covering her loins,
and the glittering, fine
bangles on her delicate
arms will slip down.

The beauty of her brow
will become a rare sight then.

Notes:  The hero announces his desire to go on a wealth-seeking trip.  The heroine’s friend utters these words to him.

Meanings:   பொலம் – gold, பசும் – new, பாண்டில் காசு – round coins, நிரை – rows, அல்குல் – loins, waist, இலங்கு வளை – bright bangles, மெல் தோள் – delicate arms, இழை நிலை நெகிழ – her jewels slip and fall, பிரிதல் வல்லுவை ஆயின் – if you are able to separate and go, அரிதே விடலை – it will be rare, இவள் ஆய் நுதல் – her pretty forehead, கவினே – beauty

செலவுப் பத்து – Ten on Leaving

Poems 311 – 320 are ‘செலவுப் பத்து’, which means ‘Ten on Leaving’.   These poems are about the hero leaving the heroine to earn wealth.

ஐங்குறுநூறு 311, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வேங்கை கொய்யுநர் பஞ்சுரம் விளிப்பினும்,
ஆர் இடைச் செல்வோர் ஆறு நனி வெரூஉம்,
காடு இறந்தனரே காதலர்,
நீடுவர் கொல், என நினையும் என் நெஞ்சே.

Ainkurunūru 311, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Did my lover go through
the forest paths
where wasteland travelers
are very afraid even when
those who pluck vēngai flowers
sing in panchuram tunes?

My heart thinks he’ll stay there.

Notes:  The heroine is depressed when the hero leaves her to go on a trip to earn wealth.  The heroine’s friend consoles her stating that few others on the path have returned and they said that the hero has gone past the wasteland.  On hearing that, the heroine utters these words.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வேங்கை கொய்யுநர் செவிக்கு இனியவாகினும் பாலைப் பண்ணைப் பாடுதலாலே வழிச் செல்வோர்க்குப் பாலை நிலத்தின் கொடுமையே தோன்றி அவரைப் பெரிதும் அச்சுறுத்தல் என நற்செய்தியே கூறவும் அவருடைய கொடுமையே என் நினைவில் வந்து வருந்துகின்றது என்பாள்.

Meanings:   வேங்கை கொய்யுநர் – those (young women) who pluck kino tree flowers, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, பஞ்சுரம் விளிப்பினும் – sing in panchuram pann (tune), ஆர் இடை செல்வோர் – those who go on the wasteland paths, ஆறு – paths, நனி வெரூஉம் – they are very afraid, காடு இறந்தனரே காதலர் – did the lover go on past that forest, நீடுவர் கொல் – will he stay there for long, என நினையும் என் நெஞ்சே – thus thinks my heart

ஐங்குறுநூறு 312, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அறம் சாலியரோ! அறம் சாலியரோ!
வறன் உண்டாயினும், அறம் சாலியரோ!
வாள் வனப்பு உற்ற அருவிக்,
கோள் வல் என் ஐயை, மறைத்த குன்றே.

Ainkurunūru 312, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May virtue abound!
May virtue abound!
Even if drought arrives,
may virtue abound
in the mountains
with flashing waterfalls,
that hide my brave man!

Notes:  The heroine’s friend encouraged the couple to elope.  The heroine’s brother went looking for the couple, unsuccessfully.  At a later date, the heroine’s friend visits the couple and asks the heroine how they were able to avoid her brothers who tried to track them down when they eloped.  The heroine uttered this in response.

Meanings:   அறம் சாலியரோ – may virtues flourish, அறம் சாலியரோ – may virtues flourish, வறன் உண்டாயினும் – even if drought comes, அறம் சாலியரோ – may virtues flourish, வாள் வனப்பு உற்ற – with flashing beauty, அருவி – waterfalls, கோள் வல் – strong man capable of killing, என் ஐயை – my man, மறைத்த குன்றே – the mountains that hid him

ஐங்குறுநூறு 313, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவியின் தாய் செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
தெறுவது அம்ம நும் மகள் விருப்பே,
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செலச் சாஅய்ப்,
பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அடக் கலங்க,
நாடு இடை விலங்கிய வைப்பின்
காடு இறந்தனள், நம் காதலோளே.

Ainkurunūru 313, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said to the foster mother after the heroine eloped
Listen!  Your daughter’s desire
has caused us great suffering
and ruined our lives.
Our hearts are hurting.

The girl we love, has crossed
wasteland between countries
and gone through the forests.

Notes:  The heroine has eloped with her lover.  Both her mother and foster mother are sad.  The heroine’s mother utters these words to the foster mother as a way of consoling her.  நாடு இடை விலங்கிய வைப்பின் (4) – ஒளவை துரைசாமி உரை – நாட்டின் இடையே இனிது சென்று சேர்தற்கு இயலாதவாறு மாறாய்க் காடு பரந்து கிடக்கும் இடம்.

Meanings:  தெறுவது – causing sorrow, அம்ம – கேட்பித்தல் பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle or முன்னிலை அசை, an expletive of the second person, நும் மகள் விருப்பே – your daughter’s desire, உறு துயர் அவலமொடு – with great sorrow, உயிர் செலச் சாஅய் – ruined our lives, பாழ்படு – ruined, நெஞ்சம் – heart, படர் – sad, அடக் கலங்க – causing sorrow, causing confusion, நாடு இடை – between lands, between countries, விலங்கிய – blocked, வைப்பின் – with spaces, with places, காடு இறந்தனள் – she went through the forest, நம் காதலோளே – our beloved girl

ஐங்குறுநூறு 314, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவிர் தொடி கொட்பக், கழுது புகவு அயரக்,
கருங்கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவச்,
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும்,
நீளிடை அருஞ்சுரம் என்ப, நம்
தோளிடை முனிநர் சென்ற ஆறே.

Ainkurunūru 314, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
They say that the long,
difficult wasteland path
on which the one who
hated my embraces traveled,
ghouls with bright bangles
fly around and eat flesh,
eagles screech and crows
caw in the skies,
and small-eyed elephants
roam around killing people.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  Few people who went with him have returned.  They heroine heard that they had talked about the dangers on the path.  She becomes sad and utters these words to her friend.

Meanings:   அவிர் தொடி – bright bangles, கொட்ப – swirling, கழுது – ghouls, புகவு – food, அயர – eat, கருங்கண் காக்கையொடு – with black eyed crows, கழுகு – eagles, விசும்பு – sky, அகவ – make noises, screech, சிறு கண் யானை – small eyed elephant, ஆள் வீழ்த்து திரிதரும் – kills men and wanders, நீளிடை – long path, அருஞ்சுரம் – difficult wasteland, என்ப – they say, நம் தோளிடை – like between my shoulders/arms, முனிநர் – one who hates, சென்ற ஆறே – the way he went

ஐங்குறுநூறு 315, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பாயல் கொண்ட பனி மலர் நெடுங்கண்
பூசல் கேளார் சேயர் என்ப,
இழை நெகிழ் செல்லல் உறீஇக்
கழை முதிர் சோலைக் காடு இறந்தோரே.

Ainkurunūru 315, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He has gone through forests
with groves of dense, mature
bamboos,
causing you distress.

They say that he is far away,
unable to hear the sufferings
of you with flower-moist, long
eyes that are unable to sleep,
causing your fine jewels to slip.

Notes:  The hero left to earn wealth without telling the heroine.  She is sad.  The heroine’s friend utters these words to her.

Meanings:   பாயல் கொண்ட – sleepy (when he left), பனி மலர் – wet flowers, நெடுங்கண் – long eyes, பூசல் கேளார் – he cannot hear the problems, சேயர் என்ப – he is far away they say, இழை நெகிழ் செல்லல் – sorrow that has caused jewels to become loose, sorrow that has caused jewels to slip off, உறீஇ – causing, கழை – bamboo, முதிர் சோலை – mature groves, காடு இறந்தோரே – one who went through the forest

ஐங்குறுநூறு 316, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பொன் செய் பாண்டில் பொலங்கலம் நந்தத்,
தேர் அகல் அல்குல் அவ்வரி வாட,
இறந்தோர் மன்ற தாமே, பிறங்கு மலைப்
புல் அரை ஓமை நீடிய
புலி வழங்கு அதர கானத்தானே.

Ainkurunūru 316, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He went
through forest paths
with bright mountains,
where tall ōmai trees
grow with parched trunks,
and tigers prowl.

The beautiful lines on your
loins, as wide as a chariot
seat and decorated with round
gold coins, have faded away.

Notes:  The hero left to earn wealth.  The heroine is distressed.  Her friend utters these words expressing her sorrow as well.

Meanings:   பொன் செய் – made from gold, பாண்டில் – round coins, பொலங்கலம் – gold jewels, நந்த – in abundance, filled, தேர் அகல் – wide like a chariot seat, அல்குல் – loins, அவ்வரி வாட – the beautiful lines to become faded, இறந்தோர் – the man who left to pass, மன்ற – clearly, அசை, an expletive, தாமே – by himself, பிறங்கு மலை – bright mountains, flourishing mountains, புல் அரை – dull colored trunks. parched trunks, ஓமை – ōmai trees, toothbrush trees, நீடிய – growing tall, filled, புலி வழங்கு – where tigers prowl, அதர – on the paths, கானத்தானே – in the forest

ஐங்குறுநூறு 317, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சூழ்கம் வம்மோ தோழி, பாழ்பட்டுப்
பைது அற வெந்த பாலை வெங்காட்டு
அருஞ்சுரம் இறந்தோர் தேஎத்துச்
சென்ற நெஞ்சம் நீடிய பொருளே?

Ainkurunūru 317, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Let’s figure this out!
Come along my friend!
Why has my heart stayed
for long in the land that he
went to earn wealth, the harsh,
wasteland in the hot forest
with useless, ruined pālai trees?

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine sends a message through her heart.  She tells her friend about her heart that has not returned.  வெங்காட்டு அருஞ்சுரம் (2-3) – ஒளவை துரைசாமி உரை – காட்டினிடத்தாகிய அருஞ்சுரம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – காட்டின்கண்ணுள்ள கடத்தற்கரிய கொடு நெறி.

Meanings:   சூழ்கம் – lets analyze this, வம்மோ தோழி – you come my friend, பாழ்பட்டு – ruined, பைது அற – without benefit, without greenery, parched, வெந்த – scorched, பாலை – pālai trees, Ivorywood Tree, Wrightia tinctoria, வெங்காட்டு – in the forest, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, harsh wasteland path, இறந்தோர் – one who went through, தேஎத்து – in the country, in the land சென்ற – went, நெஞ்சம் – heart, நீடிய பொருளே – reason for staying there for a long time

ஐங்குறுநூறு 318, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி சொன்னது
ஆய் நலம் பசப்ப, அரும் படர் நலிய,
வேய் மருள் பணைத்தோள் வில் இழை நெகிழ,
நசை நனி கொன்றோர் மன்ற, இசை நிமிர்ந்து
ஓடு எரி நடந்த வைப்பின்
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே.

Ainkurunūru 318, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said
He who has gone past
lofty mountains with tall peaks
ravaged with raging, crackling fire,
has killed the love I had for him.

I suffer from great anguish.
My splendid beauty has paled, and
my bright jewels have slipped off my
thick arms that are like bamboo.

Notes:  The hero left to earn wealth.  The heroine is sad that he left without telling her.  She is greatly distressed.

Meanings:   ஆய் நலம் – fine beauty, பசப்ப – to become pale, அரும் படர் – great pain, நலிய – to be sad, வேய் – bamboo, மருள் – like, பணைத்தோள் – thick arms,  வில் இழை – bright jewels, நெகிழ – to slip down, நசை – desires, நனி – lot, கொன்றோர் – the one who killed, the one who ruined, மன்ற – fore sure, அசை, an expletive, இசை – noises, நிமிர்ந்து – lifted, ஓடு எரி – moving fire, நடந்த – walked, வைப்பின் – in the places, கோடு உயர் – tall peaks, பிறங்கல் மலை – lofty mountains, இறந்தோரே – the man who passed

ஐங்குறுநூறு 319, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கண் பொர விளங்கிய கதிர் தெறு வைப்பின்,
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம்
இறந்தனரோ நம் காதலர்?
மறந்தனரோ தில் மறவா நம்மே?

Ainkurunūru 319, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Did my lover pass through
the forest with abundant
parched trees growing on
sandy mounds,
where the sun’s bright rays
attack eyes?  Has he forgotten
me who will not forget him?

Notes:  The hero left to earn wealth without telling the heroine.  She is distraught.  Her friend consoles her.  The heroine responds with these words.

Meanings:   கண் பொர – attacking eyes, விளங்கிய – with brightness, கதிர் தெறு – heat from the sun’s rays, வைப்பின் – with places, மண் புரை – sand mounds, sand hills, பெருகிய – in abundance, மரம் – trees, முளி – dried, கானம் இறந்தனரோ – did he pass through the forests, நம் காதலர் – our lover, மறந்தனரோ – did he forget, தில் – அசை, an expletive, மறவா நம்மே – we who don’t forget him

ஐங்குறுநூறு 320, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ,
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து
உருமுப்படு கனலின் இரு நிலத்து உறைக்கும்,
கவலை அருஞ்சுரம் போயினர்,
தவல் இல் அரு நோய் தலைத்தந்தோரே.

Ainkurunūru 320, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has given me this incurable
rare disease which will not go away,
the one who went through forked paths
in the difficult wasteland
where bright, white flower clusters
of spiny-trunked, ilavam trees
that grow in the vast land,
are dispersed like embers by
strong winds accompanied by thunder.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine is sad.  She has heard from others that the wasteland is very hot and there are many dangers.  She utters these to her friend.  உள்ளுறை – ஒளவை துரைசாமி உரை – அசைவளி எடுப்ப உதிரும் இலவத்தின் ஒள்ளிணர் வான்பூ உருமுப்படு கனல் போலத் தோன்றும் என்றது.  பொருள் கடவுவதால் தலைமகன் செலவால் உளதாகிய பிரிவு, பொறுத்தற்கரிய பெருந்துயராய் என்னை வருத்துகிறது எனத் தலைமகன் கருதிக் கூறுவதை உணர்த்துமாறு அறிக.

Meanings:   முள் அரை – thorny trunked, இலவத்து – silk cotton trees, Ceiba pentandra, ஒள் – bright, இணர் வான் பூ – clustered white flowers, முழங்கு – roaring, அழல் – flames, அசை வளி – moving winds, எடுப்ப – causing, வானத்து உருமுப்படு – in the thundering skies, கனலின் – like embers, இரு நிலத்து – in the vast land, உறைக்கும் – drops, கவலை – forked paths, அருஞ்சுரம் – difficult wasteland, போயினர் – the one who went, தவல் இல் அரு நோய் தலைத்தந்தோரே – he gave me this unspoiled rare disease which will not go away

இடைச்சுரப் பத்து – Ten from the Wasteland

Poems 321 – 330 are ‘இடைச்சுரப் பத்து’ which means ‘Ten from the Wasteland’.   These poems reflect the feelings of the hero as he travels through very difficult wasteland.   In this set, we see the hero struggling to manage his trip through the wasteland, away from his beloved.

ஐங்குறுநூறு 321, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் சொன்னது
உலறுதலைப் பருந்தின் உளிவாய்ப் பேடை,
அலறுதலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறிப்
புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து,
மொழி பெயர் பன் மலை இறப்பினும்,
ஒழிதல் செல்லாது, ஒண்தொடி குணனே.

Ainkurunūru 321, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Even though I have passed over
many mountains with many languages,
……….where a female kite with a beak as
……….sharp as a chisel tip,
……….her head feathers rumpled, perches on
……….an ōmai tree’s beautiful, forked, dried
……….branch and screeches sadly for her mate,
the virtues of the young woman with
bright hangles will not go away.

Notes:  Thinking about the heroine, the hero utters these words while in the wasteland.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பருந்துப் பேடை வற்றிய ஓமை மரத்திலிருந்து சேவலைப் புலம்பு கொள விளிக்கும் என்றது, இப்பொழுது என் காதலி வறிய இல்லத்தின் மாடமிசையே என்னை நினைந்து யான் சென்ற திசை நோக்கி அழாநிற்பள் என்னும் நினைவாற் கூறியபடியாம்.

Meanings:   உலறுதலை – dry head, பருந்தின் – a kite’s, உளிவாய் – beak that is sharp like a chisel, பேடை – female, அலறுதலை – dried and wide, ஓமை – omai trees, toothbrush trees, அம் – beautiful, கவட்டு ஏறி – climbs on the split branches, புலம்பு கொள – with sorrow, with loneliness, விளிக்கும் – it calls, it cries, நிலம் காய் – dried land, கானத்து – in the forest, மொழி பெயர் – different languages, பன் – few, மலை இறப்பினும் – even though I have passed through mountains, ஒழிதல் செல்லாது – do not go away, ஒண்தொடி – the young woman with bright bangles (பண்புத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை, an attributive compound), குணனே – character

ஐங்குறுநூறு 322, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் சொன்னது
நெடுங்கழை முளிய வேனில் நீடிக்
கடுங்கதிர் ஞாயிறு கல் பகத் தெறுதலின்,
வெய்ய வாயின முன்னே, இனியே
ஒண்ணுதல் அரிவையை உள்ளுதொறும்.
தண்ணியவாயின, சுரத்திடை ஆறே.

Ainkurunūru 322, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said
Before,
the wasteland path
was very hot,
with tall bamboos dried out
in the long difficult summer
with the sun’s cruel rays
that could crack mountains.

Now,
when I think of the bright-browed
young girl, the path becomes cool.

Notes:  Thinking about the heroine, the hero utters these words while in the wasteland.

Meanings:   நெடுங்கழை – tall bamboo, முளிய – dried, வேனில் – difficult summer, நீடி – long, stretched, கடுங்கதிர் ஞாயிறு – harsh-rayed sun, கல் பக – splitting rocks, splitting mountains, தெறுதலின் – since it burnt, வெய்ய வாயின – it became hot, முன்னே – before, இனியே – now, ஒண்ணுதல் – bright forehead, அரிவையை – about the young woman, உள்ளுதொறும் – whenever I think, தண்ணியவாயின – it has become cool, சுரத்திடை – in the wasteland, ஆறே – the path

ஐங்குறுநூறு 323, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
வள் எயிற்றுச் செந்நாய், வயவுறு பிணவிற்குக்
கள்ளியங் கடத்தினைக் கேழல் பார்க்கும்,
வெஞ்சுரக் கவலை நீந்தி
வந்த நெஞ்சம், நீ நயந்தோள் பண்பே.

Ainkurunūru 323, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
O heart!  The virtues
of the woman you love have come
to you, crossing the hot wasteland’s
forked paths through the forest
with cactus,
where a sharp-toothed male wild
dog looks for pigs to hunt, to feed
his female with pregnancy sickness.

Notes:  Thinking about the heroine, the hero utters these words to his heart while in the wasteland.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – செந்நாய் தன் பிணவின் பொருட்டு முள்ளுடைய கள்ளியங் காட்டினூடே பதுங்கிக் கிடந்தது கேழல் வேட்டையாடுதல் போன்று யாமும் நம் ஆருயிர்க் காதலியோடு இருந்து அவள் இயற்றும் அறத்திற்கு ஆக்கஞ் செய்தற்பொருட்டு இவ்வெஞ் சுரக் கவலை நீந்தி செல்லா நின்றோம்.  இச் செயலும் நன்றே என்று நெஞ்சினை ஊக்கினான் என்பது.

Meanings:   வள் எயிற்று – with sharp teeth, செந்நாய் – Wild dog – Cuon alpinus dukhunensis (common in the Eastern and Western Ghats), வயவுறு பிணவிற்கு – to its pregnant female who is craving for food, to its female with pregnancy sickness, கள்ளியங் கடத்தினை – at the prickly pear cactus forest, euphorbia filled forests, கேழல் பார்க்கும் – looks for pigs, வெஞ்சுர – of the hot wasteland, of the harsh wasteland, கவலை – forked paths, நீந்தி வந்த நெஞ்சம் – heart that crossed, நீ நயந்தோள் – the woman you love, பண்பே – good traits

ஐங்குறுநூறு 324, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் சொன்னது
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடைச்
சிறிது கண்படுப்பினும், காண்குவென் மன்ற,
நள்ளென் கங்குல் நளி மனை நெடு நகர்,
வேங்கை வென்ற சுணங்கின்
தேம் பாய் கூந்தல் மாஅயோளே.

Ainkurunūru 324, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said
If I doze off for a little bit
in this long, sun-beaten path
that has been consumed by fire,
I would be able to see for sure,
the dark woman in our splendid,
large house in the pitch of darkness,
with her honey-dripping hair and
skin with pallor, prettier than
vēngai flowers.

Notes:  Thinking about the heroine, the hero utters these words while in the wasteland.

Meanings:   எரி கவர்ந்து உண்ட – fire surrounded and burned, என்றூழ் நீள் இடை – hot long path, சிறிது கண்படுப்பினும் – even if I close my eyes a little, காண்குவென் – I will see, மன்ற –for sure, நள்ளென் கங்குல் – pitch-dark night, நளி மனை – cool house, big house, நெடு நகர் – large mansion, வேங்கை – kino flowers (yellow colored), Kino Tree, Pterocarpus marsupium, வென்ற – victorious over, better than, சுணங்கின் – with pallor spots, with yellow spots, தேம் பாய் கூந்தல் – honey-dripping hair, hair with flowers with honey, மாஅயோளே – the dark young woman

ஐங்குறுநூறு 325, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – திரும்பி வந்த தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
வேனில் அரையத்து இலை யொலி வெரீஇப்,
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும்,
வெம்பலை அருஞ்சுரம் நலியாது,
எம் வெங்காதலி பண்பு துணைப் பெற்றே.

Ainkurunūru 325, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine’s friend on his return
Because of the virtues of my
beloved, I was able to bear
the very hot, harsh wasteland
in summer,
where pōkil birds move away
without eating the fruits of
pipal trees, fearing the rustling
sounds of their dry leaves.

Notes:  The hero utters these words to the heroine’s friend when she asked him how he was able to bear the harsh wasteland.  அரையம் (1) – ஒளவை துரைசாமி உரை – இக்காலத்தே இஃது அரசமரம் என மருவி வழங்கும்.  முன்னாளில் அரை என்றே நின்று பின்பு புணரியல் நிலையிடைப் பெற்ற அம்முச் சாரியையை இறுதியாகக் கொண்டு வழங்குவதாயிற்று. ‘பனையும் அரையும் ஆவிரைக் கிளவியும் நினையுங்காலை அம்மொடு சிவணும்’ –  தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் 284.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வேனில் அரையத்து இலை யொலி வெரீஇப்,போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும் வெம்பல் என்றது, இத்தகையாளொடு யான் பிரியாது இனிது உறைதற்கு இயலாமல் உலகியலை அஞ்சி இவள் வழங்கும் பேரின்பத்தை நுகராமல் பொருள் ஈட்டப் பிரிந்து போயினேன் என்பது.

Meanings:   வேனில் – summer time, அரையத்து – of the arasa maram, pipal tree, இலையொலி – sound of the leaves, வெரீஇ – fearing, போகில் – pōkil birds, புகா உண்ணாது – without eating food, பிறிது புலம் – different land, படரும் – they move away, வெம்பலை – with heat (வெம்பலை = வெப்பத்தையுடைய), அருஞ்சுரம் – harsh wasteland path, நலியாது – without distress, எம் வெங்காதலி – the lover I desire, பண்பு துணைப் பெற்றே – due to her virtuous nature

ஐங்குறுநூறு 326, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் சொன்னது
அழல் அவிர் நனந்தலை நிழலிடம் பெறாது,
மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க,
நீர் மருங்கு அறுத்த நிரம்பா இயவின்
இன்னா மன்ற சுரமே,
இனிய மன்ற, யான் ஒழிந்தோள் பண்பே.

Ainkurunūru 326, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said
A young stag with its
beautiful doe and fawn
is unable to find shade
in the narrow, eroded,
dry waterbed path
in the difficult wasteland.

The virtues of the woman I
left behind are sweet for sure.

Notes:  Thinking about the heroine, the hero utters these words while in the wasteland.

Meanings:   அழல் – flame, அவிர் – bright, நனந்தலை – vast land, நிழலிடம் பெறாது – without shade, மட மான் – delicate deer, அம் பிணை – beautiful female, மறியொடு – with its fawn, திரங்க – suffering, நீர் மருங்கு அறுத்த – place where water flow had stopped, நிரம்பா – empty, இயவின் – on the narrow path, இன்னா – difficult, மன்ற – for sure, அசை, expletive, சுரமே – the wasteland, இனிய – it is sweet, மன்ற – for sure, யான் ஒழிந்தோள் பண்பே – the nature of the woman I left behind

ஐங்குறுநூறு 327, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் சொன்னது
பொறி வரித் தடக்கை வேதல் அஞ்சிச்,
சிறு கண் யானை நிலந்தொடல் செல்லா
வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே,
அன்ன ஆர் இடையானும்,
தண்மை செய்த இத் தகையோள் பண்பே.

Ainkurunūru 327, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said
The virtues of that fine woman
has made me feel cool,
in this path, as hot as the wasteland
with tall bamboo and parched groves,
where small-eyed elephants with dots
and lines on their faces stand still, afraid
to touch the hot ground.

Notes:  Thinking about the heroine, the hero utters these words while in the wasteland.

Meanings:   பொறி வரித் தடக் கை – big trunks with dots and lines, வேதல் அஞ்சி – afraid of the heat, சிறு கண் யானை – small-eyed elephants, நிலந்தொடல் செல்லா – they do not touch the land, வெயில் – hot sun, முளி சோலைய – with dried groves, வேய் – bamboo, உயர் – tall, சுரனே அன்ன – like the wasteland, ஆர் இடையானும் – even in this place, தண்மை செய்த – made me feel cool, இத் தகையோள் பண்பே – her esteemed traits

ஐங்குறுநூறு 328, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் சொன்னது
நுண் மழை தளித்தென நறு மலர் தாஅய்த்
தண்ணியவாயினும் வெய்ய மன்ற,
மடவரல் இன் துணை ஒழியக்
கட முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே.

Ainkurunūru 328, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said
Even when it is cool with delicate
drizzles and spreading flower fragrances,
this place for sure is hot to me who left
my naïve, sweet woman and passed through
wastelands and forests with mature groves.

Notes:  Thinking about the heroine, the hero utters these words to those who went with him to the wasteland.

Meanings:  நுண் மழை – delicate raindrops, தளித்தென – since they fell down, நறு மலர் – fragrant flowers, தாஅய் – they have spread, தண்ணியவாயினும் – even if they are cool, வெய்ய – it is hot, மன்ற – for sure, அசை, an expletive, மடவரல் – the naive woman, இன் துணை – sweet companion, ஒழிய – leaving behind, கட – the wasteland, முதிர் – mature, சோலைய – with groves, காடு இறந்தேற்கே – for me who passed through forests

ஐங்குறுநூறு 329, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் சொன்னது
ஆள் வழக்கு அற்ற பாழ்படு நனந்தலை
வெம்முனை அருஞ்சுரம் நீந்தி, நம்மொடு
மறுதருவது கொல் தானே, செறி தொடி
கழித்து உகு நிலையவாக
ஒழிந்தோள் கொண்ட, என் உரம் கெழு நெஞ்சே?

Ainkurunūru 329, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said
Will my brave, determined heart,
taken by the young woman I left behind,
one with stacked bangles that slip down,
defy me and come here to the scorched,
ruined, harsh, vast wasteland without
people movement?

Notes:  Thinking about the heroine, the hero utters these words to those who went with him to the wasteland.

Meanings:  ஆள் வழக்கு அற்ற – without people movement, பாழ்படு – ruined, நனந்தலை – wide space, vast land, வெம்முனை – hot place, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, நீந்தி – passing, நம்மொடு – with us, மறுதருவது கொல் தானே – will it be disagreeable, will it defy me, செறி தொடி கழித்து உகு நிலையவாக – with the situation of stacked bangles slipping down, ஒழிந்தோள் – the young woman I left behind, the young woman who stayed back, கொண்ட – took, என் உரம் கெழு நெஞ்சே – my brave determined heart

ஐங்குறுநூறு 330, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
வெந்துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி
வந்தனம் ஆயினும், ஒழிக இனிச் செலவே,
அழுத கண்ணள் ஆய் நலம் சிதையக்
கதிர் தெறு வெஞ்சுரம் நினைக்கும்,
அவிர் கோல் ஆய் தொடி உள்ளத்துப் படரே.

Ainkurunūru 330, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
Though we have trudged
through harsh wastelands
burned by the hot sun
and the parched, dusty paths
in dry forests,
let us give up going further.

Sorrow spreads in the mind
of the woman wearing bright,
rounded, pretty bangles, when
she thinks about the hot sun.

Notes:  Thinking about the heroine, the hero utters these words to his heart while in the wasteland.

Meanings:   வெந்துகள் ஆகிய – of hot dust, வெயில் கடம் – hot forest, நீந்தி வந்தனம் – we passed and came, ஆயினும் – yet, ஒழிக – let it end, இனிச் செலவே – going further, அழுத கண்ணள் – she of weeping eyes, ஆய் நலம் சிதைய – her beauty ruined, கதிர் தெறு – sun’s hot rays, வெஞ்சுரம் – hot wasteland, harsh wasteland, நினைக்கும் – thinking, அவிர் – bright, கோல் – rounded, ஆய் தொடி – the young woman wearing pretty bangles, உள்ளத்துப் படரே – sadness spreads in her mind

தலைவி இரங்கு பத்து – Ten on the Lamentations of the Heroine

Poems 331 – 340 are ‘தலைவி இரங்கு பத்து’ which is ‘Ten on Lamentations of the Heroine’.   All the poems in this set are the words of the heroine to her friend, as she is struggling in her loneliness, while the hero has gone through the wasteland to seek fortune.

ஐங்குறுநூறு 331, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! அவிழ் இணர்க்
கருங்கால் மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ,
அருஞ்சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள,
இனிய கமழும் வெற்பின்
இன்னா என்ப, அவர் சென்ற ஆறே.

Ainkurunūru 331, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  They say the path he
took is miserable.
The clusters of white flowers
on the branches of kadampam
trees with black trunks have
put out fragrances that spread
on the mountains,
making those who travel in the
wasteland think about the loved
ones they left behind.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine is worried.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ அருஞ்சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள இனிய கமழும் என்றது, குறிஞ்சி நிலத்துப் பூங்கொடி மகளிர் நறுமண மராவினது அழகிய மலரைப் பெரிதும் விரும்பிச் சூடும் இயல்பினர் ஆதலின் அந்த மணமே பெரிதும் கமழும் அவர் தம் கூந்தலாகிய பாயலிலே வைகி அவரைத் தழுவி இன்பம் நுகர்ந்த தலைவன்மார்க்கு மரா மலர் கமழ்ந்த இடமெல்லாம் தம் உயிர்க்காதலிமார் நினைவே மீக்கூர்ந்து மயங்குவர்.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, அவிழ் – opening, இணர் – clusters, கருங்கால் – black-trunked, with sturdy trunks, மராஅத்து – of kadampam oak trees, Neolamarckia or Anthocephalus cadamba, Kadampa oak, வைகு சினை – being on the branches, வான் பூ – white flowers, அருஞ்சுரம் – harsh wasteland, செல்லுநர் – those who leave, those who go, ஒழிந்தோர் – separated ones, உள்ள – to think, இனிய கமழும் – sweet fragrances that spread, வெற்பின் – on the mountains, இன்னா – it is painful, என்ப – they say, அவர் சென்ற ஆறே – the path that he took

ஐங்குறுநூறு 332, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! என்னதூஉம்
அறன் இல மன்ற தாமே, விறல் மிசைக்
குன்று கெழு கானத்த பண்பில் மாக்கணம்,
‘கொடிதே காதலிப் பிரிதல்
செல்லல் ஐய’ என்னாதவ்வே.

Ainkurunūru 332, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  The animal herds of the
forest with lovely, tall mountains
have no virtue for sure.

They did not tell him, “Sir! It is harsh
to separate from your lover.  Do not
leave her.”

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine is sad.  She complains about the animals on his path.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, என்னதூஉம் – even a little bit, அறன் இல – no virtue, no fairness, மன்ற – அசை, an expletive, for sure, தாமே (தாம் + ஏ) – அசைகள், expletives, விறல் – victorious, splendid, மிசை – above, குன்று கெழு – with mountains, கானத்த – in the forests, பண்பு இல் – without grace, மாக் கணம் – herds of animals, கொடிதே – it is harsh, காதலிப் பிரிதல் செல்லல் – do not go abandoning your lover, ஐய – sir, என்னாது அவ்வே – they do not ask

ஐங்குறுநூறு 333, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! யாவதும்
வல்லா கொல்லோ, தாமே அவண
கல் உடை நன் நாட்டுப் புள்ளினப் பெருந்தோடு,
‘யாஅம் துணை புணர்ந்து உறைதும்,
யாங்குப் பிரிந்து உறைதி’ என்னாது அவ்வே?

Ainkurunūru 333, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  The huge flocks of
birds that live in the land
filled with mountains,
do they not have any strength
to ask him,
“We live united with
our mates.  How can you live,
separated from your mate?”

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine is sad.  She complains about the birds on his path.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, யாவதும் வல்லா கொல்லோ – do they not have even a little strength to do this, தாமே (தாம் + ஏ) – அசைகள், expletives, அவண – there, கல் உடை – filled with mountains, நன் நாட்டு – fine country, புள்ளினப் பெரும் தோடு – huge flock of birds, யாஅம் துணை புணர்ந்து உறைதும் – we live united with our mates, யாங்குப் பிரிந்து உறைதி – how do you live separated, என்னாது அவ்வே – they don’t consider asking

ஐங்குறுநூறு 334, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! சிறி இலை
நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்திடைப்
பேதை நெஞ்சம் பின் செலச் சென்றோர்,
கல்லினும் வலியர் மன்ற,
பல் இதழ் உண்கண் அழப் பிரிந்தோரே.

Ainkurunūru 334, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  My naive heart followed
him as he went through the harsh
wasteland paths with large,
hot rocks where tall nelli
trees bearing small leaves grow.

He is harder than stone for sure,
the one who caused my kohl-rimmed,
many-petaled, flower-like eyes to cry.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine who is sad utters these words to her friend.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, சிறி இலை நெல்லி – small leaved nelli trees, Indian gooseberry trees, நீடிய – growing tall, கல் காய் – rock burning in the heat, கடத்திடை – on the wasteland path, பேதை நெஞ்சம் – naïve heart, பின் செல – going behind, சென்றோர் – he who went, கல்லினும் வலியர் – he is stronger than a rock, மன்ற – for sure, பல் இதழ் – flowers with many petals, உண்கண் – kohl-rimmed eyes, அழப் பிரிந்தோரே – the man who left as I cried

ஐங்குறுநூறு 335, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! நம் வயின்
நெய்த்தோர் அன்ன செவிய எருவை,
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும்,
காடு நனி கடிய என்ப,
நீடி இவண் வருநர் சென்ற ஆறே.

Ainkurunūru, 335 Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Listen!
The man who has gone through
the wasteland has delayed his return.

They say that the path is very harsh,
and vultures, their ears red as blood,
clamor for stinking flesh near rocks.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine who is sad utters these words to her friend.

Meanings:   அம்ம – listen, வாழி தோழி – may you live long my friend, நம் வயின் – to us, நெய்த்தோர் அன்ன – like blood, செவிய – ears, எருவை – vulture, பிணம் தின்னும் கழுகு, Pondicherry vulture, Indian black vulture, red-headed vulture, கல் புடை – rock filled, மருங்கில் – nearby, கடு முடை – flesh reeking intensely, abundant flesh, பார்க்கும் – looks for, காடு நனி கடிய என்ப – they say the forest is very harsh, நீடி – delayed, இவண் வருநர் – coming here, சென்ற ஆறே – the path that he went on

ஐங்குறுநூறு 336, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! நம் வயின்
பிரியலர் போலப் புணர்ந்தோர் மன்ற,
நின்றது இல் பொருள் பிணி முற்றிய
என்றூழ் நீடிய சுரன் இறந்தோரே.

Ainkurunūru 336, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  The man who united with
me as though he would never part,
has gone beyond the scorching,
vast wasteland,

to satisfy his greed for wealth that
does not last.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine who is sad utters these words to her friend.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நம் வயின் – from us, பிரியலர் போல – like he would not part, புணர்ந்தோர் – the one who united with me, மன்ற – for sure, அசை, an expletive, நின்றது இல் – that does not last, பொருள் பிணி முற்றிய – with the materialism disease, என்றூழ் – sun, நீடிய – long, vast, சுரன் இறந்தோரே – the man who crossed the wasteland

ஐங்குறுநூறு 337, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! நம் வயின்
மெய்யுற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும்
இனிய மன்ற, தாமே
பனி இருங்குன்றம் சென்றோர்க்குப் பொருளே.

Ainkurunūru 337, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!

For the man who went to the
cold, huge mountains, wealth
for sure is sweeter than holding
me tight and hugging my body.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine who is sad utters these words to her friend.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நம் வயின் மெய்யுற – embracing my body, விரும்பிய – with desire, கை கவர் முயக்கினும் இனிய – it is sweeter than hugging me with his hands, மன்ற – for sure, அசை, an expletive, தாமே (தாம் + ஏ) – அசைகள், expletives, பனி இருங்குன்றம் – cold huge mountain, cold dark mountain, சென்றோர்க்கு – to the one who went, பொருளே – material wealth

ஐங்குறுநூறு 338, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! சாரல்
இலை இல மலர்ந்த ஓங்கு நிலை இலவம்,
மலையுறு தீயில் சுர முதல் தோன்றும்,
பிரிவருங் காலையும், பிரிதல்
அரிது வல்லுநர் நம் காதலோரே.

Ainkurunūru 338, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!  Listen!
At this difficult time of parting,
when towering ilavam trees blossom
leaflessly on the slopes, appearing like
the forest fires in the wasteland,
my lover has great ability to leave.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine who is sad utters these words to her friend.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மலர்ந்த இலவம் தீப் போன்று தோன்றும் என்றது, தலைவன் நம்மைப் பிரிந்து போதல் அறமே ஆயினும் பருவம் ஒவ்வாமையின் அஃது எனக்குப் பெருந் துன்பமாகத் தோன்றுகின்றது.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, சாரல் – mountain slope, இலை இல – without leaves, மலர்ந்த – blooming, ஓங்கு நிலை இலவம் – tall silk-cotton tree, Ceiba pentandra, மலையுறு தீயில் – like forest fires, சுர முதல் தோன்றும் – appearing in the wasteland, பிரிவருங் காலையும் – even at the time to part, பிரிதல் அரிது வல்லுநர் நம் காதலோரே – my lover has great ability to separate

ஐங்குறுநூறு 339, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! சிறியிலைக்
குறுஞ்சினை வேம்பின் நறும் பழம் உணீஇய
வாவல் உகக்கும் மாலையும்
இன்று கொல், காதலவர் சென்ற நாடே?

Ainkurunūru 339, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  In the country
where my lover went,
are there no evenings,
when bats fly high
to eat the fragrant fruits
of small-leaved,
short-branched neem trees?

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine who is sad utters these words to her friend.  உள்ளுறை – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வாவல் மாவும் பாலாவும் வாழையுமாகிய சிறப்பையுடைய பழங்களின் பொருட்டன்றிக் கைக்கின்ற வேம்பின் பழத்தை உண்ண விரும்பி வானின்கண் ஏறப்பறந்து சுழலுதல் போன்று நம் பெருமானும் ஒப்பற்ற காதல் பேரின்பத்தைப் பொருட்டு நம்மை நீத்து மொழி பெயர் தேயங்களிலே சென்று சுழலா நிற்பர்; அருள் இலர், வன்கண்ணர் என்பது வேம்பின் பழத்தை உணீஇய வாவல் உகக்கும் என்பது.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, சிறியிலை – small leaves, குறுஞ்சினை – short branches, வேம்பின் – of neem trees, நறும் பழம் – fragrant fruits, உணீஇய – to eat, வாவல் – bats, உகக்கும் – they soar, மாலையும் இன்று கொல் – are there not evenings, காதலவர் சென்ற நாடே – in the country that my lover went to

ஐங்குறுநூறு 340, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி! காதலர்
உள்ளார் கொல், நாம் மருள் உற்றனம் கொல்,
விட்டுச் சென்றனர் நம்மே,
தட்டைத் தீயின் ஊர் அலர் எழவே?

Ainkurunūru 340, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Listen!  Does my lover think at
all?  Or, are we just confused?

He left us here and went away.
Gossip in this town has soared
high like bamboo fires.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine who is sad utters these words to her friend.

Meanings:   அம்ம – listen to me, இடைச் சொல், a particle, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, காதலர் உள்ளார் கொல் – does he think, நாம் மருள் உற்றனம் கொல் – are we confused, விட்டுச் சென்றனர் நம்மே – he left us and went, தட்டைத் தீயின் – like bamboo fires, ஊர் அலர் எழவே – town gossip rose

இளவேனில் பத்து – Ten on Spring Season

Poems 341 – 350 are ‘இளவேனில் பத்து,’ which means ‘Ten on Spring’.   The heroine is the speaker in this set of 10 poems.   She is anxiously waiting for the hero, since spring has arrived and he is supposed to be home.

ஐங்குறுநூறு 341, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார், தான் வந்தன்றே,
குயில் பெடை இன் குரல் அகவ,
அயிர்க் கேழ் நுண் அறல் நுடங்கும் பொழுதே.

Ainkurunūru 341, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
a cuckoo calls her mate
in her sweet voice
and rivulets tremble
in the bright, fine sand.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine awaits anxiously for his arrival.  The indicated season has arrived, but the hero has not returned.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, குயில் பெடை – female cuckoo, இன் குரல் – sweet voice, அகவ – sings, calls, அயிர் – fine sand, கேழ் – bright color, நுண் – tiny, அறல் – fine sand, flowing water, நுடங்கும் – trembling, பொழுதே – time

ஐங்குறுநூறு 342, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார், தான் வந்தன்றே,
சுரும்பு களித்து ஆலும் இருஞ்சினைக்
கருங்கால் நுணவம் கமழும் பொழுதே.

Ainkurunūru 342, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
honeybees rejoice and hum
around fragrant nunā trees
with black trunks and thick branches.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine awaits anxiously for his arrival.  The indicated season has arrived, but the hero has not returned.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, சுரும்பு – honeybees, களித்து – enjoy, ஆலும் – they dance, they sing, இருஞ்சினை – big branches, கருங்கால் – black trunks, நுணவம் – nunavam trees, Indian Mulberry tree, Morinda Tinctoria or Morinda Citrifolia, கமழும் – spreads fragrance, பொழுதே – at this time

ஐங்குறுநூறு 343, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார், தான் வந்தன்றே,
திணி நிலைக் கோங்கம் பயந்த
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே.

Ainkurunūru 343, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
beautiful swollen buds
on dense kōngam trees
have blossomed.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine awaits anxiously for his arrival.  The indicated season has arrived, but the hero has not returned.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, திணி நிலை – firm, கோங்கம் – kōngam tree, Cochlospermum gossypium, பயந்த – yielded, அணி மிகு – very beautiful, கொழு முகை – fat buds, உடையும் – break open, பொழுதே – time

ஐங்குறுநூறு 344, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார், தான் வந்தன்றே,
நறும் பூங்குரவம் பயந்த
செய்யாப் பாவை கொய்யும் பொழுதே.

Ainkurunru 344, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
fragrant kuravam blossoms
that look like dolls
are ready for plucking.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine awaits anxiously for his arrival.  The indicated season has arrived, but the hero has not returned.  செய்யாப் பாவை (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குரவம் பூ உருவத்தால் பாவை போறலின் பாவை என்றே உவமவாகு பெயராற் கூறுப.  ஈண்டுச் செய்யாப் பாவை என்றது பாயா வேங்கை, பறவாக் கொக்கு என்பனபோல வெளிப்படை.  (பாயா வேங்கை – வேங்கை மலர், பறவாக் கொக்கு – மாம்பழம்).  செய்யாப் பாவை – இஞ்சி (மலைபடுகடாம் 125)  – நச்சினார்க்கினியர் உரை – இஞ்சிக் கிழங்கைப் பாவை என்பது மரபு, ஒருவரால் பண்ணப்படாத பாவை.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, நறும் பூங்குரவம் – kuravam trees that put out fragrant flowers, bottle flower tree, webera corymbosa, பயந்த – yielded, செய்யாப் பாவை – dolls that are not created (flowers that look like dolls which children use to play), கொய்யும் – plucking, பொழுதே – time

ஐங்குறுநூறு 345, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார், தான் வந்தன்றே,
புதுப் பூ அதிரல் தாஅய்க்
கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே.

Ainkurunūru 345, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
new athiral flowers have
adorned the hair-colored,
soft sand which ripples in
this lovely time.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine awaits anxiously for his arrival.  The indicated season has arrived, but the hero has not returned.  கூந்தலைப் போன்ற மணல் – ஐங்குறுநூறு 345 – கதுப்பு அறல், கலித்தொகை 32 – எஃகு இடை தொட்ட கார்க் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் மை அற விளங்கிய துவர் மணல், சிறுபாணாற்றுப்படை 6 – கதுப்பு விரித்தன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல்.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, புதுப்பூ அதிரல் – wild jasmine creepers with new flowers, தாஅய் – have spread, கதுப்பு – hair, அறல் – fine/soft sand, flowing water, அணியும் – adorns, காமர் – desirable, beautiful, பொழுதே – time

ஐங்குறுநூறு 346, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார், தான் வந்தன்றே,
அஞ்சினைப் பாதிரி அலர்ந்தெனச்
செங்கண் இருங்குயில் அறையும் பொழுதே.

Ainkurunūru 346, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
beautiful branches
of pāthiri trees
have put out their blooms,
and red-eyed, black
cuckoos keen for their mates.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine awaits anxiously for his arrival.  The indicated season has arrived, but the hero has not returned.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, அம் – beautiful, சினை – branches, பாதிரி – trumpet flower trees, Stereospermum chelonoides, அலர்ந்தென – since they have bloomed, செங்கண் – red eyed, இருங்குயில் – black kuyil, Indian cuckoo bird, அறையும் – they call, பொழுதே – time

ஐங்குறுநூறு 347, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார், தான் வந்தன்றே,
எழில் தகை இள முலை பொலியப்
பொரிப்பூம் புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே.

Ainkurunūru 347, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
women rub the tender leaves
of punku trees that have blossoms
looking like puffed rice, and
enhance their pretty, young breasts.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine awaits anxiously for his arrival.  The indicated season has arrived, but the hero has not returned.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, எழில் – beautiful, தகை – esteemed, perfect, இள முலை – young breasts, பொலிய – to be splendid, to be beautiful, பொரிப்பூம் புன்கின் – of beech trees with flowers like puffed rice, Indian beech tree, Pongamia Glabra or Pongamia Pinnata, முறி திமிர் பொழுதே – when tender leaves are rubbed

ஐங்குறுநூறு 348, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார், தான் வந்தன்றே,
வலஞ்சுரி மராஅம் வேய்ந்து நம்
மணங்கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே.

Ainkurunūru 348, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
the right-whorled blossoms
of kadampam trees
have thatched
our fragrant, cool groves.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine awaits anxiously for his arrival.  The indicated season has arrived, but the hero has not returned.  மராஅம் வேய்ந்து (2) – ஒளவை துரைசாமி உரை – வெண்கடம்பின் மலர்கள் உயர்ந்து கிளை பரப்பிப் பூத்து விளங்குவதால் மராஅம் வேய்ந்து என்றார்.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, வலஞ்சுரி – right whorled, மராஅம் – kadampam, kadampam oak, Anthocephalus cadamba, வேய்ந்து – decorated, thatched, நம் – our, மணங்கமழ் – fragrance filled, தண் பொழில் – cool groves, மலரும் – blossoming, பொழுதே – time

ஐங்குறுநூறு 349, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார், தான் வந்தன்றே,
பொரி கால் மாஞ்சினை புதைய
எரி கால் இளந்தளிர் ஈனும் பொழுதே.

Ainkurunūru 349, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come;
mango trees
with rough trunks
are filled with flame-colored
tender sprouts that
have blanketed their branches.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine awaits anxiously for his arrival.  The indicated season has arrived, but the hero has not returned.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, பொரி – parched, rough, cracked, கால் – trunks, மாஞ்சினை – mango tree branches, புதைய – to get buried, to be hidden, எரிகால் – flame, இளந்தளிர் – tender leaves, ஈனும் – put out sprouts, பொழுதே – time

ஐங்குறுநூறு 350, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அவரோ வாரார், தான் வந்தன்றே,
வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்பத்
தேம்படு கிளவி அவர்த் தெளிக்கும் பொழுதே.

Ainkurunūru 350, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come
but the season has come for
the neem trees to drop their
bright flowers, and for men
to utter honey-filled words.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine awaits anxiously for his arrival.  The indicated season has arrived, but the hero has not returned.  குறுந்தொகை 24 – வேம்பின் ஒண் பூ யாணர் என் ஐ இன்றியும் கழிவது கொல்லோ, ஐங்குறுநூறு 350 – வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்பத் தேம்படு கிளவி அவர்த் தெளிக்கும் பொழுதே.

Meanings:   அவரோ வாரார் – he has not come, தான் வந்தன்றே – but it (the season) has come, வேம்பின் ஒண் பூ – bright flowers of neem trees, உறைப்ப – dropping, தேம்படு – honey filled, sweet, கிளவி அவர்த் தெளிக்கும் – words are uttered by them – பொழுதே – the time

வரவுரைத்த பத்து – Ten on Announcing His Return

Poems 351 – 360 are ‘வரவுரைத்த பத்து’ which means ‘Ten on Announcing His Return’. This set is addresses to the heroine.  Her friend announces the arrival of the hero in some of the poems.  The hero addresses the heroine in some of the poems.

ஐங்குறுநூறு 351, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அத்த பலவின் வெயில் தின் சிறு காய்,
அருஞ்சுரம் செல்வோர் அருந்தினர் கழியும்
காடு பின் ஒழிய வந்தனர், தீர்கினிப்
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின்
நல் எழில் அல்குல் வாடிய நிலையே.

Ainkurunūru 351, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He came back leaving
the forest behind him,
where those who travel eat
small, sun-shrunk jackfruits
in the difficult wasteland path.

O young woman with kohl-lined,
flower-like eyes!  May your
sorrow end!  May your loins
regain their fine beauty!

Notes:  The heroine’s friend announces the arrival of the hero to the heroine.

Meanings:   அத்த பலவின் – of jackfruit trees in the wasteland, வெயில் தின் – ruined by the sun’s heat, shrunk by the sun’s heat, சிறு காய் – small fruits, அருஞ்சுரம் – difficult wasteland path, செல்வோர் – those who go, அருந்தினர் கழியும் – they eat and pass, காடு பின் ஒழிய – leaving the forest behind, came past the forest, வந்தனர் – he came, தீர்க இனி – may it end now, பல் இதழ் – flowers with many petals, உண்கண் – kohl lined eyes, மடந்தை – O young woman, நின் நல் எழில் – your fine beautiful, அல்குல் – loins, வாடிய நிலையே – faded situation

ஐங்குறுநூறு 352, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
விழுத்தொடை மறவர் வில்லிடத் தொலைந்தோர்
எழுத்துடை நடுகல் அன்ன விழுப்பிணர்ப்
பெருங்கை யானை இருஞ்சினம் உறைக்கும்
வெஞ்சுரம் அரிய என்னார்,
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே.

Ainkurunūru 352, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your lover has returned.
He would not say it was
harsh, the wasteland
with furious elephants
whose huge trunks are scarred
like writings on the memorial
stones of the dead,
murdered by wasteland bandits
whose arrows shot from their
bow never miss their targets.

Notes:  The heroine’s friend announces the arrival of the hero to the heroine.

Meanings:   விழுத்தொடை – with fine arrows, with arrows that don’t miss their targets, மறவர் – the wasteland robbers, வில்லிடத் தொலைந்தோர் – whose who died from arrows shot from their bows, எழுத்துடை நடுகல் – memorial stone with inscriptions, அன்ன – like, விழுப்பிணர் – scarred, coarse, பெருங்கை யானை – elephants with large trunks, இருஞ்சினம் – great rage, உறைக்கும் – they flourish, there are many, வெஞ்சுரம் – the hot wasteland, the harsh wasteland, அரிய – difficult, என்னார் – he who would not say so, வந்தனர் தோழி – he came my friend, நம் காதலோரே – your lover

ஐங்குறுநூறு 353, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
எரிக்கொடி கவைஇய செவ்வரை போலச்
சுடர்ப்பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம்
நீ இனிது முயங்க வந்தனர்,
மா இருஞ் சோலை மலை இறந்தோரே.

Ainkurunūru 353, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
He has returned, the man
who crossed mountains
with huge, dark groves,
for you to embrace sweetly
his handsome chest decorated
with gleaming jewels
that appear like a red mountain
with a ridge of tall flames.

Notes:  The heroine’s friend announces the arrival of the hero to the heroine.

Meanings:   எரிக்கொடி – tall flames, கவைஇய – surrounded, செவ்வரை போல – like a red mountain, சுடர்ப்பூண் விளங்கும் – bright shining jewels, ஏந்து எழில் – very handsome, அகலம் – chest, நீ – you, இனிது முயங்க – for you to sweetly embrace, வந்தனர் – he has come, மா இருஞ் சோலை – big, dark groves, மலை இறந்தோரே – crossed the mountains

ஐங்குறுநூறு 354, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஈர்ம் பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் ஏற்றை,
மறியுடை மான் பிணை கொள்ளாது கழியும்,
அரிய சுரன் வந்தனரே,
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே.

Ainkurunūru 354, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
O woman of perfect jewels!
Because of your fine traits,
he came here fast,
passing through difficult
wasteland paths
where a devoted wild dog
that mated with his female
spared the life
of a doe with her fawn.

Notes:  The heroine’s friend announces the arrival of the hero to the heroine.

Meanings:    ஈர்ம் – warm/devoted, பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் – wild dog that mated with his female, Canis dukhunensis, ஏற்றை – male, மறியுடை மான் பிணை – doe with her fawn, கொள்ளாது – it will not kill, கழியும் அரிய சுரன் வந்தனரே – passed through such difficult wasteland paths, தெரி இழை – choice jewels, அரிவை – young woman, நின் பண்பு தர விரைந்தே – he came fast because of your fine traits

ஐங்குறுநூறு 355, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
திருந்திழை அரிவை! நின் நலம் உள்ளி,
அருஞ் செயல் பொருட் பிணி பெருந்திரு உறுக எனச்
சொல்லாது பெயர்தந்தேனே, பல் பொறிச்
சிறு கண் யானை திரிதரும்
நெறி விலங்கு அதர கானத்தானே.

Ainkurunūru 355, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
O woman wearing perfect jewels!
Thinking of your virtue,
I returned without telling others,
leaving the difficult task that I
undertook to earn great wealth,
passing through forest paths that
blocked where small-eyed elephants
with many spots roam.

Notes:  The hero who went to earn wealth, returned quickly without telling others who went with him.

Meanings:  திருந்திழை அரிவை – O young woman with perfect jewels, நின் நலம் உள்ளி – thinking about your virtue, thinking about your beauty, அருஞ் செயல் – difficult task, பொருட் பிணி – disease of wealth, பெருந்திரு உறுக என – to attain great riches, சொல்லாது – not telling, பெயர்தந்தேனே – I left, பல் பொறி சிறு கண் யானை – small-eyed elephants with many body spots, திரிதரும் – roaming, நெறி விலங்கு – paths that are blocked, அதர கானத்தானே – in the forest with paths

ஐங்குறுநூறு 356, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
உள்ளுதற்கு இனிய மன்ற, செல்வர்
யானை பிணித்த பொன் புனை கயிற்றின்
ஒள் எரி மேய்ந்த சுரத்திடை
உள்ளம் வாங்கத் தந்த, நின் குணனே.

Ainkurunūru 356, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
The virtues that you gave
to buy my heart, are
definitely sweet to think about.

I came through wasteland
paths consumed by bright flames,
that shine like the gold ropes used
to tether the elephants of the rich.

Notes:  The hero who returned after earning wealth, praises the heroine.

Meanings:   உள்ளுதற்கு இனிய – it is sweet to think, மன்ற – for sure, செல்வர் – those who are wealthy, யானை – elephants, பிணித்த – tied, பொன் புனை கயிற்றின் – like ropes made with gold, ஒள் எரி மேய்ந்த – bright flame spread, சுரத்திடை – in the wasteland, உள்ளம் வாங்கத் தந்த – what you gave to buy my heart, நின் குணனே – your character

ஐங்குறுநூறு 357, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
குரவம் மலர, மரவம் பூப்பச்,
சுரன் அணி கொண்ட கானம் காணூஉ,
அழுங்குக செய்பொருள் செலவு என, விரும்பி நின்
நலம் கலிழ் மாமை கவின
வந்தனர் தோழி, நம் காதலோரே.

Ainkurunūru 357, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your lover has come back,
my friend,
without staying back to earn,
passing through wasteland,
where kuravam and kadampam
flowers have decorated the forest,
to make your dark beauty shine.

Notes:  The heroine’s friend announces the arrival of the hero to the heroine.

Meanings:   குரவம் மலர – bottle flower trees have blossomed, webera corymbosa, மரவம் பூப்ப – kapdampam oak trees have bloomed, Neolamarckia or Anthocephalus cadamba, Kadampa oak, சுரன் – the wasteland, அணி கொண்ட கானம் – forest has been decorated, காணூஉ – on seeing it, அழுங்குக செய்பொருள் செலவு – he will avoid leaving to earn wealth, என விரும்பி – desiring so, நின் – your, நலம் கலிழ் மாமை – beautiful dark skin, கவின – to make it beautiful, வந்தனர் – he has come back, தோழி – my friend, நம் காதலோரே – your lover, our beloved man

ஐங்குறுநூறு 358, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கோடு உயர் பன் மலை இறந்தனர் ஆயினும்,
நீட விடுமோ மற்றே, நீடு நினைந்து,
துடைத்தொறும் துடைத்தொறும் கலங்கி,
உடைத்து எழு வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே.

Ainkurunūru 358, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your lover has passed beyond
many mountains with tall peaks.

Thinking about him constantly,
you are crying, wiping your eyes
again and again as tears flood
your eyes and flow down.
Will your eyes allow him to stay
away from you for long?  No!
They will not.  He’ll be back soon.

Notes:  The hero has gone to earn wealth.  The heroine’s friend consoles the heroine who is sad.

Meanings:   கோடு உயர் – tall peaks, பன் மலை – many mountains, இறந்தனர் ஆயினும் – even if he passed through, நீட விடுமோ மற்றே – will it allow his trip to be prolonged, நீடு நினைந்து – think about him a lot, துடைத்தொறும் துடைத்தொறும் – wiping again and again, கலங்கி – crying, உடைத்து எழு – breaking and rising, வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே – flooded eyes

ஐங்குறுநூறு 359, ஓதலாந் தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
அரும் பொருள் வேட்கையமாகி, நின் துறந்து,
பெருங்கல் அதரிடைப் பிரிந்த காலைத்,
தவ நனி நெடிய ஆயின, இனியே
அணி இழை உள்ளியாம் வருதலின்,
அணிய ஆயின, சுரத்திடை ஆறே.

Ainkurunūru 359, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
It became long, the wasteland
path that I took abandoning you,
desiring to earn precious wealth.

It became short,
as I thought about you and returned,
my woman wearing beautiful jewels.

Notes:  The hero has returned after earning wealth.  He utters that his return trip appeared to be short.

Meanings:   அரும் பொருள் – difficult wealth, precious wealth, வேட்கையமாகி – me desiring it, நின் துறந்து – leaving you, பெருங்கல் – tall mountains, அதரிடைப் பிரிந்த காலை – when I left you to go on the wasteland path, தவ நனி – abundantly, greatly, நெடிய ஆயின – it became long, இனியே – now, அணி இழை – beautiful jewels, உள்ளியாம் வருதலின் – thought about you and came back, அணிய ஆயின – became short, சுரத்திடை – in the wasteland, ஆறே – path

ஐங்குறுநூறு 360, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீளிடை
அரிய வாயினும், எளிய அன்றே,
அவவு உறு நெஞ்சம் கவவு நனி விரும்பிக்,
கடுமான் திண் தேர் கடைஇ,
நெடுமான் நோக்கி, நின் உள்ளி யாம் வரவே.

Ainkurunūru 360, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
The hot sun had burned and ruined
the long path.

Although it was difficult, it became
quite easy for me as I came desiring
greatly to embrace you, my woman
with long eyes like those of a deer.

I came here riding a sturdy chariot
drawn by swift horses.

Notes:  The hero is back after earning wealth.  He tells the heroine about his desire for her.

Meanings:   எரி கவர்ந்து உண்ட – fire burned and ruined, என்றூழ் நீளிடை – the hot long path, அரிய வாயினும் – even if it was difficult, எளிய அன்றே – it became easy, அவவு உறு நெஞ்சம் – desire filled heart, கவவு நனி விரும்பி – desiring greatly to embrace you, கடுமான் – swift horses, திண் தேர் – sturdy chariot, கடைஇ – riding, நெடுமான் நோக்கி – you with longs eyes like that of a deer, நின் உள்ளி யாம் வரவே – thinking about you and coming

முன்னிலைப் பத்து – Ten on Direct Praises

Poems 361 – 370 are ‘முன்னிலைப் பத்து’ which means ‘Ten on Direct Praises’.   These poems are about various scenarios in the pālai land.   Poem 369 and 370 are marutham poems in pālai.

ஐங்குறுநூறு 361, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
உயர்கரைக் கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை,
வேனில் பாதிரி விரி மலர் குவைஇத்
தொடலை தை இய, மடவரல் மகளே!
கண்ணினும் கதவ நின் முலையே,
முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே.

Ainkurunūru 361, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
O young woman braiding
garlands with summer season’s
pāthiri flowers, picking open
flowers from a heap on the tall
banks of the forest stream with
bright sand and wide shores!

Your breasts show more rage
than your eyes,
and your long, delicate arms
show more rage than your breasts.

Notes:  The hero and heroine elope since the heroine was confined to the house and they were unable to meet.  The hero utters these words when they rest in a grove.

Meanings:   உயர் கரைக் கான் யாற்று – of a forest stream with high shores, அவிர் மணல் – bright sand, அகன் துறை – wide ports, வேனில் பாதிரி – summer’s pāthiri flowers, yellow trumpet flowers, விரி மலர் – open flowers, குவைஇ – heaped, தொடலை தை இய – stringing garlands, weaving garlands, மடவரல் மகளே – O delicate woman, O naïve woman, கண்ணினும் கதவ நின் முலையே – your breasts show more anger than your eyes, முலையினும் கதவ – more angry than the breasts, நின் – your, தட – curved, thick, மென் தோளே – delicate arms, delicate shoulders

ஐங்குறுநூறு 362, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பதுக்கைத்து ஆய ஒதுக்கு அருங்கவலைச்,
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது,
யாங்கு வந்தனையோ, பூந்தார் மார்ப,
அருள் புரி நெஞ்சம் உய்த்தர,
இருள் பொர நின்ற இரவினானே?

Ainkurunūru 362, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero, on his return
Oh man with flower garlands
on his chest!
How did you come through
the difficult forked path
with heaped stones that
cover the dead,
and no place to hide,
without worrying about the
fury of small-eyed elephants,
in this pitch darkness of night,
with such grace in your heart?

Note:  The hero returns after earning wealth.  The heroine’s friend utters these words to him.

Meanings:   பதுக்கைத்து ஆய – with stone piles covering the dead, ஒதுக்கு – hiding place, resting place, அருங்கவலை – difficult forked path, சிறு கண் யானை – small eyed elephant, உறு பகை நினையாது – not thinking about its inherent enmity, யாங்கு வந்தனையோ – how did you come, பூந்தார் மார்ப – oh man with flower garlands on your chest, அருள் புரி நெஞ்சம் – graceful heart, உய்த்தர – encouraged, இருள் பொர நின்ற இரவினானே – at night when it is pitch dark

ஐங்குறுநூறு 363, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
சிலை வில் பகழிச் செந்துவர் ஆடை,
கொலை வல் எயினர் தங்கை!  நின் முலைய
சுணங்கு என நினைதி நீயே,
அணங்கு என நினையும், என் அணங்கு உறு நெஞ்சே.

Ainkurunūru 363, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
O little sister of murderous
hunters wearing red garments
and carrying silai tree bows
and arrows!

You think the spots on your
breasts are pallor,
but my fearing heart thinks
they are fierce deities.

Notes:  The couple elope.  The hero utters these words to the heroine while in the wasteland.  Po. Ve. Somasundaranar has interpreted the words சிலை வில் as ‘bows made from silai trees’ in Ainkurunūru.  U. Ve. Swaminatha Iyer has interpreted the words சிலை வில் as ‘a bow made from silai tree’.  Po. Ve. Somasundaranar has interpreted them as ‘an uproarious bow’ in Kurunthokai 385-2.  Nachinarkiniyar has interpreted the words அம் சிலை வல் வில் in Kalithokai-1 as சிலை மரத்தாற் செய்த வலிய வில்.

Meanings:   சிலை – made of silai trees, Albyzzia stipulata, uproarious, loud sounding, வில் – bows, பகழி – arrows, செந்துவர் ஆடை – red colored clothing, கொலை வல் – capable of killing, murderous, எயினர் தங்கை – little sister of the hunters, நின் முலைய – on your breasts, சுணங்கு என – that they are pallor spots, நினைதி நீயே – you are thinking, அணங்கு என நினையும் – it thinks that they are fierce deities, என் அணங்கு உறு நெஞ்சே – my heart that fears

ஐங்குறுநூறு 364, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
முளமா வல்சி எயினர் தங்கை,
இளமா எயிற்றிக்கும் இந்நிலை அறியச்
சொல்லினென் இரக்கும் அளவை,
வெள் வேல் விடலை, விரையாதீமே.

Ainkurunūru 364, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
O young man with a shining spear!
You should not be in a rush until
I can tell the dark young woman,
little sister of hunters who eat
porcupine flesh, about your
situation, and seek her graces.

Notes:  The heroine has been confined to the house.  The hero desires to elope with her.  He requests the help of the heroine’s friend who utters this in response.

Meanings:   முளமா – porcupine, வல்சி – food, porcupine meat, எயினர் தங்கை – the younger sister of hunters, இள மா எயிற்றிக்கும் – for the young young dark woman from a family of hunters, இந் நிலை அறிய – to know about this situation, சொல்லினென் இரக்கும் அளவை – until I tell and seek her pity, வெள் வேல் விடலை – O young man with a bright spear, O young man with a silvery spear, விரையாதீமே – please do not be in a rush, please do not hurry

ஐங்குறுநூறு 365 , ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவன் மாந்தளிரிடம் சொன்னது
கண மா தொலைச்சித் தன் ஐயர் தந்த
நிண ஊன் வல்சிப் படுபுள் ஒப்பும்
நல மாண் எயிற்றி போலப் பல மிகு
நல் நலம் நயவர உடையை,
என் நோற்றனையோ மாவின் தளிரே.

Ainkurunūru 365, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the hero said to the tender mango sprout
Oh tender mango sprout!

You possess many fine traits
like the pretty girl from a
hunter’s family, who chases
birds that attack the drying,
fatty meat from a deer herd,
killed and given by her brothers.

What penance did you do?

Notes:  The hero who left to earn wealth is returning.  He utters these words to a tender mango sprout, since it reminds him of the heroine.  கண மா (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – கூட்டமான மான்கள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கூட்டமாகிய விலங்குகள்.

Meanings:   கண மா – deer herd, animal herd, தொலைச்சி – killed, தன் ஐயர் தந்த – her brothers gave, நிண ஊன் வல்சி – fatty meat food, படுபுள் ஒப்பும் – chases birds that come to seize the meat, நல – beautiful, மாண் – esteemed, எயிற்றி – the girl from a hunter family, போல – like, பல மிகு நல் நலம் நயவர உடையை – you possess many desirable fine traits, என் நோற்றனையோ – what penance did you do, மாவின் தளிரே – oh mango sprout

ஐங்குறுநூறு 366, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
அன்னாய் வாழி! வேண்டன்னை தோழி!
பசந்தனள் பெரிது எனச் சிவந்த கண்ணை
கொன்னே கடவுதியாயின், என்னதூஉம்
அறிய ஆகுமோ மற்றே,
முறி இணர்க் கோங்கம் பயந்தமாறே.

Ainkurunūru 366, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Mother, may you live long!
Please listen to me!
Since my friend has gone pale,
you, with fear in your red eyes,
ask me what happened.

Is it possible to know, since the
change in her is because of the
tender clusters of kōngam flowers?

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  முறி இணர்க் கோங்கம் பயந்தமாறே (5) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – இது முன்னாள் அவன் தந்த கோங்கம் பூவால் விளைந்ததென பூத்தரு புணர்ச்சி கூறியவாறு.  On seeing the pallor on the heroine’s body, the foster mother asks the heroine’s friend why it happened.  The friend utters these words in response.  She lets the foster mother know of the affair and urges marriage.

Meanings:   அன்னாய் – oh mother, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, வேண்டன்னை – please listen to me, தோழி பசந்தனள் பெரிது என – since my friend has become pale, சிவந்த கண்ணை – with red eyes, கொன்னே – with fear, கடவுதி ஆயின் – since you ask, என்னதூஉம் – even a little bit, அறிய ஆகுமோ மற்றே – but is it possible to know about it, முறி இணர் – tender clusters, கோங்கம் பயந்தமாறே – because of the kōngam flowers – flowers, Cochlospermum gossypium

ஐங்குறுநூறு 367, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி செவிலித்தாயிடம் சொன்னது
பொரி அரைக் கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ,
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறுபட மிலைச்சி,
விரவு மலர் அணிந்த, வேனில் கான் ஆற்றுத்
தேரொடு குறுக வந்தோன்,
பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை, இவள் உயிரே.

Ainkurunūru 367, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
Oh mother!  Her life is wedded
to the name of the man who
came in his chariot through
forest paths with many flowers,
wearing a garland
made by braiding together
gold-like, fresh flowers of the
rough-trunked kongam trees
with clusters of vēngai blossoms.

Notes:  தோழி செவிலித்தாய்க்கு அறத்தொடு நின்றது.  The heroine’s family which does not know about her secret love, has been receiving marriage proposals from other families.  The heroine is worried.  Her friend utters these words to the foster mother indicating the love affair and requesting marriage.

Meanings:   பொரி அரைக் கோங்கின் – of kōngam trees with rough trunks, Cochlospermum gossypium, பொன் மருள் பசு வீ – gold-like fresh flowers, விரி இணர் வேங்கையொடு – with bloomed clusters of kino flowers, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, வேறு பட மிலைச்சி – wearing different kinds (of flowers), விரவு மலர் அணிந்த – adorned with mixed flowers, வேனில் கான் ஆற்றுத் தேரொடு குறுக வந்தோன் – he came in summer with his chariot through forest paths, பேரொடு புணர்ந்தன்று – it is linked with his name, அன்னை – oh mother, இவள் உயிரே – her life

ஐங்குறுநூறு 368, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
எரிப்பூ இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர்,
பொரிப்பூம் புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும்,
தண் பத வேனில் இன்ப நுகர்ச்சி
எம்மொடு கொண்மோ பெரும, நின்
எம் மெல் ஓதி அழிவிலள் எனினே.

Ainkurunūru 368, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord!  You can play with her
with joy in the cool spring season,
when the mature, flame-like
flowers of ilavam trees drop,
on the dappled shade of punku
trees bearing flowers like puffed
rice, and create patterns,

if the young woman with
delicate hair will not be ruined
by your parting.

Notes:  The hero is leaving to earn wealth.  He tells the heroine’s friend that he will return on time and play with the heroine.  The heroine’s friend utters these words, indicating that the heroine will be ruined by the separation.

Meanings:   எரிப்பூ இலவத்து – of silk-cotton trees with flame-like blossoms, Ceiba pentandra, ஊழ் – mature, கழி – wilt, பன் மலர் பொரிப்பூம் புன்கின் – of punku trees with many flowers that are like puffed rice, Indian Beech trees, Pongamia Glabra or Pongamia Pinnata, புகர் நிழல் வரிக்கும் – they create patterns in the spotted shade, they create patterns in the dappled shade, தண் பத வேனில் – cool spring season, இன்ப நுகர்ச்சி எம்மொடு கொண்மோ – enjoy pleasures with us, பெரும நின் – oh lord, எம் மெல் ஓதி அழிவிலள் எனினே – if my friend with delicate hair will not be ruined

ஐங்குறுநூறு 369, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
வள மலர் ததைந்த வண்டுபடு நறும் பொழில்,
முளை நிரை முறுவல் ஒருத்தியொடு, நெருநல்
குறி நீ செய்தனை என்ப, அலரே,
குரவ நீள் சினை உறையும்
பருவ மாக்குயில் கௌவையின் பெரிதே.

Ainkurunūru 369, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to the hero
They say you had a tryst
yesterday with a young woman
with teeth like tender sprouts,
in the fragrant dense grove,
where bees swarm on lush flowers.

The gossip that has risen is louder
than the calls of spring’s dark cuckoos
residing on long kuravam branches.

Notes:  The heroine hears that the hero had a tryst with his concubine.  She asks him about it in anger.  He responds that it is not true.  She then responds with these words.  பாலையில் மருதம் – பழைய உரை – இது பாலைக்கு உரித்தாயாகிய வேனிற்கண் நிகழும் குரவும் குயிலும் கூறுதலாற் பாலையாயிற்று.

Meanings:   வள மலர் ததைந்த வண்டுபடு நறும் பொழில் – fragrant grove where bees swarm lush dense flowers, முளை நிரை முறுவல் ஒருத்தியொடு – with a woman with rows of tender sprout-like teeth, நெருநல் குறி நீ செய்தனை என்ப – that you had a tryst with her, அலரே – gossip, குரவ நீள் சினை உறையும் – resides on the long/tall branches of the kuravam tree, bottle flower tree, webera corymbosa, பருவ மாக் குயில் கௌவையின் பெரிதே – bigger than the season’s dark/large cuckoo’s calls

ஐங்குறுநூறு 370, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
வண் சினைக் கோங்கின் தண் கமழ் படலை
இருஞ்சிறை வண்டின் பெருங்கிளை மொய்ப்ப,
நீ நயந்து உறைப்பட்டோள்
யாவளோ, எம் மறையாதீமே?

Ainkurunūru 370, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to the hero
Do not hide it from me!
Who is the woman you desired
and stayed with, adorning her with
a cool, fragrant garland with flowers
from a kōngam tree with thick
branches swarmed by bees with
black wings?

Notes:  The heroine hears that the hero had a tryst with his concubine.  She asks him about it in anger.  He responds that it is not true.  She then responds with these words.  பாலையில் மருதம் – பழைய உரை – இது பாலைக்குரிய கருப்பொருளாகிய கோங்கு கூறினமையால் பாலையாயிற்று.

Meanings:   வண் சினைக் கோங்கின் – from the thick branches of kōngam trees, Cochlospermum gossypium, தண் கமழ் படலை – cool fragrant garland, இருஞ்சிறை வண்டின் பெருங்கிளை மொய்ப்ப – black-winged bees swarm on its huge branches, நீ நயந்து உறைப்பட்டோள் – the one you desired and stayed with, யாவளோ – who is she, எம் மறையாதீமே – do not hide it from me

மகட் போக்கிய வழித் தாய் இரங்கு பத்து – Ten on Lamentations of the Mother when her Daughter Eloped

Poems 371 – 380 are ‘மகட் போக்கிய வழித் தாய் இரங்கு பத்து’ which means ‘Ten on Lamentations of the Mother when her Daughter Eloped’.  The poems are uttered by the heroine’s mother and foster mother.

ஐங்குறுநூறு 371, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவியின் தாய் சொன்னது
மள்ளர் கொட்டின் மஞ்ஞை ஆலும்,
உயர் நெடுங்குன்றம் படுமழை தலைஇச்,
சுர நனி இனியவாகுக தில்ல,
அறநெறி இதுவெனத் தெளிந்த என்
பிறை நுதல் குறுமகள், போகிய சுரனே.

Ainkurunūru 371, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said
My young daughter,
her brow like the crescent moon,
has gone with a clear knowledge
that this is the just path.

May the wasteland become sweet,
with roaring clouds pouring rain in
the tall, large mountains,
where peacocks dance to the drums
of marauders.

Notes:  The hero and heroine have eloped.  The heroine’s mother praises her daughter for choosing the right path in life.  படுமழை (2) – ஒளவை துரைசாமி உரை – பெயல் கருதி முழங்கும் கருமுகிலைப் படுமழை என்ப.

Meanings:   மள்ளர் கொட்டின் – when wasteland robbers hit their drums, மஞ்ஞை ஆலும் – peacocks dance, peacocks sing, உயர் நெடும் குன்றம் – tall lofty mountains, படுமழை தலைஇ – roaring clouds to pour rain, சுர நனி இனியவாகுக – may the wasteland become very sweet to her, தில்ல – அசை, an expletive, அற நெறி இதுவெனத் தெளிந்த – knowing that this is the just path, என் பிறை நுதல் குறுமகள் – my young daughter with a crescent shaped forehead, போகிய சுரனே – the wasteland where she went

ஐங்குறுநூறு 372, ஓதலாந்தையார், பாலைத் திணை  – தலைவியின் தாய் சொன்னது
என்னும் உள்ளினள் கொல்லோ, தன்னை
நெஞ்சு உணத் தேற்றிய வஞ்சினக் காளையொடு,
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எழச்,
செழும் பல் குன்றம் இறந்த, என் மகளே?

Ainkurunūru 372, Ōthalānthaiyār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said
Has she thought about me, my
daughter who has crossed over many
fertile mountains with a young man
who convinced her with promises,
causing gossip to rise in this ancient town?

Notes:  The hero and heroine have eloped.  The heroine’s mother who is sad, utters these words.

Meanings:   என்னும்